ip地址查询

淮北市IP地址列表

淮北市网吧IP地址列表

在下面输入您要查询IP地址段范围的地理位置,点击查询

请输入地理位置:
最多只能列出前1000条IP信息,更详细的ip列表信息请用上边的查询按钮进入
序号 IP 起始地址 IP 结束地址 所在位置信息 电子地图
1 36.33.64.0 36.33.79.255 安徽省淮北市 联通
2 36.33.81.0 36.33.92.255 安徽省淮北市 联通
3 36.33.94.0 36.33.127.255 安徽省淮北市 联通
4 36.56.0.0 36.56.15.255 安徽省淮北市 电信
5 36.56.112.0 36.56.143.255 安徽省淮北市 电信
6 58.242.80.0 58.242.87.129 安徽省淮北市 联通
7 58.242.87.130 58.242.87.130 安徽省淮北市 淮北矿业集团公司
8 58.242.87.131 58.242.89.255 安徽省淮北市 联通
9 58.242.91.0 58.242.95.255 安徽省淮北市 联通
10 58.243.64.0 58.243.68.255 安徽省淮北市 联通
11 58.243.209.0 58.243.211.255 安徽省淮北市 联通
12 60.172.192.0 60.172.195.25 安徽省淮北市 电信
13 60.172.195.26 60.172.195.26 安徽省淮北市 康好佳网吧
14 60.172.195.27 60.172.195.82 安徽省淮北市 电信
15 60.172.195.83 60.172.195.83 安徽省淮北市濉溪县 清华网吧
16 60.172.195.84 60.172.195.84 安徽省淮北市濉溪县 零度空间网吧
17 60.172.195.85 60.172.195.109 安徽省淮北市 电信
18 60.172.195.110 60.172.195.110 安徽省淮北市濉溪县 蓝调网吧
19 60.172.195.111 60.172.195.133 安徽省淮北市 电信
20 60.172.195.134 60.172.195.134 安徽省淮北市濉溪县 飞锐网吧
21 60.172.195.135 60.172.198.222 安徽省淮北市 电信
22 60.172.198.223 60.172.198.223 安徽省淮北市 朔里矿青松网吧
23 60.172.198.224 60.172.199.255 安徽省淮北市 电信
24 60.172.200.0 60.172.200.255 安徽省淮北市 何仑网吧
25 60.172.201.0 60.172.204.255 安徽省淮北市 电信
26 60.172.205.0 60.172.205.255 安徽省淮北市相山区 电信
27 60.172.206.0 60.172.221.255 安徽省淮北市 电信
28 60.172.222.0 60.172.222.255 安徽省淮北市 电信IDC机房
29 60.172.223.0 60.172.238.255 安徽省淮北市 电信
30 60.172.239.0 60.172.239.255 安徽省淮北市濉溪县 电信
31 60.172.240.0 60.172.251.76 安徽省淮北市 电信
32 60.172.251.77 60.172.251.77 安徽省淮北市 亮亮网络
33 60.172.251.78 60.172.253.255 安徽省淮北市 电信
34 61.132.168.0 61.132.169.255 安徽省淮北市 电信
35 61.190.182.0 61.190.182.46 安徽省淮北市 电信
36 61.190.182.47 61.190.182.47 安徽省淮北市 超维科技有限公司
37 61.190.182.48 61.190.184.33 安徽省淮北市 电信
38 61.190.184.34 61.190.184.34 安徽省淮北市 职业技术学院东区后门天骄网吧
39 61.190.184.35 61.190.184.255 安徽省淮北市 电信
40 61.190.185.0 61.190.185.255 安徽省淮北市 电厂小区宽带
41 61.190.216.0 61.190.217.255 安徽省淮北市 电信
42 61.190.219.0 61.190.223.255 安徽省淮北市 电信
43 61.191.112.0 61.191.112.36 安徽省淮北市 电信
44 61.191.112.37 61.191.112.37 安徽省淮北市 兄弟网吧
45 61.191.112.38 61.191.112.140 安徽省淮北市 电信
46 61.191.112.141 61.191.112.141 安徽省淮北市 边缘网吧
47 61.191.112.142 61.191.114.27 安徽省淮北市 电信
48 61.191.114.28 61.191.114.28 安徽省淮北市 抗战路东神秘树网吧
49 61.191.114.29 61.191.116.163 安徽省淮北市 电信
50 61.191.116.164 61.191.116.164 安徽省淮北市 宏创电脑网络技术公司
51 61.191.116.165 61.191.119.16 安徽省淮北市 电信
52 61.191.119.17 61.191.119.17 安徽省淮北市 罗马假日网吧
53 61.191.119.18 61.191.119.255 安徽省淮北市 电信
54 61.235.45.0 61.235.45.255 安徽省淮北市 中移铁通
