ip地址查询

哈尔滨市IP地址列表

哈尔滨市网吧IP地址列表

在下面输入您要查询IP地址段范围的地理位置,点击查询

请输入地理位置:
最多只能列出前1000条IP信息,更详细的ip列表信息请用上边的查询按钮进入
序号 IP 起始地址 IP 结束地址 所在位置信息 电子地图
1 1.56.64.0 1.56.97.255 黑龙江省哈尔滨市 联通
2 1.56.98.0 1.56.98.255 黑龙江省哈尔滨市依兰县 联通
3 1.56.99.0 1.56.127.255 黑龙江省哈尔滨市 联通
4 1.58.0.0 1.58.24.255 黑龙江省哈尔滨市 联通
5 1.58.25.0 1.58.25.255 黑龙江省哈尔滨市香坊区 联通
6 1.58.26.0 1.58.31.255 黑龙江省哈尔滨市 联通
7 1.58.32.0 1.58.32.255 黑龙江省哈尔滨市道里区 联通
8 1.58.33.0 1.58.36.255 黑龙江省哈尔滨市 联通
9 1.58.37.0 1.58.38.255 黑龙江省哈尔滨市延寿县 联通
10 1.58.39.0 1.58.151.255 黑龙江省哈尔滨市 联通
11 1.58.152.0 1.58.152.255 黑龙江省哈尔滨市延寿县 联通
12 1.58.153.0 1.58.172.255 黑龙江省哈尔滨市 联通
13 1.58.173.0 1.58.173.255 黑龙江省哈尔滨市五常市 联通
14 1.58.174.0 1.58.201.255 黑龙江省哈尔滨市 联通
15 1.58.202.0 1.58.208.255 黑龙江省哈尔滨市双城区 联通
16 1.58.209.0 1.58.212.255 黑龙江省哈尔滨市 联通
17 1.58.213.0 1.58.214.255 黑龙江省哈尔滨市延寿县 联通
18 1.58.215.0 1.58.215.255 黑龙江省哈尔滨市 联通
19 1.58.216.0 1.58.216.255 黑龙江省哈尔滨市延寿县 联通
20 1.58.217.0 1.58.217.255 黑龙江省哈尔滨市 联通
21 1.58.218.0 1.58.218.255 黑龙江省哈尔滨市延寿县 联通
22 1.58.219.0 1.58.220.255 黑龙江省哈尔滨市 联通
23 1.58.221.0 1.58.221.255 黑龙江省哈尔滨市双城区 联通
24 1.58.222.0 1.58.226.255 黑龙江省哈尔滨市 联通
25 1.58.227.0 1.58.227.255 黑龙江省哈尔滨市延寿县 联通
26 1.58.228.0 1.58.239.255 黑龙江省哈尔滨市 联通
27 1.58.240.0 1.58.240.255 黑龙江省哈尔滨市双城区 联通
28 1.58.241.0 1.58.255.255 黑龙江省哈尔滨市 联通
29 1.60.160.0 1.60.160.255 黑龙江省哈尔滨市 联通
30 1.62.0.0 1.62.4.255 黑龙江省哈尔滨市 联通
31 1.62.5.0 1.62.5.255 黑龙江省哈尔滨市尚志市 联通
32 1.62.6.0 1.62.28.255 黑龙江省哈尔滨市 联通
33 1.62.29.0 1.62.29.255 黑龙江省哈尔滨市双城区 联通
34 1.62.30.0 1.62.39.255 黑龙江省哈尔滨市 联通
35 1.62.40.0 1.62.50.255 黑龙江省哈尔滨市双城区 联通
36 1.62.51.0 1.62.51.255 黑龙江省哈尔滨市延寿县 联通
37 1.62.52.0 1.62.54.255 黑龙江省哈尔滨市双城区 联通
38 1.62.55.0 1.62.59.255 黑龙江省哈尔滨市 联通
39 1.62.60.0 1.62.60.255 黑龙江省哈尔滨市延寿县 联通
40 1.62.61.0 1.62.67.255 黑龙江省哈尔滨市 联通
41 1.62.68.0 1.62.69.255 黑龙江省哈尔滨市延寿县 联通
42 1.62.70.0 1.62.108.255 黑龙江省哈尔滨市 联通
43 1.62.109.0 1.62.110.255 黑龙江省哈尔滨市延寿县 联通
44 1.62.111.0 1.62.128.255 黑龙江省哈尔滨市 联通
45 1.62.129.0 1.62.129.255 黑龙江省哈尔滨市延寿县 联通
46 1.62.130.0 1.62.145.255 黑龙江省哈尔滨市 联通
47 1.62.146.0 1.62.147.255 黑龙江省哈尔滨市双城区 联通
48 1.62.148.0 1.62.149.255 黑龙江省哈尔滨市 联通
49 1.62.150.0 1.62.151.255 黑龙江省哈尔滨市双城区 联通
50 1.62.152.0 1.62.159.255 黑龙江省哈尔滨市 联通
51 1.62.160.0 1.62.161.255 黑龙江省哈尔滨市双城区 联通
52 1.62.162.0 1.62.169.255 黑龙江省哈尔滨市 联通
53 1.62.170.0 1.62.170.255 黑龙江省哈尔滨市双城区 联通
54 1.62.171.0 1.62.181.255 黑龙江省哈尔滨市 联通
55 1.62.182.0 1.62.183.255 黑龙江省哈尔滨市双城区 联通
56 1.62.184.0 1.62.230.255 黑龙江省哈尔滨市 联通
57 1.62.231.0 1.62.231.255 黑龙江省哈尔滨市双城区 联通
58 1.62.232.0 1.62.243.255 黑龙江省哈尔滨市 联通
59 1.62.244.0 1.62.244.255 黑龙江省哈尔滨市延寿县 联通
60 1.62.245.0 1.62.255.255 黑龙江省哈尔滨市 联通
61 1.189.0.0 1.189.10.255 黑龙江省哈尔滨市 联通
62 1.189.11.0 1.189.11.255 黑龙江省哈尔滨市巴彦县 联通
63 1.189.12.0 1.189.23.255 黑龙江省哈尔滨市 联通
64 1.189.24.0 1.189.24.255 黑龙江省哈尔滨市通河县 联通
65 1.189.25.0 1.189.30.255 黑龙江省哈尔滨市 联通
66 1.189.31.0 1.189.32.255 黑龙江省哈尔滨市双城区 联通
67 1.189.33.0 1.189.33.255 黑龙江省哈尔滨市 联通
68 1.189.34.0 1.189.34.255 黑龙江省哈尔滨市宾县 联通
69 1.189.35.0 1.189.38.255 黑龙江省哈尔滨市 联通
70 1.189.39.0 1.189.40.255 黑龙江省哈尔滨市延寿县 联通
71 1.189.41.0 1.189.79.255 黑龙江省哈尔滨市 联通
72 1.189.80.0 1.189.80.255 黑龙江省哈尔滨市双城区 联通
73 1.189.81.0 1.189.82.255 黑龙江省哈尔滨市 联通
74 1.189.83.0 1.189.83.255 黑龙江省哈尔滨市延寿县 联通
75 1.189.84.0 1.189.103.255 黑龙江省哈尔滨市 联通
76 1.189.104.0 1.189.105.255 黑龙江省哈尔滨市双城区 联通
77 1.189.106.0 1.189.108.255 黑龙江省哈尔滨市 联通
78 1.189.109.0 1.189.109.255 黑龙江省哈尔滨市宾县 联通
79 1.189.110.0 1.189.125.255 黑龙江省哈尔滨市 联通
80 1.189.126.0 1.189.126.255 黑龙江省哈尔滨市延寿县 联通
81 1.189.127.0 1.189.175.255 黑龙江省哈尔滨市 联通
82 1.189.176.0 1.189.176.255 黑龙江省哈尔滨市延寿县 联通
83 1.189.177.0 1.189.198.255 黑龙江省哈尔滨市 联通
84 1.189.199.0 1.189.199.255 黑龙江省哈尔滨市延寿县 联通
85 1.189.200.0 1.189.216.255 黑龙江省哈尔滨市 联通
86 1.189.217.0 1.189.218.255 黑龙江省哈尔滨市延寿县 联通
87 1.189.219.0 1.189.246.255 黑龙江省哈尔滨市 联通
88 1.189.247.0 1.189.248.255 黑龙江省哈尔滨市延寿县 联通
89 1.189.249.0 1.189.250.255 黑龙江省哈尔滨市双城区 联通
90 1.189.251.0 1.189.254.255 黑龙江省哈尔滨市 联通
91 1.189.255.0 1.190.0.255 黑龙江省哈尔滨市双城区 联通
92 1.190.32.0 1.190.136.255 黑龙江省哈尔滨市 联通
93 1.190.137.0 1.190.138.255 黑龙江省哈尔滨市双城区 联通
94 1.190.139.0 1.190.140.255 黑龙江省哈尔滨市 联通
95 1.190.141.0 1.190.141.255 黑龙江省哈尔滨市宾县 联通
96 1.190.142.0 1.190.155.255 黑龙江省哈尔滨市 联通
97 1.190.156.0 1.190.156.255 黑龙江省哈尔滨市五常市 联通
98 1.190.157.0 1.190.167.255 黑龙江省哈尔滨市 联通
99 1.190.168.0 1.190.168.255 黑龙江省哈尔滨市延寿县 联通
100 1.190.169.0 1.190.171.255 黑龙江省哈尔滨市 联通
101 1.190.172.0 1.190.172.255 黑龙江省哈尔滨市双城区 联通
102 1.190.173.0 1.190.204.255 黑龙江省哈尔滨市 联通
103 1.190.205.0 1.190.206.255 黑龙江省哈尔滨市双城区 联通
104 1.190.207.0 1.190.221.255 黑龙江省哈尔滨市 联通
105 1.190.222.0 1.190.224.255 黑龙江省哈尔滨市延寿县 联通
106 1.190.225.0 1.190.251.255 黑龙江省哈尔滨市 联通
107 1.190.252.0 1.190.252.255 黑龙江省哈尔滨市双城区 联通
108 1.190.253.0 1.190.255.255 黑龙江省哈尔滨市 联通
109 14.197.201.185 14.197.201.185 黑龙江省哈尔滨市 鹏博士长城宽带互联节点
110 42.100.0.0 42.100.69.255 黑龙江省哈尔滨市 电信
111 42.100.92.0 42.100.103.255 黑龙江省哈尔滨市 电信
112 42.184.32.0 42.184.50.255 黑龙江省哈尔滨市 电信
113 42.184.51.0 42.184.51.255 黑龙江省哈尔滨市双城区 电信
114 42.184.52.0 42.184.63.255 黑龙江省哈尔滨市 电信
115 42.247.2.136 42.247.2.143 黑龙江省哈尔滨市 黑龙江职业学院教育网
116 58.155.0.0 58.155.31.255 黑龙江省哈尔滨市 黑龙江中医药大学
117 58.155.48.0 58.155.63.255 黑龙江省哈尔滨市 黑龙江工程学院
118 58.155.64.0 58.155.95.255 黑龙江省哈尔滨市 东北农业大学
119 58.155.96.0 58.155.111.255 黑龙江省哈尔滨市 哈尔滨工程大学
120 58.155.116.0 58.155.119.255 黑龙江省哈尔滨市 哈尔滨电力职业技术学院
121 58.155.120.0 58.155.123.255 黑龙江省哈尔滨市 哈尔滨金融高等专科学校
122 58.155.124.0 58.155.127.255 黑龙江省哈尔滨市 黑龙江农业工程职业学院
123 58.194.0.0 58.194.7.255 黑龙江省哈尔滨市 黑龙江大学教育网
124 58.194.120.0 58.194.127.255 黑龙江省哈尔滨市 哈尔滨医科大学
125 60.14.200.0 60.14.201.255 黑龙江省哈尔滨市 联通
126 60.14.203.0 60.14.203.255 黑龙江省哈尔滨市 联通
127 60.14.221.0 60.14.223.255 黑龙江省哈尔滨市 联通
128 60.15.189.0 60.15.189.255 黑龙江省哈尔滨市 联通
129 60.219.128.0 60.219.143.92 黑龙江省哈尔滨市 联通
130 60.219.143.93 60.219.143.93 黑龙江省哈尔滨市道里区 安道街网友旅店
131 60.219.143.94 60.219.166.255 黑龙江省哈尔滨市 联通
132 60.219.167.0 60.219.167.255 黑龙江省哈尔滨市道外区 联通
133 60.219.168.0 60.219.193.255 黑龙江省哈尔滨市 联通
134 60.219.194.0 60.219.194.255 黑龙江省哈尔滨市双城区 联通
135 60.219.195.0 60.219.202.255 黑龙江省哈尔滨市南岗区 联通
136 60.219.203.0 60.219.204.255 黑龙江省哈尔滨市 联通
137 60.219.205.0 60.219.205.255 黑龙江省哈尔滨市双城区 联通
138 60.219.206.0 60.219.210.205 黑龙江省哈尔滨市 联通
139 60.219.210.206 60.219.210.206 黑龙江省哈尔滨市道里区 薛家镇天顺网吧
