ip地址查询

佛山市IP地址列表

佛山市网吧IP地址列表

在下面输入您要查询IP地址段范围的地理位置,点击查询

请输入地理位置:
最多只能列出前1000条IP信息,更详细的ip列表信息请用上边的查询按钮进入
序号 IP 起始地址 IP 结束地址 所在位置信息 电子地图
1 14.17.96.0 14.17.100.255 广东省佛山市 电信
2 14.17.101.0 14.17.101.255 广东省佛山市 网宿科技电信CDN节点
3 14.17.102.0 14.17.113.255 广东省佛山市 电信
4 14.18.168.0 14.18.173.255 广东省佛山市 电信
5 14.18.174.0 14.18.174.255 广东省佛山市南海区 电信
6 14.18.175.0 14.18.191.255 广东省佛山市 电信
7 14.115.0.0 14.115.63.255 广东省佛山市 电信
8 14.122.41.0 14.122.41.255 广东省佛山市 电信
9 14.123.61.0 14.123.61.255 广东省佛山市南海区 电信
10 14.144.64.0 14.144.114.255 广东省佛山市 电信
11 14.144.115.0 14.144.115.255 广东省佛山市三水区 电信
12 14.144.116.0 14.144.188.255 广东省佛山市 电信
13 14.144.189.0 14.144.189.255 广东省佛山市禅城区 电信
14 14.144.190.0 14.144.191.255 广东省佛山市 电信
15 14.157.0.0 14.157.48.255 广东省佛山市 电信
16 14.157.49.0 14.157.49.255 广东省佛山市南海区 电信
17 14.157.50.0 14.157.51.255 广东省佛山市 电信
18 14.157.52.0 14.157.52.255 广东省佛山市南海区 电信
19 14.157.53.0 14.157.213.255 广东省佛山市 电信
20 14.157.214.0 14.157.214.255 广东省佛山市南海区 电信
21 14.157.215.0 14.157.227.255 广东省佛山市 电信
22 14.157.228.0 14.157.238.255 广东省佛山市三水区 电信
23 14.157.239.0 14.157.241.255 广东省佛山市 电信
24 14.157.242.0 14.157.242.255 广东省佛山市三水区 电信
25 14.157.243.0 14.157.246.255 广东省佛山市 电信
26 14.157.247.0 14.157.247.255 广东省佛山市三水区 电信
27 14.157.248.0 14.157.255.255 广东省佛山市 电信
28 14.211.0.0 14.211.11.255 广东省佛山市 电信
29 14.211.12.0 14.211.12.255 广东省佛山市顺德区 电信
30 14.211.13.0 14.211.96.255 广东省佛山市 电信
31 14.211.97.0 14.211.97.255 广东省佛山市顺德区 电信
32 14.211.98.0 14.211.127.255 广东省佛山市 电信
33 14.211.128.0 14.211.128.255 广东省佛山市三水区 电信
34 14.211.129.0 14.211.131.255 广东省佛山市 电信
35 14.211.132.0 14.211.132.255 广东省佛山市南海区 电信
36 14.211.133.0 14.211.135.255 广东省佛山市 电信
37 14.211.136.0 14.211.136.255 广东省佛山市南海区 电信
38 14.211.137.0 14.212.13.255 广东省佛山市 电信
39 14.212.14.0 14.212.14.255 广东省佛山市顺德区 电信
40 14.212.15.0 14.212.211.255 广东省佛山市 电信
41 14.212.212.0 14.212.212.255 广东省佛山市顺德区 电信
42 14.212.213.0 14.213.12.255 广东省佛山市 电信
43 14.213.13.0 14.213.13.255 广东省佛山市顺德区 电信
44 14.213.14.0 14.213.29.255 广东省佛山市 电信
45 14.213.30.0 14.213.30.255 广东省佛山市顺德区 电信
46 14.213.31.0 14.213.35.255 广东省佛山市 电信
47 14.213.36.0 14.213.36.255 广东省佛山市顺德区 电信
48 14.213.37.0 14.213.51.255 广东省佛山市 电信
49 14.213.52.0 14.213.52.255 广东省佛山市顺德区 电信
50 14.213.53.0 14.213.154.255 广东省佛山市 电信
51 14.213.155.0 14.213.155.255 广东省佛山市顺德区 电信
52 14.213.156.0 14.213.171.255 广东省佛山市 电信
53 14.213.172.0 14.213.172.255 广东省佛山市顺德区 电信
54 14.213.173.0 14.213.244.255 广东省佛山市 电信
55 14.213.245.0 14.213.245.255 广东省佛山市南海区 电信
56 14.213.246.0 14.214.25.255 广东省佛山市 电信
57 14.214.26.0 14.214.26.255 广东省佛山市三水区 电信
58 14.214.27.0 14.214.38.255 广东省佛山市 电信
59 14.214.39.0 14.214.39.255 广东省佛山市禅城区 电信
60 14.214.40.0 14.214.59.255 广东省佛山市 电信
61 14.214.60.0 14.214.70.255 广东省佛山市高明区 电信
62 14.214.71.0 14.214.73.255 广东省佛山市 电信
63 14.214.74.0 14.214.74.255 广东省佛山市高明区 电信
64 14.214.75.0 14.214.77.255 广东省佛山市 电信
65 14.214.78.0 14.214.78.255 广东省佛山市高明区 电信
66 14.214.79.0 14.214.79.255 广东省佛山市 电信
67 14.214.80.0 14.214.83.255 广东省佛山市高明区 电信
68 14.214.84.0 14.214.88.255 广东省佛山市 电信
69 14.214.89.0 14.214.89.255 广东省佛山市高明区 电信
70 14.214.90.0 14.214.97.255 广东省佛山市 电信
71 14.214.98.0 14.214.103.255 广东省佛山市高明区 电信
72 14.214.104.0 14.214.113.255 广东省佛山市 电信
73 14.214.114.0 14.214.121.255 广东省佛山市高明区 电信
74 14.214.122.0 14.214.125.255 广东省佛山市 电信
75 14.214.126.0 14.214.155.255 广东省佛山市高明区 电信
76 14.214.156.0 14.214.159.255 广东省佛山市 电信
77 14.214.160.0 14.214.160.255 广东省佛山市高明区 电信
78 14.214.161.0 14.214.162.255 广东省佛山市 电信
79 14.214.163.0 14.214.163.255 广东省佛山市高明区 电信
80 14.214.164.0 14.215.8.255 广东省佛山市 电信
81 14.215.10.0 14.215.43.255 广东省佛山市 电信
82 14.215.44.0 14.215.44.255 广东省佛山市南海区 电信
83 14.215.45.0 14.215.59.255 广东省佛山市 电信
84 14.215.60.0 14.215.60.255 广东省佛山市南海区 电信
85 14.215.61.0 14.215.107.255 广东省佛山市 电信
86 14.215.120.0 14.215.127.255 广东省佛山市 电信
87 14.215.160.0 14.215.176.255 广东省佛山市 电信
88 14.215.178.0 14.215.197.255 广东省佛山市 电信
89 14.215.198.0 14.215.198.255 广东省佛山市南海区 电信
90 14.215.199.0 14.215.204.255 广东省佛山市 电信
91 14.215.205.0 14.215.215.255 广东省佛山市南海区 电信
92 14.215.217.0 14.215.247.255 广东省佛山市南海区 电信
93 14.215.248.0 14.215.255.255 广东省佛山市 电信
94 14.223.0.0 14.223.63.255 广东省佛山市 电信
95 14.223.64.0 14.223.64.255 广东省佛山市南海区 电信
96 14.223.65.0 14.223.83.255 广东省佛山市 电信
97 14.223.84.0 14.223.84.255 广东省佛山市南海区 电信
98 14.223.85.0 14.223.105.255 广东省佛山市 电信
99 14.223.106.0 14.223.106.255 广东省佛山市南海区 电信
100 14.223.107.0 14.223.107.255 广东省佛山市 电信
101 14.223.108.0 14.223.108.255 广东省佛山市顺德区 电信
102 14.223.109.0 14.223.137.255 广东省佛山市 电信
103 14.223.138.0 14.223.138.255 广东省佛山市三水区 电信
104 14.223.139.0 14.223.147.255 广东省佛山市 电信
105 14.223.148.0 14.223.149.255 广东省佛山市高明区 电信
106 14.223.150.0 14.223.168.255 广东省佛山市 电信
107 14.223.169.0 14.223.170.255 广东省佛山市南海区 电信
108 14.223.171.0 14.223.255.255 广东省佛山市 电信
109 27.36.0.0 27.36.42.255 广东省佛山市 联通
110 27.36.43.0 27.36.43.255 广东省佛山市顺德区 联通
111 27.36.44.0 27.36.87.255 广东省佛山市 联通
112 27.36.88.0 27.36.88.255 广东省佛山市南海区 联通
113 27.36.89.0 27.36.113.255 广东省佛山市 联通
114 27.36.114.0 27.36.114.255 广东省佛山市高明区 联通
115 27.36.115.0 27.36.125.255 广东省佛山市 联通
116 27.36.126.0 27.36.126.255 广东省佛山市高明区 联通
117 27.36.127.0 27.36.166.255 广东省佛山市 联通
118 27.36.167.0 27.36.167.255 广东省佛山市南海区 联通
119 27.36.168.0 27.36.255.255 广东省佛山市 联通
120 27.45.128.0 27.45.166.255 广东省佛山市 联通
121 27.45.167.0 27.45.167.255 广东省佛山市禅城区 联通
122 27.45.168.0 27.45.168.255 广东省佛山市南海区 联通
123 27.45.169.0 27.45.169.255 广东省佛山市 联通
124 27.45.170.0 27.45.170.255 广东省佛山市南海区 联通
125 27.45.171.0 27.45.216.255 广东省佛山市 联通
126 27.45.217.0 27.45.217.255 广东省佛山市南海区 联通
127 27.45.218.0 27.45.255.255 广东省佛山市 联通
128 42.197.96.0 42.197.127.255 广东省佛山市 鹏博士长城宽带
129 58.248.180.0 58.248.180.255 广东省佛山市顺德区 联通IDC机房
130 58.252.64.0 58.252.64.255 广东省佛山市 联通
131 58.252.65.0 58.252.66.255 广东省佛山市南海区 联通
132 58.252.67.0 58.252.72.69 广东省佛山市 联通
