ip地址查询

佛山市IP地址列表

佛山市网吧IP地址列表

在下面输入您要查询IP地址段范围的地理位置,点击查询

请输入地理位置:
最多只能列出前1000条IP信息,更详细的ip列表信息请用上边的查询按钮进入
序号 IP 起始地址 IP 结束地址 所在位置信息 电子地图
1 14.17.96.0 14.17.113.255 广东省佛山市 电信
2 14.18.160.0 14.18.191.255 广东省佛山市 电信
3 14.21.63.0 14.21.63.255 广东省佛山市 电信
4 14.22.16.0 14.22.19.255 广东省佛山市 电信
5 14.25.42.0 14.25.42.255 广东省佛山市 电信
6 14.29.32.0 14.29.63.255 广东省佛山市 电信
7 14.29.72.0 14.29.72.255 广东省佛山市 电信
8 14.119.80.0 14.119.87.255 广东省佛山市 电信
9 14.122.32.0 14.122.63.255 广东省佛山市 电信
10 14.123.0.0 14.123.15.255 广东省佛山市 电信
11 14.123.32.0 14.123.63.255 广东省佛山市 电信
12 14.144.64.0 14.144.114.255 广东省佛山市 电信
13 14.144.115.0 14.144.115.255 广东省佛山市三水区 电信
14 14.144.116.0 14.144.188.255 广东省佛山市 电信
15 14.144.189.0 14.144.189.255 广东省佛山市禅城区 电信
16 14.144.190.0 14.144.191.255 广东省佛山市 电信
17 14.157.0.0 14.157.48.255 广东省佛山市 电信
18 14.157.49.0 14.157.49.255 广东省佛山市南海区 电信
19 14.157.50.0 14.157.51.255 广东省佛山市 电信
20 14.157.52.0 14.157.52.255 广东省佛山市南海区 电信
21 14.157.53.0 14.157.213.255 广东省佛山市 电信
22 14.157.214.0 14.157.214.255 广东省佛山市南海区 电信
23 14.157.215.0 14.157.227.255 广东省佛山市 电信
24 14.157.228.0 14.157.238.255 广东省佛山市三水区 电信
25 14.157.239.0 14.157.241.255 广东省佛山市 电信
26 14.157.242.0 14.157.242.255 广东省佛山市三水区 电信
27 14.157.243.0 14.157.246.255 广东省佛山市 电信
28 14.157.247.0 14.157.247.255 广东省佛山市三水区 电信
29 14.157.248.0 14.157.255.255 广东省佛山市 电信
30 14.211.0.0 14.211.11.255 广东省佛山市 电信
31 14.211.12.0 14.211.12.255 广东省佛山市顺德区 电信
32 14.211.13.0 14.211.96.255 广东省佛山市 电信
33 14.211.97.0 14.211.97.255 广东省佛山市顺德区 电信
34 14.211.98.0 14.211.127.255 广东省佛山市 电信
35 14.211.128.0 14.211.128.255 广东省佛山市三水区 电信
36 14.211.129.0 14.211.131.255 广东省佛山市 电信
37 14.211.132.0 14.211.132.255 广东省佛山市南海区 电信
38 14.211.133.0 14.211.135.255 广东省佛山市 电信
39 14.211.136.0 14.211.136.255 广东省佛山市南海区 电信
40 14.211.137.0 14.212.13.255 广东省佛山市 电信
41 14.212.14.0 14.212.14.255 广东省佛山市顺德区 电信
42 14.212.15.0 14.212.211.255 广东省佛山市 电信
43 14.212.212.0 14.212.212.255 广东省佛山市顺德区 电信
44 14.212.213.0 14.213.12.255 广东省佛山市 电信
45 14.213.13.0 14.213.13.255 广东省佛山市顺德区 电信
46 14.213.14.0 14.213.29.255 广东省佛山市 电信
47 14.213.30.0 14.213.30.255 广东省佛山市顺德区 电信
48 14.213.31.0 14.213.35.255 广东省佛山市 电信
49 14.213.36.0 14.213.36.255 广东省佛山市顺德区 电信
50 14.213.37.0 14.213.51.255 广东省佛山市 电信
51 14.213.52.0 14.213.52.255 广东省佛山市顺德区 电信
52 14.213.53.0 14.213.154.255 广东省佛山市 电信
53 14.213.155.0 14.213.155.255 广东省佛山市顺德区 电信
54 14.213.156.0 14.213.171.255 广东省佛山市 电信
55 14.213.172.0 14.213.172.255 广东省佛山市顺德区 电信
56 14.213.173.0 14.213.244.255 广东省佛山市 电信
57 14.213.245.0 14.213.245.255 广东省佛山市南海区 电信
58 14.213.246.0 14.214.25.255 广东省佛山市 电信
59 14.214.26.0 14.214.26.255 广东省佛山市三水区 电信
60 14.214.27.0 14.214.38.255 广东省佛山市 电信
61 14.214.39.0 14.214.39.255 广东省佛山市禅城区 电信
62 14.214.40.0 14.214.59.255 广东省佛山市 电信
63 14.214.60.0 14.214.70.255 广东省佛山市高明区 电信
64 14.214.71.0 14.214.73.255 广东省佛山市 电信
65 14.214.74.0 14.214.74.255 广东省佛山市高明区 电信
66 14.214.75.0 14.214.77.255 广东省佛山市 电信
67 14.214.78.0 14.214.78.255 广东省佛山市高明区 电信
68 14.214.79.0 14.214.79.255 广东省佛山市 电信
69 14.214.80.0 14.214.83.255 广东省佛山市高明区 电信
70 14.214.84.0 14.214.88.255 广东省佛山市 电信
71 14.214.89.0 14.214.89.255 广东省佛山市高明区 电信
72 14.214.90.0 14.214.97.255 广东省佛山市 电信
73 14.214.98.0 14.214.103.255 广东省佛山市高明区 电信
74 14.214.104.0 14.214.113.255 广东省佛山市 电信
75 14.214.114.0 14.214.121.255 广东省佛山市高明区 电信
76 14.214.122.0 14.214.125.255 广东省佛山市 电信
77 14.214.126.0 14.214.155.255 广东省佛山市高明区 电信
78 14.214.156.0 14.214.159.255 广东省佛山市 电信
79 14.214.160.0 14.214.160.255 广东省佛山市高明区 电信
80 14.214.161.0 14.214.162.255 广东省佛山市 电信
81 14.214.163.0 14.214.163.255 广东省佛山市高明区 电信
82 14.214.164.0 14.215.8.255 广东省佛山市 电信
83 14.215.10.0 14.215.43.255 广东省佛山市 电信
84 14.215.44.0 14.215.44.255 广东省佛山市南海区 电信
85 14.215.45.0 14.215.59.255 广东省佛山市 电信
86 14.215.60.0 14.215.60.255 广东省佛山市南海区 电信
87 14.215.61.0 14.215.107.255 广东省佛山市 电信
88 14.215.120.0 14.215.127.255 广东省佛山市 电信
89 14.215.160.0 14.215.176.255 广东省佛山市 电信
90 14.215.178.0 14.215.197.255 广东省佛山市 电信
91 14.215.198.0 14.215.198.255 广东省佛山市南海区 电信
92 14.215.199.0 14.215.204.255 广东省佛山市 电信
93 14.215.205.0 14.215.215.255 广东省佛山市南海区 电信
94 14.215.217.0 14.215.247.255 广东省佛山市南海区 电信
95 14.215.248.0 14.215.255.255 广东省佛山市 电信
96 14.223.0.0 14.223.63.255 广东省佛山市 电信
97 14.223.64.0 14.223.64.255 广东省佛山市南海区 电信
98 14.223.65.0 14.223.83.255 广东省佛山市 电信
99 14.223.84.0 14.223.84.255 广东省佛山市南海区 电信
100 14.223.85.0 14.223.105.255 广东省佛山市 电信
101 14.223.106.0 14.223.106.255 广东省佛山市南海区 电信
102 14.223.107.0 14.223.107.255 广东省佛山市 电信
103 14.223.108.0 14.223.108.255 广东省佛山市顺德区 电信
104 14.223.109.0 14.223.137.255 广东省佛山市 电信
105 14.223.138.0 14.223.138.255 广东省佛山市三水区 电信
106 14.223.139.0 14.223.147.255 广东省佛山市 电信
107 14.223.148.0 14.223.149.255 广东省佛山市高明区 电信
108 14.223.150.0 14.223.168.255 广东省佛山市 电信
109 14.223.169.0 14.223.170.255 广东省佛山市南海区 电信
110 14.223.171.0 14.223.255.255 广东省佛山市 电信
111 27.36.0.0 27.36.42.255 广东省佛山市 联通
112 27.36.43.0 27.36.43.255 广东省佛山市顺德区 联通
113 27.36.44.0 27.36.87.255 广东省佛山市 联通
114 27.36.88.0 27.36.88.255 广东省佛山市南海区 联通
115 27.36.89.0 27.36.113.255 广东省佛山市 联通
116 27.36.114.0 27.36.114.255 广东省佛山市高明区 联通
117 27.36.115.0 27.36.125.255 广东省佛山市 联通
118 27.36.126.0 27.36.126.255 广东省佛山市高明区 联通
119 27.36.127.0 27.36.166.255 广东省佛山市 联通
120 27.36.167.0 27.36.167.255 广东省佛山市南海区 联通
121 27.36.168.0 27.36.255.255 广东省佛山市 联通
122 27.45.128.0 27.45.166.255 广东省佛山市 联通
123 27.45.167.0 27.45.167.255 广东省佛山市禅城区 联通
124 27.45.168.0 27.45.168.255 广东省佛山市南海区 联通
125 27.45.169.0 27.45.169.255 广东省佛山市 联通
126 27.45.170.0 27.45.170.255 广东省佛山市南海区 联通
127 27.45.171.0 27.45.216.255 广东省佛山市 联通
128 27.45.217.0 27.45.217.255 广东省佛山市南海区 联通
129 27.45.218.0 27.45.255.255 广东省佛山市 联通
130 42.197.96.0 42.197.127.255 广东省佛山市 鹏博士长城宽带
131 45.251.52.0 45.251.55.255 广东省佛山市
132 58.248.180.0 58.248.180.255 广东省佛山市顺德区 联通IDC机房
