ip地址查询

北海市IP地址列表

北海市网吧IP地址列表

在下面输入您要查询IP地址段范围的地理位置,点击查询

请输入地理位置:
最多只能列出前1000条IP信息,更详细的ip列表信息请用上边的查询按钮进入
序号 IP 起始地址 IP 结束地址 所在位置信息 电子地图
1 61.139.236.0 61.139.239.255 广西北海市 电信
2 61.235.166.0 61.235.167.255 广西北海市 中移铁通
3 110.212.176.0 110.212.188.255 广西北海市 中移铁通
4 110.212.191.0 110.212.191.255 广西北海市 中移铁通
5 110.212.228.0 110.212.231.255 广西北海市 中移铁通
6 111.12.52.0 111.12.63.255 广西北海市 移动
7 113.14.100.0 113.14.131.255 广西北海市 电信
8 113.15.160.0 113.15.180.44 广西北海市 电信
9 113.15.180.45 113.15.180.45 广西北海市 新创网吧
10 113.15.180.46 113.15.180.50 广西北海市 电信
11 113.15.180.51 113.15.180.51 广西北海市 暴风城网吧(上海路)
12 113.15.180.52 113.15.191.255 广西北海市 电信
13 113.17.0.0 113.17.29.255 广西北海市 电信
14 113.106.200.19 113.106.200.19 广西北海市 移动(电信出口)
15 113.106.205.132 113.106.205.132 广西北海市 移动(广东省惠州市电信出口)
16 115.46.64.0 115.46.127.255 广西北海市 联通
17 116.8.132.0 116.8.132.255 广西北海市 电信
18 116.8.156.0 116.8.156.255 广西北海市 电信
19 116.10.32.0 116.10.32.255 广西北海市 电信
20 116.10.47.0 116.10.63.255 广西北海市 电信
21 116.10.64.0 116.10.67.255 广西北海市 桂林电子科技大学北海校区
22 116.10.68.0 116.10.76.255 广西北海市 电信
23 116.10.77.0 116.10.77.255 广西北海市合浦县 电信
24 116.11.0.0 116.11.7.255 广西北海市 电信
25 116.11.8.0 116.11.11.255 广西北海市海城区 电信
26 116.11.12.0 116.11.12.255 广西北海市银海区 电信
27 116.11.13.0 116.11.13.255 广西北海市 电信
28 116.11.14.0 116.11.15.255 广西北海市海城区 电信
29 116.11.16.0 116.11.25.255 广西北海市 电信
30 116.11.26.0 116.11.26.255 广西北海市海城区 电信
31 116.11.27.0 116.11.27.255 广西北海市银海区 电信
32 116.11.28.0 116.11.30.255 广西北海市 电信
33 116.11.31.0 116.11.31.255 广西北海市海城区 电信
34 116.11.32.0 116.11.33.255 广西北海市 电信
35 117.141.88.0 117.141.88.255 广西北海市 移动
36 121.31.128.0 121.31.192.255 广西北海市 联通
37 123.67.160.0 123.67.163.255 广西北海市 中移铁通
38 123.125.166.0 123.125.167.255 广西北海市 移动(联通出口)
39 124.227.64.0 124.227.64.31 广西北海市 电信
40 124.227.64.32 124.227.64.32 广西北海市合浦县 心语网络
41 124.227.64.33 124.227.71.141 广西北海市 电信
42 124.227.71.142 124.227.71.142 广西北海市 合浦党江天恒网吧
43 124.227.71.143 124.227.78.255 广西北海市 电信
44 124.227.79.0 124.227.79.255 广西北海市合浦县 电信
45 124.227.157.0 124.227.157.255 广西北海市 电信
46 171.104.96.0 171.104.103.255 广西北海市 电信
47 171.104.115.0 171.104.123.255 广西北海市 电信
48 171.104.126.0 171.104.176.255 广西北海市 电信
49 171.104.178.0 171.104.191.255 广西北海市 电信
50 171.107.160.0 171.107.160.255 广西北海市 电信
51 171.109.192.0 171.109.227.255 广西北海市 电信
52 180.137.97.0 180.137.112.255 广西北海市 电信
53 180.137.113.0 180.137.113.255 广西北海市合浦县 电信
54 180.137.114.0 180.137.126.255 广西北海市 电信
55 180.137.127.0 180.137.127.255 广西北海市合浦县 电信
56 180.137.135.0 180.137.145.255 广西北海市 电信
57 180.137.157.0 180.137.160.255 广西北海市 电信
58 180.139.224.0 180.139.227.255 广西北海市 电信
59 180.141.98.0 180.141.103.255 广西北海市 电信
60 180.141.104.0 180.141.104.255 广西北海市合浦县 电信
61 180.141.105.0 180.141.107.255 广西北海市 电信
62 180.141.108.0 180.141.108.255 广西北海市合浦县 电信
63 180.141.109.0 180.141.109.255 广西北海市 电信
64 180.141.110.0 180.141.110.255 广西北海市合浦县 电信
65 180.141.111.0 180.141.113.255 广西北海市 电信
66 180.141.114.0 180.141.114.255 广西北海市合浦县 电信
67 180.141.115.0 180.141.127.255 广西北海市 电信
68 180.143.159.0 180.143.159.255 广西北海市 电信
69 180.143.168.0 180.143.168.255 广西北海市 电信
70 180.143.170.0 180.143.190.255 广西北海市 电信
71 202.103.214.0 202.103.215.5 广西北海市 电信
72 202.103.215.6 202.103.215.6 广西北海市合浦县 卫生学校
73 202.103.215.7 202.103.215.9 广西北海市 电信
74 202.103.215.10 202.103.215.10 广西北海市合浦县 超时空网吧
75 202.103.215.11 202.103.215.20 广西北海市 电信
76 202.103.215.21 202.103.215.21 广西北海市 国投北部湾发电有限公司
77 202.103.215.22 202.103.215.67 广西北海市 电信
78 202.103.215.68 202.103.215.68 广西北海市合浦县 网友沙龙
79 202.103.215.69 202.103.215.97 广西北海市 电信
80 202.103.215.98 202.103.215.98 广西北海市合浦县 银龙网吧
81 202.103.215.99 202.103.215.255 广西北海市 电信
82 202.103.224.85 202.103.224.85 广西北海市合浦县 零点网吧
83 202.103.247.0 202.103.247.26 广西北海市 电信
84 202.103.247.27 202.103.247.27 广西北海市合浦县 合浦师范学校
85 202.103.247.28 202.103.247.49 广西北海市 电信
86 202.103.247.50 202.103.247.50 广西北海市合浦县 新世纪网吧
87 202.103.247.51 202.103.247.51 广西北海市合浦县 新世纪网吧主店
88 202.103.247.52 202.103.247.52 广西北海市合浦县 新世纪网吧城(原车城)
89 202.103.247.53 202.103.247.60 广西北海市 电信
90 202.103.247.61 202.103.247.62 广西北海市合浦县 新世纪网吧(还珠大道)
91 202.103.247.63 202.103.247.81 广西北海市 电信
92 202.103.247.82 202.103.247.82 广西北海市合浦县 绿色网吧
93 202.103.247.83 202.103.247.83 广西北海市合浦县 天天网吧
94 202.103.247.84 202.103.247.84 广西北海市合浦县 石湾镇亚生网吧
95 202.103.247.85 202.103.247.89 广西北海市 电信
96 202.103.247.90 202.103.247.90 广西北海市合浦县 网友乐园网吧
97 202.103.247.91 202.103.247.91 广西北海市合浦县 网友乐园
98 202.103.247.92 202.103.247.92 广西北海市合浦县 网友乐园网吧
99 202.103.247.93 202.103.247.97 广西北海市 电信
100 202.103.247.98 202.103.247.99 广西北海市合浦县 飞杨网吧
101 202.103.247.100 202.103.247.106 广西北海市 电信
102 202.103.247.107 202.103.247.107 广西北海市合浦县 网上乐园网吧
103 202.103.247.108 202.103.247.108 广西北海市合浦县 三源网吧
104 202.103.247.109 202.103.247.113 广西北海市 电信
105 202.103.247.114 202.103.247.114 广西北海市合浦县 银河网吧
106 202.103.247.115 202.103.247.115 广西北海市合浦县 新人类网吧
107 202.103.247.116 202.103.247.116 广西北海市合浦县 星际网吧
108 202.103.247.117 202.103.247.117 广西北海市合浦县 鑫潮网吧
109 202.103.247.118 202.103.247.118 广西北海市合浦县 卫星网吧
110 202.103.247.119 202.103.247.161 广西北海市 电信
111 202.103.247.162 202.103.247.162 广西北海市 白马网吧
112 202.103.247.163 202.103.247.164 广西北海市 电信
113 202.103.247.165 202.103.247.165 广西北海市 1+1网吧
114 202.103.247.166 202.103.247.166 广西北海市 爱虫网吧
115 202.103.247.167 202.103.247.167 广西北海市 1+2网吧
116 202.103.247.168 202.103.247.168 广西北海市 电信
117 202.103.247.169 202.103.247.169 广西北海市 新天地网吧
