ip地址查询

佛山市IP地址列表

佛山市网吧IP地址列表

在下面输入您要查询IP地址段范围的地理位置,点击查询

请输入地理位置:
最多只能列出前1000条IP信息,更详细的ip列表信息请用上边的查询按钮进入
序号 IP 起始地址 IP 结束地址 所在位置信息 电子地图
1 14.17.96.0 14.17.113.255 广东省佛山市 电信
2 14.18.160.0 14.18.191.255 广东省佛山市 电信
3 14.21.63.0 14.21.63.255 广东省佛山市 电信
4 14.22.16.0 14.22.19.255 广东省佛山市 电信
5 14.29.32.0 14.29.63.255 广东省佛山市 电信
6 14.29.72.0 14.29.72.255 广东省佛山市 电信
7 14.119.80.0 14.119.87.255 广东省佛山市 电信
8 14.122.32.0 14.122.63.255 广东省佛山市 电信
9 14.123.0.0 14.123.15.255 广东省佛山市 电信
10 14.123.32.0 14.123.63.255 广东省佛山市 电信
11 14.144.64.0 14.144.114.255 广东省佛山市 电信
12 14.144.115.0 14.144.115.255 广东省佛山市三水区 电信
13 14.144.116.0 14.144.188.255 广东省佛山市 电信
14 14.144.189.0 14.144.189.255 广东省佛山市禅城区 电信
15 14.144.190.0 14.144.191.255 广东省佛山市 电信
16 14.157.0.0 14.157.48.255 广东省佛山市 电信
17 14.157.49.0 14.157.49.255 广东省佛山市南海区 电信
18 14.157.50.0 14.157.51.255 广东省佛山市 电信
19 14.157.52.0 14.157.52.255 广东省佛山市南海区 电信
20 14.157.53.0 14.157.213.255 广东省佛山市 电信
21 14.157.214.0 14.157.214.255 广东省佛山市南海区 电信
22 14.157.215.0 14.157.227.255 广东省佛山市 电信
23 14.157.228.0 14.157.238.255 广东省佛山市三水区 电信
24 14.157.239.0 14.157.241.255 广东省佛山市 电信
25 14.157.242.0 14.157.242.255 广东省佛山市三水区 电信
26 14.157.243.0 14.157.246.255 广东省佛山市 电信
27 14.157.247.0 14.157.247.255 广东省佛山市三水区 电信
28 14.157.248.0 14.157.255.255 广东省佛山市 电信
29 14.211.0.0 14.211.11.255 广东省佛山市 电信
30 14.211.12.0 14.211.12.255 广东省佛山市顺德区 电信
31 14.211.13.0 14.211.96.255 广东省佛山市 电信
32 14.211.97.0 14.211.97.255 广东省佛山市顺德区 电信
33 14.211.98.0 14.211.127.255 广东省佛山市 电信
34 14.211.128.0 14.211.128.255 广东省佛山市三水区 电信
35 14.211.129.0 14.211.131.255 广东省佛山市 电信
36 14.211.132.0 14.211.132.255 广东省佛山市南海区 电信
37 14.211.133.0 14.211.135.255 广东省佛山市 电信
38 14.211.136.0 14.211.136.255 广东省佛山市南海区 电信
39 14.211.137.0 14.212.13.255 广东省佛山市 电信
40 14.212.14.0 14.212.14.255 广东省佛山市顺德区 电信
41 14.212.15.0 14.212.211.255 广东省佛山市 电信
42 14.212.212.0 14.212.212.255 广东省佛山市顺德区 电信
43 14.212.213.0 14.213.12.255 广东省佛山市 电信
44 14.213.13.0 14.213.13.255 广东省佛山市顺德区 电信
45 14.213.14.0 14.213.29.255 广东省佛山市 电信
46 14.213.30.0 14.213.30.255 广东省佛山市顺德区 电信
47 14.213.31.0 14.213.35.255 广东省佛山市 电信
48 14.213.36.0 14.213.36.255 广东省佛山市顺德区 电信
49 14.213.37.0 14.213.51.255 广东省佛山市 电信
50 14.213.52.0 14.213.52.255 广东省佛山市顺德区 电信
51 14.213.53.0 14.213.154.255 广东省佛山市 电信
52 14.213.155.0 14.213.155.255 广东省佛山市顺德区 电信
53 14.213.156.0 14.213.171.255 广东省佛山市 电信
54 14.213.172.0 14.213.172.255 广东省佛山市顺德区 电信
55 14.213.173.0 14.213.244.255 广东省佛山市 电信
56 14.213.245.0 14.213.245.255 广东省佛山市南海区 电信
57 14.213.246.0 14.214.25.255 广东省佛山市 电信
58 14.214.26.0 14.214.26.255 广东省佛山市三水区 电信
59 14.214.27.0 14.214.38.255 广东省佛山市 电信
60 14.214.39.0 14.214.39.255 广东省佛山市禅城区 电信
61 14.214.40.0 14.214.59.255 广东省佛山市 电信
62 14.214.60.0 14.214.70.255 广东省佛山市高明区 电信
63 14.214.71.0 14.214.73.255 广东省佛山市 电信
64 14.214.74.0 14.214.74.255 广东省佛山市高明区 电信
65 14.214.75.0 14.214.77.255 广东省佛山市 电信
66 14.214.78.0 14.214.78.255 广东省佛山市高明区 电信
67 14.214.79.0 14.214.79.255 广东省佛山市 电信
68 14.214.80.0 14.214.83.255 广东省佛山市高明区 电信
69 14.214.84.0 14.214.88.255 广东省佛山市 电信
70 14.214.89.0 14.214.89.255 广东省佛山市高明区 电信
71 14.214.90.0 14.214.97.255 广东省佛山市 电信
72 14.214.98.0 14.214.103.255 广东省佛山市高明区 电信
73 14.214.104.0 14.214.113.255 广东省佛山市 电信
74 14.214.114.0 14.214.121.255 广东省佛山市高明区 电信
75 14.214.122.0 14.214.125.255 广东省佛山市 电信
76 14.214.126.0 14.214.155.255 广东省佛山市高明区 电信
77 14.214.156.0 14.214.159.255 广东省佛山市 电信
78 14.214.160.0 14.214.160.255 广东省佛山市高明区 电信
79 14.214.161.0 14.214.162.255 广东省佛山市 电信
80 14.214.163.0 14.214.163.255 广东省佛山市高明区 电信
81 14.214.164.0 14.215.8.255 广东省佛山市 电信
82 14.215.10.0 14.215.43.255 广东省佛山市 电信
83 14.215.44.0 14.215.44.255 广东省佛山市南海区 电信
84 14.215.45.0 14.215.59.255 广东省佛山市 电信
85 14.215.60.0 14.215.60.255 广东省佛山市南海区 电信
86 14.215.61.0 14.215.107.255 广东省佛山市 电信
87 14.215.120.0 14.215.127.255 广东省佛山市 电信
88 14.215.160.0 14.215.176.255 广东省佛山市 电信
89 14.215.178.0 14.215.197.255 广东省佛山市 电信
90 14.215.198.0 14.215.198.255 广东省佛山市南海区 电信
91 14.215.199.0 14.215.204.255 广东省佛山市 电信
92 14.215.205.0 14.215.215.255 广东省佛山市南海区 电信
93 14.215.217.0 14.215.247.255 广东省佛山市南海区 电信
94 14.215.248.0 14.215.255.255 广东省佛山市 电信
95 14.223.0.0 14.223.63.255 广东省佛山市 电信
96 14.223.64.0 14.223.64.255 广东省佛山市南海区 电信
97 14.223.65.0 14.223.83.255 广东省佛山市 电信
98 14.223.84.0 14.223.84.255 广东省佛山市南海区 电信
99 14.223.85.0 14.223.105.255 广东省佛山市 电信
100 14.223.106.0 14.223.106.255 广东省佛山市南海区 电信
101 14.223.107.0 14.223.107.255 广东省佛山市 电信
102 14.223.108.0 14.223.108.255 广东省佛山市顺德区 电信
103 14.223.109.0 14.223.137.255 广东省佛山市 电信
104 14.223.138.0 14.223.138.255 广东省佛山市三水区 电信
105 14.223.139.0 14.223.147.255 广东省佛山市 电信
106 14.223.148.0 14.223.149.255 广东省佛山市高明区 电信
107 14.223.150.0 14.223.168.255 广东省佛山市 电信
108 14.223.169.0 14.223.170.255 广东省佛山市南海区 电信
109 14.223.171.0 14.223.255.255 广东省佛山市 电信
110 27.36.0.0 27.36.42.255 广东省佛山市 联通
111 27.36.43.0 27.36.43.255 广东省佛山市顺德区 联通
112 27.36.44.0 27.36.87.255 广东省佛山市 联通
113 27.36.88.0 27.36.88.255 广东省佛山市南海区 联通
114 27.36.89.0 27.36.113.255 广东省佛山市 联通
115 27.36.114.0 27.36.114.255 广东省佛山市高明区 联通
116 27.36.115.0 27.36.125.255 广东省佛山市 联通
117 27.36.126.0 27.36.126.255 广东省佛山市高明区 联通
118 27.36.127.0 27.36.166.255 广东省佛山市 联通
119 27.36.167.0 27.36.167.255 广东省佛山市南海区 联通
120 27.36.168.0 27.36.255.255 广东省佛山市 联通
121 27.45.128.0 27.45.166.255 广东省佛山市 联通
122 27.45.167.0 27.45.167.255 广东省佛山市禅城区 联通
123 27.45.168.0 27.45.168.255 广东省佛山市南海区 联通
124 27.45.169.0 27.45.169.255 广东省佛山市 联通
125 27.45.170.0 27.45.170.255 广东省佛山市南海区 联通
126 27.45.171.0 27.45.216.255 广东省佛山市 联通
127 27.45.217.0 27.45.217.255 广东省佛山市南海区 联通
128 27.45.218.0 27.45.255.255 广东省佛山市 联通
129 42.197.96.0 42.197.127.255 广东省佛山市 鹏博士长城宽带
130 45.251.52.0 45.251.55.255 广东省佛山市
131 58.248.180.0 58.248.180.255 广东省佛山市顺德区 联通IDC机房
132 58.252.64.0 58.252.64.255 广东省佛山市 联通