140 60.219.210.207 60.219.222.255 黑龙江省哈尔滨市 联通
141 60.219.223.0 60.219.223.255 黑龙江省哈尔滨市双城区 联通
142 60.219.224.0 60.219.224.255 黑龙江省哈尔滨市 联通
143 60.219.225.0 60.219.225.255 黑龙江省哈尔滨市南岗区 联通
144 60.219.226.0 60.219.232.255 黑龙江省哈尔滨市 联通
145 60.219.233.0 60.219.233.255 黑龙江省哈尔滨市道外区 联通
146 60.219.234.0 60.219.255.255 黑龙江省哈尔滨市 联通
147 61.138.0.0 61.138.1.255 黑龙江省哈尔滨市 联通
148 61.138.38.0 61.138.38.255 黑龙江省哈尔滨市 路由器
149 61.138.39.0 61.138.39.255 黑龙江省哈尔滨市 联通
150 61.138.55.0 61.138.55.255 黑龙江省哈尔滨市 联通
151 61.138.61.8 61.138.61.15 黑龙江省哈尔滨市 联通
152 61.158.0.0 61.158.0.63 黑龙江省 联通数据交换中心(哈尔滨市)
153 61.158.0.64 61.158.5.129 黑龙江省哈尔滨市 联通
154 61.158.5.130 61.158.5.132 黑龙江省哈尔滨市南岗区 雨晨网吧
155 61.158.5.133 61.158.5.255 黑龙江省哈尔滨市 联通
156 61.158.7.0 61.158.8.73 黑龙江省哈尔滨市 联通
157 61.158.8.75 61.158.8.165 黑龙江省哈尔滨市 联通
158 61.158.8.167 61.158.9.96 黑龙江省哈尔滨市 联通
159 61.158.9.118 61.158.9.255 黑龙江省哈尔滨市 联通
160 61.158.11.0 61.158.11.129 黑龙江省哈尔滨市 联通
161 61.158.11.159 61.158.11.192 黑龙江省哈尔滨市 联通
162 61.158.11.214 61.158.11.224 黑龙江省哈尔滨市 联通
163 61.158.12.0 61.158.12.0 黑龙江省哈尔滨市 联通
164 61.158.16.0 61.158.16.255 黑龙江省哈尔滨市 联通
165 61.158.19.0 61.158.19.255 黑龙江省哈尔滨市 联通
166 61.158.24.0 61.158.25.255 黑龙江省哈尔滨市 联通
167 61.158.27.0 61.158.28.170 黑龙江省哈尔滨市 联通
168 61.158.28.171 61.158.28.171 黑龙江省哈尔滨市 傲龙网络天地(学府三道街)
169 61.158.28.172 61.158.29.81 黑龙江省哈尔滨市 联通
170 61.158.29.82 61.158.29.82 黑龙江省哈尔滨市 海伦市天琪网吧
171 61.158.29.83 61.158.29.117 黑龙江省哈尔滨市 联通
172 61.158.29.119 61.158.30.25 黑龙江省哈尔滨市 联通
173 61.158.30.26 61.158.30.26 黑龙江省哈尔滨市呼兰区 金纪元网吧
174 61.158.30.27 61.158.30.97 黑龙江省哈尔滨市 联通
175 61.158.30.98 61.158.30.98 黑龙江省哈尔滨市呼兰区 不见不散网吧
176 61.158.30.99 61.158.30.255 黑龙江省哈尔滨市 联通
177 61.158.33.0 61.158.33.9 黑龙江省哈尔滨市 联通
178 61.158.33.11 61.158.33.254 黑龙江省哈尔滨市 联通
179 61.158.34.0 61.158.34.178 黑龙江省哈尔滨市 联通
180 61.158.34.180 61.158.34.185 黑龙江省哈尔滨市 联通
181 61.158.34.187 61.158.35.255 黑龙江省哈尔滨市 联通
182 61.158.42.0 61.158.43.255 黑龙江省哈尔滨市 联通
183 61.158.58.0 61.158.60.192 黑龙江省哈尔滨市 联通
184 61.158.60.194 61.158.64.255 黑龙江省哈尔滨市 联通
185 61.158.65.0 61.158.65.255 黑龙江省哈尔滨市双城区 联通
186 61.158.66.0 61.158.66.177 黑龙江省哈尔滨市 联通
187 61.158.66.178 61.158.66.182 黑龙江省哈尔滨市呼兰区 理想网吧
188 61.158.66.183 61.158.75.255 黑龙江省哈尔滨市 联通
189 61.158.96.0 61.158.96.255 黑龙江省哈尔滨市尚志市 联通
190 61.158.104.0 61.158.104.252 黑龙江省哈尔滨市 联通
191 61.158.104.253 61.158.104.253 黑龙江省哈尔滨市 联信网络科技有限公司(南岗区十字街94号)
192 61.158.104.254 61.158.107.159 黑龙江省哈尔滨市 联通
193 61.158.107.160 61.158.107.191 黑龙江省哈尔滨市 东北农业大学
194 61.158.107.192 61.158.108.255 黑龙江省哈尔滨市 联通
195 61.158.109.2 61.158.109.2 黑龙江省哈尔滨市香坊区 云龙网吧(和平路副24号)
196 61.158.109.5 61.158.109.5 黑龙江省哈尔滨市香坊区 红樱桃网吧(农林头道街8号地下室)
197 61.158.109.108 61.158.109.108 黑龙江省哈尔滨市 众邦广告文化传播有限公司
198 61.158.120.0 61.158.120.167 黑龙江省哈尔滨市 联通
199 61.158.120.168 61.158.120.168 黑龙江省哈尔滨市 华夏计算机职业技术学院
200 61.158.120.169 61.158.120.177 黑龙江省哈尔滨市 联通
201 61.158.120.178 61.158.120.178 黑龙江省哈尔滨市 华夏学院10号楼201机房
202 61.158.120.179 61.158.120.179 黑龙江省哈尔滨市 华夏学院10号楼202/203机房
203 61.158.120.180 61.158.125.169 黑龙江省哈尔滨市 联通
204 61.158.125.171 61.158.125.255 黑龙江省哈尔滨市 联通
205 61.158.127.0 61.158.127.255 黑龙江省哈尔滨市 联通
206 61.167.0.0 61.167.3.255 黑龙江省哈尔滨市 联通
207 61.167.8.0 61.167.9.45 黑龙江省哈尔滨市 联通
208 61.167.9.46 61.167.9.46 黑龙江省哈尔滨市 师范大学呼兰学院对面家属楼内艺博网吧
209 61.167.9.47 61.167.14.255 黑龙江省哈尔滨市 联通
210 61.167.32.0 61.167.33.253 黑龙江省哈尔滨市 联通
211 61.167.33.254 61.167.33.254 黑龙江省哈尔滨市 黑龙江省教育厅
212 61.167.33.255 61.167.35.0 黑龙江省哈尔滨市 联通
213 61.167.35.1 61.167.35.1 黑龙江省哈尔滨市 黑龙江日报报业集团
214 61.167.35.2 61.167.35.255 黑龙江省哈尔滨市 联通
215 61.167.36.0 61.167.36.9 黑龙江省哈尔滨市香坊区 联通
216 61.167.36.10 61.167.36.10 黑龙江省哈尔滨市香坊区 聚缘网吧(建北街55-6号)
217 61.167.36.11 61.167.36.11 黑龙江省哈尔滨市香坊区 点点通网吧(赣水路211号)
218 61.167.36.12 61.167.36.12 黑龙江省哈尔滨市香坊区 晨曦网吧(建北科技公寓404栋)
219 61.167.36.13 61.167.36.13 黑龙江省哈尔滨市香坊区 满天星网吧(赣水路237号龙防小区3栋1层3号)
220 61.167.36.14 61.167.36.14 黑龙江省哈尔滨市香坊区 理想时代休闲驿站(汉水路152号404)
221 61.167.36.15 61.167.36.19 黑龙江省哈尔滨市香坊区 联通
222 61.167.36.20 61.167.36.20 黑龙江省哈尔滨市南岗区 温馨网吧(汉水路联通住宅楼)
223 61.167.36.21 61.167.36.25 黑龙江省哈尔滨市香坊区 联通
224 61.167.36.26 61.167.36.26 黑龙江省哈尔滨市香坊区 友情天地网吧(赣水路222-24号)
225 61.167.36.27 61.167.36.27 黑龙江省哈尔滨市香坊区 天都网苑
226 61.167.36.28 61.167.36.65 黑龙江省哈尔滨市香坊区 联通
227 61.167.36.66 61.167.36.67 黑龙江省哈尔滨市 黑龙江农垦电大
228 61.167.36.68 61.167.36.81 黑龙江省哈尔滨市香坊区 联通
229 61.167.36.82 61.167.36.82 黑龙江省哈尔滨市香坊区 浩然网吧
230 61.167.36.83 61.167.36.83 黑龙江省哈尔滨市香坊区 鸿运网吧
231 61.167.36.84 61.167.36.84 黑龙江省哈尔滨市香坊区 不点网吧(新地街160号)
232 61.167.36.85 61.167.36.86 黑龙江省哈尔滨市香坊区 联通
233 61.167.36.87 61.167.36.87 黑龙江省哈尔滨市香坊区 兄弟网络广场(红旗大街104号)
234 61.167.36.88 61.167.36.143 黑龙江省哈尔滨市香坊区 联通
235 61.167.36.145 61.167.36.147 黑龙江省哈尔滨市香坊区 联通
236 61.167.36.149 61.167.36.150 黑龙江省哈尔滨市香坊区 联通
237 61.167.36.151 61.167.36.151 黑龙江省哈尔滨市 滨嫩江科绘网吧
238 61.167.36.152 61.167.36.172 黑龙江省哈尔滨市香坊区 联通
239 61.167.36.174 61.167.36.193 黑龙江省哈尔滨市香坊区 联通
240 61.167.36.194 61.167.36.194 黑龙江省哈尔滨市南岗区 腾达网吧(黄河路184号)
241 61.167.36.195 61.167.36.255 黑龙江省哈尔滨市香坊区 联通
242 61.167.37.0 61.167.38.217 黑龙江省哈尔滨市 联通
243 61.167.38.218 61.167.38.218 黑龙江省哈尔滨市香坊区 天地会网吧
244 61.167.38.219 61.167.38.219 黑龙江省哈尔滨市香坊区 三铺街新时代网吧
245 61.167.38.220 61.167.40.24 黑龙江省哈尔滨市 联通
246 61.167.40.25 61.167.40.28 黑龙江省哈尔滨市 北开职业技术学院
247 61.167.40.29 61.167.40.30 黑龙江省哈尔滨市 北开职业技术学院信息处
248 61.167.40.31 61.167.44.255 黑龙江省哈尔滨市 联通
249 61.167.45.0 61.167.45.255 黑龙江省哈尔滨市 哈尔滨市委党校
250 61.167.46.0 61.167.47.161 黑龙江省哈尔滨市 联通
251 61.167.47.162 61.167.47.162 黑龙江省哈尔滨市 师范大学呼兰学院图书馆三楼电子教室
252 61.167.47.163 61.167.49.161 黑龙江省哈尔滨市 联通
253 61.167.49.162 61.167.49.162 黑龙江省哈尔滨市 厢房区三铺街天地人网吧
254 61.167.49.163 61.167.50.8 黑龙江省哈尔滨市 联通
255 61.167.50.9 61.167.50.9 黑龙江省哈尔滨市呼兰区 六中校园网
256 61.167.50.10 61.167.52.255 黑龙江省哈尔滨市 联通
257 61.167.53.0 61.167.53.110 黑龙江省哈尔滨市南岗区 黑龙江信息港(果戈里大街403号)
258 61.167.53.111 61.167.53.255 黑龙江省哈尔滨市 联通
259 61.167.54.0 61.167.54.255 黑龙江省哈尔滨市 网宿科技联通CDN节点
260 61.167.55.0 61.167.56.255 黑龙江省哈尔滨市 联通
261 61.167.57.0 61.167.57.255 黑龙江省哈尔滨市 东北农业大学
262 61.167.58.0 61.167.59.255 黑龙江省哈尔滨市 联通
263 61.167.60.0 61.167.60.255 黑龙江省哈尔滨市 哈尔滨工业大学
264 61.167.61.0 61.167.62.255 黑龙江省哈尔滨市 联通
265 61.167.66.2 61.167.66.2 黑龙江省哈尔滨市 广播电视大学
266 61.167.71.0 61.167.71.66 黑龙江省哈尔滨市 联通