118 202.103.247.170 202.103.247.170 广西北海市 地角1+2网吧
119 202.103.247.171 202.103.247.173 广西北海市 电信
120 202.103.247.174 202.103.247.174 广西北海市 网游网吧
121 202.103.247.175 202.103.247.178 广西北海市 电信
122 202.103.247.179 202.103.247.179 广西北海市合浦县 自由空间网吧
123 202.103.247.180 202.103.247.193 广西北海市 电信
124 202.103.247.194 202.103.247.194 广西北海市合浦县 电脑家园
125 202.103.247.195 202.103.247.201 广西北海市 电信
126 202.103.247.202 202.103.247.202 广西北海市合浦县 彩虹网吧
127 202.103.247.203 202.103.247.203 广西北海市合浦县 零点网吧
128 202.103.247.204 202.103.247.209 广西北海市 电信
129 202.103.247.210 202.103.247.210 广西北海市合浦县 鸿宇网吧
130 202.103.247.211 202.103.247.213 广西北海市 电信
131 202.103.247.214 202.103.247.214 广西北海市合浦县 绿色网吧
132 202.103.247.215 202.103.247.217 广西北海市 电信
133 202.103.247.218 202.103.247.218 广西北海市合浦县 网友缘
134 202.103.247.219 202.103.247.221 广西北海市 电信
135 202.103.247.222 202.103.247.222 广西北海市合浦县 创世纪网吧
136 202.103.247.223 202.103.247.225 广西北海市 电信
137 202.103.247.226 202.103.247.226 广西北海市合浦县 党江镇情缘网吧
138 202.103.247.227 202.103.247.227 广西北海市合浦县 党江镇枫叶网吧
139 202.103.247.228 202.103.247.228 广西北海市合浦县 党江镇月亮湾网吧
140 202.103.247.229 202.103.247.229 广西北海市合浦县 党江镇缘来网吧
141 202.103.247.230 202.103.247.233 广西北海市 电信
142 202.103.247.234 202.103.247.234 广西北海市合浦县 光速网吧
143 202.103.247.235 202.103.247.237 广西北海市 电信
144 202.103.247.238 202.103.247.238 广西北海市合浦县 虹星网吧
145 202.103.247.239 202.103.247.241 广西北海市 电信
146 202.103.247.242 202.103.247.242 广西北海市合浦县 电脑家园网吧
147 202.103.247.243 202.103.247.243 广西北海市合浦县 传奇网吧
148 202.103.247.244 202.103.247.249 广西北海市 电信
149 202.103.247.250 202.103.247.250 广西北海市合浦县 千禧网吧
150 202.103.247.251 202.103.247.251 广西北海市合浦县 龙联网吧
151 202.103.247.252 202.103.247.255 广西北海市 电信
152 202.105.209.7 202.105.209.7 广西北海市 移动(电信出口)
153 211.97.80.0 211.97.80.255 广西北海市 联通
154 211.97.81.0 211.97.81.255 广西北海市 北京百度网讯科技有限公司联通节点
155 211.97.82.0 211.97.82.213 广西北海市 联通
156 211.97.82.214 211.97.82.214 广西北海市 启动商场三楼
157 211.97.82.215 211.97.82.228 广西北海市 联通
158 211.97.82.229 211.97.82.229 广西北海市合浦县 蓝月亮网吧
159 211.97.82.230 211.97.82.232 广西北海市 联通
160 211.97.82.233 211.97.82.233 广西北海市合浦县 热浪网吧
161 211.97.82.234 211.97.83.255 广西北海市 联通
162 218.65.152.0 218.65.152.255 广西北海市 电信
163 218.65.202.0 218.65.202.255 广西北海市 电信
164 218.65.226.0 218.65.226.14 广西北海市 电信
165 218.65.226.15 218.65.226.15 广西北海市合浦县 党江镇枫叶网吧
166 218.65.226.16 218.65.226.16 广西北海市 党江镇育才网吧
167 218.65.226.17 218.65.226.17 广西北海市合浦县 公馆鸿信网吧
168 218.65.226.18 218.65.226.29 广西北海市 电信
169 218.65.226.30 218.65.226.30 广西北海市 恒星网吧
170 218.65.226.31 218.65.226.88 广西北海市 电信
171 218.65.226.89 218.65.226.89 广西北海市 党江镇情缘网吧
172 218.65.226.90 218.65.226.90 广西北海市 电信
173 218.65.226.91 218.65.226.91 广西北海市合浦县 月亮湾网吧
174 218.65.226.92 218.65.226.94 广西北海市 电信
175 218.65.226.95 218.65.226.95 广西北海市合浦县 沙岗大众网吧
176 218.65.226.96 218.65.226.102 广西北海市 电信
177 218.65.226.103 218.65.226.103 广西北海市合浦县 石康镇广乐电脑
178 218.65.226.104 218.65.226.112 广西北海市 电信
179 218.65.226.113 218.65.226.113 广西北海市 曲樟悠闲网吧
180 218.65.226.114 218.65.226.195 广西北海市 电信
181 218.65.226.196 218.65.226.196 广西北海市 名望网吧
182 218.65.226.197 218.65.226.209 广西北海市 电信
183 218.65.226.210 218.65.226.210 广西北海市 开心网吧
184 218.65.226.211 218.65.226.226 广西北海市 电信
185 218.65.226.227 218.65.226.227 广西北海市 营盘镇兴源网吧
186 218.65.226.228 218.65.226.255 广西北海市 电信
187 218.65.227.0 218.65.227.7 广西北海市合浦县 电信
188 218.65.227.8 218.65.227.8 广西北海市合浦县 屋仔村休闲网吧
189 218.65.227.9 218.65.227.15 广西北海市合浦县 电信
190 218.65.227.16 218.65.227.16 广西北海市合浦县 东方快车网吧
191 218.65.227.17 218.65.227.17 广西北海市合浦县 梦幻网吧
192 218.65.227.18 218.65.227.30 广西北海市合浦县 电信
193 218.65.227.31 218.65.227.31 广西北海市合浦县 天冠电脑专用网络
194 218.65.227.32 218.65.227.38 广西北海市合浦县 电信
195 218.65.227.39 218.65.227.39 广西北海市 职业学院西校区4楼机房
196 218.65.227.40 218.65.227.97 广西北海市合浦县 电信
197 218.65.227.98 218.65.227.98 广西北海市合浦县 大众网吧
198 218.65.227.99 218.65.227.129 广西北海市合浦县 电信
199 218.65.227.130 218.65.227.130 广西北海市合浦县 白沙镇极速网吧
200 218.65.227.131 218.65.227.216 广西北海市合浦县 电信
201 218.65.227.217 218.65.227.217 广西北海市合浦县 飞扬网吧
202 218.65.227.218 218.65.227.255 广西北海市合浦县 电信
203 218.65.228.0 218.65.228.3 广西北海市 电信
204 218.65.228.4 218.65.228.4 广西北海市 长青路口香糖网吧
205 218.65.228.5 218.65.228.10 广西北海市 电信
206 218.65.228.11 218.65.228.11 广西北海市合浦县 白沙镇极速网吧
207 218.65.228.12 218.65.228.14 广西北海市 电信
208 218.65.228.15 218.65.228.15 广西北海市 飞翔网吧
209 218.65.228.16 218.65.228.16 广西北海市 电信
210 218.65.228.17 218.65.228.17 广西北海市合浦县 泡泡网吧
211 218.65.228.18 218.65.228.18 广西北海市合浦县 金龙网吧
212 218.65.228.19 218.65.228.19 广西北海市合浦县 白沙镇网缘网吧
213 218.65.228.20 218.65.228.20 广西北海市 好友网吧
214 218.65.228.21 218.65.228.21 广西北海市 天堂鸟网吧
215 218.65.228.22 218.65.228.31 广西北海市 电信
216 218.65.228.32 218.65.228.32 广西北海市合浦县 裕鑫网吧
217 218.65.228.33 218.65.228.38 广西北海市 电信
218 218.65.228.39 218.65.228.39 广西北海市 沛怡网吧
219 218.65.228.40 218.65.228.40 广西北海市 电信
220 218.65.228.41 218.65.228.41 广西北海市合浦县 常龙网吧
221 218.65.228.42 218.65.228.66 广西北海市 电信
222 218.65.228.67 218.65.228.67 广西北海市合浦县 龙联网吧
223 218.65.228.68 218.65.228.68 广西北海市合浦县 公园图书馆
224 218.65.228.69 218.65.228.69 广西北海市 电信
225 218.65.228.70 218.65.228.70 广西北海市合浦县 随缘网吧
226 218.65.228.71 218.65.228.71 广西北海市合浦县 创兴网吧
227 218.65.228.72 218.65.228.72 广西北海市合浦县 师范2
228 218.65.228.73 218.65.228.73 广西北海市 电信
229 218.65.228.74 218.65.228.74 广西北海市合浦县 飞宇网吧
230 218.65.228.75 218.65.228.75 广西北海市合浦县 彩虹网吧
231 218.65.228.76 218.65.228.76 广西北海市合浦县 星宇网吧
232 218.65.228.77 218.65.228.77 广西北海市 电信