133 58.252.65.0 58.252.66.255 广东省佛山市南海区 联通
134 58.252.67.0 58.252.72.69 广东省佛山市 联通
135 58.252.72.70 58.252.72.71 广东省佛山市南海区 大沥谢边嘉美灯饰厂
136 58.252.72.72 58.252.72.133 广东省佛山市 联通
137 58.252.72.134 58.252.72.134 广东省佛山市南海区 省工业贸易职业技术学校网吧(官窑教育路31号)
138 58.252.72.135 58.252.80.255 广东省佛山市 联通
139 58.252.81.0 58.252.81.255 广东省佛山市顺德区 联通
140 58.252.82.0 58.252.82.255 广东省佛山市南海区 联通
141 58.252.83.0 58.252.88.255 广东省佛山市 联通
142 58.252.89.0 58.252.91.255 广东省佛山市南海区 联通
143 58.252.92.0 58.252.95.255 广东省佛山市 联通
144 58.252.96.0 58.252.101.255 广东省佛山市顺德区 联通
145 58.252.102.0 58.252.102.255 广东省佛山市南海区 联通
146 58.252.103.0 58.252.105.255 广东省佛山市顺德区 联通
147 58.252.106.0 58.252.107.255 广东省佛山市南海区 联通
148 58.252.108.0 58.252.114.255 广东省佛山市顺德区 联通
149 58.252.115.0 58.252.118.176 广东省佛山市 联通
150 58.252.118.177 58.252.118.177 广东省佛山市南海区 桂城凯利莱宾馆
151 58.252.118.178 58.252.118.255 广东省佛山市 联通
152 58.252.119.0 58.252.119.255 广东省佛山市禅城区 联通
153 58.252.120.0 58.252.123.255 广东省佛山市 联通
154 58.252.124.0 58.252.127.255 广东省佛山市顺德区 联通
155 58.252.154.0 58.252.154.255 广东省佛山市 铁通佛山分公司
156 58.254.96.0 58.254.119.255 广东省佛山市 联通
157 58.254.120.0 58.254.121.255 广东省佛山市顺德区 联通
158 58.254.122.0 58.254.122.255 广东省佛山市南海区 联通
159 58.254.123.0 58.254.125.255 广东省佛山市顺德区 联通
160 58.254.126.0 58.254.126.255 广东省佛山市 联通
161 58.254.127.0 58.254.127.255 广东省佛山市南海区 联通
162 58.254.200.0 58.254.219.255 广东省佛山市 联通
163 58.254.238.0 58.254.241.255 广东省佛山市 联通
164 58.255.161.0 58.255.161.255 广东省佛山市 联通
165 58.255.162.0 58.255.162.255 广东省佛山市顺德区 联通
166 58.255.163.0 58.255.175.255 广东省佛山市 联通
167 58.255.244.0 58.255.248.255 广东省佛山市 联通
168 58.255.249.0 58.255.253.255 广东省佛山市 迅雷离线服务器
169 59.37.40.0 59.37.40.89 广东省佛山市 电信
170 59.37.40.90 59.37.40.90 广东省佛山市 广东嘉莉诗(国际)服装有限公司
171 59.37.40.91 59.37.40.255 广东省佛山市 电信
172 59.37.48.0 59.37.49.255 广东省佛山市 电信
173 59.38.64.0 59.38.64.255 广东省佛山市禅城区 电信
174 59.38.65.0 59.38.70.154 广东省佛山市三水区 电信
175 59.38.70.155 59.38.70.155 广东省佛山市三水区 御景华庭
176 59.38.70.156 59.38.79.255 广东省佛山市三水区 电信
177 59.38.80.0 59.38.87.255 广东省佛山市 电信
178 59.38.88.0 59.38.88.255 广东省佛山市三水区 电信
179 59.38.89.0 59.38.91.255 广东省佛山市 电信
180 59.38.92.0 59.38.95.255 广东省佛山市三水区 电信
181 59.38.96.0 59.38.97.255 广东省佛山市 电信
182 59.38.101.0 59.38.101.255 广东省佛山市 北京爱奇艺科技有限公司电信节点
183 59.38.108.0 59.38.108.255 广东省佛山市 电信
184 59.38.109.0 59.38.109.41 广东省佛山市禅城区 电信
185 59.38.109.42 59.38.109.42 广东省佛山市禅城区 一网情深网吧
186 59.38.109.43 59.38.109.141 广东省佛山市禅城区 电信
187 59.38.109.142 59.38.109.142 广东省佛山市禅城区 铁通网吧南庄店
188 59.38.109.143 59.38.109.245 广东省佛山市禅城区 电信
189 59.38.109.246 59.38.109.246 广东省佛山市禅城区 星空网盟(祖庙店)
190 59.38.109.247 59.38.109.253 广东省佛山市禅城区 电信
191 59.38.109.254 59.38.109.254 广东省佛山市禅城区 超速达网吧
192 59.38.109.255 59.38.109.255 广东省佛山市禅城区 电信
193 59.38.110.0 59.38.111.255 广东省佛山市 电信
194 59.38.112.0 59.38.112.255 广东省佛山市 北京百度网讯有限公司电信节点
195 59.38.117.0 59.38.120.255 广东省佛山市 电信
196 59.38.121.0 59.38.121.255 广东省佛山市南海区 电信
197 59.38.122.0 59.38.132.255 广东省佛山市 电信
198 59.38.133.0 59.38.138.255 广东省佛山市南海区 电信
199 59.38.139.0 59.38.143.255 广东省佛山市 电信
200 59.38.144.0 59.38.147.255 广东省佛山市南海区 电信
201 59.38.148.0 59.38.150.255 广东省佛山市 电信
202 59.38.151.0 59.38.151.255 广东省佛山市南海区 电信
203 59.38.152.0 59.38.162.255 广东省佛山市 电信
204 59.38.163.0 59.38.171.255 广东省佛山市南海区 电信
205 59.38.172.0 59.38.175.255 广东省佛山市 电信
206 59.38.176.0 59.38.180.255 广东省佛山市禅城区 电信
207 59.38.181.0 59.38.196.84 广东省佛山市顺德区 电信
208 59.38.196.85 59.38.196.85 广东省佛山市顺德区 蓝弧网吧(容桂青华北路6号)
209 59.38.196.86 59.38.196.107 广东省佛山市顺德区 电信
210 59.38.196.108 59.38.196.108 广东省佛山市顺德区 大良动感网吧
211 59.38.196.109 59.38.196.113 广东省佛山市顺德区 电信
212 59.38.196.114 59.38.196.114 广东省佛山市顺德区 北窖柏联网吧
213 59.38.196.115 59.38.196.123 广东省佛山市顺德区 电信
214 59.38.196.124 59.38.196.124 广东省佛山市顺德区 百祥网吧(大良红岗市场2楼)
215 59.38.196.125 59.38.197.0 广东省佛山市顺德区 电信
216 59.38.197.1 59.38.197.5 广东省佛山市顺德区 小黄铺相聚网吧
217 59.38.197.6 59.38.197.17 广东省佛山市顺德区 电信
218 59.38.197.18 59.38.197.18 广东省佛山市顺德区 伦教三洲明珠网吧
219 59.38.197.19 59.38.197.57 广东省佛山市顺德区 电信
220 59.38.197.58 59.38.197.58 广东省佛山市顺德区 博新网吧(北滘镇西海村西海市场二楼)
221 59.38.197.59 59.38.197.124 广东省佛山市顺德区 电信
222 59.38.197.125 59.38.197.125 广东省佛山市顺德区 闽都网吧
223 59.38.197.126 59.38.235.255 广东省佛山市顺德区 电信
224 59.38.236.0 59.38.236.255 广东省佛山市禅城区 电信
225 59.38.237.0 59.38.255.255 广东省佛山市顺德区 电信
226 59.39.0.0 59.39.2.255 广东省佛山市 电信
227 59.39.3.0 59.39.3.255 广东省佛山市南海区 电信
228 59.39.4.0 59.39.4.255 广东省佛山市 电信
229 59.39.5.0 59.39.7.255 广东省佛山市顺徳区 电信
230 59.39.8.0 59.39.8.255 广东省佛山市高明区 电信
231 59.39.9.0 59.39.16.255 广东省佛山市顺徳区 电信
232 59.39.17.0 59.39.20.255 广东省佛山市 电信
233 59.39.21.0 59.39.30.41 广东省佛山市顺德区 电信
234 59.39.30.42 59.39.30.42 广东省佛山市顺德区 容桂天佑城金鹰网吧
235 59.39.30.43 59.39.30.122 广东省佛山市顺德区 电信
236 59.39.30.123 59.39.30.123 广东省佛山市顺德区 北滘镇碧江村坤洲管理区国华纪念中学
237 59.39.30.124 59.39.30.194 广东省佛山市顺德区 电信
238 59.39.30.195 59.39.30.199 广东省佛山市顺德区 大良创纪网吧
239 59.39.30.200 59.39.30.255 广东省佛山市顺德区 电信
240 59.39.31.0 59.39.31.255 广东省佛山市 帝联信息科技电信CDN节点
241 59.39.32.0 59.39.40.255 广东省佛山市 电信
242 59.39.41.0 59.39.41.33 广东省佛山市南海区 电信
243 59.39.41.34 59.39.41.34 广东省佛山市南海区 进岚网吧(丹灶镇金沙联沙开发区)
244 59.39.41.35 59.39.41.255 广东省佛山市南海区 电信
245 59.39.42.0 59.39.46.255 广东省佛山市 电信
246 59.39.47.0 59.39.47.255 广东省佛山市南海区 电信
247 59.39.48.0 59.39.48.255 广东省佛山市顺德区 电信
248 59.39.49.0 59.39.57.255 广东省佛山市 电信
249 59.39.58.0 59.39.58.255 广东省佛山市禅城区 电信
250 59.39.59.0 59.39.61.17 广东省佛山市 电信
251 59.39.61.18 59.39.61.18 广东省佛山市禅城区 东方网盟先迪网吧(佛山火车站西侧)
252 59.39.61.19 59.39.61.73 广东省佛山市 电信
253 59.39.61.74 59.39.61.74 广东省佛山市禅城区 绿境网吧(汾江南路绿景苑会所二楼)
254 59.39.61.75 59.39.61.189 广东省佛山市 电信
255 59.39.61.190 59.39.61.190 广东省佛山市禅城区 陶缘网吧
256 59.39.61.191 59.39.61.209 广东省佛山市 电信
257 59.39.61.210 59.39.61.210 广东省佛山市禅城区 天堂网吧(石湾街道)
258 59.39.61.211 59.39.62.97 广东省佛山市 电信
259 59.39.62.98 59.39.62.98 广东省佛山市三水区 龙游天下网吧(乐平大道)
260 59.39.62.99 59.39.62.101 广东省佛山市 电信
