ip地址查询

黄山市IP地址列表

黄山市网吧IP地址列表

在下面输入您要查询IP地址段范围的地理位置,点击查询

请输入地理位置:
最多只能列出前1000条IP信息,更详细的ip列表信息请用上边的查询按钮进入
序号 IP 起始地址 IP 结束地址 所在位置信息 电子地图
1 36.6.48.0 36.6.63.255 安徽省黄山市 电信
2 36.32.232.0 36.32.239.255 安徽省黄山市 联通
3 36.32.240.0 36.32.240.255 安徽省黄山市歙县 联通
4 36.57.64.0 36.57.79.255 安徽省黄山市 电信
5 36.57.80.0 36.57.80.255 安徽省黄山市歙县 电信
6 36.57.81.0 36.57.95.255 安徽省黄山市 电信
7 36.58.225.0 36.58.225.255 安徽省黄山市 电信
8 36.59.225.0 36.59.225.255 安徽省黄山市屯溪县 电信
9 36.59.230.0 36.59.230.255 安徽省黄山市
10 58.242.8.0 58.242.9.255 安徽省黄山市 联通
11 58.242.10.0 58.242.10.255 安徽省黄山市屯溪区 联通
12 58.242.11.0 58.242.15.255 安徽省黄山市 联通
13 58.243.136.0 58.243.142.255 安徽省黄山市 联通
14 58.243.143.0 58.243.143.255 安徽省黄山市屯溪区 联通
15 60.172.64.0 60.172.64.255 安徽省黄山市歙县 电信
16 60.172.65.0 60.172.73.255 安徽省黄山市 电信
17 60.172.74.0 60.172.74.255 安徽省黄山市休宁县 电信
18 60.172.75.0 60.172.106.255 安徽省黄山市 电信
19 60.172.107.0 60.172.107.255 安徽省黄山市歙县 电信
20 60.172.108.0 60.172.108.255 安徽省黄山市屯溪区 电信
21 60.172.109.0 60.172.111.255 安徽省黄山市 电信
22 60.172.112.0 60.172.113.255 安徽省黄山市屯溪区 电信
23 60.172.114.0 60.172.127.255 安徽省黄山市 电信
24 61.190.178.0 61.190.179.61 安徽省黄山市 电信
25 61.190.179.62 61.190.179.62 安徽省黄山市屯溪区 梦欣网络(新安北路6-19号)
26 61.190.179.63 61.190.181.141 安徽省黄山市 电信
27 61.190.181.142 61.190.181.142 安徽省黄山市屯溪区 芳洁网吧(长干路4-1号)
28 61.190.181.143 61.190.181.255 安徽省黄山市 电信
29 61.190.210.0 61.190.210.255 安徽省黄山市 电信
30 61.191.7.0 61.191.7.255 安徽省黄山市 电信
31 61.191.64.0 61.191.64.255 安徽省黄山市屯溪区 电信
32 61.191.65.0 61.191.65.253 安徽省黄山市 电信
33 61.191.65.254 61.191.65.254 安徽省黄山市休宁县 彩虹网络会所(自来水公司)
34 61.191.65.255 61.191.66.129 安徽省黄山市 电信
35 61.191.66.130 61.191.66.130 安徽省黄山市 (休宁县)青苹果网吧
36 61.191.66.131 61.191.67.134 安徽省黄山市 电信
37 61.191.67.135 61.191.67.135 安徽省黄山市 黟县宏村镇热情网吧
38 61.191.67.136 61.191.69.31 安徽省黄山市 电信
39 61.191.69.32 61.191.69.32 安徽省黄山市 规划设计院
40 61.191.69.33 61.191.69.255 安徽省黄山市 电信
41 61.191.70.0 61.191.70.254 安徽省黄山市屯溪区 电信
42 61.191.70.255 61.191.70.255 安徽省黄山市屯溪区 茶花网吧(老大桥)
43 61.191.71.0 61.191.71.103 安徽省黄山市 电信
44 61.191.71.104 61.191.71.104 安徽省黄山市屯溪区 宾江路大卫网吧
45 61.191.71.105 61.191.71.255 安徽省黄山市 电信
46 61.241.158.0 61.241.158.152 安徽省黄山市 联通