233 218.65.228.78 218.65.228.78 广西北海市合浦县 欲鑫网吧
234 218.65.228.79 218.65.228.79 广西北海市 电信
235 218.65.228.80 218.65.228.80 广西北海市合浦县 传奇网吧
236 218.65.228.81 218.65.228.81 广西北海市 电信
237 218.65.228.82 218.65.228.82 广西北海市合浦县 网上乐园网吧
238 218.65.228.83 218.65.228.83 广西北海市合浦县 电脑家园网吧
239 218.65.228.84 218.65.228.85 广西北海市 电信
240 218.65.228.86 218.65.228.86 广西北海市合浦县 新时代网吧
241 218.65.228.87 218.65.228.87 广西北海市合浦县 大拇指网吧
242 218.65.228.88 218.65.228.88 广西北海市合浦县 银龙网吧
243 218.65.228.89 218.65.228.89 广西北海市 电信
244 218.65.228.90 218.65.228.90 广西北海市合浦县 网友之家
245 218.65.228.91 218.65.228.91 广西北海市合浦县 飞扬网吧
246 218.65.228.92 218.65.228.92 广西北海市合浦县 育才网吧
247 218.65.228.93 218.65.228.93 广西北海市 电信
248 218.65.228.94 218.65.228.94 广西北海市合浦县 中心网吧
249 218.65.228.95 218.65.228.96 广西北海市 电信
250 218.65.228.97 218.65.228.97 广西北海市合浦县 创世纪网吧
251 218.65.228.98 218.65.228.98 广西北海市合浦县 新浪网吧
252 218.65.228.99 218.65.228.99 广西北海市合浦县 独隆网吧
253 218.65.228.100 218.65.228.100 广西北海市合浦县 创世纪网吧
254 218.65.228.101 218.65.228.101 广西北海市合浦县 金龙网吧
255 218.65.228.102 218.65.228.102 广西北海市合浦县 虹星网吧
256 218.65.228.103 218.65.228.103 广西北海市合浦县 鑫潮网吧
257 218.65.228.104 218.65.228.110 广西北海市 电信
258 218.65.228.111 218.65.228.111 广西北海市合浦县 银河网吧
259 218.65.228.112 218.65.228.114 广西北海市 电信
260 218.65.228.115 218.65.228.115 广西北海市合浦县 热浪网吧
261 218.65.228.116 218.65.228.116 广西北海市合浦县 日新网吧
262 218.65.228.117 218.65.228.119 广西北海市 电信
263 218.65.228.120 218.65.228.120 广西北海市合浦县 烟楼一叶网吧
264 218.65.228.121 218.65.228.124 广西北海市 电信
265 218.65.228.125 218.65.228.125 广西北海市合浦县 源源网吧
266 218.65.228.126 218.65.228.132 广西北海市 电信
267 218.65.228.133 218.65.228.133 广西北海市合浦县 卫星网吧
268 218.65.228.134 218.65.228.134 广西北海市合浦县 富达网吧
269 218.65.228.135 218.65.228.135 广西北海市 电信
270 218.65.228.136 218.65.228.136 广西北海市合浦县 开心网吧
271 218.65.228.137 218.65.228.138 广西北海市 电信
272 218.65.228.139 218.65.228.139 广西北海市 西场聚缘轩网吧
273 218.65.228.140 218.65.228.144 广西北海市 电信
274 218.65.228.145 218.65.228.145 广西北海市合浦县 山口镇银河网吧
275 218.65.228.146 218.65.228.148 广西北海市 电信
276 218.65.228.149 218.65.228.149 广西北海市合浦县 山口镇新世纪网吧
277 218.65.228.150 218.65.228.155 广西北海市 电信
278 218.65.228.156 218.65.228.156 广西北海市合浦县 鸿宇网吧
279 218.65.228.157 218.65.228.157 广西北海市 冰馨网吧
280 218.65.228.158 218.65.228.160 广西北海市 电信
281 218.65.228.161 218.65.228.161 广西北海市合浦县 白沙镇天天网吧
282 218.65.228.162 218.65.228.162 广西北海市 电信
283 218.65.228.163 218.65.228.163 广西北海市合浦县 开心网吧
284 218.65.228.164 218.65.228.165 广西北海市 电信
285 218.65.228.166 218.65.228.166 广西北海市合浦县 三源网吧
286 218.65.228.167 218.65.228.170 广西北海市 电信
287 218.65.228.171 218.65.228.171 广西北海市合浦县 第一中学
288 218.65.228.172 218.65.228.173 广西北海市 电信
289 218.65.228.174 218.65.228.174 广西北海市 西场坤盛网吧
290 218.65.228.175 218.65.228.175 广西北海市 西场祥云网吧
291 218.65.228.176 218.65.228.183 广西北海市 电信
292 218.65.228.184 218.65.228.184 广西北海市合浦县 星际网吧
293 218.65.228.185 218.65.228.187 广西北海市 电信
294 218.65.228.188 218.65.228.188 广西北海市 沙岗飞翔网吧
295 218.65.228.189 218.65.228.189 广西北海市 电信
296 218.65.228.190 218.65.228.190 广西北海市合浦县 新天地网吧
297 218.65.228.191 218.65.228.199 广西北海市 电信
298 218.65.228.200 218.65.228.200 广西北海市合浦县 梅辉网吧
299 218.65.228.201 218.65.228.201 广西北海市 电信
300 218.65.228.202 218.65.228.202 广西北海市 KJ网吧
301 218.65.228.203 218.65.228.212 广西北海市 电信
302 218.65.228.213 218.65.228.213 广西北海市合浦县 山口镇卿心网吧
303 218.65.228.214 218.65.228.215 广西北海市 电信
304 218.65.228.216 218.65.228.216 广西北海市合浦县 光速网吧
305 218.65.228.217 218.65.228.217 广西北海市合浦县 中心网
306 218.65.228.218 218.65.228.220 广西北海市 电信
307 218.65.228.221 218.65.228.221 广西北海市合浦县 鑫田电脑
308 218.65.228.222 218.65.228.224 广西北海市 电信
309 218.65.228.225 218.65.228.225 广西北海市合浦县 大众网吧
310 218.65.228.226 218.65.228.230 广西北海市 电信
311 218.65.228.231 218.65.228.231 广西北海市合浦县 公馆镇王子网吧
312 218.65.228.232 218.65.228.232 广西北海市 电信
313 218.65.228.233 218.65.228.233 广西北海市合浦县 公馆镇龙腾网吧
314 218.65.228.234 218.65.228.235 广西北海市 电信
315 218.65.228.236 218.65.228.236 广西北海市合浦县 常来网吧(师范正门斜对面)
316 218.65.228.237 218.65.228.242 广西北海市 电信
317 218.65.228.243 218.65.228.243 广西北海市合浦县 山口镇彪越网吧
318 218.65.228.244 218.65.228.245 广西北海市 电信
319 218.65.228.246 218.65.228.246 广西北海市合浦县 千禧网吧
320 218.65.228.247 218.65.228.247 广西北海市合浦县 绿色网吧
321 218.65.228.248 218.65.228.248 广西北海市 电信
322 218.65.228.249 218.65.228.249 广西北海市合浦县 白沙镇新世纪网吧
323 218.65.228.250 218.65.228.250 广西北海市合浦县 山口中学教师网络
324 218.65.228.251 218.65.229.1 广西北海市 电信
325 218.65.229.2 218.65.229.3 广西北海市 广西烟草公司北海市公司
326 218.65.229.4 218.65.230.0 广西北海市 电信
327 218.65.230.1 218.65.230.1 广西北海市 飞云阁网吧
328 218.65.230.2 218.65.230.2 广西北海市 电信
329 218.65.230.3 218.65.230.3 广西北海市 湖南路恒星网吧
330 218.65.230.4 218.65.230.4 广西北海市 电信
331 218.65.230.5 218.65.230.5 广西北海市 嘴对嘴网吧
332 218.65.230.6 218.65.230.6 广西北海市 电信
333 218.65.230.7 218.65.230.7 广西北海市 不顺得网吧
334 218.65.230.8 218.65.230.11 广西北海市 电信
335 218.65.230.12 218.65.230.12 广西北海市合浦县 营盘镇海华网吧
336 218.65.230.13 218.65.230.17 广西北海市 电信
337 218.65.230.18 218.65.230.18 广西北海市 方程式大网吧
338 218.65.230.19 218.65.230.19 广西北海市 精灵网吧
339 218.65.230.20 218.65.230.20 广西北海市 电信
340 218.65.230.21 218.65.230.21 广西北海市 南康镇游天网吧
341 218.65.230.22 218.65.230.22 广西北海市 电信
342 218.65.230.23 218.65.230.23 广西北海市 铁山港区营盘镇渔村网吧
343 218.65.230.24 218.65.230.25 广西北海市 电信
344 218.65.230.26 218.65.230.26 广西北海市 上海路傲宇网吧
345 218.65.230.27 218.65.230.33 广西北海市 电信
346 218.65.230.34 218.65.230.34 广西北海市 北生药业股份有限公司
347 218.65.230.35 218.65.230.35 广西北海市 依妹而观音阁
