ip地址查询

阜阳市IP地址列表

阜阳市网吧IP地址列表

在下面输入您要查询IP地址段范围的地理位置,点击查询

请输入地理位置:
最多只能列出前1000条IP信息,更详细的ip列表信息请用上边的查询按钮进入
序号 IP 起始地址 IP 结束地址 所在位置信息 电子地图
1 36.5.15.0 36.5.15.255 安徽省阜阳市 电信
2 36.32.203.0 36.32.203.255 安徽省阜阳市 联通
3 36.32.213.0 36.32.213.255 安徽省阜阳市界首市 联通
4 36.57.32.0 36.57.63.255 安徽省阜阳市 电信
5 36.58.0.0 36.58.31.255 安徽省阜阳市 电信
6 36.58.51.0 36.58.51.255 安徽省阜阳市临泉县 电信
7 36.58.216.0 36.58.216.255 安徽省阜阳市阜南县 电信
8 36.59.62.0 36.59.62.255 安徽省阜阳市颍上县 电信
9 36.60.3.0 36.60.3.255 安徽省阜阳市 电信
10 36.60.133.0 36.60.133.255 安徽省阜阳市太和县 电信
11 36.61.89.0 36.61.89.255 安徽省阜阳市 电信
12 36.61.144.0 36.61.144.255 安徽省阜阳市阜南县 电信
13 36.62.0.0 36.62.33.255 安徽省阜阳市 电信
14 36.62.34.0 36.62.35.255 安徽省阜阳市界首市 电信
15 36.62.36.0 36.62.36.255 安徽省阜阳市 电信
16 36.62.37.0 36.62.39.255 安徽省阜阳市界首市 电信
17 36.62.40.0 36.62.43.255 安徽省阜阳市 电信
18 36.62.44.0 36.62.47.255 安徽省阜阳市临泉县 电信
19 36.62.48.0 36.62.50.255 安徽省阜阳市太和县 电信
20 36.62.51.0 36.62.52.255 安徽省阜阳市 电信
21 36.62.53.0 36.62.54.255 安徽省阜阳市太和县 电信
22 36.62.55.0 36.62.55.255 安徽省阜阳市 电信
23 36.62.56.0 36.62.56.255 安徽省阜阳市颍上县 电信
24 36.62.57.0 36.62.57.255 安徽省阜阳市 电信
25 36.62.58.0 36.62.62.255 安徽省阜阳市颍上县 电信
26 36.62.63.0 36.62.65.255 安徽省阜阳市 电信
27 36.62.66.0 36.62.67.255 安徽省阜阳市颍上县 电信
28 36.62.68.0 36.62.69.255 安徽省阜阳市临泉县 电信
29 36.62.70.0 36.62.71.255 安徽省阜阳市太和县 电信
30 36.62.72.0 36.62.79.255 安徽省阜阳市 电信
31 36.62.80.0 36.62.81.255 安徽省阜阳市颍上县 电信
32 36.62.82.0 36.62.83.255 安徽省阜阳市 电信
33 36.62.84.0 36.62.84.255 安徽省阜阳市临泉县 电信
34 36.62.85.0 36.62.85.255 安徽省阜阳市 电信
35 36.62.86.0 36.62.86.255 安徽省阜阳市太和县 电信
36 36.62.87.0 36.62.87.255 安徽省阜阳市界首市 电信
37 36.62.88.0 36.62.88.255 安徽省阜阳市 电信
38 36.62.89.0 36.62.89.255 安徽省阜阳市阜南县 电信
39 36.62.90.0 36.62.91.255 安徽省阜阳市界首市 电信
40 36.62.92.0 36.62.93.255 安徽省阜阳市太和县 电信
41 36.62.94.0 36.62.127.255 安徽省阜阳市 电信
42 42.247.3.104 42.247.3.111 安徽省阜阳市 阜阳职业技术学院
43 58.242.96.0 58.242.107.17 安徽省阜阳市 联通
44 58.242.107.18 58.242.107.18 安徽省阜阳市颍东区 红胜网络(雨润公司对面)
45 58.242.107.19 58.242.111.255 安徽省阜阳市 联通
46 58.243.8.0 58.243.8.255 安徽省阜阳市 联通
47 58.243.9.0 58.243.9.255 安徽省阜阳市临泉县 联通
48 58.243.10.0 58.243.13.255 安徽省阜阳市 联通
49 58.243.168.0 58.243.170.255 安徽省阜阳市 联通
50 58.243.216.0 58.243.223.255 安徽省阜阳市 联通
51 60.172.0.0 60.172.2.45 安徽省阜阳市 电信
52 60.172.2.46 60.172.2.46 安徽省阜阳市界首市 皇朝网吧(金都商城)
53 60.172.2.47 60.172.2.255 安徽省阜阳市 电信
54 60.172.3.0 60.172.3.31 安徽省阜阳市太和县 电信
55 60.172.3.32 60.172.3.32 安徽省阜阳市阜南县 智正网吧
56 60.172.3.33 60.172.3.255 安徽省阜阳市太和县 电信
57 60.172.4.0 60.172.4.255 安徽省阜阳市界首市 电信
58 60.172.5.0 60.172.7.153 安徽省阜阳市 电信
59 60.172.7.154 60.172.7.154 安徽省阜阳市颍上县 蓝色丛林(颍上县工业园区)
60 60.172.7.155 60.172.18.255 安徽省阜阳市 电信
61 60.172.19.0 60.172.19.255 安徽省阜阳市临泉县 电信
62 60.172.20.0 60.172.20.255 安徽省阜阳市颍上县 电信
63 60.172.21.0 60.172.23.10 安徽省阜阳市 电信
64 60.172.23.11 60.172.23.11 安徽省阜阳市 神州网吧
65 60.172.23.12 60.172.28.255 安徽省阜阳市 电信
66 60.172.29.0 60.172.29.255 安徽省阜阳市太和县 电信
67 60.172.30.0 60.172.34.17 安徽省阜阳市 电信
68 60.172.34.18 60.172.34.18 安徽省阜阳市临泉县 神州网吧
69 60.172.34.19 60.172.34.129 安徽省阜阳市 电信
70 60.172.34.130 60.172.34.130 安徽省阜阳市临泉县 天乐网吧
71 60.172.34.131 60.172.34.138 安徽省阜阳市 电信
72 60.172.34.139 60.172.34.139 安徽省阜阳市 启迪网吧
73 60.172.34.140 60.172.34.145 安徽省阜阳市 电信
74 60.172.34.146 60.172.34.146 安徽省阜阳市临泉县 高科网吧(百货大楼三楼)
75 60.172.34.147 60.172.34.153 安徽省阜阳市 电信
76 60.172.34.154 60.172.34.154 安徽省阜阳市临泉县 兰花草网吧
77 60.172.34.155 60.172.34.161 安徽省阜阳市 电信
78 60.172.34.162 60.172.34.162 安徽省阜阳市临泉县 红叶网吧(同阳路)
79 60.172.34.163 60.172.34.177 安徽省阜阳市 电信
80 60.172.34.178 60.172.34.178 安徽省阜阳市临泉县 新禧网吧
81 60.172.34.179 60.172.34.185 安徽省阜阳市 电信
82 60.172.34.186 60.172.34.186 安徽省阜阳市临泉县 往事如风网吧
83 60.172.34.187 60.172.34.201 安徽省阜阳市 电信
84 60.172.34.202 60.172.34.202 安徽省阜阳市临泉县 瀚文网城
85 60.172.34.203 60.172.37.13 安徽省阜阳市 电信
86 60.172.37.14 60.172.37.14 安徽省阜阳市 阜南县文化大世界网吧
87 60.172.37.15 60.172.37.37 安徽省阜阳市 电信
88 60.172.37.38 60.172.37.38 安徽省阜阳市阜南县 快乐点网吧(曹集北路)
89 60.172.37.39 60.172.37.101 安徽省阜阳市 电信
90 60.172.37.102 60.172.37.102 安徽省阜阳市 阜南县汉宫网络
91 60.172.37.103 60.172.39.1 安徽省阜阳市 电信
92 60.172.39.2 60.172.39.2 安徽省阜阳市 新E族网吧
93 60.172.39.3 60.172.42.92 安徽省阜阳市 电信
94 60.172.42.93 60.172.42.93 安徽省阜阳市颍州区 王店镇风驰网吧
95 60.172.42.94 60.172.48.55 安徽省阜阳市 电信
96 60.172.48.56 60.172.48.57 安徽省阜阳市颍上县 二彪网吧
97 60.172.48.58 60.172.56.255 安徽省阜阳市 电信
98 60.172.57.0 60.172.57.255 安徽省阜阳市临泉县 电信
99 60.172.58.0 60.172.58.255 安徽省阜阳市颍上县 电信
100 60.172.59.0 60.172.59.255 安徽省阜阳市临泉县 电信
101 60.172.60.0 60.172.60.255 安徽省阜阳市 电信
102 60.172.61.0 60.172.61.255 安徽省阜阳市太和县 电信
103 60.172.62.0 60.172.62.255 安徽省阜阳市临泉县 电信
104 61.132.159.0 61.132.162.255 安徽省阜阳市 电信
105 61.190.140.0 61.190.141.246 安徽省阜阳市 电信
106 61.190.141.247 61.190.141.247 安徽省阜阳市 至成网吧(师院北门附近)
107 61.190.141.248 61.190.143.243 安徽省阜阳市 电信
108 61.190.143.244 61.190.143.244 安徽省阜阳市 程集镇黑客网吧
109 61.190.143.245 61.190.145.10 安徽省阜阳市 电信
110 61.190.145.11 61.190.145.11 安徽省阜阳市 交通局电教室
111 61.190.145.12 61.190.145.24 安徽省阜阳市 电信
112 61.190.145.25 61.190.145.25 安徽省阜阳市 绿缘网吧
113 61.190.145.26 61.190.145.255 安徽省阜阳市 电信
114 61.190.200.0 61.190.201.255 安徽省阜阳市 电信
115 61.190.238.0 61.190.238.255 安徽省阜阳市 电信
116 61.191.6.0 61.191.6.255 安徽省阜阳市 电信
117 61.191.144.0 61.191.144.65 安徽省阜阳市临泉县 /阜南县电信
118 61.191.144.66 61.191.144.66 安徽省阜阳市临泉县 文化馆网吧
119 61.191.144.67 61.191.144.67 安徽省阜阳市临泉县 心愿网吧
120 61.191.144.68 61.191.144.69 安徽省阜阳市临泉县 /阜南县电信
121 61.191.144.70 61.191.144.70 安徽省阜阳市临泉县 鸿图网吧
122 61.191.144.71 61.191.144.71 安徽省阜阳市临泉县 星际通网吧
123 61.191.144.72 61.191.144.72 安徽省阜阳市临泉县 /阜南县电信
124 61.191.144.73 61.191.144.73 安徽省阜阳市临泉县 高科网吧
125 61.191.144.74 61.191.144.74 安徽省阜阳市临泉县 泊雪网吧