267 61.167.71.67 61.167.71.67 黑龙江省哈尔滨市 学府三道街蓝卓越网吧
268 61.167.71.68 61.167.71.76 黑龙江省哈尔滨市 联通
269 61.167.71.77 61.167.71.77 黑龙江省哈尔滨市 清明四道街网际网吧
270 61.167.71.78 61.167.71.255 黑龙江省哈尔滨市 联通
271 61.167.115.194 61.167.115.194 黑龙江省哈尔滨市道里区 同方网吧(经纬九道街9号)
272 61.167.115.195 61.167.115.255 黑龙江省哈尔滨市 联通
273 61.167.126.0 61.167.126.193 黑龙江省哈尔滨市 联通
274 61.167.126.194 61.167.126.194 黑龙江省哈尔滨市 太平洋保险公司
275 61.167.126.195 61.167.126.255 黑龙江省哈尔滨市 联通
276 61.167.128.0 61.167.128.255 黑龙江省哈尔滨市 联通
277 61.167.129.0 61.167.129.255 黑龙江省哈尔滨市延寿县 联通
278 61.167.130.0 61.167.135.255 黑龙江省哈尔滨市 联通
279 61.167.136.0 61.167.136.255 黑龙江省哈尔滨市尚志市 联通
280 61.167.137.0 61.167.139.9 黑龙江省哈尔滨市 联通
281 61.167.139.10 61.167.139.10 黑龙江省哈尔滨市 飓源网吧
282 61.167.139.11 61.167.139.37 黑龙江省哈尔滨市 联通
283 61.167.139.38 61.167.139.38 黑龙江省哈尔滨市 自由谷网吧(辽河小区嵩山宾馆旁边)
284 61.167.139.39 61.167.139.107 黑龙江省哈尔滨市 联通
285 61.167.139.108 61.167.139.108 黑龙江省哈尔滨市香坊区 兄弟网络广场(新地街)
286 61.167.139.109 61.167.139.129 黑龙江省哈尔滨市 联通
287 61.167.139.130 61.167.139.135 黑龙江省哈尔滨市道里区 蜘蛛网络(河松小区)
288 61.167.139.136 61.167.139.164 黑龙江省哈尔滨市 联通
289 61.167.139.165 61.167.139.165 黑龙江省哈尔滨市 龙云康乐园网吧
290 61.167.139.166 61.167.142.25 黑龙江省哈尔滨市 联通
291 61.167.142.26 61.167.142.26 黑龙江省哈尔滨市南岗区 人和街七彩网络网吧
292 61.167.142.27 61.167.142.49 黑龙江省哈尔滨市 联通
293 61.167.142.50 61.167.142.50 黑龙江省哈尔滨市 开发区爱情海网吧
294 61.167.142.51 61.167.142.65 黑龙江省哈尔滨市 联通
295 61.167.142.66 61.167.142.66 黑龙江省哈尔滨市 和平小区碧云天网吧
296 61.167.142.67 61.167.142.67 黑龙江省哈尔滨市 和平小区时尚颠峰网吧
297 61.167.142.68 61.167.142.107 黑龙江省哈尔滨市 联通
298 61.167.142.108 61.167.142.108 黑龙江省哈尔滨市 宣化街逍遥网络
299 61.167.142.109 61.167.142.209 黑龙江省哈尔滨市 联通
300 61.167.142.210 61.167.142.210 黑龙江省哈尔滨市南岗区 时尚网吧(东大直街)
301 61.167.142.211 61.167.143.65 黑龙江省哈尔滨市 联通
302 61.167.143.66 61.167.143.66 黑龙江省哈尔滨市 省烟草公司(哈烟叶公司)
303 61.167.143.67 61.167.143.225 黑龙江省哈尔滨市 联通
304 61.167.143.226 61.167.143.226 黑龙江省哈尔滨市 宏博世纪网络会馆(平房区新祥里副15号)
305 61.167.143.227 61.167.143.228 黑龙江省哈尔滨市 联通
306 61.167.143.229 61.167.143.229 黑龙江省哈尔滨市南岗区 宣庆街鑫瑞网络广场
307 61.167.143.230 61.167.147.255 黑龙江省哈尔滨市 联通
308 61.167.172.0 61.167.175.255 黑龙江省哈尔滨市 联通
309 61.167.202.0 61.167.221.255 黑龙江省哈尔滨市 联通
310 61.167.222.0 61.167.222.255 黑龙江省哈尔滨市双城区 联通
311 61.167.223.0 61.167.225.77 黑龙江省哈尔滨市 联通
312 61.167.225.78 61.167.225.78 黑龙江省哈尔滨市 奥特网吧
313 61.167.225.79 61.167.230.255 黑龙江省哈尔滨市 联通
314 61.167.242.0 61.167.242.9 黑龙江省哈尔滨市 联通
315 61.167.242.10 61.167.242.10 黑龙江省哈尔滨市 木兰县柳河镇宏业电脑
316 61.167.242.11 61.167.242.255 黑龙江省哈尔滨市 联通
317 61.167.243.0 61.167.243.255 黑龙江省哈尔滨市 医科大学
318 61.167.244.0 61.167.247.21 黑龙江省哈尔滨市 联通
319 61.167.247.22 61.167.247.22 黑龙江省哈尔滨市双城区 金海岸网吧
320 61.167.247.23 61.167.247.33 黑龙江省哈尔滨市 联通
321 61.167.247.34 61.167.247.34 黑龙江省哈尔滨市双城区 宇梦网络会馆
322 61.167.247.35 61.167.247.53 黑龙江省哈尔滨市 联通
323 61.167.247.54 61.167.247.54 黑龙江省哈尔滨市双城区 激情网络会馆
324 61.167.247.55 61.167.247.65 黑龙江省哈尔滨市 联通
325 61.167.247.66 61.167.247.66 黑龙江省哈尔滨市双城区 新亿网吧
326 61.167.247.67 61.167.247.85 黑龙江省哈尔滨市 联通
327 61.167.247.86 61.167.247.86 黑龙江省哈尔滨市双城区 碧海网络会馆
328 61.167.247.87 61.167.247.117 黑龙江省哈尔滨市 联通
329 61.167.247.118 61.167.247.118 黑龙江省哈尔滨市双城区 激情网络会馆
330 61.167.247.119 61.167.247.153 黑龙江省哈尔滨市 联通
331 61.167.247.154 61.167.247.154 黑龙江省哈尔滨市双城区 龙翔网吧
332 61.167.247.155 61.167.247.236 黑龙江省哈尔滨市 联通
333 61.167.247.237 61.167.247.238 黑龙江省哈尔滨市双城区 概念网络会馆
334 61.167.247.239 61.167.247.255 黑龙江省哈尔滨市 联通
335 61.167.248.0 61.167.248.255 黑龙江省哈尔滨市双城区 联通
336 61.167.249.0 61.167.249.86 黑龙江省哈尔滨市 联通
337 61.167.249.88 61.167.254.150 黑龙江省哈尔滨市 联通
338 61.167.254.151 61.167.254.151 黑龙江省哈尔滨市香坊区 邀人时尚网络广场(动源街三道街2号)
339 61.167.254.152 61.167.254.196 黑龙江省哈尔滨市 联通
340 61.167.254.197 61.167.254.197 黑龙江省哈尔滨市道里区 名街网吧(红霞街57号)
341 61.167.254.198 61.167.255.255 黑龙江省哈尔滨市 联通
342 61.180.129.0 61.180.129.97 黑龙江省哈尔滨市双城区 联通
343 61.180.129.99 61.180.130.223 黑龙江省哈尔滨市双城区 联通
344 61.180.131.64 61.180.131.68 黑龙江省哈尔滨市双城区
345 61.180.131.192 61.180.131.205 黑龙江省哈尔滨市双城区 联通
346 61.180.131.207 61.180.131.255 黑龙江省哈尔滨市双城区 联通
347 61.180.137.0 61.180.137.255 黑龙江省哈尔滨市 联通
348 61.180.139.0 61.180.139.193 黑龙江省哈尔滨市 联通(南岗区)
349 61.180.139.194 61.180.139.194 黑龙江省哈尔滨市 师范大学江南图书馆
350 61.180.139.195 61.180.139.255 黑龙江省哈尔滨市 联通(南岗区)
351 61.180.144.32 61.180.144.36 黑龙江省哈尔滨市道里区 (故乡)国利网吧
352 61.180.144.37 61.180.144.37 黑龙江省哈尔滨市 幻彩网吧
353 61.180.144.38 61.180.144.41 黑龙江省哈尔滨市 连心网吧
354 61.180.144.42 61.180.144.42 黑龙江省哈尔滨市南岗区 瑞禾网吧(文兴街师大的过街天桥附近)
355 61.180.144.43 61.180.144.63 黑龙江省哈尔滨市 连心网吧
356 61.180.148.0 61.180.149.255 黑龙江省哈尔滨市 联通
357 61.180.161.0 61.180.161.10 黑龙江省哈尔滨市 联通
358 61.180.161.11 61.180.161.11 黑龙江省哈尔滨市 电力公司宽带
359 61.180.161.12 61.180.163.194 黑龙江省哈尔滨市 联通
360 61.180.163.195 61.180.163.195 黑龙江省哈尔滨市南岗区 时空在线网吧(嵩山路134号)
361 61.180.163.196 61.180.163.209 黑龙江省哈尔滨市 联通
362 61.180.163.210 61.180.163.222 黑龙江省哈尔滨市 华夏计算机职业技术学院
363 61.180.163.223 61.180.163.252 黑龙江省哈尔滨市 联通
364 61.180.163.253 61.180.163.253 黑龙江省哈尔滨市道外区 和合网吧(大方里小区205栋)
365 61.180.163.254 61.180.164.255 黑龙江省哈尔滨市 联通
366 61.180.179.146 61.180.179.147 黑龙江省哈尔滨市 电力职工大学(香坊区)
367 61.180.191.135 61.180.193.166 黑龙江省哈尔滨市 联通
368 61.180.193.167 61.180.193.167 黑龙江省哈尔滨市南岗区 天宇网吧(文兴街24-1号)
369 61.180.193.168 61.180.194.197 黑龙江省哈尔滨市 联通
370 61.180.194.198 61.180.194.198 黑龙江省哈尔滨市道外区 天马网吧(西开源二道街24号)
371 61.180.194.199 61.180.194.208 黑龙江省哈尔滨市 联通
372 61.180.194.209 61.180.194.209 黑龙江省哈尔滨市道外区 飞宇网吧(景阳街副106号)
373 61.180.194.210 61.180.199.164 黑龙江省哈尔滨市 联通
374 61.180.199.165 61.180.199.165 黑龙江省哈尔滨市道外区 碧水云天网吧(大新街26号)
375 61.180.199.166 61.180.199.255 黑龙江省哈尔滨市 联通
376 61.180.210.219 61.180.210.219 黑龙江省哈尔滨市 联通
377 61.180.210.220 61.180.210.220 黑龙江省哈尔滨市 凌晨旋律休闲吧
378 61.180.210.221 61.180.210.227 黑龙江省哈尔滨市 联通
379 61.180.224.0 61.180.224.132 黑龙江省哈尔滨市 联通
380 61.180.224.133 61.180.224.133 黑龙江省哈尔滨市南岗区 红旗小区米兰相约网吧
381 61.180.224.134 61.180.224.138 黑龙江省哈尔滨市 联通
382 61.180.224.139 61.180.224.140 黑龙江省哈尔滨市南岗区 鸿运网吧
383 61.180.224.141 61.180.224.147 黑龙江省哈尔滨市 联通
384 61.180.224.148 61.180.224.148 黑龙江省哈尔滨市平房区 伟明网吧
385 61.180.224.149 61.180.224.201 黑龙江省哈尔滨市 联通
386 61.180.224.202 61.180.224.202 黑龙江省哈尔滨市道里区 夏日网吧(松源街)
387 61.180.224.203 61.180.224.209 黑龙江省哈尔滨市 联通