133 58.252.64.0 58.252.64.255 广东省佛山市 联通
134 58.252.65.0 58.252.66.255 广东省佛山市南海区 联通
135 58.252.67.0 58.252.72.69 广东省佛山市 联通
136 58.252.72.70 58.252.72.71 广东省佛山市南海区 大沥谢边嘉美灯饰厂
137 58.252.72.72 58.252.72.133 广东省佛山市 联通
138 58.252.72.134 58.252.72.134 广东省佛山市南海区 省工业贸易职业技术学校网吧(官窑教育路31号)
139 58.252.72.135 58.252.80.255 广东省佛山市 联通
140 58.252.81.0 58.252.81.255 广东省佛山市顺德区 联通
141 58.252.82.0 58.252.82.255 广东省佛山市南海区 联通
142 58.252.83.0 58.252.88.255 广东省佛山市 联通
143 58.252.89.0 58.252.91.255 广东省佛山市南海区 联通
144 58.252.92.0 58.252.95.255 广东省佛山市 联通
145 58.252.96.0 58.252.101.255 广东省佛山市顺德区 联通
146 58.252.102.0 58.252.102.255 广东省佛山市南海区 联通
147 58.252.103.0 58.252.105.255 广东省佛山市顺德区 联通
148 58.252.106.0 58.252.107.255 广东省佛山市南海区 联通
149 58.252.108.0 58.252.114.255 广东省佛山市顺德区 联通
150 58.252.115.0 58.252.118.176 广东省佛山市 联通
151 58.252.118.177 58.252.118.177 广东省佛山市南海区 桂城凯利莱宾馆
152 58.252.118.178 58.252.118.255 广东省佛山市 联通
153 58.252.119.0 58.252.119.255 广东省佛山市禅城区 联通
154 58.252.120.0 58.252.123.255 广东省佛山市 联通
155 58.252.124.0 58.252.127.255 广东省佛山市顺德区 联通
156 58.252.154.0 58.252.154.255 广东省佛山市 铁通佛山分公司
157 58.254.96.0 58.254.119.255 广东省佛山市 联通
158 58.254.120.0 58.254.121.255 广东省佛山市顺德区 联通
159 58.254.122.0 58.254.122.255 广东省佛山市南海区 联通
160 58.254.123.0 58.254.125.255 广东省佛山市顺德区 联通
161 58.254.126.0 58.254.126.255 广东省佛山市 联通
162 58.254.127.0 58.254.127.255 广东省佛山市南海区 联通
163 58.254.200.0 58.254.219.255 广东省佛山市 联通
164 58.254.238.0 58.254.241.255 广东省佛山市 联通
165 58.255.161.0 58.255.161.255 广东省佛山市 联通
166 58.255.162.0 58.255.162.255 广东省佛山市顺德区 联通
167 58.255.163.0 58.255.175.255 广东省佛山市 联通
168 58.255.244.0 58.255.248.255 广东省佛山市 联通
169 58.255.249.0 58.255.253.255 广东省佛山市 迅雷离线服务器
170 59.37.40.0 59.37.40.89 广东省佛山市 电信
171 59.37.40.90 59.37.40.90 广东省佛山市 广东嘉莉诗(国际)服装有限公司
172 59.37.40.91 59.37.40.255 广东省佛山市 电信
173 59.37.48.0 59.37.49.255 广东省佛山市 电信
174 59.38.64.0 59.38.64.255 广东省佛山市禅城区 电信
175 59.38.65.0 59.38.70.154 广东省佛山市三水区 电信
176 59.38.70.155 59.38.70.155 广东省佛山市三水区 御景华庭
177 59.38.70.156 59.38.79.255 广东省佛山市三水区 电信
178 59.38.80.0 59.38.87.255 广东省佛山市 电信
179 59.38.88.0 59.38.88.255 广东省佛山市三水区 电信
180 59.38.89.0 59.38.91.255 广东省佛山市 电信
181 59.38.92.0 59.38.95.255 广东省佛山市三水区 电信
182 59.38.96.0 59.38.97.255 广东省佛山市 电信
183 59.38.101.0 59.38.101.255 广东省佛山市 北京爱奇艺科技有限公司电信节点
184 59.38.108.0 59.38.108.255 广东省佛山市 电信
185 59.38.109.0 59.38.109.41 广东省佛山市禅城区 电信
186 59.38.109.42 59.38.109.42 广东省佛山市禅城区 一网情深网吧
187 59.38.109.43 59.38.109.141 广东省佛山市禅城区 电信
188 59.38.109.142 59.38.109.142 广东省佛山市禅城区 铁通网吧南庄店
189 59.38.109.143 59.38.109.245 广东省佛山市禅城区 电信
190 59.38.109.246 59.38.109.246 广东省佛山市禅城区 星空网盟(祖庙店)
191 59.38.109.247 59.38.109.253 广东省佛山市禅城区 电信
192 59.38.109.254 59.38.109.254 广东省佛山市禅城区 超速达网吧
193 59.38.109.255 59.38.109.255 广东省佛山市禅城区 电信
194 59.38.110.0 59.38.111.255 广东省佛山市 电信
195 59.38.112.0 59.38.112.255 广东省佛山市 北京百度网讯有限公司电信节点
196 59.38.117.0 59.38.120.255 广东省佛山市 电信
197 59.38.121.0 59.38.121.255 广东省佛山市南海区 电信
198 59.38.122.0 59.38.132.255 广东省佛山市 电信
199 59.38.133.0 59.38.138.255 广东省佛山市南海区 电信
200 59.38.139.0 59.38.143.255 广东省佛山市 电信
201 59.38.144.0 59.38.147.255 广东省佛山市南海区 电信
202 59.38.148.0 59.38.150.255 广东省佛山市 电信
203 59.38.151.0 59.38.151.255 广东省佛山市南海区 电信
204 59.38.152.0 59.38.162.255 广东省佛山市 电信
205 59.38.163.0 59.38.171.255 广东省佛山市南海区 电信
206 59.38.172.0 59.38.175.255 广东省佛山市 电信
207 59.38.176.0 59.38.180.255 广东省佛山市禅城区 电信
208 59.38.181.0 59.38.196.84 广东省佛山市顺德区 电信
209 59.38.196.85 59.38.196.85 广东省佛山市顺德区 蓝弧网吧(容桂青华北路6号)
210 59.38.196.86 59.38.196.107 广东省佛山市顺德区 电信
211 59.38.196.108 59.38.196.108 广东省佛山市顺德区 大良动感网吧
212 59.38.196.109 59.38.196.113 广东省佛山市顺德区 电信
213 59.38.196.114 59.38.196.114 广东省佛山市顺德区 北窖柏联网吧
214 59.38.196.115 59.38.196.123 广东省佛山市顺德区 电信
215 59.38.196.124 59.38.196.124 广东省佛山市顺德区 百祥网吧(大良红岗市场2楼)
216 59.38.196.125 59.38.197.0 广东省佛山市顺德区 电信
217 59.38.197.1 59.38.197.5 广东省佛山市顺德区 小黄铺相聚网吧
218 59.38.197.6 59.38.197.17 广东省佛山市顺德区 电信
219 59.38.197.18 59.38.197.18 广东省佛山市顺德区 伦教三洲明珠网吧
220 59.38.197.19 59.38.197.57 广东省佛山市顺德区 电信
221 59.38.197.58 59.38.197.58 广东省佛山市顺德区 博新网吧(北滘镇西海村西海市场二楼)
222 59.38.197.59 59.38.197.124 广东省佛山市顺德区 电信
223 59.38.197.125 59.38.197.125 广东省佛山市顺德区 闽都网吧
224 59.38.197.126 59.38.235.255 广东省佛山市顺德区 电信
225 59.38.236.0 59.38.236.255 广东省佛山市禅城区 电信
226 59.38.237.0 59.38.255.255 广东省佛山市顺德区 电信
227 59.39.0.0 59.39.2.255 广东省佛山市 电信
228 59.39.3.0 59.39.3.255 广东省佛山市南海区 电信
229 59.39.4.0 59.39.4.255 广东省佛山市 电信
230 59.39.5.0 59.39.7.255 广东省佛山市顺徳区 电信
231 59.39.8.0 59.39.8.255 广东省佛山市高明区 电信
232 59.39.9.0 59.39.16.255 广东省佛山市顺徳区 电信
233 59.39.17.0 59.39.20.255 广东省佛山市 电信
234 59.39.21.0 59.39.30.41 广东省佛山市顺德区 电信
235 59.39.30.42 59.39.30.42 广东省佛山市顺德区 容桂天佑城金鹰网吧
236 59.39.30.43 59.39.30.122 广东省佛山市顺德区 电信
237 59.39.30.123 59.39.30.123 广东省佛山市顺德区 北滘镇碧江村坤洲管理区国华纪念中学
238 59.39.30.124 59.39.30.194 广东省佛山市顺德区 电信
239 59.39.30.195 59.39.30.199 广东省佛山市顺德区 大良创纪网吧
240 59.39.30.200 59.39.30.255 广东省佛山市顺德区 电信
241 59.39.31.0 59.39.31.255 广东省佛山市 帝联信息科技电信CDN节点
242 59.39.32.0 59.39.40.255 广东省佛山市 电信
243 59.39.41.0 59.39.41.33 广东省佛山市南海区 电信
244 59.39.41.34 59.39.41.34 广东省佛山市南海区 进岚网吧(丹灶镇金沙联沙开发区)
245 59.39.41.35 59.39.41.255 广东省佛山市南海区 电信
246 59.39.42.0 59.39.46.255 广东省佛山市 电信
247 59.39.47.0 59.39.47.255 广东省佛山市南海区 电信
248 59.39.48.0 59.39.48.255 广东省佛山市顺德区 电信
249 59.39.49.0 59.39.57.255 广东省佛山市 电信
250 59.39.58.0 59.39.58.255 广东省佛山市禅城区 电信
251 59.39.59.0 59.39.61.17 广东省佛山市 电信
252 59.39.61.18 59.39.61.18 广东省佛山市禅城区 东方网盟先迪网吧(佛山火车站西侧)
253 59.39.61.19 59.39.61.73 广东省佛山市 电信
254 59.39.61.74 59.39.61.74 广东省佛山市禅城区 绿境网吧(汾江南路绿景苑会所二楼)
255 59.39.61.75 59.39.61.189 广东省佛山市 电信
256 59.39.61.190 59.39.61.190 广东省佛山市禅城区 陶缘网吧
257 59.39.61.191 59.39.61.209 广东省佛山市 电信
258 59.39.61.210 59.39.61.210 广东省佛山市禅城区 天堂网吧(石湾街道)
259 59.39.61.211 59.39.62.97 广东省佛山市 电信
260 59.39.62.98 59.39.62.98 广东省佛山市三水区 龙游天下网吧(乐平大道)