348 218.65.230.36 218.65.230.36 广西北海市 金山网吧
349 218.65.230.37 218.65.230.37 广西北海市 电信
350 218.65.230.38 218.65.230.38 广西北海市 飞速网吧
351 218.65.230.39 218.65.230.39 广西北海市 电信
352 218.65.230.40 218.65.230.40 广西北海市 北门相约
353 218.65.230.41 218.65.230.41 广西北海市 电信
354 218.65.230.42 218.65.230.42 广西北海市 伊趣网吧
355 218.65.230.43 218.65.230.44 广西北海市 电信
356 218.65.230.45 218.65.230.45 广西北海市 好朋友网吧
357 218.65.230.46 218.65.230.46 广西北海市 铁路小木船
358 218.65.230.47 218.65.230.47 广西北海市 网络快车网吧
359 218.65.230.48 218.65.230.58 广西北海市 电信
360 218.65.230.59 218.65.230.59 广西北海市 锦绣乐园紫色部落
361 218.65.230.60 218.65.230.60 广西北海市 传齐网吧陆迪路
362 218.65.230.61 218.65.230.65 广西北海市 电信
363 218.65.230.66 218.65.230.66 广西北海市 勇士施加园
364 218.65.230.67 218.65.230.67 广西北海市 小龙新元素网吧
365 218.65.230.68 218.65.230.69 广西北海市 电信
366 218.65.230.70 218.65.230.70 广西北海市 北海龙叔旺角网吧
367 218.65.230.71 218.65.230.71 广西北海市 电信
368 218.65.230.72 218.65.230.72 广西北海市 新力商场三楼大空间网吧
369 218.65.230.73 218.65.230.76 广西北海市 电信
370 218.65.230.77 218.65.230.77 广西北海市 千里马东江
371 218.65.230.78 218.65.230.81 广西北海市 电信
372 218.65.230.82 218.65.230.82 广西北海市 三里店飞宇
373 218.65.230.83 218.65.230.89 广西北海市 电信
374 218.65.230.90 218.65.230.90 广西北海市 万利师大
375 218.65.230.91 218.65.230.96 广西北海市 电信
376 218.65.230.97 218.65.230.97 广西北海市 忆阁施加园
377 218.65.230.98 218.65.230.98 广西北海市 电信
378 218.65.230.99 218.65.230.99 广西北海市 三里店心悦
379 218.65.230.100 218.65.230.100 广西北海市 超速解放桥
380 218.65.230.101 218.65.230.102 广西北海市 电信
381 218.65.230.103 218.65.230.103 广西北海市 三里店帷幄
382 218.65.230.104 218.65.230.129 广西北海市 电信
383 218.65.230.130 218.65.230.130 广西北海市 东都百汇三楼百盛网吧
384 218.65.230.131 218.65.230.131 广西北海市 桂新精灵网吧
385 218.65.230.132 218.65.230.132 广西北海市 铁山港南康镇世缘网吧
386 218.65.230.133 218.65.230.133 广西北海市 南康镇蓝田网吧(旧电影院超市二楼)
387 218.65.230.134 218.65.230.134 广西北海市 南康镇悠悠然休闲网吧
388 218.65.230.135 218.65.230.135 广西北海市 大星空网吧
389 218.65.230.136 218.65.230.139 广西北海市 电信
390 218.65.230.140 218.65.230.140 广西北海市 铁山港区福成镇聊缘网吧
391 218.65.230.141 218.65.230.151 广西北海市 电信
392 218.65.230.152 218.65.230.152 广西北海市 梦想家园
393 218.65.230.153 218.65.230.153 广西北海市 电信
394 218.65.230.154 218.65.230.154 广西北海市合浦县 福城镇福兴网吧
395 218.65.230.155 218.65.230.161 广西北海市 电信
396 218.65.230.162 218.65.230.162 广西北海市 太平洋网吧
397 218.65.230.163 218.65.230.167 广西北海市 电信
398 218.65.230.168 218.65.230.168 广西北海市 长青路北海旺角网吧
399 218.65.230.169 218.65.230.170 广西北海市 电信
400 218.65.230.171 218.65.230.171 广西北海市 小桂子奇锋大门
401 218.65.230.172 218.65.230.172 广西北海市 创辉网吧
402 218.65.230.173 218.65.230.176 广西北海市 电信
403 218.65.230.177 218.65.230.177 广西北海市 安街罗布头
404 218.65.230.178 218.65.230.194 广西北海市 电信
405 218.65.230.195 218.65.230.195 广西北海市 凯俊网吧
406 218.65.230.196 218.65.230.196 广西北海市 电信
407 218.65.230.197 218.65.230.197 广西北海市 新力商厦三楼大空间网吧
408 218.65.230.198 218.65.230.198 广西北海市 新力天然网吧
409 218.65.230.199 218.65.230.203 广西北海市 电信
410 218.65.230.204 218.65.230.204 广西北海市 科乐园网吧
411 218.65.230.205 218.65.230.209 广西北海市 电信
412 218.65.230.210 218.65.230.210 广西北海市 北部湾路欢乐时光网吧
413 218.65.230.211 218.65.230.217 广西北海市 电信
414 218.65.230.218 218.65.230.218 广西北海市 天然网吧(北部弯中路新力商业广场四楼)
415 218.65.230.219 218.65.230.255 广西北海市 电信
416 218.204.17.0 218.204.17.255 广西北海市 移动
417 218.204.25.0 218.204.25.255 广西北海市 移动
418 218.204.48.0 218.204.55.255 广西北海市 移动
419 219.159.118.0 219.159.118.255 广西北海市 电信
420 219.159.192.0 219.159.195.9 广西北海市 电信
421 219.159.195.10 219.159.195.10 广西北海市 新广大网吧
422 219.159.195.11 219.159.196.6 广西北海市 电信
423 219.159.196.7 219.159.196.7 广西北海市合浦县 电脑家园
424 219.159.196.8 219.159.196.29 广西北海市 电信
425 219.159.196.30 219.159.196.30 广西北海市合浦县 白沙咪咪网吧
426 219.159.196.31 219.159.196.56 广西北海市 电信
427 219.159.196.57 219.159.196.57 广西北海市合浦县 山口镇宏宇网络网吧
428 219.159.196.58 219.159.196.65 广西北海市 电信
429 219.159.196.66 219.159.196.66 广西北海市合浦县 党江月亮湾网吧
430 219.159.196.67 219.159.196.67 广西北海市合浦县 党江缘来网吧
431 219.159.196.68 219.159.196.68 广西北海市合浦县 梦幻网吧
432 219.159.196.69 219.159.196.69 广西北海市合浦县 党江枫叶网吧
433 219.159.196.70 219.159.196.75 广西北海市 电信
434 219.159.196.76 219.159.196.76 广西北海市合浦县 石康康乐网吧(石康康乐大街84号)
435 219.159.196.77 219.159.196.77 广西北海市 电信
436 219.159.196.78 219.159.196.78 广西北海市合浦县 石康镇联想网吧
437 219.159.196.79 219.159.196.79 广西北海市合浦县 石康风雷网吧
438 219.159.196.80 219.159.196.80 广西北海市 电信
439 219.159.196.81 219.159.196.81 广西北海市合浦县 白沙极速网吧
440 219.159.196.82 219.159.196.83 广西北海市 电信
441 219.159.196.84 219.159.196.84 广西北海市合浦县 白沙太空网络世界
442 219.159.196.85 219.159.196.119 广西北海市 电信
443 219.159.196.120 219.159.196.120 广西北海市合浦县 石康中学
444 219.159.196.121 219.159.196.130 广西北海市 电信
445 219.159.196.131 219.159.196.131 广西北海市合浦县 友乐园网吧
446 219.159.196.132 219.159.196.132 广西北海市 电信
447 219.159.196.133 219.159.196.133 广西北海市合浦县 宏发网吧(广播电视局对面)
448 219.159.196.134 219.159.196.134 广西北海市 电信
449 219.159.196.135 219.159.196.135 广西北海市合浦县 金岸网吧
450 219.159.196.136 219.159.196.136 广西北海市合浦县 浪腾网吧
451 219.159.196.137 219.159.196.137 广西北海市合浦县 龙联网吧
452 219.159.196.138 219.159.196.138 广西北海市合浦县 大拇指网吧
453 219.159.196.139 219.159.196.139 广西北海市合浦县 浪腾网吧
454 219.159.196.140 219.159.196.140 广西北海市 电信
455 219.159.196.141 219.159.196.141 广西北海市合浦县 利源网吧
456 219.159.196.142 219.159.196.142 广西北海市 电信
457 219.159.196.143 219.159.196.143 广西北海市合浦县 旭日网吧(篓行街)
458 219.159.196.144 219.159.196.144 广西北海市合浦县 大众网吧
459 219.159.196.145 219.159.196.146 广西北海市 电信
460 219.159.196.147 219.159.196.147 广西北海市合浦县 网上乐园网吧
461 219.159.196.148 219.159.196.149 广西北海市 电信