55 61.241.144.0 61.241.144.47 安徽省淮北市 联通
56 61.241.144.48 61.241.144.48 安徽省淮北市 天龙网吧
57 61.241.144.49 61.241.144.50 安徽省淮北市 联通
58 61.241.144.51 61.241.144.51 安徽省淮北市 天龙网吧
59 61.241.144.52 61.241.144.201 安徽省淮北市 联通
60 61.241.144.202 61.241.144.202 安徽省淮北市 人民医院东红叶网吧
61 61.241.144.203 61.241.144.211 安徽省淮北市 联通
62 61.241.144.212 61.241.144.212 安徽省淮北市 中国银行淮北分行
63 61.241.144.213 61.241.144.226 安徽省淮北市 联通
64 61.241.144.227 61.241.144.227 安徽省淮北市 石台矿联通网吧
65 61.241.144.228 61.241.144.250 安徽省淮北市 联通
66 61.241.144.251 61.241.144.251 安徽省淮北市 淮北矿业集团公司
67 61.241.144.252 61.241.145.255 安徽省淮北市 联通
68 110.123.97.0 110.123.112.255 安徽省淮北市 中移铁通
69 110.123.113.0 110.123.113.255 安徽省淮北市濉溪县 中移铁通
70 110.123.114.0 110.123.127.255 安徽省淮北市 中移铁通
71 111.38.192.0 111.38.234.255 安徽省淮北市 移动
72 111.38.238.0 111.38.255.255 安徽省淮北市 移动
73 112.26.69.0 112.26.69.255 安徽省淮北市 移动
74 112.26.71.0 112.26.78.255 安徽省淮北市 移动
75 112.26.80.0 112.26.127.255 安徽省淮北市 移动
76 112.26.232.0 112.26.232.255 安徽省淮北市 移动
77 112.122.176.0 112.122.191.255 安徽省淮北市 联通
78 112.123.176.0 112.123.183.255 安徽省淮北市 联通
79 112.132.192.0 112.132.255.255 安徽省淮北市 联通
80 117.57.64.0 117.57.79.255 安徽省淮北市 电信
81 117.57.80.0 117.57.80.255 安徽省淮北市濉溪县 电信
82 117.57.81.0 117.57.164.255 安徽省淮北市 电信
83 117.57.165.0 117.57.165.255 安徽省淮北市濉溪县 电信
84 117.57.166.0 117.57.191.255 安徽省淮北市 电信
85 117.69.192.0 117.69.199.255 安徽省淮北市 电信
86 117.69.200.0 117.69.200.255 安徽省淮北市濉溪县 电信
87 117.69.201.0 117.69.255.255 安徽省淮北市 电信
88 120.210.177.0 120.210.177.255 安徽省淮北市 移动
89 121.251.44.0 121.251.47.255 安徽省淮北市 淮北职业技术学院
90 122.83.112.0 122.83.120.255 安徽省淮北市 中移铁通
91 122.83.121.0 122.83.121.255 安徽省淮北市濉溪县 中移铁通
92 122.83.122.0 122.83.126.255 安徽省淮北市 中移铁通
93 122.92.96.0 122.92.98.255 安徽省淮北市 中移铁通
94 122.92.99.0 122.92.99.255 安徽省淮北市濉溪县 中移铁通
95 122.92.100.0 122.92.111.255 安徽省淮北市 中移铁通
96 124.113.19.0 124.113.19.255 安徽省淮北市 电信
97 183.164.192.0 183.164.255.255 安徽省淮北市 电信
98 183.167.64.0 183.167.73.255 安徽省淮北市 电信
99 183.167.74.0 183.167.74.255 安徽省淮北市濉溪县 电信
100 183.167.75.0 183.167.119.255 安徽省淮北市 电信
101 183.167.120.0 183.167.120.255 安徽省淮北市濉溪县 电信
102 183.167.121.0 183.167.127.255 安徽省淮北市 电信
103 202.102.210.0 202.102.210.255 安徽省淮北市 电信
104 202.111.207.0 202.111.207.255 安徽省淮北市 电信
105 210.45.128.0 210.45.143.255 安徽省淮北市 淮北师范大学
106 210.45.224.0 210.45.231.255 安徽省淮北市 省教育和科研计算机网络中心
107 211.141.203.0 211.141.203.50 安徽省淮北市 移动
108 211.141.203.51 211.141.203.51 安徽省淮北市 招商大厦8楼[市房地产中心]
109 211.141.203.52 211.141.203.89 安徽省淮北市 移动
110 211.141.203.90 211.141.203.94 安徽省淮北市 矿业集团公司集团
