ip地址查询

黑河市IP地址列表

黑河市网吧IP地址列表

在下面输入您要查询IP地址段范围的地理位置,点击查询

请输入地理位置:
最多只能列出前1000条IP信息,更详细的ip列表信息请用上边的查询按钮进入
序号 IP 起始地址 IP 结束地址 所在位置信息 电子地图
1 1.60.8.0 1.60.8.255 黑龙江省黑河市嫩江县 联通
2 1.60.9.0 1.60.41.255 黑龙江省黑河市 联通
3 1.60.42.0 1.60.42.255 黑龙江省黑河市嫩江县 联通
4 1.60.43.0 1.60.46.255 黑龙江省黑河市 联通
5 1.60.47.0 1.60.47.255 黑龙江省黑河市北安市 联通
6 1.60.48.0 1.60.63.255 黑龙江省黑河市 联通
7 1.188.0.0 1.188.23.255 黑龙江省黑河市 联通
8 1.188.24.0 1.188.24.255 黑龙江省黑河市北安市 联通
9 1.188.25.0 1.188.31.255 黑龙江省黑河市 联通
10 1.191.192.0 1.191.217.255 黑龙江省黑河市 联通
11 1.191.219.0 1.191.255.255 黑龙江省黑河市 联通
12 60.11.128.0 60.11.129.255 黑龙江省黑河市北安市 联通
13 60.11.130.0 60.11.130.255 黑龙江省黑河市五大连池市 联通
14 60.11.131.0 60.11.132.255 黑龙江省黑河市北安市 联通
15 60.11.133.0 60.11.133.255 黑龙江省黑河市逊克县 联通
16 60.11.134.0 60.11.134.255 黑龙江省黑河市北安市 联通
17 60.11.135.0 60.11.136.255 黑龙江省黑河市 联通
18 60.11.137.0 60.11.144.65 黑龙江省黑河市北安市 联通
19 60.11.144.66 60.11.144.66 黑龙江省黑河市 红日网络广场(新三特二楼)
20 60.11.144.67 60.11.144.255 黑龙江省黑河市北安市 联通
21 60.11.145.0 60.11.149.85 黑龙江省黑河市 联通
22 60.11.149.87 60.11.151.255 黑龙江省黑河市 联通
23 60.11.152.0 60.11.154.255 黑龙江省黑河市五大连池市 联通
24 60.11.155.0 60.11.168.1 黑龙江省黑河市 联通
25 60.11.168.2 60.11.168.2 黑龙江省黑河市五大连池市 风景区商业街五联网吧
26 60.11.168.3 60.11.170.21 黑龙江省黑河市 联通
27 60.11.170.22 60.11.170.22 黑龙江省黑河市五大连池市 沾河林业局E族网吧
28 60.11.170.23 60.11.175.94 黑龙江省黑河市 联通
29 60.11.175.95 60.11.175.95 黑龙江省黑河市北安市 嘉年华网吧
30 60.11.175.96 60.11.175.111 黑龙江省黑河市 联通
31 60.11.175.112 60.11.175.112 黑龙江省黑河市北安市 嘉年华网络广场
32 60.11.175.113 60.11.175.185 黑龙江省黑河市 联通
33 60.11.175.186 60.11.175.186 黑龙江省黑河市 通北林业局北联网络广场
34 60.11.175.187 60.11.175.189 黑龙江省黑河市 联通
35 60.11.175.190 60.11.175.190 黑龙江省黑河市 通北镇神话网络广场
36 60.11.175.191 60.11.176.129 黑龙江省黑河市 联通
37 60.11.176.130 60.11.176.130 黑龙江省黑河市嫩江县 极限网吧
38 60.11.176.131 60.11.177.1 黑龙江省黑河市 联通
39 60.11.177.2 60.11.177.2 黑龙江省黑河市嫩江县 乐酷网吧
40 60.11.177.3 60.11.177.129 黑龙江省黑河市 联通
41 60.11.177.130 60.11.177.130 黑龙江省黑河市嫩江县 峰飞网吧
42 60.11.177.131 60.11.180.9 黑龙江省黑河市 联通
43 60.11.180.10 60.11.180.10 黑龙江省黑河市嫩江县 龙腾网吧(公安局附近)
44 60.11.180.11 60.11.185.0 黑龙江省黑河市 联通
45 60.11.185.1 60.11.185.60 黑龙江省黑河市逊克县 世纪网吧
46 60.11.185.61 60.11.185.129 黑龙江省黑河市逊克县 花园网络广场
