ip地址查询

哈尔滨市IP地址列表

哈尔滨市网吧IP地址列表

在下面输入您要查询IP地址段范围的地理位置,点击查询

请输入地理位置:
最多只能列出前1000条IP信息,更详细的ip列表信息请用上边的查询按钮进入
序号 IP 起始地址 IP 结束地址 所在位置信息 电子地图
1 1.56.64.0 1.56.97.255 黑龙江省哈尔滨市 联通
2 1.56.98.0 1.56.98.255 黑龙江省哈尔滨市依兰县 联通
3 1.56.99.0 1.56.127.255 黑龙江省哈尔滨市 联通
4 1.58.0.0 1.58.24.255 黑龙江省哈尔滨市 联通
5 1.58.25.0 1.58.25.255 黑龙江省哈尔滨市香坊区 联通
6 1.58.26.0 1.58.31.255 黑龙江省哈尔滨市 联通
7 1.58.32.0 1.58.32.255 黑龙江省哈尔滨市道里区 联通
8 1.58.33.0 1.58.36.255 黑龙江省哈尔滨市 联通
9 1.58.37.0 1.58.38.255 黑龙江省哈尔滨市延寿县 联通
10 1.58.39.0 1.58.151.255 黑龙江省哈尔滨市 联通
11 1.58.152.0 1.58.152.255 黑龙江省哈尔滨市延寿县 联通
12 1.58.153.0 1.58.172.255 黑龙江省哈尔滨市 联通
13 1.58.173.0 1.58.173.255 黑龙江省哈尔滨市五常市 联通
14 1.58.174.0 1.58.201.255 黑龙江省哈尔滨市 联通
15 1.58.202.0 1.58.208.255 黑龙江省哈尔滨市双城区 联通
16 1.58.209.0 1.58.212.255 黑龙江省哈尔滨市 联通
17 1.58.213.0 1.58.214.255 黑龙江省哈尔滨市延寿县 联通
18 1.58.215.0 1.58.215.255 黑龙江省哈尔滨市 联通
19 1.58.216.0 1.58.216.255 黑龙江省哈尔滨市延寿县 联通
20 1.58.217.0 1.58.217.255 黑龙江省哈尔滨市 联通
21 1.58.218.0 1.58.218.255 黑龙江省哈尔滨市延寿县 联通
22 1.58.219.0 1.58.220.255 黑龙江省哈尔滨市 联通
23 1.58.221.0 1.58.221.255 黑龙江省哈尔滨市双城区 联通
24 1.58.222.0 1.58.226.255 黑龙江省哈尔滨市 联通
25 1.58.227.0 1.58.227.255 黑龙江省哈尔滨市延寿县 联通
26 1.58.228.0 1.58.239.255 黑龙江省哈尔滨市 联通
27 1.58.240.0 1.58.240.255 黑龙江省哈尔滨市双城区 联通
28 1.58.241.0 1.58.255.255 黑龙江省哈尔滨市 联通
29 1.60.160.0 1.60.160.255 黑龙江省哈尔滨市 联通
30 1.62.0.0 1.62.4.255 黑龙江省哈尔滨市 联通
31 1.62.5.0 1.62.5.255 黑龙江省哈尔滨市尚志市 联通
32 1.62.6.0 1.62.28.255 黑龙江省哈尔滨市 联通
33 1.62.29.0 1.62.29.255 黑龙江省哈尔滨市双城区 联通
34 1.62.30.0 1.62.39.255 黑龙江省哈尔滨市 联通
35 1.62.40.0 1.62.50.255 黑龙江省哈尔滨市双城区 联通
36 1.62.51.0 1.62.51.255 黑龙江省哈尔滨市延寿县 联通
37 1.62.52.0 1.62.54.255 黑龙江省哈尔滨市双城区 联通
38 1.62.55.0 1.62.59.255 黑龙江省哈尔滨市 联通
39 1.62.60.0 1.62.60.255 黑龙江省哈尔滨市延寿县 联通
40 1.62.61.0 1.62.67.255 黑龙江省哈尔滨市 联通
41 1.62.68.0 1.62.69.255 黑龙江省哈尔滨市延寿县 联通
42 1.62.70.0 1.62.108.255 黑龙江省哈尔滨市 联通
43 1.62.109.0 1.62.110.255 黑龙江省哈尔滨市延寿县 联通
44 1.62.111.0 1.62.128.255 黑龙江省哈尔滨市 联通
45 1.62.129.0 1.62.129.255 黑龙江省哈尔滨市延寿县 联通
46 1.62.130.0 1.62.145.255 黑龙江省哈尔滨市 联通
47 1.62.146.0 1.62.147.255 黑龙江省哈尔滨市双城区 联通
48 1.62.148.0 1.62.149.255 黑龙江省哈尔滨市 联通
49 1.62.150.0 1.62.151.255 黑龙江省哈尔滨市双城区 联通
50 1.62.152.0 1.62.159.255 黑龙江省哈尔滨市 联通
51 1.62.160.0 1.62.161.255 黑龙江省哈尔滨市双城区 联通
52 1.62.162.0 1.62.169.255 黑龙江省哈尔滨市 联通
53 1.62.170.0 1.62.170.255 黑龙江省哈尔滨市双城区 联通
54 1.62.171.0 1.62.181.255 黑龙江省哈尔滨市 联通
55 1.62.182.0 1.62.183.255 黑龙江省哈尔滨市双城区 联通
56 1.62.184.0 1.62.230.255 黑龙江省哈尔滨市 联通
57 1.62.231.0 1.62.231.255 黑龙江省哈尔滨市双城区 联通
58 1.62.232.0 1.62.243.255 黑龙江省哈尔滨市 联通
59 1.62.244.0 1.62.244.255 黑龙江省哈尔滨市延寿县 联通
60 1.62.245.0 1.62.255.255 黑龙江省哈尔滨市 联通
61 1.189.0.0 1.189.10.255 黑龙江省哈尔滨市 联通
62 1.189.11.0 1.189.11.255 黑龙江省哈尔滨市巴彦县 联通
63 1.189.12.0 1.189.23.255 黑龙江省哈尔滨市 联通
64 1.189.24.0 1.189.24.255 黑龙江省哈尔滨市通河县 联通
65 1.189.25.0 1.189.30.255 黑龙江省哈尔滨市 联通
66 1.189.31.0 1.189.32.255 黑龙江省哈尔滨市双城区 联通
67 1.189.33.0 1.189.33.255 黑龙江省哈尔滨市 联通
68 1.189.34.0 1.189.34.255 黑龙江省哈尔滨市宾县 联通
69 1.189.35.0 1.189.38.255 黑龙江省哈尔滨市 联通
70 1.189.39.0 1.189.40.255 黑龙江省哈尔滨市延寿县 联通
71 1.189.41.0 1.189.79.255 黑龙江省哈尔滨市 联通
72 1.189.80.0 1.189.80.255 黑龙江省哈尔滨市双城区 联通
73 1.189.81.0 1.189.82.255 黑龙江省哈尔滨市 联通
74 1.189.83.0 1.189.83.255 黑龙江省哈尔滨市延寿县 联通
75 1.189.84.0 1.189.103.255 黑龙江省哈尔滨市 联通
76 1.189.104.0 1.189.105.255 黑龙江省哈尔滨市双城区 联通
77 1.189.106.0 1.189.108.255 黑龙江省哈尔滨市 联通
78 1.189.109.0 1.189.109.255 黑龙江省哈尔滨市宾县 联通
79 1.189.110.0 1.189.125.255 黑龙江省哈尔滨市 联通
80 1.189.126.0 1.189.126.255 黑龙江省哈尔滨市延寿县 联通
81 1.189.127.0 1.189.175.255 黑龙江省哈尔滨市 联通
82 1.189.176.0 1.189.176.255 黑龙江省哈尔滨市延寿县 联通
83 1.189.177.0 1.189.198.255 黑龙江省哈尔滨市 联通
84 1.189.199.0 1.189.199.255 黑龙江省哈尔滨市延寿县 联通
85 1.189.200.0 1.189.216.255 黑龙江省哈尔滨市 联通
86 1.189.217.0 1.189.218.255 黑龙江省哈尔滨市延寿县 联通
87 1.189.219.0 1.189.246.255 黑龙江省哈尔滨市 联通
88 1.189.247.0 1.189.248.255 黑龙江省哈尔滨市延寿县 联通
89 1.189.249.0 1.189.250.255 黑龙江省哈尔滨市双城区 联通
90 1.189.251.0 1.189.254.255 黑龙江省哈尔滨市 联通
91 1.189.255.0 1.190.0.255 黑龙江省哈尔滨市双城区 联通
92 1.190.32.0 1.190.136.255 黑龙江省哈尔滨市 联通
93 1.190.137.0 1.190.138.255 黑龙江省哈尔滨市双城区 联通
94 1.190.139.0 1.190.140.255 黑龙江省哈尔滨市 联通
95 1.190.141.0 1.190.141.255 黑龙江省哈尔滨市宾县 联通
96 1.190.142.0 1.190.155.255 黑龙江省哈尔滨市 联通
97 1.190.156.0 1.190.156.255 黑龙江省哈尔滨市五常市 联通
98 1.190.157.0 1.190.167.255 黑龙江省哈尔滨市 联通
99 1.190.168.0 1.190.168.255 黑龙江省哈尔滨市延寿县 联通
100 1.190.169.0 1.190.171.255 黑龙江省哈尔滨市 联通
101 1.190.172.0 1.190.172.255 黑龙江省哈尔滨市双城区 联通
102 1.190.173.0 1.190.204.255 黑龙江省哈尔滨市 联通
103 1.190.205.0 1.190.206.255 黑龙江省哈尔滨市双城区 联通
104 1.190.207.0 1.190.221.255 黑龙江省哈尔滨市 联通
105 1.190.222.0 1.190.224.255 黑龙江省哈尔滨市延寿县 联通
106 1.190.225.0 1.190.251.255 黑龙江省哈尔滨市 联通
107 1.190.252.0 1.190.252.255 黑龙江省哈尔滨市双城区 联通
108 1.190.253.0 1.190.255.255 黑龙江省哈尔滨市 联通
109 14.197.201.185 14.197.201.185 黑龙江省哈尔滨市 鹏博士长城宽带互联节点
110 42.100.0.0 42.100.69.255 黑龙江省哈尔滨市 电信
111 42.100.92.0 42.100.103.255 黑龙江省哈尔滨市 电信
112 42.184.32.0 42.184.50.255 黑龙江省哈尔滨市 电信
113 42.184.51.0 42.184.51.255 黑龙江省哈尔滨市双城区 电信
114 42.184.52.0 42.184.63.255 黑龙江省哈尔滨市 电信
115 42.247.2.136 42.247.2.143 黑龙江省哈尔滨市 黑龙江职业学院教育网
116 43.225.211.0 43.225.211.255 黑龙江省哈尔滨市 电信
117 58.155.0.0 58.155.31.255 黑龙江省哈尔滨市 黑龙江中医药大学
118 58.155.48.0 58.155.63.255 黑龙江省哈尔滨市 黑龙江工程学院
119 58.155.64.0 58.155.95.255 黑龙江省哈尔滨市 东北农业大学
120 58.155.96.0 58.155.111.255 黑龙江省哈尔滨市 哈尔滨工程大学
121 58.155.116.0 58.155.119.255 黑龙江省哈尔滨市 哈尔滨电力职业技术学院
122 58.155.120.0 58.155.123.255 黑龙江省哈尔滨市 哈尔滨金融高等专科学校
123 58.155.124.0 58.155.127.255 黑龙江省哈尔滨市 黑龙江农业工程职业学院
124 58.194.0.0 58.194.7.255 黑龙江省哈尔滨市 黑龙江大学教育网
125 58.194.120.0 58.194.127.255 黑龙江省哈尔滨市 哈尔滨医科大学
126 60.14.200.0 60.14.201.255 黑龙江省哈尔滨市 联通
127 60.14.203.0 60.14.203.255 黑龙江省哈尔滨市 联通
128 60.14.221.0 60.14.223.255 黑龙江省哈尔滨市 联通
129 60.15.189.0 60.15.189.255 黑龙江省哈尔滨市 联通
130 60.219.128.0 60.219.143.92 黑龙江省哈尔滨市 联通
131 60.219.143.93 60.219.143.93 黑龙江省哈尔滨市道里区 安道街网友旅店
132 60.219.143.94 60.219.166.255 黑龙江省哈尔滨市 联通
133 60.219.167.0 60.219.167.255 黑龙江省哈尔滨市道外区 联通
134 60.219.168.0 60.219.193.255 黑龙江省哈尔滨市 联通
135 60.219.194.0 60.219.194.255 黑龙江省哈尔滨市双城区 联通
136 60.219.195.0 60.219.202.255 黑龙江省哈尔滨市南岗区 联通
137 60.219.203.0 60.219.204.255 黑龙江省哈尔滨市 联通
138 60.219.205.0 60.219.205.255 黑龙江省哈尔滨市双城区 联通
139 60.219.206.0 60.219.210.205 黑龙江省哈尔滨市 联通