126 61.191.144.75 61.191.144.75 安徽省阜阳市临泉县 蓝宇网吧
127 61.191.144.76 61.191.144.76 安徽省阜阳市临泉县 长官泊雪网络
128 61.191.144.77 61.191.144.77 安徽省阜阳市临泉县 电信
129 61.191.144.78 61.191.144.78 安徽省阜阳市临泉县 小雨点网吧
130 61.191.144.79 61.191.144.79 安徽省阜阳市临泉县 /阜南县电信
131 61.191.144.80 61.191.144.80 安徽省阜阳市临泉县 梅园网吧
132 61.191.144.81 61.191.144.82 安徽省阜阳市临泉县 /阜南县电信
133 61.191.144.83 61.191.144.83 安徽省阜阳市临泉县 梦幻网吧
134 61.191.144.84 61.191.144.84 安徽省阜阳市临泉县 流星雨网吧
135 61.191.144.85 61.191.144.85 安徽省阜阳市临泉县 心爱雨网吧
136 61.191.144.86 61.191.144.86 安徽省阜阳市临泉县 启迪网吧
137 61.191.144.87 61.191.144.87 安徽省阜阳市临泉县 只彗星网吧
138 61.191.144.88 61.191.144.88 安徽省阜阳市临泉县 智慧星网吧
139 61.191.144.89 61.191.144.89 安徽省阜阳市临泉县 兰花草网吧
140 61.191.144.90 61.191.144.90 安徽省阜阳市临泉县 /阜南县电信
141 61.191.144.91 61.191.144.91 安徽省阜阳市临泉县 九成网吧
142 61.191.144.92 61.191.144.97 安徽省阜阳市临泉县 /阜南县电信
143 61.191.144.98 61.191.144.98 安徽省阜阳市临泉县 星语网吧
144 61.191.144.99 61.191.144.99 安徽省阜阳市临泉县 可乐吧
145 61.191.144.100 61.191.144.100 安徽省阜阳市临泉县 新禧网吧
146 61.191.144.101 61.191.144.101 安徽省阜阳市临泉县 梅园网吧
147 61.191.144.102 61.191.144.102 安徽省阜阳市临泉县 往事如风网吧
148 61.191.144.103 61.191.144.103 安徽省阜阳市临泉县 宏图网吧
149 61.191.144.104 61.191.144.104 安徽省阜阳市临泉县 银杏山谷网吧
150 61.191.144.105 61.191.144.105 安徽省阜阳市临泉县 心愿网吧
151 61.191.144.106 61.191.144.109 安徽省阜阳市临泉县 /阜南县电信
152 61.191.144.110 61.191.144.110 安徽省阜阳市临泉县 e网情深网吧
153 61.191.144.111 61.191.144.113 安徽省阜阳市临泉县 /阜南县电信
154 61.191.144.114 61.191.144.114 安徽省阜阳市临泉县 一剑封喉网吧
155 61.191.144.115 61.191.144.115 安徽省阜阳市临泉县 蓝天使网吧
156 61.191.144.116 61.191.144.116 安徽省阜阳市临泉县 天乐网吧
157 61.191.144.117 61.191.144.117 安徽省阜阳市临泉县 东方红网吧
158 61.191.144.118 61.191.144.118 安徽省阜阳市临泉县 红叶网吧
159 61.191.144.119 61.191.144.138 安徽省阜阳市临泉县 /阜南县电信
160 61.191.144.139 61.191.144.139 安徽省阜阳市临泉县 e网网吧
161 61.191.144.140 61.191.144.205 安徽省阜阳市临泉县 /阜南县电信
162 61.191.144.206 61.191.144.206 安徽省阜阳市阜南县 和平网吧
163 61.191.144.207 61.191.144.213 安徽省阜阳市 电信
164 61.191.144.214 61.191.144.214 安徽省阜阳市阜南县 易通网吧
165 61.191.144.215 61.191.144.225 安徽省阜阳市 电信
166 61.191.144.226 61.191.144.226 安徽省阜阳市阜南县 天掣网吧
167 61.191.144.227 61.191.145.88 安徽省阜阳市 电信
168 61.191.145.89 61.191.145.89 安徽省阜阳市临泉县 飞鸿网吧
169 61.191.145.90 61.191.148.57 安徽省阜阳市 电信
170 61.191.148.58 61.191.148.58 安徽省阜阳市太和县 解放路阳光网吧
171 61.191.148.59 61.191.148.60 安徽省阜阳市 电信
172 61.191.148.61 61.191.148.62 安徽省阜阳市太和县 黎明网络
173 61.191.148.63 61.191.151.255 安徽省阜阳市 电信
174 61.235.46.0 61.235.46.255 安徽省阜阳市 中移铁通
175 61.237.21.0 61.237.21.255 安徽省阜阳市 中移铁通
176 61.241.128.0 61.241.128.157 安徽省滁州市 /阜阳市联通
177 61.241.128.158 61.241.128.158 安徽省阜阳市 清河路联通网院网吧
178 61.241.128.159 61.241.128.217 安徽省滁州市 /阜阳市联通
179 61.241.128.219 61.241.128.255 安徽省滁州市 /阜阳市联通
180 61.241.139.140 61.241.139.180 安徽省亳州市 /阜阳市联通
181 61.241.139.181 61.241.139.181 安徽省阜阳市 爱慧网吧
182 61.241.139.182 61.241.140.255 安徽省亳州市 /阜阳市联通
183 61.241.141.0 61.241.141.255 安徽省阜阳市 联通
184 110.122.160.0 110.122.171.255 安徽省阜阳市 中移铁通
185 111.39.192.0 111.39.255.255 安徽省阜阳市 移动
186 112.27.0.0 112.27.48.255 安徽省阜阳市 移动
187 112.27.50.0 112.27.63.255 安徽省阜阳市 移动
188 112.122.208.0 112.122.223.255 安徽省阜阳市 联通
189 112.123.208.0 112.123.218.255 安徽省阜阳市 联通
190 112.123.219.0 112.123.219.255 安徽省阜阳市颍上县 联通
191 112.123.220.0 112.123.223.255 安徽省阜阳市 联通
192 112.132.0.0 112.132.15.255 安徽省阜阳市 联通
193 112.132.16.0 112.132.16.255 安徽省阜阳市太和县 联通
194 112.132.17.0 112.132.30.255 安徽省阜阳市 联通
195 112.132.31.0 112.132.31.255 安徽省阜阳市太和县 联通
196 112.132.99.0 112.132.99.255 安徽省阜阳市太和县 联通
197 114.100.0.0 114.100.29.255 安徽省阜阳市 电信
198 114.100.31.0 114.100.34.255 安徽省阜阳市 电信
199 114.100.35.0 114.100.35.255 安徽省阜阳市颍东区 电信
200 114.100.36.0 114.100.55.255 安徽省阜阳市 电信
201 114.100.56.0 114.100.56.255 安徽省阜阳市临泉县 电信
202 114.100.57.0 114.100.68.255 安徽省阜阳市 电信
203 114.100.69.0 114.100.69.255 安徽省阜阳市颍泉区 电信
204 114.100.70.0 114.100.127.255 安徽省阜阳市 电信
205 114.107.128.0 114.107.159.255 安徽省阜阳市 电信
206 117.67.0.0 117.67.127.255 安徽省阜阳市 电信
207 120.210.168.0 120.210.169.255 安徽省阜阳市 移动
208 122.83.96.0 122.83.108.255 安徽省阜阳市 中移铁通
209 122.92.83.0 122.92.93.255 安徽省阜阳市 中移铁通
210 124.112.64.0 124.112.73.211 安徽省阜阳市 电信
211 124.112.73.212 124.112.73.212 安徽省阜阳市太和县 阿美网吧
212 124.112.73.213 124.112.74.24 安徽省阜阳市 电信
213 124.112.74.25 124.112.74.25 安徽省阜阳市太和县 友谊照相馆
214 124.112.74.26 124.112.85.255 安徽省阜阳市 电信
215 124.112.86.0 124.112.86.48 安徽省阜阳市界首市 电信
216 124.112.86.49 124.112.86.49 安徽省阜阳市界首市 吴桥村森森网吧
217 124.112.86.50 124.112.93.221 安徽省阜阳市界首市 电信
218 124.112.93.222 124.112.93.222 安徽省阜阳市界首市 陶庙小学龙龙网吧
219 124.112.93.223 124.112.93.255 安徽省阜阳市界首市 电信
220 124.112.94.0 124.112.104.0 安徽省阜阳市 电信
221 124.112.104.1 124.112.104.1 安徽省阜阳市临泉县 心连心网吧(大转盘东500米24号)
222 124.112.104.2 124.112.114.11 安徽省阜阳市 电信
223 124.112.114.12 124.112.114.12 安徽省阜阳市 滑集网吧
224 124.112.114.13 124.112.127.255 安徽省阜阳市 电信
225 124.113.1.0 124.113.1.255 安徽省阜阳市 电信
226 124.113.13.0 124.113.13.255 安徽省阜阳市 电信
227 183.162.0.0 183.162.12.255 安徽省阜阳市界首市 电信
228 183.162.13.0 183.162.13.255 安徽省阜阳市 电信
229 183.162.14.0 183.162.14.255 安徽省阜阳市界首市 电信
230 183.162.32.0 183.162.33.255 安徽省阜阳市界首市 电信
231 183.162.34.0 183.162.34.255 安徽省阜阳市 电信
232 183.162.35.0 183.162.38.255 安徽省阜阳市界首市 电信
233 183.162.39.0 183.162.39.255 安徽省阜阳市颍州区 电信
234 183.162.40.0 183.162.40.255 安徽省阜阳市界首市 电信
235 183.162.41.0 183.162.41.255 安徽省阜阳市 电信
236 183.162.42.0 183.162.63.255 安徽省阜阳市界首市 电信
237 183.162.64.0 183.162.115.255 安徽省阜阳市 电信
238 183.162.117.0 183.162.127.255 安徽省阜阳市 电信
239 202.102.201.0 202.102.201.127 安徽省阜阳市 电信
240 202.111.203.0 202.111.204.255 安徽省阜阳市 电信
241 210.45.32.0 210.45.47.255 安徽省阜阳市 阜阳师范学院