47 60.11.185.130 60.11.185.190 黑龙江省黑河市逊克县 轻舞飞扬网吧
48 60.11.185.191 60.11.185.255 黑龙江省黑河市逊克县 E代网吧
49 60.11.186.0 60.11.186.199 黑龙江省黑河市 联通
50 60.11.186.200 60.11.186.200 黑龙江省黑河市嫩江县 导航者网吧
51 60.11.186.201 60.11.187.0 黑龙江省黑河市 联通
52 60.11.187.1 60.11.187.70 黑龙江省黑河市逊克县 诺曼底网络广场
53 60.11.187.71 60.11.191.22 黑龙江省黑河市 联通
54 60.11.191.23 60.11.191.23 黑龙江省黑河市 黑河学院2号楼网吧
55 60.11.191.24 60.11.192.255 黑龙江省黑河市 联通
56 61.138.36.0 61.138.36.255 黑龙江省黑河市北安市 联通
57 61.138.37.0 61.138.37.255 黑龙江省黑河市 联通
58 61.158.14.0 61.158.15.255 黑龙江省黑河市 联通
59 61.158.33.10 61.158.33.10 黑龙江省黑河市 黑河学院
60 61.158.33.255 61.158.33.255 黑龙江省黑河市 黑河学院
61 61.158.95.0 61.158.95.255 黑龙江省黑河市 联通
62 61.158.101.0 61.158.101.200 黑龙江省黑河市北安市 联通
63 61.158.101.201 61.158.101.201 黑龙江省黑河市北安市 蜘蛛网吧
64 61.158.101.202 61.158.101.220 黑龙江省黑河市北安市 联通
65 61.158.101.222 61.158.103.243 黑龙江省黑河市北安市 联通
66 61.158.103.244 61.158.103.244 黑龙江省黑河市北安市 杞县快车道网吧
67 61.158.103.245 61.158.103.255 黑龙江省黑河市北安市 联通
68 61.167.88.0 61.167.90.193 黑龙江省黑河市 联通
69 61.167.90.194 61.167.90.218 黑龙江省黑河市 黑河学院(黑河师专)
70 61.167.90.219 61.167.90.219 黑龙江省黑河市 联通
71 61.167.90.220 61.167.90.220 黑龙江省黑河市 黑河学院二号楼
72 61.167.90.221 61.167.91.255 黑龙江省黑河市 联通
73 61.167.96.0 61.167.96.255 黑龙江省黑河市五大连池市 联通
74 61.167.97.0 61.167.97.255 黑龙江省黑河市 联通
75 61.167.99.0 61.167.99.255 黑龙江省黑河市 联通
76 61.167.187.0 61.167.188.255 黑龙江省黑河市 联通
77 61.167.240.0 61.167.240.255 黑龙江省黑河市 联通
78 61.180.134.0 61.180.134.63 黑龙江省黑河市北安市 李风春网吧
79 61.180.134.64 61.180.134.95 黑龙江省黑河市 更新网吧
80 61.180.134.96 61.180.136.255 黑龙江省黑河市北安市 联通
81 61.180.153.96 61.180.153.127 黑龙江省黑河市嫩江县 飞行空间网吧
82 61.180.153.128 61.180.153.156 黑龙江省黑河市嫩江县 心情网吧
83 61.180.177.162 61.180.177.190 黑龙江省黑河市 上马厂网吧
84 61.180.220.0 61.180.221.255 黑龙江省黑河市 联通
85 61.236.111.0 61.236.111.255 黑龙江省黑河市北安市 中移铁通
86 61.237.194.0 61.237.194.255 黑龙江省黑河市 中移铁通
87 61.243.194.0 61.243.194.255 黑龙江省黑河市 联通
88 112.98.224.0 112.98.228.255 黑龙江省黑河市 电信
89 112.98.229.0 112.98.229.255 黑龙江省黑河市北安市 电信
90 112.98.230.0 112.98.237.255 黑龙江省黑河市 电信
91 112.98.238.0 112.98.238.255 黑龙江省黑河市嫩江县 电信
92 112.98.239.0 112.98.239.255 黑龙江省黑河市 电信
93 112.101.233.0 112.101.235.255 黑龙江省黑河市北安市 电信