111 211.141.203.95 211.141.207.255 安徽省淮北市 移动
112 211.146.234.0 211.146.234.255 安徽省淮北市 广电网
113 218.22.54.0 218.22.55.146 安徽省淮北市 电信
114 218.22.55.148 218.22.56.255 安徽省淮北市 电信
115 218.22.232.0 218.22.232.1 安徽省淮北市 电信
116 218.22.232.2 218.22.232.2 安徽省淮北市 蟠桃园网吧
117 218.22.232.3 218.22.232.3 安徽省淮北市 电信
118 218.22.232.4 218.22.232.4 安徽省淮北市 霸道网络
119 218.22.232.5 218.22.232.33 安徽省淮北市 电信
120 218.22.232.34 218.22.232.34 安徽省淮北市 奔驰网吧
121 218.22.232.35 218.22.232.35 安徽省淮北市 第一中学科学馆
122 218.22.232.36 218.22.232.38 安徽省淮北市 电信
123 218.22.232.39 218.22.232.39 安徽省淮北市 驰骋网吧
124 218.22.232.40 218.22.232.40 安徽省淮北市 十一网络
125 218.22.232.41 218.22.232.41 安徽省淮北市 电信
126 218.22.232.42 218.22.232.42 安徽省淮北市 第六元素休闲网络(夜市西门对面)
127 218.22.232.43 218.22.232.43 安徽省淮北市 电信
128 218.22.232.44 218.22.232.45 安徽省淮北市 发电厂检修公司
129 218.22.232.46 218.22.232.72 安徽省淮北市 电信
130 218.22.232.73 218.22.232.73 安徽省淮北市 人民医院东侧红叶网吧
131 218.22.232.74 218.22.232.88 安徽省淮北市 电信
132 218.22.232.89 218.22.232.89 安徽省淮北市 登峰网吧
133 218.22.232.90 218.22.232.114 安徽省淮北市 电信
134 218.22.232.115 218.22.232.115 安徽省淮北市 二马路天与地网吧
135 218.22.232.116 218.22.232.116 安徽省淮北市 电信
136 218.22.232.117 218.22.232.117 安徽省淮北市 非常网吧
137 218.22.232.118 218.22.232.120 安徽省淮北市 电信
138 218.22.232.121 218.22.232.121 安徽省淮北市 广播电台
139 218.22.232.122 218.22.232.122 安徽省淮北市 电信
140 218.22.232.123 218.22.232.123 安徽省淮北市 寰宇网吧
141 218.22.232.124 218.22.232.124 安徽省淮北市 格物网吧
142 218.22.232.125 218.22.232.125 安徽省淮北市 长途汽车站对面朋友网吧
143 218.22.232.126 218.22.232.133 安徽省淮北市 电信
144 218.22.232.134 218.22.232.134 安徽省淮北市 神话网络
145 218.22.232.135 218.22.232.153 安徽省淮北市 电信
146 218.22.232.154 218.22.232.154 安徽省淮北市 超越未来网吧
147 218.22.232.155 218.22.232.157 安徽省淮北市 电信
148 218.22.232.158 218.22.232.158 安徽省淮北市 超越无限网吧
149 218.22.232.159 218.22.232.161 安徽省淮北市 电信
150 218.22.232.162 218.22.232.162 安徽省淮北市 速8地下室网吧
151 218.22.232.163 218.22.232.163 安徽省淮北市 电信
152 218.22.232.164 218.22.232.164 安徽省淮北市 清风网络网吧
153 218.22.232.165 218.22.232.165 安徽省淮北市 电信
154 218.22.232.166 218.22.232.166 安徽省淮北市 速8金典网络(友谊享下面)
155 218.22.232.167 218.22.232.255 安徽省淮北市 电信
156 218.22.233.0 218.22.233.3 安徽省淮北市 淮海路清风网吧
157 218.22.233.4 218.22.233.15 安徽省淮北市 电信
158 218.22.233.16 218.22.233.18 安徽省淮北市 红五星网吧
159 218.22.233.19 218.22.233.19 安徽省淮北市 风帆网吧
160 218.22.233.20 218.22.233.22 安徽省淮北市 新晨网吧(四矿)
161 218.22.233.23 218.22.233.23 安徽省淮北市 神洲网络网吧
162 218.22.233.24 218.22.233.28 安徽省淮北市 电信
163 218.22.233.29 218.22.233.29 安徽省淮北市 国威大道235号国威软件公司
164 218.22.233.30 218.22.233.95 安徽省淮北市 电信
165 218.22.233.96 218.22.233.99 安徽省淮北市 海孜矿宇宙网吧