47 61.241.158.153 61.241.158.153 安徽省黄山市 海潮网吧
48 61.241.158.154 61.241.158.166 安徽省黄山市 联通
49 61.241.158.167 61.241.158.167 安徽省黄山市 绿荫网吧
50 61.241.158.168 61.241.158.168 安徽省黄山市 稽灵网吧
51 61.241.158.169 61.241.158.176 安徽省黄山市 联通
52 61.241.158.177 61.241.158.177 安徽省黄山市 冲浪者网吧
53 61.241.158.178 61.241.158.186 安徽省黄山市 联通
54 61.241.158.187 61.241.158.187 安徽省黄山市屯溪区 戴震路心语网吧
55 61.241.158.188 61.241.158.205 安徽省黄山市 联通
56 61.241.158.206 61.241.158.206 安徽省黄山市 三人行/永鑫网吧
57 61.241.158.207 61.241.158.217 安徽省黄山市 联通
58 61.241.158.218 61.241.158.218 安徽省黄山市 香子网吧
59 61.241.158.219 61.241.158.235 安徽省黄山市 联通
60 61.241.158.236 61.241.158.236 安徽省黄山市 黄山学院
61 61.241.158.237 61.241.159.255 安徽省黄山市 联通
62 110.122.224.0 110.122.228.255 安徽省黄山市 中移铁通
63 110.122.229.0 110.122.229.255 安徽省黄山市歙县 中移铁通
64 110.122.230.0 110.122.230.255 安徽省黄山市 中移铁通
65 110.122.231.0 110.122.231.255 安徽省黄山市歙县 中移铁通
66 110.122.232.0 110.122.232.255 安徽省黄山市 中移铁通
67 110.122.233.0 110.122.233.255 安徽省黄山市歙县 中移铁通
68 110.122.234.0 110.122.242.255 安徽省黄山市 中移铁通
69 110.122.243.0 110.122.243.255 安徽省黄山市歙县 中移铁通
70 110.122.244.0 110.122.247.255 安徽省黄山市 中移铁通
71 112.26.238.0 112.26.238.255 安徽省黄山市 移动
72 112.122.240.0 112.122.247.255 安徽省黄山市 联通
73 112.123.240.0 112.123.247.255 安徽省黄山市 联通
74 112.132.120.0 112.132.120.255 安徽省黄山市歙县 联通
75 112.132.121.0 112.132.121.255 安徽省黄山市 联通
76 112.132.122.0 112.132.122.255 安徽省黄山市休宁县 联通
77 112.132.123.0 112.132.124.255 安徽省黄山市 联通
78 112.132.125.0 112.132.125.255 安徽省黄山市歙县 联通
79 114.103.124.0 114.103.127.255 安徽省黄山市 电信
80 114.104.128.0 114.104.139.255 安徽省黄山市 电信
81 114.104.140.0 114.104.140.255 安徽省黄山市休宁县 电信
82 114.104.141.0 114.104.143.255 安徽省黄山市 电信
83 114.104.144.0 114.104.144.255 安徽省黄山市歙县 电信
84 114.104.145.0 114.104.160.255 安徽省黄山市 电信
85 114.104.161.0 114.104.161.255 安徽省黄山市屯溪县 电信
86 114.104.162.0 114.104.162.255 安徽省黄山市 电信
87 114.104.163.0 114.104.163.255 安徽省黄山市黄山区 电信
88 114.104.164.0 114.104.164.255 安徽省黄山市 电信
89 114.104.165.0 114.104.165.255 安徽省黄山市歙县 电信
90 114.104.166.0 114.104.180.255 安徽省黄山市 电信
91 114.104.181.0 114.104.181.255 安徽省黄山市屯溪区 电信
92 114.104.182.0 114.104.213.255 安徽省黄山市 电信
93 114.104.214.0 114.104.214.255 安徽省黄山市屯溪区 电信