94 113.3.3.0 113.3.3.255 黑龙江省黑河市嫩江县 联通
95 113.3.4.0 113.3.6.255 黑龙江省黑河市 联通
96 113.3.7.0 113.3.7.255 黑龙江省黑河市嫩江县 联通
97 113.3.14.0 113.3.14.255 黑龙江省黑河市嫩江县 联通
98 113.5.195.0 113.5.195.255 黑龙江省黑河市北安市 联通
99 113.5.196.0 113.5.197.255 黑龙江省黑河市 联通
100 113.5.198.0 113.5.198.255 黑龙江省黑河市嫩江县 联通
101 113.5.199.0 113.5.203.255 黑龙江省黑河市 联通
102 113.5.204.0 113.5.204.255 黑龙江省黑河市逊克县 联通
103 113.8.80.0 113.8.91.255 黑龙江省黑河市 联通
104 113.8.92.0 113.8.92.255 黑龙江省黑河市北安市 联通
105 113.8.160.0 113.8.160.255 黑龙江省黑河市孙吴县 联通
106 113.8.161.0 113.8.167.255 黑龙江省黑河市 联通
107 113.8.168.0 113.8.168.255 黑龙江省黑河市北安市 联通
108 113.8.169.0 113.8.182.255 黑龙江省黑河市 联通
109 113.8.183.0 113.8.183.255 黑龙江省黑河市北安市 联通
110 113.8.184.0 113.8.191.255 黑龙江省黑河市 联通
111 122.156.128.0 122.156.129.255 黑龙江省黑河市 联通
112 122.156.130.0 122.156.143.255 黑龙江省黑河市北安市 联通
113 122.156.144.0 122.156.158.225 黑龙江省黑河市 联通
114 122.156.158.226 122.156.158.226 黑龙江省黑河市 嘉年华网吧
115 122.156.158.227 122.156.165.4 黑龙江省黑河市 联通
116 122.156.165.5 122.156.165.5 黑龙江省黑河市嫩江县 嫩江农场新世纪网吧
117 122.156.165.6 122.156.165.48 黑龙江省黑河市 联通
118 122.156.165.49 122.156.165.49 黑龙江省黑河市嫩江县 九三分局
119 122.156.165.50 122.156.165.194 黑龙江省黑河市 联通
120 122.156.165.195 122.156.165.195 黑龙江省黑河市嫩江县 寰球网吧
121 122.156.165.196 122.156.165.255 黑龙江省黑河市 联通
122 122.156.166.0 122.156.166.249 黑龙江省黑河市嫩江县 联通
123 122.156.166.250 122.156.166.250 黑龙江省黑河市嫩江县 劲舞派对网吧
124 122.156.166.251 122.156.166.255 黑龙江省黑河市嫩江县 联通
125 122.156.167.0 122.156.167.45 黑龙江省黑河市 联通
126 122.156.167.46 122.156.167.46 黑龙江省黑河市嫩江县 争霸网吧
127 122.156.167.47 122.156.167.93 黑龙江省黑河市 联通
128 122.156.167.94 122.156.167.94 黑龙江省黑河市嫩江县 九州网吧
129 122.156.167.95 122.156.167.255 黑龙江省黑河市 联通
130 122.156.168.0 122.156.168.255 黑龙江省黑河市嫩江县 联通
131 122.156.169.0 122.156.186.17 黑龙江省黑河市 联通
132 122.156.186.18 122.156.186.18 黑龙江省黑河市 假日休闲网络会馆(龙滨路师专2号楼1号)
133 122.156.186.19 122.156.191.255 黑龙江省黑河市 联通
134 123.164.224.0 123.164.224.255 黑龙江省黑河市 电信
135 123.164.225.0 123.164.225.255 黑龙江省黑河市北安市 电信
136 123.164.226.0 123.164.236.255 黑龙江省黑河市 电信
137 202.97.252.80 202.97.252.127 黑龙江省黑河市 联通
138 202.97.252.160 202.97.252.191 黑龙江省黑河市 联通
139 211.137.234.0 211.137.234.255 黑龙江省黑河市 移动