462 219.159.196.150 219.159.196.150 广西北海市合浦县 鸿宇网吧(篓行街)
463 219.159.196.151 219.159.196.151 广西北海市 极速闪电网吧
464 219.159.196.152 219.159.196.153 广西北海市 电信
465 219.159.196.154 219.159.196.154 广西北海市合浦县 佐罗网吧(美人鱼东旭国贸中心四楼)
466 219.159.196.155 219.159.196.155 广西北海市 电信
467 219.159.196.156 219.159.196.156 广西北海市合浦县 新超网吧
468 219.159.196.157 219.159.196.162 广西北海市 电信
469 219.159.196.163 219.159.196.163 广西北海市合浦县 广场网吧
470 219.159.196.164 219.159.196.164 广西北海市 电信
471 219.159.196.165 219.159.196.165 广西北海市合浦县 超人网吧(定海中路23号)
472 219.159.196.166 219.159.196.168 广西北海市 电信
473 219.159.196.169 219.159.196.169 广西北海市合浦县 星河网吧
474 219.159.196.170 219.159.196.170 广西北海市 电信
475 219.159.196.171 219.159.196.171 广西北海市合浦县 新一代网吧
476 219.159.196.172 219.159.196.172 广西北海市合浦县 虹星网吧
477 219.159.196.173 219.159.196.173 广西北海市合浦县 绿色网吧
478 219.159.196.174 219.159.196.174 广西北海市 电信
479 219.159.196.175 219.159.196.175 广西北海市合浦县 石康中学
480 219.159.196.176 219.159.196.176 广西北海市合浦县 零点网吧
481 219.159.196.177 219.159.196.178 广西北海市 电信
482 219.159.196.179 219.159.196.179 广西北海市合浦县 长乐网吧
483 219.159.196.180 219.159.196.181 广西北海市 电信
484 219.159.196.182 219.159.196.182 广西北海市合浦县 大都会网吧(美人鱼旁)
485 219.159.196.183 219.159.196.193 广西北海市 电信
486 219.159.196.194 219.159.196.194 广西北海市合浦县 勿忘我网吧
487 219.159.196.195 219.159.196.202 广西北海市 电信
488 219.159.196.203 219.159.196.203 广西北海市合浦县 海天龙网吧
489 219.159.196.204 219.159.196.209 广西北海市 电信
490 219.159.196.210 219.159.196.210 广西北海市合浦县 星辉网络城
491 219.159.196.211 219.159.196.225 广西北海市 电信
492 219.159.196.226 219.159.196.226 广西北海市合浦县 东方快车网吧
493 219.159.196.227 219.159.196.227 广西北海市 电信
494 219.159.196.228 219.159.196.228 广西北海市合浦县 大拇指网吧
495 219.159.196.229 219.159.196.234 广西北海市 电信
496 219.159.196.235 219.159.196.235 广西北海市合浦县 浪腾网吧
497 219.159.196.236 219.159.196.236 广西北海市合浦县 水洞口随缘网吧
498 219.159.196.237 219.159.196.239 广西北海市 电信
499 219.159.196.240 219.159.196.240 广西北海市合浦县 金典网吧(卫校附近)
500 219.159.196.241 219.159.196.241 广西北海市合浦县 粤西金典网吧(卫校附院绿地)
501 219.159.196.242 219.159.196.245 广西北海市 电信
502 219.159.196.246 219.159.196.246 广西北海市合浦县 三维网吧
503 219.159.196.247 219.159.196.247 广西北海市合浦县 零点网吧
504 219.159.196.248 219.159.196.250 广西北海市 电信
505 219.159.196.251 219.159.196.251 广西北海市合浦县 新世纪网吧(还珠大道17号二楼)
506 219.159.196.252 219.159.196.255 广西北海市 电信
507 219.159.197.0 219.159.197.0 广西北海市合浦县 蓝月亮网吧
508 219.159.197.1 219.159.197.1 广西北海市 电信
509 219.159.197.2 219.159.197.2 广西北海市合浦县 梦幻网吧
510 219.159.197.3 219.159.197.3 广西北海市合浦县 新心相印网吧
511 219.159.197.4 219.159.197.4 广西北海市合浦县 卫星网吧
512 219.159.197.5 219.159.197.5 广西北海市合浦县 梦幻网吧
513 219.159.197.6 219.159.197.6 广西北海市 电信
514 219.159.197.7 219.159.197.7 广西北海市合浦县 网友缘网吧
515 219.159.197.8 219.159.197.8 广西北海市合浦县 石湾镇情缘网吧
516 219.159.197.9 219.159.197.9 广西北海市 电信
517 219.159.197.10 219.159.197.10 广西北海市合浦县 新超网吧
518 219.159.197.11 219.159.197.11 广西北海市合浦县 党江镇缘来网吧
519 219.159.197.12 219.159.197.12 广西北海市合浦县 开心网吧
520 219.159.197.13 219.159.197.13 广西北海市 电信
521 219.159.197.14 219.159.197.14 广西北海市合浦县 一中电脑室
522 219.159.197.15 219.159.197.15 广西北海市合浦县 网上乐园网吧(防疫站斜对面)
523 219.159.197.16 219.159.197.16 广西北海市合浦县 随缘网吧
524 219.159.197.17 219.159.197.18 广西北海市 电信
525 219.159.197.19 219.159.197.19 广西北海市合浦县 热浪网吧(看守所对面)
526 219.159.197.20 219.159.197.20 广西北海市合浦县 星宇网吧
527 219.159.197.21 219.159.197.21 广西北海市合浦县 廉州大姆指网吧
528 219.159.197.22 219.159.197.23 广西北海市 电信
529 219.159.197.24 219.159.197.24 广西北海市合浦县 旭日网吧
530 219.159.197.25 219.159.197.26 广西北海市 电信
531 219.159.197.27 219.159.197.27 广西北海市合浦县 新人类网吧
532 219.159.197.28 219.159.197.28 广西北海市合浦县 穗丰网吧(廉东大道与延安路交汇处)
533 219.159.197.29 219.159.197.33 广西北海市 电信
534 219.159.197.34 219.159.197.34 广西北海市 新浪网吧
535 219.159.197.35 219.159.197.35 广西北海市合浦县 常乐镇欢乐网吧(林剑天天影音对面)
536 219.159.197.36 219.159.197.36 广西北海市合浦县 常乐镇四号J网吧
537 219.159.197.37 219.159.197.37 广西北海市合浦县 常乐镇桂华网吧
538 219.159.197.38 219.159.197.39 广西北海市合浦县 常乐镇泽光网吧(旧文化站)
539 219.159.197.40 219.159.197.41 广西北海市 电信
540 219.159.197.42 219.159.197.42 广西北海市合浦县 西场镇宏于网吧
541 219.159.197.43 219.159.197.45 广西北海市 电信
542 219.159.197.46 219.159.197.46 广西北海市合浦县 西场镇新浪网吧
543 219.159.197.47 219.159.197.47 广西北海市合浦县 石康镇广乐电脑
544 219.159.197.48 219.159.197.48 广西北海市合浦县 联想网吧
545 219.159.197.49 219.159.197.49 广西北海市 电信
546 219.159.197.50 219.159.197.50 广西北海市 石康智宝网吧
547 219.159.197.51 219.159.197.51 广西北海市合浦县 石康镇风雷网吧
548 219.159.197.52 219.159.197.52 广西北海市 电信
549 219.159.197.53 219.159.197.53 广西北海市合浦县 西场凉镇新时代网吧
550 219.159.197.54 219.159.197.54 广西北海市 电信
551 219.159.197.55 219.159.197.55 广西北海市合浦县 新心相印网吧
552 219.159.197.56 219.159.197.58 广西北海市 电信
553 219.159.197.59 219.159.197.59 广西北海市合浦县 廉州镇风门岭中国银行宿舍
554 219.159.197.60 219.159.197.60 广西北海市 电信
555 219.159.197.61 219.159.197.61 广西北海市 石康日新网吧
556 219.159.197.62 219.159.197.65 广西北海市 电信
557 219.159.197.66 219.159.197.66 广西北海市合浦县 白沙镇风云网吧
558 219.159.197.67 219.159.197.69 广西北海市 电信
559 219.159.197.70 219.159.197.70 广西北海市合浦县 乌家镇星际网吧
560 219.159.197.71 219.159.197.71 广西北海市 电信
561 219.159.197.72 219.159.197.72 广西北海市合浦县 党江镇枫叶网吧
562 219.159.197.73 219.159.197.74 广西北海市合浦县 党江镇情缘网吧
563 219.159.197.75 219.159.197.75 广西北海市合浦县 党江枫叶网吧
564 219.159.197.76 219.159.197.76 广西北海市合浦县 白沙莆强网吧
565 219.159.197.77 219.159.197.77 广西北海市 电信
566 219.159.197.78 219.159.197.78 广西北海市合浦县 公馆镇彩美网吧
567 219.159.197.79 219.159.197.85 广西北海市 电信
568 219.159.197.86 219.159.197.86 广西北海市合浦县 白沙镇新世纪网吧
569 219.159.197.87 219.159.197.87 广西北海市合浦县 白沙镇极速网吧