94 114.104.215.0 114.104.255.255 安徽省黄山市 电信
95 117.65.225.0 117.65.225.255 安徽省黄山市歙县 电信
96 117.69.128.0 117.69.150.255 安徽省黄山市 电信
97 117.69.151.0 117.69.151.255 安徽省黄山市歙县 电信
98 117.69.152.0 117.69.155.255 安徽省黄山市 电信
99 117.69.156.0 117.69.157.255 安徽省黄山市歙县 电信
100 117.69.158.0 117.69.158.255 安徽省黄山市 电信
101 117.69.159.0 117.69.159.255 安徽省黄山市歙县 电信
102 117.69.160.0 117.69.170.255 安徽省黄山市 电信
103 117.69.171.0 117.69.171.255 安徽省黄山市休宁县 电信
104 117.69.172.0 117.69.191.255 安徽省黄山市 电信
105 120.210.183.0 120.210.183.255 安徽省黄山市 移动
106 122.83.193.0 122.83.195.255 安徽省黄山市屯溪区 中移铁通
107 122.92.218.0 122.92.218.255 安徽省黄山市 中移铁通
108 183.166.128.0 183.166.179.255 安徽省黄山市 电信
109 183.166.180.0 183.166.180.255 安徽省黄山市祁门县 电信
110 183.166.181.0 183.166.191.255 安徽省黄山市 电信
111 202.102.203.128 202.102.203.255 安徽省黄山市 电信
112 202.111.217.0 202.111.217.255 安徽省黄山市 电信
113 210.45.238.0 210.45.239.255 安徽省黄山市屯溪区 一中
114 211.86.184.0 211.86.191.255 安徽省黄山市 黄山学院
115 211.146.239.0 211.146.239.255 安徽省黄山市 广电网
116 218.22.216.0 218.22.216.21 安徽省黄山市 电信
117 218.22.216.22 218.22.216.22 安徽省黄山市 学友网吧
118 218.22.216.23 218.22.216.25 安徽省黄山市 电信
119 218.22.216.26 218.22.216.26 安徽省黄山市 学友网吧
120 218.22.216.27 218.22.216.49 安徽省黄山市 电信
121 218.22.216.50 218.22.216.50 安徽省黄山市 蓝色沸点网吧
122 218.22.216.51 218.22.216.77 安徽省黄山市 电信
123 218.22.216.78 218.22.216.78 安徽省黄山市歙县 异度空间网吧
124 218.22.216.79 218.22.216.101 安徽省黄山市 电信
125 218.22.216.102 218.22.216.102 安徽省黄山市 科人网吧
126 218.22.216.103 218.22.216.165 安徽省黄山市 电信
127 218.22.216.166 218.22.216.166 安徽省黄山市歙县 坑口中心学校
128 218.22.216.167 218.22.217.17 安徽省黄山市 电信
129 218.22.217.18 218.22.217.18 安徽省黄山市 祁门县林苑网吧
130 218.22.217.19 218.22.217.25 安徽省黄山市 电信
131 218.22.217.26 218.22.217.26 安徽省黄山市 祁门县迅雷网吧
132 218.22.217.27 218.22.217.37 安徽省黄山市 电信
133 218.22.217.38 218.22.217.38 安徽省黄山市 祁门县新浪网吧
134 218.22.217.39 218.22.217.73 安徽省黄山市 电信
135 218.22.217.74 218.22.217.74 安徽省黄山市 祁门县迅雷网吧
136 218.22.217.75 218.22.217.85 安徽省黄山市 电信
137 218.22.217.86 218.22.217.86 安徽省黄山市 庄业网吧
138 218.22.217.87 218.22.217.113 安徽省黄山市 电信
139 218.22.217.114 218.22.217.114 安徽省黄山市 大地网吧
140 218.22.217.115 218.22.217.161 安徽省黄山市 电信