388 61.180.224.210 61.180.224.210 黑龙江省哈尔滨市香坊区 (农大附近)超越网吧
389 61.180.224.211 61.180.225.2 黑龙江省哈尔滨市 联通
390 61.180.225.3 61.180.225.3 黑龙江省哈尔滨市 商业大学外新一网情深网吧
391 61.180.225.4 61.180.225.129 黑龙江省哈尔滨市 联通
392 61.180.225.131 61.180.225.133 黑龙江省哈尔滨市 联通
393 61.180.225.135 61.180.225.141 黑龙江省哈尔滨市 联通
394 61.180.225.143 61.180.225.234 黑龙江省哈尔滨市 联通
395 61.180.225.235 61.180.225.235 黑龙江省哈尔滨市香坊区 中天网吧(木材东街)
396 61.180.225.236 61.180.225.249 黑龙江省哈尔滨市 联通
397 61.180.225.250 61.180.225.250 黑龙江省哈尔滨市道外区 景阳商城对过地下网吧
398 61.180.225.251 61.180.226.153 黑龙江省哈尔滨市 联通
399 61.180.226.154 61.180.226.154 黑龙江省哈尔滨市南岗区 战略先锋网吧(延兴路72号8栋)
400 61.180.226.155 61.180.226.193 黑龙江省哈尔滨市 联通
401 61.180.226.194 61.180.226.194 黑龙江省哈尔滨市南岗区 维尚网吧(和兴路)
402 61.180.226.195 61.180.226.201 黑龙江省哈尔滨市 联通
403 61.180.226.202 61.180.226.205 黑龙江省哈尔滨市平房区 大东网吧
404 61.180.226.206 61.180.226.210 黑龙江省哈尔滨市 联通
405 61.180.226.211 61.180.226.211 黑龙江省哈尔滨市道外区 风夜情网吧(黎华小区A12栋8号)
406 61.180.226.212 61.180.226.218 黑龙江省哈尔滨市 联通
407 61.180.226.219 61.180.226.219 黑龙江省哈尔滨市 网友网吧(香坊区五八新村)
408 61.180.226.220 61.180.227.33 黑龙江省哈尔滨市 联通
409 61.180.227.35 61.180.227.225 黑龙江省哈尔滨市 联通
410 61.180.227.226 61.180.227.226 黑龙江省哈尔滨市香坊区 满天星网吧(赣水路237号龙防小区3栋1层3号)
411 61.180.227.227 61.180.227.228 黑龙江省哈尔滨市 黑龙江科技学院体育馆三楼
412 61.180.227.229 61.180.227.241 黑龙江省哈尔滨市 联通
413 61.180.227.242 61.180.227.242 黑龙江省哈尔滨市 华尔街新新人类网吧
414 61.180.227.243 61.180.227.243 黑龙江省哈尔滨市 联通
415 61.180.227.244 61.180.227.244 黑龙江省哈尔滨市 松花江街6号天竹网吧
416 61.180.227.245 61.180.227.245 黑龙江省哈尔滨市 联通
417 61.180.227.246 61.180.227.246 黑龙江省哈尔滨市 松花江街6号天竹网吧
418 61.180.227.247 61.180.227.255 黑龙江省哈尔滨市 联通
419 61.180.238.0 61.180.239.255 黑龙江省哈尔滨市呼兰区 联通
420 61.180.240.0 61.180.240.255 黑龙江省哈尔滨市 黑龙江省哈尔滨市
421 61.180.241.0 61.180.241.114 黑龙江省哈尔滨市 哈尔滨医科大学
422 61.180.241.115 61.180.241.115 黑龙江省哈尔滨市 哈尔滨医科大学基础学院
423 61.180.241.116 61.180.241.255 黑龙江省哈尔滨市 哈尔滨医科大学
424 61.180.242.0 61.180.244.4 黑龙江省哈尔滨市 联通
425 61.180.244.5 61.180.244.5 黑龙江省哈尔滨市 顾乡网吧
426 61.180.244.6 61.180.244.11 黑龙江省哈尔滨市 联通
427 61.180.244.12 61.180.244.12 黑龙江省哈尔滨市 顾乡十院木易子网吧
428 61.180.244.13 61.180.244.33 黑龙江省哈尔滨市 联通
429 61.180.244.34 61.180.244.34 黑龙江省哈尔滨市道里区 阳明街61号浪漫网吧
430 61.180.244.35 61.180.244.63 黑龙江省哈尔滨市 联通
431 61.180.244.234 61.180.244.234 黑龙江省哈尔滨市 黑龙江科技学院校外梦赤飞扬网吧
432 61.180.244.242 61.180.244.242 黑龙江省哈尔滨市 江北狂人基地鸿图网吧
433 61.180.244.250 61.180.244.250 黑龙江省哈尔滨市香坊区 浩然网络广场(司徒街副110号)
434 61.180.246.0 61.180.246.193 黑龙江省哈尔滨市 联通
435 61.180.246.194 61.180.246.194 黑龙江省哈尔滨市道里区 酷极网吧(迎宾小区200栋)
436 61.180.246.195 61.180.246.201 黑龙江省哈尔滨市 联通
437 61.180.246.202 61.180.246.202 黑龙江省哈尔滨市南岗区 超通网吧(极乐三道街副2号)
438 61.180.246.203 61.180.246.203 黑龙江省哈尔滨市南岗区 超通网吧(极乐寺附近)
439 61.180.246.204 61.180.246.209 黑龙江省哈尔滨市 联通
440 61.180.246.210 61.180.246.210 黑龙江省哈尔滨市道外区 天翔网吧(新一街红光小区3号)
441 61.180.246.211 61.180.246.217 黑龙江省哈尔滨市 联通
442 61.180.246.218 61.180.246.218 黑龙江省哈尔滨市香坊区 中山网吧(西骑兵街12号)
443 61.180.246.219 61.180.247.65 黑龙江省哈尔滨市 联通
444 61.180.247.66 61.180.247.66 黑龙江省哈尔滨市香坊区 大世界网吧(军民街15号)
445 61.180.247.67 61.180.247.73 黑龙江省哈尔滨市 联通
446 61.180.247.74 61.180.247.74 黑龙江省哈尔滨市南岗区 全球通网吧(贵新街116号)
447 61.180.247.75 61.180.247.81 黑龙江省哈尔滨市 联通
448 61.180.247.82 61.180.247.82 黑龙江省哈尔滨市香坊区 十宇网吧(木材街)
449 61.180.247.83 61.180.247.90 黑龙江省哈尔滨市 联通
450 61.180.247.91 61.180.247.91 黑龙江省哈尔滨市 颠峰网络
451 61.180.247.92 61.180.247.93 黑龙江省哈尔滨市 联通
452 61.180.247.94 61.180.247.94 黑龙江省哈尔滨市 红旗新区空中花园颠峰网络世界
453 61.180.247.95 61.180.247.255 黑龙江省哈尔滨市 联通
454 61.180.251.0 61.180.251.255 黑龙江省哈尔滨市 北京奇虎科技有限公司联通CDN节点
455 61.180.252.0 61.180.252.153 黑龙江省哈尔滨市 联通
456 61.180.252.155 61.180.253.176 黑龙江省哈尔滨市 联通
457 61.180.253.177 61.180.253.177 黑龙江省哈尔滨市 师范大学成人教育学院
458 61.180.253.178 61.180.255.73 黑龙江省哈尔滨市 联通
459 61.180.255.74 61.180.255.74 黑龙江省哈尔滨市香坊区 魅狐网吧(六顺街15号)
460 61.180.255.75 61.180.255.75 黑龙江省哈尔滨市香坊区 疯狼网吧(三辅街8号)
461 61.180.255.76 61.180.255.255 黑龙江省哈尔滨市 联通
462 61.232.177.0 61.232.178.255 黑龙江省哈尔滨市 中移铁通
463 61.232.180.0 61.232.181.255 黑龙江省哈尔滨市 中移铁通
464 61.233.160.0 61.233.165.255 黑龙江省哈尔滨市 中移铁通
465 61.233.167.0 61.233.167.104 黑龙江省哈尔滨市 中移铁通
466 61.233.167.105 61.233.167.105 黑龙江省哈尔滨市南岗区 三达网吧(文政街22号)
467 61.233.167.106 61.233.173.146 黑龙江省哈尔滨市 中移铁通
468 61.233.173.148 61.233.175.255 黑龙江省牡丹江市 /哈尔滨市铁通
469 61.233.184.0 61.233.184.255 黑龙江省哈尔滨市 中移铁通
470 61.233.186.0 61.233.191.255 黑龙江省哈尔滨市 中移铁通
471 61.236.84.0 61.236.90.86 黑龙江省哈尔滨市 中移铁通
472 61.236.90.87 61.236.90.87 黑龙江省哈尔滨市南岗区 盛泰网吧(教化附近)
473 61.236.90.88 61.236.91.110 黑龙江省哈尔滨市 中移铁通
474 61.236.91.111 61.236.91.111 黑龙江省哈尔滨市 金融专科学校
475 61.236.91.112 61.236.91.211 黑龙江省哈尔滨市 中移铁通
476 61.236.91.212 61.236.91.212 黑龙江省哈尔滨市南岗区 网燕情网吧(王岗镇哈双路352号)
477 61.236.91.213 61.236.93.32 黑龙江省哈尔滨市 中移铁通
478 61.236.93.33 61.236.93.34 黑龙江省哈尔滨市 铁通DNS服务器
479 61.236.93.35 61.236.94.255 黑龙江省哈尔滨市 中移铁通
480 61.236.101.0 61.236.102.255 黑龙江省哈尔滨市 中移铁通
481 61.236.112.0 61.236.112.157 黑龙江省哈尔滨市 中移铁通
482 61.236.112.158 61.236.112.158 黑龙江省哈尔滨市 哈尔滨阳光女子专科医院
483 61.236.112.159 61.236.114.255 黑龙江省哈尔滨市 中移铁通
484 61.236.118.0 61.236.119.55 黑龙江省哈尔滨市 中移铁通
485 61.236.119.56 61.236.119.56 黑龙江省哈尔滨市道外区 吉吉网络休闲广场(保障街华庭小区7号楼2门)
486 61.236.119.57 61.236.119.76 黑龙江省哈尔滨市 中移铁通
487 61.236.119.77 61.236.119.77 黑龙江省哈尔滨市南岗区 超通网吧(极乐三道街副2号)
488 61.236.119.78 61.236.119.104 黑龙江省哈尔滨市 中移铁通
489 61.236.119.105 61.236.119.105 黑龙江省哈尔滨市 铁道职业技术学院
490 61.236.119.106 61.236.119.134 黑龙江省哈尔滨市 中移铁通
491 61.236.119.135 61.236.119.135 黑龙江省哈尔滨市道外区 创世网吧(红旗小区81栋3单元2号)
492 61.236.119.136 61.236.119.255 黑龙江省哈尔滨市 中移铁通
493 61.237.196.0 61.237.207.255 黑龙江省哈尔滨市 中移铁通
494 61.237.218.0 61.237.218.255 黑龙江省哈尔滨市 中移铁通
495 61.237.223.0 61.237.223.255 黑龙江省哈尔滨市 中移铁通
496 61.243.208.0 61.243.211.255 黑龙江省哈尔滨市 联通
497 61.243.219.0 61.243.219.255 黑龙江省哈尔滨市 联通
498 61.243.220.0 61.243.220.132 黑龙江省哈尔滨市阿城区 联通
499 61.243.220.133 61.243.220.133 黑龙江省哈尔滨市南岗区 心语屋网吧(康宁街23号)
500 61.243.220.134 61.243.220.219 黑龙江省哈尔滨市阿城区 联通
501 61.243.220.220 61.243.220.220 黑龙江省哈尔滨市道外区 诺曼底登陆网城(南小五道街祥泰花园A1-2号)
502 61.243.220.221 61.243.220.255 黑龙江省哈尔滨市阿城区 联通
503 61.243.221.0 61.243.221.80 黑龙江省哈尔滨市 联通
504 61.243.221.81 61.243.221.81 黑龙江省哈尔滨市 黑大高科集团(黑大科技园3楼)
505 61.243.221.82 61.243.221.131 黑龙江省哈尔滨市 联通