140 60.219.210.206 60.219.210.206 黑龙江省哈尔滨市道里区 薛家镇天顺网吧
141 60.219.210.207 60.219.222.255 黑龙江省哈尔滨市 联通
142 60.219.223.0 60.219.223.255 黑龙江省哈尔滨市双城区 联通
143 60.219.224.0 60.219.224.255 黑龙江省哈尔滨市 联通
144 60.219.225.0 60.219.225.255 黑龙江省哈尔滨市南岗区 联通
145 60.219.226.0 60.219.232.255 黑龙江省哈尔滨市 联通
146 60.219.233.0 60.219.233.255 黑龙江省哈尔滨市道外区 联通
147 60.219.234.0 60.219.255.255 黑龙江省哈尔滨市 联通
148 61.138.0.0 61.138.1.255 黑龙江省哈尔滨市 联通
149 61.138.38.0 61.138.38.255 黑龙江省哈尔滨市 路由器
150 61.138.39.0 61.138.39.255 黑龙江省哈尔滨市 联通
151 61.138.55.0 61.138.55.255 黑龙江省哈尔滨市 联通
152 61.138.61.8 61.138.61.15 黑龙江省哈尔滨市 联通
153 61.158.0.0 61.158.0.63 黑龙江省 联通数据交换中心(哈尔滨市)
154 61.158.0.64 61.158.5.129 黑龙江省哈尔滨市 联通
155 61.158.5.130 61.158.5.132 黑龙江省哈尔滨市南岗区 雨晨网吧
156 61.158.5.133 61.158.5.255 黑龙江省哈尔滨市 联通
157 61.158.7.0 61.158.8.73 黑龙江省哈尔滨市 联通
158 61.158.8.75 61.158.8.165 黑龙江省哈尔滨市 联通
159 61.158.8.167 61.158.9.96 黑龙江省哈尔滨市 联通
160 61.158.9.118 61.158.9.255 黑龙江省哈尔滨市 联通
161 61.158.11.0 61.158.11.129 黑龙江省哈尔滨市 联通
162 61.158.11.159 61.158.11.192 黑龙江省哈尔滨市 联通
163 61.158.11.214 61.158.11.224 黑龙江省哈尔滨市 联通
164 61.158.12.0 61.158.12.0 黑龙江省哈尔滨市 联通
165 61.158.16.0 61.158.16.255 黑龙江省哈尔滨市 联通
166 61.158.19.0 61.158.19.255 黑龙江省哈尔滨市 联通
167 61.158.24.0 61.158.25.255 黑龙江省哈尔滨市 联通
168 61.158.27.0 61.158.28.170 黑龙江省哈尔滨市 联通
169 61.158.28.171 61.158.28.171 黑龙江省哈尔滨市 傲龙网络天地(学府三道街)
170 61.158.28.172 61.158.29.81 黑龙江省哈尔滨市 联通
171 61.158.29.82 61.158.29.82 黑龙江省哈尔滨市 海伦市天琪网吧
172 61.158.29.83 61.158.29.117 黑龙江省哈尔滨市 联通
173 61.158.29.119 61.158.30.25 黑龙江省哈尔滨市 联通
174 61.158.30.26 61.158.30.26 黑龙江省哈尔滨市呼兰区 金纪元网吧
175 61.158.30.27 61.158.30.97 黑龙江省哈尔滨市 联通
176 61.158.30.98 61.158.30.98 黑龙江省哈尔滨市呼兰区 不见不散网吧
177 61.158.30.99 61.158.30.255 黑龙江省哈尔滨市 联通
178 61.158.33.0 61.158.33.9 黑龙江省哈尔滨市 联通
179 61.158.33.11 61.158.33.254 黑龙江省哈尔滨市 联通
180 61.158.34.0 61.158.34.178 黑龙江省哈尔滨市 联通
181 61.158.34.180 61.158.34.185 黑龙江省哈尔滨市 联通
182 61.158.34.187 61.158.35.255 黑龙江省哈尔滨市 联通
183 61.158.42.0 61.158.43.255 黑龙江省哈尔滨市 联通
184 61.158.58.0 61.158.60.192 黑龙江省哈尔滨市 联通
185 61.158.60.194 61.158.64.255 黑龙江省哈尔滨市 联通
186 61.158.65.0 61.158.65.255 黑龙江省哈尔滨市双城区 联通
187 61.158.66.0 61.158.66.177 黑龙江省哈尔滨市 联通
188 61.158.66.178 61.158.66.182 黑龙江省哈尔滨市呼兰区 理想网吧
189 61.158.66.183 61.158.75.255 黑龙江省哈尔滨市 联通
190 61.158.96.0 61.158.96.255 黑龙江省哈尔滨市尚志市 联通
191 61.158.104.0 61.158.104.252 黑龙江省哈尔滨市 联通
192 61.158.104.253 61.158.104.253 黑龙江省哈尔滨市 联信网络科技有限公司(南岗区十字街94号)
193 61.158.104.254 61.158.107.159 黑龙江省哈尔滨市 联通
194 61.158.107.160 61.158.107.191 黑龙江省哈尔滨市 东北农业大学
195 61.158.107.192 61.158.108.255 黑龙江省哈尔滨市 联通
196 61.158.109.2 61.158.109.2 黑龙江省哈尔滨市香坊区 云龙网吧(和平路副24号)
197 61.158.109.5 61.158.109.5 黑龙江省哈尔滨市香坊区 红樱桃网吧(农林头道街8号地下室)
198 61.158.109.108 61.158.109.108 黑龙江省哈尔滨市 众邦广告文化传播有限公司
199 61.158.120.0 61.158.120.167 黑龙江省哈尔滨市 联通
200 61.158.120.168 61.158.120.168 黑龙江省哈尔滨市 华夏计算机职业技术学院
201 61.158.120.169 61.158.120.177 黑龙江省哈尔滨市 联通
202 61.158.120.178 61.158.120.178 黑龙江省哈尔滨市 华夏学院10号楼201机房
203 61.158.120.179 61.158.120.179 黑龙江省哈尔滨市 华夏学院10号楼202/203机房
204 61.158.120.180 61.158.125.169 黑龙江省哈尔滨市 联通
205 61.158.125.171 61.158.125.255 黑龙江省哈尔滨市 联通
206 61.158.127.0 61.158.127.255 黑龙江省哈尔滨市 联通
207 61.167.0.0 61.167.3.255 黑龙江省哈尔滨市 联通
208 61.167.8.0 61.167.9.45 黑龙江省哈尔滨市 联通
209 61.167.9.46 61.167.9.46 黑龙江省哈尔滨市 师范大学呼兰学院对面家属楼内艺博网吧
210 61.167.9.47 61.167.14.255 黑龙江省哈尔滨市 联通
211 61.167.32.0 61.167.33.253 黑龙江省哈尔滨市 联通
212 61.167.33.254 61.167.33.254 黑龙江省哈尔滨市 黑龙江省教育厅
213 61.167.33.255 61.167.35.0 黑龙江省哈尔滨市 联通
214 61.167.35.1 61.167.35.1 黑龙江省哈尔滨市 黑龙江日报报业集团
215 61.167.35.2 61.167.35.255 黑龙江省哈尔滨市 联通
216 61.167.36.0 61.167.36.9 黑龙江省哈尔滨市香坊区 联通
217 61.167.36.10 61.167.36.10 黑龙江省哈尔滨市香坊区 聚缘网吧(建北街55-6号)
218 61.167.36.11 61.167.36.11 黑龙江省哈尔滨市香坊区 点点通网吧(赣水路211号)
219 61.167.36.12 61.167.36.12 黑龙江省哈尔滨市香坊区 晨曦网吧(建北科技公寓404栋)
220 61.167.36.13 61.167.36.13 黑龙江省哈尔滨市香坊区 满天星网吧(赣水路237号龙防小区3栋1层3号)
221 61.167.36.14 61.167.36.14 黑龙江省哈尔滨市香坊区 理想时代休闲驿站(汉水路152号404)
222 61.167.36.15 61.167.36.19 黑龙江省哈尔滨市香坊区 联通
223 61.167.36.20 61.167.36.20 黑龙江省哈尔滨市南岗区 温馨网吧(汉水路联通住宅楼)
224 61.167.36.21 61.167.36.25 黑龙江省哈尔滨市香坊区 联通
225 61.167.36.26 61.167.36.26 黑龙江省哈尔滨市香坊区 友情天地网吧(赣水路222-24号)
226 61.167.36.27 61.167.36.27 黑龙江省哈尔滨市香坊区 天都网苑
227 61.167.36.28 61.167.36.65 黑龙江省哈尔滨市香坊区 联通
228 61.167.36.66 61.167.36.67 黑龙江省哈尔滨市 黑龙江农垦电大
229 61.167.36.68 61.167.36.81 黑龙江省哈尔滨市香坊区 联通
230 61.167.36.82 61.167.36.82 黑龙江省哈尔滨市香坊区 浩然网吧
231 61.167.36.83 61.167.36.83 黑龙江省哈尔滨市香坊区 鸿运网吧
232 61.167.36.84 61.167.36.84 黑龙江省哈尔滨市香坊区 不点网吧(新地街160号)
233 61.167.36.85 61.167.36.86 黑龙江省哈尔滨市香坊区 联通
234 61.167.36.87 61.167.36.87 黑龙江省哈尔滨市香坊区 兄弟网络广场(红旗大街104号)
235 61.167.36.88 61.167.36.143 黑龙江省哈尔滨市香坊区 联通
236 61.167.36.145 61.167.36.147 黑龙江省哈尔滨市香坊区 联通
237 61.167.36.149 61.167.36.150 黑龙江省哈尔滨市香坊区 联通
238 61.167.36.151 61.167.36.151 黑龙江省哈尔滨市 滨嫩江科绘网吧
239 61.167.36.152 61.167.36.172 黑龙江省哈尔滨市香坊区 联通
240 61.167.36.174 61.167.36.193 黑龙江省哈尔滨市香坊区 联通
241 61.167.36.194 61.167.36.194 黑龙江省哈尔滨市南岗区 腾达网吧(黄河路184号)
242 61.167.36.195 61.167.36.255 黑龙江省哈尔滨市香坊区 联通
243 61.167.37.0 61.167.38.217 黑龙江省哈尔滨市 联通
244 61.167.38.218 61.167.38.218 黑龙江省哈尔滨市香坊区 天地会网吧
245 61.167.38.219 61.167.38.219 黑龙江省哈尔滨市香坊区 三铺街新时代网吧
246 61.167.38.220 61.167.40.24 黑龙江省哈尔滨市 联通
247 61.167.40.25 61.167.40.28 黑龙江省哈尔滨市 北开职业技术学院
248 61.167.40.29 61.167.40.30 黑龙江省哈尔滨市 北开职业技术学院信息处
249 61.167.40.31 61.167.44.255 黑龙江省哈尔滨市 联通
250 61.167.45.0 61.167.45.255 黑龙江省哈尔滨市 哈尔滨市委党校
251 61.167.46.0 61.167.47.161 黑龙江省哈尔滨市 联通
252 61.167.47.162 61.167.47.162 黑龙江省哈尔滨市 师范大学呼兰学院图书馆三楼电子教室
253 61.167.47.163 61.167.49.161 黑龙江省哈尔滨市 联通
254 61.167.49.162 61.167.49.162 黑龙江省哈尔滨市 厢房区三铺街天地人网吧
255 61.167.49.163 61.167.50.8 黑龙江省哈尔滨市 联通
256 61.167.50.9 61.167.50.9 黑龙江省哈尔滨市呼兰区 六中校园网
257 61.167.50.10 61.167.52.255 黑龙江省哈尔滨市 联通
258 61.167.53.0 61.167.53.110 黑龙江省哈尔滨市南岗区 黑龙江信息港(果戈里大街403号)
259 61.167.53.111 61.167.53.255 黑龙江省哈尔滨市 联通
260 61.167.54.0 61.167.54.255 黑龙江省哈尔滨市 网宿科技联通CDN节点
261 61.167.55.0 61.167.56.255 黑龙江省哈尔滨市 联通
262 61.167.57.0 61.167.57.255 黑龙江省哈尔滨市 东北农业大学
263 61.167.58.0 61.167.59.255 黑龙江省哈尔滨市 联通
264 61.167.60.0 61.167.60.255 黑龙江省哈尔滨市 哈尔滨工业大学
265 61.167.61.0 61.167.62.255 黑龙江省哈尔滨市 联通
266 61.167.66.2 61.167.66.2 黑龙江省哈尔滨市 广播电视大学