133 58.252.72.70 58.252.72.71 广东省佛山市南海区 大沥谢边嘉美灯饰厂
134 58.252.72.72 58.252.72.133 广东省佛山市 联通
135 58.252.72.134 58.252.72.134 广东省佛山市南海区 省工业贸易职业技术学校网吧(官窑教育路31号)
136 58.252.72.135 58.252.80.255 广东省佛山市 联通
137 58.252.81.0 58.252.81.255 广东省佛山市顺德区 联通
138 58.252.82.0 58.252.82.255 广东省佛山市南海区 联通
139 58.252.83.0 58.252.88.255 广东省佛山市 联通
140 58.252.89.0 58.252.91.255 广东省佛山市南海区 联通
141 58.252.92.0 58.252.95.255 广东省佛山市 联通
142 58.252.96.0 58.252.101.255 广东省佛山市顺德区 联通
143 58.252.102.0 58.252.102.255 广东省佛山市南海区 联通
144 58.252.103.0 58.252.105.255 广东省佛山市顺德区 联通
145 58.252.106.0 58.252.107.255 广东省佛山市南海区 联通
146 58.252.108.0 58.252.114.255 广东省佛山市顺德区 联通
147 58.252.115.0 58.252.118.176 广东省佛山市 联通
148 58.252.118.177 58.252.118.177 广东省佛山市南海区 桂城凯利莱宾馆
149 58.252.118.178 58.252.118.255 广东省佛山市 联通
150 58.252.119.0 58.252.119.255 广东省佛山市禅城区 联通
151 58.252.120.0 58.252.123.255 广东省佛山市 联通
152 58.252.124.0 58.252.127.255 广东省佛山市顺德区 联通
153 58.252.154.0 58.252.154.255 广东省佛山市 铁通佛山分公司
154 58.254.96.0 58.254.119.255 广东省佛山市 联通
155 58.254.120.0 58.254.121.255 广东省佛山市顺德区 联通
156 58.254.122.0 58.254.122.255 广东省佛山市南海区 联通
157 58.254.123.0 58.254.125.255 广东省佛山市顺德区 联通
158 58.254.126.0 58.254.126.255 广东省佛山市 联通
159 58.254.127.0 58.254.127.255 广东省佛山市南海区 联通
160 58.254.200.0 58.254.219.255 广东省佛山市 联通
161 58.254.238.0 58.254.241.255 广东省佛山市 联通
162 58.255.161.0 58.255.161.255 广东省佛山市 联通
163 58.255.162.0 58.255.162.255 广东省佛山市顺德区 联通
164 58.255.163.0 58.255.175.255 广东省佛山市 联通
165 58.255.244.0 58.255.248.255 广东省佛山市 联通
166 58.255.249.0 58.255.253.255 广东省佛山市 迅雷离线服务器
167 59.37.40.0 59.37.40.89 广东省佛山市 电信
168 59.37.40.90 59.37.40.90 广东省佛山市 广东嘉莉诗(国际)服装有限公司
169 59.37.40.91 59.37.40.255 广东省佛山市 电信
170 59.37.48.0 59.37.49.255 广东省佛山市 电信
171 59.38.64.0 59.38.64.255 广东省佛山市禅城区 电信
172 59.38.65.0 59.38.70.154 广东省佛山市三水区 电信
173 59.38.70.155 59.38.70.155 广东省佛山市三水区 御景华庭
174 59.38.70.156 59.38.79.255 广东省佛山市三水区 电信
175 59.38.80.0 59.38.87.255 广东省佛山市 电信
176 59.38.88.0 59.38.88.255 广东省佛山市三水区 电信
177 59.38.89.0 59.38.91.255 广东省佛山市 电信
178 59.38.92.0 59.38.95.255 广东省佛山市三水区 电信
179 59.38.96.0 59.38.97.255 广东省佛山市 电信
180 59.38.101.0 59.38.101.255 广东省佛山市 北京爱奇艺科技有限公司电信节点
181 59.38.108.0 59.38.108.255 广东省佛山市 电信
182 59.38.109.0 59.38.109.41 广东省佛山市禅城区 电信
183 59.38.109.42 59.38.109.42 广东省佛山市禅城区 一网情深网吧
184 59.38.109.43 59.38.109.141 广东省佛山市禅城区 电信
185 59.38.109.142 59.38.109.142 广东省佛山市禅城区 铁通网吧南庄店
186 59.38.109.143 59.38.109.245 广东省佛山市禅城区 电信
187 59.38.109.246 59.38.109.246 广东省佛山市禅城区 星空网盟(祖庙店)
188 59.38.109.247 59.38.109.253 广东省佛山市禅城区 电信
189 59.38.109.254 59.38.109.254 广东省佛山市禅城区 超速达网吧
190 59.38.109.255 59.38.109.255 广东省佛山市禅城区 电信
191 59.38.110.0 59.38.111.255 广东省佛山市 电信
192 59.38.112.0 59.38.112.255 广东省佛山市 北京百度网讯有限公司电信节点
193 59.38.117.0 59.38.120.255 广东省佛山市 电信
194 59.38.121.0 59.38.121.255 广东省佛山市南海区 电信
195 59.38.122.0 59.38.132.255 广东省佛山市 电信
196 59.38.133.0 59.38.138.255 广东省佛山市南海区 电信
197 59.38.139.0 59.38.143.255 广东省佛山市 电信
198 59.38.144.0 59.38.147.255 广东省佛山市南海区 电信
199 59.38.148.0 59.38.150.255 广东省佛山市 电信
200 59.38.151.0 59.38.151.255 广东省佛山市南海区 电信
201 59.38.152.0 59.38.162.255 广东省佛山市 电信
202 59.38.163.0 59.38.171.255 广东省佛山市南海区 电信
203 59.38.172.0 59.38.175.255 广东省佛山市 电信
204 59.38.176.0 59.38.180.255 广东省佛山市禅城区 电信
205 59.38.181.0 59.38.196.84 广东省佛山市顺德区 电信
206 59.38.196.85 59.38.196.85 广东省佛山市顺德区 蓝弧网吧(容桂青华北路6号)
207 59.38.196.86 59.38.196.107 广东省佛山市顺德区 电信
208 59.38.196.108 59.38.196.108 广东省佛山市顺德区 大良动感网吧
209 59.38.196.109 59.38.196.113 广东省佛山市顺德区 电信
210 59.38.196.114 59.38.196.114 广东省佛山市顺德区 北窖柏联网吧
211 59.38.196.115 59.38.196.123 广东省佛山市顺德区 电信
212 59.38.196.124 59.38.196.124 广东省佛山市顺德区 百祥网吧(大良红岗市场2楼)
213 59.38.196.125 59.38.197.0 广东省佛山市顺德区 电信
214 59.38.197.1 59.38.197.5 广东省佛山市顺德区 小黄铺相聚网吧
215 59.38.197.6 59.38.197.17 广东省佛山市顺德区 电信
216 59.38.197.18 59.38.197.18 广东省佛山市顺德区 伦教三洲明珠网吧
217 59.38.197.19 59.38.197.57 广东省佛山市顺德区 电信
218 59.38.197.58 59.38.197.58 广东省佛山市顺德区 博新网吧(北滘镇西海村西海市场二楼)
219 59.38.197.59 59.38.197.124 广东省佛山市顺德区 电信
220 59.38.197.125 59.38.197.125 广东省佛山市顺德区 闽都网吧
221 59.38.197.126 59.38.235.255 广东省佛山市顺德区 电信
222 59.38.236.0 59.38.236.255 广东省佛山市禅城区 电信
223 59.38.237.0 59.38.255.255 广东省佛山市顺德区 电信
224 59.39.0.0 59.39.2.255 广东省佛山市 电信
225 59.39.3.0 59.39.3.255 广东省佛山市南海区 电信
226 59.39.4.0 59.39.4.255 广东省佛山市 电信
227 59.39.5.0 59.39.7.255 广东省佛山市顺徳区 电信
228 59.39.8.0 59.39.8.255 广东省佛山市高明区 电信
229 59.39.9.0 59.39.16.255 广东省佛山市顺徳区 电信
230 59.39.17.0 59.39.20.255 广东省佛山市 电信
231 59.39.21.0 59.39.30.41 广东省佛山市顺德区 电信
232 59.39.30.42 59.39.30.42 广东省佛山市顺德区 容桂天佑城金鹰网吧
233 59.39.30.43 59.39.30.122 广东省佛山市顺德区 电信
234 59.39.30.123 59.39.30.123 广东省佛山市顺德区 北滘镇碧江村坤洲管理区国华纪念中学
235 59.39.30.124 59.39.30.194 广东省佛山市顺德区 电信
236 59.39.30.195 59.39.30.199 广东省佛山市顺德区 大良创纪网吧
237 59.39.30.200 59.39.30.255 广东省佛山市顺德区 电信
238 59.39.31.0 59.39.31.255 广东省佛山市 帝联信息科技电信CDN节点
239 59.39.32.0 59.39.40.255 广东省佛山市 电信
240 59.39.41.0 59.39.41.33 广东省佛山市南海区 电信
241 59.39.41.34 59.39.41.34 广东省佛山市南海区 进岚网吧(丹灶镇金沙联沙开发区)
242 59.39.41.35 59.39.41.255 广东省佛山市南海区 电信
243 59.39.42.0 59.39.46.255 广东省佛山市 电信
244 59.39.47.0 59.39.47.255 广东省佛山市南海区 电信
245 59.39.48.0 59.39.48.255 广东省佛山市顺德区 电信
246 59.39.49.0 59.39.57.255 广东省佛山市 电信
247 59.39.58.0 59.39.58.255 广东省佛山市禅城区 电信
248 59.39.59.0 59.39.61.17 广东省佛山市 电信
249 59.39.61.18 59.39.61.18 广东省佛山市禅城区 东方网盟先迪网吧(佛山火车站西侧)
250 59.39.61.19 59.39.61.73 广东省佛山市 电信
251 59.39.61.74 59.39.61.74 广东省佛山市禅城区 绿境网吧(汾江南路绿景苑会所二楼)
252 59.39.61.75 59.39.61.189 广东省佛山市 电信
253 59.39.61.190 59.39.61.190 广东省佛山市禅城区 陶缘网吧
254 59.39.61.191 59.39.61.209 广东省佛山市 电信
255 59.39.61.210 59.39.61.210 广东省佛山市禅城区 天堂网吧(石湾街道)
256 59.39.61.211 59.39.62.97 广东省佛山市 电信
257 59.39.62.98 59.39.62.98 广东省佛山市三水区 龙游天下网吧(乐平大道)
258 59.39.62.99 59.39.62.101 广东省佛山市 电信
259 59.39.62.102 59.39.62.102 广东省佛山市三水区 实验技工学校