261 59.39.62.102 59.39.62.102 广东省佛山市三水区 实验技工学校
262 59.39.62.103 59.39.62.161 广东省佛山市 电信
263 59.39.62.162 59.39.62.162 广东省佛山市三水区 白坭镇飞捷网吧
264 59.39.62.163 59.39.62.201 广东省佛山市 电信
265 59.39.62.202 59.39.62.206 广东省佛山市 天空之城网络中心
266 59.39.62.207 59.39.62.237 广东省佛山市 电信
267 59.39.62.238 59.39.62.238 广东省佛山市三水区 心灵网吧
268 59.39.62.239 59.39.63.9 广东省佛山市 电信
269 59.39.63.10 59.39.63.10 广东省佛山市高明区 荣泰网吧
270 59.39.63.11 59.39.63.25 广东省佛山市 电信
271 59.39.63.26 59.39.63.26 广东省佛山市高明区 心晴网吧
272 59.39.63.27 59.39.63.93 广东省佛山市 电信
273 59.39.63.94 59.39.63.94 广东省佛山市高明区 通网世界网吧
274 59.39.63.95 59.39.63.121 广东省佛山市 电信
275 59.39.63.122 59.39.63.122 广东省佛山市高明区 绿色网宛网吧
276 59.39.63.123 59.39.63.221 广东省佛山市 电信
277 59.39.63.222 59.39.63.222 广东省佛山市高明区 星宇网吧
278 59.39.63.223 59.39.65.17 广东省佛山市 电信
279 59.39.65.18 59.39.65.18 广东省佛山市禅城区 永红工业区鹏飞网吧
280 59.39.65.19 59.39.65.45 广东省佛山市 电信
281 59.39.65.46 59.39.65.46 广东省佛山市禅城区 南庄强手网吧
282 59.39.65.47 59.39.65.145 广东省佛山市 电信
283 59.39.65.146 59.39.65.146 广东省佛山市禅城区 显客网吧(南庄镇南庄大道54号)
284 59.39.65.147 59.39.67.13 广东省佛山市 电信
285 59.39.67.14 59.39.67.14 广东省佛山市 零点在线网吧
286 59.39.67.15 59.39.67.49 广东省佛山市 电信
287 59.39.67.50 59.39.67.50 广东省佛山市顺德区 点击网吧
288 59.39.67.51 59.39.67.55 广东省佛山市 电信
289 59.39.67.56 59.39.67.56 广东省佛山市顺德区 点击网络俱乐部(大良云良路71号云路市场二楼)
290 59.39.67.57 59.39.67.81 广东省佛山市 电信
291 59.39.67.82 59.39.67.82 广东省佛山市顺德区 容桂翔雄网吧
292 59.39.67.83 59.39.67.133 广东省佛山市顺德区 电信
293 59.39.67.134 59.39.67.134 广东省佛山市顺德区 容桂镇瑞恒网吧
294 59.39.67.135 59.39.67.137 广东省佛山市顺德区 电信
295 59.39.67.138 59.39.67.138 广东省佛山市顺德区 顺德梦网
296 59.39.67.139 59.39.67.237 广东省佛山市顺德区 电信
297 59.39.67.238 59.39.67.238 广东省佛山市顺德区 容桂华宇网吧
298 59.39.67.239 59.39.68.89 广东省佛山市顺德区 电信
299 59.39.68.90 59.39.68.90 广东省佛山市顺德区 E时代迅雷网吧(乐从跃进路A138号)
300 59.39.68.91 59.39.68.194 广东省佛山市顺德区 电信
301 59.39.68.195 59.39.68.199 广东省佛山市顺德区 均安闽达网吧
302 59.39.68.200 59.39.68.227 广东省佛山市顺德区 电信
303 59.39.68.228 59.39.68.228 广东省佛山市顺德区 祥富网吧(桂新西路23号)
304 59.39.68.229 59.39.68.241 广东省佛山市顺德区 电信
305 59.39.68.242 59.39.68.242 广东省佛山市顺德区 龙江镇娱乐网吧
306 59.39.68.243 59.39.69.25 广东省佛山市顺德区 电信
307 59.39.69.26 59.39.69.30 广东省佛山市顺德区 大良酷派网吧
308 59.39.69.31 59.39.69.61 广东省佛山市顺德区 电信
309 59.39.69.62 59.39.69.62 广东省佛山市顺德区 龙江镇龙峰大道超时空网吧
310 59.39.69.63 59.39.69.65 广东省佛山市顺德区 电信
311 59.39.69.66 59.39.69.66 广东省佛山市顺德区 龙江镇龙山红叶网吧
312 59.39.69.67 59.39.69.169 广东省佛山市顺德区 电信
313 59.39.69.170 59.39.69.170 广东省佛山市顺德区 乐从水藤东方网盟-星晴店
314 59.39.69.171 59.39.71.255 广东省佛山市顺德区 电信
315 61.28.5.50 61.28.5.50 广东省佛山市禅城区 汾江中路画王网吧
316 61.28.43.0 61.28.44.255 广东省佛山市 盈联宽带
317 61.28.63.128 61.28.63.255 广东省佛山市 珠江宽频
318 61.140.3.0 61.140.3.255 广东省佛山市 电信
319 61.142.122.0 61.142.122.46 广东省佛山市顺德区 电信
320 61.142.122.47 61.142.122.47 广东省佛山市顺德区 乐从水藤大道宇创科技
321 61.142.122.48 61.142.127.170 广东省佛山市顺德区 电信
322 61.142.127.171 61.142.127.171 广东省佛山市顺德区 志彬网吧
323 61.142.127.172 61.142.127.173 广东省佛山市顺德区 电信
324 61.142.127.174 61.142.127.174 广东省佛山市顺德区 (大良)志龙网吧
325 61.142.127.175 61.142.127.185 广东省佛山市顺德区 电信
326 61.142.127.186 61.142.127.186 广东省佛山市顺德区 大良红网网吧
327 61.142.127.187 61.142.127.189 广东省佛山市顺德区 电信
328 61.142.127.190 61.142.127.190 广东省佛山市顺德区 红网网吧
329 61.142.127.191 61.142.127.226 广东省佛山市顺德区 电信
330 61.142.127.227 61.142.127.227 广东省佛山市顺德区 北窖开阔网吧
331 61.142.127.228 61.142.127.241 广东省佛山市顺德区 电信
332 61.142.127.242 61.142.127.246 广东省佛山市顺德区 大良动感网吧
333 61.142.127.247 61.142.159.255 广东省佛山市顺德区 电信
334 61.142.160.0 61.142.160.255 广东省佛山市禅城区 电信
335 61.142.161.0 61.142.167.255 广东省佛山市 电信
336 61.142.168.0 61.142.168.255 广东省佛山市 三水
337 61.142.169.0 61.142.172.41 广东省佛山市 电信
338 61.142.172.42 61.142.172.43 广东省佛山市禅城区 东方网吧
339 61.142.172.44 61.142.172.44 广东省佛山市 电信
340 61.142.172.45 61.142.172.45 广东省佛山市 东方网吧
341 61.142.172.46 61.142.172.77 广东省佛山市 电信
342 61.142.172.78 61.142.172.78 广东省佛山市 莲花路金殿网吧
343 61.142.172.79 61.142.172.85 广东省佛山市 电信
344 61.142.172.86 61.142.172.86 广东省佛山市禅城区 新数字网吧(古南开发区1号三楼)
345 61.142.172.87 61.142.172.131 广东省佛山市 电信
346 61.142.172.132 61.142.172.132 广东省佛山市 月儿弯网吧
347 61.142.172.133 61.142.172.147 广东省佛山市 电信
348 61.142.172.148 61.142.172.148 广东省佛山市 东方网吧
349 61.142.172.149 61.142.172.202 广东省佛山市 电信
350 61.142.172.203 61.142.172.205 广东省佛山市 海天调味食品有限公司
351 61.142.172.206 61.142.177.61 广东省佛山市 电信
352 61.142.177.62 61.142.177.62 广东省佛山市 石湾镇残殖人培训中心
353 61.142.177.63 61.142.177.121 广东省佛山市 电信
354 61.142.177.122 61.142.177.126 广东省佛山市禅城区 一通网吧(祖庙路41号百花总汇3楼)
355 61.142.177.127 61.142.177.181 广东省佛山市 电信
356 61.142.177.182 61.142.177.182 广东省佛山市禅城区 画王网吧(南庄镇吉利广场)
357 61.142.177.183 61.142.177.249 广东省佛山市 电信
358 61.142.177.250 61.142.177.250 广东省佛山市禅城区 弼塘市场老城网吧
359 61.142.177.251 61.142.179.255 广东省佛山市 电信
360 61.142.180.0 61.142.181.255 广东省佛山市禅城区 电信
361 61.142.182.0 61.142.195.240 广东省佛山市南海区 /三水区/禅城区电信
362 61.142.195.241 61.142.195.241 广东省佛山市南海区 电信
363 61.142.195.242 61.142.205.255 广东省佛山市三水区 /禅城区/高明区电信
364 61.142.206.0 61.142.206.255 广东省佛山市禅城区 电信
365 61.142.207.0 61.142.207.255 广东省佛山市顺德区 /禅城区电信
366 61.142.208.0 61.142.208.255 广东省佛山市 电信IDC机房
367 61.142.209.0 61.142.209.129 广东省佛山市 电信
368 61.142.209.130 61.142.209.136 广东省佛山市 捕娱网吧
369 61.142.209.137 61.142.209.139 广东省佛山市 电信
370 61.142.209.140 61.142.209.140 广东省佛山市 澜石金属交易中心
371 61.142.209.141 61.142.209.145 广东省佛山市 电信
372 61.142.209.146 61.142.209.148 广东省佛山市 佛山大学
373 61.142.209.149 61.142.209.156 广东省佛山市 电信
374 61.142.209.157 61.142.209.158 广东省佛山市 佛山科学技术学院
375 61.142.209.159 61.142.209.178 广东省佛山市 电信
376 61.142.209.179 61.142.209.179 广东省佛山市 先登网吧(火车站对面)
377 61.142.209.180 61.142.209.237 广东省佛山市 电信
378 61.142.209.238 61.142.209.238 广东省佛山市 佛平路25号华威顺网吧
379 61.142.209.239 61.142.212.1 广东省佛山市 电信
380 61.142.212.2 61.142.212.4 广东省佛山市禅城区 升平广场金海岸网吧
381 61.142.212.5 61.142.212.87 广东省佛山市 电信
382 61.142.212.88 61.142.212.95 广东省佛山市 佛山科学技术学院