141 218.22.217.162 218.22.217.162 安徽省黄山市徽州区 网盟金通店
142 218.22.217.163 218.22.217.201 安徽省黄山市 电信
143 218.22.217.202 218.22.217.202 安徽省黄山市 欣欣网吧
144 218.22.217.203 218.22.217.205 安徽省黄山市 电信
145 218.22.217.206 218.22.217.206 安徽省黄山市屯溪区 黄山学院外香子网吧
146 218.22.217.207 218.22.217.213 安徽省黄山市 电信
147 218.22.217.214 218.22.217.214 安徽省黄山市黄山区 永青网吧
148 218.22.217.215 218.22.218.13 安徽省黄山市 电信
149 218.22.218.14 218.22.218.14 安徽省黄山市屯溪区 正大网吧(新建路27号)
150 218.22.218.15 218.22.218.17 安徽省黄山市 电信
151 218.22.218.18 218.22.218.18 安徽省黄山市 (休宁县)忆枫网吧
152 218.22.218.19 218.22.218.33 安徽省黄山市 电信
153 218.22.218.34 218.22.218.34 安徽省黄山市 欣欣网吧
154 218.22.218.35 218.22.218.65 安徽省黄山市 电信
155 218.22.218.66 218.22.218.66 安徽省黄山市 稽灵网吧
156 218.22.218.67 218.22.218.113 安徽省黄山市 电信
157 218.22.218.114 218.22.218.114 安徽省黄山市歙县 红狐网吧
158 218.22.218.115 218.22.218.117 安徽省黄山市 电信
159 218.22.218.118 218.22.218.118 安徽省黄山市歙县 千手网吧
160 218.22.218.119 218.22.218.129 安徽省黄山市 电信
161 218.22.218.130 218.22.218.130 安徽省黄山市歙县 朋友网吧
162 218.22.218.131 218.22.218.131 安徽省黄山市歙县 创新网吧
163 218.22.218.132 218.22.218.132 安徽省黄山市歙县 劲松网吧
164 218.22.218.133 218.22.218.133 安徽省黄山市歙县 伊妹网吧
165 218.22.218.134 218.22.218.134 安徽省黄山市歙县 金域网吧
166 218.22.218.135 218.22.218.137 安徽省黄山市 电信
167 218.22.218.138 218.22.218.138 安徽省黄山市歙县 阿里网吧
168 218.22.218.139 218.22.218.141 安徽省黄山市 电信
169 218.22.218.142 218.22.218.142 安徽省黄山市歙县 八通网吧
170 218.22.218.143 218.22.218.169 安徽省黄山市 电信
171 218.22.218.170 218.22.218.170 安徽省黄山市歙县 旋风网吧
172 218.22.218.171 218.22.218.173 安徽省黄山市 电信
173 218.22.218.174 218.22.218.174 安徽省黄山市 那个网吧
174 218.22.218.175 218.22.218.188 安徽省黄山市 电信
175 218.22.218.189 218.22.218.189 安徽省黄山市 黄山学院
176 218.22.218.190 218.22.219.1 安徽省黄山市 电信
177 218.22.219.2 218.22.219.2 安徽省黄山市黄山区 笑文网吧
178 218.22.219.3 218.22.219.9 安徽省黄山市 电信
179 218.22.219.10 218.22.219.10 安徽省黄山市黄山区 清风网吧
180 218.22.219.11 218.22.219.13 安徽省黄山市 电信
181 218.22.219.14 218.22.219.14 安徽省黄山市黄山区 风云网吧
182 218.22.219.15 218.22.219.17 安徽省黄山市 电信
183 218.22.219.18 218.22.219.18 安徽省黄山市黄山区 飓风网吧
184 218.22.219.19 218.22.219.25 安徽省黄山市 电信
185 218.22.219.26 218.22.219.26 安徽省黄山市 徽州区灵辉网吧
186 218.22.219.27 218.22.219.33 安徽省黄山市 电信