260 59.39.62.103 59.39.62.161 广东省佛山市 电信
261 59.39.62.162 59.39.62.162 广东省佛山市三水区 白坭镇飞捷网吧
262 59.39.62.163 59.39.62.201 广东省佛山市 电信
263 59.39.62.202 59.39.62.206 广东省佛山市 天空之城网络中心
264 59.39.62.207 59.39.62.237 广东省佛山市 电信
265 59.39.62.238 59.39.62.238 广东省佛山市三水区 心灵网吧
266 59.39.62.239 59.39.63.9 广东省佛山市 电信
267 59.39.63.10 59.39.63.10 广东省佛山市高明区 荣泰网吧
268 59.39.63.11 59.39.63.25 广东省佛山市 电信
269 59.39.63.26 59.39.63.26 广东省佛山市高明区 心晴网吧
270 59.39.63.27 59.39.63.93 广东省佛山市 电信
271 59.39.63.94 59.39.63.94 广东省佛山市高明区 通网世界网吧
272 59.39.63.95 59.39.63.121 广东省佛山市 电信
273 59.39.63.122 59.39.63.122 广东省佛山市高明区 绿色网宛网吧
274 59.39.63.123 59.39.63.221 广东省佛山市 电信
275 59.39.63.222 59.39.63.222 广东省佛山市高明区 星宇网吧
276 59.39.63.223 59.39.65.17 广东省佛山市 电信
277 59.39.65.18 59.39.65.18 广东省佛山市禅城区 永红工业区鹏飞网吧
278 59.39.65.19 59.39.65.45 广东省佛山市 电信
279 59.39.65.46 59.39.65.46 广东省佛山市禅城区 南庄强手网吧
280 59.39.65.47 59.39.65.145 广东省佛山市 电信
281 59.39.65.146 59.39.65.146 广东省佛山市禅城区 显客网吧(南庄镇南庄大道54号)
282 59.39.65.147 59.39.67.13 广东省佛山市 电信
283 59.39.67.14 59.39.67.14 广东省佛山市 零点在线网吧
284 59.39.67.15 59.39.67.49 广东省佛山市 电信
285 59.39.67.50 59.39.67.50 广东省佛山市顺德区 点击网吧
286 59.39.67.51 59.39.67.55 广东省佛山市 电信
287 59.39.67.56 59.39.67.56 广东省佛山市顺德区 点击网络俱乐部(大良云良路71号云路市场二楼)
288 59.39.67.57 59.39.67.81 广东省佛山市 电信
289 59.39.67.82 59.39.67.82 广东省佛山市顺德区 容桂翔雄网吧
290 59.39.67.83 59.39.67.133 广东省佛山市顺德区 电信
291 59.39.67.134 59.39.67.134 广东省佛山市顺德区 容桂镇瑞恒网吧
292 59.39.67.135 59.39.67.137 广东省佛山市顺德区 电信
293 59.39.67.138 59.39.67.138 广东省佛山市顺德区 顺德梦网
294 59.39.67.139 59.39.67.237 广东省佛山市顺德区 电信
295 59.39.67.238 59.39.67.238 广东省佛山市顺德区 容桂华宇网吧
296 59.39.67.239 59.39.68.89 广东省佛山市顺德区 电信
297 59.39.68.90 59.39.68.90 广东省佛山市顺德区 E时代迅雷网吧(乐从跃进路A138号)
298 59.39.68.91 59.39.68.194 广东省佛山市顺德区 电信
299 59.39.68.195 59.39.68.199 广东省佛山市顺德区 均安闽达网吧
300 59.39.68.200 59.39.68.227 广东省佛山市顺德区 电信
301 59.39.68.228 59.39.68.228 广东省佛山市顺德区 祥富网吧(桂新西路23号)
302 59.39.68.229 59.39.68.241 广东省佛山市顺德区 电信
303 59.39.68.242 59.39.68.242 广东省佛山市顺德区 龙江镇娱乐网吧
304 59.39.68.243 59.39.69.25 广东省佛山市顺德区 电信
305 59.39.69.26 59.39.69.30 广东省佛山市顺德区 大良酷派网吧
306 59.39.69.31 59.39.69.61 广东省佛山市顺德区 电信
307 59.39.69.62 59.39.69.62 广东省佛山市顺德区 龙江镇龙峰大道超时空网吧
308 59.39.69.63 59.39.69.65 广东省佛山市顺德区 电信
309 59.39.69.66 59.39.69.66 广东省佛山市顺德区 龙江镇龙山红叶网吧
310 59.39.69.67 59.39.69.169 广东省佛山市顺德区 电信
311 59.39.69.170 59.39.69.170 广东省佛山市顺德区 乐从水藤东方网盟-星晴店
312 59.39.69.171 59.39.71.255 广东省佛山市顺德区 电信
313 61.28.5.50 61.28.5.50 广东省佛山市禅城区 汾江中路画王网吧
314 61.28.43.0 61.28.44.255 广东省佛山市 盈联宽带
315 61.28.63.128 61.28.63.255 广东省佛山市 珠江宽频
316 61.140.3.0 61.140.3.255 广东省佛山市 电信
317 61.142.122.0 61.142.122.46 广东省佛山市顺德区 电信
318 61.142.122.47 61.142.122.47 广东省佛山市顺德区 乐从水藤大道宇创科技
319 61.142.122.48 61.142.127.170 广东省佛山市顺德区 电信
320 61.142.127.171 61.142.127.171 广东省佛山市顺德区 志彬网吧
321 61.142.127.172 61.142.127.173 广东省佛山市顺德区 电信
322 61.142.127.174 61.142.127.174 广东省佛山市顺德区 (大良)志龙网吧
323 61.142.127.175 61.142.127.185 广东省佛山市顺德区 电信
324 61.142.127.186 61.142.127.186 广东省佛山市顺德区 大良红网网吧
325 61.142.127.187 61.142.127.189 广东省佛山市顺德区 电信
326 61.142.127.190 61.142.127.190 广东省佛山市顺德区 红网网吧
327 61.142.127.191 61.142.127.226 广东省佛山市顺德区 电信
328 61.142.127.227 61.142.127.227 广东省佛山市顺德区 北窖开阔网吧
329 61.142.127.228 61.142.127.241 广东省佛山市顺德区 电信
330 61.142.127.242 61.142.127.246 广东省佛山市顺德区 大良动感网吧
331 61.142.127.247 61.142.159.255 广东省佛山市顺德区 电信
332 61.142.160.0 61.142.160.255 广东省佛山市禅城区 电信
333 61.142.161.0 61.142.167.255 广东省佛山市 电信
334 61.142.168.0 61.142.168.255 广东省佛山市 三水
335 61.142.169.0 61.142.172.41 广东省佛山市 电信
336 61.142.172.42 61.142.172.43 广东省佛山市禅城区 东方网吧
337 61.142.172.44 61.142.172.44 广东省佛山市 电信
338 61.142.172.45 61.142.172.45 广东省佛山市 东方网吧
339 61.142.172.46 61.142.172.77 广东省佛山市 电信
340 61.142.172.78 61.142.172.78 广东省佛山市 莲花路金殿网吧
341 61.142.172.79 61.142.172.85 广东省佛山市 电信
342 61.142.172.86 61.142.172.86 广东省佛山市禅城区 新数字网吧(古南开发区1号三楼)
343 61.142.172.87 61.142.172.131 广东省佛山市 电信
344 61.142.172.132 61.142.172.132 广东省佛山市 月儿弯网吧
345 61.142.172.133 61.142.172.147 广东省佛山市 电信
346 61.142.172.148 61.142.172.148 广东省佛山市 东方网吧
347 61.142.172.149 61.142.172.202 广东省佛山市 电信
348 61.142.172.203 61.142.172.205 广东省佛山市 海天调味食品有限公司
349 61.142.172.206 61.142.177.61 广东省佛山市 电信
350 61.142.177.62 61.142.177.62 广东省佛山市 石湾镇残殖人培训中心
351 61.142.177.63 61.142.177.121 广东省佛山市 电信
352 61.142.177.122 61.142.177.126 广东省佛山市禅城区 一通网吧(祖庙路41号百花总汇3楼)
353 61.142.177.127 61.142.177.181 广东省佛山市 电信
354 61.142.177.182 61.142.177.182 广东省佛山市禅城区 画王网吧(南庄镇吉利广场)
355 61.142.177.183 61.142.177.249 广东省佛山市 电信
356 61.142.177.250 61.142.177.250 广东省佛山市禅城区 弼塘市场老城网吧
357 61.142.177.251 61.142.179.255 广东省佛山市 电信
358 61.142.180.0 61.142.181.255 广东省佛山市禅城区 电信
359 61.142.182.0 61.142.195.240 广东省佛山市南海区 /三水区/禅城区电信
360 61.142.195.241 61.142.195.241 广东省佛山市南海区 电信
361 61.142.195.242 61.142.205.255 广东省佛山市三水区 /禅城区/高明区电信
362 61.142.206.0 61.142.206.255 广东省佛山市禅城区 电信
363 61.142.207.0 61.142.207.255 广东省佛山市顺德区 /禅城区电信
364 61.142.208.0 61.142.208.255 广东省佛山市 电信IDC机房
365 61.142.209.0 61.142.209.129 广东省佛山市 电信
366 61.142.209.130 61.142.209.136 广东省佛山市 捕娱网吧
367 61.142.209.137 61.142.209.139 广东省佛山市 电信
368 61.142.209.140 61.142.209.140 广东省佛山市 澜石金属交易中心
369 61.142.209.141 61.142.209.145 广东省佛山市 电信
370 61.142.209.146 61.142.209.148 广东省佛山市 佛山大学
371 61.142.209.149 61.142.209.156 广东省佛山市 电信
372 61.142.209.157 61.142.209.158 广东省佛山市 佛山科学技术学院
373 61.142.209.159 61.142.209.178 广东省佛山市 电信
374 61.142.209.179 61.142.209.179 广东省佛山市 先登网吧(火车站对面)
375 61.142.209.180 61.142.209.237 广东省佛山市 电信
376 61.142.209.238 61.142.209.238 广东省佛山市 佛平路25号华威顺网吧
377 61.142.209.239 61.142.212.1 广东省佛山市 电信
378 61.142.212.2 61.142.212.4 广东省佛山市禅城区 升平广场金海岸网吧
379 61.142.212.5 61.142.212.87 广东省佛山市 电信
380 61.142.212.88 61.142.212.95 广东省佛山市 佛山科学技术学院
381 61.142.212.96 61.142.212.105 广东省佛山市 电信
382 61.142.212.106 61.142.212.106 广东省佛山市禅城区 画王网吧