166 218.22.233.100 218.22.233.103 安徽省淮北市 海孜矿海诚网吧
167 218.22.233.104 218.22.233.107 安徽省淮北市 海孜矿一诺网吧
168 218.22.233.108 218.22.233.111 安徽省淮北市 海孜矿开心网吧
169 218.22.233.112 218.22.233.115 安徽省淮北市 电信
170 218.22.233.116 218.22.233.119 安徽省淮北市 三马路开心屋网吧
171 218.22.233.120 218.22.233.123 安徽省淮北市 鹰山路绿色动力网吧
172 218.22.233.124 218.22.233.127 安徽省淮北市 金脑网吧
173 218.22.233.128 218.22.233.143 安徽省淮北市 电信
174 218.22.233.144 218.22.233.147 安徽省淮北市 第二职业高级中学
175 218.22.233.148 218.22.233.151 安徽省淮北市 电信
176 218.22.233.152 218.22.233.155 安徽省淮北市 动感地带网吧
177 218.22.233.156 218.22.233.215 安徽省淮北市 电信
178 218.22.233.216 218.22.233.219 安徽省淮北市 空间网吧(一马路电信局北200米)
179 218.22.233.220 218.22.234.34 安徽省淮北市 电信
180 218.22.234.35 218.22.234.35 安徽省淮北市 烈山区社区网吧
181 218.22.234.36 218.22.235.5 安徽省淮北市 电信
182 218.22.235.6 218.22.235.6 安徽省淮北市 淮北煤炭师范学院(二食堂电子阅览室)
183 218.22.235.7 218.22.235.11 安徽省淮北市 电信
184 218.22.235.12 218.22.235.12 安徽省淮北市 910厂菜市场外花样年华网吧
185 218.22.235.13 218.22.235.29 安徽省淮北市 电信
186 218.22.235.30 218.22.235.30 安徽省淮北市 煤师院校园网
187 218.22.235.31 218.22.235.33 安徽省淮北市 电信
188 218.22.235.34 218.22.235.34 安徽省淮北市 小飞狐网吧
189 218.22.235.35 218.22.235.36 安徽省淮北市 电信
190 218.22.235.37 218.22.235.37 安徽省淮北市 石台矿网吧
191 218.22.235.38 218.22.235.58 安徽省淮北市 电信
192 218.22.235.59 218.22.235.59 安徽省淮北市 石台矿金华网吧
193 218.22.235.60 218.22.235.92 安徽省淮北市 电信
194 218.22.235.93 218.22.235.93 安徽省淮北市 煤师院三食堂三楼宏力网吧
195 218.22.235.94 218.22.235.117 安徽省淮北市 电信
196 218.22.235.118 218.22.235.118 安徽省淮北市 天象网缘网吧
197 218.22.235.119 218.22.235.121 安徽省淮北市 电信
198 218.22.235.122 218.22.235.122 安徽省淮北市 同创网络中心
199 218.22.235.123 218.22.235.145 安徽省淮北市 电信
200 218.22.235.146 218.22.235.146 安徽省淮北市 嘉隆网吧
201 218.22.235.147 218.22.235.149 安徽省淮北市 电信
202 218.22.235.150 218.22.235.150 安徽省淮北市 阳光网吧
203 218.22.235.151 218.22.235.153 安徽省淮北市 电信
204 218.22.235.154 218.22.235.154 安徽省淮北市 领域网络(煤师院)
205 218.22.235.155 218.22.235.157 安徽省淮北市 电信
206 218.22.235.158 218.22.235.158 安徽省淮北市 创意网络
207 218.22.235.159 218.22.235.185 安徽省淮北市 电信
208 218.22.235.186 218.22.235.186 安徽省淮北市 同创网络II(煤师院南200米院内)
209 218.22.235.187 218.22.235.242 安徽省淮北市 电信
210 218.22.235.243 218.22.235.243 安徽省淮北市 罗马假日网吧
211 218.22.235.244 218.22.235.245 安徽省淮北市 电信
212 218.22.235.246 218.22.235.246 安徽省淮北市 快乐E家网吧
213 218.22.235.247 218.22.236.49 安徽省淮北市 电信
214 218.22.236.50 218.22.236.50 安徽省淮北市 相成煤矿
215 218.22.236.51 218.22.236.51 安徽省淮北市 腾龙网吧
216 218.22.236.52 218.22.236.149 安徽省淮北市 电信
217 218.22.236.150 218.22.236.163 安徽省淮北市 相山宾馆