267 61.167.71.0 61.167.71.66 黑龙江省哈尔滨市 联通
268 61.167.71.67 61.167.71.67 黑龙江省哈尔滨市 学府三道街蓝卓越网吧
269 61.167.71.68 61.167.71.76 黑龙江省哈尔滨市 联通
270 61.167.71.77 61.167.71.77 黑龙江省哈尔滨市 清明四道街网际网吧
271 61.167.71.78 61.167.71.255 黑龙江省哈尔滨市 联通
272 61.167.115.194 61.167.115.194 黑龙江省哈尔滨市道里区 同方网吧(经纬九道街9号)
273 61.167.115.195 61.167.115.255 黑龙江省哈尔滨市 联通
274 61.167.126.0 61.167.126.193 黑龙江省哈尔滨市 联通
275 61.167.126.194 61.167.126.194 黑龙江省哈尔滨市 太平洋保险公司
276 61.167.126.195 61.167.126.255 黑龙江省哈尔滨市 联通
277 61.167.128.0 61.167.128.255 黑龙江省哈尔滨市 联通
278 61.167.129.0 61.167.129.255 黑龙江省哈尔滨市延寿县 联通
279 61.167.130.0 61.167.135.255 黑龙江省哈尔滨市 联通
280 61.167.136.0 61.167.136.255 黑龙江省哈尔滨市尚志市 联通
281 61.167.137.0 61.167.139.9 黑龙江省哈尔滨市 联通
282 61.167.139.10 61.167.139.10 黑龙江省哈尔滨市 飓源网吧
283 61.167.139.11 61.167.139.37 黑龙江省哈尔滨市 联通
284 61.167.139.38 61.167.139.38 黑龙江省哈尔滨市 自由谷网吧(辽河小区嵩山宾馆旁边)
285 61.167.139.39 61.167.139.107 黑龙江省哈尔滨市 联通
286 61.167.139.108 61.167.139.108 黑龙江省哈尔滨市香坊区 兄弟网络广场(新地街)
287 61.167.139.109 61.167.139.129 黑龙江省哈尔滨市 联通
288 61.167.139.130 61.167.139.135 黑龙江省哈尔滨市道里区 蜘蛛网络(河松小区)
289 61.167.139.136 61.167.139.164 黑龙江省哈尔滨市 联通
290 61.167.139.165 61.167.139.165 黑龙江省哈尔滨市 龙云康乐园网吧
291 61.167.139.166 61.167.142.25 黑龙江省哈尔滨市 联通
292 61.167.142.26 61.167.142.26 黑龙江省哈尔滨市南岗区 人和街七彩网络网吧
293 61.167.142.27 61.167.142.49 黑龙江省哈尔滨市 联通
294 61.167.142.50 61.167.142.50 黑龙江省哈尔滨市 开发区爱情海网吧
295 61.167.142.51 61.167.142.65 黑龙江省哈尔滨市 联通
296 61.167.142.66 61.167.142.66 黑龙江省哈尔滨市 和平小区碧云天网吧
297 61.167.142.67 61.167.142.67 黑龙江省哈尔滨市 和平小区时尚颠峰网吧
298 61.167.142.68 61.167.142.107 黑龙江省哈尔滨市 联通
299 61.167.142.108 61.167.142.108 黑龙江省哈尔滨市 宣化街逍遥网络
300 61.167.142.109 61.167.142.209 黑龙江省哈尔滨市 联通
301 61.167.142.210 61.167.142.210 黑龙江省哈尔滨市南岗区 时尚网吧(东大直街)
302 61.167.142.211 61.167.143.65 黑龙江省哈尔滨市 联通
303 61.167.143.66 61.167.143.66 黑龙江省哈尔滨市 省烟草公司(哈烟叶公司)
304 61.167.143.67 61.167.143.225 黑龙江省哈尔滨市 联通
305 61.167.143.226 61.167.143.226 黑龙江省哈尔滨市 宏博世纪网络会馆(平房区新祥里副15号)
306 61.167.143.227 61.167.143.228 黑龙江省哈尔滨市 联通
307 61.167.143.229 61.167.143.229 黑龙江省哈尔滨市南岗区 宣庆街鑫瑞网络广场
308 61.167.143.230 61.167.147.255 黑龙江省哈尔滨市 联通
309 61.167.172.0 61.167.175.255 黑龙江省哈尔滨市 联通
310 61.167.202.0 61.167.221.255 黑龙江省哈尔滨市 联通
311 61.167.222.0 61.167.222.255 黑龙江省哈尔滨市双城区 联通
312 61.167.223.0 61.167.225.77 黑龙江省哈尔滨市 联通
313 61.167.225.78 61.167.225.78 黑龙江省哈尔滨市 奥特网吧
314 61.167.225.79 61.167.230.255 黑龙江省哈尔滨市 联通
315 61.167.242.0 61.167.242.9 黑龙江省哈尔滨市 联通
316 61.167.242.10 61.167.242.10 黑龙江省哈尔滨市 木兰县柳河镇宏业电脑
317 61.167.242.11 61.167.242.255 黑龙江省哈尔滨市 联通
318 61.167.243.0 61.167.243.255 黑龙江省哈尔滨市 医科大学
319 61.167.244.0 61.167.247.21 黑龙江省哈尔滨市 联通
320 61.167.247.22 61.167.247.22 黑龙江省哈尔滨市双城区 金海岸网吧
321 61.167.247.23 61.167.247.33 黑龙江省哈尔滨市 联通
322 61.167.247.34 61.167.247.34 黑龙江省哈尔滨市双城区 宇梦网络会馆
323 61.167.247.35 61.167.247.53 黑龙江省哈尔滨市 联通
324 61.167.247.54 61.167.247.54 黑龙江省哈尔滨市双城区 激情网络会馆
325 61.167.247.55 61.167.247.65 黑龙江省哈尔滨市 联通
326 61.167.247.66 61.167.247.66 黑龙江省哈尔滨市双城区 新亿网吧
327 61.167.247.67 61.167.247.85 黑龙江省哈尔滨市 联通
328 61.167.247.86 61.167.247.86 黑龙江省哈尔滨市双城区 碧海网络会馆
329 61.167.247.87 61.167.247.117 黑龙江省哈尔滨市 联通
330 61.167.247.118 61.167.247.118 黑龙江省哈尔滨市双城区 激情网络会馆
331 61.167.247.119 61.167.247.153 黑龙江省哈尔滨市 联通
332 61.167.247.154 61.167.247.154 黑龙江省哈尔滨市双城区 龙翔网吧
333 61.167.247.155 61.167.247.236 黑龙江省哈尔滨市 联通
334 61.167.247.237 61.167.247.238 黑龙江省哈尔滨市双城区 概念网络会馆
335 61.167.247.239 61.167.247.255 黑龙江省哈尔滨市 联通
336 61.167.248.0 61.167.248.255 黑龙江省哈尔滨市双城区 联通
337 61.167.249.0 61.167.249.86 黑龙江省哈尔滨市 联通
338 61.167.249.88 61.167.254.150 黑龙江省哈尔滨市 联通
339 61.167.254.151 61.167.254.151 黑龙江省哈尔滨市香坊区 邀人时尚网络广场(动源街三道街2号)
340 61.167.254.152 61.167.254.196 黑龙江省哈尔滨市 联通
341 61.167.254.197 61.167.254.197 黑龙江省哈尔滨市道里区 名街网吧(红霞街57号)
342 61.167.254.198 61.167.255.255 黑龙江省哈尔滨市 联通
343 61.180.129.0 61.180.129.97 黑龙江省哈尔滨市双城区 联通
344 61.180.129.99 61.180.130.223 黑龙江省哈尔滨市双城区 联通
345 61.180.131.64 61.180.131.68 黑龙江省哈尔滨市双城区
346 61.180.131.192 61.180.131.205 黑龙江省哈尔滨市双城区 联通
347 61.180.131.207 61.180.131.255 黑龙江省哈尔滨市双城区 联通
348 61.180.137.0 61.180.137.255 黑龙江省哈尔滨市 联通
349 61.180.139.0 61.180.139.193 黑龙江省哈尔滨市 联通(南岗区)
350 61.180.139.194 61.180.139.194 黑龙江省哈尔滨市 师范大学江南图书馆
351 61.180.139.195 61.180.139.255 黑龙江省哈尔滨市 联通(南岗区)
352 61.180.144.32 61.180.144.36 黑龙江省哈尔滨市道里区 (故乡)国利网吧
353 61.180.144.37 61.180.144.37 黑龙江省哈尔滨市 幻彩网吧
354 61.180.144.38 61.180.144.41 黑龙江省哈尔滨市 连心网吧
355 61.180.144.42 61.180.144.42 黑龙江省哈尔滨市南岗区 瑞禾网吧(文兴街师大的过街天桥附近)
356 61.180.144.43 61.180.144.63 黑龙江省哈尔滨市 连心网吧
357 61.180.148.0 61.180.149.255 黑龙江省哈尔滨市 联通
358 61.180.161.0 61.180.161.10 黑龙江省哈尔滨市 联通
359 61.180.161.11 61.180.161.11 黑龙江省哈尔滨市 电力公司宽带
360 61.180.161.12 61.180.163.194 黑龙江省哈尔滨市 联通
361 61.180.163.195 61.180.163.195 黑龙江省哈尔滨市南岗区 时空在线网吧(嵩山路134号)
362 61.180.163.196 61.180.163.209 黑龙江省哈尔滨市 联通
363 61.180.163.210 61.180.163.222 黑龙江省哈尔滨市 华夏计算机职业技术学院
364 61.180.163.223 61.180.163.252 黑龙江省哈尔滨市 联通
365 61.180.163.253 61.180.163.253 黑龙江省哈尔滨市道外区 和合网吧(大方里小区205栋)
366 61.180.163.254 61.180.164.255 黑龙江省哈尔滨市 联通
367 61.180.179.146 61.180.179.147 黑龙江省哈尔滨市 电力职工大学(香坊区)
368 61.180.191.135 61.180.193.166 黑龙江省哈尔滨市 联通
369 61.180.193.167 61.180.193.167 黑龙江省哈尔滨市南岗区 天宇网吧(文兴街24-1号)
370 61.180.193.168 61.180.194.197 黑龙江省哈尔滨市 联通
371 61.180.194.198 61.180.194.198 黑龙江省哈尔滨市道外区 天马网吧(西开源二道街24号)
372 61.180.194.199 61.180.194.208 黑龙江省哈尔滨市 联通
373 61.180.194.209 61.180.194.209 黑龙江省哈尔滨市道外区 飞宇网吧(景阳街副106号)
374 61.180.194.210 61.180.199.164 黑龙江省哈尔滨市 联通
375 61.180.199.165 61.180.199.165 黑龙江省哈尔滨市道外区 碧水云天网吧(大新街26号)
376 61.180.199.166 61.180.199.255 黑龙江省哈尔滨市 联通
377 61.180.210.219 61.180.210.219 黑龙江省哈尔滨市 联通
378 61.180.210.220 61.180.210.220 黑龙江省哈尔滨市 凌晨旋律休闲吧
379 61.180.210.221 61.180.210.227 黑龙江省哈尔滨市 联通
380 61.180.224.0 61.180.224.132 黑龙江省哈尔滨市 联通
381 61.180.224.133 61.180.224.133 黑龙江省哈尔滨市南岗区 红旗小区米兰相约网吧
382 61.180.224.134 61.180.224.138 黑龙江省哈尔滨市 联通
383 61.180.224.139 61.180.224.140 黑龙江省哈尔滨市南岗区 鸿运网吧
384 61.180.224.141 61.180.224.147 黑龙江省哈尔滨市 联通
385 61.180.224.148 61.180.224.148 黑龙江省哈尔滨市平房区 伟明网吧
386 61.180.224.149 61.180.224.201 黑龙江省哈尔滨市 联通
387 61.180.224.202 61.180.224.202 黑龙江省哈尔滨市道里区 夏日网吧(松源街)