242 211.91.112.0 211.91.112.65 安徽省阜阳市 联通
243 211.91.112.67 211.91.112.104 安徽省阜阳市 联通
244 211.91.112.105 211.91.112.105 安徽省阜阳市 邢阁邢坤网吧
245 211.91.112.106 211.91.112.131 安徽省阜阳市 联通
246 211.91.112.133 211.91.112.134 安徽省阜阳市 联通
247 211.91.112.136 211.91.112.139 安徽省阜阳市 联通
248 211.91.112.141 211.91.112.141 安徽省阜阳市 联通
249 211.91.112.143 211.91.112.162 安徽省阜阳市 联通
250 211.91.112.164 211.91.112.169 安徽省阜阳市 联通
251 211.91.112.172 211.91.112.172 安徽省阜阳市 联通
252 211.91.112.174 211.91.112.225 安徽省阜阳市 联通
253 211.91.112.227 211.91.112.255 安徽省阜阳市 联通
254 211.141.191.0 211.141.197.255 安徽省阜阳市 移动
255 211.141.198.0 211.141.198.255 安徽省阜阳市界首市 移动
256 211.141.199.0 211.141.199.255 安徽省阜阳市 移动
257 218.22.112.0 218.22.112.21 安徽省阜阳市 电信
258 218.22.112.22 218.22.112.22 安徽省阜阳市 家园网吧
259 218.22.112.23 218.22.112.23 安徽省阜阳市 电大学院(二里井新村附近)
260 218.22.112.24 218.22.112.27 安徽省阜阳市 电信
261 218.22.112.28 218.22.112.28 安徽省阜阳市 电大
262 218.22.112.29 218.22.112.37 安徽省阜阳市 电信
263 218.22.112.38 218.22.112.38 安徽省阜阳市 青青草网吧(人民影都)
264 218.22.112.39 218.22.112.41 安徽省阜阳市 电信
265 218.22.112.42 218.22.112.42 安徽省阜阳市 相约网吧(人民影都)
266 218.22.112.43 218.22.112.45 安徽省阜阳市 电信
267 218.22.112.46 218.22.112.46 安徽省阜阳市 博士网吧
268 218.22.112.47 218.22.112.65 安徽省阜阳市 电信
269 218.22.112.66 218.22.112.66 安徽省阜阳市 风云网吧(师院南门西)
270 218.22.112.67 218.22.112.69 安徽省阜阳市 电信
271 218.22.112.70 218.22.112.70 安徽省阜阳市 创新网吧(浙江商贸城对面)
272 218.22.112.71 218.22.112.73 安徽省阜阳市 电信
273 218.22.112.74 218.22.112.74 安徽省阜阳市 黑加仑网吧
274 218.22.112.75 218.22.112.77 安徽省阜阳市 电信
275 218.22.112.78 218.22.112.78 安徽省阜阳市 WWW网吧(小肥羊西)
276 218.22.112.79 218.22.112.81 安徽省阜阳市 电信
277 218.22.112.82 218.22.112.82 安徽省阜阳市 飞语网吧
278 218.22.112.83 218.22.112.85 安徽省阜阳市 电信
279 218.22.112.86 218.22.112.86 安徽省阜阳市 小鸭网吧(火车站)
280 218.22.112.87 218.22.112.98 安徽省阜阳市 电信
281 218.22.112.99 218.22.112.99 安徽省阜阳市 星光网吧(文峰一村)
282 218.22.112.100 218.22.112.100 安徽省阜阳市 自由岛网吧(文峰一村)
283 218.22.112.101 218.22.112.101 安徽省阜阳市 情网网吧(文峰一村)
284 218.22.112.102 218.22.112.102 安徽省阜阳市 自由人网吧(文峰一村)
285 218.22.112.103 218.22.112.123 安徽省阜阳市 电信
286 218.22.112.124 218.22.112.124 安徽省阜阳市 蜘蛛网吧
287 218.22.112.125 218.22.112.133 安徽省阜阳市 电信
288 218.22.112.134 218.22.112.134 安徽省阜阳市 永恒网吧
289 218.22.112.135 218.22.112.141 安徽省阜阳市 电信
290 218.22.112.142 218.22.112.142 安徽省阜阳市 超越网吧
291 218.22.112.143 218.22.112.153 安徽省阜阳市 电信
292 218.22.112.154 218.22.112.154 安徽省阜阳市 飞宇网吧
293 218.22.112.155 218.22.112.157 安徽省阜阳市 电信
294 218.22.112.158 218.22.112.158 安徽省阜阳市 休闲网吧(顺昌商城东门北)
295 218.22.112.159 218.22.112.177 安徽省阜阳市 电信
296 218.22.112.178 218.22.112.178 安徽省阜阳市 E时代网吧
297 218.22.112.179 218.22.112.180 安徽省阜阳市 电信
298 218.22.112.181 218.22.112.181 安徽省阜阳市 新起点网吧
299 218.22.112.182 218.22.112.185 安徽省阜阳市 电信
300 218.22.112.186 218.22.112.186 安徽省阜阳市 虚拟人生网吧
301 218.22.112.187 218.22.112.195 安徽省阜阳市 电信
302 218.22.112.196 218.22.112.196 安徽省阜阳市 飞越网吧(永昌商城尽头)
303 218.22.112.197 218.22.112.212 安徽省阜阳市 电信
304 218.22.112.213 218.22.112.213 安徽省阜阳市 新时代网吧
305 218.22.112.214 218.22.112.245 安徽省阜阳市 电信
306 218.22.112.246 218.22.112.246 安徽省阜阳市 开心网吧
307 218.22.112.247 218.22.112.249 安徽省阜阳市 电信
308 218.22.112.250 218.22.112.250 安徽省阜阳市太和县 大龙网吧
309 218.22.112.251 218.22.113.5 安徽省阜阳市 电信
310 218.22.113.6 218.22.113.6 安徽省阜阳市 世纪风网吧(安居工程)
311 218.22.113.7 218.22.113.13 安徽省阜阳市 电信
312 218.22.113.14 218.22.113.14 安徽省阜阳市 新纪元网吧
313 218.22.113.15 218.22.113.61 安徽省阜阳市 电信
314 218.22.113.62 218.22.113.62 安徽省阜阳市 师范学院南门环宇网吧
315 218.22.113.63 218.22.113.73 安徽省阜阳市 电信
316 218.22.113.74 218.22.113.74 安徽省阜阳市 牵手网吧(师院南门东边)
317 218.22.113.75 218.22.113.85 安徽省阜阳市 电信
318 218.22.113.86 218.22.113.86 安徽省阜阳市 启缘网吧
319 218.22.113.87 218.22.113.89 安徽省阜阳市 电信
320 218.22.113.90 218.22.113.90 安徽省阜阳市 国祯能源开发有限公司
321 218.22.113.91 218.22.113.93 安徽省阜阳市 电信
322 218.22.113.94 218.22.113.94 安徽省阜阳市 太平洋网吧(行政学院)
323 218.22.113.95 218.22.113.101 安徽省阜阳市 电信
324 218.22.113.102 218.22.113.102 安徽省阜阳市 宇立网吧(商业街南头)
325 218.22.113.103 218.22.113.105 安徽省阜阳市 电信
326 218.22.113.106 218.22.113.106 安徽省阜阳市 职业技术学院
327 218.22.113.107 218.22.113.121 安徽省阜阳市 电信
328 218.22.113.122 218.22.113.122 安徽省阜阳市 网络天窗网吧
329 218.22.113.123 218.22.113.129 安徽省阜阳市 电信
330 218.22.113.130 218.22.113.130 安徽省阜阳市 二里井E度空间网吧
331 218.22.113.131 218.22.113.133 安徽省阜阳市 电信
332 218.22.113.134 218.22.113.134 安徽省阜阳市 亮点网吧(师院南门金鹰巷内)
333 218.22.113.135 218.22.113.137 安徽省阜阳市 电信
334 218.22.113.138 218.22.113.138 安徽省阜阳市 地球村网吧(商业街北头)
335 218.22.113.139 218.22.113.141 安徽省阜阳市 电信
336 218.22.113.142 218.22.113.142 安徽省阜阳市 市蓝天网吧
337 218.22.113.143 218.22.113.153 安徽省阜阳市 电信
338 218.22.113.154 218.22.113.154 安徽省阜阳市 新月网吧
339 218.22.113.155 218.22.113.163 安徽省阜阳市 电信
340 218.22.113.164 218.22.113.164 安徽省阜阳市 新师院新天地网吧
341 218.22.113.165 218.22.113.177 安徽省阜阳市 电信
342 218.22.113.178 218.22.113.178 安徽省阜阳市 泡泡堂网络(新师范学院旁)
343 218.22.113.179 218.22.113.182 安徽省阜阳市 广博网吧(师院南门斜对面)
344 218.22.113.183 218.22.113.193 安徽省阜阳市 电信
345 218.22.113.194 218.22.113.194 安徽省阜阳市 www网吧
346 218.22.113.195 218.22.113.201 安徽省阜阳市 电信
347 218.22.113.202 218.22.113.202 安徽省阜阳市 新师院对面顶尖网吧
348 218.22.113.203 218.22.113.209 安徽省阜阳市 电信
349 218.22.113.210 218.22.113.210 安徽省阜阳市 新时代网吧
350 218.22.113.211 218.22.113.213 安徽省阜阳市 电信
351 218.22.113.214 218.22.113.214 安徽省阜阳市 星辰网吧
352 218.22.113.215 218.22.113.221 安徽省阜阳市 电信
353 218.22.113.222 218.22.113.222 安徽省阜阳市 鑫源网吧
354 218.22.113.223 218.22.113.229 安徽省阜阳市 电信
355 218.22.113.230 218.22.113.230 安徽省阜阳市 金鹰网吧
356 218.22.113.231 218.22.113.253 安徽省阜阳市 电信
357 218.22.113.254 218.22.113.254 安徽省阜阳市 新e族网吧(二里井)