383 61.142.212.107 61.142.212.133 广东省佛山市 电信
384 61.142.212.134 61.142.212.134 广东省佛山市 美洲豹网吧(张槎体育中心首层)
385 61.142.212.135 61.142.212.217 广东省佛山市 电信
386 61.142.212.218 61.142.212.218 广东省佛山市禅城区 佛平路48号枫林网吧
387 61.142.212.219 61.142.212.237 广东省佛山市 电信
388 61.142.212.238 61.142.212.238 广东省佛山市 皇马网吧
389 61.142.212.239 61.142.212.249 广东省佛山市 电信
390 61.142.212.250 61.142.212.250 广东省佛山市禅城区 图书馆
391 61.142.212.251 61.142.213.25 广东省佛山市 电信
392 61.142.213.26 61.142.213.26 广东省佛山市禅城区 飞狐网吧(江湾一路32号二楼)
393 61.142.213.27 61.142.213.49 广东省佛山市 电信
394 61.142.213.50 61.142.213.50 广东省佛山市禅城区 人民西路3号联动网吧
395 61.142.213.51 61.142.213.77 广东省佛山市 电信
396 61.142.213.78 61.142.213.78 广东省佛山市禅城区 盛大网吧(大福路)
397 61.142.213.79 61.142.213.89 广东省佛山市 电信
398 61.142.213.90 61.142.213.90 广东省佛山市禅城区 星游网吧(石湾街道榴苑路5号3楼)
399 61.142.213.91 61.142.213.113 广东省佛山市 电信
400 61.142.213.114 61.142.213.114 广东省佛山市 张槎三路星星点网吧
401 61.142.213.115 61.142.213.177 广东省佛山市 电信
402 61.142.213.178 61.142.213.178 广东省佛山市 星浪网吧
403 61.142.213.179 61.142.213.201 广东省佛山市 电信
404 61.142.213.202 61.142.213.202 广东省佛山市禅城区 攀淘网吧(南庄镇吉利工业园新源二路公寓楼二楼)
405 61.142.213.203 61.142.215.255 广东省佛山市 电信
406 61.142.216.0 61.142.223.255 广东省佛山市南海区 电信
407 61.142.224.0 61.142.224.255 广东省佛山市南海区 /禅城区电信
408 61.142.225.0 61.142.233.203 广东省佛山市南海区 电信
409 61.142.233.204 61.142.233.204 广东省佛山市南海区 大沥金竭网吧
410 61.142.233.205 61.142.234.106 广东省佛山市南海区 电信
411 61.142.234.107 61.142.234.107 广东省佛山市南海区 盐步金三角网吧
412 61.142.234.108 61.142.235.255 广东省佛山市南海区 电信
413 61.142.236.0 61.142.237.255 广东省佛山市 电信
414 61.142.238.0 61.142.238.51 广东省佛山市南海区 电信
415 61.142.238.52 61.142.238.52 广东省佛山市南海区 世域资讯
416 61.142.238.53 61.142.238.102 广东省佛山市南海区 电信
417 61.142.238.103 61.142.238.103 广东省佛山市 南海供销学校
418 61.142.238.104 61.142.238.118 广东省佛山市南海区 电信
419 61.142.238.119 61.142.238.119 广东省佛山市南海区 狮山镇办公楼
420 61.142.238.120 61.142.239.120 广东省佛山市南海区 电信
421 61.142.239.121 61.142.239.121 广东省佛山市南海区 政府网
422 61.142.239.122 61.142.245.29 广东省佛山市南海区 电信
423 61.142.245.30 61.142.245.30 广东省佛山市南海区 黄歧镇景仲网吧
424 61.142.245.31 61.142.245.81 广东省佛山市南海区 电信
425 61.142.245.82 61.142.245.82 广东省佛山市南海区 野猫网吧(大沥镇盐步时代广场)
426 61.142.245.83 61.142.245.137 广东省佛山市南海区 电信
427 61.142.245.138 61.142.245.138 广东省佛山市南海区 桂城愚人居网吧
428 61.142.245.139 61.142.245.169 广东省佛山市南海区 电信
429 61.142.245.170 61.142.245.170 广东省佛山市南海区 大沥图强路金蝎网吧
430 61.142.245.171 61.142.245.255 广东省佛山市南海区 电信
431 61.142.246.0 61.142.246.9 广东省佛山市 电信
432 61.142.246.10 61.142.246.10 广东省佛山市 南方电网佛山市分公司
433 61.142.246.11 61.142.246.142 广东省佛山市 电信
434 61.142.246.143 61.142.246.143 广东省佛山市 广东轻工职业技术学院南海校区
435 61.142.246.144 61.142.246.149 广东省佛山市 电信
436 61.142.246.150 61.142.246.158 广东省佛山市 广东轻工职业技术学院(南海校区)
437 61.142.246.159 61.142.246.193 广东省佛山市 电信
438 61.142.246.194 61.142.246.194 广东省佛山市南海区 星空网盟(桂澜店)
439 61.142.246.195 61.142.247.97 广东省佛山市 电信
440 61.142.247.98 61.142.247.98 广东省佛山市南海区 小智慧网吧(里水镇新天地广场2楼)
441 61.142.247.99 61.142.247.105 广东省佛山市 电信
442 61.142.247.106 61.142.247.106 广东省佛山市南海区 罗村人来人网吧
443 61.142.247.107 61.142.247.133 广东省佛山市 电信
444 61.142.247.134 61.142.247.134 广东省佛山市南海区 大沥紫洋网吧
445 61.142.247.135 61.142.247.145 广东省佛山市 电信
446 61.142.247.146 61.142.247.146 广东省佛山市南海区 西樵镇动力网吧
447 61.142.247.147 61.142.247.153 广东省佛山市 电信
448 61.142.247.154 61.142.247.154 广东省佛山市南海区 铁通网吧小塘门店(小塘镇新境市场)
449 61.142.247.155 61.142.247.164 广东省佛山市 电信
450 61.142.247.165 61.142.247.165 广东省佛山市南海区 大沥镇黄岐高级中学
451 61.142.247.166 61.142.247.217 广东省佛山市 电信
452 61.142.247.218 61.142.247.218 广东省佛山市南海区 大沥蒲城网吧
453 61.142.247.219 61.142.247.233 广东省佛山市 电信
454 61.142.247.234 61.142.247.234 广东省佛山市南海区 金怡假日酒店
455 61.142.247.235 61.142.247.241 广东省佛山市 电信
456 61.142.247.242 61.142.247.242 广东省佛山市南海区 南海大道互迎网吧
457 61.142.247.243 61.142.247.245 广东省佛山市 电信
458 61.142.247.246 61.142.247.246 广东省佛山市南海区 榕峰网吧
459 61.142.247.247 61.142.248.33 广东省佛山市 电信
460 61.142.248.34 61.142.248.43 广东省佛山市 华南师范大学(南海校区)
461 61.142.248.44 61.142.248.57 广东省佛山市 电信
462 61.142.248.58 61.142.248.58 广东省佛山市南海区 丹灶镇横江银滔网吧
463 61.142.248.59 61.142.248.65 广东省佛山市 电信
464 61.142.248.66 61.142.248.66 广东省佛山市南海区 南海中学
465 61.142.248.67 61.142.248.249 广东省佛山市 电信
466 61.142.248.250 61.142.248.250 广东省佛山市 前讯网吧
467 61.142.248.251 61.142.248.254 广东省佛山市 电信
468 61.142.248.255 61.142.248.255 广东省佛山市南海区 西樵镇南海中学(西樵)分校
469 61.142.249.0 61.142.249.27 广东省佛山市南海区 电信
470 61.142.249.28 61.142.249.28 广东省佛山市南海区 名迪网吧
471 61.142.249.29 61.142.249.41 广东省佛山市南海区 电信
472 61.142.249.42 61.142.249.42 广东省佛山市南海区 九江镇创跃网络休闲吧
473 61.142.249.43 61.142.249.81 广东省佛山市南海区 电信
474 61.142.249.82 61.142.249.82 广东省佛山市南海区 名迪网吧(里水镇旧市场)
475 61.142.249.83 61.142.249.89 广东省佛山市南海区 电信
476 61.142.249.90 61.142.249.90 广东省佛山市南海区 新里程网吧(里水镇甘蕉新生活广场)
477 61.142.249.91 61.142.249.249 广东省佛山市南海区 电信
478 61.142.249.250 61.142.249.250 广东省佛山市南海区 星宿网吧(叠南市二楼)
479 61.142.249.251 61.142.249.251 广东省佛山市南海区 电信
480 61.142.249.252 61.142.249.252 广东省佛山市南海区 星宿网吧
481 61.142.249.253 61.142.253.13 广东省佛山市南海区 电信
482 61.142.253.14 61.142.253.14 广东省佛山市南海区 艺术高中
483 61.142.253.15 61.142.255.255 广东省佛山市南海区 电信
484 61.145.65.0 61.145.68.255 广东省佛山市 电信
485 61.145.69.0 61.145.69.15 广东省佛山市 图书馆
486 61.145.69.16 61.145.69.23 广东省佛山市 邮政局
487 61.145.69.24 61.145.69.31 广东省佛山市 佛山广播电视大学
488 61.145.69.32 61.145.69.39 广东省佛山市禅城区 科学技术局
489 61.145.69.40 61.145.69.71 广东省佛山市 电信
490 61.145.69.72 61.145.69.79 广东省佛山市 第一中学
491 61.145.69.80 61.145.69.103 广东省佛山市 电信
492 61.145.69.104 61.145.69.111 广东省佛山市禅城区 华英学校(湖景路39号)
493 61.145.69.112 61.145.69.183 广东省佛山市 电信
494 61.145.69.184 61.145.69.187 广东省佛山市 情缘网吧
495 61.145.69.188 61.145.69.209 广东省佛山市 电信
496 61.145.69.210 61.145.69.210 广东省佛山市 山紫市场3楼网业网吧
497 61.145.69.211 61.145.69.223 广东省佛山市 电信
498 61.145.69.224 61.145.69.227 广东省佛山市 月儿弯网吧
499 61.145.69.228 61.145.69.231 广东省佛山市 新概念网吧