383 61.142.212.96 61.142.212.105 广东省佛山市 电信
384 61.142.212.106 61.142.212.106 广东省佛山市禅城区 画王网吧
385 61.142.212.107 61.142.212.133 广东省佛山市 电信
386 61.142.212.134 61.142.212.134 广东省佛山市 美洲豹网吧(张槎体育中心首层)
387 61.142.212.135 61.142.212.217 广东省佛山市 电信
388 61.142.212.218 61.142.212.218 广东省佛山市禅城区 佛平路48号枫林网吧
389 61.142.212.219 61.142.212.237 广东省佛山市 电信
390 61.142.212.238 61.142.212.238 广东省佛山市 皇马网吧
391 61.142.212.239 61.142.212.249 广东省佛山市 电信
392 61.142.212.250 61.142.212.250 广东省佛山市禅城区 图书馆
393 61.142.212.251 61.142.213.25 广东省佛山市 电信
394 61.142.213.26 61.142.213.26 广东省佛山市禅城区 飞狐网吧(江湾一路32号二楼)
395 61.142.213.27 61.142.213.49 广东省佛山市 电信
396 61.142.213.50 61.142.213.50 广东省佛山市禅城区 人民西路3号联动网吧
397 61.142.213.51 61.142.213.77 广东省佛山市 电信
398 61.142.213.78 61.142.213.78 广东省佛山市禅城区 盛大网吧(大福路)
399 61.142.213.79 61.142.213.89 广东省佛山市 电信
400 61.142.213.90 61.142.213.90 广东省佛山市禅城区 星游网吧(石湾街道榴苑路5号3楼)
401 61.142.213.91 61.142.213.113 广东省佛山市 电信
402 61.142.213.114 61.142.213.114 广东省佛山市 张槎三路星星点网吧
403 61.142.213.115 61.142.213.177 广东省佛山市 电信
404 61.142.213.178 61.142.213.178 广东省佛山市 星浪网吧
405 61.142.213.179 61.142.213.201 广东省佛山市 电信
406 61.142.213.202 61.142.213.202 广东省佛山市禅城区 攀淘网吧(南庄镇吉利工业园新源二路公寓楼二楼)
407 61.142.213.203 61.142.215.255 广东省佛山市 电信
408 61.142.216.0 61.142.223.255 广东省佛山市南海区 电信
409 61.142.224.0 61.142.224.255 广东省佛山市南海区 /禅城区电信
410 61.142.225.0 61.142.233.203 广东省佛山市南海区 电信
411 61.142.233.204 61.142.233.204 广东省佛山市南海区 大沥金竭网吧
412 61.142.233.205 61.142.234.106 广东省佛山市南海区 电信
413 61.142.234.107 61.142.234.107 广东省佛山市南海区 盐步金三角网吧
414 61.142.234.108 61.142.235.255 广东省佛山市南海区 电信
415 61.142.236.0 61.142.237.255 广东省佛山市 电信
416 61.142.238.0 61.142.238.51 广东省佛山市南海区 电信
417 61.142.238.52 61.142.238.52 广东省佛山市南海区 世域资讯
418 61.142.238.53 61.142.238.102 广东省佛山市南海区 电信
419 61.142.238.103 61.142.238.103 广东省佛山市 南海供销学校
420 61.142.238.104 61.142.238.118 广东省佛山市南海区 电信
421 61.142.238.119 61.142.238.119 广东省佛山市南海区 狮山镇办公楼
422 61.142.238.120 61.142.239.120 广东省佛山市南海区 电信
423 61.142.239.121 61.142.239.121 广东省佛山市南海区 政府网
424 61.142.239.122 61.142.245.29 广东省佛山市南海区 电信
425 61.142.245.30 61.142.245.30 广东省佛山市南海区 黄歧镇景仲网吧
426 61.142.245.31 61.142.245.81 广东省佛山市南海区 电信
427 61.142.245.82 61.142.245.82 广东省佛山市南海区 野猫网吧(大沥镇盐步时代广场)
428 61.142.245.83 61.142.245.137 广东省佛山市南海区 电信
429 61.142.245.138 61.142.245.138 广东省佛山市南海区 桂城愚人居网吧
430 61.142.245.139 61.142.245.169 广东省佛山市南海区 电信
431 61.142.245.170 61.142.245.170 广东省佛山市南海区 大沥图强路金蝎网吧
432 61.142.245.171 61.142.245.255 广东省佛山市南海区 电信
433 61.142.246.0 61.142.246.9 广东省佛山市 电信
434 61.142.246.10 61.142.246.10 广东省佛山市 南方电网佛山市分公司
435 61.142.246.11 61.142.246.142 广东省佛山市 电信
436 61.142.246.143 61.142.246.143 广东省佛山市 广东轻工职业技术学院南海校区
437 61.142.246.144 61.142.246.149 广东省佛山市 电信
438 61.142.246.150 61.142.246.158 广东省佛山市 广东轻工职业技术学院(南海校区)
439 61.142.246.159 61.142.246.193 广东省佛山市 电信
440 61.142.246.194 61.142.246.194 广东省佛山市南海区 星空网盟(桂澜店)
441 61.142.246.195 61.142.247.97 广东省佛山市 电信
442 61.142.247.98 61.142.247.98 广东省佛山市南海区 小智慧网吧(里水镇新天地广场2楼)
443 61.142.247.99 61.142.247.105 广东省佛山市 电信
444 61.142.247.106 61.142.247.106 广东省佛山市南海区 罗村人来人网吧
445 61.142.247.107 61.142.247.133 广东省佛山市 电信
446 61.142.247.134 61.142.247.134 广东省佛山市南海区 大沥紫洋网吧
447 61.142.247.135 61.142.247.145 广东省佛山市 电信
448 61.142.247.146 61.142.247.146 广东省佛山市南海区 西樵镇动力网吧
449 61.142.247.147 61.142.247.153 广东省佛山市 电信
450 61.142.247.154 61.142.247.154 广东省佛山市南海区 铁通网吧小塘门店(小塘镇新境市场)
451 61.142.247.155 61.142.247.164 广东省佛山市 电信
452 61.142.247.165 61.142.247.165 广东省佛山市南海区 大沥镇黄岐高级中学
453 61.142.247.166 61.142.247.217 广东省佛山市 电信
454 61.142.247.218 61.142.247.218 广东省佛山市南海区 大沥蒲城网吧
455 61.142.247.219 61.142.247.233 广东省佛山市 电信
456 61.142.247.234 61.142.247.234 广东省佛山市南海区 金怡假日酒店
457 61.142.247.235 61.142.247.241 广东省佛山市 电信
458 61.142.247.242 61.142.247.242 广东省佛山市南海区 南海大道互迎网吧
459 61.142.247.243 61.142.247.245 广东省佛山市 电信
460 61.142.247.246 61.142.247.246 广东省佛山市南海区 榕峰网吧
461 61.142.247.247 61.142.248.33 广东省佛山市 电信
462 61.142.248.34 61.142.248.43 广东省佛山市 华南师范大学(南海校区)
463 61.142.248.44 61.142.248.57 广东省佛山市 电信
464 61.142.248.58 61.142.248.58 广东省佛山市南海区 丹灶镇横江银滔网吧
465 61.142.248.59 61.142.248.65 广东省佛山市 电信
466 61.142.248.66 61.142.248.66 广东省佛山市南海区 南海中学
467 61.142.248.67 61.142.248.249 广东省佛山市 电信
468 61.142.248.250 61.142.248.250 广东省佛山市 前讯网吧
469 61.142.248.251 61.142.248.254 广东省佛山市 电信
470 61.142.248.255 61.142.248.255 广东省佛山市南海区 西樵镇南海中学(西樵)分校
471 61.142.249.0 61.142.249.27 广东省佛山市南海区 电信
472 61.142.249.28 61.142.249.28 广东省佛山市南海区 名迪网吧
473 61.142.249.29 61.142.249.41 广东省佛山市南海区 电信
474 61.142.249.42 61.142.249.42 广东省佛山市南海区 九江镇创跃网络休闲吧
475 61.142.249.43 61.142.249.81 广东省佛山市南海区 电信
476 61.142.249.82 61.142.249.82 广东省佛山市南海区 名迪网吧(里水镇旧市场)
477 61.142.249.83 61.142.249.89 广东省佛山市南海区 电信
478 61.142.249.90 61.142.249.90 广东省佛山市南海区 新里程网吧(里水镇甘蕉新生活广场)
479 61.142.249.91 61.142.249.249 广东省佛山市南海区 电信
480 61.142.249.250 61.142.249.250 广东省佛山市南海区 星宿网吧(叠南市二楼)
481 61.142.249.251 61.142.249.251 广东省佛山市南海区 电信
482 61.142.249.252 61.142.249.252 广东省佛山市南海区 星宿网吧
483 61.142.249.253 61.142.253.13 广东省佛山市南海区 电信
484 61.142.253.14 61.142.253.14 广东省佛山市南海区 艺术高中
485 61.142.253.15 61.142.255.255 广东省佛山市南海区 电信
486 61.145.65.0 61.145.68.255 广东省佛山市 电信
487 61.145.69.0 61.145.69.15 广东省佛山市 图书馆
488 61.145.69.16 61.145.69.23 广东省佛山市 邮政局
489 61.145.69.24 61.145.69.31 广东省佛山市 佛山广播电视大学
490 61.145.69.32 61.145.69.39 广东省佛山市禅城区 科学技术局
491 61.145.69.40 61.145.69.71 广东省佛山市 电信
492 61.145.69.72 61.145.69.79 广东省佛山市 第一中学
493 61.145.69.80 61.145.69.103 广东省佛山市 电信
494 61.145.69.104 61.145.69.111 广东省佛山市禅城区 华英学校(湖景路39号)
495 61.145.69.112 61.145.69.183 广东省佛山市 电信
496 61.145.69.184 61.145.69.187 广东省佛山市 情缘网吧
497 61.145.69.188 61.145.69.209 广东省佛山市 电信
498 61.145.69.210 61.145.69.210 广东省佛山市 山紫市场3楼网业网吧
499 61.145.69.211 61.145.69.223 广东省佛山市 电信