261 59.39.62.99 59.39.62.101 广东省佛山市 电信
262 59.39.62.102 59.39.62.102 广东省佛山市三水区 实验技工学校
263 59.39.62.103 59.39.62.161 广东省佛山市 电信
264 59.39.62.162 59.39.62.162 广东省佛山市三水区 白坭镇飞捷网吧
265 59.39.62.163 59.39.62.201 广东省佛山市 电信
266 59.39.62.202 59.39.62.206 广东省佛山市 天空之城网络中心
267 59.39.62.207 59.39.62.237 广东省佛山市 电信
268 59.39.62.238 59.39.62.238 广东省佛山市三水区 心灵网吧
269 59.39.62.239 59.39.63.9 广东省佛山市 电信
270 59.39.63.10 59.39.63.10 广东省佛山市高明区 荣泰网吧
271 59.39.63.11 59.39.63.25 广东省佛山市 电信
272 59.39.63.26 59.39.63.26 广东省佛山市高明区 心晴网吧
273 59.39.63.27 59.39.63.93 广东省佛山市 电信
274 59.39.63.94 59.39.63.94 广东省佛山市高明区 通网世界网吧
275 59.39.63.95 59.39.63.121 广东省佛山市 电信
276 59.39.63.122 59.39.63.122 广东省佛山市高明区 绿色网宛网吧
277 59.39.63.123 59.39.63.221 广东省佛山市 电信
278 59.39.63.222 59.39.63.222 广东省佛山市高明区 星宇网吧
279 59.39.63.223 59.39.65.17 广东省佛山市 电信
280 59.39.65.18 59.39.65.18 广东省佛山市禅城区 永红工业区鹏飞网吧
281 59.39.65.19 59.39.65.45 广东省佛山市 电信
282 59.39.65.46 59.39.65.46 广东省佛山市禅城区 南庄强手网吧
283 59.39.65.47 59.39.65.145 广东省佛山市 电信
284 59.39.65.146 59.39.65.146 广东省佛山市禅城区 显客网吧(南庄镇南庄大道54号)
285 59.39.65.147 59.39.67.13 广东省佛山市 电信
286 59.39.67.14 59.39.67.14 广东省佛山市 零点在线网吧
287 59.39.67.15 59.39.67.49 广东省佛山市 电信
288 59.39.67.50 59.39.67.50 广东省佛山市顺德区 点击网吧
289 59.39.67.51 59.39.67.55 广东省佛山市 电信
290 59.39.67.56 59.39.67.56 广东省佛山市顺德区 点击网络俱乐部(大良云良路71号云路市场二楼)
291 59.39.67.57 59.39.67.81 广东省佛山市 电信
292 59.39.67.82 59.39.67.82 广东省佛山市顺德区 容桂翔雄网吧
293 59.39.67.83 59.39.67.133 广东省佛山市顺德区 电信
294 59.39.67.134 59.39.67.134 广东省佛山市顺德区 容桂镇瑞恒网吧
295 59.39.67.135 59.39.67.137 广东省佛山市顺德区 电信
296 59.39.67.138 59.39.67.138 广东省佛山市顺德区 顺德梦网
297 59.39.67.139 59.39.67.237 广东省佛山市顺德区 电信
298 59.39.67.238 59.39.67.238 广东省佛山市顺德区 容桂华宇网吧
299 59.39.67.239 59.39.68.89 广东省佛山市顺德区 电信
300 59.39.68.90 59.39.68.90 广东省佛山市顺德区 E时代迅雷网吧(乐从跃进路A138号)
301 59.39.68.91 59.39.68.194 广东省佛山市顺德区 电信
302 59.39.68.195 59.39.68.199 广东省佛山市顺德区 均安闽达网吧
303 59.39.68.200 59.39.68.227 广东省佛山市顺德区 电信
304 59.39.68.228 59.39.68.228 广东省佛山市顺德区 祥富网吧(桂新西路23号)
305 59.39.68.229 59.39.68.241 广东省佛山市顺德区 电信
306 59.39.68.242 59.39.68.242 广东省佛山市顺德区 龙江镇娱乐网吧
307 59.39.68.243 59.39.69.25 广东省佛山市顺德区 电信
308 59.39.69.26 59.39.69.30 广东省佛山市顺德区 大良酷派网吧
309 59.39.69.31 59.39.69.61 广东省佛山市顺德区 电信
310 59.39.69.62 59.39.69.62 广东省佛山市顺德区 龙江镇龙峰大道超时空网吧
311 59.39.69.63 59.39.69.65 广东省佛山市顺德区 电信
312 59.39.69.66 59.39.69.66 广东省佛山市顺德区 龙江镇龙山红叶网吧
313 59.39.69.67 59.39.69.169 广东省佛山市顺德区 电信
314 59.39.69.170 59.39.69.170 广东省佛山市顺德区 乐从水藤东方网盟-星晴店
315 59.39.69.171 59.39.71.255 广东省佛山市顺德区 电信
316 61.28.5.50 61.28.5.50 广东省佛山市禅城区 汾江中路画王网吧
317 61.28.43.0 61.28.44.255 广东省佛山市 盈联宽带
318 61.28.63.128 61.28.63.255 广东省佛山市 珠江宽频
319 61.140.3.0 61.140.3.255 广东省佛山市 电信
320 61.142.122.0 61.142.122.46 广东省佛山市顺德区 电信
321 61.142.122.47 61.142.122.47 广东省佛山市顺德区 乐从水藤大道宇创科技
322 61.142.122.48 61.142.127.170 广东省佛山市顺德区 电信
323 61.142.127.171 61.142.127.171 广东省佛山市顺德区 志彬网吧
324 61.142.127.172 61.142.127.173 广东省佛山市顺德区 电信
325 61.142.127.174 61.142.127.174 广东省佛山市顺德区 (大良)志龙网吧
326 61.142.127.175 61.142.127.185 广东省佛山市顺德区 电信
327 61.142.127.186 61.142.127.186 广东省佛山市顺德区 大良红网网吧
328 61.142.127.187 61.142.127.189 广东省佛山市顺德区 电信
329 61.142.127.190 61.142.127.190 广东省佛山市顺德区 红网网吧
330 61.142.127.191 61.142.127.226 广东省佛山市顺德区 电信
331 61.142.127.227 61.142.127.227 广东省佛山市顺德区 北窖开阔网吧
332 61.142.127.228 61.142.127.241 广东省佛山市顺德区 电信
333 61.142.127.242 61.142.127.246 广东省佛山市顺德区 大良动感网吧
334 61.142.127.247 61.142.159.255 广东省佛山市顺德区 电信
335 61.142.160.0 61.142.160.255 广东省佛山市禅城区 电信
336 61.142.161.0 61.142.167.255 广东省佛山市 电信
337 61.142.168.0 61.142.168.255 广东省佛山市 三水
338 61.142.169.0 61.142.172.41 广东省佛山市 电信
339 61.142.172.42 61.142.172.43 广东省佛山市禅城区 东方网吧
340 61.142.172.44 61.142.172.44 广东省佛山市 电信
341 61.142.172.45 61.142.172.45 广东省佛山市 东方网吧
342 61.142.172.46 61.142.172.77 广东省佛山市 电信
343 61.142.172.78 61.142.172.78 广东省佛山市 莲花路金殿网吧
344 61.142.172.79 61.142.172.85 广东省佛山市 电信
345 61.142.172.86 61.142.172.86 广东省佛山市禅城区 新数字网吧(古南开发区1号三楼)
346 61.142.172.87 61.142.172.131 广东省佛山市 电信
347 61.142.172.132 61.142.172.132 广东省佛山市 月儿弯网吧
348 61.142.172.133 61.142.172.147 广东省佛山市 电信
349 61.142.172.148 61.142.172.148 广东省佛山市 东方网吧
350 61.142.172.149 61.142.172.202 广东省佛山市 电信
351 61.142.172.203 61.142.172.205 广东省佛山市 海天调味食品有限公司
352 61.142.172.206 61.142.177.61 广东省佛山市 电信
353 61.142.177.62 61.142.177.62 广东省佛山市 石湾镇残殖人培训中心
354 61.142.177.63 61.142.177.121 广东省佛山市 电信
355 61.142.177.122 61.142.177.126 广东省佛山市禅城区 一通网吧(祖庙路41号百花总汇3楼)
356 61.142.177.127 61.142.177.181 广东省佛山市 电信
357 61.142.177.182 61.142.177.182 广东省佛山市禅城区 画王网吧(南庄镇吉利广场)
358 61.142.177.183 61.142.177.249 广东省佛山市 电信
359 61.142.177.250 61.142.177.250 广东省佛山市禅城区 弼塘市场老城网吧
360 61.142.177.251 61.142.179.255 广东省佛山市 电信
361 61.142.180.0 61.142.181.255 广东省佛山市禅城区 电信
362 61.142.182.0 61.142.195.240 广东省佛山市南海区 /三水区/禅城区电信
363 61.142.195.241 61.142.195.241 广东省佛山市南海区 电信
364 61.142.195.242 61.142.205.255 广东省佛山市三水区 /禅城区/高明区电信
365 61.142.206.0 61.142.206.255 广东省佛山市禅城区 电信
366 61.142.207.0 61.142.207.255 广东省佛山市顺德区 /禅城区电信
367 61.142.208.0 61.142.208.255 广东省佛山市 电信IDC机房
368 61.142.209.0 61.142.209.129 广东省佛山市 电信
369 61.142.209.130 61.142.209.136 广东省佛山市 捕娱网吧
370 61.142.209.137 61.142.209.139 广东省佛山市 电信
371 61.142.209.140 61.142.209.140 广东省佛山市 澜石金属交易中心
372 61.142.209.141 61.142.209.145 广东省佛山市 电信
373 61.142.209.146 61.142.209.148 广东省佛山市 佛山大学
374 61.142.209.149 61.142.209.156 广东省佛山市 电信
375 61.142.209.157 61.142.209.158 广东省佛山市 佛山科学技术学院
376 61.142.209.159 61.142.209.178 广东省佛山市 电信
377 61.142.209.179 61.142.209.179 广东省佛山市 先登网吧(火车站对面)
378 61.142.209.180 61.142.209.237 广东省佛山市 电信
379 61.142.209.238 61.142.209.238 广东省佛山市 佛平路25号华威顺网吧
380 61.142.209.239 61.142.212.1 广东省佛山市 电信
381 61.142.212.2 61.142.212.4 广东省佛山市禅城区 升平广场金海岸网吧
382 61.142.212.5 61.142.212.87 广东省佛山市 电信