500 61.145.69.232 61.145.69.235 广东省佛山市 绿岛网吧
501 61.145.69.236 61.145.69.241 广东省佛山市 电信
502 61.145.69.242 61.145.69.242 广东省佛山市 智林网吧(体育三街9号2楼)
503 61.145.69.243 61.145.70.11 广东省佛山市 电信
504 61.145.70.12 61.145.70.15 广东省佛山市高明区 新人类网吧
505 61.145.70.16 61.145.70.47 广东省佛山市 电信
506 61.145.70.48 61.145.70.51 广东省佛山市高明区 极速之旅网吧
507 61.145.70.52 61.145.70.165 广东省佛山市 电信
508 61.145.70.166 61.145.70.166 广东省佛山市高明区 阿里吧吧网吧
509 61.145.70.167 61.145.70.194 广东省佛山市 电信
510 61.145.70.195 61.145.70.195 广东省佛山市南海区 平州工业园翔和鞋业有限公司
511 61.145.70.196 61.145.70.255 广东省佛山市 电信
512 61.145.71.0 61.145.71.3 广东省佛山市 任我衡网吧
513 61.145.71.4 61.145.71.7 广东省佛山市禅城区 一点通网吧
514 61.145.71.8 61.145.71.11 广东省佛山市禅城区 老城网吧
515 61.145.71.12 61.145.71.15 广东省佛山市 捕娱网吧
516 61.145.71.16 61.145.71.19 广东省佛山市 名雅花园星际互联网吧
517 61.145.71.20 61.145.71.23 广东省佛山市 联动网吧
518 61.145.71.24 61.145.71.27 广东省佛山市 华伟网吧
519 61.145.71.28 61.145.71.31 广东省佛山市禅城区 一网情深网吧
520 61.145.71.32 61.145.71.55 广东省佛山市 电信
521 61.145.71.56 61.145.71.59 广东省佛山市禅城区 情意网吧
522 61.145.71.60 61.145.71.61 广东省佛山市 电信
523 61.145.71.62 61.145.71.62 广东省佛山市 变色龙网吧
524 61.145.71.63 61.145.71.67 广东省佛山市 电信
525 61.145.71.68 61.145.71.71 广东省佛山市禅城区 飞星网吧
526 61.145.71.72 61.145.71.73 广东省佛山市 电信
527 61.145.71.74 61.145.71.74 广东省佛山市 心语心愿网吧
528 61.145.71.75 61.145.71.79 广东省佛山市 电信
529 61.145.71.80 61.145.71.87 广东省佛山市 驱动网吧
530 61.145.71.88 61.145.71.113 广东省佛山市 电信
531 61.145.71.114 61.145.71.114 广东省佛山市 一生缘网吧
532 61.145.71.115 61.145.71.115 广东省佛山市 电信
533 61.145.71.116 61.145.71.119 广东省佛山市 天网网吧
534 61.145.71.120 61.145.71.127 广东省佛山市禅城区 汇友网吧
535 61.145.71.128 61.145.71.163 广东省佛山市 电信
536 61.145.71.164 61.145.71.167 广东省佛山市禅城区 科林网吧
537 61.145.71.168 61.145.71.181 广东省佛山市 电信
538 61.145.71.182 61.145.71.182 广东省佛山市禅城区 网络情缘网吧(张槎四路35号之二)
539 61.145.71.183 61.145.71.191 广东省佛山市 电信
540 61.145.71.192 61.145.71.223 广东省佛山市 人民广播电台
541 61.145.71.224 61.145.71.227 广东省佛山市 玫瑰网吧
542 61.145.71.228 61.145.71.235 广东省佛山市 电信
543 61.145.71.236 61.145.71.239 广东省佛山市 新数字网吧
544 61.145.71.240 61.145.71.243 广东省佛山市 电信
545 61.145.71.244 61.145.71.245 广东省佛山市禅城区 飞狐网吧
546 61.145.71.246 61.145.71.246 广东省佛山市禅城区 南庄镇华夏天蝎网吧
547 61.145.71.247 61.145.71.247 广东省佛山市禅城区 飞狐网吧
548 61.145.71.248 61.145.71.251 广东省佛山市禅城区 枫林网吧
549 61.145.71.252 61.145.71.255 广东省佛山市禅城区 汾江西路8号花园网吧
550 61.145.72.0 61.145.72.255 广东省佛山市 电信
551 61.145.73.0 61.145.73.11 广东省佛山市 三水区
552 61.145.73.12 61.145.73.12 广东省佛山市三水区 技工学校
553 61.145.73.13 61.145.73.32 广东省佛山市 三水区
554 61.145.73.33 61.145.73.33 广东省佛山市三水区 西南镇飞华网吧
555 61.145.73.34 61.145.73.53 广东省佛山市 三水区
556 61.145.73.54 61.145.73.54 广东省佛山市 三水中学高中部
557 61.145.73.55 61.145.73.95 广东省佛山市 三水区
558 61.145.73.96 61.145.73.106 广东省佛山市三水区 杰华网吧(西南街道广场路4号2楼)
559 61.145.73.107 61.145.73.109 广东省佛山市 三水区
560 61.145.73.110 61.145.73.110 广东省佛山市三水区 一网情深网吧(三达路21号201)
561 61.145.73.111 61.145.73.124 广东省佛山市 三水区
562 61.145.73.125 61.145.73.125 广东省佛山市三水区 技工学校电子阅览2室
563 61.145.73.126 61.145.73.126 广东省佛山市三水区 技工学校
564 61.145.73.127 61.145.73.135 广东省佛山市 三水区
565 61.145.73.136 61.145.73.139 广东省佛山市三水区 创世纪网吧
566 61.145.73.140 61.145.73.141 广东省佛山市 三水区
567 61.145.73.142 61.145.73.142 广东省佛山市三水区 佳明网络中心
568 61.145.73.143 61.145.73.153 广东省佛山市 三水区
569 61.145.73.154 61.145.73.154 广东省佛山市三水区 西南镇聚友网吧
570 61.145.73.155 61.145.73.157 广东省佛山市 三水区
571 61.145.73.158 61.145.73.158 广东省佛山市三水区 西南镇任我行网吧
572 61.145.73.159 61.145.73.165 广东省佛山市 三水区
573 61.145.73.166 61.145.73.166 广东省佛山市三水区 西南镇南极星网吧
574 61.145.73.167 61.145.73.173 广东省佛山市 三水区
575 61.145.73.174 61.145.73.174 广东省佛山市 天空之城网络中心
576 61.145.73.175 61.145.73.187 广东省佛山市 三水区
577 61.145.73.188 61.145.73.191 广东省佛山市三水区 新天地网吧
578 61.145.73.192 61.145.73.195 广东省佛山市三水区 飞越时空网吧
579 61.145.73.196 61.145.73.225 广东省佛山市 三水区
580 61.145.73.226 61.145.73.226 广东省佛山市三水区 西南镇商业城德兴路绿色网苑
581 61.145.73.227 61.145.73.255 广东省佛山市 三水区
582 61.145.74.0 61.145.74.255 广东省佛山市 电信
583 61.145.75.0 61.145.75.13 广东省佛山市高明区 电信
584 61.145.75.14 61.145.75.14 广东省佛山市高明区 电信大楼
585 61.145.75.15 61.145.75.21 广东省佛山市高明区 电信
586 61.145.75.22 61.145.75.22 广东省佛山市高明区 盈帆网吧
587 61.145.75.23 61.145.75.29 广东省佛山市高明区 电信
588 61.145.75.30 61.145.75.30 广东省佛山市高明区 无优网吧
589 61.145.75.31 61.145.75.39 广东省佛山市高明区 电信
590 61.145.75.40 61.145.75.43 广东省佛山市高明区 阿里巴巴网吧
591 61.145.75.44 61.145.75.49 广东省佛山市高明区 电信
592 61.145.75.50 61.145.75.51 广东省佛山市高明区 高维资讯网络
593 61.145.75.52 61.145.75.79 广东省佛山市高明区 电信
594 61.145.75.80 61.145.75.83 广东省佛山市高明区 小雪网吧
595 61.145.75.84 61.145.75.87 广东省佛山市高明区 通网世界网吧
596 61.145.75.88 61.145.75.91 广东省佛山市高明区 华普网吧
597 61.145.75.92 61.145.75.93 广东省佛山市高明区 电信
598 61.145.75.94 61.145.75.94 广东省佛山市高明区 凌达网吧(杨和镇杨和商贸城)
599 61.145.75.95 61.145.75.95 广东省佛山市高明区 电信
600 61.145.75.96 61.145.75.99 广东省佛山市高明区 科航网吧
601 61.145.75.100 61.145.75.139 广东省佛山市三水区 电信
602 61.145.75.140 61.145.75.140 广东省佛山市三水区 政府网
603 61.145.75.141 61.145.75.143 广东省佛山市三水区 电信
604 61.145.75.144 61.145.75.151 广东省佛山市 三水中学
605 61.145.75.152 61.145.75.154 广东省佛山市三水区 电信
606 61.145.75.155 61.145.75.155 广东省佛山市三水区 实验中学
607 61.145.75.156 61.145.75.254 广东省佛山市三水区 电信
608 61.145.75.255 61.145.75.255 广东省佛山市高明区 电信
609 61.145.76.0 61.145.77.255 广东省佛山市禅城区 电信
610 61.145.78.0 61.145.78.255 广东省佛山市南海区 电信
611 61.145.79.0 61.145.79.255 广东省佛山市 电信
612 61.145.80.0 61.145.80.255 广东省佛山市禅城区 电信
613 61.145.81.0 61.145.81.255 广东省佛山市高明区 /禅城区电信
614 61.145.82.0 61.145.82.255 广东省佛山市 电信
615 61.145.83.0 61.145.83.255 广东省佛山市禅城区 电信
616 61.145.84.0 61.145.84.255 广东省佛山市三水区 电信
617 61.145.86.0 61.145.87.228 广东省佛山市三水区 电信
618 61.145.87.229 61.145.87.229 广东省佛山市 三水森林公园北大青鸟ACCP学校
619 61.145.87.230 61.145.88.82 广东省佛山市三水区 电信
620 61.145.88.83 61.145.88.83 广东省佛山市 三水区森林公园养生山庄
621 61.145.88.84 61.145.88.216 广东省佛山市三水区 电信
622 61.145.88.217 61.145.88.217 广东省佛山市三水区 西南镇梦想乐团
623 61.145.88.218 61.145.89.43 广东省佛山市三水区 电信