358 218.22.113.255 218.22.114.1 安徽省阜阳市 电信
359 218.22.114.2 218.22.114.2 安徽省阜阳市颍东区 幸福路新乐网吧
360 218.22.114.3 218.22.114.3 安徽省阜阳市 依恋网吧
361 218.22.114.4 218.22.114.5 安徽省阜阳市 电信
362 218.22.114.6 218.22.114.6 安徽省阜阳市颍东区 幸福路精英网吧
363 218.22.114.7 218.22.114.13 安徽省阜阳市 电信
364 218.22.114.14 218.22.114.14 安徽省阜阳市 红叶网吧
365 218.22.114.15 218.22.114.17 安徽省阜阳市 电信
366 218.22.114.18 218.22.114.18 安徽省阜阳市 时代网吧
367 218.22.114.19 218.22.114.19 安徽省阜阳市 电信
368 218.22.114.20 218.22.114.20 安徽省阜阳市颍东区 阜涡路时尚网吧
369 218.22.114.21 218.22.114.33 安徽省阜阳市 电信
370 218.22.114.34 218.22.114.34 安徽省阜阳市 永乐网吧
371 218.22.114.35 218.22.114.41 安徽省阜阳市 电信
372 218.22.114.42 218.22.114.42 安徽省阜阳市 金桥网吧(纸厂十字路口)
373 218.22.114.43 218.22.114.45 安徽省阜阳市 电信
374 218.22.114.46 218.22.114.46 安徽省阜阳市 京九网吧(京九小区)
375 218.22.114.47 218.22.114.49 安徽省阜阳市 电信
376 218.22.114.50 218.22.114.50 安徽省阜阳市 缘份网吧(京九新村)
377 218.22.114.51 218.22.114.53 安徽省阜阳市 电信
378 218.22.114.54 218.22.114.54 安徽省阜阳市 神话网络中心
379 218.22.114.55 218.22.114.57 安徽省阜阳市 电信
380 218.22.114.58 218.22.114.58 安徽省阜阳市 风云网吧(青峰)
381 218.22.114.59 218.22.114.61 安徽省阜阳市 电信
382 218.22.114.62 218.22.114.62 安徽省阜阳市颍东区 幸福路亲亲网吧
383 218.22.114.63 218.22.114.77 安徽省阜阳市 电信
384 218.22.114.78 218.22.114.78 安徽省阜阳市 城郊中学机房
385 218.22.114.79 218.22.114.85 安徽省阜阳市 电信
386 218.22.114.86 218.22.114.86 安徽省阜阳市 不见不散网吧
387 218.22.114.87 218.22.114.93 安徽省阜阳市 电信
388 218.22.114.94 218.22.114.94 安徽省阜阳市 喜喜网吧
389 218.22.114.95 218.22.114.101 安徽省阜阳市 电信
390 218.22.114.102 218.22.114.102 安徽省阜阳市颍东区 倾情网吧(十中对面)
391 218.22.114.103 218.22.114.105 安徽省阜阳市 电信
392 218.22.114.106 218.22.114.106 安徽省阜阳市 镁光网吧(城郊中学)
393 218.22.114.107 218.22.114.109 安徽省阜阳市 电信
394 218.22.114.110 218.22.114.110 安徽省阜阳市 烟厂向西200米心情驿站网吧
395 218.22.114.111 218.22.114.111 安徽省阜阳市 网络地带网吧
396 218.22.114.112 218.22.114.113 安徽省阜阳市 电信
397 218.22.114.114 218.22.114.114 安徽省阜阳市 开口笑网吧
398 218.22.114.115 218.22.114.125 安徽省阜阳市 电信
399 218.22.114.126 218.22.114.126 安徽省阜阳市 心宇网吧(火车站西)
400 218.22.114.127 218.22.114.141 安徽省阜阳市 电信
401 218.22.114.142 218.22.114.142 安徽省阜阳市 永明网吧(肉联厂附近)
402 218.22.114.143 218.22.114.149 安徽省阜阳市 电信
403 218.22.114.150 218.22.114.150 安徽省阜阳市 网络地带网吧
404 218.22.114.151 218.22.114.177 安徽省阜阳市 电信
405 218.22.114.178 218.22.114.178 安徽省阜阳市 火车站对面越都大厦喜喜网吧
406 218.22.114.179 218.22.114.249 安徽省阜阳市 电信
407 218.22.114.250 218.22.114.250 安徽省阜阳市 雪琳网吧(城郊中学)
408 218.22.114.251 218.22.115.1 安徽省阜阳市 电信
409 218.22.115.2 218.22.115.2 安徽省阜阳市 流星雨网吧(清河小学)
410 218.22.115.3 218.22.115.5 安徽省阜阳市 电信
411 218.22.115.6 218.22.115.6 安徽省阜阳市 八百浪网吧(清河小学)
412 218.22.115.7 218.22.115.9 安徽省阜阳市 电信
413 218.22.115.10 218.22.115.10 安徽省阜阳市 飞宇网吧(清河路小学附近)
414 218.22.115.11 218.22.115.17 安徽省阜阳市 电信
415 218.22.115.18 218.22.115.18 安徽省阜阳市 飓风网吧(15中附近)
416 218.22.115.19 218.22.116.1 安徽省阜阳市 电信
417 218.22.116.2 218.22.116.2 安徽省阜阳市 心语网吧(啤酒厂)
418 218.22.116.3 218.22.116.17 安徽省阜阳市 电信
419 218.22.116.18 218.22.116.18 安徽省阜阳市 蓝精灵网吧
420 218.22.116.19 218.22.116.21 安徽省阜阳市 电信
421 218.22.116.22 218.22.116.22 安徽省阜阳市 可乐网吧(二中南面)
422 218.22.116.23 218.22.116.25 安徽省阜阳市 电信
423 218.22.116.26 218.22.116.26 安徽省阜阳市 愿生缘网吧
424 218.22.116.27 218.22.116.29 安徽省阜阳市 电信
425 218.22.116.30 218.22.116.30 安徽省阜阳市 呼吸网吧(红旗北面)
426 218.22.116.31 218.22.116.74 安徽省阜阳市 电信
427 218.22.116.75 218.22.116.75 安徽省阜阳市 红旗中学
428 218.22.116.76 218.22.116.157 安徽省阜阳市 电信
429 218.22.116.158 218.22.116.158 安徽省阜阳市 情缘网吧
430 218.22.116.159 218.22.116.181 安徽省阜阳市 电信
431 218.22.116.182 218.22.116.182 安徽省阜阳市 呼吸网吧(颍上南路29号)
432 218.22.116.183 218.22.117.1 安徽省阜阳市 电信
433 218.22.117.2 218.22.117.2 安徽省阜阳市 媛媛学校
434 218.22.117.3 218.22.117.9 安徽省阜阳市 电信
435 218.22.117.10 218.22.117.10 安徽省阜阳市 师范学校电教中心
436 218.22.117.11 218.22.117.17 安徽省阜阳市 电信
437 218.22.117.18 218.22.117.18 安徽省阜阳市 时代网吧(颍西镇农行西)
438 218.22.117.19 218.22.117.185 安徽省阜阳市 电信
439 218.22.117.186 218.22.117.186 安徽省阜阳市 虚拟人生网吧
440 218.22.117.187 218.22.117.201 安徽省阜阳市 电信
441 218.22.117.202 218.22.117.202 安徽省阜阳市 财校机房
442 218.22.117.203 218.22.118.1 安徽省阜阳市 电信
443 218.22.118.2 218.22.118.2 安徽省阜阳市 宏宇网吧(泉河北)
444 218.22.118.3 218.22.118.255 安徽省阜阳市 电信
445 218.22.119.0 218.22.119.9 安徽省阜阳市太和县 电信
446 218.22.119.10 218.22.119.10 安徽省阜阳市太和县 心心网吧(文庙广场附近)
447 218.22.119.11 218.22.119.21 安徽省阜阳市太和县 电信
448 218.22.119.22 218.22.119.22 安徽省阜阳市太和县 轻舞飞扬网吧(谭街路)
449 218.22.119.23 218.22.119.41 安徽省阜阳市太和县 电信
450 218.22.119.42 218.22.119.42 安徽省阜阳市太和县 e网网吧
451 218.22.119.43 218.22.119.53 安徽省阜阳市太和县 电信
452 218.22.119.54 218.22.119.54 安徽省阜阳市太和县 雅致网吧(城北关)
453 218.22.119.55 218.22.119.58 安徽省阜阳市太和县 电信
454 218.22.119.59 218.22.119.59 安徽省阜阳市太和县 青竹网吧
455 218.22.119.60 218.22.119.73 安徽省阜阳市太和县 电信
456 218.22.119.74 218.22.119.74 安徽省阜阳市太和县 天天网吧
457 218.22.119.75 218.22.119.77 安徽省阜阳市太和县 电信
458 218.22.119.78 218.22.119.78 安徽省阜阳市太和县 知识库网吧
459 218.22.119.79 218.22.119.89 安徽省阜阳市太和县 电信
460 218.22.119.90 218.22.119.90 安徽省阜阳市太和县 经典网吧(先锋路中段)
461 218.22.119.91 218.22.119.97 安徽省阜阳市太和县 电信
462 218.22.119.98 218.22.119.98 安徽省阜阳市太和县 北斗网吧
463 218.22.119.99 218.22.119.105 安徽省阜阳市太和县 电信
464 218.22.119.106 218.22.119.106 安徽省阜阳市太和县 香榭丽舍网吧
465 218.22.119.107 218.22.119.117 安徽省阜阳市太和县 电信
466 218.22.119.118 218.22.119.118 安徽省阜阳市太和县 奇缘网吧(健康中路振太浴池院内)
467 218.22.119.119 218.22.119.121 安徽省阜阳市太和县 电信
468 218.22.119.122 218.22.119.122 安徽省阜阳市太和县 康源网吧(朴人商厦东200米)
469 218.22.119.123 218.22.119.125 安徽省阜阳市太和县 电信
470 218.22.119.126 218.22.119.126 安徽省阜阳市太和县 异缘网吧
471 218.22.119.127 218.22.119.129 安徽省阜阳市太和县 电信
472 218.22.119.130 218.22.119.130 安徽省阜阳市太和县 城关镇星云时代网络会所(苏果步行街)