506 61.243.221.132 61.243.221.132 黑龙江省哈尔滨市南岗区 哈尔滨火车站CDMA候车大厅
507 61.243.221.133 61.243.221.219 黑龙江省哈尔滨市 联通
508 61.243.221.220 61.243.221.220 黑龙江省哈尔滨市 宇航网吧(红旗大街502-2-12号)
509 61.243.221.221 61.243.222.139 黑龙江省哈尔滨市 联通
510 61.243.222.140 61.243.222.140 黑龙江省哈尔滨市香坊区 中山网吧(西骑兵街12号)
511 61.243.222.141 61.243.223.255 黑龙江省哈尔滨市 联通
512 101.106.192.0 101.106.239.255 黑龙江省哈尔滨市 鹏博士长城宽带
513 101.246.192.0 101.246.255.255 黑龙江省哈尔滨市 鹏博士长城宽带
514 110.110.0.0 110.110.255.255 黑龙江省哈尔滨市 中移铁通
515 111.40.0.0 111.40.63.255 黑龙江省哈尔滨市 移动
516 111.40.192.0 111.40.255.255 黑龙江省哈尔滨市 移动
517 111.42.0.0 111.42.63.255 黑龙江省哈尔滨市 移动
518 111.42.252.0 111.42.255.255 黑龙江省哈尔滨市 移动
519 111.117.0.0 111.117.23.255 黑龙江省哈尔滨市 哈尔滨金融高等专科学校
520 111.117.24.0 111.117.47.255 黑龙江省哈尔滨市 哈尔滨商业大学
521 111.117.48.0 111.117.63.255 黑龙江省哈尔滨市 哈尔滨工程大学
522 112.99.128.0 112.99.191.255 黑龙江省哈尔滨市 电信
523 112.102.0.0 112.102.255.255 黑龙江省哈尔滨市 电信
524 112.103.64.0 112.103.191.255 黑龙江省哈尔滨市 电信
525 113.0.0.0 113.0.17.255 黑龙江省哈尔滨市 联通
526 113.0.18.0 113.0.18.255 黑龙江省哈尔滨市双城区 联通
527 113.0.19.0 113.0.58.255 黑龙江省哈尔滨市 联通
528 113.0.59.0 113.0.59.255 黑龙江省哈尔滨市延寿县 联通
529 113.0.60.0 113.0.130.255 黑龙江省哈尔滨市 联通
530 113.0.131.0 113.0.131.255 黑龙江省哈尔滨市双城区 联通
531 113.0.132.0 113.0.162.255 黑龙江省哈尔滨市 联通
532 113.0.163.0 113.0.163.255 黑龙江省哈尔滨市木兰县 联通
533 113.0.164.0 113.0.165.255 黑龙江省哈尔滨市 联通
534 113.0.166.0 113.0.168.255 黑龙江省哈尔滨市双城区 联通
535 113.0.169.0 113.0.169.255 黑龙江省哈尔滨市 联通
536 113.0.170.0 113.0.170.255 黑龙江省哈尔滨市尚志市 联通
537 113.0.171.0 113.0.211.255 黑龙江省哈尔滨市 联通
538 113.0.212.0 113.0.212.255 黑龙江省哈尔滨市双城区 联通
539 113.0.213.0 113.0.239.255 黑龙江省哈尔滨市 联通
540 113.0.240.0 113.0.241.255 黑龙江省哈尔滨市双城区 联通
541 113.0.242.0 113.0.253.255 黑龙江省哈尔滨市 联通
542 113.0.254.0 113.0.254.255 黑龙江省哈尔滨市双城区 联通
543 113.0.255.0 113.0.255.255 黑龙江省哈尔滨市 联通
544 113.1.95.0 113.1.95.255 黑龙江省哈尔滨市 联通
545 113.3.1.0 113.3.1.255 黑龙江省哈尔滨市 联通
546 113.3.12.0 113.3.12.255 黑龙江省哈尔滨市 联通
547 113.4.0.0 113.4.12.255 黑龙江省哈尔滨市 联通
548 113.4.13.0 113.4.13.255 黑龙江省哈尔滨市双城区 联通
549 113.4.14.0 113.4.44.255 黑龙江省哈尔滨市 联通
550 113.4.45.0 113.4.45.255 黑龙江省哈尔滨市双城区 联通
551 113.4.46.0 113.4.53.255 黑龙江省哈尔滨市 联通
552 113.4.54.0 113.4.54.255 黑龙江省哈尔滨市双城区 联通
553 113.4.55.0 113.4.75.255 黑龙江省哈尔滨市 联通
554 113.4.76.0 113.4.76.255 黑龙江省哈尔滨市延寿县 联通
555 113.4.77.0 113.4.131.225 黑龙江省哈尔滨市 联通
556 113.4.131.226 113.4.131.226 黑龙江省哈尔滨市 吉祥昊网吧(哈平路4号)
557 113.4.131.227 113.4.132.193 黑龙江省哈尔滨市 联通
558 113.4.132.194 113.4.132.194 黑龙江省哈尔滨市 野狼网吧
559 113.4.132.195 113.4.154.255 黑龙江省哈尔滨市 联通
560 113.4.155.0 113.4.155.255 黑龙江省哈尔滨市道外区 联通
561 113.4.156.0 113.4.159.255 黑龙江省哈尔滨市 联通
562 113.4.160.0 113.4.160.255 黑龙江省哈尔滨市双城区 联通
563 113.4.161.0 113.4.222.255 黑龙江省哈尔滨市 联通
564 113.4.223.0 113.4.223.255 黑龙江省哈尔滨市南岗区 联通
565 113.4.224.0 113.4.230.255 黑龙江省哈尔滨市 联通
566 113.4.231.0 113.4.231.255 黑龙江省哈尔滨市双城区 联通
567 113.4.232.0 113.5.69.255 黑龙江省哈尔滨市 联通
568 113.5.93.0 113.5.101.255 黑龙江省哈尔滨市 联通
569 113.5.126.0 113.5.130.255 黑龙江省哈尔滨市 联通
570 113.5.157.0 113.5.191.255 黑龙江省哈尔滨市 联通
571 113.5.250.0 113.5.250.255 黑龙江省哈尔滨市 联通
572 113.5.251.0 113.5.251.255 黑龙江省哈尔滨市 网宿科技联通CDN节点
573 113.5.252.255 113.5.252.255 黑龙江省哈尔滨市 联通
574 113.5.253.0 113.5.253.255 黑龙江省哈尔滨市 北京蓝汛通信技术有限责任公司CDN节点(联通)
575 113.5.254.0 113.5.255.255 黑龙江省哈尔滨市 联通
576 113.6.228.0 113.6.228.207 黑龙江省哈尔滨市 联通
577 113.6.228.208 113.6.228.208 黑龙江省哈尔滨市 成北网络会所(好必来街0021号一楼到3楼)
578 113.6.228.209 113.6.228.255 黑龙江省哈尔滨市 联通
579 113.6.239.0 113.6.239.255 黑龙江省哈尔滨市南岗区 联通
580 113.6.240.0 113.6.255.255 黑龙江省哈尔滨市 联通
581 113.7.176.0 113.7.176.255 黑龙江省哈尔滨市 联通
582 113.9.0.0 113.9.29.255 黑龙江省哈尔滨市 联通
583 113.9.30.0 113.9.30.255 黑龙江省哈尔滨市依兰县 联通
584 113.9.31.0 113.9.31.255 黑龙江省哈尔滨市双城区 联通
585 113.9.32.0 113.9.64.255 黑龙江省哈尔滨市 联通
586 113.9.65.0 113.9.65.255 黑龙江省哈尔滨市阿城区 联通
587 113.9.66.0 113.9.66.255 黑龙江省哈尔滨市 联通
588 113.9.67.0 113.9.67.255 黑龙江省哈尔滨市五常市 联通
589 113.9.68.0 113.9.79.255 黑龙江省哈尔滨市 联通
590 113.9.80.0 113.9.80.255 黑龙江省哈尔滨市双城区 联通
591 113.9.81.0 113.9.101.255 黑龙江省哈尔滨市 联通
592 113.9.102.0 113.9.103.255 黑龙江省哈尔滨市双城区 联通
593 113.9.104.0 113.9.122.255 黑龙江省哈尔滨市 联通
594 113.9.123.0 113.9.123.255 黑龙江省哈尔滨市延寿县 联通
595 113.9.124.0 113.9.125.255 黑龙江省哈尔滨市 联通
596 113.9.126.0 113.9.126.255 黑龙江省哈尔滨市延寿县 联通
597 113.9.127.0 113.9.138.255 黑龙江省哈尔滨市 联通
598 113.9.139.0 113.9.139.255 黑龙江省哈尔滨市南岗区 联通
599 113.9.140.0 113.9.149.255 黑龙江省哈尔滨市 联通
600 113.9.150.0 113.9.150.255 黑龙江省哈尔滨市双城区 联通
601 113.9.151.0 113.9.163.94 黑龙江省哈尔滨市 联通
602 113.9.163.95 113.9.163.95 黑龙江省哈尔滨市阿城区 星工场电竞中心
603 113.9.163.96 113.9.163.123 黑龙江省哈尔滨市 联通
604 113.9.163.124 113.9.163.124 黑龙江省哈尔滨市阿城区 自由岛网吧
605 113.9.163.125 113.9.174.255 黑龙江省哈尔滨市 联通
606 113.9.175.0 113.9.175.255 黑龙江省哈尔滨市双城区 联通
607 113.9.176.0 113.9.198.255 黑龙江省哈尔滨市 联通
608 113.9.199.0 113.9.200.255 黑龙江省哈尔滨市双城区 联通
609 113.9.201.0 113.9.211.255 黑龙江省哈尔滨市 联通
610 113.9.212.0 113.9.212.255 黑龙江省哈尔滨市双城区 联通
611 113.9.213.0 113.9.247.255 黑龙江省哈尔滨市 联通
612 113.9.248.0 113.9.249.255 黑龙江省哈尔滨市双城区 联通
613 113.9.250.0 113.9.255.255 黑龙江省哈尔滨市 联通
614 116.212.160.0 116.212.175.255 黑龙江省哈尔滨市 电信
615 117.136.7.0 117.136.7.255 黑龙江省哈尔滨市 移动数据上网公共出口
616 118.203.0.0 118.203.79.255 黑龙江省哈尔滨市 哈尔滨工业大学
617 118.203.80.0 118.203.95.255 黑龙江省哈尔滨市 黑龙江工程学院
618 118.203.96.0 118.203.99.255 黑龙江省哈尔滨市
619 118.203.112.0 118.203.127.255 辽宁省沈阳市 黑龙江省哈尔滨市
620 118.203.176.0 118.203.191.255 黑龙江省哈尔滨市 哈尔滨工程大学
621 118.203.192.0 118.203.195.255 黑龙江省哈尔滨市 哈尔滨商业大学光霎学院
622 118.203.196.0 118.203.199.255 黑龙江省哈尔滨市 黑龙江教育中心
623 118.203.200.0 118.203.223.255 黑龙江省哈尔滨市 哈尔滨德强商学院
624 118.203.224.0 118.203.255.255 黑龙江省哈尔滨市 东北农业大学
625 121.201.56.128 121.201.56.143 黑龙江省哈尔滨市 多线BGP
626 121.201.76.0 121.201.76.15 黑龙江省哈尔滨市 多线BGP
627 122.64.128.0 122.64.152.255 黑龙江省哈尔滨市 中移铁通
628 122.64.153.0 122.64.153.255 黑龙江省哈尔滨市阿城区 中移铁通
629 122.64.154.0 122.64.155.255 黑龙江省哈尔滨市 中移铁通
630 122.64.156.0 122.64.156.255 黑龙江省哈尔滨市尚志市 中移铁通
631 122.64.157.0 122.64.162.255 黑龙江省哈尔滨市 中移铁通
632 122.64.163.0 122.64.163.255 黑龙江省哈尔滨市尚志市 中移铁通
633 122.64.164.0 122.64.191.255 黑龙江省哈尔滨市 中移铁通
634 122.65.0.0 122.65.63.255 黑龙江省哈尔滨市 中移铁通
635 122.65.128.0 122.65.191.255 黑龙江省哈尔滨市 中移铁通
636 122.158.198.0 122.158.198.255 黑龙江省哈尔滨市 联通
637 122.159.0.0 122.159.3.255 黑龙江省哈尔滨市 联通
638 122.159.4.0 122.159.4.255 黑龙江省哈尔滨市延寿县 联通