218 218.22.236.164 218.22.236.243 安徽省淮北市 电信
219 218.22.236.244 218.22.236.244 安徽省淮北市 极速网吧
220 218.22.236.245 218.22.236.255 安徽省淮北市 电信
221 218.22.237.0 218.22.237.5 安徽省淮北市 电信网吧用户
222 218.22.237.6 218.22.237.6 安徽省淮北市濉溪县 飞龙网吧
223 218.22.237.7 218.22.237.11 安徽省淮北市 电信
224 218.22.237.12 218.22.237.12 安徽省淮北市濉溪县 信鸽网吧
225 218.22.237.13 218.22.237.13 安徽省淮北市濉溪县 县医院西边零距离网络
226 218.22.237.14 218.22.237.14 安徽省淮北市 不见不散网吧
227 218.22.237.15 218.22.237.18 安徽省淮北市 电信
228 218.22.237.19 218.22.237.19 安徽省淮北市濉溪县 丝雨网吧
229 218.22.237.20 218.22.237.25 安徽省淮北市 电信
230 218.22.237.26 218.22.237.26 安徽省淮北市濉溪县 飞宇网吧(县医院对面)
231 218.22.237.27 218.22.237.27 安徽省淮北市濉溪县 E键钟情网吧
232 218.22.237.28 218.22.237.33 安徽省淮北市 电信
233 218.22.237.34 218.22.237.34 安徽省淮北市濉溪县 统领网吧
234 218.22.237.35 218.22.237.37 安徽省淮北市 电信
235 218.22.237.38 218.22.237.38 安徽省淮北市 纳木错网吧(濉溪加油站北200米)
236 218.22.237.39 218.22.237.44 安徽省淮北市 电信
237 218.22.237.45 218.22.237.45 安徽省淮北市濉溪县 彩虹网吧(立交桥东100米)
238 218.22.237.46 218.22.237.50 安徽省淮北市 电信
239 218.22.237.51 218.22.237.51 安徽省淮北市 三堤口语缘网吧
240 218.22.237.52 218.22.237.67 安徽省淮北市 电信
241 218.22.237.68 218.22.237.68 安徽省淮北市濉溪县 梦想网吧(淮北师范东十字路口)
242 218.22.237.69 218.22.237.97 安徽省淮北市 电信
243 218.22.237.98 218.22.237.98 安徽省淮北市濉溪县 海潮网吧
244 218.22.237.99 218.22.237.99 安徽省淮北市濉溪县 时尚网吧
245 218.22.237.100 218.22.237.116 安徽省淮北市 电信
246 218.22.237.117 218.22.237.117 安徽省淮北市 休闲网吧
247 218.22.237.118 218.22.237.118 安徽省淮北市 皖北煤电集团
248 218.22.237.119 218.22.237.134 安徽省淮北市 电信
249 218.22.237.135 218.22.237.135 安徽省淮北市濉溪县 天上人间网吧
250 218.22.237.136 218.22.237.149 安徽省淮北市 电信网吧用户
251 218.22.237.150 218.22.237.150 安徽省淮北市濉溪县 深蓝网络中心
252 218.22.237.151 218.22.237.153 安徽省淮北市 电信网吧用户
253 218.22.237.154 218.22.237.154 安徽省淮北市 求实中学
254 218.22.237.155 218.22.237.226 安徽省淮北市 电信网吧用户
255 218.22.237.227 218.22.237.227 安徽省淮北市濉溪县 小蜘蛛网吧
256 218.22.237.228 218.22.237.255 安徽省淮北市 电信网吧用户
257 218.22.238.0 218.22.238.1 安徽省淮北市 电信
258 218.22.238.2 218.22.238.2 安徽省淮北市 三马路上面一点动感地带网吧
259 218.22.238.3 218.22.238.17 安徽省淮北市 电信
260 218.22.238.18 218.22.238.18 安徽省淮北市 美好网吧
261 218.22.238.19 218.22.238.21 安徽省淮北市 电信
262 218.22.238.22 218.22.238.22 安徽省淮北市 无极限网吧
263 218.22.238.23 218.22.238.25 安徽省淮北市 电信
264 218.22.238.26 218.22.238.26 安徽省淮北市 世纪网吧
265 218.22.238.27 218.22.238.33 安徽省淮北市 电信
266 218.22.238.34 218.22.238.34 安徽省淮北市 逍遥网吧
267 218.22.238.35 218.22.238.41 安徽省淮北市 电信
268 218.22.238.42 218.22.238.42 安徽省淮北市 梨园e灿网吧
269 218.22.238.43 218.22.238.81 安徽省淮北市 电信
270 218.22.238.82 218.22.238.82 安徽省淮北市 梦幻网吧
271 218.22.238.83 218.22.238.85 安徽省淮北市 电信