570 219.159.197.88 219.159.197.88 广西北海市合浦县 党江梦幻网吧
571 219.159.197.89 219.159.197.89 广西北海市合浦县 白沙镇莆强网吧
572 219.159.197.90 219.159.197.90 广西北海市合浦县 白沙极速网吧
573 219.159.197.91 219.159.197.91 广西北海市合浦县 白沙镇新世纪网吧
574 219.159.197.92 219.159.197.92 广西北海市合浦县 公馆常来网吧
575 219.159.197.93 219.159.197.93 广西北海市合浦县 公馆镇公馆中学老师宿舍
576 219.159.197.94 219.159.197.107 广西北海市 电信
577 219.159.197.108 219.159.197.108 广西北海市合浦县 石湾镇情缘网吧
578 219.159.197.109 219.159.197.109 广西北海市 电信
579 219.159.197.110 219.159.197.110 广西北海市合浦县 烟楼一叶网吧
580 219.159.197.111 219.159.197.115 广西北海市 电信
581 219.159.197.116 219.159.197.116 广西北海市合浦县 石湾情缘网吧
582 219.159.197.117 219.159.197.117 广西北海市合浦县 石湾镇亚生网吧
583 219.159.197.118 219.159.197.131 广西北海市 电信
584 219.159.197.132 219.159.197.132 广西北海市合浦县 银龙网吧
585 219.159.197.133 219.159.197.133 广西北海市合浦县 虹星网吧
586 219.159.197.134 219.159.197.134 广西北海市合浦县 电脑家园网吧
587 219.159.197.135 219.159.197.135 广西北海市 电信
588 219.159.197.136 219.159.197.136 广西北海市合浦县 大拇指网吧
589 219.159.197.137 219.159.197.137 广西北海市合浦县 创意网吧
590 219.159.197.138 219.159.197.138 广西北海市合浦县 党江镇枫叶网吧
591 219.159.197.139 219.159.197.139 广西北海市合浦县 利原网吧
592 219.159.197.140 219.159.197.140 广西北海市合浦县 蓝月亮网吧
593 219.159.197.141 219.159.197.141 广西北海市合浦县 梦幻网吧
594 219.159.197.142 219.159.197.142 广西北海市合浦县 常来网吧
595 219.159.197.143 219.159.197.143 广西北海市合浦县 传奇网吧
596 219.159.197.144 219.159.197.144 广西北海市 电信
597 219.159.197.145 219.159.197.145 广西北海市合浦县 第三中学
598 219.159.197.146 219.159.197.149 广西北海市 电信
599 219.159.197.150 219.159.197.150 广西北海市合浦县 网上乐园网吧
600 219.159.197.151 219.159.197.157 广西北海市 电信
601 219.159.197.158 219.159.197.158 广西北海市合浦县 新空间网吧
602 219.159.197.159 219.159.197.161 广西北海市 电信
603 219.159.197.162 219.159.197.162 广西北海市合浦县 第二中学
604 219.159.197.163 219.159.197.163 广西北海市合浦县 新一代网吧
605 219.159.197.164 219.159.197.164 广西北海市合浦县 石康镇风雷网吧
606 219.159.197.165 219.159.197.165 广西北海市合浦县 传奇网吧
607 219.159.197.166 219.159.197.166 广西北海市合浦县 大益网吧
608 219.159.197.167 219.159.197.168 广西北海市 电信
609 219.159.197.169 219.159.197.169 广西北海市合浦县 鸿宇网吧
610 219.159.197.170 219.159.197.170 广西北海市合浦县 电脑家园网吧
611 219.159.197.171 219.159.197.171 广西北海市合浦县 新热浪网吧
612 219.159.197.172 219.159.197.172 广西北海市 电信
613 219.159.197.173 219.159.197.173 广西北海市合浦县 大众网吧
614 219.159.197.174 219.159.197.184 广西北海市 电信
615 219.159.197.185 219.159.197.185 广西北海市合浦县 白沙网缘网吧
616 219.159.197.186 219.159.197.186 广西北海市合浦县 旺角网吧
617 219.159.197.187 219.159.197.187 广西北海市 电信
618 219.159.197.188 219.159.197.188 广西北海市合浦县 心相印网吧(爱卫东-延安路路口)
619 219.159.197.189 219.159.197.197 广西北海市 电信
620 219.159.197.198 219.159.197.198 广西北海市合浦县 宏宇网吧
621 219.159.197.199 219.159.197.201 广西北海市 电信
622 219.159.197.202 219.159.197.202 广西北海市合浦县 山口镇开心网吧
623 219.159.197.203 219.159.197.205 广西北海市 电信
624 219.159.197.206 219.159.197.206 广西北海市合浦县 心相印网吧(爱卫东-延安路路口)
625 219.159.197.207 219.159.197.208 广西北海市 电信
626 219.159.197.209 219.159.197.209 广西北海市合浦县 蓝月亮网吧
627 219.159.197.210 219.159.197.210 广西北海市合浦县 白沙镇网缘网吧
628 219.159.197.211 219.159.197.214 广西北海市 电信
629 219.159.197.215 219.159.197.215 广西北海市合浦县 白沙镇新世纪网吧
630 219.159.197.216 219.159.197.227 广西北海市 电信
631 219.159.197.228 219.159.197.228 广西北海市合浦县 宏发网吧
632 219.159.197.229 219.159.197.229 广西北海市 电信
633 219.159.197.230 219.159.197.230 广西北海市合浦县 党江镇月亮湾网吧
634 219.159.197.231 219.159.197.232 广西北海市 电信
635 219.159.197.233 219.159.197.233 广西北海市合浦县 龙联网吧
636 219.159.197.234 219.159.197.234 广西北海市合浦县 长乐网吧
637 219.159.197.235 219.159.197.235 广西北海市 电信
638 219.159.197.236 219.159.197.236 广西北海市合浦县 旺角网吧(解放路电影院裕丰分店)
639 219.159.197.237 219.159.197.238 广西北海市 电信
640 219.159.197.239 219.159.197.239 广西北海市合浦县 银河网吧
641 219.159.197.240 219.159.197.240 广西北海市合浦县 金典网吧
642 219.159.197.241 219.159.197.241 广西北海市 电信
643 219.159.197.242 219.159.197.242 广西北海市合浦县 利源网吧
644 219.159.197.243 219.159.197.249 广西北海市 电信
645 219.159.197.250 219.159.197.250 广西北海市合浦县 勿忘我网吧
646 219.159.197.251 219.159.198.1 广西北海市 电信
647 219.159.198.2 219.159.198.2 广西北海市 高德蓝月亮网吧
648 219.159.198.3 219.159.198.5 广西北海市 电信
649 219.159.198.6 219.159.198.6 广西北海市 腾飞网吧
650 219.159.198.7 219.159.198.7 广西北海市 海南路万花筒网吧
651 219.159.198.8 219.159.198.8 广西北海市 海洋之窗
652 219.159.198.9 219.159.198.9 广西北海市 心连心网吧
653 219.159.198.10 219.159.198.11 广西北海市 电信
654 219.159.198.12 219.159.198.12 广西北海市 逍遥网吧
655 219.159.198.13 219.159.198.13 广西北海市 电信
656 219.159.198.14 219.159.198.14 广西北海市 东都大网吧
657 219.159.198.15 219.159.198.15 广西北海市 电信
658 219.159.198.16 219.159.198.16 广西北海市 高德镇圣博网吧(家私城后)
659 219.159.198.17 219.159.198.17 广西北海市 阳光动力网络会所
660 219.159.198.18 219.159.198.19 广西北海市 电信
661 219.159.198.20 219.159.198.20 广西北海市 福成镇常来网吧
662 219.159.198.21 219.159.198.27 广西北海市 电信
663 219.159.198.28 219.159.198.28 广西北海市合浦县 福城镇福兴网吧
664 219.159.198.29 219.159.198.29 广西北海市 工业园区管委会
665 219.159.198.30 219.159.198.33 广西北海市 电信
666 219.159.198.34 219.159.198.34 广西北海市 极超网吧
667 219.159.198.35 219.159.198.36 广西北海市 电信
668 219.159.198.37 219.159.198.37 广西北海市 正典网吧(汽车总站旁边)
669 219.159.198.38 219.159.198.43 广西北海市 电信
670 219.159.198.44 219.159.198.44 广西北海市 三味网吧
671 219.159.198.45 219.159.198.45 广西北海市 三人行网吧
672 219.159.198.46 219.159.198.46 广西北海市 电信
673 219.159.198.47 219.159.198.47 广西北海市 新潮网吧
674 219.159.198.48 219.159.198.49 广西北海市 电信
675 219.159.198.50 219.159.198.50 广西北海市 源源网吧
676 219.159.198.51 219.159.198.51 广西北海市 东航网吧
677 219.159.198.52 219.159.198.52 广西北海市 科乐园网吧
678 219.159.198.53 219.159.198.68 广西北海市 电信