639 122.159.5.0 122.159.30.255 黑龙江省哈尔滨市 联通
640 122.159.31.0 122.159.31.255 黑龙江省哈尔滨市双城区 联通
641 122.159.32.0 122.159.40.255 黑龙江省哈尔滨市 联通
642 122.159.41.0 122.159.41.255 黑龙江省哈尔滨市双城区 联通
643 122.159.42.0 122.159.63.255 黑龙江省哈尔滨市 联通
644 122.159.192.0 122.159.213.255 黑龙江省哈尔滨市 联通
645 122.159.214.0 122.159.218.255 黑龙江省哈尔滨市双城区 联通
646 122.159.219.0 122.159.219.255 黑龙江省哈尔滨市宾县 联通
647 122.159.220.0 122.159.236.72 黑龙江省哈尔滨市 联通
648 122.159.236.73 122.159.236.76 黑龙江省哈尔滨市 奇安软件公司
649 122.159.236.77 122.159.248.255 黑龙江省哈尔滨市 联通
650 122.159.249.0 122.159.249.255 黑龙江省哈尔滨市双城区 联通
651 122.159.250.0 122.159.255.255 黑龙江省哈尔滨市 联通
652 123.83.0.0 123.83.255.255 黑龙江省哈尔滨市 中移铁通
653 123.165.0.0 123.165.0.255 黑龙江省哈尔滨市香坊区 电信
654 123.165.1.0 123.165.5.255 黑龙江省哈尔滨市 电信
655 123.165.6.0 123.165.6.255 黑龙江省哈尔滨市道里区 电信
656 123.165.7.0 123.165.41.255 黑龙江省哈尔滨市 电信
657 123.165.42.0 123.165.42.255 黑龙江省哈尔滨市平房区 电信
658 123.165.43.0 123.165.47.255 黑龙江省哈尔滨市 电信
659 123.165.48.0 123.165.48.0 黑龙江省哈尔滨市 钻石网吧(安发街)
660 123.165.48.1 123.165.60.207 黑龙江省哈尔滨市 电信
661 123.165.60.208 123.165.60.208 黑龙江省哈尔滨市 学府网吧
662 123.165.60.209 123.165.80.172 黑龙江省哈尔滨市 电信
663 123.165.80.173 123.165.80.173 黑龙江省哈尔滨市南岗区 人和街74号高校数码
664 123.165.80.174 123.165.98.255 黑龙江省哈尔滨市 电信
665 123.165.99.0 123.165.99.0 黑龙江省哈尔滨市道外区 梦之谷网吧
666 123.165.99.1 123.165.106.246 黑龙江省哈尔滨市 电信
667 123.165.106.247 123.165.106.247 黑龙江省哈尔滨市 宣西网络(宣西小区24栋2单元)
668 123.165.106.248 123.165.108.195 黑龙江省哈尔滨市 电信
669 123.165.108.196 123.165.108.196 黑龙江省哈尔滨市 潇洒网络会馆(南岗区征仪路188号)
670 123.165.108.197 123.165.122.71 黑龙江省哈尔滨市 电信
671 123.165.122.72 123.165.122.72 黑龙江省哈尔滨市平房区 神采飞扬网吧
672 123.165.122.73 123.165.230.255 黑龙江省哈尔滨市 电信
673 123.165.231.0 123.165.231.255 黑龙江省哈尔滨市双城区 电信
674 123.165.232.0 123.166.71.255 黑龙江省哈尔滨市 电信
675 123.166.72.0 123.166.72.255 黑龙江省哈尔滨市宾县 电信
676 123.166.73.0 123.166.75.255 黑龙江省哈尔滨市 电信
677 123.166.76.0 123.166.76.255 黑龙江省哈尔滨市宾县 电信
678 123.166.77.0 123.166.133.255 黑龙江省哈尔滨市 电信
679 123.166.134.0 123.166.137.255 黑龙江省哈尔滨市双城区 电信
680 123.166.138.0 123.166.138.255 黑龙江省哈尔滨市 电信
681 123.166.139.0 123.166.139.255 黑龙江省哈尔滨市呼兰区 电信
682 123.166.140.0 123.166.140.255 黑龙江省哈尔滨市双城区 电信
683 123.166.141.0 123.166.143.255 黑龙江省哈尔滨市 电信
684 123.166.144.0 123.166.144.255 黑龙江省哈尔滨市双城区 电信
685 123.166.145.0 123.166.159.255 黑龙江省哈尔滨市 电信
686 123.166.160.0 123.166.160.255 黑龙江省哈尔滨市宾县 电信
687 123.166.161.0 123.166.171.255 黑龙江省哈尔滨市 电信
688 123.166.172.0 123.166.172.255 黑龙江省哈尔滨市宾县 电信
689 123.166.173.0 123.166.255.255 黑龙江省哈尔滨市 电信
690 124.235.128.0 124.235.128.255 黑龙江省哈尔滨市 中移铁通
691 125.211.0.0 125.211.6.255 黑龙江省哈尔滨市 联通
692 125.211.7.0 125.211.7.255 黑龙江省哈尔滨市双城区 联通
693 125.211.8.0 125.211.9.255 黑龙江省哈尔滨市 联通
694 125.211.10.0 125.211.10.255 黑龙江省哈尔滨市通河县 联通
695 125.211.11.0 125.211.18.255 黑龙江省哈尔滨市 联通
696 125.211.19.0 125.211.19.255 黑龙江省哈尔滨市双城区 联通
697 125.211.20.0 125.211.49.255 黑龙江省哈尔滨市 联通
698 125.211.50.0 125.211.50.255 黑龙江省哈尔滨市双城区 联通
699 125.211.51.0 125.211.51.255 黑龙江省哈尔滨市 (呼兰区)联通
700 125.211.52.0 125.211.83.255 黑龙江省哈尔滨市 联通
701 125.211.84.0 125.211.84.255 黑龙江省哈尔滨市双城区 联通
702 125.211.85.0 125.211.90.133 黑龙江省哈尔滨市 联通
703 125.211.90.134 125.211.90.134 黑龙江省哈尔滨市 巴彦县天下网吧
704 125.211.90.135 125.211.90.149 黑龙江省哈尔滨市 联通
705 125.211.90.150 125.211.90.150 黑龙江省哈尔滨市 巴彦县明鑫网络家园
706 125.211.90.151 125.211.90.161 黑龙江省哈尔滨市 联通
707 125.211.90.162 125.211.90.162 黑龙江省哈尔滨市 巴彦县新空间网吧
708 125.211.90.163 125.211.90.169 黑龙江省哈尔滨市 联通
709 125.211.90.170 125.211.90.170 黑龙江省哈尔滨市 巴彦县人民大街金正网通家园
710 125.211.90.171 125.211.90.177 黑龙江省哈尔滨市 联通
711 125.211.90.178 125.211.90.178 黑龙江省哈尔滨市 巴彦县多米网络
712 125.211.90.179 125.211.124.255 黑龙江省哈尔滨市 联通
713 125.211.125.0 125.211.125.255 黑龙江省哈尔滨市双城区 联通
714 125.211.126.0 125.211.126.255 黑龙江省哈尔滨市南岗区 联通
715 125.211.127.0 125.211.128.255 黑龙江省哈尔滨市双城区 联通
716 125.211.129.0 125.211.136.255 黑龙江省哈尔滨市 联通
717 125.211.137.0 125.211.137.255 黑龙江省哈尔滨市五常市 联通
718 125.211.138.0 125.211.148.255 黑龙江省哈尔滨市 联通
719 125.211.149.0 125.211.149.255 黑龙江省哈尔滨市香坊区 联通
720 125.211.150.0 125.211.160.255 黑龙江省哈尔滨市 联通
721 125.211.161.0 125.211.161.255 黑龙江省哈尔滨市阿城区 联通
722 125.211.162.0 125.211.180.255 黑龙江省哈尔滨市 联通
723 125.211.181.0 125.211.182.255 黑龙江省哈尔滨市双城区 联通
724 125.211.183.0 125.211.196.255 黑龙江省哈尔滨市 联通
725 125.211.197.0 125.211.199.255 黑龙江省哈尔滨市 联通IDC机房
726 125.211.200.0 125.211.216.7 黑龙江省哈尔滨市 联通
727 125.211.216.8 125.211.216.8 黑龙江省哈尔滨市 冰城网络网吧
728 125.211.216.9 125.211.216.255 黑龙江省哈尔滨市 联通
729 125.211.217.0 125.211.217.255 黑龙江省哈尔滨市 联通IDC机房
730 125.211.218.0 125.211.254.255 黑龙江省哈尔滨市 联通
731 125.211.255.0 125.211.255.255 黑龙江省哈尔滨市呼兰区 联通
732 125.223.0.0 125.223.23.255 黑龙江省哈尔滨市 黑龙江大学
733 125.223.24.0 125.223.63.255 黑龙江省哈尔滨市 黑龙江工程学院
734 125.223.64.0 125.223.67.255 黑龙江省哈尔滨市 哈尔滨理工大学远东学院
735 125.223.68.0 125.223.71.255 黑龙江省哈尔滨市 黑龙江畜牧兽医职业学院
736 125.223.74.0 125.223.75.255 黑龙江省哈尔滨市 黑龙江大学剑桥学院
737 125.223.98.0 125.223.98.255 黑龙江省哈尔滨市 教育网
738 125.223.108.0 125.223.111.255 黑龙江省哈尔滨市南岗区 教师进修学校
739 125.223.112.0 125.223.127.255 黑龙江省哈尔滨市 哈尔滨工程大学
740 159.226.160.0 159.226.160.255 黑龙江省哈尔滨市 黑龙江农业现代化所
741 202.97.192.0 202.97.193.63 黑龙江省哈尔滨市 联通
742 202.97.193.96 202.97.208.255 黑龙江省哈尔滨市 联通
743 202.97.209.128 202.97.209.143 黑龙江省哈尔滨市 联通
744 202.97.210.0 202.97.210.255 黑龙江省哈尔滨市 联通
745 202.97.214.0 202.97.216.255 黑龙江省哈尔滨市 联通
746 202.97.218.0 202.97.224.67 黑龙江省哈尔滨市 联通
747 202.97.224.70 202.97.227.255 黑龙江省哈尔滨市 联通
748 202.97.229.0 202.97.231.67 黑龙江省哈尔滨市 联通
749 202.97.231.68 202.97.231.68 黑龙江省哈尔滨市 滨理工大学学生公寓
750 202.97.231.69 202.97.231.209 黑龙江省哈尔滨市 联通
751 202.97.231.210 202.97.231.210 黑龙江省哈尔滨市南岗区 学府路68终点易飞网吧
752 202.97.231.211 202.97.232.255 黑龙江省哈尔滨市 联通
753 202.97.233.0 202.97.233.255 黑龙江省哈尔滨市 (少量大庆)
754 202.97.234.0 202.97.243.255 黑龙江省哈尔滨市 联通
755 202.97.246.0 202.97.246.23 黑龙江省哈尔滨市 联通
756 202.97.246.48 202.97.246.95 黑龙江省哈尔滨市 联通
757 202.97.246.128 202.97.246.191 黑龙江省哈尔滨市 联通
758 202.97.247.0 202.97.247.255 黑龙江省哈尔滨市 联通
759 202.97.251.32 202.97.251.63 黑龙江省哈尔滨市 联通
760 202.97.251.128 202.97.252.79 黑龙江省哈尔滨市 联通
761 202.97.252.144 202.97.252.159 黑龙江省哈尔滨市 联通
762 202.118.128.0 202.118.143.255 黑龙江省哈尔滨市 哈尔滨师范大学教育网
763 202.118.144.0 202.118.159.255 黑龙江省哈尔滨市 黑龙江省科技厅