473 218.22.119.131 218.22.119.145 安徽省阜阳市太和县 电信
474 218.22.119.146 218.22.119.146 安徽省阜阳市太和县 E网
475 218.22.119.147 218.22.119.169 安徽省阜阳市太和县 电信
476 218.22.119.170 218.22.119.170 安徽省阜阳市太和县 复兴路通宇网吧
477 218.22.119.171 218.22.119.173 安徽省阜阳市太和县 电信
478 218.22.119.174 218.22.119.174 安徽省阜阳市太和县 太和狂人网吧(一中校园东测)
479 218.22.119.175 218.22.119.221 安徽省阜阳市太和县 电信
480 218.22.119.222 218.22.119.222 安徽省阜阳市太和县 家园网络(红十字医院对面)
481 218.22.119.223 218.22.119.225 安徽省阜阳市太和县 电信
482 218.22.119.226 218.22.119.226 安徽省阜阳市太和县 仁济网吧(党校附近)
483 218.22.119.227 218.22.119.255 安徽省阜阳市太和县 电信
484 218.22.120.0 218.22.120.1 安徽省阜阳市界首市 电信
485 218.22.120.2 218.22.120.2 安徽省阜阳市界首市 梦幻网吧
486 218.22.120.3 218.22.120.5 安徽省阜阳市界首市 电信
487 218.22.120.6 218.22.120.6 安徽省阜阳市界首市 联众网吧
488 218.22.120.7 218.22.120.13 安徽省阜阳市界首市 电信
489 218.22.120.14 218.22.120.14 安徽省阜阳市界首市 工农街轻轻网吧
490 218.22.120.15 218.22.120.17 安徽省阜阳市界首市 电信
491 218.22.120.18 218.22.120.18 安徽省阜阳市界首市 甲克虫网吧
492 218.22.120.19 218.22.120.25 安徽省阜阳市界首市 电信
493 218.22.120.26 218.22.120.26 安徽省阜阳市界首市 奇遇网吧
494 218.22.120.27 218.22.120.45 安徽省阜阳市界首市 电信
495 218.22.120.46 218.22.120.46 安徽省阜阳市界首市 海龙网吧(光武镇南街)
496 218.22.120.47 218.22.120.49 安徽省阜阳市界首市 电信
497 218.22.120.50 218.22.120.50 安徽省阜阳市界首市 天安网吧(化肥厂西30米)
498 218.22.120.51 218.22.120.77 安徽省阜阳市界首市 电信
499 218.22.120.78 218.22.120.78 安徽省阜阳市界首市 天地网吧
500 218.22.120.79 218.22.120.81 安徽省阜阳市界首市 电信
501 218.22.120.82 218.22.120.82 安徽省阜阳市界首市 假日网吧
502 218.22.120.83 218.22.120.85 安徽省阜阳市界首市 电信
503 218.22.120.86 218.22.120.86 安徽省阜阳市界首市 水晶网吧
504 218.22.120.87 218.22.120.113 安徽省阜阳市界首市 电信
505 218.22.120.114 218.22.120.114 安徽省阜阳市界首市 阳光网吧(体育场西50米)
506 218.22.120.115 218.22.120.117 安徽省阜阳市界首市 电信
507 218.22.120.118 218.22.120.118 安徽省阜阳市界首市 网络先锋网吧
508 218.22.120.119 218.22.120.125 安徽省阜阳市界首市 电信
509 218.22.120.126 218.22.120.126 安徽省阜阳市界首市 E网情深
510 218.22.120.127 218.22.120.129 安徽省阜阳市界首市 电信
511 218.22.120.130 218.22.120.130 安徽省阜阳市界首市 星宇网吧
512 218.22.120.131 218.22.120.145 安徽省阜阳市界首市 电信
513 218.22.120.146 218.22.120.146 安徽省阜阳市界首市 友情网吧
514 218.22.120.147 218.22.120.149 安徽省阜阳市界首市 电信
515 218.22.120.150 218.22.120.150 安徽省阜阳市界首市 新世纪网吧
516 218.22.120.151 218.22.120.153 安徽省阜阳市界首市 电信
517 218.22.120.154 218.22.120.154 安徽省阜阳市界首市 教育网
518 218.22.120.155 218.22.120.161 安徽省阜阳市界首市 电信
519 218.22.120.162 218.22.120.162 安徽省阜阳市界首市 网络都市网吧
520 218.22.120.163 218.22.120.165 安徽省阜阳市界首市 电信
521 218.22.120.166 218.22.120.166 安徽省阜阳市界首市 华智网吧
522 218.22.120.167 218.22.120.180 安徽省阜阳市界首市 电信
523 218.22.120.181 218.22.120.181 安徽省阜阳市界首市 第一中学
524 218.22.120.182 218.22.120.193 安徽省阜阳市界首市 电信
525 218.22.120.194 218.22.120.194 安徽省阜阳市界首市 界首友缘网吧
526 218.22.120.195 218.22.120.197 安徽省阜阳市界首市 电信
527 218.22.120.198 218.22.120.198 安徽省阜阳市界首市 皇朝网吧
528 218.22.120.199 218.22.120.199 安徽省阜阳市界首市 电信
529 218.22.120.200 218.22.120.200 安徽省阜阳市界首市 网游网吧
530 218.22.120.201 218.22.120.201 安徽省阜阳市界首市 电信
531 218.22.120.202 218.22.120.202 安徽省阜阳市界首市 一线天网吧
532 218.22.120.203 218.22.120.203 安徽省阜阳市界首市 电信
533 218.22.120.204 218.22.120.204 安徽省阜阳市界首市 聚友网吧
534 218.22.120.205 218.22.120.205 安徽省阜阳市界首市 电信
535 218.22.120.206 218.22.120.206 安徽省阜阳市界首市 友缘网吧
536 218.22.120.207 218.22.120.226 安徽省阜阳市界首市 电信
537 218.22.120.227 218.22.120.227 安徽省阜阳市界首市 城堡网吧
538 218.22.120.228 218.22.120.255 安徽省阜阳市界首市 电信
539 218.22.121.0 218.22.121.9 安徽省阜阳市临泉县 电信
540 218.22.121.10 218.22.121.10 安徽省阜阳市 一线通网吧
541 218.22.121.11 218.22.121.21 安徽省阜阳市临泉县 电信
542 218.22.121.22 218.22.121.22 安徽省阜阳市 家园网吧(绿缘宾馆对面)
543 218.22.121.23 218.22.121.37 安徽省阜阳市临泉县 电信
544 218.22.121.38 218.22.121.38 安徽省阜阳市 吉祥网吧(烟厂门口)
545 218.22.121.39 218.22.121.76 安徽省阜阳市临泉县 电信
546 218.22.121.77 218.22.121.77 安徽省阜阳市 阿虎网吧(三府街)
547 218.22.121.78 218.22.121.109 安徽省阜阳市临泉县 电信
548 218.22.121.110 218.22.121.110 安徽省阜阳市 师范学院
549 218.22.121.111 218.22.121.113 安徽省阜阳市临泉县 电信
550 218.22.121.114 218.22.121.114 安徽省阜阳市 零点网吧(金马小区内)
551 218.22.121.115 218.22.121.255 安徽省阜阳市临泉县 电信
552 218.22.122.0 218.22.122.17 安徽省阜阳市 电信
553 218.22.122.18 218.22.122.18 安徽省阜阳市 天元网吧
554 218.22.122.19 218.22.122.21 安徽省阜阳市 电信
555 218.22.122.22 218.22.122.22 安徽省阜阳市 家园网吧
556 218.22.122.23 218.22.122.25 安徽省阜阳市 电信
557 218.22.122.26 218.22.122.26 安徽省阜阳市 阳光网吧(商厦南面)
558 218.22.122.27 218.22.122.29 安徽省阜阳市 电信
559 218.22.122.30 218.22.122.30 安徽省阜阳市 宜缘网吧
560 218.22.122.31 218.22.122.33 安徽省阜阳市 电信
561 218.22.122.34 218.22.122.34 安徽省阜阳市 国贸客房部
562 218.22.122.35 218.22.122.65 安徽省阜阳市 电信
563 218.22.122.66 218.22.122.66 安徽省阜阳市 自由时空网吧
564 218.22.122.67 218.22.122.69 安徽省阜阳市 电信
565 218.22.122.70 218.22.122.70 安徽省阜阳市 宏伟网吧
566 218.22.122.71 218.22.122.74 安徽省阜阳市 电信
567 218.22.122.75 218.22.122.75 安徽省阜阳市 开心网吧
568 218.22.122.76 218.22.122.76 安徽省阜阳市 电信
569 218.22.122.77 218.22.122.77 安徽省阜阳市 联通网吧(六纺东路南)
570 218.22.122.78 218.22.122.78 安徽省阜阳市 天源网吧
571 218.22.122.79 218.22.122.89 安徽省阜阳市 电信
572 218.22.122.90 218.22.122.90 安徽省阜阳市 任天堂网吧(金三角对面)
573 218.22.122.91 218.22.122.97 安徽省阜阳市 电信
574 218.22.122.98 218.22.122.98 安徽省阜阳市 网梦网吧
575 218.22.122.99 218.22.122.105 安徽省阜阳市 电信
576 218.22.122.106 218.22.122.106 安徽省阜阳市 永乐网吧
577 218.22.122.107 218.22.122.109 安徽省阜阳市 电信
578 218.22.122.110 218.22.122.110 安徽省阜阳市 聚缘网吧(人民影院)
579 218.22.122.111 218.22.122.113 安徽省阜阳市 电信
580 218.22.122.114 218.22.122.114 安徽省阜阳市 星河网吧(师院北门)
581 218.22.122.115 218.22.122.117 安徽省阜阳市 电信
582 218.22.122.118 218.22.122.118 安徽省阜阳市 新时代网吧(师院北门)
583 218.22.122.119 218.22.122.125 安徽省阜阳市 电信
584 218.22.122.126 218.22.122.126 安徽省阜阳市 一路先网吧(二中北面)
585 218.22.122.127 218.22.122.137 安徽省阜阳市 电信
586 218.22.122.138 218.22.122.138 安徽省阜阳市 连接点网吧(双龙桥旁边)