624 61.145.89.44 61.145.89.44 广东省佛山市 三水森林公园北大青鸟ACCP学校
625 61.145.89.45 61.145.90.244 广东省佛山市三水区 电信
626 61.145.90.245 61.145.90.245 广东省佛山市 三水区森林公园养生山庄
627 61.145.90.246 61.145.90.255 广东省佛山市三水区 电信
628 61.145.91.0 61.145.91.255 广东省佛山市 禅城区电信
629 61.145.92.0 61.145.92.69 广东省佛山市三水区 电信
630 61.145.92.70 61.145.92.70 广东省佛山市 三水区森林公园养生山庄
631 61.145.92.71 61.145.93.11 广东省佛山市三水区 电信
632 61.145.93.12 61.145.93.12 广东省佛山市 三水森林公园北大青鸟ACCP学校
633 61.145.93.13 61.145.93.255 广东省佛山市三水区 电信
634 61.145.94.0 61.145.94.255 广东省佛山市禅城区 电信
635 61.145.95.0 61.145.96.255 广东省佛山市 电信
636 61.145.97.0 61.145.97.57 广东省佛山市顺德区 电信
637 61.145.97.58 61.145.97.58 广东省佛山市顺德区 容桂万维科技
638 61.145.97.59 61.145.97.65 广东省佛山市顺德区 电信
639 61.145.97.66 61.145.97.66 广东省佛山市顺德区 大良镇极速网吧
640 61.145.97.67 61.145.97.73 广东省佛山市顺德区 电信
641 61.145.97.74 61.145.97.74 广东省佛山市顺德区 大良镇希泰网吧(锦龙路)
642 61.145.97.75 61.145.97.75 广东省佛山市顺德区 电信
643 61.145.97.76 61.145.97.76 广东省佛山市顺德区 大良希泰网吧
644 61.145.97.77 61.145.97.89 广东省佛山市顺德区 电信
645 61.145.97.90 61.145.97.90 广东省佛山市顺德区 大良镇蓝语网吧(东明路32-33好楼)
646 61.145.97.91 61.145.97.117 广东省佛山市顺德区 电信
647 61.145.97.118 61.145.97.118 广东省佛山市顺德区 伦教盈网网吧
648 61.145.97.119 61.145.97.172 广东省佛山市顺德区 电信
649 61.145.97.173 61.145.97.173 广东省佛山市顺德区 祥安网吧
650 61.145.97.174 61.145.97.209 广东省佛山市顺德区 电信
651 61.145.97.210 61.145.97.210 广东省佛山市顺德区 大良区锦龙路飞浪网吧(皇帝酒店旁)
652 61.145.97.211 61.145.97.217 广东省佛山市顺德区 电信
653 61.145.97.218 61.145.97.218 广东省佛山市顺德区 容桂镇神行网吧
654 61.145.97.219 61.145.97.219 广东省佛山市顺德区 电信
655 61.145.97.220 61.145.97.220 广东省佛山市顺德区 容桂神行网吧
656 61.145.97.221 61.145.97.221 广东省佛山市顺德区 电信
657 61.145.97.222 61.145.97.222 广东省佛山市顺德区 容桂神行网吧
658 61.145.97.223 61.145.97.249 广东省佛山市顺德区 电信
659 61.145.97.250 61.145.97.250 广东省佛山市顺德区 大良区天罗地网网吧
660 61.145.97.251 61.145.106.255 广东省佛山市顺德区 电信
661 61.145.107.64 61.145.111.255 广东省佛山市顺德区 电信
662 61.146.48.0 61.146.49.255 广东省佛山市南海区 /禅城区电信
663 61.146.50.0 61.146.50.27 广东省佛山市南海区 电信
664 61.146.50.28 61.146.50.28 广东省佛山市 南海西樵南海网景网吧
665 61.146.50.29 61.146.51.58 广东省佛山市南海区 电信
666 61.146.51.59 61.146.51.59 广东省佛山市南海区 大沥金蝎网吧
667 61.146.51.60 61.146.52.255 广东省佛山市南海区 电信
668 61.146.53.0 61.146.53.255 广东省佛山市南海区 朝阳在线用户
669 61.146.54.0 61.146.60.90 广东省佛山市南海区 电信
670 61.146.60.91 61.146.60.91 广东省佛山市南海区 大沥街道办事处
671 61.146.60.92 61.146.72.43 广东省佛山市南海区 电信
672 61.146.72.44 61.146.72.44 广东省佛山市南海区 西樵镇杏头网吧
673 61.146.72.45 61.146.73.255 广东省佛山市南海区 电信
674 61.234.101.0 61.234.102.255 广东省佛山市顺德区 中移铁通
675 61.235.85.0 61.235.85.127 广东省佛山市 中移铁通
676 61.242.82.0 61.242.83.81 广东省佛山市 联通
677 61.242.83.82 61.242.83.82 广东省佛山市禅城区 网丛网吧
678 61.242.83.83 61.242.83.83 广东省佛山市 联通
679 61.242.83.84 61.242.83.84 广东省佛山市南海区 大沥直威网吧
680 61.242.83.85 61.242.83.221 广东省佛山市 联通
681 61.242.83.222 61.242.83.222 广东省佛山市 邮电技工学校
682 61.242.83.223 61.242.83.255 广东省佛山市 联通
683 61.242.95.0 61.242.95.255 广东省佛山市顺德区 联通
684 61.242.96.0 61.242.96.255 广东省佛山市高明区 /禅城区联通
685 61.242.97.0 61.242.97.2 广东省佛山市禅城区 联通
686 61.242.97.3 61.242.97.3 广东省佛山市 教育网
687 61.242.97.4 61.242.97.97 广东省佛山市禅城区 联通
688 61.242.97.98 61.242.97.98 广东省佛山市高明区 木子网络城
689 61.242.97.99 61.242.97.255 广东省佛山市禅城区 联通
690 61.242.98.0 61.242.99.255 广东省佛山市 联通
691 61.242.104.0 61.242.104.255 广东省佛山市 联通
692 61.242.111.0 61.242.111.255 广东省佛山市 联通
693 61.242.116.0 61.242.116.255 广东省佛山市 联通
694 61.242.117.0 61.242.117.255 广东省佛山市南海区 /禅城区/三水区联通
695 61.242.118.0 61.242.118.130 广东省佛山市 联通
696 61.242.118.131 61.242.118.131 广东省佛山市 伟通电工设备(机械)有限公司
697 61.242.118.132 61.242.118.255 广东省佛山市 联通
698 61.242.119.0 61.242.119.255 广东省佛山市禅城区 /南海区联通
699 61.242.120.0 61.242.121.255 广东省佛山市 联通
700 61.242.122.0 61.242.122.255 广东省佛山市南海区 /桂城联通
701 61.242.123.0 61.242.123.255 广东省佛山市南海区 /禅城区联通
702 61.242.124.0 61.242.125.1 广东省佛山市 联通
703 61.242.125.2 61.242.125.2 广东省佛山市南海区 天眼通网吧(平洲海天广场三楼)
704 61.242.125.3 61.242.125.5 广东省佛山市 联通
705 61.242.125.6 61.242.125.6 广东省佛山市 张槎清水居网吧
706 61.242.125.7 61.242.125.13 广东省佛山市 联通
707 61.242.125.14 61.242.125.14 广东省佛山市 张槎超速网吧
708 61.242.125.15 61.242.125.17 广东省佛山市 联通
709 61.242.125.18 61.242.125.18 广东省佛山市南海区 大沥网联网吧
710 61.242.125.19 61.242.125.49 广东省佛山市 联通
711 61.242.125.50 61.242.125.50 广东省佛山市南海区 大沥金蝎网吧
712 61.242.125.51 61.242.125.53 广东省佛山市 联通
713 61.242.125.54 61.242.125.54 广东省佛山市南海区 大沥榴莲网吧
714 61.242.125.55 61.242.125.73 广东省佛山市 联通
715 61.242.125.74 61.242.125.74 广东省佛山市南海区 大沥蒲城网吧
716 61.242.125.75 61.242.125.97 广东省佛山市 联通
717 61.242.125.98 61.242.125.98 广东省佛山市南海区 黄岐景仲网吧
718 61.242.125.99 61.242.125.133 广东省佛山市 联通
719 61.242.125.134 61.242.125.134 广东省佛山市 盐步小星星网吧
720 61.242.125.135 61.242.125.157 广东省佛山市 联通
721 61.242.125.158 61.242.125.158 广东省佛山市 大沥图强路金竭网吧
722 61.242.125.159 61.242.125.217 广东省佛山市 联通
723 61.242.125.218 61.242.125.218 广东省佛山市南海区 大沥星空网吧
724 61.242.125.219 61.242.127.255 广东省佛山市 联通
725 101.104.120.0 101.104.120.255 广东省佛山市 鹏博士数据中心
726 110.209.123.0 110.209.123.255 广东省佛山市高明区 中移铁通
727 110.210.96.0 110.210.96.255 广东省佛山市高明区 中移铁通
728 110.211.106.0 110.211.106.255 广东省佛山市高明区 中移铁通
729 110.211.226.0 110.211.255.255 广东省佛山市 中移铁通
730 113.69.0.0 113.69.19.255 广东省佛山市 电信
731 113.69.20.0 113.69.23.255 广东省佛山市南海区 电信
732 113.69.24.0 113.69.55.255 广东省佛山市 电信
733 113.69.56.0 113.69.56.255 广东省佛山市禅城区 电信
734 113.69.57.0 113.69.140.255 广东省佛山市 电信
735 113.69.141.0 113.69.141.255 广东省佛山市顺德区 电信
736 113.69.142.0 113.69.144.255 广东省佛山市 电信
737 113.69.145.0 113.69.145.255 广东省佛山市顺德区 电信
738 113.69.146.0 113.69.185.255 广东省佛山市 电信
739 113.69.186.0 113.69.186.255 广东省佛山市顺德区 电信
740 113.69.187.0 113.69.199.255 广东省佛山市 电信
741 113.69.200.0 113.69.200.255 广东省佛山市南海区 电信
742 113.69.201.0 113.69.231.255 广东省佛山市 电信
743 113.69.232.0 113.69.232.255 广东省佛山市高明区 电信
744 113.69.233.0 113.69.238.255 广东省佛山市 电信
745 113.69.239.0 113.69.239.255 广东省佛山市禅城区 电信
746 113.69.240.0 113.70.19.255 广东省佛山市 电信
747 113.70.20.0 113.70.20.255 广东省佛山市南海区 电信