764 202.118.160.0 202.118.167.255 黑龙江省哈尔滨市 东北农业大学教育网
765 202.118.168.0 202.118.171.255 黑龙江省哈尔滨市 黑龙江教育和科研计算机网
766 202.118.172.0 202.118.175.255 黑龙江省哈尔滨市 黑龙江中医药大学教育网
767 202.118.176.0 202.118.191.255 黑龙江省哈尔滨市 哈尔滨工程大学教育网
768 202.118.192.0 202.118.207.255 黑龙江省哈尔滨市 哈尔滨理工大学教育网
769 202.118.208.0 202.118.223.255 黑龙江省哈尔滨市 东北林业大学教育网
770 202.118.224.0 202.118.255.255 黑龙江省哈尔滨市 哈尔滨工业大学教育网
771 210.2.16.0 210.2.31.255 黑龙江省哈尔滨市 龙采科技
772 210.12.30.0 210.12.30.255 黑龙江省哈尔滨市 联通
773 210.12.41.0 210.12.41.240 黑龙江省哈尔滨市 联通
774 210.12.41.242 210.12.41.255 黑龙江省哈尔滨市 联通
775 210.12.84.0 210.12.84.255 黑龙江省哈尔滨市 联通
776 210.12.90.0 210.12.90.255 黑龙江省哈尔滨市 联通
777 210.12.115.0 210.12.115.255 黑龙江省哈尔滨市
778 210.12.170.0 210.12.170.255 黑龙江省哈尔滨市 联通
779 210.12.193.0 210.12.193.255 黑龙江省哈尔滨市 联通
780 210.46.8.0 210.46.15.255 黑龙江省哈尔滨市 黑龙江科技大学教育网
781 210.46.16.0 210.46.23.255 黑龙江省哈尔滨市 哈尔滨广播电视大学教育网
782 210.46.32.0 210.46.39.255 黑龙江省哈尔滨市 黑龙江中医药大学教育网
783 210.46.40.0 210.46.47.255 黑龙江省哈尔滨市 交通高等专科学校教育网
784 210.46.48.0 210.46.55.255 黑龙江省哈尔滨市 哈尔滨学院教育网
785 210.46.56.0 210.46.59.255 黑龙江省哈尔滨市 广播电视大学教育网
786 210.46.64.0 210.46.79.255 黑龙江省哈尔滨市 哈尔滨工业大学教育网
787 210.46.80.0 210.46.95.255 黑龙江省哈尔滨市 哈尔滨医科大学教育网
788 210.46.96.0 210.46.111.255 黑龙江省哈尔滨市 黑龙江大学教育网
789 210.46.112.0 210.46.127.255 黑龙江省哈尔滨市 哈尔滨商业大学教育网
790 210.46.152.0 210.46.159.255 黑龙江省哈尔滨市 东方学院教育网
791 210.46.168.0 210.46.171.255 黑龙江省哈尔滨市 电化教育馆教育网
792 210.46.172.0 210.46.175.255 黑龙江省哈尔滨市 哈尔滨第六十九中学
793 210.46.208.0 210.46.211.255 黑龙江省哈尔滨市 哈尔滨工程高等专科学校教育网
794 210.46.216.0 210.46.223.255 黑龙江省哈尔滨市 哈尔滨体育学院教育网
795 210.46.224.0 210.46.227.255 黑龙江省哈尔滨市 教学设备管理中心
796 210.46.228.0 210.46.231.255 黑龙江省哈尔滨市 黑龙江教育委员会
797 210.46.232.0 210.46.239.255 黑龙江省哈尔滨市 哈尔滨学院教育网
798 210.46.240.0 210.46.243.255 黑龙江省哈尔滨市 呼兰师范专科学校教育网
799 210.47.80.0 210.47.95.255 黑龙江省哈尔滨市 教育信息中心
800 210.47.96.0 210.47.97.255 黑龙江省哈尔滨市 哈尔滨复华小学教育网
801 210.47.98.0 210.47.99.255 黑龙江省哈尔滨市 黑龙江教育招生办公室
802 210.47.112.0 210.47.127.255 黑龙江省哈尔滨市 哈尔滨医科大学第二附属医院教育网
803 210.76.32.0 210.76.59.178 黑龙江省哈尔滨市 联通
804 210.76.59.179 210.76.59.179 黑龙江省哈尔滨市 龙广IDC
805 210.76.59.180 210.76.63.255 黑龙江省哈尔滨市 联通
806 210.82.167.0 210.82.167.255 黑龙江省哈尔滨市 联通
807 210.82.188.0 210.82.188.255 黑龙江省哈尔滨市 联通
808 210.82.209.0 210.82.211.255 黑龙江省哈尔滨市 联通
809 210.82.227.0 210.82.227.255 黑龙江省哈尔滨市 联通
810 210.83.57.0 210.83.57.45 黑龙江省哈尔滨市 联通
811 210.83.57.46 210.83.57.46 黑龙江省哈尔滨市南岗区 工大集星网吧(护军街4号)
812 210.83.57.47 210.83.57.49 黑龙江省哈尔滨市 联通
813 210.83.57.50 210.83.57.50 黑龙江省哈尔滨市南岗区 然海网艺(学府路29号)
814 210.83.57.51 210.83.57.53 黑龙江省哈尔滨市 联通
815 210.83.57.54 210.83.57.54 黑龙江省哈尔滨市南岗区 新空间网吧(贵新街)
816 210.83.57.55 210.83.57.57 黑龙江省哈尔滨市 联通
817 210.83.57.58 210.83.57.58 黑龙江省哈尔滨市南岗区 盈利网吧(复华三道街A5栋)
818 210.83.57.59 210.83.57.65 黑龙江省哈尔滨市 联通
819 210.83.57.66 210.83.57.66 黑龙江省哈尔滨市南岗区 东森网吧(复华三道街50号)
820 210.83.57.67 210.83.57.69 黑龙江省哈尔滨市 联通
821 210.83.57.70 210.83.57.70 黑龙江省哈尔滨市南岗区 鸿城网吧(复华三道街A6-1号)
822 210.83.57.71 210.83.57.73 黑龙江省哈尔滨市 联通
823 210.83.57.74 210.83.57.74 黑龙江省哈尔滨市南岗区 龙悦网吧(复华四道街C2座)
824 210.83.57.75 210.83.57.77 黑龙江省哈尔滨市 联通
825 210.83.57.78 210.83.57.78 黑龙江省哈尔滨市南岗区 天骄网吧(贵新街98号)
826 210.83.57.79 210.83.57.81 黑龙江省哈尔滨市 联通
827 210.83.57.82 210.83.57.82 黑龙江省哈尔滨市南岗区 金天下网吧(复华四道街复华小区C2栋)
828 210.83.57.83 210.83.57.85 黑龙江省哈尔滨市 联通
829 210.83.57.86 210.83.57.86 黑龙江省哈尔滨市南岗区 凯友网吧(复华三道街54号)
830 210.83.57.87 210.83.57.89 黑龙江省哈尔滨市 联通
831 210.83.57.90 210.83.57.90 黑龙江省哈尔滨市南岗区 午阳网吧(一曼街2号)
832 210.83.57.91 210.83.57.93 黑龙江省哈尔滨市 联通
833 210.83.57.94 210.83.57.94 黑龙江省哈尔滨市南岗区 东鼎网吧(西大直街408号)
834 210.83.57.95 210.83.57.97 黑龙江省哈尔滨市 联通
835 210.83.57.98 210.83.57.98 黑龙江省哈尔滨市南岗区 瞬间飞舞网吧(和兴十一道街怡兴小区5号楼)
836 210.83.57.99 210.83.57.101 黑龙江省哈尔滨市 联通
837 210.83.57.102 210.83.57.102 黑龙江省哈尔滨市南岗区 回首网室(西大直街383号)
838 210.83.57.103 210.83.57.105 黑龙江省哈尔滨市 联通
839 210.83.57.106 210.83.57.106 黑龙江省哈尔滨市南岗区 金未来网吧(繁荣街D6栋)
840 210.83.57.107 210.83.57.109 黑龙江省哈尔滨市 联通
841 210.83.57.110 210.83.57.110 黑龙江省哈尔滨市南岗区 海洋网吧(军工第二干休所商服17号)
842 210.83.57.111 210.83.57.113 黑龙江省哈尔滨市 联通
843 210.83.57.114 210.83.57.114 黑龙江省哈尔滨市南岗区 金海岸网吧(西大直街416号)
844 210.83.57.115 210.83.57.117 黑龙江省哈尔滨市 联通
845 210.83.57.118 210.83.57.118 黑龙江省哈尔滨市南岗区 全球通网吧(贵新街116号)
846 210.83.57.119 210.83.57.121 黑龙江省哈尔滨市 联通
847 210.83.57.122 210.83.57.122 黑龙江省哈尔滨市南岗区 新空间网吧(复华三道街)
848 210.83.57.123 210.83.57.125 黑龙江省哈尔滨市 联通
849 210.83.57.126 210.83.57.126 黑龙江省哈尔滨市南岗区 思梦网吧(一曼街2号军工院内45号楼)
850 210.83.57.127 210.83.57.129 黑龙江省哈尔滨市 联通
851 210.83.57.130 210.83.57.130 黑龙江省哈尔滨市南岗区 网海航灯网吧(贵新街8号)
852 210.83.57.131 210.83.57.133 黑龙江省哈尔滨市 联通
853 210.83.57.134 210.83.57.134 黑龙江省哈尔滨市南岗区 大榕树网吧(文兴街37号)
854 210.83.57.135 210.83.57.137 黑龙江省哈尔滨市 联通
855 210.83.57.138 210.83.57.138 黑龙江省哈尔滨市香坊区 不点网吧(新地街160号)
856 210.83.57.139 210.83.57.141 黑龙江省哈尔滨市 联通
857 210.83.57.142 210.83.57.142 黑龙江省哈尔滨市香坊区 神州行网吧(苗圃街二酉小区1栋)
858 210.83.57.143 210.83.57.145 黑龙江省哈尔滨市 联通
859 210.83.57.146 210.83.57.146 黑龙江省哈尔滨市南岗区 时光隧道网吧(民生路152号)
860 210.83.57.147 210.83.57.149 黑龙江省哈尔滨市 联通
861 210.83.57.150 210.83.57.150 黑龙江省哈尔滨市南岗区 新新世纪网吧(文成街35号)
862 210.83.57.151 210.83.57.153 黑龙江省哈尔滨市 联通
863 210.83.57.154 210.83.57.154 黑龙江省哈尔滨市南岗区 幸福时光网吧(复华小区D7栋)
864 210.83.57.155 210.83.57.157 黑龙江省哈尔滨市 联通
865 210.83.57.158 210.83.57.158 黑龙江省哈尔滨市南岗区 速隆网吧(师大南门50米处)
866 210.83.57.159 210.83.58.0 黑龙江省哈尔滨市 联通
867 210.83.58.1 210.83.58.1 黑龙江省哈尔滨市南岗区 速隆网吧
868 210.83.58.2 210.83.58.2 黑龙江省哈尔滨市南岗区 似水流年酒吧(繁荣街)
869 210.83.58.3 210.83.58.5 黑龙江省哈尔滨市 联通
870 210.83.58.6 210.83.58.6 黑龙江省哈尔滨市南岗区 热讯网吧(南岗科大小区301栋)
871 210.83.58.7 210.83.58.9 黑龙江省哈尔滨市 联通
872 210.83.58.10 210.83.58.10 黑龙江省哈尔滨市南岗区 快乐空间网吧(科大小区302栋)
873 210.83.58.11 210.83.58.13 黑龙江省哈尔滨市 联通
874 210.83.58.14 210.83.58.14 黑龙江省哈尔滨市南岗区 伊人网吧(和兴路三道街146号)
875 210.83.58.15 210.83.58.17 黑龙江省哈尔滨市 联通
876 210.83.58.18 210.83.58.18 黑龙江省哈尔滨市南岗区 博然网吧(学府路49号)
877 210.83.58.19 210.83.58.21 黑龙江省哈尔滨市 联通
878 210.83.58.22 210.83.58.22 黑龙江省哈尔滨市南岗区 天骄网吧(和兴路三道街132号)
879 210.83.58.23 210.83.58.25 黑龙江省哈尔滨市 联通
880 210.83.58.26 210.83.58.26 黑龙江省哈尔滨市香坊区 巨天星网吧(农林七道街5号)
881 210.83.58.27 210.83.58.29 黑龙江省哈尔滨市 联通
882 210.83.58.30 210.83.58.30 黑龙江省哈尔滨市香坊区 芝加哥网吧(乐园街41号)
883 210.83.58.31 210.83.58.33 黑龙江省哈尔滨市 联通