383 61.142.212.88 61.142.212.95 广东省佛山市 佛山科学技术学院
384 61.142.212.96 61.142.212.105 广东省佛山市 电信
385 61.142.212.106 61.142.212.106 广东省佛山市禅城区 画王网吧
386 61.142.212.107 61.142.212.133 广东省佛山市 电信
387 61.142.212.134 61.142.212.134 广东省佛山市 美洲豹网吧(张槎体育中心首层)
388 61.142.212.135 61.142.212.217 广东省佛山市 电信
389 61.142.212.218 61.142.212.218 广东省佛山市禅城区 佛平路48号枫林网吧
390 61.142.212.219 61.142.212.237 广东省佛山市 电信
391 61.142.212.238 61.142.212.238 广东省佛山市 皇马网吧
392 61.142.212.239 61.142.212.249 广东省佛山市 电信
393 61.142.212.250 61.142.212.250 广东省佛山市禅城区 图书馆
394 61.142.212.251 61.142.213.25 广东省佛山市 电信
395 61.142.213.26 61.142.213.26 广东省佛山市禅城区 飞狐网吧(江湾一路32号二楼)
396 61.142.213.27 61.142.213.49 广东省佛山市 电信
397 61.142.213.50 61.142.213.50 广东省佛山市禅城区 人民西路3号联动网吧
398 61.142.213.51 61.142.213.77 广东省佛山市 电信
399 61.142.213.78 61.142.213.78 广东省佛山市禅城区 盛大网吧(大福路)
400 61.142.213.79 61.142.213.89 广东省佛山市 电信
401 61.142.213.90 61.142.213.90 广东省佛山市禅城区 星游网吧(石湾街道榴苑路5号3楼)
402 61.142.213.91 61.142.213.113 广东省佛山市 电信
403 61.142.213.114 61.142.213.114 广东省佛山市 张槎三路星星点网吧
404 61.142.213.115 61.142.213.177 广东省佛山市 电信
405 61.142.213.178 61.142.213.178 广东省佛山市 星浪网吧
406 61.142.213.179 61.142.213.201 广东省佛山市 电信
407 61.142.213.202 61.142.213.202 广东省佛山市禅城区 攀淘网吧(南庄镇吉利工业园新源二路公寓楼二楼)
408 61.142.213.203 61.142.215.255 广东省佛山市 电信
409 61.142.216.0 61.142.223.255 广东省佛山市南海区 电信
410 61.142.224.0 61.142.224.255 广东省佛山市南海区 /禅城区电信
411 61.142.225.0 61.142.233.203 广东省佛山市南海区 电信
412 61.142.233.204 61.142.233.204 广东省佛山市南海区 大沥金竭网吧
413 61.142.233.205 61.142.234.106 广东省佛山市南海区 电信
414 61.142.234.107 61.142.234.107 广东省佛山市南海区 盐步金三角网吧
415 61.142.234.108 61.142.235.255 广东省佛山市南海区 电信
416 61.142.236.0 61.142.237.255 广东省佛山市 电信
417 61.142.238.0 61.142.238.51 广东省佛山市南海区 电信
418 61.142.238.52 61.142.238.52 广东省佛山市南海区 世域资讯
419 61.142.238.53 61.142.238.102 广东省佛山市南海区 电信
420 61.142.238.103 61.142.238.103 广东省佛山市 南海供销学校
421 61.142.238.104 61.142.238.118 广东省佛山市南海区 电信
422 61.142.238.119 61.142.238.119 广东省佛山市南海区 狮山镇办公楼
423 61.142.238.120 61.142.239.120 广东省佛山市南海区 电信
424 61.142.239.121 61.142.239.121 广东省佛山市南海区 政府网
425 61.142.239.122 61.142.245.29 广东省佛山市南海区 电信
426 61.142.245.30 61.142.245.30 广东省佛山市南海区 黄歧镇景仲网吧
427 61.142.245.31 61.142.245.81 广东省佛山市南海区 电信
428 61.142.245.82 61.142.245.82 广东省佛山市南海区 野猫网吧(大沥镇盐步时代广场)
429 61.142.245.83 61.142.245.137 广东省佛山市南海区 电信
430 61.142.245.138 61.142.245.138 广东省佛山市南海区 桂城愚人居网吧
431 61.142.245.139 61.142.245.169 广东省佛山市南海区 电信
432 61.142.245.170 61.142.245.170 广东省佛山市南海区 大沥图强路金蝎网吧
433 61.142.245.171 61.142.245.255 广东省佛山市南海区 电信
434 61.142.246.0 61.142.246.9 广东省佛山市 电信
435 61.142.246.10 61.142.246.10 广东省佛山市 南方电网佛山市分公司
436 61.142.246.11 61.142.246.142 广东省佛山市 电信
437 61.142.246.143 61.142.246.143 广东省佛山市 广东轻工职业技术学院南海校区
438 61.142.246.144 61.142.246.149 广东省佛山市 电信
439 61.142.246.150 61.142.246.158 广东省佛山市 广东轻工职业技术学院(南海校区)
440 61.142.246.159 61.142.246.193 广东省佛山市 电信
441 61.142.246.194 61.142.246.194 广东省佛山市南海区 星空网盟(桂澜店)
442 61.142.246.195 61.142.247.97 广东省佛山市 电信
443 61.142.247.98 61.142.247.98 广东省佛山市南海区 小智慧网吧(里水镇新天地广场2楼)
444 61.142.247.99 61.142.247.105 广东省佛山市 电信
445 61.142.247.106 61.142.247.106 广东省佛山市南海区 罗村人来人网吧
446 61.142.247.107 61.142.247.133 广东省佛山市 电信
447 61.142.247.134 61.142.247.134 广东省佛山市南海区 大沥紫洋网吧
448 61.142.247.135 61.142.247.145 广东省佛山市 电信
449 61.142.247.146 61.142.247.146 广东省佛山市南海区 西樵镇动力网吧
450 61.142.247.147 61.142.247.153 广东省佛山市 电信
451 61.142.247.154 61.142.247.154 广东省佛山市南海区 铁通网吧小塘门店(小塘镇新境市场)
452 61.142.247.155 61.142.247.164 广东省佛山市 电信
453 61.142.247.165 61.142.247.165 广东省佛山市南海区 大沥镇黄岐高级中学
454 61.142.247.166 61.142.247.217 广东省佛山市 电信
455 61.142.247.218 61.142.247.218 广东省佛山市南海区 大沥蒲城网吧
456 61.142.247.219 61.142.247.233 广东省佛山市 电信
457 61.142.247.234 61.142.247.234 广东省佛山市南海区 金怡假日酒店
458 61.142.247.235 61.142.247.241 广东省佛山市 电信
459 61.142.247.242 61.142.247.242 广东省佛山市南海区 南海大道互迎网吧
460 61.142.247.243 61.142.247.245 广东省佛山市 电信
461 61.142.247.246 61.142.247.246 广东省佛山市南海区 榕峰网吧
462 61.142.247.247 61.142.248.33 广东省佛山市 电信
463 61.142.248.34 61.142.248.43 广东省佛山市 华南师范大学(南海校区)
464 61.142.248.44 61.142.248.57 广东省佛山市 电信
465 61.142.248.58 61.142.248.58 广东省佛山市南海区 丹灶镇横江银滔网吧
466 61.142.248.59 61.142.248.65 广东省佛山市 电信
467 61.142.248.66 61.142.248.66 广东省佛山市南海区 南海中学
468 61.142.248.67 61.142.248.249 广东省佛山市 电信
469 61.142.248.250 61.142.248.250 广东省佛山市 前讯网吧
470 61.142.248.251 61.142.248.254 广东省佛山市 电信
471 61.142.248.255 61.142.248.255 广东省佛山市南海区 西樵镇南海中学(西樵)分校
472 61.142.249.0 61.142.249.27 广东省佛山市南海区 电信
473 61.142.249.28 61.142.249.28 广东省佛山市南海区 名迪网吧
474 61.142.249.29 61.142.249.41 广东省佛山市南海区 电信
475 61.142.249.42 61.142.249.42 广东省佛山市南海区 九江镇创跃网络休闲吧
476 61.142.249.43 61.142.249.81 广东省佛山市南海区 电信
477 61.142.249.82 61.142.249.82 广东省佛山市南海区 名迪网吧(里水镇旧市场)
478 61.142.249.83 61.142.249.89 广东省佛山市南海区 电信
479 61.142.249.90 61.142.249.90 广东省佛山市南海区 新里程网吧(里水镇甘蕉新生活广场)
480 61.142.249.91 61.142.249.249 广东省佛山市南海区 电信
481 61.142.249.250 61.142.249.250 广东省佛山市南海区 星宿网吧(叠南市二楼)
482 61.142.249.251 61.142.249.251 广东省佛山市南海区 电信
483 61.142.249.252 61.142.249.252 广东省佛山市南海区 星宿网吧
484 61.142.249.253 61.142.253.13 广东省佛山市南海区 电信
485 61.142.253.14 61.142.253.14 广东省佛山市南海区 艺术高中
486 61.142.253.15 61.142.255.255 广东省佛山市南海区 电信
487 61.145.65.0 61.145.68.255 广东省佛山市 电信
488 61.145.69.0 61.145.69.15 广东省佛山市 图书馆
489 61.145.69.16 61.145.69.23 广东省佛山市 邮政局
490 61.145.69.24 61.145.69.31 广东省佛山市 佛山广播电视大学
491 61.145.69.32 61.145.69.39 广东省佛山市禅城区 科学技术局
492 61.145.69.40 61.145.69.71 广东省佛山市 电信
493 61.145.69.72 61.145.69.79 广东省佛山市 第一中学
494 61.145.69.80 61.145.69.103 广东省佛山市 电信
495 61.145.69.104 61.145.69.111 广东省佛山市禅城区 华英学校(湖景路39号)
496 61.145.69.112 61.145.69.183 广东省佛山市 电信
497 61.145.69.184 61.145.69.187 广东省佛山市 情缘网吧
498 61.145.69.188 61.145.69.209 广东省佛山市 电信
499 61.145.69.210 61.145.69.210 广东省佛山市 山紫市场3楼网业网吧