272 218.22.238.86 218.22.238.86 安徽省淮北市 东方网吧
273 218.22.238.87 218.22.238.113 安徽省淮北市 电信
274 218.22.238.114 218.22.238.114 安徽省淮北市 超越时空网吧
275 218.22.238.115 218.22.239.9 安徽省淮北市 电信
276 218.22.239.10 218.22.239.10 安徽省淮北市 五马路纺织厂通宇网吧
277 218.22.239.11 218.22.239.11 安徽省淮北市 五马路纺织厂蓝月亮网吧
278 218.22.239.12 218.22.239.12 安徽省淮北市 五马路纺织厂万博网吧
279 218.22.239.13 218.22.239.25 安徽省淮北市 电信
280 218.22.239.26 218.22.239.26 安徽省淮北市 动情网络会所
281 218.22.239.27 218.22.239.41 安徽省淮北市 电信
282 218.22.239.42 218.22.239.42 安徽省淮北市 速8名典网吧
283 218.22.239.43 218.22.239.146 安徽省淮北市 电信
284 218.22.239.147 218.22.239.147 安徽省淮北市 袁庄矿同方网吧
285 218.22.239.148 218.22.239.169 安徽省淮北市 电信
286 218.22.239.170 218.22.239.170 安徽省淮北市 超越梦想网吧
287 218.22.239.171 218.22.239.177 安徽省淮北市 电信
288 218.22.239.178 218.22.239.178 安徽省淮北市 金华网吧
289 218.22.239.179 218.22.239.193 安徽省淮北市 电信
290 218.22.239.194 218.22.239.194 安徽省淮北市 庆湘桥北飞龙网吧
291 218.22.239.195 218.22.239.255 安徽省淮北市 电信
292 218.23.64.0 218.23.64.1 安徽省淮北市 电信
293 218.23.64.2 218.23.64.2 安徽省淮北市 二马路博士网吧
294 218.23.64.3 218.23.64.5 安徽省淮北市 电信
295 218.23.64.6 218.23.64.6 安徽省淮北市 神秘树网吧
296 218.23.64.7 218.23.64.9 安徽省淮北市 电信
297 218.23.64.10 218.23.64.10 安徽省淮北市 富源网吧
298 218.23.64.11 218.23.64.17 安徽省淮北市 电信
299 218.23.64.18 218.23.64.18 安徽省淮北市 原始部落网吧
300 218.23.64.19 218.23.64.21 安徽省淮北市 电信
301 218.23.64.22 218.23.64.22 安徽省淮北市 环球网吧
302 218.23.64.23 218.23.64.25 安徽省淮北市 电信
303 218.23.64.26 218.23.64.26 安徽省淮北市 三马路西科技园网吧
304 218.23.64.27 218.23.64.29 安徽省淮北市 电信
305 218.23.64.30 218.23.64.30 安徽省淮北市 天地网吧
306 218.23.64.31 218.23.64.37 安徽省淮北市 电信
307 218.23.64.38 218.23.64.38 安徽省淮北市 二马路东彬彬网吧
308 218.23.64.39 218.23.64.41 安徽省淮北市 电信
309 218.23.64.42 218.23.64.42 安徽省淮北市 蓝调网吧
310 218.23.64.43 218.23.64.45 安徽省淮北市 电信
311 218.23.64.46 218.23.64.46 安徽省淮北市 世龙网吧
312 218.23.64.47 218.23.64.49 安徽省淮北市 电信
313 218.23.64.50 218.23.64.50 安徽省淮北市 矿工医院旁创新网吧
314 218.23.64.51 218.23.64.53 安徽省淮北市 电信
315 218.23.64.54 218.23.64.54 安徽省淮北市 四马路大转盘玉龙网吧
316 218.23.64.55 218.23.64.57 安徽省淮北市 电信
317 218.23.64.58 218.23.64.58 安徽省淮北市 速8金点网络
318 218.23.64.59 218.23.64.61 安徽省淮北市 电信
319 218.23.64.62 218.23.64.62 安徽省淮北市 友谊巷快乐网吧
320 218.23.64.63 218.23.64.65 安徽省淮北市 电信
321 218.23.64.66 218.23.64.66 安徽省淮北市 花样年华网吧
322 218.23.64.67 218.23.64.74 安徽省淮北市 电信
323 218.23.64.75 218.23.64.75 安徽省淮北市 E线虫虫网吧
324 218.23.64.76 218.23.64.97 安徽省淮北市 电信
325 218.23.64.98 218.23.64.98 安徽省淮北市 二马路汽车站对面超越网吧
326 218.23.64.99 218.23.64.101 安徽省淮北市 电信
327 218.23.64.102 218.23.64.102 安徽省淮北市 金叶网吧