884 210.83.58.34 210.83.58.34 黑龙江省哈尔滨市南岗区 探索者网吧(科大小区403栋)
885 210.83.58.35 210.83.58.37 黑龙江省哈尔滨市 联通
886 210.83.58.38 210.83.58.38 黑龙江省哈尔滨市香坊区 兄弟网络(红旗大街104号)
887 210.83.58.39 210.83.58.41 黑龙江省哈尔滨市 联通
888 210.83.58.42 210.83.58.42 黑龙江省哈尔滨市香坊区 天王星网吧(农林街44号)
889 210.83.58.43 210.83.58.45 黑龙江省哈尔滨市 联通
890 210.83.58.46 210.83.58.46 黑龙江省哈尔滨市南岗区 神通网吧(科大小区201栋)
891 210.83.58.47 210.83.58.49 黑龙江省哈尔滨市 联通
892 210.83.58.50 210.83.58.50 黑龙江省哈尔滨市南岗区 雅豹网吧(汉祥街46号)
893 210.83.58.51 210.83.58.53 黑龙江省哈尔滨市 联通
894 210.83.58.54 210.83.58.54 黑龙江省哈尔滨市南岗区 七彩人生网吧(学府四道街花园9栋)
895 210.83.58.55 210.83.58.57 黑龙江省哈尔滨市 联通
896 210.83.58.58 210.83.58.58 黑龙江省哈尔滨市南岗区 梦想在线网吧(六和街24号)
897 210.83.58.59 210.83.58.61 黑龙江省哈尔滨市 联通
898 210.83.58.62 210.83.58.62 黑龙江省哈尔滨市南岗区 柳轻扬网吧(学府路49-2号)
899 210.83.58.63 210.83.58.65 黑龙江省哈尔滨市 联通
900 210.83.58.66 210.83.58.66 黑龙江省哈尔滨市南岗区 慧丰网吧(军工院内11公寓)
901 210.83.58.67 210.83.58.69 黑龙江省哈尔滨市 联通
902 210.83.58.70 210.83.58.70 黑龙江省哈尔滨市南岗区 蒙蒙网吧(道里区北安街54号)
903 210.83.58.71 210.83.58.73 黑龙江省哈尔滨市 联通
904 210.83.58.74 210.83.58.74 黑龙江省哈尔滨市南岗区 晨宇网吧(学府路49-1号)
905 210.83.58.75 210.83.58.77 黑龙江省哈尔滨市 联通
906 210.83.58.78 210.83.58.78 黑龙江省哈尔滨市南岗区 飞翔网吧(六和街28号)
907 210.83.58.79 210.83.58.81 黑龙江省哈尔滨市 联通
908 210.83.58.82 210.83.58.82 黑龙江省哈尔滨市南岗区 星期天网吧(军工院内11公寓)
909 210.83.58.83 210.83.58.85 黑龙江省哈尔滨市 联通
910 210.83.58.86 210.83.58.86 黑龙江省哈尔滨市香坊区 智慧驿站网吧(文政新区23栋)
911 210.83.58.87 210.83.58.89 黑龙江省哈尔滨市 联通
912 210.83.58.90 210.83.58.90 黑龙江省哈尔滨市道外区 枫叶情网络休闲广场(黎华小区A12栋)
913 210.83.58.91 210.83.58.93 黑龙江省哈尔滨市 联通
914 210.83.58.94 210.83.58.94 黑龙江省哈尔滨市香坊区 感觉网吧(四史街副55号)
915 210.83.58.95 210.83.58.97 黑龙江省哈尔滨市 联通
916 210.83.58.98 210.83.58.98 黑龙江省哈尔滨市南岗区 呼吸网吧(中兴街61号)
917 210.83.58.99 210.83.58.101 黑龙江省哈尔滨市 联通
918 210.83.58.102 210.83.58.102 黑龙江省哈尔滨市南岗区 亮亮网吧(科大小区201栋)
919 210.83.58.103 210.83.58.105 黑龙江省哈尔滨市 联通
920 210.83.58.106 210.83.58.106 黑龙江省哈尔滨市南岗区 海鑫网吧(一曼街2号45号楼37号门市)
921 210.83.58.107 210.83.58.109 黑龙江省哈尔滨市 联通
922 210.83.58.110 210.83.58.110 黑龙江省哈尔滨市南岗区 蓝色心情网吧(一曼街2号军工院内)
923 210.83.58.111 210.83.58.113 黑龙江省哈尔滨市 联通
924 210.83.58.114 210.83.58.114 黑龙江省哈尔滨市南岗区 龙翔网吧(护军街28-3号)
925 210.83.58.115 210.83.58.117 黑龙江省哈尔滨市 联通
926 210.83.58.118 210.83.58.118 黑龙江省哈尔滨市南岗区 自由空间网吧(护军街2号)
927 210.83.58.119 210.83.58.121 黑龙江省哈尔滨市 联通
928 210.83.58.122 210.83.58.122 黑龙江省哈尔滨市南岗区 海鑫网吧(南通大街142号12公寓)
929 210.83.58.123 210.83.58.125 黑龙江省哈尔滨市 联通
930 210.83.58.126 210.83.58.126 黑龙江省哈尔滨市南岗区 海天网吧(文库街11号)
931 210.83.58.127 210.83.58.129 黑龙江省哈尔滨市 联通
932 210.83.58.130 210.83.58.130 黑龙江省哈尔滨市南岗区 塞格申网吧(香坊区三铺街37号)
933 210.83.58.131 210.83.58.133 黑龙江省哈尔滨市 联通
934 210.83.58.134 210.83.58.134 黑龙江省哈尔滨市南岗区 天缘网吧(香坊区四史街33号)
935 210.83.58.135 210.83.58.137 黑龙江省哈尔滨市 联通
936 210.83.58.138 210.83.58.138 黑龙江省哈尔滨市南岗区 中大网吧(香坊区文君街12号)
937 210.83.58.139 210.83.58.141 黑龙江省哈尔滨市 联通
938 210.83.58.142 210.83.58.142 黑龙江省哈尔滨市南岗区 浩然网吧(香坊区司徒街副110号)
939 210.83.58.143 210.83.58.149 黑龙江省哈尔滨市 联通
940 210.83.58.150 210.83.58.150 黑龙江省哈尔滨市南岗区 星际网吧(文启街17号)
941 210.83.58.151 210.83.58.153 黑龙江省哈尔滨市 联通
942 210.83.58.154 210.83.58.154 黑龙江省哈尔滨市南岗区 顺通网吧(香坊区三铺街240号)
943 210.83.58.155 210.83.58.157 黑龙江省哈尔滨市 联通
944 210.83.58.158 210.83.58.158 黑龙江省哈尔滨市南岗区 时代网吧(香坊区苗圃街E2栋)
945 210.83.58.159 210.83.58.161 黑龙江省哈尔滨市 联通
946 210.83.58.162 210.83.58.162 黑龙江省哈尔滨市南岗区 互联网吧(香坊区仪兴小区3号楼)
947 210.83.58.163 210.83.58.165 黑龙江省哈尔滨市 联通
948 210.83.58.166 210.83.58.166 黑龙江省哈尔滨市南岗区 回首网室(西大直街383号)
949 210.83.58.167 210.83.58.169 黑龙江省哈尔滨市 联通
950 210.83.58.170 210.83.58.170 黑龙江省哈尔滨市南岗区 朋来先敬网吧(学府三道街26号)
951 210.83.58.171 210.83.58.173 黑龙江省哈尔滨市 联通
952 210.83.58.174 210.83.58.174 黑龙江省哈尔滨市南岗区 特隆网吧(仪兴小区3号楼)
953 210.83.58.175 210.83.58.177 黑龙江省哈尔滨市 联通
954 210.83.58.178 210.83.58.178 黑龙江省哈尔滨市香坊区 新时代网吧(三铺街124号)
955 210.83.58.179 210.83.58.181 黑龙江省哈尔滨市 联通
956 210.83.58.182 210.83.58.182 黑龙江省哈尔滨市南岗区 自由空间网吧(护军街2号)
957 210.83.58.183 210.83.58.185 黑龙江省哈尔滨市 联通
958 210.83.58.186 210.83.58.186 黑龙江省哈尔滨市香坊区 仪兴网吧(农林街副44-25号)
959 210.83.58.187 210.83.58.189 黑龙江省哈尔滨市 联通
960 210.83.58.190 210.83.58.190 黑龙江省哈尔滨市南岗区 大宝网吧(锅炉2道街21号)
961 210.83.58.191 210.83.58.193 黑龙江省哈尔滨市 联通
962 210.83.58.194 210.83.58.194 黑龙江省哈尔滨市香坊区 中意网吧(亚麻街132号)
963 210.83.58.195 210.83.58.197 黑龙江省哈尔滨市 联通
964 210.83.58.198 210.83.58.198 黑龙江省哈尔滨市南岗区 世纪沸点网吧(清滨路副56-14号)
965 210.83.58.199 210.83.58.201 黑龙江省哈尔滨市 联通
966 210.83.58.202 210.83.58.202 黑龙江省哈尔滨市南岗区 好心情网吧(汉兴街A栋)
967 210.83.58.203 210.83.58.205 黑龙江省哈尔滨市 联通
968 210.83.58.206 210.83.58.206 黑龙江省哈尔滨市香坊区 来上网吧(联草街5号)
969 210.83.58.207 210.83.58.209 黑龙江省哈尔滨市 联通
970 210.83.58.210 210.83.58.210 黑龙江省哈尔滨市香坊区 狮子座网吧(安埠街361号)
971 210.83.58.211 210.83.58.213 黑龙江省哈尔滨市 联通
972 210.83.58.214 210.83.58.214 黑龙江省哈尔滨市南岗区 东方网点(贵新街13号)
973 210.83.58.215 210.83.58.217 黑龙江省哈尔滨市 联通
974 210.83.58.218 210.83.58.218 黑龙江省哈尔滨市南岗区 朋宇网吧(军工院内)
975 210.83.58.219 210.83.58.221 黑龙江省哈尔滨市 联通
976 210.83.58.222 210.83.58.222 黑龙江省哈尔滨市香坊区 时速网吧(建北街4号)
977 210.83.58.223 210.83.58.225 黑龙江省哈尔滨市 联通
978 210.83.58.226 210.83.58.226 黑龙江省哈尔滨市南岗区 金蓝色网吧(一曼街2号军工第二干休所)
979 210.83.58.227 210.83.58.229 黑龙江省哈尔滨市 联通
980 210.83.58.230 210.83.58.230 黑龙江省哈尔滨市香坊区 鑫星网吧(道外区景阳街284号)
981 210.83.58.231 210.83.58.233 黑龙江省哈尔滨市 联通
982 210.83.58.234 210.83.58.234 黑龙江省哈尔滨市香坊区 星球网吧(农林头道街副16号)
983 210.83.58.235 210.83.58.237 黑龙江省哈尔滨市 联通
984 210.83.58.238 210.83.58.238 黑龙江省哈尔滨市香坊区 轴承厂(红旗大街27号)
985 210.83.58.239 210.83.58.241 黑龙江省哈尔滨市 联通
986 210.83.58.242 210.83.58.242 黑龙江省哈尔滨市南岗区 星星网吧(林兴街6号)
987 210.83.58.243 210.83.58.245 黑龙江省哈尔滨市 联通
988 210.83.58.246 210.83.58.246 黑龙江省哈尔滨市南岗区 超人网吧(学府三道街27号)
989 210.83.58.247 210.83.58.249 黑龙江省哈尔滨市 联通
990 210.83.58.250 210.83.58.250 黑龙江省哈尔滨市香坊区 视幻网吧(木材东街40号)
991 210.83.58.251 210.83.58.255 黑龙江省哈尔滨市 联通
992 210.83.59.0 210.83.59.7 黑龙江省哈尔滨市香坊区 轴承厂(红旗大街27号)
993 210.83.59.8 210.83.59.9 黑龙江省哈尔滨市 联通
994 210.83.59.10 210.83.59.10 黑龙江省哈尔滨市南岗区 火狐狸网吧(林兴街8号)
995 210.83.59.11 210.83.59.13 黑龙江省哈尔滨市 联通
996 210.83.59.14 210.83.59.14 黑龙江省哈尔滨市南岗区 千纸鹤网吧(林兴街14号)
997 210.83.59.15 210.83.59.17 黑龙江省哈尔滨市 联通
998 210.83.59.18 210.83.59.18 黑龙江省哈尔滨市南岗区 南极光网吧(复华小区C3栋)
999 210.83.59.19 210.83.59.21 黑龙江省哈尔滨市 联通
1000 210.83.59.22 210.83.59.22 黑龙江省哈尔滨市香坊区 苹果网吧(农林小区2栋农林三与四道街间)