140 218.7.224.0 218.7.226.1 黑龙江省黑河市 联通
141 218.7.226.2 218.7.226.2 黑龙江省黑河市五大连池市 心雨网吧
142 218.7.226.3 218.7.229.35 黑龙江省黑河市 联通
143 218.7.229.36 218.7.229.36 黑龙江省黑河市 超人网吧
144 218.7.229.37 218.7.229.255 黑龙江省黑河市 联通
145 218.7.230.0 218.7.230.255 黑龙江省黑河市五大连池市 联通
146 218.7.232.0 218.7.232.137 黑龙江省黑河市 (北安)
147 218.7.232.138 218.7.232.138 黑龙江省黑河市北安市 臣业网吧
148 218.7.232.139 218.7.232.149 黑龙江省黑河市 (北安)
149 218.7.232.150 218.7.232.150 黑龙江省黑河市北安市 科慧网吧(市法院楼下)
150 218.7.232.151 218.7.233.255 黑龙江省黑河市 (北安)
151 218.7.234.0 218.7.234.255 黑龙江省黑河市 联通
152 218.7.235.139 218.7.235.169 黑龙江省黑河市 联通
153 218.7.235.172 218.7.235.177 黑龙江省黑河市 联通
154 218.7.235.179 218.7.235.217 黑龙江省黑河市 联通
155 218.7.235.219 218.7.235.225 黑龙江省黑河市 联通
156 218.7.235.227 218.7.235.255 黑龙江省黑河市 联通
157 218.9.41.0 218.9.41.255 黑龙江省牡丹江市 /黑河市
158 218.9.49.139 218.9.49.139 黑龙江省黑河市 星球网吧
159 218.9.93.0 218.9.94.174 黑龙江省黑河市 联通
160 218.9.94.175 218.9.94.175 黑龙江省黑河市 文化街轻舞飞扬网吧
161 218.9.94.176 218.9.95.255 黑龙江省黑河市 联通
162 218.9.137.0 218.9.137.0 黑龙江省黑河市北安市 联通
163 218.9.137.1 218.9.137.1 黑龙江省黑河市北安市 通北林业局
164 218.9.137.2 218.9.137.40 黑龙江省黑河市北安市 联通
165 218.9.137.41 218.9.137.41 黑龙江省黑河市北安市 通北林业局恒发网吧
166 218.9.137.42 218.9.137.255 黑龙江省黑河市北安市 联通
167 218.9.213.0 218.9.213.255 黑龙江省黑河市五大连池市 联通
168 218.9.214.0 218.9.214.255 黑龙江省黑河市 联通
169 218.10.193.0 218.10.193.8 黑龙江省黑河市 联通
170 218.10.193.9 218.10.193.9 黑龙江省黑河市嫩江县 四海网吧
171 218.10.193.10 218.10.193.10 黑龙江省黑河市嫩江县 先锋网吧
172 218.10.193.11 218.10.193.11 黑龙江省黑河市 联通
173 218.10.193.12 218.10.193.12 黑龙江省黑河市嫩江县 天缘网吧
174 218.10.193.13 218.10.193.14 黑龙江省黑河市 联通
175 218.10.193.15 218.10.193.15 黑龙江省黑河市嫩江县 星宇网吧
176 218.10.193.16 218.10.193.24 黑龙江省黑河市 联通
177 218.10.193.26 218.10.193.57 黑龙江省黑河市 联通
178 218.10.193.58 218.10.193.58 黑龙江省黑河市 新时代网吧
179 218.10.193.59 218.10.193.80 黑龙江省黑河市 联通
180 218.10.193.81 218.10.193.81 黑龙江省黑河市五大连池市 育才网吧
181 218.10.193.82 218.10.193.113 黑龙江省黑河市 联通
182 218.10.193.114 218.10.193.114 黑龙江省黑河市五大连池市 风景名胜区华鑫网吧
183 218.10.193.115 218.10.193.129 黑龙江省黑河市 联通
184 218.10.193.130 218.10.193.130 黑龙江省黑河市孙吴县 畅想网吧
185 218.10.193.131 218.10.193.134 黑龙江省黑河市 联通