187 218.22.219.34 218.22.219.34 安徽省黄山市 阳光实业有限公司
188 218.22.219.35 218.22.219.37 安徽省黄山市 电信
189 218.22.219.38 218.22.219.38 安徽省黄山市黄山区 新联想网吧
190 218.22.219.39 218.22.219.61 安徽省黄山市 电信
191 218.22.219.62 218.22.219.62 安徽省黄山市屯溪区 欣悦网吧
192 218.22.219.63 218.22.219.77 安徽省黄山市 电信
193 218.22.219.78 218.22.219.78 安徽省黄山市歙县 蓝天网吧
194 218.22.219.79 218.22.219.81 安徽省黄山市 电信
195 218.22.219.82 218.22.219.82 安徽省黄山市歙县 超音速网吧
196 218.22.219.83 218.22.219.93 安徽省黄山市 电信
197 218.22.219.94 218.22.219.94 安徽省黄山市黄山区 风铃网吧
198 218.22.219.95 218.22.219.113 安徽省黄山市 电信
199 218.22.219.114 218.22.219.114 安徽省黄山市黄山区 佳宜网吧
200 218.22.219.115 218.22.219.117 安徽省黄山市 电信
201 218.22.219.118 218.22.219.118 安徽省黄山市黄山区 亮点网吧
202 218.22.219.119 218.22.219.125 安徽省黄山市 电信
203 218.22.219.126 218.22.219.126 安徽省黄山市 凯凯网吧
204 218.22.219.127 218.22.219.193 安徽省黄山市 电信
205 218.22.219.194 218.22.219.194 安徽省黄山市 三人行/永鑫网吧
206 218.22.219.195 218.22.219.201 安徽省黄山市 电信
207 218.22.219.202 218.22.219.202 安徽省黄山市屯溪区 天天网吧
208 218.22.219.203 218.22.219.225 安徽省黄山市 电信
209 218.22.219.226 218.22.219.226 安徽省黄山市屯溪区 乐乐网吧
210 218.22.219.227 218.22.219.249 安徽省黄山市 电信
211 218.22.219.250 218.22.219.250 安徽省黄山市屯溪区 冲浪者网吧(新安北路8-7号)
212 218.22.219.251 218.22.221.45 安徽省黄山市 电信
213 218.22.221.46 218.22.221.46 安徽省黄山市徽州区 徽州网盟开心店
214 218.22.221.47 218.22.221.49 安徽省黄山市 电信
215 218.22.221.50 218.22.221.50 安徽省黄山市黄山区 政务新区
216 218.22.221.51 218.22.221.69 安徽省黄山市 电信
217 218.22.221.70 218.22.221.70 安徽省黄山市 芳洁网吧
218 218.22.221.71 218.22.221.73 安徽省黄山市 电信
219 218.22.221.74 218.22.221.74 安徽省黄山市 琪琪网吧
220 218.22.221.75 218.22.221.81 安徽省黄山市 电信
221 218.22.221.82 218.22.221.82 安徽省黄山市屯溪区 炎黄网吧(三门呈金龙商场大厅)
222 218.22.221.83 218.22.221.85 安徽省黄山市 电信
223 218.22.221.86 218.22.221.86 安徽省黄山市 网吧联盟(祁门)
224 218.22.221.87 218.22.221.89 安徽省黄山市 电信
225 218.22.221.90 218.22.221.90 安徽省黄山市 黄山茶业学校
226 218.22.221.91 218.22.221.109 安徽省黄山市 电信
227 218.22.221.110 218.22.221.110 安徽省黄山市屯溪区 阳光网吧
228 218.22.221.111 218.22.221.145 安徽省黄山市 电信
229 218.22.221.146 218.22.221.146 安徽省黄山市屯溪区 戴震路河海网吧
230 218.22.221.147 218.22.222.9 安徽省黄山市 电信
231 218.22.222.10 218.22.222.10 安徽省黄山市 黄山学院附近香子网吧