500 61.145.69.211 61.145.69.223 广东省佛山市 电信
501 61.145.69.224 61.145.69.227 广东省佛山市 月儿弯网吧
502 61.145.69.228 61.145.69.231 广东省佛山市 新概念网吧
503 61.145.69.232 61.145.69.235 广东省佛山市 绿岛网吧
504 61.145.69.236 61.145.69.241 广东省佛山市 电信
505 61.145.69.242 61.145.69.242 广东省佛山市 智林网吧(体育三街9号2楼)
506 61.145.69.243 61.145.70.11 广东省佛山市 电信
507 61.145.70.12 61.145.70.15 广东省佛山市高明区 新人类网吧
508 61.145.70.16 61.145.70.47 广东省佛山市 电信
509 61.145.70.48 61.145.70.51 广东省佛山市高明区 极速之旅网吧
510 61.145.70.52 61.145.70.165 广东省佛山市 电信
511 61.145.70.166 61.145.70.166 广东省佛山市高明区 阿里吧吧网吧
512 61.145.70.167 61.145.70.194 广东省佛山市 电信
513 61.145.70.195 61.145.70.195 广东省佛山市南海区 平州工业园翔和鞋业有限公司
514 61.145.70.196 61.145.70.255 广东省佛山市 电信
515 61.145.71.0 61.145.71.3 广东省佛山市 任我衡网吧
516 61.145.71.4 61.145.71.7 广东省佛山市禅城区 一点通网吧
517 61.145.71.8 61.145.71.11 广东省佛山市禅城区 老城网吧
518 61.145.71.12 61.145.71.15 广东省佛山市 捕娱网吧
519 61.145.71.16 61.145.71.19 广东省佛山市 名雅花园星际互联网吧
520 61.145.71.20 61.145.71.23 广东省佛山市 联动网吧
521 61.145.71.24 61.145.71.27 广东省佛山市 华伟网吧
522 61.145.71.28 61.145.71.31 广东省佛山市禅城区 一网情深网吧
523 61.145.71.32 61.145.71.55 广东省佛山市 电信
524 61.145.71.56 61.145.71.59 广东省佛山市禅城区 情意网吧
525 61.145.71.60 61.145.71.61 广东省佛山市 电信
526 61.145.71.62 61.145.71.62 广东省佛山市 变色龙网吧
527 61.145.71.63 61.145.71.67 广东省佛山市 电信
528 61.145.71.68 61.145.71.71 广东省佛山市禅城区 飞星网吧
529 61.145.71.72 61.145.71.73 广东省佛山市 电信
530 61.145.71.74 61.145.71.74 广东省佛山市 心语心愿网吧
531 61.145.71.75 61.145.71.79 广东省佛山市 电信
532 61.145.71.80 61.145.71.87 广东省佛山市 驱动网吧
533 61.145.71.88 61.145.71.113 广东省佛山市 电信
534 61.145.71.114 61.145.71.114 广东省佛山市 一生缘网吧
535 61.145.71.115 61.145.71.115 广东省佛山市 电信
536 61.145.71.116 61.145.71.119 广东省佛山市 天网网吧
537 61.145.71.120 61.145.71.127 广东省佛山市禅城区 汇友网吧
538 61.145.71.128 61.145.71.163 广东省佛山市 电信
539 61.145.71.164 61.145.71.167 广东省佛山市禅城区 科林网吧
540 61.145.71.168 61.145.71.181 广东省佛山市 电信
541 61.145.71.182 61.145.71.182 广东省佛山市禅城区 网络情缘网吧(张槎四路35号之二)
542 61.145.71.183 61.145.71.191 广东省佛山市 电信
543 61.145.71.192 61.145.71.223 广东省佛山市 人民广播电台
544 61.145.71.224 61.145.71.227 广东省佛山市 玫瑰网吧
545 61.145.71.228 61.145.71.235 广东省佛山市 电信
546 61.145.71.236 61.145.71.239 广东省佛山市 新数字网吧
547 61.145.71.240 61.145.71.243 广东省佛山市 电信
548 61.145.71.244 61.145.71.245 广东省佛山市禅城区 飞狐网吧
549 61.145.71.246 61.145.71.246 广东省佛山市禅城区 南庄镇华夏天蝎网吧
550 61.145.71.247 61.145.71.247 广东省佛山市禅城区 飞狐网吧
551 61.145.71.248 61.145.71.251 广东省佛山市禅城区 枫林网吧
552 61.145.71.252 61.145.71.255 广东省佛山市禅城区 汾江西路8号花园网吧
553 61.145.72.0 61.145.72.255 广东省佛山市 电信
554 61.145.73.0 61.145.73.11 广东省佛山市 三水区
555 61.145.73.12 61.145.73.12 广东省佛山市三水区 技工学校
556 61.145.73.13 61.145.73.32 广东省佛山市 三水区
557 61.145.73.33 61.145.73.33 广东省佛山市三水区 西南镇飞华网吧
558 61.145.73.34 61.145.73.53 广东省佛山市 三水区
559 61.145.73.54 61.145.73.54 广东省佛山市 三水中学高中部
560 61.145.73.55 61.145.73.95 广东省佛山市 三水区
561 61.145.73.96 61.145.73.106 广东省佛山市三水区 杰华网吧(西南街道广场路4号2楼)
562 61.145.73.107 61.145.73.109 广东省佛山市 三水区
563 61.145.73.110 61.145.73.110 广东省佛山市三水区 一网情深网吧(三达路21号201)
564 61.145.73.111 61.145.73.124 广东省佛山市 三水区
565 61.145.73.125 61.145.73.125 广东省佛山市三水区 技工学校电子阅览2室
566 61.145.73.126 61.145.73.126 广东省佛山市三水区 技工学校
567 61.145.73.127 61.145.73.135 广东省佛山市 三水区
568 61.145.73.136 61.145.73.139 广东省佛山市三水区 创世纪网吧
569 61.145.73.140 61.145.73.141 广东省佛山市 三水区
570 61.145.73.142 61.145.73.142 广东省佛山市三水区 佳明网络中心
571 61.145.73.143 61.145.73.153 广东省佛山市 三水区
572 61.145.73.154 61.145.73.154 广东省佛山市三水区 西南镇聚友网吧
573 61.145.73.155 61.145.73.157 广东省佛山市 三水区
574 61.145.73.158 61.145.73.158 广东省佛山市三水区 西南镇任我行网吧
575 61.145.73.159 61.145.73.165 广东省佛山市 三水区
576 61.145.73.166 61.145.73.166 广东省佛山市三水区 西南镇南极星网吧
577 61.145.73.167 61.145.73.173 广东省佛山市 三水区
578 61.145.73.174 61.145.73.174 广东省佛山市 天空之城网络中心
579 61.145.73.175 61.145.73.187 广东省佛山市 三水区
580 61.145.73.188 61.145.73.191 广东省佛山市三水区 新天地网吧
581 61.145.73.192 61.145.73.195 广东省佛山市三水区 飞越时空网吧
582 61.145.73.196 61.145.73.225 广东省佛山市 三水区
583 61.145.73.226 61.145.73.226 广东省佛山市三水区 西南镇商业城德兴路绿色网苑
584 61.145.73.227 61.145.73.255 广东省佛山市 三水区
585 61.145.74.0 61.145.74.255 广东省佛山市 电信
586 61.145.75.0 61.145.75.13 广东省佛山市高明区 电信
587 61.145.75.14 61.145.75.14 广东省佛山市高明区 电信大楼
588 61.145.75.15 61.145.75.21 广东省佛山市高明区 电信
589 61.145.75.22 61.145.75.22 广东省佛山市高明区 盈帆网吧
590 61.145.75.23 61.145.75.29 广东省佛山市高明区 电信
591 61.145.75.30 61.145.75.30 广东省佛山市高明区 无优网吧
592 61.145.75.31 61.145.75.39 广东省佛山市高明区 电信
593 61.145.75.40 61.145.75.43 广东省佛山市高明区 阿里巴巴网吧
594 61.145.75.44 61.145.75.49 广东省佛山市高明区 电信
595 61.145.75.50 61.145.75.51 广东省佛山市高明区 高维资讯网络
596 61.145.75.52 61.145.75.79 广东省佛山市高明区 电信
597 61.145.75.80 61.145.75.83 广东省佛山市高明区 小雪网吧
598 61.145.75.84 61.145.75.87 广东省佛山市高明区 通网世界网吧
599 61.145.75.88 61.145.75.91 广东省佛山市高明区 华普网吧
600 61.145.75.92 61.145.75.93 广东省佛山市高明区 电信
601 61.145.75.94 61.145.75.94 广东省佛山市高明区 凌达网吧(杨和镇杨和商贸城)
602 61.145.75.95 61.145.75.95 广东省佛山市高明区 电信
603 61.145.75.96 61.145.75.99 广东省佛山市高明区 科航网吧
604 61.145.75.100 61.145.75.139 广东省佛山市三水区 电信
605 61.145.75.140 61.145.75.140 广东省佛山市三水区 政府网
606 61.145.75.141 61.145.75.143 广东省佛山市三水区 电信
607 61.145.75.144 61.145.75.151 广东省佛山市 三水中学
608 61.145.75.152 61.145.75.154 广东省佛山市三水区 电信
609 61.145.75.155 61.145.75.155 广东省佛山市三水区 实验中学
610 61.145.75.156 61.145.75.254 广东省佛山市三水区 电信
611 61.145.75.255 61.145.75.255 广东省佛山市高明区 电信
612 61.145.76.0 61.145.77.255 广东省佛山市禅城区 电信
613 61.145.78.0 61.145.78.255 广东省佛山市南海区 电信
614 61.145.79.0 61.145.79.255 广东省佛山市 电信
615 61.145.80.0 61.145.80.255 广东省佛山市禅城区 电信
616 61.145.81.0 61.145.81.255 广东省佛山市高明区 /禅城区电信
617 61.145.82.0 61.145.82.255 广东省佛山市 电信
618 61.145.83.0 61.145.83.255 广东省佛山市禅城区 电信
619 61.145.84.0 61.145.84.255 广东省佛山市三水区 电信
620 61.145.86.0 61.145.87.228 广东省佛山市三水区 电信
621 61.145.87.229 61.145.87.229 广东省佛山市 三水森林公园北大青鸟ACCP学校
622 61.145.87.230 61.145.88.82 广东省佛山市三水区 电信
623 61.145.88.83 61.145.88.83 广东省佛山市 三水区森林公园养生山庄