587 218.22.122.139 218.22.122.145 安徽省阜阳市 电信
588 218.22.122.146 218.22.122.146 安徽省阜阳市 极速网吧(建委宿舍南)
589 218.22.122.147 218.22.122.149 安徽省阜阳市 电信
590 218.22.122.150 218.22.122.150 安徽省阜阳市 千颗星网吧(二中北面)
591 218.22.122.151 218.22.122.169 安徽省阜阳市 电信
592 218.22.122.170 218.22.122.170 安徽省阜阳市 友谊网吧
593 218.22.122.171 218.22.122.173 安徽省阜阳市 电信
594 218.22.122.174 218.22.122.174 安徽省阜阳市 网友之家(东岳巷)
595 218.22.122.175 218.22.122.177 安徽省阜阳市 电信
596 218.22.122.178 218.22.122.178 安徽省阜阳市 新时尚网吧(一中对面巷子深处)
597 218.22.122.179 218.22.122.181 安徽省阜阳市 电信
598 218.22.122.182 218.22.122.182 安徽省阜阳市 国际通网吧
599 218.22.122.183 218.22.122.205 安徽省阜阳市 电信
600 218.22.122.206 218.22.122.206 安徽省阜阳市 中天网吧(阜阳师范学院南门)
601 218.22.122.207 218.22.122.221 安徽省阜阳市 电信
602 218.22.122.222 218.22.122.222 安徽省阜阳市 虹宇网吧(三里湾)
603 218.22.122.223 218.22.122.225 安徽省阜阳市 电信
604 218.22.122.226 218.22.122.226 安徽省阜阳市 心上网吧(三里湾)
605 218.22.122.227 218.22.122.245 安徽省阜阳市 电信
606 218.22.122.246 218.22.122.246 安徽省阜阳市 开心网吧(文昌阁东面)
607 218.22.122.247 218.22.123.1 安徽省阜阳市 电信
608 218.22.123.2 218.22.123.2 安徽省阜阳市 飞翔网吧(大隅口)
609 218.22.123.3 218.22.123.5 安徽省阜阳市 电信
610 218.22.123.6 218.22.123.6 安徽省阜阳市 快乐网吧(卫校对面)
611 218.22.123.7 218.22.123.9 安徽省阜阳市 电信
612 218.22.123.10 218.22.123.10 安徽省阜阳市 制高点网吧
613 218.22.123.11 218.22.123.13 安徽省阜阳市 电信
614 218.22.123.14 218.22.123.14 安徽省阜阳市 新天地网吧(乐家购物广场西五十米二楼)
615 218.22.123.15 218.22.123.29 安徽省阜阳市 电信
616 218.22.123.30 218.22.123.30 安徽省阜阳市 雨田网吧
617 218.22.123.31 218.22.123.33 安徽省阜阳市 电信
618 218.22.123.34 218.22.123.34 安徽省阜阳市 小隅首星光网吧
619 218.22.123.35 218.22.123.37 安徽省阜阳市 电信
620 218.22.123.38 218.22.123.38 安徽省阜阳市 阿苗网吧(大隅口)
621 218.22.123.39 218.22.123.41 安徽省阜阳市 电信
622 218.22.123.42 218.22.123.42 安徽省阜阳市 信息时代网吧(大小隅口之间)
623 218.22.123.43 218.22.123.45 安徽省阜阳市 电信
624 218.22.123.46 218.22.123.46 安徽省阜阳市 三源网吧(古商城内
625 218.22.123.47 218.22.123.49 安徽省阜阳市 电信
626 218.22.123.50 218.22.123.50 安徽省阜阳市 蛛网网吧
627 218.22.123.51 218.22.123.57 安徽省阜阳市 电信
628 218.22.123.58 218.22.123.58 安徽省阜阳市 千禧浪潮网吧(大戏院北)
629 218.22.123.59 218.22.123.61 安徽省阜阳市 电信
630 218.22.123.62 218.22.123.62 安徽省阜阳市 连心网网吧
631 218.22.123.63 218.22.123.77 安徽省阜阳市 电信
632 218.22.123.78 218.22.123.78 安徽省阜阳市 爱慧网吧
633 218.22.123.79 218.22.123.85 安徽省阜阳市 电信
634 218.22.123.86 218.22.123.86 安徽省阜阳市 联通网苑(市医院南)
635 218.22.123.87 218.22.123.89 安徽省阜阳市 电信
636 218.22.123.90 218.22.123.90 安徽省阜阳市 千寻网吧(百货大楼南面)
637 218.22.123.91 218.22.123.93 安徽省阜阳市 电信
638 218.22.123.94 218.22.123.94 安徽省阜阳市 浙江楼网吧
639 218.22.123.95 218.22.123.109 安徽省阜阳市 电信
640 218.22.123.110 218.22.123.110 安徽省阜阳市 阜阳大戏院附近青青草网吧
641 218.22.123.111 218.22.124.215 安徽省阜阳市 电信
642 218.22.124.216 218.22.124.216 安徽省阜阳市太和县 通宇网吧(复兴路)
643 218.22.124.217 218.22.126.2 安徽省阜阳市 电信
644 218.22.126.3 218.22.126.3 安徽省阜阳市颍上县 舒心网吧
645 218.22.126.4 218.22.126.11 安徽省阜阳市 电信
646 218.22.126.12 218.22.126.12 安徽省阜阳市颍上县 路路网吧
647 218.22.126.13 218.22.126.13 安徽省阜阳市颍上县 梦幻网吧
648 218.22.126.14 218.22.126.14 安徽省阜阳市颍上县 太平洋网吧
649 218.22.126.15 218.22.126.17 安徽省阜阳市 电信
650 218.22.126.18 218.22.126.18 安徽省阜阳市颍上县 星语网吧
651 218.22.126.19 218.22.126.19 安徽省阜阳市颍上县 E天行网吧
652 218.22.126.20 218.22.126.20 安徽省阜阳市颍上县 易趣网吧
653 218.22.126.21 218.22.126.21 安徽省阜阳市 电信
654 218.22.126.22 218.22.126.22 安徽省阜阳市颍上县 科技网吧
655 218.22.126.23 218.22.126.29 安徽省阜阳市 电信
656 218.22.126.30 218.22.126.30 安徽省阜阳市颍上县 真情网吧
657 218.22.126.31 218.22.126.33 安徽省阜阳市 电信
658 218.22.126.34 218.22.126.34 安徽省阜阳市颍上县 千喜年网吧
659 218.22.126.35 218.22.126.37 安徽省阜阳市 电信
660 218.22.126.38 218.22.126.38 安徽省阜阳市颍上县 蓝天网吧
661 218.22.126.39 218.22.126.41 安徽省阜阳市 电信
662 218.22.126.42 218.22.126.42 安徽省阜阳市颍上县 真情网络
663 218.22.126.43 218.22.126.45 安徽省阜阳市 电信
664 218.22.126.46 218.22.126.46 安徽省阜阳市颍上县 步行街新世纪网吧
665 218.22.126.47 218.22.126.53 安徽省阜阳市 电信
666 218.22.126.54 218.22.126.54 安徽省阜阳市颍上县 九州网吧
667 218.22.126.55 218.22.126.57 安徽省阜阳市 电信
668 218.22.126.58 218.22.126.58 安徽省阜阳市颍上县 罗桥市场天地网吧
669 218.22.126.59 218.22.126.65 安徽省阜阳市 电信
670 218.22.126.66 218.22.126.66 安徽省阜阳市颍上县 人从众网吧
671 218.22.126.67 218.22.126.71 安徽省阜阳市 电信
672 218.22.126.72 218.22.126.72 安徽省阜阳市颍上县 二中今诺网吧
673 218.22.126.73 218.22.126.77 安徽省阜阳市 电信
674 218.22.126.78 218.22.126.78 安徽省阜阳市颍上县 寰宇网络
675 218.22.126.79 218.22.126.81 安徽省阜阳市 电信
676 218.22.126.82 218.22.126.82 安徽省阜阳市颍上县 星星网吧
677 218.22.126.83 218.22.126.85 安徽省阜阳市 电信
678 218.22.126.86 218.22.126.86 安徽省阜阳市颍上县 老地方网吧
679 218.22.126.87 218.22.126.89 安徽省阜阳市 电信
680 218.22.126.90 218.22.126.90 安徽省阜阳市颍上县 湖泊情缘网吧
681 218.22.126.91 218.22.126.93 安徽省阜阳市 电信
682 218.22.126.94 218.22.126.94 安徽省阜阳市颍上县 人从众网吧
683 218.22.126.95 218.22.126.101 安徽省阜阳市 电信
684 218.22.126.102 218.22.126.102 安徽省阜阳市颍上县 管仲公园爱林网吧
685 218.22.126.103 218.22.126.109 安徽省阜阳市 电信
686 218.22.126.110 218.22.126.110 安徽省阜阳市颍上县 华安网吧
687 218.22.126.111 218.22.126.113 安徽省阜阳市 电信
688 218.22.126.114 218.22.126.114 安徽省阜阳市颍上县 人从众网吧
689 218.22.126.115 218.22.126.117 安徽省阜阳市颍上县 步行街可林网吧
690 218.22.126.118 218.22.126.118 安徽省阜阳市颍上县 新天下网吧
691 218.22.126.119 218.22.126.148 安徽省阜阳市 电信
692 218.22.126.149 218.22.126.149 安徽省阜阳市颍上县 耿棚校园网
693 218.22.126.150 218.22.126.161 安徽省阜阳市 电信
694 218.22.126.162 218.22.126.162 安徽省阜阳市颍上县 步行街金诺网吧
695 218.22.126.163 218.22.126.170 安徽省阜阳市 电信
696 218.22.126.171 218.22.126.171 安徽省阜阳市颍上县 第一中学机房
697 218.22.126.172 218.22.126.221 安徽省阜阳市 电信
698 218.22.126.222 218.22.126.222 安徽省阜阳市颍上县 管仲公园海洋网吧
699 218.22.126.223 218.22.126.229 安徽省阜阳市 电信
700 218.22.126.230 218.22.126.230 安徽省阜阳市颍上县 科技网络
701 218.22.126.231 218.22.126.245 安徽省阜阳市 电信