232 218.22.222.11 218.22.222.17 安徽省黄山市 电信
233 218.22.222.18 218.22.222.18 安徽省黄山市屯溪区 戴震路牵手网吧
234 218.22.222.19 218.22.222.65 安徽省黄山市 电信
235 218.22.222.66 218.22.222.66 安徽省黄山市 仁和网吧
236 218.22.222.67 218.22.222.169 安徽省黄山市 电信
237 218.22.222.170 218.22.222.170 安徽省黄山市 黄山区红月网吧
238 218.22.222.171 218.22.222.201 安徽省黄山市 电信
239 218.22.222.202 218.22.222.202 安徽省黄山市屯溪区 开心网吧
240 218.22.222.203 218.22.222.213 安徽省黄山市 电信
241 218.22.222.214 218.22.222.214 安徽省黄山市 联华网吧
242 218.22.222.215 218.22.222.242 安徽省黄山市 电信
243 218.22.222.243 218.22.222.243 安徽省黄山市歙县 师范学院
244 218.22.222.244 218.22.223.13 安徽省黄山市 电信
245 218.22.223.14 218.22.223.14 安徽省黄山市屯溪区 六中
246 218.22.223.15 218.22.223.25 安徽省黄山市 电信
247 218.22.223.26 218.22.223.26 安徽省黄山市屯溪区 四中
248 218.22.223.27 218.22.223.61 安徽省黄山市 电信
249 218.22.223.62 218.22.223.62 安徽省黄山市歙县 银河网吧
250 218.22.223.63 218.22.223.65 安徽省黄山市 电信
251 218.22.223.66 218.22.223.66 安徽省黄山市歙县 万博网吧
252 218.22.223.67 218.22.223.121 安徽省黄山市 电信
253 218.22.223.122 218.22.223.122 安徽省黄山市 岩寺育才网吧
254 218.22.223.123 218.22.223.178 安徽省黄山市 电信
255 218.22.223.179 218.22.223.179 安徽省黄山市歙县 中学
256 218.22.223.180 218.22.224.3 安徽省黄山市 电信
257 218.22.224.5 218.22.224.29 安徽省黄山市 电信
258 218.22.224.31 218.22.224.185 安徽省黄山市 电信
259 218.22.224.187 218.22.224.245 安徽省黄山市 电信
260 218.22.224.247 218.22.224.255 安徽省黄山市 电信
261 218.23.144.0 218.23.145.40 安徽省黄山市 电信
262 218.23.145.41 218.23.145.41 安徽省黄山市歙县 棠樾牌坊群鲍家花园景区
263 218.23.145.42 218.23.145.51 安徽省黄山市 电信
264 218.23.145.52 218.23.145.52 安徽省黄山市歙县 徽城镇黄山新视野网络会所(徽州华苑2幢101号)
265 218.23.145.53 218.23.145.54 安徽省黄山市 电信
266 218.23.145.55 218.23.145.55 安徽省黄山市歙县 红狐网吧(徽城镇)
267 218.23.145.56 218.23.150.1 安徽省黄山市 电信
268 218.23.150.2 218.23.150.2 安徽省黄山市 休宁县东东网吧
269 218.23.150.3 218.23.150.53 安徽省黄山市 电信
270 218.23.150.54 218.23.150.54 安徽省黄山市 休宁县E网情深网吧
271 218.23.150.55 218.23.150.137 安徽省黄山市 电信
272 218.23.150.138 218.23.150.138 安徽省黄山市 海潮网吧
273 218.23.150.139 218.23.150.141 安徽省黄山市 电信
274 218.23.150.142 218.23.150.142 安徽省黄山市 海平线网吧
275 218.23.150.143 218.23.150.145 安徽省黄山市 电信
276 218.23.150.146 218.23.150.146 安徽省黄山市屯溪区 新天地网吧
277 218.23.150.147 218.23.150.181 安徽省黄山市 电信