679 219.159.198.69 219.159.198.69 广西北海市 正义社天然网吧
680 219.159.198.70 219.159.198.70 广西北海市 阳光动力网络会所
681 219.159.198.71 219.159.198.72 广西北海市 电信
682 219.159.198.74 219.159.198.75 广西北海市 电信
683 219.159.198.76 219.159.198.76 广西北海市 屋仔村蓝精灵网吧
684 219.159.198.77 219.159.198.77 广西北海市 飞龙网吧
685 219.159.198.78 219.159.198.81 广西北海市 电信
686 219.159.198.82 219.159.198.82 广西北海市 小龙皓园网吧
687 219.159.198.83 219.159.198.83 广西北海市 悠然网吧
688 219.159.198.88 219.159.198.88 广西北海市 职业学院
689 219.159.198.89 219.159.198.89 广西北海市 长青路至尊网吧
690 219.159.198.90 219.159.198.90 广西北海市 田原网吧(铁山港区营盘镇)
691 219.159.198.91 219.159.198.91 广西北海市 启东商城正典网吧
692 219.159.198.92 219.159.198.93 广西北海市 电信
693 219.159.198.94 219.159.198.94 广西北海市 一中电脑机房
694 219.159.198.95 219.159.198.98 广西北海市 电信
695 219.159.198.99 219.159.198.99 广西北海市 世纪网吧
696 219.159.198.100 219.159.198.100 广西北海市 华侨友缘网吧
697 219.159.198.101 219.159.198.101 广西北海市 浪琴网吧
698 219.159.198.102 219.159.198.102 广西北海市 电信
699 219.159.198.103 219.159.198.103 广西北海市 华侨镇新月网吧
700 219.159.198.104 219.159.198.120 广西北海市 电信
701 219.159.198.121 219.159.198.121 广西北海市 逍遥网吧
702 219.159.198.122 219.159.198.129 广西北海市 电信
703 219.159.198.130 219.159.198.130 广西北海市 惠友网吧
704 219.159.198.131 219.159.198.135 广西北海市 电信
705 219.159.198.136 219.159.198.136 广西北海市 桂林电子科技大学北海校区
706 219.159.198.137 219.159.198.137 广西北海市 电信
707 219.159.198.138 219.159.198.138 广西北海市 北京航空航天大学北海学院
708 219.159.198.139 219.159.198.153 广西北海市 电信
709 219.159.198.154 219.159.198.154 广西北海市 天呈网吧
710 219.159.198.155 219.159.198.162 广西北海市 电信
711 219.159.198.163 219.159.198.163 广西北海市 南康镇乐翔休闲网吧
712 219.159.198.164 219.159.198.164 广西北海市 电信
713 219.159.198.165 219.159.198.165 广西北海市 铁山港区南康镇蓝讯网吧
714 219.159.198.166 219.159.198.166 广西北海市 南康镇悠悠然休闲网吧
715 219.159.198.167 219.159.198.167 广西北海市合浦县 南康镇游天网吧
716 219.159.198.168 219.159.198.168 广西北海市合浦县 南康镇友邦游天网吧
717 219.159.198.169 219.159.198.169 广西北海市合浦县 南康镇世缘网吧
718 219.159.198.170 219.159.198.170 广西北海市 南康镇蓝田网吧(旧电影院超市二楼)
719 219.159.198.171 219.159.198.171 广西北海市 电信
720 219.159.198.172 219.159.198.172 广西北海市 铁山港区南康镇蓝讯网吧
721 219.159.198.173 219.159.198.177 广西北海市 电信
722 219.159.198.178 219.159.198.178 广西北海市 铁山港南康镇新时空网吧
723 219.159.198.179 219.159.198.196 广西北海市 电信
724 219.159.198.197 219.159.198.197 广西北海市 铁山港区营盘镇田原网吧
725 219.159.198.198 219.159.199.1 广西北海市 电信
726 219.159.199.2 219.159.199.2 广西北海市 北海大道时代天天网吧
727 219.159.199.3 219.159.199.4 广西北海市 电信
728 219.159.199.5 219.159.199.5 广西北海市 时代天天网吧
729 219.159.199.6 219.159.199.6 广西北海市 伊世界网吧(四川南路丽华苑五号)
730 219.159.199.7 219.159.199.33 广西北海市 电信
731 219.159.199.34 219.159.199.34 广西北海市 玫瑰缘网吧
732 219.159.199.35 219.159.199.35 广西北海市 都市动力网络会所
733 219.159.199.36 219.159.199.142 广西北海市 电信
734 219.159.199.143 219.159.199.147 广西北海市 桂林电子科技大学北海校区
735 219.159.199.148 219.159.199.157 广西北海市 电信
736 219.159.199.158 219.159.199.158 广西北海市 涠洲镇飞飞网吧
737 219.159.199.159 219.159.199.164 广西北海市 电信
738 219.159.199.165 219.159.199.165 广西北海市 POP源源网吧
739 219.159.199.166 219.159.199.167 广西北海市 电信
740 219.159.199.168 219.159.199.168 广西北海市 金鹏网吧
741 219.159.199.169 219.159.199.169 广西北海市 陆虎网吧
742 219.159.199.170 219.159.199.194 广西北海市 电信
743 219.159.199.195 219.159.199.195 广西北海市 旺角通利网吧
744 219.159.199.196 219.159.199.197 广西北海市 电信
745 219.159.199.198 219.159.199.198 广西北海市 鑫缘网吧(贵州路经协大厦二楼)
746 219.159.199.199 219.159.201.145 广西北海市 电信
747 219.159.201.146 219.159.201.146 广西北海市合浦县 小龙网吧
748 219.159.201.147 219.159.202.221 广西北海市 电信
749 219.159.202.222 219.159.202.222 广西北海市合浦县 钦州技工学校
750 219.159.202.223 219.159.206.64 广西北海市 电信
751 219.159.206.65 219.159.206.65 广西北海市 多哥网吧
752 219.159.206.66 219.159.207.255 广西北海市 电信
753 219.159.251.0 219.159.251.255 广西北海市 电信
754 220.173.214.0 220.173.214.255 广西北海市 电信
755 220.173.215.0 220.173.215.255 广西北海市银海区 电信
756 220.173.216.0 220.173.216.255 广西北海市合浦县 电信
757 220.173.217.0 220.173.217.227 广西北海市 电信
758 220.173.217.228 220.173.217.228 广西北海市合浦县 新世纪网吧(还珠大道)
759 220.173.217.229 220.173.218.255 广西北海市 电信
760 220.173.219.0 220.173.219.255 广西北海市合浦县 电信
761 220.173.220.0 220.173.222.28 广西北海市 电信
762 220.173.222.29 220.173.222.29 广西北海市 王者通讯至尊店
763 220.173.222.30 220.173.222.255 广西北海市 电信
764 220.173.223.0 220.173.223.255 广西北海市合浦县 电信
765 220.173.224.0 220.173.229.111 广西北海市 电信
766 220.173.229.112 220.173.229.112 广西北海市 (公馆区)倾城之恋网吧
767 220.173.229.113 220.173.229.163 广西北海市 电信
768 220.173.229.164 220.173.229.164 广西北海市 仙旭网吧
769 220.173.229.165 220.173.231.122 广西北海市 电信
770 220.173.231.123 220.173.231.123 广西北海市 TEA网吧
771 220.173.231.124 220.173.232.64 广西北海市 电信
772 220.173.232.65 220.173.232.126 广西北海市 银滩度假村
773 220.173.232.127 220.173.232.255 广西北海市 电信
774 220.200.129.0 220.200.129.255 广西钦州市 /北海市联通
775 221.7.172.0 221.7.172.66 广西北海市 联通
776 221.7.172.67 221.7.172.67 广西北海市 依恋网吧
777 221.7.172.68 221.7.172.68 广西北海市 心连心网吧
778 221.7.172.69 221.7.172.103 广西北海市 联通
779 221.7.172.104 221.7.172.104 广西北海市 蝶恋花网吧
780 221.7.172.105 221.7.172.129 广西北海市 联通
781 221.7.172.130 221.7.172.130 广西北海市 正典网吧
782 221.7.172.131 221.7.172.131 广西北海市 正义社萧萧网吧
783 221.7.172.132 221.7.172.135 广西北海市 联通
784 221.7.172.136 221.7.172.136 广西北海市 伊世界网吧
785 221.7.172.137 221.7.172.137 广西北海市 联通
786 221.7.172.138 221.7.172.138 广西北海市 网游天下网吧
787 221.7.172.139 221.7.172.139 广西北海市 文化宫内冰馨网吧
788 221.7.172.140 221.7.172.141 广西北海市 联通
789 221.7.172.142 221.7.172.142 广西北海市 大空间网吧
790 221.7.172.143 221.7.172.147 广西北海市 联通