500 61.145.69.224 61.145.69.227 广东省佛山市 月儿弯网吧
501 61.145.69.228 61.145.69.231 广东省佛山市 新概念网吧
502 61.145.69.232 61.145.69.235 广东省佛山市 绿岛网吧
503 61.145.69.236 61.145.69.241 广东省佛山市 电信
504 61.145.69.242 61.145.69.242 广东省佛山市 智林网吧(体育三街9号2楼)
505 61.145.69.243 61.145.70.11 广东省佛山市 电信
506 61.145.70.12 61.145.70.15 广东省佛山市高明区 新人类网吧
507 61.145.70.16 61.145.70.47 广东省佛山市 电信
508 61.145.70.48 61.145.70.51 广东省佛山市高明区 极速之旅网吧
509 61.145.70.52 61.145.70.165 广东省佛山市 电信
510 61.145.70.166 61.145.70.166 广东省佛山市高明区 阿里吧吧网吧
511 61.145.70.167 61.145.70.194 广东省佛山市 电信
512 61.145.70.195 61.145.70.195 广东省佛山市南海区 平州工业园翔和鞋业有限公司
513 61.145.70.196 61.145.70.255 广东省佛山市 电信
514 61.145.71.0 61.145.71.3 广东省佛山市 任我衡网吧
515 61.145.71.4 61.145.71.7 广东省佛山市禅城区 一点通网吧
516 61.145.71.8 61.145.71.11 广东省佛山市禅城区 老城网吧
517 61.145.71.12 61.145.71.15 广东省佛山市 捕娱网吧
518 61.145.71.16 61.145.71.19 广东省佛山市 名雅花园星际互联网吧
519 61.145.71.20 61.145.71.23 广东省佛山市 联动网吧
520 61.145.71.24 61.145.71.27 广东省佛山市 华伟网吧
521 61.145.71.28 61.145.71.31 广东省佛山市禅城区 一网情深网吧
522 61.145.71.32 61.145.71.55 广东省佛山市 电信
523 61.145.71.56 61.145.71.59 广东省佛山市禅城区 情意网吧
524 61.145.71.60 61.145.71.61 广东省佛山市 电信
525 61.145.71.62 61.145.71.62 广东省佛山市 变色龙网吧
526 61.145.71.63 61.145.71.67 广东省佛山市 电信
527 61.145.71.68 61.145.71.71 广东省佛山市禅城区 飞星网吧
528 61.145.71.72 61.145.71.73 广东省佛山市 电信
529 61.145.71.74 61.145.71.74 广东省佛山市 心语心愿网吧
530 61.145.71.75 61.145.71.79 广东省佛山市 电信
531 61.145.71.80 61.145.71.87 广东省佛山市 驱动网吧
532 61.145.71.88 61.145.71.113 广东省佛山市 电信
533 61.145.71.114 61.145.71.114 广东省佛山市 一生缘网吧
534 61.145.71.115 61.145.71.115 广东省佛山市 电信
535 61.145.71.116 61.145.71.119 广东省佛山市 天网网吧
536 61.145.71.120 61.145.71.127 广东省佛山市禅城区 汇友网吧
537 61.145.71.128 61.145.71.163 广东省佛山市 电信
538 61.145.71.164 61.145.71.167 广东省佛山市禅城区 科林网吧
539 61.145.71.168 61.145.71.181 广东省佛山市 电信
540 61.145.71.182 61.145.71.182 广东省佛山市禅城区 网络情缘网吧(张槎四路35号之二)
541 61.145.71.183 61.145.71.191 广东省佛山市 电信
542 61.145.71.192 61.145.71.223 广东省佛山市 人民广播电台
543 61.145.71.224 61.145.71.227 广东省佛山市 玫瑰网吧
544 61.145.71.228 61.145.71.235 广东省佛山市 电信
545 61.145.71.236 61.145.71.239 广东省佛山市 新数字网吧
546 61.145.71.240 61.145.71.243 广东省佛山市 电信
547 61.145.71.244 61.145.71.245 广东省佛山市禅城区 飞狐网吧
548 61.145.71.246 61.145.71.246 广东省佛山市禅城区 南庄镇华夏天蝎网吧
549 61.145.71.247 61.145.71.247 广东省佛山市禅城区 飞狐网吧
550 61.145.71.248 61.145.71.251 广东省佛山市禅城区 枫林网吧
551 61.145.71.252 61.145.71.255 广东省佛山市禅城区 汾江西路8号花园网吧
552 61.145.72.0 61.145.72.255 广东省佛山市 电信
553 61.145.73.0 61.145.73.11 广东省佛山市 三水区
554 61.145.73.12 61.145.73.12 广东省佛山市三水区 技工学校
555 61.145.73.13 61.145.73.32 广东省佛山市 三水区
556 61.145.73.33 61.145.73.33 广东省佛山市三水区 西南镇飞华网吧
557 61.145.73.34 61.145.73.53 广东省佛山市 三水区
558 61.145.73.54 61.145.73.54 广东省佛山市 三水中学高中部
559 61.145.73.55 61.145.73.95 广东省佛山市 三水区
560 61.145.73.96 61.145.73.106 广东省佛山市三水区 杰华网吧(西南街道广场路4号2楼)
561 61.145.73.107 61.145.73.109 广东省佛山市 三水区
562 61.145.73.110 61.145.73.110 广东省佛山市三水区 一网情深网吧(三达路21号201)
563 61.145.73.111 61.145.73.124 广东省佛山市 三水区
564 61.145.73.125 61.145.73.125 广东省佛山市三水区 技工学校电子阅览2室
565 61.145.73.126 61.145.73.126 广东省佛山市三水区 技工学校
566 61.145.73.127 61.145.73.135 广东省佛山市 三水区
567 61.145.73.136 61.145.73.139 广东省佛山市三水区 创世纪网吧
568 61.145.73.140 61.145.73.141 广东省佛山市 三水区
569 61.145.73.142 61.145.73.142 广东省佛山市三水区 佳明网络中心
570 61.145.73.143 61.145.73.153 广东省佛山市 三水区
571 61.145.73.154 61.145.73.154 广东省佛山市三水区 西南镇聚友网吧
572 61.145.73.155 61.145.73.157 广东省佛山市 三水区
573 61.145.73.158 61.145.73.158 广东省佛山市三水区 西南镇任我行网吧
574 61.145.73.159 61.145.73.165 广东省佛山市 三水区
575 61.145.73.166 61.145.73.166 广东省佛山市三水区 西南镇南极星网吧
576 61.145.73.167 61.145.73.173 广东省佛山市 三水区
577 61.145.73.174 61.145.73.174 广东省佛山市 天空之城网络中心
578 61.145.73.175 61.145.73.187 广东省佛山市 三水区
579 61.145.73.188 61.145.73.191 广东省佛山市三水区 新天地网吧
580 61.145.73.192 61.145.73.195 广东省佛山市三水区 飞越时空网吧
581 61.145.73.196 61.145.73.225 广东省佛山市 三水区
582 61.145.73.226 61.145.73.226 广东省佛山市三水区 西南镇商业城德兴路绿色网苑
583 61.145.73.227 61.145.73.255 广东省佛山市 三水区
584 61.145.74.0 61.145.74.255 广东省佛山市 电信
585 61.145.75.0 61.145.75.13 广东省佛山市高明区 电信
586 61.145.75.14 61.145.75.14 广东省佛山市高明区 电信大楼
587 61.145.75.15 61.145.75.21 广东省佛山市高明区 电信
588 61.145.75.22 61.145.75.22 广东省佛山市高明区 盈帆网吧
589 61.145.75.23 61.145.75.29 广东省佛山市高明区 电信
590 61.145.75.30 61.145.75.30 广东省佛山市高明区 无优网吧
591 61.145.75.31 61.145.75.39 广东省佛山市高明区 电信
592 61.145.75.40 61.145.75.43 广东省佛山市高明区 阿里巴巴网吧
593 61.145.75.44 61.145.75.49 广东省佛山市高明区 电信
594 61.145.75.50 61.145.75.51 广东省佛山市高明区 高维资讯网络
595 61.145.75.52 61.145.75.79 广东省佛山市高明区 电信
596 61.145.75.80 61.145.75.83 广东省佛山市高明区 小雪网吧
597 61.145.75.84 61.145.75.87 广东省佛山市高明区 通网世界网吧
598 61.145.75.88 61.145.75.91 广东省佛山市高明区 华普网吧
599 61.145.75.92 61.145.75.93 广东省佛山市高明区 电信
600 61.145.75.94 61.145.75.94 广东省佛山市高明区 凌达网吧(杨和镇杨和商贸城)
601 61.145.75.95 61.145.75.95 广东省佛山市高明区 电信
602 61.145.75.96 61.145.75.99 广东省佛山市高明区 科航网吧
603 61.145.75.100 61.145.75.139 广东省佛山市三水区 电信
604 61.145.75.140 61.145.75.140 广东省佛山市三水区 政府网
605 61.145.75.141 61.145.75.143 广东省佛山市三水区 电信
606 61.145.75.144 61.145.75.151 广东省佛山市 三水中学
607 61.145.75.152 61.145.75.154 广东省佛山市三水区 电信
608 61.145.75.155 61.145.75.155 广东省佛山市三水区 实验中学
609 61.145.75.156 61.145.75.254 广东省佛山市三水区 电信
610 61.145.75.255 61.145.75.255 广东省佛山市高明区 电信
611 61.145.76.0 61.145.77.255 广东省佛山市禅城区 电信
612 61.145.78.0 61.145.78.255 广东省佛山市南海区 电信
613 61.145.79.0 61.145.79.255 广东省佛山市 电信
614 61.145.80.0 61.145.80.255 广东省佛山市禅城区 电信
615 61.145.81.0 61.145.81.255 广东省佛山市高明区 /禅城区电信
616 61.145.82.0 61.145.82.255 广东省佛山市 电信
617 61.145.83.0 61.145.83.255 广东省佛山市禅城区 电信
618 61.145.84.0 61.145.84.255 广东省佛山市三水区 电信
619 61.145.86.0 61.145.87.228 广东省佛山市三水区 电信
620 61.145.87.229 61.145.87.229 广东省佛山市 三水森林公园北大青鸟ACCP学校
621 61.145.87.230 61.145.88.82 广东省佛山市三水区 电信
622 61.145.88.83 61.145.88.83 广东省佛山市 三水区森林公园养生山庄
623 61.145.88.84 61.145.88.216 广东省佛山市三水区 电信