624 61.145.88.84 61.145.88.216 广东省佛山市三水区 电信
625 61.145.88.217 61.145.88.217 广东省佛山市三水区 西南镇梦想乐团
626 61.145.88.218 61.145.89.43 广东省佛山市三水区 电信
627 61.145.89.44 61.145.89.44 广东省佛山市 三水森林公园北大青鸟ACCP学校
628 61.145.89.45 61.145.90.244 广东省佛山市三水区 电信
629 61.145.90.245 61.145.90.245 广东省佛山市 三水区森林公园养生山庄
630 61.145.90.246 61.145.90.255 广东省佛山市三水区 电信
631 61.145.91.0 61.145.91.255 广东省佛山市 禅城区电信
632 61.145.92.0 61.145.92.69 广东省佛山市三水区 电信
633 61.145.92.70 61.145.92.70 广东省佛山市 三水区森林公园养生山庄
634 61.145.92.71 61.145.93.11 广东省佛山市三水区 电信
635 61.145.93.12 61.145.93.12 广东省佛山市 三水森林公园北大青鸟ACCP学校
636 61.145.93.13 61.145.93.255 广东省佛山市三水区 电信
637 61.145.94.0 61.145.94.255 广东省佛山市禅城区 电信
638 61.145.95.0 61.145.96.255 广东省佛山市 电信
639 61.145.97.0 61.145.97.57 广东省佛山市顺德区 电信
640 61.145.97.58 61.145.97.58 广东省佛山市顺德区 容桂万维科技
641 61.145.97.59 61.145.97.65 广东省佛山市顺德区 电信
642 61.145.97.66 61.145.97.66 广东省佛山市顺德区 大良镇极速网吧
643 61.145.97.67 61.145.97.73 广东省佛山市顺德区 电信
644 61.145.97.74 61.145.97.74 广东省佛山市顺德区 大良镇希泰网吧(锦龙路)
645 61.145.97.75 61.145.97.75 广东省佛山市顺德区 电信
646 61.145.97.76 61.145.97.76 广东省佛山市顺德区 大良希泰网吧
647 61.145.97.77 61.145.97.89 广东省佛山市顺德区 电信
648 61.145.97.90 61.145.97.90 广东省佛山市顺德区 大良镇蓝语网吧(东明路32-33好楼)
649 61.145.97.91 61.145.97.117 广东省佛山市顺德区 电信
650 61.145.97.118 61.145.97.118 广东省佛山市顺德区 伦教盈网网吧
651 61.145.97.119 61.145.97.172 广东省佛山市顺德区 电信
652 61.145.97.173 61.145.97.173 广东省佛山市顺德区 祥安网吧
653 61.145.97.174 61.145.97.209 广东省佛山市顺德区 电信
654 61.145.97.210 61.145.97.210 广东省佛山市顺德区 大良区锦龙路飞浪网吧(皇帝酒店旁)
655 61.145.97.211 61.145.97.217 广东省佛山市顺德区 电信
656 61.145.97.218 61.145.97.218 广东省佛山市顺德区 容桂镇神行网吧
657 61.145.97.219 61.145.97.219 广东省佛山市顺德区 电信
658 61.145.97.220 61.145.97.220 广东省佛山市顺德区 容桂神行网吧
659 61.145.97.221 61.145.97.221 广东省佛山市顺德区 电信
660 61.145.97.222 61.145.97.222 广东省佛山市顺德区 容桂神行网吧
661 61.145.97.223 61.145.97.249 广东省佛山市顺德区 电信
662 61.145.97.250 61.145.97.250 广东省佛山市顺德区 大良区天罗地网网吧
663 61.145.97.251 61.145.106.255 广东省佛山市顺德区 电信
664 61.145.107.64 61.145.111.255 广东省佛山市顺德区 电信
665 61.146.48.0 61.146.49.255 广东省佛山市南海区 /禅城区电信
666 61.146.50.0 61.146.50.27 广东省佛山市南海区 电信
667 61.146.50.28 61.146.50.28 广东省佛山市 南海西樵南海网景网吧
668 61.146.50.29 61.146.51.58 广东省佛山市南海区 电信
669 61.146.51.59 61.146.51.59 广东省佛山市南海区 大沥金蝎网吧
670 61.146.51.60 61.146.52.255 广东省佛山市南海区 电信
671 61.146.53.0 61.146.53.255 广东省佛山市南海区 朝阳在线用户
672 61.146.54.0 61.146.60.90 广东省佛山市南海区 电信
673 61.146.60.91 61.146.60.91 广东省佛山市南海区 大沥街道办事处
674 61.146.60.92 61.146.72.43 广东省佛山市南海区 电信
675 61.146.72.44 61.146.72.44 广东省佛山市南海区 西樵镇杏头网吧
676 61.146.72.45 61.146.73.255 广东省佛山市南海区 电信
677 61.234.101.0 61.234.102.255 广东省佛山市顺德区 中移铁通
678 61.235.85.0 61.235.85.127 广东省佛山市 中移铁通
679 61.242.82.0 61.242.83.81 广东省佛山市 联通
680 61.242.83.82 61.242.83.82 广东省佛山市禅城区 网丛网吧
681 61.242.83.83 61.242.83.83 广东省佛山市 联通
682 61.242.83.84 61.242.83.84 广东省佛山市南海区 大沥直威网吧
683 61.242.83.85 61.242.83.221 广东省佛山市 联通
684 61.242.83.222 61.242.83.222 广东省佛山市 邮电技工学校
685 61.242.83.223 61.242.83.255 广东省佛山市 联通
686 61.242.95.0 61.242.95.255 广东省佛山市顺德区 联通
687 61.242.96.0 61.242.96.255 广东省佛山市高明区 /禅城区联通
688 61.242.97.0 61.242.97.2 广东省佛山市禅城区 联通
689 61.242.97.3 61.242.97.3 广东省佛山市 教育网
690 61.242.97.4 61.242.97.97 广东省佛山市禅城区 联通
691 61.242.97.98 61.242.97.98 广东省佛山市高明区 木子网络城
692 61.242.97.99 61.242.97.255 广东省佛山市禅城区 联通
693 61.242.98.0 61.242.99.255 广东省佛山市 联通
694 61.242.104.0 61.242.104.255 广东省佛山市 联通
695 61.242.111.0 61.242.111.255 广东省佛山市 联通
696 61.242.116.0 61.242.116.255 广东省佛山市 联通
697 61.242.117.0 61.242.117.255 广东省佛山市南海区 /禅城区/三水区联通
698 61.242.118.0 61.242.118.130 广东省佛山市 联通
699 61.242.118.131 61.242.118.131 广东省佛山市 伟通电工设备(机械)有限公司
700 61.242.118.132 61.242.118.255 广东省佛山市 联通
701 61.242.119.0 61.242.119.255 广东省佛山市禅城区 /南海区联通
702 61.242.120.0 61.242.121.255 广东省佛山市 联通
703 61.242.122.0 61.242.122.255 广东省佛山市南海区 /桂城联通
704 61.242.123.0 61.242.123.255 广东省佛山市南海区 /禅城区联通
705 61.242.124.0 61.242.125.1 广东省佛山市 联通
706 61.242.125.2 61.242.125.2 广东省佛山市南海区 天眼通网吧(平洲海天广场三楼)
707 61.242.125.3 61.242.125.5 广东省佛山市 联通
708 61.242.125.6 61.242.125.6 广东省佛山市 张槎清水居网吧
709 61.242.125.7 61.242.125.13 广东省佛山市 联通
710 61.242.125.14 61.242.125.14 广东省佛山市 张槎超速网吧
711 61.242.125.15 61.242.125.17 广东省佛山市 联通
712 61.242.125.18 61.242.125.18 广东省佛山市南海区 大沥网联网吧
713 61.242.125.19 61.242.125.49 广东省佛山市 联通
714 61.242.125.50 61.242.125.50 广东省佛山市南海区 大沥金蝎网吧
715 61.242.125.51 61.242.125.53 广东省佛山市 联通
716 61.242.125.54 61.242.125.54 广东省佛山市南海区 大沥榴莲网吧
717 61.242.125.55 61.242.125.73 广东省佛山市 联通
718 61.242.125.74 61.242.125.74 广东省佛山市南海区 大沥蒲城网吧
719 61.242.125.75 61.242.125.97 广东省佛山市 联通
720 61.242.125.98 61.242.125.98 广东省佛山市南海区 黄岐景仲网吧
721 61.242.125.99 61.242.125.133 广东省佛山市 联通
722 61.242.125.134 61.242.125.134 广东省佛山市 盐步小星星网吧
723 61.242.125.135 61.242.125.157 广东省佛山市 联通
724 61.242.125.158 61.242.125.158 广东省佛山市 大沥图强路金竭网吧
725 61.242.125.159 61.242.125.217 广东省佛山市 联通
726 61.242.125.218 61.242.125.218 广东省佛山市南海区 大沥星空网吧
727 61.242.125.219 61.242.127.255 广东省佛山市 联通
728 101.104.120.0 101.104.120.255 广东省佛山市 鹏博士数据中心
729 110.209.123.0 110.209.123.255 广东省佛山市高明区 中移铁通
730 110.210.96.0 110.210.96.255 广东省佛山市高明区 中移铁通
731 110.211.106.0 110.211.106.255 广东省佛山市高明区 中移铁通
732 110.211.226.0 110.211.255.255 广东省佛山市 中移铁通
733 112.73.0.0 112.73.31.255 广东省佛山市 睿江云BGP数据中心
734 112.89.76.0 112.89.79.255 广东省佛山市 联通
735 112.90.152.0 112.90.159.255 广东省佛山市 联通
736 112.91.32.0 112.91.32.255 广东省佛山市 联通
737 112.91.152.0 112.91.159.255 广东省佛山市 联通
738 112.92.0.194 112.92.0.194 广东省佛山市 联通
739 112.92.0.198 112.92.0.198 广东省佛山市 联通
740 112.92.0.206 112.92.0.206 广东省佛山市 联通
741 112.92.0.210 112.92.0.210 广东省佛山市 联通
742 112.92.0.226 112.92.0.226 广东省佛山市 联通
743 112.92.0.230 112.92.0.230 广东省佛山市 联通
744 112.92.0.234 112.92.0.234 广东省佛山市 联通
745 112.92.0.242 112.92.0.242 广东省佛山市 联通
746 112.92.13.0 112.92.13.255 广东省佛山市 联通
747 112.92.34.0 112.92.35.255 广东省佛山市 联通