791 221.7.172.148 221.7.172.148 广西北海市 1+2网吧
792 221.7.172.149 221.7.172.154 广西北海市 联通
793 221.7.172.155 221.7.172.155 广西北海市 正典网吧
794 221.7.172.156 221.7.172.156 广西北海市 桂新大厦一楼精灵网吧
795 221.7.172.157 221.7.172.157 广西北海市 联通
796 221.7.172.158 221.7.172.158 广西北海市 科乐园网吧
797 221.7.172.159 221.7.172.162 广西北海市 联通
798 221.7.172.163 221.7.172.163 广西北海市 星空网吧
799 221.7.172.164 221.7.172.164 广西北海市 联通
800 221.7.172.165 221.7.172.165 广西北海市 新广大网吧(长青路)
801 221.7.172.166 221.7.172.167 广西北海市 联通
802 221.7.172.168 221.7.172.168 广西北海市 华侨玫瑰缘网吧
803 221.7.172.169 221.7.173.116 广西北海市 联通
804 221.7.173.117 221.7.173.117 广西北海市 正典网吧(汽车站旁)
805 221.7.173.118 221.7.173.181 广西北海市 联通
806 221.7.173.182 221.7.173.182 广西北海市 创新科存储技术有限公司
807 221.7.173.183 221.7.173.193 广西北海市 联通
808 221.7.173.194 221.7.173.194 广西北海市 新创网吧
809 221.7.173.195 221.7.173.202 广西北海市 联通
810 221.7.173.203 221.7.173.203 广西北海市 暴风城网吧(上海路)
811 221.7.173.204 221.7.175.2 广西北海市 联通
812 221.7.175.3 221.7.175.3 广西北海市 天宇网吧(北部湾西路电信分局一楼)
813 221.7.175.4 221.7.175.12 广西北海市 联通
814 221.7.175.13 221.7.175.13 广西北海市 蝶恋花网吧
815 221.7.175.14 221.7.176.255 广西北海市 联通
816 221.7.228.0 221.7.228.93 广西北海市 联通
817 221.7.228.94 221.7.228.94 广西北海市 都市动力网络会所
818 221.7.228.95 221.7.228.199 广西北海市 联通
819 221.7.228.200 221.7.228.200 广西北海市 旺角通利网吧
820 221.7.228.201 221.7.228.202 广西北海市 联通
821 221.7.228.203 221.7.228.203 广西北海市 陆虎网吧
822 221.7.228.204 221.7.229.38 广西北海市 联通
823 221.7.229.39 221.7.229.39 广西北海市 网际无限网吧
824 221.7.229.40 221.7.229.50 广西北海市 联通
825 221.7.229.51 221.7.229.51 广西北海市 阳光大酒店
826 221.7.229.52 221.7.229.57 广西北海市 联通
827 221.7.229.58 221.7.229.58 广西北海市 天然网吧(北部弯中路新力商业广场四楼)
828 221.7.229.59 221.7.229.82 广西北海市 联通
829 221.7.229.83 221.7.229.83 广西北海市 电子技术职业学校3号机房
830 221.7.229.84 221.7.229.181 广西北海市 联通
831 221.7.229.182 221.7.229.182 广西北海市 北部湾广场旺角网吧
832 221.7.229.183 221.7.231.255 广西北海市 联通
833 222.83.190.0 222.83.191.36 广西北海市 电信
834 222.83.191.37 222.83.191.37 广西北海市合浦县 鲱你莫属网吧
835 222.83.191.38 222.83.198.255 广西北海市 电信
836 222.83.199.0 222.83.199.255 广西北海市合浦县 电信
837 222.83.200.0 222.83.205.255 广西北海市 电信
838 222.83.244.0 222.83.249.255 广西北海市 电信
839 222.203.212.0 222.203.215.255 广西北海市 北海艺术设计职业学院
840 222.203.236.0 222.203.239.255 广西北海市 广西北海宏源足球职业学院
841 222.216.219.0 222.216.219.255 广西北海市 电信
842 222.217.182.0 222.217.182.255 广西北海市 电信
843 222.218.146.0 222.218.146.255 广西北海市 电信
844 222.218.147.0 222.218.147.106 广西北海市合浦县 电信
845 222.218.147.107 222.218.147.107 广西北海市合浦县 还珠宾馆
846 222.218.147.108 222.218.147.255 广西北海市合浦县 电信
847 222.218.148.0 222.218.152.42 广西北海市 电信
848 222.218.152.43 222.218.152.43 广西北海市海城区 联城网吧(工业区内)
849 222.218.152.44 222.218.153.44 广西北海市 电信
850 222.218.153.45 222.218.153.45 广西北海市 绿源网吧(桂林电子科技大学北海校区)
851 222.218.153.46 222.218.155.138 广西北海市 电信
852 222.218.155.139 222.218.155.139 广西北海市 好乐迪量贩KTV
853 222.218.155.140 222.218.157.8 广西北海市 电信
854 222.218.157.9 222.218.157.9 广西北海市 自由空间网吧
855 222.218.157.10 222.218.157.10 广西北海市 乐乐网吧
856 222.218.157.11 222.218.157.11 广西北海市 超能力网吧
857 222.218.157.12 222.218.157.13 广西北海市 电信
858 222.218.157.14 222.218.157.14 广西北海市 十八子网吧
859 222.218.157.15 222.218.157.21 广西北海市 电信
860 222.218.157.22 222.218.157.22 广西北海市 大四喜网吧
861 222.218.157.23 222.218.157.27 广西北海市 电信
862 222.218.157.28 222.218.157.28 广西北海市 正典网吧
863 222.218.157.29 222.218.157.58 广西北海市 电信
864 222.218.157.59 222.218.157.59 广西北海市 玫瑰缘网吧
865 222.218.157.60 222.218.157.61 广西北海市 电信
866 222.218.157.62 222.218.157.62 广西北海市 贵州路北海龙叔网吧
867 222.218.157.63 222.218.157.69 广西北海市 电信
868 222.218.157.70 222.218.157.70 广西北海市 有间网吧
869 222.218.157.71 222.218.157.75 广西北海市 电信
870 222.218.157.76 222.218.157.76 广西北海市 天宇网吧(北部湾西路电信分局一楼)
871 222.218.157.77 222.218.157.78 广西北海市 电信
872 222.218.157.79 222.218.157.79 广西北海市 POP轻舞飞扬网吧
873 222.218.157.80 222.218.157.80 广西北海市 电信
874 222.218.157.81 222.218.157.81 广西北海市 假日网吧
875 222.218.157.82 222.218.157.97 广西北海市 电信
876 222.218.157.98 222.218.157.98 广西北海市 长青路梦幻之星网吧
877 222.218.157.99 222.218.157.108 广西北海市 电信
878 222.218.157.109 222.218.157.109 广西北海市 网际无限网吧
879 222.218.157.110 222.218.157.112 广西北海市 电信
880 222.218.157.113 222.218.157.113 广西北海市 旺角网吧利盛店(北部湾广场世纪公寓三楼)
881 222.218.157.114 222.218.157.118 广西北海市 电信
882 222.218.157.119 222.218.157.119 广西北海市 营盘镇白东村田原网吧
883 222.218.157.120 222.218.157.161 广西北海市 电信
884 222.218.157.162 222.218.157.163 广西北海市 北海艺术设计职业学院学生公寓
885 222.218.157.164 222.218.157.166 广西北海市 桂林电子科技大学(北海校区)
886 222.218.157.167 222.218.157.169 广西北海市 电信
887 222.218.157.170 222.218.157.172 广西北海市 桂林电子科技大学北海校区
888 222.218.157.173 222.218.157.225 广西北海市 电信
889 222.218.157.226 222.218.157.226 广西北海市 蓝色海洋网吧
890 222.218.157.227 222.218.157.227 广西北海市 情缘网吧(海城区云南路)
891 222.218.157.228 222.218.157.230 广西北海市 电信
892 222.218.157.231 222.218.157.231 广西北海市 银弯花园月光城网吧
893 222.218.157.232 222.218.157.232 广西北海市 电信
894 222.218.157.233 222.218.157.233 广西北海市 轻舞飞扬网吧
895 222.218.157.234 222.218.157.255 广西北海市 电信
896 222.218.158.0 222.218.158.255 广西北海市合浦县 电信
897 222.218.159.0 222.218.177.255 广西北海市 电信
898 222.218.178.0 222.218.178.193 广西北海市合浦县 电信
899 222.218.178.194 222.218.178.194 广西北海市合浦县 易远龙网吧
900 222.218.178.195 222.218.178.255 广西北海市合浦县 电信
901 222.218.179.0 222.218.183.98 广西北海市 电信
902 222.218.183.99 222.218.183.99 广西北海市合浦县 星岛湖乡易远龙网吧
903 222.218.183.100 222.218.183.249 广西北海市 电信
904 222.218.183.250 222.218.183.250 广西北海市合浦县 鲱你莫属网吧
905 222.218.183.251 222.218.185.255 广西北海市 电信