388 61.180.224.203 61.180.224.209 黑龙江省哈尔滨市 联通
389 61.180.224.210 61.180.224.210 黑龙江省哈尔滨市香坊区 (农大附近)超越网吧
390 61.180.224.211 61.180.225.2 黑龙江省哈尔滨市 联通
391 61.180.225.3 61.180.225.3 黑龙江省哈尔滨市 商业大学外新一网情深网吧
392 61.180.225.4 61.180.225.129 黑龙江省哈尔滨市 联通
393 61.180.225.131 61.180.225.133 黑龙江省哈尔滨市 联通
394 61.180.225.135 61.180.225.141 黑龙江省哈尔滨市 联通
395 61.180.225.143 61.180.225.234 黑龙江省哈尔滨市 联通
396 61.180.225.235 61.180.225.235 黑龙江省哈尔滨市香坊区 中天网吧(木材东街)
397 61.180.225.236 61.180.225.249 黑龙江省哈尔滨市 联通
398 61.180.225.250 61.180.225.250 黑龙江省哈尔滨市道外区 景阳商城对过地下网吧
399 61.180.225.251 61.180.226.153 黑龙江省哈尔滨市 联通
400 61.180.226.154 61.180.226.154 黑龙江省哈尔滨市南岗区 战略先锋网吧(延兴路72号8栋)
401 61.180.226.155 61.180.226.193 黑龙江省哈尔滨市 联通
402 61.180.226.194 61.180.226.194 黑龙江省哈尔滨市南岗区 维尚网吧(和兴路)
403 61.180.226.195 61.180.226.201 黑龙江省哈尔滨市 联通
404 61.180.226.202 61.180.226.205 黑龙江省哈尔滨市平房区 大东网吧
405 61.180.226.206 61.180.226.210 黑龙江省哈尔滨市 联通
406 61.180.226.211 61.180.226.211 黑龙江省哈尔滨市道外区 风夜情网吧(黎华小区A12栋8号)
407 61.180.226.212 61.180.226.218 黑龙江省哈尔滨市 联通
408 61.180.226.219 61.180.226.219 黑龙江省哈尔滨市 网友网吧(香坊区五八新村)
409 61.180.226.220 61.180.227.33 黑龙江省哈尔滨市 联通
410 61.180.227.35 61.180.227.225 黑龙江省哈尔滨市 联通
411 61.180.227.226 61.180.227.226 黑龙江省哈尔滨市香坊区 满天星网吧(赣水路237号龙防小区3栋1层3号)
412 61.180.227.227 61.180.227.228 黑龙江省哈尔滨市 黑龙江科技学院体育馆三楼
413 61.180.227.229 61.180.227.241 黑龙江省哈尔滨市 联通
414 61.180.227.242 61.180.227.242 黑龙江省哈尔滨市 华尔街新新人类网吧
415 61.180.227.243 61.180.227.243 黑龙江省哈尔滨市 联通
416 61.180.227.244 61.180.227.244 黑龙江省哈尔滨市 松花江街6号天竹网吧
417 61.180.227.245 61.180.227.245 黑龙江省哈尔滨市 联通
418 61.180.227.246 61.180.227.246 黑龙江省哈尔滨市 松花江街6号天竹网吧
419 61.180.227.247 61.180.227.255 黑龙江省哈尔滨市 联通
420 61.180.238.0 61.180.239.255 黑龙江省哈尔滨市呼兰区 联通
421 61.180.240.0 61.180.240.255 黑龙江省哈尔滨市 黑龙江省哈尔滨市
422 61.180.241.0 61.180.241.114 黑龙江省哈尔滨市 哈尔滨医科大学
423 61.180.241.115 61.180.241.115 黑龙江省哈尔滨市 哈尔滨医科大学基础学院
424 61.180.241.116 61.180.241.255 黑龙江省哈尔滨市 哈尔滨医科大学
425 61.180.242.0 61.180.244.4 黑龙江省哈尔滨市 联通
426 61.180.244.5 61.180.244.5 黑龙江省哈尔滨市 顾乡网吧
427 61.180.244.6 61.180.244.11 黑龙江省哈尔滨市 联通
428 61.180.244.12 61.180.244.12 黑龙江省哈尔滨市 顾乡十院木易子网吧
429 61.180.244.13 61.180.244.33 黑龙江省哈尔滨市 联通
430 61.180.244.34 61.180.244.34 黑龙江省哈尔滨市道里区 阳明街61号浪漫网吧
431 61.180.244.35 61.180.244.63 黑龙江省哈尔滨市 联通
432 61.180.244.234 61.180.244.234 黑龙江省哈尔滨市 黑龙江科技学院校外梦赤飞扬网吧
433 61.180.244.242 61.180.244.242 黑龙江省哈尔滨市 江北狂人基地鸿图网吧
434 61.180.244.250 61.180.244.250 黑龙江省哈尔滨市香坊区 浩然网络广场(司徒街副110号)
435 61.180.246.0 61.180.246.193 黑龙江省哈尔滨市 联通
436 61.180.246.194 61.180.246.194 黑龙江省哈尔滨市道里区 酷极网吧(迎宾小区200栋)
437 61.180.246.195 61.180.246.201 黑龙江省哈尔滨市 联通
438 61.180.246.202 61.180.246.202 黑龙江省哈尔滨市南岗区 超通网吧(极乐三道街副2号)
439 61.180.246.203 61.180.246.203 黑龙江省哈尔滨市南岗区 超通网吧(极乐寺附近)
440 61.180.246.204 61.180.246.209 黑龙江省哈尔滨市 联通
441 61.180.246.210 61.180.246.210 黑龙江省哈尔滨市道外区 天翔网吧(新一街红光小区3号)
442 61.180.246.211 61.180.246.217 黑龙江省哈尔滨市 联通
443 61.180.246.218 61.180.246.218 黑龙江省哈尔滨市香坊区 中山网吧(西骑兵街12号)
444 61.180.246.219 61.180.247.65 黑龙江省哈尔滨市 联通
445 61.180.247.66 61.180.247.66 黑龙江省哈尔滨市香坊区 大世界网吧(军民街15号)
446 61.180.247.67 61.180.247.73 黑龙江省哈尔滨市 联通
447 61.180.247.74 61.180.247.74 黑龙江省哈尔滨市南岗区 全球通网吧(贵新街116号)
448 61.180.247.75 61.180.247.81 黑龙江省哈尔滨市 联通
449 61.180.247.82 61.180.247.82 黑龙江省哈尔滨市香坊区 十宇网吧(木材街)
450 61.180.247.83 61.180.247.90 黑龙江省哈尔滨市 联通
451 61.180.247.91 61.180.247.91 黑龙江省哈尔滨市 颠峰网络
452 61.180.247.92 61.180.247.93 黑龙江省哈尔滨市 联通
453 61.180.247.94 61.180.247.94 黑龙江省哈尔滨市 红旗新区空中花园颠峰网络世界
454 61.180.247.95 61.180.247.255 黑龙江省哈尔滨市 联通
455 61.180.251.0 61.180.251.255 黑龙江省哈尔滨市 北京奇虎科技有限公司联通CDN节点
456 61.180.252.0 61.180.252.153 黑龙江省哈尔滨市 联通
457 61.180.252.155 61.180.253.176 黑龙江省哈尔滨市 联通
458 61.180.253.177 61.180.253.177 黑龙江省哈尔滨市 师范大学成人教育学院
459 61.180.253.178 61.180.255.73 黑龙江省哈尔滨市 联通
460 61.180.255.74 61.180.255.74 黑龙江省哈尔滨市香坊区 魅狐网吧(六顺街15号)
461 61.180.255.75 61.180.255.75 黑龙江省哈尔滨市香坊区 疯狼网吧(三辅街8号)
462 61.180.255.76 61.180.255.255 黑龙江省哈尔滨市 联通
463 61.232.177.0 61.232.178.255 黑龙江省哈尔滨市 中移铁通
464 61.232.180.0 61.232.181.255 黑龙江省哈尔滨市 中移铁通
465 61.233.160.0 61.233.165.255 黑龙江省哈尔滨市 中移铁通
466 61.233.167.0 61.233.167.104 黑龙江省哈尔滨市 中移铁通
467 61.233.167.105 61.233.167.105 黑龙江省哈尔滨市南岗区 三达网吧(文政街22号)
468 61.233.167.106 61.233.173.146 黑龙江省哈尔滨市 中移铁通
469 61.233.173.148 61.233.175.255 黑龙江省牡丹江市 /哈尔滨市铁通
470 61.233.184.0 61.233.184.255 黑龙江省哈尔滨市 中移铁通
471 61.233.186.0 61.233.191.255 黑龙江省哈尔滨市 中移铁通
472 61.236.84.0 61.236.90.86 黑龙江省哈尔滨市 中移铁通
473 61.236.90.87 61.236.90.87 黑龙江省哈尔滨市南岗区 盛泰网吧(教化附近)
474 61.236.90.88 61.236.91.110 黑龙江省哈尔滨市 中移铁通
475 61.236.91.111 61.236.91.111 黑龙江省哈尔滨市 金融专科学校
476 61.236.91.112 61.236.91.211 黑龙江省哈尔滨市 中移铁通
477 61.236.91.212 61.236.91.212 黑龙江省哈尔滨市南岗区 网燕情网吧(王岗镇哈双路352号)
478 61.236.91.213 61.236.93.32 黑龙江省哈尔滨市 中移铁通
479 61.236.93.33 61.236.93.34 黑龙江省哈尔滨市 铁通DNS服务器
480 61.236.93.35 61.236.94.255 黑龙江省哈尔滨市 中移铁通
481 61.236.101.0 61.236.102.255 黑龙江省哈尔滨市 中移铁通
482 61.236.112.0 61.236.112.157 黑龙江省哈尔滨市 中移铁通
483 61.236.112.158 61.236.112.158 黑龙江省哈尔滨市 哈尔滨阳光女子专科医院
484 61.236.112.159 61.236.114.255 黑龙江省哈尔滨市 中移铁通
485 61.236.118.0 61.236.119.55 黑龙江省哈尔滨市 中移铁通
486 61.236.119.56 61.236.119.56 黑龙江省哈尔滨市道外区 吉吉网络休闲广场(保障街华庭小区7号楼2门)
487 61.236.119.57 61.236.119.76 黑龙江省哈尔滨市 中移铁通
488 61.236.119.77 61.236.119.77 黑龙江省哈尔滨市南岗区 超通网吧(极乐三道街副2号)
489 61.236.119.78 61.236.119.104 黑龙江省哈尔滨市 中移铁通
490 61.236.119.105 61.236.119.105 黑龙江省哈尔滨市 铁道职业技术学院
491 61.236.119.106 61.236.119.134 黑龙江省哈尔滨市 中移铁通
492 61.236.119.135 61.236.119.135 黑龙江省哈尔滨市道外区 创世网吧(红旗小区81栋3单元2号)
493 61.236.119.136 61.236.119.255 黑龙江省哈尔滨市 中移铁通
494 61.237.196.0 61.237.207.255 黑龙江省哈尔滨市 中移铁通
495 61.237.218.0 61.237.218.255 黑龙江省哈尔滨市 中移铁通
496 61.237.223.0 61.237.223.255 黑龙江省哈尔滨市 中移铁通
497 61.243.208.0 61.243.211.255 黑龙江省哈尔滨市 联通
498 61.243.219.0 61.243.219.255 黑龙江省哈尔滨市 联通
499 61.243.220.0 61.243.220.132 黑龙江省哈尔滨市阿城区 联通
500 61.243.220.133 61.243.220.133 黑龙江省哈尔滨市南岗区 心语屋网吧(康宁街23号)
501 61.243.220.134 61.243.220.219 黑龙江省哈尔滨市阿城区 联通
502 61.243.220.220 61.243.220.220 黑龙江省哈尔滨市道外区 诺曼底登陆网城(南小五道街祥泰花园A1-2号)
503 61.243.220.221 61.243.220.255 黑龙江省哈尔滨市阿城区 联通
504 61.243.221.0 61.243.221.80 黑龙江省哈尔滨市 联通
505 61.243.221.81 61.243.221.81 黑龙江省哈尔滨市 黑大高科集团(黑大科技园3楼)