624 61.145.88.217 61.145.88.217 广东省佛山市三水区 西南镇梦想乐团
625 61.145.88.218 61.145.89.43 广东省佛山市三水区 电信
626 61.145.89.44 61.145.89.44 广东省佛山市 三水森林公园北大青鸟ACCP学校
627 61.145.89.45 61.145.90.244 广东省佛山市三水区 电信
628 61.145.90.245 61.145.90.245 广东省佛山市 三水区森林公园养生山庄
629 61.145.90.246 61.145.90.255 广东省佛山市三水区 电信
630 61.145.91.0 61.145.91.255 广东省佛山市 禅城区电信
631 61.145.92.0 61.145.92.69 广东省佛山市三水区 电信
632 61.145.92.70 61.145.92.70 广东省佛山市 三水区森林公园养生山庄
633 61.145.92.71 61.145.93.11 广东省佛山市三水区 电信
634 61.145.93.12 61.145.93.12 广东省佛山市 三水森林公园北大青鸟ACCP学校
635 61.145.93.13 61.145.93.255 广东省佛山市三水区 电信
636 61.145.94.0 61.145.94.255 广东省佛山市禅城区 电信
637 61.145.95.0 61.145.96.255 广东省佛山市 电信
638 61.145.97.0 61.145.97.57 广东省佛山市顺德区 电信
639 61.145.97.58 61.145.97.58 广东省佛山市顺德区 容桂万维科技
640 61.145.97.59 61.145.97.65 广东省佛山市顺德区 电信
641 61.145.97.66 61.145.97.66 广东省佛山市顺德区 大良镇极速网吧
642 61.145.97.67 61.145.97.73 广东省佛山市顺德区 电信
643 61.145.97.74 61.145.97.74 广东省佛山市顺德区 大良镇希泰网吧(锦龙路)
644 61.145.97.75 61.145.97.75 广东省佛山市顺德区 电信
645 61.145.97.76 61.145.97.76 广东省佛山市顺德区 大良希泰网吧
646 61.145.97.77 61.145.97.89 广东省佛山市顺德区 电信
647 61.145.97.90 61.145.97.90 广东省佛山市顺德区 大良镇蓝语网吧(东明路32-33好楼)
648 61.145.97.91 61.145.97.117 广东省佛山市顺德区 电信
649 61.145.97.118 61.145.97.118 广东省佛山市顺德区 伦教盈网网吧
650 61.145.97.119 61.145.97.172 广东省佛山市顺德区 电信
651 61.145.97.173 61.145.97.173 广东省佛山市顺德区 祥安网吧
652 61.145.97.174 61.145.97.209 广东省佛山市顺德区 电信
653 61.145.97.210 61.145.97.210 广东省佛山市顺德区 大良区锦龙路飞浪网吧(皇帝酒店旁)
654 61.145.97.211 61.145.97.217 广东省佛山市顺德区 电信
655 61.145.97.218 61.145.97.218 广东省佛山市顺德区 容桂镇神行网吧
656 61.145.97.219 61.145.97.219 广东省佛山市顺德区 电信
657 61.145.97.220 61.145.97.220 广东省佛山市顺德区 容桂神行网吧
658 61.145.97.221 61.145.97.221 广东省佛山市顺德区 电信
659 61.145.97.222 61.145.97.222 广东省佛山市顺德区 容桂神行网吧
660 61.145.97.223 61.145.97.249 广东省佛山市顺德区 电信
661 61.145.97.250 61.145.97.250 广东省佛山市顺德区 大良区天罗地网网吧
662 61.145.97.251 61.145.106.255 广东省佛山市顺德区 电信
663 61.145.107.64 61.145.111.255 广东省佛山市顺德区 电信
664 61.146.48.0 61.146.49.255 广东省佛山市南海区 /禅城区电信
665 61.146.50.0 61.146.50.27 广东省佛山市南海区 电信
666 61.146.50.28 61.146.50.28 广东省佛山市 南海西樵南海网景网吧
667 61.146.50.29 61.146.51.58 广东省佛山市南海区 电信
668 61.146.51.59 61.146.51.59 广东省佛山市南海区 大沥金蝎网吧
669 61.146.51.60 61.146.52.255 广东省佛山市南海区 电信
670 61.146.53.0 61.146.53.255 广东省佛山市南海区 朝阳在线用户
671 61.146.54.0 61.146.60.90 广东省佛山市南海区 电信
672 61.146.60.91 61.146.60.91 广东省佛山市南海区 大沥街道办事处
673 61.146.60.92 61.146.72.43 广东省佛山市南海区 电信
674 61.146.72.44 61.146.72.44 广东省佛山市南海区 西樵镇杏头网吧
675 61.146.72.45 61.146.73.255 广东省佛山市南海区 电信
676 61.234.101.0 61.234.102.255 广东省佛山市顺德区 中移铁通
677 61.235.85.0 61.235.85.127 广东省佛山市 中移铁通
678 61.242.82.0 61.242.83.81 广东省佛山市 联通
679 61.242.83.82 61.242.83.82 广东省佛山市禅城区 网丛网吧
680 61.242.83.83 61.242.83.83 广东省佛山市 联通
681 61.242.83.84 61.242.83.84 广东省佛山市南海区 大沥直威网吧
682 61.242.83.85 61.242.83.221 广东省佛山市 联通
683 61.242.83.222 61.242.83.222 广东省佛山市 邮电技工学校
684 61.242.83.223 61.242.83.255 广东省佛山市 联通
685 61.242.95.0 61.242.95.255 广东省佛山市顺德区 联通
686 61.242.96.0 61.242.96.255 广东省佛山市高明区 /禅城区联通
687 61.242.97.0 61.242.97.2 广东省佛山市禅城区 联通
688 61.242.97.3 61.242.97.3 广东省佛山市 教育网
689 61.242.97.4 61.242.97.97 广东省佛山市禅城区 联通
690 61.242.97.98 61.242.97.98 广东省佛山市高明区 木子网络城
691 61.242.97.99 61.242.97.255 广东省佛山市禅城区 联通
692 61.242.98.0 61.242.99.255 广东省佛山市 联通
693 61.242.104.0 61.242.104.255 广东省佛山市 联通
694 61.242.111.0 61.242.111.255 广东省佛山市 联通
695 61.242.116.0 61.242.116.255 广东省佛山市 联通
696 61.242.117.0 61.242.117.255 广东省佛山市南海区 /禅城区/三水区联通
697 61.242.118.0 61.242.118.130 广东省佛山市 联通
698 61.242.118.131 61.242.118.131 广东省佛山市 伟通电工设备(机械)有限公司
699 61.242.118.132 61.242.118.255 广东省佛山市 联通
700 61.242.119.0 61.242.119.255 广东省佛山市禅城区 /南海区联通
701 61.242.120.0 61.242.121.255 广东省佛山市 联通
702 61.242.122.0 61.242.122.255 广东省佛山市南海区 /桂城联通
703 61.242.123.0 61.242.123.255 广东省佛山市南海区 /禅城区联通
704 61.242.124.0 61.242.125.1 广东省佛山市 联通
705 61.242.125.2 61.242.125.2 广东省佛山市南海区 天眼通网吧(平洲海天广场三楼)
706 61.242.125.3 61.242.125.5 广东省佛山市 联通
707 61.242.125.6 61.242.125.6 广东省佛山市 张槎清水居网吧
708 61.242.125.7 61.242.125.13 广东省佛山市 联通
709 61.242.125.14 61.242.125.14 广东省佛山市 张槎超速网吧
710 61.242.125.15 61.242.125.17 广东省佛山市 联通
711 61.242.125.18 61.242.125.18 广东省佛山市南海区 大沥网联网吧
712 61.242.125.19 61.242.125.49 广东省佛山市 联通
713 61.242.125.50 61.242.125.50 广东省佛山市南海区 大沥金蝎网吧
714 61.242.125.51 61.242.125.53 广东省佛山市 联通
715 61.242.125.54 61.242.125.54 广东省佛山市南海区 大沥榴莲网吧
716 61.242.125.55 61.242.125.73 广东省佛山市 联通
717 61.242.125.74 61.242.125.74 广东省佛山市南海区 大沥蒲城网吧
718 61.242.125.75 61.242.125.97 广东省佛山市 联通
719 61.242.125.98 61.242.125.98 广东省佛山市南海区 黄岐景仲网吧
720 61.242.125.99 61.242.125.133 广东省佛山市 联通
721 61.242.125.134 61.242.125.134 广东省佛山市 盐步小星星网吧
722 61.242.125.135 61.242.125.157 广东省佛山市 联通
723 61.242.125.158 61.242.125.158 广东省佛山市 大沥图强路金竭网吧
724 61.242.125.159 61.242.125.217 广东省佛山市 联通
725 61.242.125.218 61.242.125.218 广东省佛山市南海区 大沥星空网吧
726 61.242.125.219 61.242.127.255 广东省佛山市 联通
727 101.104.120.0 101.104.120.255 广东省佛山市 鹏博士数据中心
728 110.209.123.0 110.209.123.255 广东省佛山市高明区 中移铁通
729 110.210.96.0 110.210.96.255 广东省佛山市高明区 中移铁通
730 110.211.106.0 110.211.106.255 广东省佛山市高明区 中移铁通
731 110.211.226.0 110.211.255.255 广东省佛山市 中移铁通
732 112.73.0.0 112.73.31.255 广东省佛山市 睿江云BGP数据中心
733 112.89.76.0 112.89.79.255 广东省佛山市 联通
734 112.90.152.0 112.90.159.255 广东省佛山市 联通
735 112.91.32.0 112.91.32.255 广东省佛山市 联通
736 112.91.152.0 112.91.159.255 广东省佛山市 联通
737 112.92.0.194 112.92.0.194 广东省佛山市 联通
738 112.92.0.198 112.92.0.198 广东省佛山市 联通
739 112.92.0.206 112.92.0.206 广东省佛山市 联通
740 112.92.0.210 112.92.0.210 广东省佛山市 联通
741 112.92.0.226 112.92.0.226 广东省佛山市 联通
742 112.92.0.230 112.92.0.230 广东省佛山市 联通
743 112.92.0.234 112.92.0.234 广东省佛山市 联通
744 112.92.0.242 112.92.0.242 广东省佛山市 联通
745 112.92.13.0 112.92.13.255 广东省佛山市 联通
746 112.92.34.0 112.92.35.255 广东省佛山市 联通
747 112.93.32.0 112.93.127.255 广东省佛山市 联通