702 218.22.126.246 218.22.126.246 安徽省阜阳市颍上县 QQ网吧
703 218.22.126.247 218.22.127.154 安徽省阜阳市 电信
704 218.22.127.155 218.22.127.155 安徽省阜阳市颍东区 魅力空间网吧
705 218.22.127.156 218.22.127.255 安徽省阜阳市 电信
706 218.22.128.18 218.22.128.18 安徽省阜阳市颍上县 星语网吧
707 218.23.16.0 218.23.16.17 安徽省阜阳市临泉县 电信
708 218.23.16.18 218.23.16.18 安徽省阜阳市临泉县 正源网吧
709 218.23.16.19 218.23.16.21 安徽省阜阳市临泉县 电信
710 218.23.16.22 218.23.16.22 安徽省阜阳市临泉县 永利网吧
711 218.23.16.23 218.23.16.29 安徽省阜阳市临泉县 电信
712 218.23.16.30 218.23.16.30 安徽省阜阳市临泉县 心爱雨网吧
713 218.23.16.31 218.23.16.41 安徽省阜阳市临泉县 电信
714 218.23.16.42 218.23.16.42 安徽省阜阳市临泉县 流星雨网吧
715 218.23.16.43 218.23.16.43 安徽省阜阳市临泉县 电信
716 218.23.16.44 218.23.16.44 安徽省阜阳市临泉县 时尚网吧
717 218.23.16.45 218.23.16.53 安徽省阜阳市临泉县 电信
718 218.23.16.54 218.23.16.54 安徽省阜阳市临泉县 心愿网吧(同阳路)
719 218.23.16.55 218.23.16.101 安徽省阜阳市临泉县 电信
720 218.23.16.102 218.23.16.102 安徽省阜阳市临泉县 北斗星网吧
721 218.23.16.103 218.23.16.137 安徽省阜阳市临泉县 电信
722 218.23.16.138 218.23.16.138 安徽省阜阳市临泉县 梦幻网吧
723 218.23.16.139 218.23.16.145 安徽省阜阳市临泉县 电信
724 218.23.16.146 218.23.16.146 安徽省阜阳市临泉县 天乐网吧
725 218.23.16.147 218.23.16.221 安徽省阜阳市临泉县 电信
726 218.23.16.222 218.23.16.222 安徽省阜阳市临泉县 联线网吧(光明南路2号)
727 218.23.16.223 218.23.16.255 安徽省阜阳市临泉县 电信
728 218.23.17.0 218.23.17.1 安徽省阜阳市 电信
729 218.23.17.2 218.23.17.6 安徽省阜阳市临泉县 易达网吧(港口路63号)
730 218.23.17.7 218.23.18.14 安徽省阜阳市 电信
731 218.23.18.15 218.23.18.15 安徽省阜阳市颍上县 中天科技
732 218.23.18.16 218.23.19.37 安徽省阜阳市 电信
733 218.23.19.38 218.23.19.38 安徽省阜阳市阜南县 天意网吧
734 218.23.19.39 218.23.19.41 安徽省阜阳市 电信
735 218.23.19.42 218.23.19.42 安徽省阜阳市阜南县 人民银行
736 218.23.19.43 218.23.19.45 安徽省阜阳市 电信
737 218.23.19.46 218.23.19.46 安徽省阜阳市阜南县 网游俱乐部
738 218.23.19.47 218.23.19.49 安徽省阜阳市 电信
739 218.23.19.50 218.23.19.50 安徽省阜阳市阜南县 伊甸园网吧
740 218.23.19.51 218.23.19.53 安徽省阜阳市 电信
741 218.23.19.54 218.23.19.54 安徽省阜阳市阜南县 东方网神
742 218.23.19.55 218.23.19.57 安徽省阜阳市 电信
743 218.23.19.58 218.23.19.58 安徽省阜阳市阜南县 星夜缘网吧
744 218.23.19.59 218.23.19.81 安徽省阜阳市 电信
745 218.23.19.82 218.23.19.82 安徽省阜阳市阜南县 吉利网吧
746 218.23.19.83 218.23.19.85 安徽省阜阳市 电信
747 218.23.19.86 218.23.19.86 安徽省阜阳市阜南县 宇宙网吧
748 218.23.19.87 218.23.19.89 安徽省阜阳市 电信
749 218.23.19.90 218.23.19.90 安徽省阜阳市阜南县 银河网络休闲会所
750 218.23.19.91 218.23.19.97 安徽省阜阳市 电信
751 218.23.19.98 218.23.19.98 安徽省阜阳市阜南县 轻舞飞扬网吧
752 218.23.19.99 218.23.19.101 安徽省阜阳市 电信
753 218.23.19.102 218.23.19.102 安徽省阜阳市阜南县 伊甸园网吧
754 218.23.19.103 218.23.19.113 安徽省阜阳市 电信
755 218.23.19.114 218.23.19.114 安徽省阜阳市阜南县 阳光网络
756 218.23.19.115 218.23.19.117 安徽省阜阳市 电信
757 218.23.19.118 218.23.19.118 安徽省阜阳市阜南县 流星网吧
758 218.23.19.119 218.23.19.221 安徽省阜阳市 电信
759 218.23.19.222 218.23.19.222 安徽省阜阳市阜南县 时代网吧
760 218.23.19.223 218.23.19.255 安徽省阜阳市 电信
761 218.23.20.0 218.23.20.230 安徽省阜阳市临泉县 电信
762 218.23.20.231 218.23.20.231 安徽省阜阳市临泉县 棉麻公司
763 218.23.20.232 218.23.20.245 安徽省阜阳市临泉县 电信
764 218.23.20.246 218.23.20.246 安徽省阜阳市临泉县 小雨网吧
765 218.23.20.247 218.23.20.255 安徽省阜阳市临泉县 电信
766 218.23.21.0 218.23.21.5 安徽省阜阳市 电信
767 218.23.21.6 218.23.21.6 安徽省阜阳市 点通网吧
768 218.23.21.7 218.23.21.13 安徽省阜阳市 电信
769 218.23.21.14 218.23.21.14 安徽省阜阳市 PC俱乐部
770 218.23.21.15 218.23.21.17 安徽省阜阳市 电信
771 218.23.21.18 218.23.21.18 安徽省阜阳市 蓝精灵网吧(河滨东路)
772 218.23.21.19 218.23.21.21 安徽省阜阳市 电信
773 218.23.21.22 218.23.21.22 安徽省阜阳市 一点通网吧
774 218.23.21.23 218.23.21.53 安徽省阜阳市 电信
775 218.23.21.54 218.23.21.54 安徽省阜阳市 网民部落(南洋大酒店东100米)
776 218.23.21.55 218.23.21.93 安徽省阜阳市 电信
777 218.23.21.94 218.23.21.94 安徽省阜阳市 爵士网络会所(白金汉宫东150米)
778 218.23.21.95 218.23.23.7 安徽省阜阳市 电信
779 218.23.23.8 218.23.23.8 安徽省阜阳市太和县 先锋路悠游网吧
780 218.23.23.9 218.23.23.25 安徽省阜阳市 电信
781 218.23.23.26 218.23.23.28 安徽省阜阳市太和县 星际网吧(万福隆超市内)
782 218.23.23.29 218.23.23.52 安徽省阜阳市 电信
783 218.23.23.53 218.23.23.53 安徽省阜阳市太和县 细阳网吧(细阳南路联谊新村旁139号)
784 218.23.23.54 218.23.23.54 安徽省阜阳市太和县 流星网吧(先锋路北头)
785 218.23.23.55 218.23.23.55 安徽省阜阳市太和县 阿美网吧(文庙广场附近)
786 218.23.23.56 218.23.23.56 安徽省阜阳市太和县 大兵网吧(人民中路花鸟市场西约300米路南)
787 218.23.23.57 218.23.23.65 安徽省阜阳市 电信
788 218.23.23.66 218.23.23.66 安徽省阜阳市太和县 心语网吧(先锋路南头)
789 218.23.23.67 218.23.23.73 安徽省阜阳市 电信
790 218.23.23.74 218.23.23.74 安徽省阜阳市太和县 新天地网吧(复兴路)
791 218.23.23.75 218.23.23.81 安徽省阜阳市 电信
792 218.23.23.82 218.23.23.82 安徽省阜阳市太和县 明凯网吧
793 218.23.23.83 218.23.23.220 安徽省阜阳市 电信
794 218.23.23.221 218.23.23.221 安徽省阜阳市太和县 网吧
795 218.23.23.222 218.23.26.1 安徽省阜阳市 电信
796 218.23.26.2 218.23.26.2 安徽省阜阳市 心缘网吧
797 218.23.26.3 218.23.26.5 安徽省阜阳市 电信
798 218.23.26.6 218.23.26.6 安徽省阜阳市 银狐网吧(人民影都)
799 218.23.26.7 218.23.26.25 安徽省阜阳市 电信
800 218.23.26.26 218.23.26.26 安徽省阜阳市 伊妹儿网吧(鼓楼)
801 218.23.26.27 218.23.26.29 安徽省阜阳市 电信
802 218.23.26.30 218.23.26.30 安徽省阜阳市 师范学院南门西侧博创网吧
803 218.23.26.31 218.23.26.33 安徽省阜阳市 电信
804 218.23.26.34 218.23.26.34 安徽省阜阳市 青青网吧(人民电影院)
805 218.23.26.35 218.23.26.37 安徽省阜阳市 电信
806 218.23.26.38 218.23.26.38 安徽省阜阳市 阿虎网吧
807 218.23.26.39 218.23.26.53 安徽省阜阳市 电信
808 218.23.26.54 218.23.26.54 安徽省阜阳市 新时空网吧(清河西路白依桥西)
809 218.23.26.55 218.23.26.57 安徽省阜阳市 电信
810 218.23.26.58 218.23.26.58 安徽省阜阳市 牵手网吧(阜师院南门东边)
811 218.23.26.59 218.23.26.61 安徽省阜阳市 电信
812 218.23.26.62 218.23.26.62 安徽省阜阳市 HAPPY网吧(原WWW网吧纺织厂旁)
813 218.23.26.63 218.23.26.65 安徽省阜阳市 电信
814 218.23.26.66 218.23.26.66 安徽省阜阳市 一中对面冲浪网吧
815 218.23.26.67 218.23.26.69 安徽省阜阳市 电信
816 218.23.26.70 218.23.26.70 安徽省阜阳市 天使网吧
817 218.23.26.71 218.23.26.85 安徽省阜阳市 电信
818 218.23.26.86 218.23.26.86 安徽省阜阳市 鹏飞网社(胜利北路)
819 218.23.26.87 218.23.26.89 安徽省阜阳市 电信
820 218.23.26.90 218.23.26.90 安徽省阜阳市 虚拟人生网吧(师院北门)
821 218.23.26.91 218.23.26.101 安徽省阜阳市 电信