328 218.23.64.103 218.23.64.105 安徽省淮北市 电信
329 218.23.64.106 218.23.64.106 安徽省淮北市 火车站东侧新纪元网吧
330 218.23.64.107 218.23.64.109 安徽省淮北市 电信
331 218.23.64.110 218.23.64.110 安徽省淮北市 公园西门南100米双龙网吧
332 218.23.64.111 218.23.64.113 安徽省淮北市 电信
333 218.23.64.114 218.23.64.114 安徽省淮北市 汽车站东动感地带网吧
334 218.23.64.115 218.23.64.117 安徽省淮北市 电信
335 218.23.64.118 218.23.64.118 安徽省淮北市 三马路西罗马假日网吧
336 218.23.64.119 218.23.64.125 安徽省淮北市 电信
337 218.23.64.126 218.23.64.126 安徽省淮北市 清风网吧
338 218.23.64.127 218.23.64.129 安徽省淮北市 电信
339 218.23.64.130 218.23.64.130 安徽省淮北市 三马路东浪漫之旅网吧
340 218.23.64.131 218.23.64.133 安徽省淮北市 电信
341 218.23.64.134 218.23.64.134 安徽省淮北市 二马路长山路桥东东网吧
342 218.23.64.135 218.23.64.135 安徽省淮北市 绿叶网吧
343 218.23.64.136 218.23.64.136 安徽省淮北市 电信
344 218.23.64.137 218.23.64.137 安徽省淮北市 渠沟路东双联科技网吧
345 218.23.64.138 218.23.64.138 安徽省淮北市 嘉隆网吧
346 218.23.64.139 218.23.64.139 安徽省淮北市 红方集团寰宇网吧
347 218.23.64.140 218.23.64.140 安徽省淮北市 二马路边缘网吧
348 218.23.64.141 218.23.64.141 安徽省淮北市 电信
349 218.23.64.142 218.23.64.142 安徽省淮北市 新e动网吧
350 218.23.64.143 218.23.64.153 安徽省淮北市 电信
351 218.23.64.154 218.23.64.154 安徽省淮北市 速8网络会所
352 218.23.64.155 218.23.64.189 安徽省淮北市 电信
353 218.23.64.190 218.23.64.190 安徽省淮北市 E灿名典网络会所
354 218.23.64.191 218.23.64.233 安徽省淮北市 电信
355 218.23.64.234 218.23.64.234 安徽省淮北市 飞狐网络
356 218.23.64.235 218.23.64.237 安徽省淮北市 电信
357 218.23.64.238 218.23.64.238 安徽省淮北市 发现之旅发现网吧
358 218.23.64.239 218.23.64.242 安徽省淮北市 电信
359 218.23.64.243 218.23.64.243 安徽省淮北市 渠沟路东心伊尔网吧
360 218.23.64.244 218.23.64.244 安徽省淮北市 渠沟路东心仪儿网吧
361 218.23.64.245 218.23.64.247 安徽省淮北市 电信
362 218.23.64.248 218.23.64.248 安徽省淮北市 双龙网吧
363 218.23.64.249 218.23.64.249 安徽省淮北市 电信
364 218.23.64.250 218.23.64.250 安徽省淮北市 四马路心伊儿网吧
365 218.23.64.251 218.23.66.174 安徽省淮北市 电信
366 218.23.66.175 218.23.66.175 安徽省淮北市 梦想网吧
367 218.23.66.176 218.23.69.1 安徽省淮北市 电信
368 218.23.69.2 218.23.69.2 安徽省淮北市 临涣矿兴兴网吧
369 218.23.69.3 218.23.74.255 安徽省淮北市 电信
370 218.23.75.0 218.23.75.255 安徽省淮北市濉溪县 电信
371 218.23.76.0 218.23.79.208 安徽省淮北市 电信
372 218.23.79.209 218.23.79.209 安徽省淮北市 煤炭师范学院(图书馆电子阅览室)
373 218.23.79.210 218.23.79.233 安徽省淮北市 电信
374 218.23.79.234 218.23.79.234 安徽省淮北市 淮北师范大学
375 218.23.79.235 218.23.79.255 安徽省淮北市 电信
376 220.179.160.0 220.179.164.255 安徽省淮北市 电信
377 220.179.165.0 220.179.165.44 安徽省淮北市 (相山区/南片区)电信
378 220.179.165.45 220.179.165.45 安徽省淮北市 网络天下网吧(火车站对面500米)
379 220.179.165.46 220.179.165.137 安徽省淮北市 (相山区/南片区)电信
380 220.179.165.138 220.179.165.138 安徽省淮北市 超越至尊网络(真棒超市人民路店东20米)