748 113.70.21.0 113.70.38.255 广东省佛山市 电信
749 113.70.39.0 113.70.39.255 广东省佛山市禅城区 电信
750 113.70.40.0 113.70.69.255 广东省佛山市 电信
751 113.70.70.0 113.70.70.255 广东省佛山市南海区 电信
752 113.70.71.0 113.70.90.255 广东省佛山市 电信
753 113.70.91.0 113.70.95.255 广东省佛山市顺德区 电信
754 113.70.96.0 113.70.187.255 广东省佛山市 电信
755 113.70.188.0 113.70.188.255 广东省佛山市三水区 电信
756 113.70.189.0 113.70.226.255 广东省佛山市 电信
757 113.70.227.0 113.70.227.255 广东省佛山市南海区 电信
758 113.70.228.0 113.70.248.255 广东省佛山市 电信
759 113.70.249.0 113.70.249.255 广东省佛山市南海区 电信
760 113.70.250.0 113.71.8.255 广东省佛山市 电信
761 113.71.9.0 113.71.9.255 广东省佛山市南海区 电信
762 113.71.10.0 113.71.11.255 广东省佛山市 电信
763 113.71.12.0 113.71.12.255 广东省佛山市南海区 电信
764 113.71.13.0 113.71.110.255 广东省佛山市 电信
765 113.71.111.0 113.71.111.255 广东省佛山市禅城区 电信
766 113.71.112.0 113.71.125.255 广东省佛山市 电信
767 113.71.126.0 113.71.126.255 广东省佛山市三水区 电信
768 113.71.127.0 113.71.140.201 广东省佛山市 电信
769 113.71.140.202 113.71.140.202 广东省佛山市顺德市 柏福饭店(容桂竹山新村)
770 113.71.140.203 113.71.153.255 广东省佛山市 电信
771 113.71.154.0 113.71.154.255 广东省佛山市顺德区 电信
772 113.71.155.0 113.71.189.164 广东省佛山市 电信
773 113.71.189.165 113.71.189.165 广东省佛山市 南海东软信息学院
774 113.71.189.166 113.71.196.255 广东省佛山市 电信
775 113.71.197.0 113.71.198.255 广东省佛山市顺德区 电信
776 113.71.199.0 113.72.19.255 广东省佛山市 电信
777 113.72.20.0 113.72.22.255 广东省佛山市南海区 电信
778 113.72.23.0 113.72.47.255 广东省佛山市 电信
779 113.72.48.0 113.72.48.255 广东省佛山市顺德区 电信
780 113.72.49.0 113.72.69.255 广东省佛山市 电信
781 113.72.70.0 113.72.70.255 广东省佛山市顺德区 电信
782 113.72.71.0 113.72.74.255 广东省佛山市 电信
783 113.72.75.0 113.72.75.255 广东省佛山市顺德区 电信
784 113.72.76.0 113.72.136.255 广东省佛山市 电信
785 113.72.137.0 113.72.143.255 广东省佛山市顺德区 电信
786 113.72.144.0 113.72.145.255 广东省佛山市 电信
787 113.72.146.0 113.72.146.255 广东省佛山市顺德区 电信
788 113.72.147.0 113.72.172.255 广东省佛山市 电信
789 113.72.173.0 113.72.173.255 广东省佛山市南海区 电信
790 113.72.174.0 113.72.220.255 广东省佛山市 电信
791 113.72.221.0 113.72.222.255 广东省佛山市顺德区 电信
792 113.72.223.0 113.72.234.255 广东省佛山市 电信
793 113.72.235.0 113.72.235.255 广东省佛山市三水区 电信
794 113.72.236.0 113.72.252.255 广东省佛山市 电信
795 113.72.253.0 113.72.253.255 广东省佛山市高明区 电信
796 113.72.254.0 113.72.255.255 广东省佛山市 电信
797 113.98.173.0 113.98.173.255 广东省佛山市顺德市 电信节点
798 113.98.186.0 113.98.186.255 广东省佛山市 电信节点
799 113.105.192.0 113.105.206.255 广东省佛山市 电信
800 113.105.207.0 113.105.207.255 广东省佛山市顺德区 电信
801 113.105.208.0 113.105.221.255 广东省佛山市 电信
802 113.105.222.0 113.105.223.255 广东省佛山市 电信IDC机房
803 113.105.224.0 113.105.255.255 广东省佛山市 电信
804 113.107.248.0 113.107.248.255 广东省佛山市 帝联信息科技电信CDN节点
805 113.107.249.0 113.107.255.255 广东省佛山市 电信
806 113.112.0.0 113.112.1.255 广东省佛山市 电信
807 113.112.3.0 113.112.3.255 广东省佛山市 电信
808 113.112.4.0 113.112.4.255 广东省佛山市南海区 电信
809 113.113.89.0 113.113.120.255 广东省佛山市 电信
810 113.113.128.0 113.113.129.255 广东省佛山市 电信
811 113.115.64.0 113.115.64.255 广东省佛山市 电信
812 116.5.0.0 116.5.81.255 广东省佛山市 电信
813 116.5.82.0 116.5.82.255 广东省佛山市顺德区 电信
814 116.5.83.0 116.5.123.255 广东省佛山市 电信
815 116.5.124.0 116.5.126.255 广东省佛山市南海区 电信
816 116.5.127.0 116.5.127.255 广东省佛山市 电信
817 116.6.52.0 116.6.55.255 广东省佛山市 电信
818 116.20.0.0 116.20.8.255 广东省佛山市 电信
819 116.20.9.0 116.20.9.255 广东省佛山市南海区 电信
820 116.20.10.0 116.20.13.255 广东省佛山市 电信
821 116.20.14.0 116.20.14.255 广东省佛山市高明区 电信
822 116.20.15.0 116.20.18.255 广东省佛山市 电信
823 116.20.19.0 116.20.19.255 广东省佛山市南海区 电信
824 116.20.20.0 116.20.27.255 广东省佛山市 电信
825 116.20.28.0 116.20.28.255 广东省佛山市南海区 电信
826 116.20.29.0 116.20.33.255 广东省佛山市 电信
827 116.20.34.0 116.20.34.255 广东省佛山市南海区 电信
828 116.20.35.0 116.20.56.255 广东省佛山市 电信
829 116.20.57.0 116.20.57.255 广东省佛山市顺德区 电信
830 116.20.58.0 116.20.60.255 广东省佛山市 电信
831 116.20.61.0 116.20.61.255 广东省佛山市南海区 电信
832 116.20.62.0 116.20.80.255 广东省佛山市 电信
833 116.20.81.0 116.20.83.255 广东省佛山市顺德区 电信
834 116.20.84.0 116.20.90.255 广东省佛山市 电信
835 116.20.91.0 116.20.91.255 广东省佛山市顺德区 电信
836 116.20.92.0 116.20.135.255 广东省佛山市 电信
837 116.20.136.0 116.20.136.255 广东省佛山市南海区 电信
838 116.20.137.0 116.20.142.255 广东省佛山市 电信
839 116.20.143.0 116.20.143.255 广东省佛山市南海区 电信
840 116.20.144.0 116.20.178.255 广东省佛山市 电信
841 116.20.179.0 116.20.179.255 广东省佛山市禅城区 电信
842 116.20.180.0 116.20.202.255 广东省佛山市 电信
843 116.20.203.0 116.20.203.255 广东省佛山市 (禅城区)电信
844 116.20.204.0 116.20.206.255 广东省佛山市 电信
845 116.20.207.0 116.20.207.255 广东省佛山市禅城区 电信
846 116.20.208.0 116.20.237.255 广东省佛山市 电信
847 116.20.238.0 116.20.248.255 广东省佛山市顺德区 电信
848 116.20.249.0 116.20.255.255 广东省佛山市 电信
849 116.56.0.0 116.56.63.255 广东省佛山市 广东商学院三水校区
850 116.60.24.0 116.60.27.255 广东省佛山市 中移铁通
851 116.60.224.0 116.60.231.255 广东省佛山市 中移铁通
852 116.62.0.0 116.62.31.255 广东省佛山市 中移铁通
853 119.2.128.0 119.2.255.255 广东省佛山市 广电宽带
854 119.63.32.0 119.63.63.255 广东省佛山市 思海网络
855 119.126.0.0 119.126.85.255 广东省佛山市 电信
856 119.126.86.0 119.126.86.255 广东省佛山市南海区 电信
857 119.126.87.0 119.126.91.255 广东省佛山市 电信
858 119.126.92.0 119.126.92.255 广东省佛山市南海区 电信
859 119.126.93.0 119.126.96.255 广东省佛山市 电信
860 119.126.97.0 119.126.97.255 广东省佛山市南海区 电信
861 119.126.98.0 119.126.170.255 广东省佛山市 电信
862 119.126.171.0 119.126.171.255 广东省佛山市南海区 电信
863 119.126.172.0 119.126.182.255 广东省佛山市 电信
864 119.126.183.0 119.126.183.255 广东省佛山市南海区 电信
865 119.126.184.0 119.126.217.255 广东省佛山市 电信
866 119.126.218.0 119.126.218.255 广东省佛山市南海区 电信
867 119.126.219.0 119.126.226.255 广东省佛山市 电信
868 119.126.227.0 119.126.227.255 广东省佛山市南海区 电信
869 119.126.228.0 119.126.235.255 广东省佛山市 电信
870 119.127.0.0 119.127.18.51 广东省佛山市 电信
871 119.127.18.52 119.127.18.52 广东省佛山市 智能网吧
872 119.127.18.53 119.127.22.255 广东省佛山市 电信
873 119.127.23.0 119.127.23.255 广东省佛山市高明区 电信
874 119.127.24.0 119.127.47.255 广东省佛山市 电信
875 119.127.48.0 119.127.48.255 广东省佛山市顺德区 电信
876 119.127.49.0 119.127.63.255 广东省佛山市 电信
877 119.145.129.0 119.145.129.255 广东省佛山市南海区 电信