506 61.243.221.82 61.243.221.131 黑龙江省哈尔滨市 联通
507 61.243.221.132 61.243.221.132 黑龙江省哈尔滨市南岗区 哈尔滨火车站CDMA候车大厅
508 61.243.221.133 61.243.221.219 黑龙江省哈尔滨市 联通
509 61.243.221.220 61.243.221.220 黑龙江省哈尔滨市 宇航网吧(红旗大街502-2-12号)
510 61.243.221.221 61.243.222.139 黑龙江省哈尔滨市 联通
511 61.243.222.140 61.243.222.140 黑龙江省哈尔滨市香坊区 中山网吧(西骑兵街12号)
512 61.243.222.141 61.243.223.255 黑龙江省哈尔滨市 联通
513 101.106.192.0 101.106.239.255 黑龙江省哈尔滨市 鹏博士长城宽带
514 101.246.192.0 101.246.255.255 黑龙江省哈尔滨市 鹏博士长城宽带
515 110.110.0.0 110.110.255.255 黑龙江省哈尔滨市 中移铁通
516 111.40.0.0 111.40.63.255 黑龙江省哈尔滨市 移动
517 111.40.192.0 111.40.255.255 黑龙江省哈尔滨市 移动
518 111.42.0.0 111.42.63.255 黑龙江省哈尔滨市 移动
519 111.42.252.0 111.42.255.255 黑龙江省哈尔滨市 移动
520 111.117.0.0 111.117.23.255 黑龙江省哈尔滨市 哈尔滨金融高等专科学校
521 111.117.24.0 111.117.47.255 黑龙江省哈尔滨市 哈尔滨商业大学
522 111.117.48.0 111.117.63.255 黑龙江省哈尔滨市 哈尔滨工程大学
523 112.99.128.0 112.99.191.255 黑龙江省哈尔滨市 电信
524 112.102.0.0 112.102.255.255 黑龙江省哈尔滨市 电信
525 112.103.64.0 112.103.191.255 黑龙江省哈尔滨市 电信
526 113.0.0.0 113.0.17.255 黑龙江省哈尔滨市 联通
527 113.0.18.0 113.0.18.255 黑龙江省哈尔滨市双城区 联通
528 113.0.19.0 113.0.58.255 黑龙江省哈尔滨市 联通
529 113.0.59.0 113.0.59.255 黑龙江省哈尔滨市延寿县 联通
530 113.0.60.0 113.0.130.255 黑龙江省哈尔滨市 联通
531 113.0.131.0 113.0.131.255 黑龙江省哈尔滨市双城区 联通
532 113.0.132.0 113.0.162.255 黑龙江省哈尔滨市 联通
533 113.0.163.0 113.0.163.255 黑龙江省哈尔滨市木兰县 联通
534 113.0.164.0 113.0.165.255 黑龙江省哈尔滨市 联通
535 113.0.166.0 113.0.168.255 黑龙江省哈尔滨市双城区 联通
536 113.0.169.0 113.0.169.255 黑龙江省哈尔滨市 联通
537 113.0.170.0 113.0.170.255 黑龙江省哈尔滨市尚志市 联通
538 113.0.171.0 113.0.211.255 黑龙江省哈尔滨市 联通
539 113.0.212.0 113.0.212.255 黑龙江省哈尔滨市双城区 联通
540 113.0.213.0 113.0.239.255 黑龙江省哈尔滨市 联通
541 113.0.240.0 113.0.241.255 黑龙江省哈尔滨市双城区 联通
542 113.0.242.0 113.0.253.255 黑龙江省哈尔滨市 联通
543 113.0.254.0 113.0.254.255 黑龙江省哈尔滨市双城区 联通
544 113.0.255.0 113.0.255.255 黑龙江省哈尔滨市 联通
545 113.1.95.0 113.1.95.255 黑龙江省哈尔滨市 联通
546 113.3.1.0 113.3.1.255 黑龙江省哈尔滨市 联通
547 113.3.12.0 113.3.12.255 黑龙江省哈尔滨市 联通
548 113.4.0.0 113.4.12.255 黑龙江省哈尔滨市 联通
549 113.4.13.0 113.4.13.255 黑龙江省哈尔滨市双城区 联通
550 113.4.14.0 113.4.44.255 黑龙江省哈尔滨市 联通
551 113.4.45.0 113.4.45.255 黑龙江省哈尔滨市双城区 联通
552 113.4.46.0 113.4.53.255 黑龙江省哈尔滨市 联通
553 113.4.54.0 113.4.54.255 黑龙江省哈尔滨市双城区 联通
554 113.4.55.0 113.4.75.255 黑龙江省哈尔滨市 联通
555 113.4.76.0 113.4.76.255 黑龙江省哈尔滨市延寿县 联通
556 113.4.77.0 113.4.131.225 黑龙江省哈尔滨市 联通
557 113.4.131.226 113.4.131.226 黑龙江省哈尔滨市 吉祥昊网吧(哈平路4号)
558 113.4.131.227 113.4.132.193 黑龙江省哈尔滨市 联通
559 113.4.132.194 113.4.132.194 黑龙江省哈尔滨市 野狼网吧
560 113.4.132.195 113.4.154.255 黑龙江省哈尔滨市 联通
561 113.4.155.0 113.4.155.255 黑龙江省哈尔滨市道外区 联通
562 113.4.156.0 113.4.159.255 黑龙江省哈尔滨市 联通
563 113.4.160.0 113.4.160.255 黑龙江省哈尔滨市双城区 联通
564 113.4.161.0 113.4.222.255 黑龙江省哈尔滨市 联通
565 113.4.223.0 113.4.223.255 黑龙江省哈尔滨市南岗区 联通
566 113.4.224.0 113.4.230.255 黑龙江省哈尔滨市 联通
567 113.4.231.0 113.4.231.255 黑龙江省哈尔滨市双城区 联通
568 113.4.232.0 113.5.69.255 黑龙江省哈尔滨市 联通
569 113.5.93.0 113.5.101.255 黑龙江省哈尔滨市 联通
570 113.5.126.0 113.5.130.255 黑龙江省哈尔滨市 联通
571 113.5.157.0 113.5.191.255 黑龙江省哈尔滨市 联通
572 113.5.250.0 113.5.250.255 黑龙江省哈尔滨市 联通
573 113.5.251.0 113.5.251.255 黑龙江省哈尔滨市 网宿科技联通CDN节点
574 113.5.252.255 113.5.252.255 黑龙江省哈尔滨市 联通
575 113.5.253.0 113.5.253.255 黑龙江省哈尔滨市 北京蓝汛通信技术有限责任公司CDN节点(联通)
576 113.5.254.0 113.5.255.255 黑龙江省哈尔滨市 联通
577 113.6.228.0 113.6.228.207 黑龙江省哈尔滨市 联通
578 113.6.228.208 113.6.228.208 黑龙江省哈尔滨市 成北网络会所(好必来街0021号一楼到3楼)
579 113.6.228.209 113.6.228.255 黑龙江省哈尔滨市 联通
580 113.6.239.0 113.6.239.255 黑龙江省哈尔滨市南岗区 联通
581 113.6.240.0 113.6.255.255 黑龙江省哈尔滨市 联通
582 113.7.176.0 113.7.176.255 黑龙江省哈尔滨市 联通
583 113.9.0.0 113.9.29.255 黑龙江省哈尔滨市 联通
584 113.9.30.0 113.9.30.255 黑龙江省哈尔滨市依兰县 联通
585 113.9.31.0 113.9.31.255 黑龙江省哈尔滨市双城区 联通
586 113.9.32.0 113.9.64.255 黑龙江省哈尔滨市 联通
587 113.9.65.0 113.9.65.255 黑龙江省哈尔滨市阿城区 联通
588 113.9.66.0 113.9.66.255 黑龙江省哈尔滨市 联通
589 113.9.67.0 113.9.67.255 黑龙江省哈尔滨市五常市 联通
590 113.9.68.0 113.9.79.255 黑龙江省哈尔滨市 联通
591 113.9.80.0 113.9.80.255 黑龙江省哈尔滨市双城区 联通
592 113.9.81.0 113.9.101.255 黑龙江省哈尔滨市 联通
593 113.9.102.0 113.9.103.255 黑龙江省哈尔滨市双城区 联通
594 113.9.104.0 113.9.122.255 黑龙江省哈尔滨市 联通
595 113.9.123.0 113.9.123.255 黑龙江省哈尔滨市延寿县 联通
596 113.9.124.0 113.9.125.255 黑龙江省哈尔滨市 联通
597 113.9.126.0 113.9.126.255 黑龙江省哈尔滨市延寿县 联通
598 113.9.127.0 113.9.138.255 黑龙江省哈尔滨市 联通
599 113.9.139.0 113.9.139.255 黑龙江省哈尔滨市南岗区 联通
600 113.9.140.0 113.9.149.255 黑龙江省哈尔滨市 联通
601 113.9.150.0 113.9.150.255 黑龙江省哈尔滨市双城区 联通
602 113.9.151.0 113.9.163.94 黑龙江省哈尔滨市 联通
603 113.9.163.95 113.9.163.95 黑龙江省哈尔滨市阿城区 星工场电竞中心
604 113.9.163.96 113.9.163.123 黑龙江省哈尔滨市 联通
605 113.9.163.124 113.9.163.124 黑龙江省哈尔滨市阿城区 自由岛网吧
606 113.9.163.125 113.9.174.255 黑龙江省哈尔滨市 联通
607 113.9.175.0 113.9.175.255 黑龙江省哈尔滨市双城区 联通
608 113.9.176.0 113.9.198.255 黑龙江省哈尔滨市 联通
609 113.9.199.0 113.9.200.255 黑龙江省哈尔滨市双城区 联通
610 113.9.201.0 113.9.211.255 黑龙江省哈尔滨市 联通
611 113.9.212.0 113.9.212.255 黑龙江省哈尔滨市双城区 联通
612 113.9.213.0 113.9.247.255 黑龙江省哈尔滨市 联通
613 113.9.248.0 113.9.249.255 黑龙江省哈尔滨市双城区 联通
614 113.9.250.0 113.9.255.255 黑龙江省哈尔滨市 联通
615 116.212.160.0 116.212.175.255 黑龙江省哈尔滨市 电信
616 117.136.7.0 117.136.7.255 黑龙江省哈尔滨市 移动数据上网公共出口
617 118.203.0.0 118.203.79.255 黑龙江省哈尔滨市 哈尔滨工业大学
618 118.203.80.0 118.203.95.255 黑龙江省哈尔滨市 黑龙江工程学院
619 118.203.96.0 118.203.99.255 黑龙江省哈尔滨市
620 118.203.112.0 118.203.127.255 辽宁省沈阳市 黑龙江省哈尔滨市
621 118.203.176.0 118.203.191.255 黑龙江省哈尔滨市 哈尔滨工程大学
622 118.203.192.0 118.203.195.255 黑龙江省哈尔滨市 哈尔滨商业大学光霎学院
623 118.203.196.0 118.203.199.255 黑龙江省哈尔滨市 黑龙江教育中心
624 118.203.200.0 118.203.223.255 黑龙江省哈尔滨市 哈尔滨德强商学院
625 118.203.224.0 118.203.255.255 黑龙江省哈尔滨市 东北农业大学
626 121.201.56.128 121.201.56.143 黑龙江省哈尔滨市 多线BGP
627 121.201.76.0 121.201.76.15 黑龙江省哈尔滨市 多线BGP
628 122.64.128.0 122.64.152.255 黑龙江省哈尔滨市 中移铁通
629 122.64.153.0 122.64.153.255 黑龙江省哈尔滨市阿城区 中移铁通
630 122.64.154.0 122.64.155.255 黑龙江省哈尔滨市 中移铁通
631 122.64.156.0 122.64.156.255 黑龙江省哈尔滨市尚志市 中移铁通
632 122.64.157.0 122.64.162.255 黑龙江省哈尔滨市 中移铁通
633 122.64.163.0 122.64.163.255 黑龙江省哈尔滨市尚志市 中移铁通
634 122.64.164.0 122.64.191.255 黑龙江省哈尔滨市 中移铁通
635 122.65.0.0 122.65.63.255 黑龙江省哈尔滨市 中移铁通
636 122.65.128.0 122.65.191.255 黑龙江省哈尔滨市 中移铁通
637 122.158.198.0 122.158.198.255 黑龙江省哈尔滨市 联通
638 122.159.0.0 122.159.3.255 黑龙江省哈尔滨市 联通