748 112.96.200.0 112.96.201.255 广东省佛山市 联通
749 113.69.0.0 113.69.19.255 广东省佛山市 电信
750 113.69.20.0 113.69.23.255 广东省佛山市南海区 电信
751 113.69.24.0 113.69.55.255 广东省佛山市 电信
752 113.69.56.0 113.69.56.255 广东省佛山市禅城区 电信
753 113.69.57.0 113.69.140.255 广东省佛山市 电信
754 113.69.141.0 113.69.141.255 广东省佛山市顺德区 电信
755 113.69.142.0 113.69.144.255 广东省佛山市 电信
756 113.69.145.0 113.69.145.255 广东省佛山市顺德区 电信
757 113.69.146.0 113.69.185.255 广东省佛山市 电信
758 113.69.186.0 113.69.186.255 广东省佛山市顺德区 电信
759 113.69.187.0 113.69.199.255 广东省佛山市 电信
760 113.69.200.0 113.69.200.255 广东省佛山市南海区 电信
761 113.69.201.0 113.69.231.255 广东省佛山市 电信
762 113.69.232.0 113.69.232.255 广东省佛山市高明区 电信
763 113.69.233.0 113.69.238.255 广东省佛山市 电信
764 113.69.239.0 113.69.239.255 广东省佛山市禅城区 电信
765 113.69.240.0 113.70.19.255 广东省佛山市 电信
766 113.70.20.0 113.70.20.255 广东省佛山市南海区 电信
767 113.70.21.0 113.70.38.255 广东省佛山市 电信
768 113.70.39.0 113.70.39.255 广东省佛山市禅城区 电信
769 113.70.40.0 113.70.69.255 广东省佛山市 电信
770 113.70.70.0 113.70.70.255 广东省佛山市南海区 电信
771 113.70.71.0 113.70.90.255 广东省佛山市 电信
772 113.70.91.0 113.70.95.255 广东省佛山市顺德区 电信
773 113.70.96.0 113.70.187.255 广东省佛山市 电信
774 113.70.188.0 113.70.188.255 广东省佛山市三水区 电信
775 113.70.189.0 113.70.226.255 广东省佛山市 电信
776 113.70.227.0 113.70.227.255 广东省佛山市南海区 电信
777 113.70.228.0 113.70.248.255 广东省佛山市 电信
778 113.70.249.0 113.70.249.255 广东省佛山市南海区 电信
779 113.70.250.0 113.71.8.255 广东省佛山市 电信
780 113.71.9.0 113.71.9.255 广东省佛山市南海区 电信
781 113.71.10.0 113.71.11.255 广东省佛山市 电信
782 113.71.12.0 113.71.12.255 广东省佛山市南海区 电信
783 113.71.13.0 113.71.110.255 广东省佛山市 电信
784 113.71.111.0 113.71.111.255 广东省佛山市禅城区 电信
785 113.71.112.0 113.71.125.255 广东省佛山市 电信
786 113.71.126.0 113.71.126.255 广东省佛山市三水区 电信
787 113.71.127.0 113.71.140.201 广东省佛山市 电信
788 113.71.140.202 113.71.140.202 广东省佛山市顺德市 柏福饭店(容桂竹山新村)
789 113.71.140.203 113.71.153.255 广东省佛山市 电信
790 113.71.154.0 113.71.154.255 广东省佛山市顺德区 电信
791 113.71.155.0 113.71.189.164 广东省佛山市 电信
792 113.71.189.165 113.71.189.165 广东省佛山市 南海东软信息学院
793 113.71.189.166 113.71.196.255 广东省佛山市 电信
794 113.71.197.0 113.71.198.255 广东省佛山市顺德区 电信
795 113.71.199.0 113.72.19.255 广东省佛山市 电信
796 113.72.20.0 113.72.22.255 广东省佛山市南海区 电信
797 113.72.23.0 113.72.47.255 广东省佛山市 电信
798 113.72.48.0 113.72.48.255 广东省佛山市顺德区 电信
799 113.72.49.0 113.72.69.255 广东省佛山市 电信
800 113.72.70.0 113.72.70.255 广东省佛山市顺德区 电信
801 113.72.71.0 113.72.74.255 广东省佛山市 电信
802 113.72.75.0 113.72.75.255 广东省佛山市顺德区 电信
803 113.72.76.0 113.72.136.255 广东省佛山市 电信
804 113.72.137.0 113.72.143.255 广东省佛山市顺德区 电信
805 113.72.144.0 113.72.145.255 广东省佛山市 电信
806 113.72.146.0 113.72.146.255 广东省佛山市顺德区 电信
807 113.72.147.0 113.72.172.255 广东省佛山市 电信
808 113.72.173.0 113.72.173.255 广东省佛山市南海区 电信
809 113.72.174.0 113.72.220.255 广东省佛山市 电信
810 113.72.221.0 113.72.222.255 广东省佛山市顺德区 电信
811 113.72.223.0 113.72.234.255 广东省佛山市 电信
812 113.72.235.0 113.72.235.255 广东省佛山市三水区 电信
813 113.72.236.0 113.72.252.255 广东省佛山市 电信
814 113.72.253.0 113.72.253.255 广东省佛山市高明区 电信
815 113.72.254.0 113.72.255.255 广东省佛山市 电信
816 113.98.173.0 113.98.173.255 广东省佛山市顺德市 电信节点
817 113.98.186.0 113.98.186.255 广东省佛山市 电信节点
818 113.104.128.0 113.104.128.255 广东省佛山市 电信
819 113.104.129.0 113.104.129.255 广东省佛山市高明区 电信
820 113.105.192.0 113.105.206.255 广东省佛山市 电信
821 113.105.207.0 113.105.207.255 广东省佛山市顺德区 电信
822 113.105.208.0 113.105.221.255 广东省佛山市 电信
823 113.105.222.0 113.105.223.255 广东省佛山市 电信IDC机房
824 113.105.224.0 113.105.255.255 广东省佛山市 电信
825 113.107.248.0 113.107.248.255 广东省佛山市 帝联信息科技电信CDN节点
826 113.107.249.0 113.107.255.255 广东省佛山市 电信
827 113.112.4.0 113.112.4.255 广东省佛山市南海区 电信
828 113.112.130.0 113.112.130.255 广东省佛山市 电信
829 113.113.89.0 113.113.120.255 广东省佛山市 电信
830 113.115.64.0 113.115.64.255 广东省佛山市 电信
831 116.5.0.0 116.5.81.255 广东省佛山市 电信
832 116.5.82.0 116.5.82.255 广东省佛山市顺德区 电信
833 116.5.83.0 116.5.123.255 广东省佛山市 电信
834 116.5.124.0 116.5.126.255 广东省佛山市南海区 电信
835 116.5.127.0 116.5.127.255 广东省佛山市 电信
836 116.6.52.0 116.6.55.255 广东省佛山市 电信
837 116.20.0.0 116.20.8.255 广东省佛山市 电信
838 116.20.9.0 116.20.9.255 广东省佛山市南海区 电信
839 116.20.10.0 116.20.13.255 广东省佛山市 电信
840 116.20.14.0 116.20.14.255 广东省佛山市高明区 电信
841 116.20.15.0 116.20.18.255 广东省佛山市 电信
842 116.20.19.0 116.20.19.255 广东省佛山市南海区 电信
843 116.20.20.0 116.20.27.255 广东省佛山市 电信
844 116.20.28.0 116.20.28.255 广东省佛山市南海区 电信
845 116.20.29.0 116.20.33.255 广东省佛山市 电信
846 116.20.34.0 116.20.34.255 广东省佛山市南海区 电信
847 116.20.35.0 116.20.56.255 广东省佛山市 电信
848 116.20.57.0 116.20.57.255 广东省佛山市顺德区 电信
849 116.20.58.0 116.20.60.255 广东省佛山市 电信
850 116.20.61.0 116.20.61.255 广东省佛山市南海区 电信
851 116.20.62.0 116.20.80.255 广东省佛山市 电信
852 116.20.81.0 116.20.83.255 广东省佛山市顺德区 电信
853 116.20.84.0 116.20.90.255 广东省佛山市 电信
854 116.20.91.0 116.20.91.255 广东省佛山市顺德区 电信
855 116.20.92.0 116.20.135.255 广东省佛山市 电信
856 116.20.136.0 116.20.136.255 广东省佛山市南海区 电信
857 116.20.137.0 116.20.142.255 广东省佛山市 电信
858 116.20.143.0 116.20.143.255 广东省佛山市南海区 电信
859 116.20.144.0 116.20.178.255 广东省佛山市 电信
860 116.20.179.0 116.20.179.255 广东省佛山市禅城区 电信
861 116.20.180.0 116.20.202.255 广东省佛山市 电信
862 116.20.203.0 116.20.203.255 广东省佛山市 (禅城区)电信
863 116.20.204.0 116.20.206.255 广东省佛山市 电信
864 116.20.207.0 116.20.207.255 广东省佛山市禅城区 电信
865 116.20.208.0 116.20.237.255 广东省佛山市 电信
866 116.20.238.0 116.20.248.255 广东省佛山市顺德区 电信
867 116.20.249.0 116.20.255.255 广东省佛山市 电信
868 116.56.0.0 116.56.63.255 广东省佛山市 广东商学院三水校区
869 116.60.24.0 116.60.27.255 广东省佛山市 中移铁通
870 116.60.224.0 116.60.231.255 广东省佛山市 中移铁通
871 116.62.0.0 116.62.31.255 广东省佛山市 中移铁通
872 119.2.128.0 119.2.255.255 广东省佛山市 广电宽带
873 119.63.32.0 119.63.63.255 广东省佛山市 思海网络
874 119.126.0.0 119.126.85.255 广东省佛山市 电信
875 119.126.86.0 119.126.86.255 广东省佛山市南海区 电信
876 119.126.87.0 119.126.91.255 广东省佛山市 电信
877 119.126.92.0 119.126.92.255 广东省佛山市南海区 电信