748 112.93.32.0 112.93.127.255 广东省佛山市 联通
749 112.96.200.0 112.96.201.255 广东省佛山市 联通
750 113.69.0.0 113.69.19.255 广东省佛山市 电信
751 113.69.20.0 113.69.23.255 广东省佛山市南海区 电信
752 113.69.24.0 113.69.55.255 广东省佛山市 电信
753 113.69.56.0 113.69.56.255 广东省佛山市禅城区 电信
754 113.69.57.0 113.69.140.255 广东省佛山市 电信
755 113.69.141.0 113.69.141.255 广东省佛山市顺德区 电信
756 113.69.142.0 113.69.144.255 广东省佛山市 电信
757 113.69.145.0 113.69.145.255 广东省佛山市顺德区 电信
758 113.69.146.0 113.69.185.255 广东省佛山市 电信
759 113.69.186.0 113.69.186.255 广东省佛山市顺德区 电信
760 113.69.187.0 113.69.199.255 广东省佛山市 电信
761 113.69.200.0 113.69.200.255 广东省佛山市南海区 电信
762 113.69.201.0 113.69.231.255 广东省佛山市 电信
763 113.69.232.0 113.69.232.255 广东省佛山市高明区 电信
764 113.69.233.0 113.69.238.255 广东省佛山市 电信
765 113.69.239.0 113.69.239.255 广东省佛山市禅城区 电信
766 113.69.240.0 113.70.19.255 广东省佛山市 电信
767 113.70.20.0 113.70.20.255 广东省佛山市南海区 电信
768 113.70.21.0 113.70.38.255 广东省佛山市 电信
769 113.70.39.0 113.70.39.255 广东省佛山市禅城区 电信
770 113.70.40.0 113.70.69.255 广东省佛山市 电信
771 113.70.70.0 113.70.70.255 广东省佛山市南海区 电信
772 113.70.71.0 113.70.90.255 广东省佛山市 电信
773 113.70.91.0 113.70.95.255 广东省佛山市顺德区 电信
774 113.70.96.0 113.70.187.255 广东省佛山市 电信
775 113.70.188.0 113.70.188.255 广东省佛山市三水区 电信
776 113.70.189.0 113.70.226.255 广东省佛山市 电信
777 113.70.227.0 113.70.227.255 广东省佛山市南海区 电信
778 113.70.228.0 113.70.248.255 广东省佛山市 电信
779 113.70.249.0 113.70.249.255 广东省佛山市南海区 电信
780 113.70.250.0 113.71.8.255 广东省佛山市 电信
781 113.71.9.0 113.71.9.255 广东省佛山市南海区 电信
782 113.71.10.0 113.71.11.255 广东省佛山市 电信
783 113.71.12.0 113.71.12.255 广东省佛山市南海区 电信
784 113.71.13.0 113.71.110.255 广东省佛山市 电信
785 113.71.111.0 113.71.111.255 广东省佛山市禅城区 电信
786 113.71.112.0 113.71.125.255 广东省佛山市 电信
787 113.71.126.0 113.71.126.255 广东省佛山市三水区 电信
788 113.71.127.0 113.71.140.201 广东省佛山市 电信
789 113.71.140.202 113.71.140.202 广东省佛山市顺德市 柏福饭店(容桂竹山新村)
790 113.71.140.203 113.71.153.255 广东省佛山市 电信
791 113.71.154.0 113.71.154.255 广东省佛山市顺德区 电信
792 113.71.155.0 113.71.189.164 广东省佛山市 电信
793 113.71.189.165 113.71.189.165 广东省佛山市 南海东软信息学院
794 113.71.189.166 113.71.196.255 广东省佛山市 电信
795 113.71.197.0 113.71.198.255 广东省佛山市顺德区 电信
796 113.71.199.0 113.72.19.255 广东省佛山市 电信
797 113.72.20.0 113.72.22.255 广东省佛山市南海区 电信
798 113.72.23.0 113.72.47.255 广东省佛山市 电信
799 113.72.48.0 113.72.48.255 广东省佛山市顺德区 电信
800 113.72.49.0 113.72.69.255 广东省佛山市 电信
801 113.72.70.0 113.72.70.255 广东省佛山市顺德区 电信
802 113.72.71.0 113.72.74.255 广东省佛山市 电信
803 113.72.75.0 113.72.75.255 广东省佛山市顺德区 电信
804 113.72.76.0 113.72.136.255 广东省佛山市 电信
805 113.72.137.0 113.72.143.255 广东省佛山市顺德区 电信
806 113.72.144.0 113.72.145.255 广东省佛山市 电信
807 113.72.146.0 113.72.146.255 广东省佛山市顺德区 电信
808 113.72.147.0 113.72.172.255 广东省佛山市 电信
809 113.72.173.0 113.72.173.255 广东省佛山市南海区 电信
810 113.72.174.0 113.72.220.255 广东省佛山市 电信
811 113.72.221.0 113.72.222.255 广东省佛山市顺德区 电信
812 113.72.223.0 113.72.234.255 广东省佛山市 电信
813 113.72.235.0 113.72.235.255 广东省佛山市三水区 电信
814 113.72.236.0 113.72.252.255 广东省佛山市 电信
815 113.72.253.0 113.72.253.255 广东省佛山市高明区 电信
816 113.72.254.0 113.72.255.255 广东省佛山市 电信
817 113.98.173.0 113.98.173.255 广东省佛山市顺德市 电信节点
818 113.98.186.0 113.98.186.255 广东省佛山市 电信节点
819 113.99.250.0 113.99.251.255 广东省佛山市 电信
820 113.104.128.0 113.104.128.255 广东省佛山市 电信
821 113.104.129.0 113.104.129.255 广东省佛山市高明区 电信
822 113.105.192.0 113.105.206.255 广东省佛山市 电信
823 113.105.207.0 113.105.207.255 广东省佛山市顺德区 电信
824 113.105.208.0 113.105.221.255 广东省佛山市 电信
825 113.105.222.0 113.105.223.255 广东省佛山市 电信IDC机房
826 113.105.224.0 113.105.255.255 广东省佛山市 电信
827 113.107.248.0 113.107.248.255 广东省佛山市 帝联信息科技电信CDN节点
828 113.107.249.0 113.107.255.255 广东省佛山市 电信
829 113.112.4.0 113.112.4.255 广东省佛山市南海区 电信
830 113.112.130.0 113.112.130.255 广东省佛山市 电信
831 113.113.89.0 113.113.120.255 广东省佛山市 电信
832 113.115.64.0 113.115.64.255 广东省佛山市 电信
833 116.5.0.0 116.5.81.255 广东省佛山市 电信
834 116.5.82.0 116.5.82.255 广东省佛山市顺德区 电信
835 116.5.83.0 116.5.123.255 广东省佛山市 电信
836 116.5.124.0 116.5.126.255 广东省佛山市南海区 电信
837 116.5.127.0 116.5.127.255 广东省佛山市 电信
838 116.6.52.0 116.6.55.255 广东省佛山市 电信
839 116.20.0.0 116.20.8.255 广东省佛山市 电信
840 116.20.9.0 116.20.9.255 广东省佛山市南海区 电信
841 116.20.10.0 116.20.13.255 广东省佛山市 电信
842 116.20.14.0 116.20.14.255 广东省佛山市高明区 电信
843 116.20.15.0 116.20.18.255 广东省佛山市 电信
844 116.20.19.0 116.20.19.255 广东省佛山市南海区 电信
845 116.20.20.0 116.20.27.255 广东省佛山市 电信
846 116.20.28.0 116.20.28.255 广东省佛山市南海区 电信
847 116.20.29.0 116.20.33.255 广东省佛山市 电信
848 116.20.34.0 116.20.34.255 广东省佛山市南海区 电信
849 116.20.35.0 116.20.56.255 广东省佛山市 电信
850 116.20.57.0 116.20.57.255 广东省佛山市顺德区 电信
851 116.20.58.0 116.20.60.255 广东省佛山市 电信
852 116.20.61.0 116.20.61.255 广东省佛山市南海区 电信
853 116.20.62.0 116.20.80.255 广东省佛山市 电信
854 116.20.81.0 116.20.83.255 广东省佛山市顺德区 电信
855 116.20.84.0 116.20.90.255 广东省佛山市 电信
856 116.20.91.0 116.20.91.255 广东省佛山市顺德区 电信
857 116.20.92.0 116.20.135.255 广东省佛山市 电信
858 116.20.136.0 116.20.136.255 广东省佛山市南海区 电信
859 116.20.137.0 116.20.142.255 广东省佛山市 电信
860 116.20.143.0 116.20.143.255 广东省佛山市南海区 电信
861 116.20.144.0 116.20.178.255 广东省佛山市 电信
862 116.20.179.0 116.20.179.255 广东省佛山市禅城区 电信
863 116.20.180.0 116.20.202.255 广东省佛山市 电信
864 116.20.203.0 116.20.203.255 广东省佛山市 (禅城区)电信
865 116.20.204.0 116.20.206.255 广东省佛山市 电信
866 116.20.207.0 116.20.207.255 广东省佛山市禅城区 电信
867 116.20.208.0 116.20.237.255 广东省佛山市 电信
868 116.20.238.0 116.20.248.255 广东省佛山市顺德区 电信
869 116.20.249.0 116.20.255.255 广东省佛山市 电信
870 116.56.0.0 116.56.63.255 广东省佛山市 广东商学院三水校区
871 116.60.24.0 116.60.27.255 广东省佛山市 中移铁通
872 116.60.224.0 116.60.231.255 广东省佛山市 中移铁通
873 119.63.32.0 119.63.63.255 广东省佛山市 思海网络
874 119.126.0.0 119.126.85.255 广东省佛山市 电信
875 119.126.86.0 119.126.86.255 广东省佛山市南海区 电信
876 119.126.87.0 119.126.91.255 广东省佛山市 电信
877 119.126.92.0 119.126.92.255 广东省佛山市南海区 电信