639 122.159.4.0 122.159.4.255 黑龙江省哈尔滨市延寿县 联通
640 122.159.5.0 122.159.30.255 黑龙江省哈尔滨市 联通
641 122.159.31.0 122.159.31.255 黑龙江省哈尔滨市双城区 联通
642 122.159.32.0 122.159.40.255 黑龙江省哈尔滨市 联通
643 122.159.41.0 122.159.41.255 黑龙江省哈尔滨市双城区 联通
644 122.159.42.0 122.159.63.255 黑龙江省哈尔滨市 联通
645 122.159.192.0 122.159.213.255 黑龙江省哈尔滨市 联通
646 122.159.214.0 122.159.218.255 黑龙江省哈尔滨市双城区 联通
647 122.159.219.0 122.159.219.255 黑龙江省哈尔滨市宾县 联通
648 122.159.220.0 122.159.236.72 黑龙江省哈尔滨市 联通
649 122.159.236.73 122.159.236.76 黑龙江省哈尔滨市 奇安软件公司
650 122.159.236.77 122.159.248.255 黑龙江省哈尔滨市 联通
651 122.159.249.0 122.159.249.255 黑龙江省哈尔滨市双城区 联通
652 122.159.250.0 122.159.255.255 黑龙江省哈尔滨市 联通
653 123.83.0.0 123.83.255.255 黑龙江省哈尔滨市 中移铁通
654 123.165.0.0 123.165.0.255 黑龙江省哈尔滨市香坊区 电信
655 123.165.1.0 123.165.5.255 黑龙江省哈尔滨市 电信
656 123.165.6.0 123.165.6.255 黑龙江省哈尔滨市道里区 电信
657 123.165.7.0 123.165.41.255 黑龙江省哈尔滨市 电信
658 123.165.42.0 123.165.42.255 黑龙江省哈尔滨市平房区 电信
659 123.165.43.0 123.165.47.255 黑龙江省哈尔滨市 电信
660 123.165.48.0 123.165.48.0 黑龙江省哈尔滨市 钻石网吧(安发街)
661 123.165.48.1 123.165.60.207 黑龙江省哈尔滨市 电信
662 123.165.60.208 123.165.60.208 黑龙江省哈尔滨市 学府网吧
663 123.165.60.209 123.165.80.172 黑龙江省哈尔滨市 电信
664 123.165.80.173 123.165.80.173 黑龙江省哈尔滨市南岗区 人和街74号高校数码
665 123.165.80.174 123.165.98.255 黑龙江省哈尔滨市 电信
666 123.165.99.0 123.165.99.0 黑龙江省哈尔滨市道外区 梦之谷网吧
667 123.165.99.1 123.165.106.246 黑龙江省哈尔滨市 电信
668 123.165.106.247 123.165.106.247 黑龙江省哈尔滨市 宣西网络(宣西小区24栋2单元)
669 123.165.106.248 123.165.108.195 黑龙江省哈尔滨市 电信
670 123.165.108.196 123.165.108.196 黑龙江省哈尔滨市 潇洒网络会馆(南岗区征仪路188号)
671 123.165.108.197 123.165.122.71 黑龙江省哈尔滨市 电信
672 123.165.122.72 123.165.122.72 黑龙江省哈尔滨市平房区 神采飞扬网吧
673 123.165.122.73 123.165.230.255 黑龙江省哈尔滨市 电信
674 123.165.231.0 123.165.231.255 黑龙江省哈尔滨市双城区 电信
675 123.165.232.0 123.166.71.255 黑龙江省哈尔滨市 电信
676 123.166.72.0 123.166.72.255 黑龙江省哈尔滨市宾县 电信
677 123.166.73.0 123.166.75.255 黑龙江省哈尔滨市 电信
678 123.166.76.0 123.166.76.255 黑龙江省哈尔滨市宾县 电信
679 123.166.77.0 123.166.133.255 黑龙江省哈尔滨市 电信
680 123.166.134.0 123.166.137.255 黑龙江省哈尔滨市双城区 电信
681 123.166.138.0 123.166.138.255 黑龙江省哈尔滨市 电信
682 123.166.139.0 123.166.139.255 黑龙江省哈尔滨市呼兰区 电信
683 123.166.140.0 123.166.140.255 黑龙江省哈尔滨市双城区 电信
684 123.166.141.0 123.166.143.255 黑龙江省哈尔滨市 电信
685 123.166.144.0 123.166.144.255 黑龙江省哈尔滨市双城区 电信
686 123.166.145.0 123.166.159.255 黑龙江省哈尔滨市 电信
687 123.166.160.0 123.166.160.255 黑龙江省哈尔滨市宾县 电信
688 123.166.161.0 123.166.171.255 黑龙江省哈尔滨市 电信
689 123.166.172.0 123.166.172.255 黑龙江省哈尔滨市宾县 电信
690 123.166.173.0 123.166.255.255 黑龙江省哈尔滨市 电信
691 124.235.128.0 124.235.128.255 黑龙江省哈尔滨市 中移铁通
692 125.211.0.0 125.211.6.255 黑龙江省哈尔滨市 联通
693 125.211.7.0 125.211.7.255 黑龙江省哈尔滨市双城区 联通
694 125.211.8.0 125.211.9.255 黑龙江省哈尔滨市 联通
695 125.211.10.0 125.211.10.255 黑龙江省哈尔滨市通河县 联通
696 125.211.11.0 125.211.18.255 黑龙江省哈尔滨市 联通
697 125.211.19.0 125.211.19.255 黑龙江省哈尔滨市双城区 联通
698 125.211.20.0 125.211.49.255 黑龙江省哈尔滨市 联通
699 125.211.50.0 125.211.50.255 黑龙江省哈尔滨市双城区 联通
700 125.211.51.0 125.211.51.255 黑龙江省哈尔滨市 (呼兰区)联通
701 125.211.52.0 125.211.83.255 黑龙江省哈尔滨市 联通
702 125.211.84.0 125.211.84.255 黑龙江省哈尔滨市双城区 联通
703 125.211.85.0 125.211.90.133 黑龙江省哈尔滨市 联通
704 125.211.90.134 125.211.90.134 黑龙江省哈尔滨市 巴彦县天下网吧
705 125.211.90.135 125.211.90.149 黑龙江省哈尔滨市 联通
706 125.211.90.150 125.211.90.150 黑龙江省哈尔滨市 巴彦县明鑫网络家园
707 125.211.90.151 125.211.90.161 黑龙江省哈尔滨市 联通
708 125.211.90.162 125.211.90.162 黑龙江省哈尔滨市 巴彦县新空间网吧
709 125.211.90.163 125.211.90.169 黑龙江省哈尔滨市 联通
710 125.211.90.170 125.211.90.170 黑龙江省哈尔滨市 巴彦县人民大街金正网通家园
711 125.211.90.171 125.211.90.177 黑龙江省哈尔滨市 联通
712 125.211.90.178 125.211.90.178 黑龙江省哈尔滨市 巴彦县多米网络
713 125.211.90.179 125.211.124.255 黑龙江省哈尔滨市 联通
714 125.211.125.0 125.211.125.255 黑龙江省哈尔滨市双城区 联通
715 125.211.126.0 125.211.126.255 黑龙江省哈尔滨市南岗区 联通
716 125.211.127.0 125.211.128.255 黑龙江省哈尔滨市双城区 联通
717 125.211.129.0 125.211.136.255 黑龙江省哈尔滨市 联通
718 125.211.137.0 125.211.137.255 黑龙江省哈尔滨市五常市 联通
719 125.211.138.0 125.211.148.255 黑龙江省哈尔滨市 联通
720 125.211.149.0 125.211.149.255 黑龙江省哈尔滨市香坊区 联通
721 125.211.150.0 125.211.160.255 黑龙江省哈尔滨市 联通
722 125.211.161.0 125.211.161.255 黑龙江省哈尔滨市阿城区 联通
723 125.211.162.0 125.211.180.255 黑龙江省哈尔滨市 联通
724 125.211.181.0 125.211.182.255 黑龙江省哈尔滨市双城区 联通
725 125.211.183.0 125.211.196.255 黑龙江省哈尔滨市 联通
726 125.211.197.0 125.211.199.255 黑龙江省哈尔滨市 联通IDC机房
727 125.211.200.0 125.211.212.255 黑龙江省哈尔滨市 联通
728 125.211.213.0 125.211.213.255 黑龙江省哈尔滨市 北京新浪互联信息服务有限公司联通节点
729 125.211.214.0 125.211.216.7 黑龙江省哈尔滨市 联通
730 125.211.216.8 125.211.216.8 黑龙江省哈尔滨市 冰城网络网吧
731 125.211.216.9 125.211.216.255 黑龙江省哈尔滨市 联通
732 125.211.217.0 125.211.217.255 黑龙江省哈尔滨市 联通IDC机房
733 125.211.218.0 125.211.254.255 黑龙江省哈尔滨市 联通
734 125.211.255.0 125.211.255.255 黑龙江省哈尔滨市呼兰区 联通
735 125.223.0.0 125.223.23.255 黑龙江省哈尔滨市 黑龙江大学
736 125.223.24.0 125.223.63.255 黑龙江省哈尔滨市 黑龙江工程学院
737 125.223.64.0 125.223.67.255 黑龙江省哈尔滨市 哈尔滨理工大学远东学院
738 125.223.68.0 125.223.71.255 黑龙江省哈尔滨市 黑龙江畜牧兽医职业学院
739 125.223.74.0 125.223.75.255 黑龙江省哈尔滨市 黑龙江大学剑桥学院
740 125.223.98.0 125.223.98.255 黑龙江省哈尔滨市 教育网
741 125.223.108.0 125.223.111.255 黑龙江省哈尔滨市南岗区 教师进修学校
742 125.223.112.0 125.223.127.255 黑龙江省哈尔滨市 哈尔滨工程大学
743 159.226.160.0 159.226.160.255 黑龙江省哈尔滨市 黑龙江农业现代化所
744 202.97.192.0 202.97.193.63 黑龙江省哈尔滨市 联通
745 202.97.193.96 202.97.208.255 黑龙江省哈尔滨市 联通
746 202.97.209.128 202.97.209.143 黑龙江省哈尔滨市 联通
747 202.97.210.0 202.97.210.255 黑龙江省哈尔滨市 联通
748 202.97.214.0 202.97.216.255 黑龙江省哈尔滨市 联通
749 202.97.218.0 202.97.224.67 黑龙江省哈尔滨市 联通
750 202.97.224.70 202.97.227.255 黑龙江省哈尔滨市 联通
751 202.97.229.0 202.97.231.67 黑龙江省哈尔滨市 联通
752 202.97.231.68 202.97.231.68 黑龙江省哈尔滨市 滨理工大学学生公寓
753 202.97.231.69 202.97.231.209 黑龙江省哈尔滨市 联通
754 202.97.231.210 202.97.231.210 黑龙江省哈尔滨市南岗区 学府路68终点易飞网吧
755 202.97.231.211 202.97.232.255 黑龙江省哈尔滨市 联通
756 202.97.233.0 202.97.233.255 黑龙江省哈尔滨市 (少量大庆)
757 202.97.234.0 202.97.243.255 黑龙江省哈尔滨市 联通
758 202.97.246.0 202.97.246.23 黑龙江省哈尔滨市 联通
759 202.97.246.48 202.97.246.95 黑龙江省哈尔滨市 联通
760 202.97.246.128 202.97.246.191 黑龙江省哈尔滨市 联通
761 202.97.247.0 202.97.247.255 黑龙江省哈尔滨市 联通
762 202.97.251.32 202.97.251.63 黑龙江省哈尔滨市 联通
763 202.97.251.128 202.97.252.79 黑龙江省哈尔滨市 联通