278 218.23.150.182 218.23.150.182 安徽省黄山市歙县 飓风网吧
279 218.23.150.183 218.23.151.5 安徽省黄山市 电信
280 218.23.151.6 218.23.151.6 安徽省黄山市 天都网吧
281 218.23.151.7 218.23.151.117 安徽省黄山市 电信
282 218.23.151.118 218.23.151.118 安徽省黄山市歙县 飓风网吧
283 218.23.151.119 218.23.151.145 安徽省黄山市 电信
284 218.23.151.146 218.23.151.146 安徽省黄山市 梦欣网吧(新安北路6-19号)
285 218.23.151.147 218.23.151.193 安徽省黄山市 电信
286 218.23.151.194 218.23.151.194 安徽省黄山市黄山区 联通绿色网苑
287 218.23.151.195 218.23.151.255 安徽省黄山市 电信
288 218.23.152.0 218.23.152.7 安徽省黄山市歙县 电信
289 218.23.152.8 218.23.152.8 安徽省黄山市歙县 霞坑网吧
290 218.23.152.9 218.23.152.195 安徽省黄山市歙县 电信
291 218.23.152.196 218.23.152.196 安徽省黄山市歙县 红狐网吧
292 218.23.152.197 218.23.152.255 安徽省黄山市歙县 电信
293 218.23.153.0 218.23.155.255 安徽省黄山市 电信
294 218.23.156.0 218.23.156.255 安徽省黄山市 (屯溪区)电信
295 218.23.157.0 218.23.159.255 安徽省黄山市 电信
296 220.179.96.0 220.179.114.37 安徽省黄山市 电信
297 220.179.114.38 220.179.114.38 安徽省黄山市屯溪区 新概念网吧
298 220.179.114.39 220.179.114.83 安徽省黄山市 电信
299 220.179.114.84 220.179.114.84 安徽省黄山市屯溪区 滨江路大卫网吧
300 220.179.114.85 220.179.115.9 安徽省黄山市 电信
301 220.179.115.10 220.179.115.10 安徽省黄山市 休宁县狂想网吧
302 220.179.115.11 220.179.115.29 安徽省黄山市 电信
303 220.179.115.30 220.179.115.30 安徽省黄山市 休宁县网迷网吧(水果批发市场)
304 220.179.115.31 220.179.115.33 安徽省黄山市 电信
305 220.179.115.34 220.179.115.34 安徽省黄山市 休宁县俊杰网吧
306 220.179.115.35 220.179.115.49 安徽省黄山市 电信
307 220.179.115.50 220.179.115.50 安徽省黄山市 休宁县青苹果网吧
308 220.179.115.51 220.179.115.157 安徽省黄山市 电信
309 220.179.115.158 220.179.115.158 安徽省黄山市 三佳谊华精密机械有限公司
310 220.179.115.159 220.179.115.253 安徽省黄山市 电信
311 220.179.115.254 220.179.115.254 安徽省黄山市 休宁县创世纪网吧(忆枫二店)
312 220.179.115.255 220.179.117.9 安徽省黄山市 电信
313 220.179.117.10 220.179.117.10 安徽省黄山市祁门县 魔龙网吧
314 220.179.117.11 220.179.117.49 安徽省黄山市 电信
315 220.179.117.50 220.179.117.50 安徽省黄山市祁门县 林苑网吧(爱家超市二楼)
316 220.179.117.51 220.179.118.49 安徽省黄山市 电信
317 220.179.118.50 220.179.118.50 安徽省黄山市歙县 大众网吧
318 220.179.118.51 220.179.118.105 安徽省黄山市 电信
319 220.179.118.106 220.179.118.106 安徽省黄山市 立新网苑
320 220.179.118.107 220.179.118.117 安徽省黄山市 电信
321 220.179.118.118 220.179.118.118 安徽省黄山市歙县 蓝天网吧