878 119.126.93.0 119.126.96.255 广东省佛山市 电信
879 119.126.97.0 119.126.97.255 广东省佛山市南海区 电信
880 119.126.98.0 119.126.170.255 广东省佛山市 电信
881 119.126.171.0 119.126.171.255 广东省佛山市南海区 电信
882 119.126.172.0 119.126.182.255 广东省佛山市 电信
883 119.126.183.0 119.126.183.255 广东省佛山市南海区 电信
884 119.126.184.0 119.126.217.255 广东省佛山市 电信
885 119.126.218.0 119.126.218.255 广东省佛山市南海区 电信
886 119.126.219.0 119.126.226.255 广东省佛山市 电信
887 119.126.227.0 119.126.227.255 广东省佛山市南海区 电信
888 119.126.228.0 119.126.235.255 广东省佛山市 电信
889 119.127.0.0 119.127.18.51 广东省佛山市 电信
890 119.127.18.52 119.127.18.52 广东省佛山市 智能网吧
891 119.127.18.53 119.127.22.255 广东省佛山市 电信
892 119.127.23.0 119.127.23.255 广东省佛山市高明区 电信
893 119.127.24.0 119.127.47.255 广东省佛山市 电信
894 119.127.48.0 119.127.48.255 广东省佛山市顺德区 电信
895 119.127.49.0 119.127.63.255 广东省佛山市 电信
896 119.145.129.0 119.145.129.255 广东省佛山市南海区 电信
897 119.145.130.0 119.145.140.255 广东省佛山市 电信
898 119.145.142.0 119.145.142.255 广东省佛山市禅城区 电信
899 119.145.143.0 119.145.165.65 广东省佛山市 电信
900 119.145.165.66 119.145.165.66 广东省佛山市南海区 进岚网吧西联分店(丹灶金沙西联村郭家路口)
901 119.145.165.67 119.145.165.105 广东省佛山市 电信
902 119.145.165.106 119.145.165.106 广东省佛山市南海区 野猫网吧(大沥镇黄歧泌冲大道2号2楼)
903 119.145.165.107 119.145.166.1 广东省佛山市 电信
904 119.145.166.2 119.145.166.2 广东省佛山市 创跃网吧第二分店(九江镇儒林西路48号)
905 119.145.166.3 119.145.166.17 广东省佛山市 电信
906 119.145.166.18 119.145.166.18 广东省佛山市南海区 创Q网吧
907 119.145.166.19 119.145.167.113 广东省佛山市 电信
908 119.145.167.114 119.145.167.114 广东省佛山市 三水区一起来网吧
909 119.145.167.115 119.145.168.221 广东省佛山市 电信
910 119.145.168.222 119.145.168.222 广东省佛山市 深蓝网吧第六分店(南海狮北综合市场)
911 119.145.168.223 119.145.169.21 广东省佛山市 电信
912 119.145.169.22 119.145.169.22 广东省佛山市南海区 小智慧连锁网络(里水)
913 119.145.169.23 119.145.169.255 广东省佛山市 电信
914 119.147.141.0 119.147.141.255 广东省佛山市禅城区 信息大厦电信IDC机房(汾江南路202号信息大厦9层)
915 120.31.0.0 120.31.5.255 广东省佛山市 广东睿江科技有限公司
916 120.31.7.0 120.31.51.127 广东省佛山市 广东睿江科技有限公司
917 120.31.52.0 120.31.63.255 广东省佛山市 广东睿江科技有限公司
918 120.31.66.0 120.31.66.47 广东省佛山市 广东睿江科技有限公司
919 120.31.67.0 120.31.68.223 广东省佛山市 广东睿江科技有限公司
920 120.31.69.0 120.31.135.255 广东省佛山市 广东睿江科技有限公司
921 120.31.137.0 120.31.255.255 广东省佛山市 广东睿江科技有限公司
922 120.81.0.0 120.81.226.255 广东省佛山市 联通
923 120.81.227.0 120.81.227.0 广东省珠海市 /佛山市(移动联通互联出口)
924 120.81.227.1 120.81.255.255 广东省佛山市 联通
925 120.82.192.0 120.82.212.255 广东省佛山市 联通
926 120.82.213.0 120.82.213.255 广东省佛山市南海区 联通
927 120.82.214.0 120.82.231.255 广东省佛山市 联通
928 120.82.232.0 120.82.232.255 广东省佛山市南海区 联通
929 120.82.233.0 120.83.29.255 广东省佛山市 联通
930 120.83.30.0 120.83.30.255 广东省佛山市南海区 联通
931 120.83.31.0 120.83.31.255 广东省佛山市 联通
932 120.83.128.0 120.83.191.255 广东省佛山市 联通
933 120.84.0.0 120.84.16.255 广东省佛山市 联通
934 120.86.0.0 120.86.10.255 广东省佛山市 联通
935 120.86.11.0 120.86.11.255 广东省佛山市南海区 联通
936 120.86.12.0 120.86.29.255 广东省佛山市 联通
937 120.86.30.0 120.86.30.255 广东省佛山市南海区 联通
938 120.86.31.0 120.86.31.255 广东省佛山市 联通
939 120.87.96.0 120.87.103.255 广东省佛山市 联通
940 120.87.104.0 120.87.104.255 广东省佛山市南海区 联通
941 120.87.105.0 120.87.107.235 广东省佛山市 联通
942 120.87.107.236 120.87.107.236 广东省佛山市南海区 天空网吧(大沥星空网吧8号)
943 120.87.107.237 120.87.109.255 广东省佛山市 联通
944 120.87.110.0 120.87.110.255 广东省佛山市南海区 联通
945 120.87.111.0 120.87.137.255 广东省佛山市 联通
946 120.87.138.0 120.87.138.255 广东省佛山市顺德区 联通
947 120.87.139.0 120.87.191.255 广东省佛山市 联通
948 120.196.8.0 120.196.9.255 广东省佛山市 移动
949 120.196.118.0 120.196.119.255 广东省佛山市 移动
950 120.196.176.0 120.196.189.255 广东省佛山市 移动
951 120.197.192.0 120.197.220.255 广东省佛山市 移动
952 120.197.221.0 120.197.221.255 广东省佛山市三水区 移动
953 120.197.222.0 120.197.223.255 广东省佛山市 移动
954 120.234.44.0 120.234.75.255 广东省佛山市 移动
955 121.9.0.0 121.9.255.255 广东省佛山市 电信
956 121.201.32.0 121.201.32.31 广东省佛山市 广东睿江科技有限公司
957 121.201.32.64 121.201.32.255 广东省佛山市 广东睿江科技有限公司
958 121.201.42.0 121.201.56.127 广东省佛山市 广东睿江科技有限公司
959 121.201.58.0 121.201.64.255 广东省佛山市 广东睿江科技有限公司
960 121.201.68.0 121.201.70.47 广东省佛山市 广东睿江科技有限公司
961 121.201.70.64 121.201.75.255 广东省佛山市 广东睿江科技有限公司
962 121.201.76.128 121.201.82.255 广东省佛山市 广东睿江科技有限公司
963 121.201.83.64 121.201.108.255 广东省佛山市 广东睿江科技有限公司
964 121.201.109.81 121.201.109.255 广东省佛山市 广东睿江科技有限公司
965 121.201.112.0 121.201.127.255 广东省佛山市 广东睿江科技有限公司
966 122.8.52.0 122.8.52.255 广东省佛山市 珠江宽频
967 123.49.128.0 123.49.163.255 广东省佛山市 中移铁通
968 123.49.176.0 123.49.176.255 广东省佛山市 中移铁通
969 123.49.184.0 123.49.184.255 广东省佛山市 中移铁通
970 123.49.244.0 123.49.253.255 广东省佛山市 中移铁通
971 123.64.216.0 123.64.223.255 广东省佛山市 中移铁通
972 123.65.88.0 123.65.95.255 广东省佛山市 中移铁通
973 123.88.32.0 123.88.40.255 广东省佛山市 中移铁通
974 123.88.41.0 123.88.41.255 广东省佛山市南海区 中移铁通
975 123.88.42.0 123.88.46.255 广东省佛山市 中移铁通
976 123.88.47.0 123.88.47.255 广东省佛山市南海区 中移铁通
977 123.89.231.0 123.89.231.255 广东省佛山市 中移铁通
978 123.242.0.0 123.242.127.255 广东省佛山市 电信
979 124.20.112.0 124.20.115.255 广东省佛山市 联通
980 124.20.116.0 124.20.118.255 广东省佛山市禅城区 联通
981 124.20.119.0 124.20.127.255 广东省佛山市 联通
982 124.20.176.0 124.20.184.255 广东省佛山市 联通
983 124.20.185.0 124.20.185.255 广东省佛山市禅城区 联通
984 124.20.186.0 124.20.223.255 广东省佛山市 联通
985 124.20.240.0 124.20.247.255 广东省佛山市 联通
986 124.240.0.0 124.240.90.255 广东省佛山市 广电宽带
987 124.240.92.0 124.240.97.255 广东省佛山市 广电宽带
988 124.240.101.0 124.240.119.255 广东省佛山市 广电宽带
989 125.88.145.0 125.88.146.255 广东省佛山市 电信
990 125.88.176.0 125.88.188.255 广东省佛山市 电信
991 125.88.189.0 125.88.190.255 广东省佛山市 360网站卫士电信CDN节点
992 125.88.191.0 125.88.191.255 广东省佛山市 电信
993 125.95.0.0 125.95.255.255 广东省佛山市 电信
994 125.216.61.0 125.216.61.255 广东省佛山市 佛山职业技术学院
995 157.61.153.0 157.61.155.255 广东省佛山市 联通
996 157.61.156.0 157.61.156.255 广东省佛山市顺德区 联通
997 157.61.157.0 157.61.157.255 广东省佛山市 联通
998 157.61.158.0 157.61.158.255 广东省佛山市南海区 联通
999 157.61.159.0 157.61.159.255 广东省佛山市顺德区 联通
1000 163.142.128.0 163.142.206.255 广东省佛山市 联通