878 119.126.93.0 119.126.96.255 广东省佛山市 电信
879 119.126.97.0 119.126.97.255 广东省佛山市南海区 电信
880 119.126.98.0 119.126.170.255 广东省佛山市 电信
881 119.126.171.0 119.126.171.255 广东省佛山市南海区 电信
882 119.126.172.0 119.126.182.255 广东省佛山市 电信
883 119.126.183.0 119.126.183.255 广东省佛山市南海区 电信
884 119.126.184.0 119.126.217.255 广东省佛山市 电信
885 119.126.218.0 119.126.218.255 广东省佛山市南海区 电信
886 119.126.219.0 119.126.226.255 广东省佛山市 电信
887 119.126.227.0 119.126.227.255 广东省佛山市南海区 电信
888 119.126.228.0 119.126.235.255 广东省佛山市 电信
889 119.127.0.0 119.127.18.51 广东省佛山市 电信
890 119.127.18.52 119.127.18.52 广东省佛山市 智能网吧
891 119.127.18.53 119.127.22.255 广东省佛山市 电信
892 119.127.23.0 119.127.23.255 广东省佛山市高明区 电信
893 119.127.24.0 119.127.47.255 广东省佛山市 电信
894 119.127.48.0 119.127.48.255 广东省佛山市顺德区 电信
895 119.127.49.0 119.127.63.255 广东省佛山市 电信
896 119.145.129.0 119.145.129.255 广东省佛山市南海区 电信
897 119.145.130.0 119.145.140.255 广东省佛山市 电信
898 119.145.142.0 119.145.142.255 广东省佛山市禅城区 电信
899 119.145.143.0 119.145.165.65 广东省佛山市 电信
900 119.145.165.66 119.145.165.66 广东省佛山市南海区 进岚网吧西联分店(丹灶金沙西联村郭家路口)
901 119.145.165.67 119.145.165.105 广东省佛山市 电信
902 119.145.165.106 119.145.165.106 广东省佛山市南海区 野猫网吧(大沥镇黄歧泌冲大道2号2楼)
903 119.145.165.107 119.145.166.1 广东省佛山市 电信
904 119.145.166.2 119.145.166.2 广东省佛山市 创跃网吧第二分店(九江镇儒林西路48号)
905 119.145.166.3 119.145.166.17 广东省佛山市 电信
906 119.145.166.18 119.145.166.18 广东省佛山市南海区 创Q网吧
907 119.145.166.19 119.145.167.113 广东省佛山市 电信
908 119.145.167.114 119.145.167.114 广东省佛山市 三水区一起来网吧
909 119.145.167.115 119.145.168.221 广东省佛山市 电信
910 119.145.168.222 119.145.168.222 广东省佛山市 深蓝网吧第六分店(南海狮北综合市场)
911 119.145.168.223 119.145.169.21 广东省佛山市 电信
912 119.145.169.22 119.145.169.22 广东省佛山市南海区 小智慧连锁网络(里水)
913 119.145.169.23 119.145.169.255 广东省佛山市 电信
914 119.147.141.0 119.147.141.255 广东省佛山市禅城区 信息大厦电信IDC机房(汾江南路202号信息大厦9层)
915 120.31.0.0 120.31.5.255 广东省佛山市 广东睿江科技有限公司
916 120.31.7.0 120.31.51.127 广东省佛山市 广东睿江科技有限公司
917 120.31.52.0 120.31.63.255 广东省佛山市 广东睿江科技有限公司
918 120.31.66.0 120.31.66.47 广东省佛山市 广东睿江科技有限公司
919 120.31.67.0 120.31.68.223 广东省佛山市 广东睿江科技有限公司
920 120.31.69.0 120.31.135.255 广东省佛山市 广东睿江科技有限公司
921 120.31.137.0 120.31.255.255 广东省佛山市 广东睿江科技有限公司
922 120.81.0.0 120.81.226.255 广东省佛山市 联通
923 120.81.227.0 120.81.227.0 广东省珠海市 /佛山市(移动联通互联出口)
924 120.81.227.1 120.81.255.255 广东省佛山市 联通
925 120.82.192.0 120.82.212.255 广东省佛山市 联通
926 120.82.213.0 120.82.213.255 广东省佛山市南海区 联通
927 120.82.214.0 120.82.231.255 广东省佛山市 联通
928 120.82.232.0 120.82.232.255 广东省佛山市南海区 联通
929 120.82.233.0 120.83.29.255 广东省佛山市 联通
930 120.83.30.0 120.83.30.255 广东省佛山市南海区 联通
931 120.83.31.0 120.83.31.255 广东省佛山市 联通
932 120.83.128.0 120.83.191.255 广东省佛山市 联通
933 120.84.0.0 120.84.16.255 广东省佛山市 联通
934 120.86.0.0 120.86.10.255 广东省佛山市 联通
935 120.86.11.0 120.86.11.255 广东省佛山市南海区 联通
936 120.86.12.0 120.86.29.255 广东省佛山市 联通
937 120.86.30.0 120.86.30.255 广东省佛山市南海区 联通
938 120.86.31.0 120.86.31.255 广东省佛山市 联通
939 120.87.96.0 120.87.103.255 广东省佛山市 联通
940 120.87.104.0 120.87.104.255 广东省佛山市南海区 联通
941 120.87.105.0 120.87.107.235 广东省佛山市 联通
942 120.87.107.236 120.87.107.236 广东省佛山市南海区 天空网吧(大沥星空网吧8号)
943 120.87.107.237 120.87.109.255 广东省佛山市 联通
944 120.87.110.0 120.87.110.255 广东省佛山市南海区 联通
945 120.87.111.0 120.87.137.255 广东省佛山市 联通
946 120.87.138.0 120.87.138.255 广东省佛山市顺德区 联通
947 120.87.139.0 120.87.191.255 广东省佛山市 联通
948 120.196.8.0 120.196.9.255 广东省佛山市 移动
949 120.196.118.0 120.196.119.255 广东省佛山市 移动
950 120.196.176.0 120.196.189.255 广东省佛山市 移动
951 120.197.192.0 120.197.220.255 广东省佛山市 移动
952 120.197.221.0 120.197.221.255 广东省佛山市三水区 移动
953 120.197.222.0 120.197.223.255 广东省佛山市 移动
954 120.234.44.0 120.234.75.255 广东省佛山市 移动
955 121.9.0.0 121.9.255.255 广东省佛山市 电信
956 121.201.32.0 121.201.32.31 广东省佛山市 广东睿江科技有限公司
957 121.201.32.64 121.201.32.255 广东省佛山市 广东睿江科技有限公司
958 121.201.42.0 121.201.56.127 广东省佛山市 广东睿江科技有限公司
959 121.201.58.0 121.201.64.255 广东省佛山市 广东睿江科技有限公司
960 121.201.68.0 121.201.70.47 广东省佛山市 广东睿江科技有限公司
961 121.201.70.64 121.201.75.255 广东省佛山市 广东睿江科技有限公司
962 121.201.76.128 121.201.82.255 广东省佛山市 广东睿江科技有限公司
963 121.201.83.64 121.201.108.255 广东省佛山市 广东睿江科技有限公司
964 121.201.109.81 121.201.109.255 广东省佛山市 广东睿江科技有限公司
965 121.201.112.0 121.201.127.255 广东省佛山市 广东睿江科技有限公司
966 122.8.52.0 122.8.52.255 广东省佛山市 珠江宽频
967 123.49.128.0 123.49.163.255 广东省佛山市 中移铁通
968 123.49.176.0 123.49.176.255 广东省佛山市 中移铁通
969 123.49.184.0 123.49.184.255 广东省佛山市 中移铁通
970 123.49.244.0 123.49.253.255 广东省佛山市 中移铁通
971 123.64.216.0 123.64.223.255 广东省佛山市 中移铁通
972 123.65.88.0 123.65.95.255 广东省佛山市 中移铁通
973 123.88.32.0 123.88.40.255 广东省佛山市 中移铁通
974 123.88.41.0 123.88.41.255 广东省佛山市南海区 中移铁通
975 123.88.42.0 123.88.46.255 广东省佛山市 中移铁通
976 123.88.47.0 123.88.47.255 广东省佛山市南海区 中移铁通
977 123.89.231.0 123.89.231.255 广东省佛山市 中移铁通
978 123.242.0.0 123.242.127.255 广东省佛山市 电信
979 124.20.112.0 124.20.115.255 广东省佛山市 联通
980 124.20.116.0 124.20.118.255 广东省佛山市禅城区 联通
981 124.20.119.0 124.20.127.255 广东省佛山市 联通
982 124.20.176.0 124.20.184.255 广东省佛山市 联通
983 124.20.185.0 124.20.185.255 广东省佛山市禅城区 联通
984 124.20.186.0 124.20.223.255 广东省佛山市 联通
985 124.20.240.0 124.20.247.255 广东省佛山市 联通
986 124.240.0.0 124.240.90.255 广东省佛山市 广电宽带
987 124.240.92.0 124.240.97.255 广东省佛山市 广电宽带
988 124.240.101.0 124.240.103.255 广东省佛山市 广电宽带
989 124.240.105.0 124.240.119.255 广东省佛山市 广电宽带
990 125.88.145.0 125.88.146.255 广东省佛山市 电信
991 125.88.176.0 125.88.188.255 广东省佛山市 电信
992 125.88.189.0 125.88.190.255 广东省佛山市 360网站卫士电信CDN节点
993 125.88.191.0 125.88.191.255 广东省佛山市 电信
994 125.95.0.0 125.95.255.255 广东省佛山市 电信
995 125.216.61.0 125.216.61.255 广东省佛山市 佛山职业技术学院
996 157.61.153.0 157.61.155.255 广东省佛山市 联通
997 157.61.156.0 157.61.156.255 广东省佛山市顺德区 联通
998 157.61.157.0 157.61.157.255 广东省佛山市 联通
999 157.61.158.0 157.61.158.255 广东省佛山市南海区 联通
1000 157.61.159.0 157.61.159.255 广东省佛山市顺德区 联通