764 202.97.252.144 202.97.252.159 黑龙江省哈尔滨市 联通
765 202.118.128.0 202.118.143.255 黑龙江省哈尔滨市 哈尔滨师范大学教育网
766 202.118.144.0 202.118.159.255 黑龙江省哈尔滨市 黑龙江省科技厅
767 202.118.160.0 202.118.167.255 黑龙江省哈尔滨市 东北农业大学教育网
768 202.118.168.0 202.118.171.255 黑龙江省哈尔滨市 黑龙江教育和科研计算机网
769 202.118.172.0 202.118.175.255 黑龙江省哈尔滨市 黑龙江中医药大学教育网
770 202.118.176.0 202.118.191.255 黑龙江省哈尔滨市 哈尔滨工程大学教育网
771 202.118.192.0 202.118.207.255 黑龙江省哈尔滨市 哈尔滨理工大学教育网
772 202.118.208.0 202.118.223.255 黑龙江省哈尔滨市 东北林业大学教育网
773 202.118.224.0 202.118.255.255 黑龙江省哈尔滨市 哈尔滨工业大学教育网
774 210.2.16.0 210.2.31.255 黑龙江省哈尔滨市 龙采科技
775 210.12.30.0 210.12.30.255 黑龙江省哈尔滨市 联通
776 210.12.41.0 210.12.41.240 黑龙江省哈尔滨市 联通
777 210.12.41.242 210.12.41.255 黑龙江省哈尔滨市 联通
778 210.12.84.0 210.12.84.255 黑龙江省哈尔滨市 联通
779 210.12.90.0 210.12.90.255 黑龙江省哈尔滨市 联通
780 210.12.115.0 210.12.115.255 黑龙江省哈尔滨市
781 210.12.170.0 210.12.170.255 黑龙江省哈尔滨市 联通
782 210.12.193.0 210.12.193.255 黑龙江省哈尔滨市 联通
783 210.46.8.0 210.46.15.255 黑龙江省哈尔滨市 黑龙江科技大学教育网
784 210.46.16.0 210.46.23.255 黑龙江省哈尔滨市 哈尔滨广播电视大学教育网
785 210.46.32.0 210.46.39.255 黑龙江省哈尔滨市 黑龙江中医药大学教育网
786 210.46.40.0 210.46.47.255 黑龙江省哈尔滨市 交通高等专科学校教育网
787 210.46.48.0 210.46.55.255 黑龙江省哈尔滨市 哈尔滨学院教育网
788 210.46.56.0 210.46.59.255 黑龙江省哈尔滨市 广播电视大学教育网
789 210.46.64.0 210.46.79.255 黑龙江省哈尔滨市 哈尔滨工业大学教育网
790 210.46.80.0 210.46.95.255 黑龙江省哈尔滨市 哈尔滨医科大学教育网
791 210.46.96.0 210.46.111.255 黑龙江省哈尔滨市 黑龙江大学教育网
792 210.46.112.0 210.46.127.255 黑龙江省哈尔滨市 哈尔滨商业大学教育网
793 210.46.152.0 210.46.159.255 黑龙江省哈尔滨市 东方学院教育网
794 210.46.168.0 210.46.171.255 黑龙江省哈尔滨市 电化教育馆教育网
795 210.46.172.0 210.46.175.255 黑龙江省哈尔滨市 哈尔滨第六十九中学
796 210.46.208.0 210.46.211.255 黑龙江省哈尔滨市 哈尔滨工程高等专科学校教育网
797 210.46.216.0 210.46.223.255 黑龙江省哈尔滨市 哈尔滨体育学院教育网
798 210.46.224.0 210.46.227.255 黑龙江省哈尔滨市 教学设备管理中心
799 210.46.228.0 210.46.231.255 黑龙江省哈尔滨市 黑龙江教育委员会
800 210.46.232.0 210.46.239.255 黑龙江省哈尔滨市 哈尔滨学院教育网
801 210.46.240.0 210.46.243.255 黑龙江省哈尔滨市 呼兰师范专科学校教育网
802 210.47.80.0 210.47.95.255 黑龙江省哈尔滨市 教育信息中心
803 210.47.96.0 210.47.97.255 黑龙江省哈尔滨市 哈尔滨复华小学教育网
804 210.47.98.0 210.47.99.255 黑龙江省哈尔滨市 黑龙江教育招生办公室
805 210.47.112.0 210.47.127.255 黑龙江省哈尔滨市 哈尔滨医科大学第二附属医院教育网
806 210.76.32.0 210.76.59.178 黑龙江省哈尔滨市 联通
807 210.76.59.179 210.76.59.179 黑龙江省哈尔滨市 龙广IDC
808 210.76.59.180 210.76.63.255 黑龙江省哈尔滨市 联通
809 210.82.167.0 210.82.167.255 黑龙江省哈尔滨市 联通
810 210.82.188.0 210.82.188.255 黑龙江省哈尔滨市 联通
811 210.82.209.0 210.82.211.255 黑龙江省哈尔滨市 联通
812 210.82.227.0 210.82.227.255 黑龙江省哈尔滨市 联通
813 210.83.57.0 210.83.57.45 黑龙江省哈尔滨市 联通
814 210.83.57.46 210.83.57.46 黑龙江省哈尔滨市南岗区 工大集星网吧(护军街4号)
815 210.83.57.47 210.83.57.49 黑龙江省哈尔滨市 联通
816 210.83.57.50 210.83.57.50 黑龙江省哈尔滨市南岗区 然海网艺(学府路29号)
817 210.83.57.51 210.83.57.53 黑龙江省哈尔滨市 联通
818 210.83.57.54 210.83.57.54 黑龙江省哈尔滨市南岗区 新空间网吧(贵新街)
819 210.83.57.55 210.83.57.57 黑龙江省哈尔滨市 联通
820 210.83.57.58 210.83.57.58 黑龙江省哈尔滨市南岗区 盈利网吧(复华三道街A5栋)
821 210.83.57.59 210.83.57.65 黑龙江省哈尔滨市 联通
822 210.83.57.66 210.83.57.66 黑龙江省哈尔滨市南岗区 东森网吧(复华三道街50号)
823 210.83.57.67 210.83.57.69 黑龙江省哈尔滨市 联通
824 210.83.57.70 210.83.57.70 黑龙江省哈尔滨市南岗区 鸿城网吧(复华三道街A6-1号)
825 210.83.57.71 210.83.57.73 黑龙江省哈尔滨市 联通
826 210.83.57.74 210.83.57.74 黑龙江省哈尔滨市南岗区 龙悦网吧(复华四道街C2座)
827 210.83.57.75 210.83.57.77 黑龙江省哈尔滨市 联通
828 210.83.57.78 210.83.57.78 黑龙江省哈尔滨市南岗区 天骄网吧(贵新街98号)
829 210.83.57.79 210.83.57.81 黑龙江省哈尔滨市 联通
830 210.83.57.82 210.83.57.82 黑龙江省哈尔滨市南岗区 金天下网吧(复华四道街复华小区C2栋)
831 210.83.57.83 210.83.57.85 黑龙江省哈尔滨市 联通
832 210.83.57.86 210.83.57.86 黑龙江省哈尔滨市南岗区 凯友网吧(复华三道街54号)
833 210.83.57.87 210.83.57.89 黑龙江省哈尔滨市 联通
834 210.83.57.90 210.83.57.90 黑龙江省哈尔滨市南岗区 午阳网吧(一曼街2号)
835 210.83.57.91 210.83.57.93 黑龙江省哈尔滨市 联通
836 210.83.57.94 210.83.57.94 黑龙江省哈尔滨市南岗区 东鼎网吧(西大直街408号)
837 210.83.57.95 210.83.57.97 黑龙江省哈尔滨市 联通
838 210.83.57.98 210.83.57.98 黑龙江省哈尔滨市南岗区 瞬间飞舞网吧(和兴十一道街怡兴小区5号楼)
839 210.83.57.99 210.83.57.101 黑龙江省哈尔滨市 联通
840 210.83.57.102 210.83.57.102 黑龙江省哈尔滨市南岗区 回首网室(西大直街383号)
841 210.83.57.103 210.83.57.105 黑龙江省哈尔滨市 联通
842 210.83.57.106 210.83.57.106 黑龙江省哈尔滨市南岗区 金未来网吧(繁荣街D6栋)
843 210.83.57.107 210.83.57.109 黑龙江省哈尔滨市 联通
844 210.83.57.110 210.83.57.110 黑龙江省哈尔滨市南岗区 海洋网吧(军工第二干休所商服17号)
845 210.83.57.111 210.83.57.113 黑龙江省哈尔滨市 联通
846 210.83.57.114 210.83.57.114 黑龙江省哈尔滨市南岗区 金海岸网吧(西大直街416号)
847 210.83.57.115 210.83.57.117 黑龙江省哈尔滨市 联通
848 210.83.57.118 210.83.57.118 黑龙江省哈尔滨市南岗区 全球通网吧(贵新街116号)
849 210.83.57.119 210.83.57.121 黑龙江省哈尔滨市 联通
850 210.83.57.122 210.83.57.122 黑龙江省哈尔滨市南岗区 新空间网吧(复华三道街)
851 210.83.57.123 210.83.57.125 黑龙江省哈尔滨市 联通
852 210.83.57.126 210.83.57.126 黑龙江省哈尔滨市南岗区 思梦网吧(一曼街2号军工院内45号楼)
853 210.83.57.127 210.83.57.129 黑龙江省哈尔滨市 联通
854 210.83.57.130 210.83.57.130 黑龙江省哈尔滨市南岗区 网海航灯网吧(贵新街8号)
855 210.83.57.131 210.83.57.133 黑龙江省哈尔滨市 联通
856 210.83.57.134 210.83.57.134 黑龙江省哈尔滨市南岗区 大榕树网吧(文兴街37号)
857 210.83.57.135 210.83.57.137 黑龙江省哈尔滨市 联通
858 210.83.57.138 210.83.57.138 黑龙江省哈尔滨市香坊区 不点网吧(新地街160号)
859 210.83.57.139 210.83.57.141 黑龙江省哈尔滨市 联通
860 210.83.57.142 210.83.57.142 黑龙江省哈尔滨市香坊区 神州行网吧(苗圃街二酉小区1栋)
861 210.83.57.143 210.83.57.145 黑龙江省哈尔滨市 联通
862 210.83.57.146 210.83.57.146 黑龙江省哈尔滨市南岗区 时光隧道网吧(民生路152号)
863 210.83.57.147 210.83.57.149 黑龙江省哈尔滨市 联通
864 210.83.57.150 210.83.57.150 黑龙江省哈尔滨市南岗区 新新世纪网吧(文成街35号)
865 210.83.57.151 210.83.57.153 黑龙江省哈尔滨市 联通
866 210.83.57.154 210.83.57.154 黑龙江省哈尔滨市南岗区 幸福时光网吧(复华小区D7栋)
867 210.83.57.155 210.83.57.157 黑龙江省哈尔滨市 联通
868 210.83.57.158 210.83.57.158 黑龙江省哈尔滨市南岗区 速隆网吧(师大南门50米处)
869 210.83.57.159 210.83.58.0 黑龙江省哈尔滨市 联通
870 210.83.58.1 210.83.58.1 黑龙江省哈尔滨市南岗区 速隆网吧
871 210.83.58.2 210.83.58.2 黑龙江省哈尔滨市南岗区 似水流年酒吧(繁荣街)
872 210.83.58.3 210.83.58.5 黑龙江省哈尔滨市 联通
873 210.83.58.6 210.83.58.6 黑龙江省哈尔滨市南岗区 热讯网吧(南岗科大小区301栋)
874 210.83.58.7 210.83.58.9 黑龙江省哈尔滨市 联通
875 210.83.58.10 210.83.58.10 黑龙江省哈尔滨市南岗区 快乐空间网吧(科大小区302栋)
876 210.83.58.11 210.83.58.13 黑龙江省哈尔滨市 联通
877 210.83.58.14 210.83.58.14 黑龙江省哈尔滨市南岗区 伊人网吧(和兴路三道街146号)
878 210.83.58.15 210.83.58.17 黑龙江省哈尔滨市 联通
879 210.83.58.18 210.83.58.18 黑龙江省哈尔滨市南岗区 博然网吧(学府路49号)
880 210.83.58.19 210.83.58.21 黑龙江省哈尔滨市 联通
881 210.83.58.22 210.83.58.22 黑龙江省哈尔滨市南岗区 天骄网吧(和兴路三道街132号)
882 210.83.58.23 210.83.58.25 黑龙江省哈尔滨市 联通
883 210.83.58.26 210.83.58.26 黑龙江省哈尔滨市香坊区 巨天星网吧(农林七道街5号)