878 119.145.130.0 119.145.140.255 广东省佛山市 电信
879 119.145.142.0 119.145.142.255 广东省佛山市禅城区 电信
880 119.145.143.0 119.145.165.65 广东省佛山市 电信
881 119.145.165.66 119.145.165.66 广东省佛山市南海区 进岚网吧西联分店(丹灶金沙西联村郭家路口)
882 119.145.165.67 119.145.165.105 广东省佛山市 电信
883 119.145.165.106 119.145.165.106 广东省佛山市南海区 野猫网吧(大沥镇黄歧泌冲大道2号2楼)
884 119.145.165.107 119.145.166.1 广东省佛山市 电信
885 119.145.166.2 119.145.166.2 广东省佛山市 创跃网吧第二分店(九江镇儒林西路48号)
886 119.145.166.3 119.145.166.17 广东省佛山市 电信
887 119.145.166.18 119.145.166.18 广东省佛山市南海区 创Q网吧
888 119.145.166.19 119.145.167.113 广东省佛山市 电信
889 119.145.167.114 119.145.167.114 广东省佛山市 三水区一起来网吧
890 119.145.167.115 119.145.168.221 广东省佛山市 电信
891 119.145.168.222 119.145.168.222 广东省佛山市 深蓝网吧第六分店(南海狮北综合市场)
892 119.145.168.223 119.145.169.21 广东省佛山市 电信
893 119.145.169.22 119.145.169.22 广东省佛山市南海区 小智慧连锁网络(里水)
894 119.145.169.23 119.145.169.255 广东省佛山市 电信
895 119.147.141.0 119.147.141.255 广东省佛山市禅城区 信息大厦电信IDC机房(汾江南路202号信息大厦9层)
896 120.31.0.0 120.31.5.255 广东省佛山市 广东睿江科技有限公司
897 120.31.7.0 120.31.51.127 广东省佛山市 广东睿江科技有限公司
898 120.31.52.0 120.31.63.255 广东省佛山市 广东睿江科技有限公司
899 120.31.66.0 120.31.66.47 广东省佛山市 广东睿江科技有限公司
900 120.31.67.0 120.31.68.223 广东省佛山市 广东睿江科技有限公司
901 120.31.69.0 120.31.135.255 广东省佛山市 广东睿江科技有限公司
902 120.31.137.0 120.31.255.255 广东省佛山市 广东睿江科技有限公司
903 120.81.0.0 120.81.226.255 广东省佛山市 联通
904 120.81.227.0 120.81.227.0 广东省珠海市 /佛山市(移动联通互联出口)
905 120.81.227.1 120.81.255.255 广东省佛山市 联通
906 120.82.192.0 120.82.212.255 广东省佛山市 联通
907 120.82.213.0 120.82.213.255 广东省佛山市南海区 联通
908 120.82.214.0 120.82.231.255 广东省佛山市 联通
909 120.82.232.0 120.82.232.255 广东省佛山市南海区 联通
910 120.82.233.0 120.83.29.255 广东省佛山市 联通
911 120.83.30.0 120.83.30.255 广东省佛山市南海区 联通
912 120.83.31.0 120.83.31.255 广东省佛山市 联通
913 120.83.128.0 120.83.191.255 广东省佛山市 联通
914 120.84.0.0 120.84.16.255 广东省佛山市 联通
915 120.86.0.0 120.86.10.255 广东省佛山市 联通
916 120.86.11.0 120.86.11.255 广东省佛山市南海区 联通
917 120.86.12.0 120.86.29.255 广东省佛山市 联通
918 120.86.30.0 120.86.30.255 广东省佛山市南海区 联通
919 120.86.31.0 120.86.31.255 广东省佛山市 联通
920 120.87.96.0 120.87.103.255 广东省佛山市 联通
921 120.87.104.0 120.87.104.255 广东省佛山市南海区 联通
922 120.87.105.0 120.87.107.235 广东省佛山市 联通
923 120.87.107.236 120.87.107.236 广东省佛山市南海区 天空网吧(大沥星空网吧8号)
924 120.87.107.237 120.87.109.255 广东省佛山市 联通
925 120.87.110.0 120.87.110.255 广东省佛山市南海区 联通
926 120.87.111.0 120.87.137.255 广东省佛山市 联通
927 120.87.138.0 120.87.138.255 广东省佛山市顺德区 联通
928 120.87.139.0 120.87.191.255 广东省佛山市 联通
929 120.196.8.0 120.196.9.255 广东省佛山市 移动
930 120.196.118.0 120.196.119.255 广东省佛山市 移动
931 120.196.176.0 120.196.189.255 广东省佛山市 移动
932 120.197.192.0 120.197.220.255 广东省佛山市 移动
933 120.197.221.0 120.197.221.255 广东省佛山市三水区 移动
934 120.197.222.0 120.197.223.255 广东省佛山市 移动
935 120.234.44.0 120.234.75.255 广东省佛山市 移动
936 121.9.0.0 121.9.255.255 广东省佛山市 电信
937 121.201.32.0 121.201.32.31 广东省佛山市 广东睿江科技有限公司
938 121.201.32.64 121.201.32.255 广东省佛山市 广东睿江科技有限公司
939 121.201.42.0 121.201.56.127 广东省佛山市 广东睿江科技有限公司
940 121.201.57.0 121.201.64.255 广东省佛山市 广东睿江科技有限公司
941 121.201.68.0 121.201.70.47 广东省佛山市 广东睿江科技有限公司
942 121.201.70.64 121.201.75.255 广东省佛山市 广东睿江科技有限公司
943 121.201.76.128 121.201.82.255 广东省佛山市 广东睿江科技有限公司
944 121.201.83.64 121.201.108.255 广东省佛山市 广东睿江科技有限公司
945 121.201.109.81 121.201.109.255 广东省佛山市 广东睿江科技有限公司
946 121.201.112.0 121.201.127.255 广东省佛山市 广东睿江科技有限公司
947 122.8.52.0 122.8.52.255 广东省佛山市 珠江宽频
948 123.49.128.0 123.49.163.255 广东省佛山市 中移铁通
949 123.49.176.0 123.49.176.255 广东省佛山市 中移铁通
950 123.49.184.0 123.49.184.255 广东省佛山市 中移铁通
951 123.49.244.0 123.49.253.255 广东省佛山市 中移铁通
952 123.64.216.0 123.64.223.255 广东省佛山市 中移铁通
953 123.65.88.0 123.65.95.255 广东省佛山市 中移铁通
954 123.88.32.0 123.88.40.255 广东省佛山市 中移铁通
955 123.88.41.0 123.88.41.255 广东省佛山市南海区 中移铁通
956 123.88.42.0 123.88.46.255 广东省佛山市 中移铁通
957 123.88.47.0 123.88.47.255 广东省佛山市南海区 中移铁通
958 123.89.231.0 123.89.231.255 广东省佛山市 中移铁通
959 123.242.0.0 123.242.127.255 广东省佛山市 电信
960 124.20.112.0 124.20.115.255 广东省佛山市 联通
961 124.20.116.0 124.20.118.255 广东省佛山市禅城区 联通
962 124.20.119.0 124.20.127.255 广东省佛山市 联通
963 124.20.176.0 124.20.184.255 广东省佛山市 联通
964 124.20.185.0 124.20.185.255 广东省佛山市禅城区 联通
965 124.20.186.0 124.20.223.255 广东省佛山市 联通
966 124.20.240.0 124.20.247.255 广东省佛山市 联通
967 124.240.0.0 124.240.90.255 广东省佛山市 广电宽带
968 124.240.92.0 124.240.97.255 广东省佛山市 广电宽带
969 124.240.101.0 124.240.103.255 广东省佛山市 广电宽带
970 124.240.105.0 124.240.119.255 广东省佛山市 广电宽带
971 125.88.145.0 125.88.146.255 广东省佛山市 电信
972 125.88.189.0 125.88.190.255 广东省佛山市 360网站卫士电信CDN节点
973 125.95.0.0 125.95.1.255 广东省佛山市顺德区 电信
974 125.95.2.0 125.95.3.162 广东省佛山市禅城区 电信
975 125.95.3.163 125.95.3.163 广东省佛山市顺德区 宝龙达机械有限公司(陈村镇岗北工业区伟业大道11号)
976 125.95.3.164 125.95.3.255 广东省佛山市禅城区 电信
977 125.95.4.0 125.95.7.255 广东省佛山市顺德区 电信
978 125.95.8.0 125.95.8.255 广东省佛山市南海区 电信
979 125.95.9.0 125.95.15.255 广东省佛山市顺德区 电信
980 125.95.16.0 125.95.16.255 广东省佛山市 电信
981 125.95.17.0 125.95.17.255 广东省佛山市禅城区 电信
982 125.95.18.0 125.95.25.255 广东省佛山市 电信
983 125.95.26.0 125.95.27.255 广东省佛山市高明区 电信
984 125.95.28.0 125.95.59.255 广东省佛山市 电信
985 125.95.60.0 125.95.60.255 广东省佛山市南海区 电信
986 125.95.61.0 125.95.61.72 广东省佛山市 电信
987 125.95.61.73 125.95.61.73 广东省佛山市南海区 罗村镇蓬城宾馆
988 125.95.61.74 125.95.68.255 广东省佛山市 电信
989 125.95.69.0 125.95.69.255 广东省佛山市南海区 电信
990 125.95.70.0 125.95.76.255 广东省佛山市 电信
991 125.95.77.0 125.95.78.255 广东省佛山市南海区 电信
992 125.95.79.0 125.95.79.255 广东省佛山市高明区 电信
993 125.95.80.0 125.95.81.255 广东省佛山市 电信
994 125.95.82.0 125.95.82.255 广东省佛山市南海区 电信
995 125.95.83.0 125.95.90.255 广东省佛山市顺德区 电信
996 125.95.91.0 125.95.92.255 广东省佛山市 电信
997 125.95.93.0 125.95.94.255 广东省佛山市禅城区 电信
998 125.95.95.0 125.95.95.255 广东省佛山市南海区 电信
999 125.95.96.0 125.95.117.255 广东省佛山市禅城区 电信
1000 125.95.118.0 125.95.124.255 广东省佛山市 电信