822 218.23.26.102 218.23.26.102 安徽省阜阳市 蜘蛛网吧(曼哈顿碟海文化店南)
823 218.23.26.103 218.23.26.125 安徽省阜阳市 电信
824 218.23.26.126 218.23.26.126 安徽省阜阳市 青青草网吧(邮局附近)
825 218.23.26.127 218.23.26.137 安徽省阜阳市 电信
826 218.23.26.138 218.23.26.138 安徽省阜阳市 绿色动力网吧(市邮电局)
827 218.23.26.139 218.23.26.153 安徽省阜阳市 电信
828 218.23.26.154 218.23.26.154 安徽省阜阳市 北京中路小城网吧
829 218.23.26.155 218.23.27.1 安徽省阜阳市 电信
830 218.23.27.2 218.23.27.2 安徽省阜阳市 情源网吧(奎星路)
831 218.23.27.3 218.23.27.255 安徽省阜阳市 电信
832 218.23.28.0 218.23.28.66 安徽省阜阳市颍上县 电信
833 218.23.28.67 218.23.28.67 安徽省阜阳市颍上县 深蓝科技
834 218.23.28.68 218.23.28.110 安徽省阜阳市颍上县 电信
835 218.23.28.111 218.23.28.111 安徽省阜阳市颍上县 中天科技
836 218.23.28.112 218.23.28.255 安徽省阜阳市颍上县 电信
837 218.23.29.0 218.23.29.255 安徽省阜阳市界首市 电信
838 218.23.30.0 218.23.30.1 安徽省阜阳市 电信
839 218.23.30.2 218.23.30.2 安徽省阜阳市 龙门客栈网吧(行政学院对面)
840 218.23.30.3 218.23.30.17 安徽省阜阳市 电信
841 218.23.30.18 218.23.30.18 安徽省阜阳市 信息时代网吧(师范南门金鹰巷)
842 218.23.30.19 218.23.30.21 安徽省阜阳市 电信
843 218.23.30.22 218.23.30.22 安徽省阜阳市 心动网吧
844 218.23.30.23 218.23.30.33 安徽省阜阳市 电信
845 218.23.30.34 218.23.30.34 安徽省阜阳市 香格里拉大酒店(客运西站北)
846 218.23.30.35 218.23.30.69 安徽省阜阳市 电信
847 218.23.30.70 218.23.30.70 安徽省阜阳市 流星雨网吧(十五中附近)
848 218.23.30.71 218.23.30.121 安徽省阜阳市 电信
849 218.23.30.122 218.23.30.122 安徽省阜阳市 至高点网吧(师范学院对面)
850 218.23.30.123 218.23.30.125 安徽省阜阳市 电信
851 218.23.30.126 218.23.30.126 安徽省阜阳市 飞宇网吧
852 218.23.30.127 218.23.30.137 安徽省阜阳市 电信
853 218.23.30.138 218.23.30.138 安徽省阜阳市 星辰网吧
854 218.23.30.139 218.23.30.161 安徽省阜阳市 电信
855 218.23.30.162 218.23.30.163 安徽省阜阳市 颖洲广博网吧
856 218.23.30.164 218.23.30.193 安徽省阜阳市 电信
857 218.23.30.194 218.23.30.194 安徽省阜阳市 中天网吧(阜阳师范院)
858 218.23.30.195 218.23.30.241 安徽省阜阳市 电信
859 218.23.30.242 218.23.30.242 安徽省阜阳市 工业经济学校校
860 218.23.30.243 218.23.31.1 安徽省阜阳市 电信
861 218.23.31.2 218.23.31.2 安徽省阜阳市 情缘网吧(二中路口)
862 218.23.31.3 218.23.31.5 安徽省阜阳市 电信
863 218.23.31.6 218.23.31.6 安徽省阜阳市 E乐园网吧
864 218.23.31.7 218.23.31.45 安徽省阜阳市 电信
865 218.23.31.46 218.23.31.46 安徽省阜阳市 乐迪亚旁顶尖网吧
866 218.23.31.47 218.23.31.255 安徽省阜阳市 电信
867 218.106.82.48 218.106.82.63 安徽省阜阳市 联通
868 220.179.64.0 220.179.64.185 安徽省阜阳市 电信
869 220.179.64.186 220.179.64.186 安徽省阜阳市 颖上县E天行网吧
870 220.179.64.187 220.179.66.121 安徽省阜阳市 电信
871 220.179.66.122 220.179.66.122 安徽省阜阳市 新起点网吧
872 220.179.66.123 220.179.70.67 安徽省阜阳市 电信
873 220.179.70.68 220.179.70.68 安徽省阜阳市颍上县 黄桥车站网吧
874 220.179.70.69 220.179.74.1 安徽省阜阳市 电信
875 220.179.74.2 220.179.74.2 安徽省阜阳市 新玮网络(颖东区阜蚌路)
876 220.179.74.3 220.179.74.117 安徽省阜阳市 电信
877 220.179.74.118 220.179.74.118 安徽省阜阳市 星辰网吧(烟厂对面)
878 220.179.74.119 220.179.74.255 安徽省阜阳市 电信
879 220.179.75.0 220.179.75.255 安徽省阜阳市颍上县 电信
880 220.179.76.0 220.179.84.167 安徽省阜阳市 电信
881 220.179.84.168 220.179.84.168 安徽省阜阳市颍东区 铁四局二处家属区
882 220.179.84.169 220.179.84.209 安徽省阜阳市 电信
883 220.179.84.210 220.179.84.210 安徽省阜阳市 兰色月光网吧
884 220.179.84.211 220.179.84.255 安徽省阜阳市 电信
885 220.179.85.0 220.179.85.176 安徽省阜阳市颍上县 电信
886 220.179.85.177 220.179.85.177 安徽省阜阳市 路路网吧
887 220.179.85.178 220.179.85.255 安徽省阜阳市颍上县 电信
888 220.179.86.0 220.179.86.255 安徽省阜阳市 电信
889 220.179.87.0 220.179.87.255 安徽省阜阳市临泉县
890 220.179.88.0 220.179.88.1 安徽省阜阳市 电信
891 220.179.88.2 220.179.88.2 安徽省阜阳市 自由人网吧
892 220.179.88.3 220.179.88.5 安徽省阜阳市 电信
893 220.179.88.6 220.179.88.6 安徽省阜阳市 自由岛网吧(文峰一村附近)
894 220.179.88.7 220.179.88.17 安徽省阜阳市 电信
895 220.179.88.18 220.179.88.18 安徽省阜阳市 颖州区文峰二村零距离网吧
896 220.179.88.19 220.179.88.21 安徽省阜阳市 电信
897 220.179.88.22 220.179.88.22 安徽省阜阳市 文峰二村无间道网吧
898 220.179.88.23 220.179.88.85 安徽省阜阳市 电信
899 220.179.88.86 220.179.88.86 安徽省阜阳市 颍州区天韵商务酒店
900 220.179.88.87 220.179.88.137 安徽省阜阳市 电信
901 220.179.88.138 220.179.88.138 安徽省阜阳市 风云网络(二中路口)
902 220.179.88.139 220.179.88.141 安徽省阜阳市 电信
903 220.179.88.142 220.179.88.142 安徽省阜阳市 天源网吧(二中路口西面)
904 220.179.88.143 220.179.92.245 安徽省阜阳市 电信
905 220.179.92.246 220.179.92.246 安徽省阜阳市太和县 民族中学微机教学中心(团结东路)
906 220.179.92.247 220.179.92.255 安徽省阜阳市 电信
907 220.179.93.0 220.179.93.24 安徽省阜阳市颍泉区 电信
908 220.179.93.26 220.179.93.255 安徽省阜阳市颍泉区 电信
909 220.179.94.0 220.179.95.255 安徽省阜阳市 电信
910 220.180.144.0 220.180.150.17 安徽省阜阳市 电信
911 220.180.150.18 220.180.150.18 安徽省阜阳市太和县 青竹网吧(复兴路)
912 220.180.150.19 220.180.150.73 安徽省阜阳市 电信
913 220.180.150.74 220.180.150.74 安徽省阜阳市太和县 飞达网吧
914 220.180.150.75 220.180.150.161 安徽省阜阳市 电信
915 220.180.150.162 220.180.150.162 安徽省阜阳市太和县 中医院(团结西路)
916 220.180.150.163 220.180.150.178 安徽省阜阳市 电信
917 220.180.150.179 220.180.150.180 安徽省阜阳市 万达数码科技公司
918 220.180.150.181 220.180.160.181 安徽省阜阳市 电信
919 220.180.160.182 220.180.160.182 安徽省阜阳市颍上县 梦幻网吧
920 220.180.160.183 220.180.161.89 安徽省阜阳市 电信
921 220.180.161.90 220.180.161.90 安徽省阜阳市太和县 凯喜网吧
922 220.180.161.91 220.180.167.22 安徽省阜阳市 电信
923 220.180.167.23 220.180.167.23 安徽省阜阳市临泉县 流星雨网吧
924 220.180.167.24 220.180.170.255 安徽省阜阳市 电信
925 220.180.171.0 220.180.171.255 安徽省阜阳市太和县 电信
926 220.180.172.0 220.180.174.255 安徽省阜阳市 电信
927 220.180.175.0 220.180.175.255 安徽省阜阳市颍上县 电信
928 220.195.178.0 220.195.178.255 安徽省阜阳市 联通
929 220.248.229.205 220.248.229.205 安徽省阜阳市 颖都大酒店
930 220.248.230.0 220.248.230.106 安徽省阜阳市 联通
931 220.248.230.107 220.248.230.107 安徽省阜阳市 蝶舞网吧
932 220.248.230.108 220.248.230.255 安徽省阜阳市 联通
933 221.130.147.0 221.130.147.255 安徽省阜阳市 移动
934 222.48.160.0 222.48.160.255 安徽省阜阳市阜南县 中移铁通
935 222.48.161.0 222.48.175.255 安徽省阜阳市 中移铁通
936 222.207.16.0 222.207.31.255 安徽省阜阳市 阜阳师范学院
937 222.207.48.0 222.207.48.255 安徽省阜阳市 职业技术学院
938 223.215.0.0 223.215.15.255 安徽省阜阳市 电信
939 223.215.22.0 223.215.22.255 安徽省阜阳市颍上县 电信