884 210.83.58.27 210.83.58.29 黑龙江省哈尔滨市 联通
885 210.83.58.30 210.83.58.30 黑龙江省哈尔滨市香坊区 芝加哥网吧(乐园街41号)
886 210.83.58.31 210.83.58.33 黑龙江省哈尔滨市 联通
887 210.83.58.34 210.83.58.34 黑龙江省哈尔滨市南岗区 探索者网吧(科大小区403栋)
888 210.83.58.35 210.83.58.37 黑龙江省哈尔滨市 联通
889 210.83.58.38 210.83.58.38 黑龙江省哈尔滨市香坊区 兄弟网络(红旗大街104号)
890 210.83.58.39 210.83.58.41 黑龙江省哈尔滨市 联通
891 210.83.58.42 210.83.58.42 黑龙江省哈尔滨市香坊区 天王星网吧(农林街44号)
892 210.83.58.43 210.83.58.45 黑龙江省哈尔滨市 联通
893 210.83.58.46 210.83.58.46 黑龙江省哈尔滨市南岗区 神通网吧(科大小区201栋)
894 210.83.58.47 210.83.58.49 黑龙江省哈尔滨市 联通
895 210.83.58.50 210.83.58.50 黑龙江省哈尔滨市南岗区 雅豹网吧(汉祥街46号)
896 210.83.58.51 210.83.58.53 黑龙江省哈尔滨市 联通
897 210.83.58.54 210.83.58.54 黑龙江省哈尔滨市南岗区 七彩人生网吧(学府四道街花园9栋)
898 210.83.58.55 210.83.58.57 黑龙江省哈尔滨市 联通
899 210.83.58.58 210.83.58.58 黑龙江省哈尔滨市南岗区 梦想在线网吧(六和街24号)
900 210.83.58.59 210.83.58.61 黑龙江省哈尔滨市 联通
901 210.83.58.62 210.83.58.62 黑龙江省哈尔滨市南岗区 柳轻扬网吧(学府路49-2号)
902 210.83.58.63 210.83.58.65 黑龙江省哈尔滨市 联通
903 210.83.58.66 210.83.58.66 黑龙江省哈尔滨市南岗区 慧丰网吧(军工院内11公寓)
904 210.83.58.67 210.83.58.69 黑龙江省哈尔滨市 联通
905 210.83.58.70 210.83.58.70 黑龙江省哈尔滨市南岗区 蒙蒙网吧(道里区北安街54号)
906 210.83.58.71 210.83.58.73 黑龙江省哈尔滨市 联通
907 210.83.58.74 210.83.58.74 黑龙江省哈尔滨市南岗区 晨宇网吧(学府路49-1号)
908 210.83.58.75 210.83.58.77 黑龙江省哈尔滨市 联通
909 210.83.58.78 210.83.58.78 黑龙江省哈尔滨市南岗区 飞翔网吧(六和街28号)
910 210.83.58.79 210.83.58.81 黑龙江省哈尔滨市 联通
911 210.83.58.82 210.83.58.82 黑龙江省哈尔滨市南岗区 星期天网吧(军工院内11公寓)
912 210.83.58.83 210.83.58.85 黑龙江省哈尔滨市 联通
913 210.83.58.86 210.83.58.86 黑龙江省哈尔滨市香坊区 智慧驿站网吧(文政新区23栋)
914 210.83.58.87 210.83.58.89 黑龙江省哈尔滨市 联通
915 210.83.58.90 210.83.58.90 黑龙江省哈尔滨市道外区 枫叶情网络休闲广场(黎华小区A12栋)
916 210.83.58.91 210.83.58.93 黑龙江省哈尔滨市 联通
917 210.83.58.94 210.83.58.94 黑龙江省哈尔滨市香坊区 感觉网吧(四史街副55号)
918 210.83.58.95 210.83.58.97 黑龙江省哈尔滨市 联通
919 210.83.58.98 210.83.58.98 黑龙江省哈尔滨市南岗区 呼吸网吧(中兴街61号)
920 210.83.58.99 210.83.58.101 黑龙江省哈尔滨市 联通
921 210.83.58.102 210.83.58.102 黑龙江省哈尔滨市南岗区 亮亮网吧(科大小区201栋)
922 210.83.58.103 210.83.58.105 黑龙江省哈尔滨市 联通
923 210.83.58.106 210.83.58.106 黑龙江省哈尔滨市南岗区 海鑫网吧(一曼街2号45号楼37号门市)
924 210.83.58.107 210.83.58.109 黑龙江省哈尔滨市 联通
925 210.83.58.110 210.83.58.110 黑龙江省哈尔滨市南岗区 蓝色心情网吧(一曼街2号军工院内)
926 210.83.58.111 210.83.58.113 黑龙江省哈尔滨市 联通
927 210.83.58.114 210.83.58.114 黑龙江省哈尔滨市南岗区 龙翔网吧(护军街28-3号)
928 210.83.58.115 210.83.58.117 黑龙江省哈尔滨市 联通
929 210.83.58.118 210.83.58.118 黑龙江省哈尔滨市南岗区 自由空间网吧(护军街2号)
930 210.83.58.119 210.83.58.121 黑龙江省哈尔滨市 联通
931 210.83.58.122 210.83.58.122 黑龙江省哈尔滨市南岗区 海鑫网吧(南通大街142号12公寓)
932 210.83.58.123 210.83.58.125 黑龙江省哈尔滨市 联通
933 210.83.58.126 210.83.58.126 黑龙江省哈尔滨市南岗区 海天网吧(文库街11号)
934 210.83.58.127 210.83.58.129 黑龙江省哈尔滨市 联通
935 210.83.58.130 210.83.58.130 黑龙江省哈尔滨市南岗区 塞格申网吧(香坊区三铺街37号)
936 210.83.58.131 210.83.58.133 黑龙江省哈尔滨市 联通
937 210.83.58.134 210.83.58.134 黑龙江省哈尔滨市南岗区 天缘网吧(香坊区四史街33号)
938 210.83.58.135 210.83.58.137 黑龙江省哈尔滨市 联通
939 210.83.58.138 210.83.58.138 黑龙江省哈尔滨市南岗区 中大网吧(香坊区文君街12号)
940 210.83.58.139 210.83.58.141 黑龙江省哈尔滨市 联通
941 210.83.58.142 210.83.58.142 黑龙江省哈尔滨市南岗区 浩然网吧(香坊区司徒街副110号)
942 210.83.58.143 210.83.58.149 黑龙江省哈尔滨市 联通
943 210.83.58.150 210.83.58.150 黑龙江省哈尔滨市南岗区 星际网吧(文启街17号)
944 210.83.58.151 210.83.58.153 黑龙江省哈尔滨市 联通
945 210.83.58.154 210.83.58.154 黑龙江省哈尔滨市南岗区 顺通网吧(香坊区三铺街240号)
946 210.83.58.155 210.83.58.157 黑龙江省哈尔滨市 联通
947 210.83.58.158 210.83.58.158 黑龙江省哈尔滨市南岗区 时代网吧(香坊区苗圃街E2栋)
948 210.83.58.159 210.83.58.161 黑龙江省哈尔滨市 联通
949 210.83.58.162 210.83.58.162 黑龙江省哈尔滨市南岗区 互联网吧(香坊区仪兴小区3号楼)
950 210.83.58.163 210.83.58.165 黑龙江省哈尔滨市 联通
951 210.83.58.166 210.83.58.166 黑龙江省哈尔滨市南岗区 回首网室(西大直街383号)
952 210.83.58.167 210.83.58.169 黑龙江省哈尔滨市 联通
953 210.83.58.170 210.83.58.170 黑龙江省哈尔滨市南岗区 朋来先敬网吧(学府三道街26号)
954 210.83.58.171 210.83.58.173 黑龙江省哈尔滨市 联通
955 210.83.58.174 210.83.58.174 黑龙江省哈尔滨市南岗区 特隆网吧(仪兴小区3号楼)
956 210.83.58.175 210.83.58.177 黑龙江省哈尔滨市 联通
957 210.83.58.178 210.83.58.178 黑龙江省哈尔滨市香坊区 新时代网吧(三铺街124号)
958 210.83.58.179 210.83.58.181 黑龙江省哈尔滨市 联通
959 210.83.58.182 210.83.58.182 黑龙江省哈尔滨市南岗区 自由空间网吧(护军街2号)
960 210.83.58.183 210.83.58.185 黑龙江省哈尔滨市 联通
961 210.83.58.186 210.83.58.186 黑龙江省哈尔滨市香坊区 仪兴网吧(农林街副44-25号)
962 210.83.58.187 210.83.58.189 黑龙江省哈尔滨市 联通
963 210.83.58.190 210.83.58.190 黑龙江省哈尔滨市南岗区 大宝网吧(锅炉2道街21号)
964 210.83.58.191 210.83.58.193 黑龙江省哈尔滨市 联通
965 210.83.58.194 210.83.58.194 黑龙江省哈尔滨市香坊区 中意网吧(亚麻街132号)
966 210.83.58.195 210.83.58.197 黑龙江省哈尔滨市 联通
967 210.83.58.198 210.83.58.198 黑龙江省哈尔滨市南岗区 世纪沸点网吧(清滨路副56-14号)
968 210.83.58.199 210.83.58.201 黑龙江省哈尔滨市 联通
969 210.83.58.202 210.83.58.202 黑龙江省哈尔滨市南岗区 好心情网吧(汉兴街A栋)
970 210.83.58.203 210.83.58.205 黑龙江省哈尔滨市 联通
971 210.83.58.206 210.83.58.206 黑龙江省哈尔滨市香坊区 来上网吧(联草街5号)
972 210.83.58.207 210.83.58.209 黑龙江省哈尔滨市 联通
973 210.83.58.210 210.83.58.210 黑龙江省哈尔滨市香坊区 狮子座网吧(安埠街361号)
974 210.83.58.211 210.83.58.213 黑龙江省哈尔滨市 联通
975 210.83.58.214 210.83.58.214 黑龙江省哈尔滨市南岗区 东方网点(贵新街13号)
976 210.83.58.215 210.83.58.217 黑龙江省哈尔滨市 联通
977 210.83.58.218 210.83.58.218 黑龙江省哈尔滨市南岗区 朋宇网吧(军工院内)
978 210.83.58.219 210.83.58.221 黑龙江省哈尔滨市 联通
979 210.83.58.222 210.83.58.222 黑龙江省哈尔滨市香坊区 时速网吧(建北街4号)
980 210.83.58.223 210.83.58.225 黑龙江省哈尔滨市 联通
981 210.83.58.226 210.83.58.226 黑龙江省哈尔滨市南岗区 金蓝色网吧(一曼街2号军工第二干休所)
982 210.83.58.227 210.83.58.229 黑龙江省哈尔滨市 联通
983 210.83.58.230 210.83.58.230 黑龙江省哈尔滨市香坊区 鑫星网吧(道外区景阳街284号)
984 210.83.58.231 210.83.58.233 黑龙江省哈尔滨市 联通
985 210.83.58.234 210.83.58.234 黑龙江省哈尔滨市香坊区 星球网吧(农林头道街副16号)
986 210.83.58.235 210.83.58.237 黑龙江省哈尔滨市 联通
987 210.83.58.238 210.83.58.238 黑龙江省哈尔滨市香坊区 轴承厂(红旗大街27号)
988 210.83.58.239 210.83.58.241 黑龙江省哈尔滨市 联通
989 210.83.58.242 210.83.58.242 黑龙江省哈尔滨市南岗区 星星网吧(林兴街6号)
990 210.83.58.243 210.83.58.245 黑龙江省哈尔滨市 联通
991 210.83.58.246 210.83.58.246 黑龙江省哈尔滨市南岗区 超人网吧(学府三道街27号)
992 210.83.58.247 210.83.58.249 黑龙江省哈尔滨市 联通
993 210.83.58.250 210.83.58.250 黑龙江省哈尔滨市香坊区 视幻网吧(木材东街40号)
994 210.83.58.251 210.83.58.255 黑龙江省哈尔滨市 联通
995 210.83.59.0 210.83.59.7 黑龙江省哈尔滨市香坊区 轴承厂(红旗大街27号)
996 210.83.59.8 210.83.59.9 黑龙江省哈尔滨市 联通
997 210.83.59.10 210.83.59.10 黑龙江省哈尔滨市南岗区 火狐狸网吧(林兴街8号)
998 210.83.59.11 210.83.59.13 黑龙江省哈尔滨市 联通
999 210.83.59.14 210.83.59.14 黑龙江省哈尔滨市南岗区 千纸鹤网吧(林兴街14号)
1000 210.83.59.15 210.83.59.17 黑龙江省哈尔滨市 联通