322 220.179.118.119 220.179.119.11 安徽省黄山市 电信
323 220.179.119.12 220.179.119.12 安徽省黄山市 黄山太平索道
324 220.179.119.13 220.179.119.19 安徽省黄山市 电信
325 220.179.119.20 220.179.119.20 安徽省黄山市黄山区 仙源镇兄弟网吧
326 220.179.119.21 220.179.119.21 安徽省黄山市 电信
327 220.179.119.22 220.179.119.22 安徽省黄山市黄山区 红月网吧
328 220.179.119.23 220.179.119.34 安徽省黄山市 电信
329 220.179.119.35 220.179.119.35 安徽省黄山市 黄山一中电教馆
330 220.179.119.36 220.179.119.211 安徽省黄山市 电信
331 220.179.119.212 220.179.119.212 安徽省黄山市 黄山太平索道有限公司
332 220.179.119.213 220.179.121.89 安徽省黄山市 电信
333 220.179.121.90 220.179.121.90 安徽省黄山市徽州区 网盟新苑店
334 220.179.121.91 220.179.121.255 安徽省黄山市 电信
335 220.179.122.0 220.179.122.77 安徽省黄山市屯溪区 电信
336 220.179.122.78 220.179.122.78 安徽省黄山市屯溪区 前圆南路9-2#天地网吧
337 220.179.122.79 220.179.122.197 安徽省黄山市屯溪区 电信
338 220.179.122.198 220.179.122.198 安徽省黄山市屯溪区 海潮网吧(黄山东路93号)
339 220.179.122.199 220.179.122.255 安徽省黄山市屯溪区 电信
340 220.179.123.0 220.179.123.37 安徽省黄山市 电信
341 220.179.123.38 220.179.123.38 安徽省黄山市屯溪区 阳光网吧
342 220.179.123.39 220.179.123.61 安徽省黄山市 电信
343 220.179.123.62 220.179.123.62 安徽省黄山市屯溪区 茶花网吧(老大桥)
344 220.179.123.63 220.179.123.69 安徽省黄山市 电信
345 220.179.123.70 220.179.123.70 安徽省黄山市 欣欣网吧(宇隆商贸城太平鸟服饰2楼)
346 220.179.123.71 220.179.123.153 安徽省黄山市 电信
347 220.179.123.154 220.179.123.154 安徽省黄山市屯溪区 虚拟时空网吧
348 220.179.123.155 220.179.123.225 安徽省黄山市 电信
349 220.179.123.226 220.179.123.226 安徽省黄山市 馨园国际大酒店
350 220.179.123.227 220.179.124.45 安徽省黄山市 电信
351 220.179.124.46 220.179.124.46 安徽省黄山市 仁和网吧
352 220.179.124.47 220.179.124.49 安徽省黄山市 电信
353 220.179.124.50 220.179.124.50 安徽省黄山市 黄山学院家人网吧
354 220.179.124.51 220.179.124.65 安徽省黄山市 电信
355 220.179.124.66 220.179.124.66 安徽省黄山市屯溪区 戴震路牵手网吧
356 220.179.124.67 220.179.127.255 安徽省黄山市 电信
357 220.248.229.52 220.248.229.52 安徽省黄山市 铁通(联通出口)
358 220.248.229.194 220.248.229.194 安徽省黄山市 铁通(联通出口)
359 222.48.82.0 222.48.82.255 安徽省黄山市 中移铁通
360 222.48.95.0 222.48.95.202 安徽省黄山市 中移铁通
361 222.48.95.203 222.48.95.205 安徽省黄山市歙县 饭店
362 222.48.95.206 222.48.95.255 安徽省黄山市 中移铁通
363 223.215.64.0 223.215.70.255 安徽省黄山市 电信
364 223.215.71.0 223.215.71.255 安徽省黄山市黟县 电信
365 223.215.72.0 223.215.127.255 安徽省黄山市 电信