381 220.179.165.139 220.179.165.255 安徽省淮北市 (相山区/南片区)电信
382 220.179.166.0 220.179.167.26 安徽省淮北市 电信
383 220.179.167.27 220.179.167.27 安徽省淮北市 朔里矿轻松网吧
384 220.179.167.28 220.179.168.5 安徽省淮北市 电信
385 220.179.168.6 220.179.168.6 安徽省淮北市 宜丰县2008网吧
386 220.179.168.7 220.179.168.156 安徽省淮北市 电信
387 220.179.168.157 220.179.168.157 安徽省淮北市 边缘网吧
388 220.179.168.158 220.179.168.185 安徽省淮北市 电信
389 220.179.168.186 220.179.168.191 安徽省淮北市 电场小区专线
390 220.179.168.192 220.179.173.2 安徽省淮北市 电信
391 220.179.173.3 220.179.173.3 安徽省淮北市 空间网络
392 220.179.173.4 220.179.173.4 安徽省淮北市 飞狐网吧
393 220.179.173.5 220.179.173.5 安徽省淮北市 霸道网络
394 220.179.173.6 220.179.173.6 安徽省淮北市 夜市九州网吧
395 220.179.173.7 220.179.173.11 安徽省淮北市 电信
396 220.179.173.12 220.179.173.13 安徽省淮北市 二马路海阔天空网络会所
397 220.179.173.14 220.179.173.33 安徽省淮北市 电信
398 220.179.173.34 220.179.173.34 安徽省淮北市 供电局
399 220.179.173.35 220.179.173.155 安徽省淮北市 电信
400 220.179.173.156 220.179.173.157 安徽省淮北市 联通电信出口
401 220.179.173.158 220.179.173.217 安徽省淮北市 电信
402 220.179.173.218 220.179.173.218 安徽省淮北市 科技园网吧
403 220.179.173.219 220.179.173.219 安徽省淮北市 快乐一家网吧(东方百货楼下)
404 220.179.173.220 220.179.178.67 安徽省淮北市 电信
405 220.179.178.68 220.179.178.68 安徽省淮北市濉溪县 孙疃镇冰之恋网吧
406 220.179.178.69 220.179.178.87 安徽省淮北市 电信
407 220.179.178.88 220.179.178.88 安徽省淮北市濉溪县 孙疃镇阳光网吧
408 220.179.178.89 220.179.178.199 安徽省淮北市 电信
409 220.179.178.200 220.179.178.200 安徽省淮北市濉溪县 杨柳卫生院
410 220.179.178.201 220.179.180.19 安徽省淮北市 电信
411 220.179.180.20 220.179.180.20 安徽省淮北市濉溪县 容大网络休闲中心
412 220.179.180.21 220.179.183.29 安徽省淮北市 电信
413 220.179.183.30 220.179.183.30 安徽省淮北市 彬彬网络会所
414 220.179.183.31 220.179.191.255 安徽省淮北市 电信
415 220.195.229.0 220.195.229.236 安徽省淮北市 联通
416 220.195.229.237 220.195.229.237 安徽省淮北市 联通网苑
417 220.195.229.238 220.195.229.255 安徽省淮北市 联通
418 220.248.228.0 220.248.228.45 安徽省淮北市 联通
419 220.248.228.46 220.248.228.46 安徽省淮北市 E灿名典网络会所
420 220.248.228.47 220.248.229.48 安徽省淮北市 联通
421 220.248.229.51 220.248.229.51 安徽省淮北市 联通
422 220.248.229.54 220.248.229.192 安徽省淮北市 联通
423 220.248.229.196 220.248.229.199 安徽省淮北市 联通
424 220.248.229.201 220.248.229.201 安徽省淮北市 联通
425 220.248.229.203 220.248.229.204 安徽省淮北市 联通
426 220.248.229.206 220.248.229.206 安徽省淮北市 速8网络会所
427 220.248.229.207 220.248.229.255 安徽省淮北市 联通
428 222.48.224.0 222.48.239.255 安徽省淮北市 中移铁通
429 223.247.127.0 223.247.132.255 安徽省淮北市 电信
430 223.247.133.0 223.247.136.255 安徽省淮北市濉溪县 电信
431 223.247.137.0 223.247.169.255 安徽省淮北市 电信
432 223.247.170.0 223.247.170.255 安徽省淮北市濉溪县 电信
433 223.247.171.0 223.247.191.255 安徽省淮北市 电信