186 218.10.193.135 218.10.193.135 黑龙江省黑河市孙吴县 青青网吧
187 218.10.193.136 218.10.193.167 黑龙江省黑河市 联通
188 218.10.193.168 218.10.193.168 黑龙江省黑河市 红豆网吧
189 218.10.193.169 218.10.193.194 黑龙江省黑河市 联通
190 218.10.193.195 218.10.193.195 黑龙江省黑河市逊克县 吉尼斯网吧
191 218.10.193.196 218.10.193.196 黑龙江省黑河市逊克县 轻舞飞扬网吧
192 218.10.193.197 218.10.193.197 黑龙江省黑河市 联通
193 218.10.193.198 218.10.193.198 黑龙江省黑河市逊克县 超越网络广场
194 218.10.193.199 218.10.193.200 黑龙江省黑河市 联通
195 218.10.193.201 218.10.193.201 黑龙江省黑河市逊克县 松树构龙欣网吧
196 218.10.193.202 218.10.193.202 黑龙江省黑河市 联通
197 218.10.193.203 218.10.193.203 黑龙江省黑河市逊克县 新雨网吧
198 218.10.193.204 218.10.193.209 黑龙江省黑河市 联通
199 218.10.193.210 218.10.193.210 黑龙江省黑河市逊克县 意达网吧
200 218.10.193.211 218.10.193.211 黑龙江省黑河市逊克县 雨杰网吧
201 218.10.193.212 218.10.193.212 黑龙江省黑河市逊克县 郁结网吧
202 218.10.193.213 218.10.193.213 黑龙江省黑河市逊克县 冲浪网吧
203 218.10.193.214 218.10.193.214 黑龙江省黑河市逊克县 黎明村时尚网吧
204 218.10.193.215 218.10.193.215 黑龙江省黑河市 联通
205 218.10.193.216 218.10.193.216 黑龙江省黑河市逊克县 互联时代网吧
206 218.10.193.217 218.10.193.220 黑龙江省黑河市 联通
207 218.10.193.221 218.10.193.221 黑龙江省黑河市逊克县 世纪网吧
208 218.10.193.222 218.10.193.230 黑龙江省黑河市 联通
209 218.10.193.231 218.10.193.231 黑龙江省黑河市逊克县 宝山乡幸运网吧
210 218.10.193.232 218.10.193.243 黑龙江省黑河市 联通
211 218.10.193.244 218.10.193.244 黑龙江省黑河市逊克县 车陆乡时尚网吧
212 218.10.193.245 218.10.195.255 黑龙江省黑河市 联通
213 218.10.200.222 218.10.200.222 黑龙江省黑河市北安市 心扬在线
214 218.10.201.0 218.10.203.255 黑龙江省黑河市 /北安市
215 218.10.208.0 218.10.209.255 黑龙江省黑河市五大连池市 联通
216 218.10.210.0 218.10.214.245 黑龙江省黑河市 /北安市联通
217 218.10.214.246 218.10.214.246 黑龙江省黑河市 和平区中央路七道街恒通网吧
218 218.10.214.247 218.10.214.253 黑龙江省黑河市 /北安市联通
219 218.10.214.254 218.10.214.254 黑龙江省黑河市北安市 二道街大自然网吧
220 218.10.214.255 218.10.214.255 黑龙江省黑河市 联通
221 219.147.237.0 219.147.237.138 黑龙江省黑河市 电信
222 219.147.237.139 219.147.237.139 黑龙江省黑河市 天空之城网吧
223 219.147.237.140 219.147.237.221 黑龙江省黑河市 电信
224 219.147.237.222 219.147.237.222 黑龙江省黑河市 智搏网吧
225 219.147.237.223 219.147.237.241 黑龙江省黑河市 电信
226 219.147.237.242 219.147.237.242 黑龙江省黑河市嫩江县 九三分局
227 219.147.237.243 219.147.239.255 黑龙江省黑河市 电信
228 219.147.251.0 219.147.251.255 黑龙江省黑河市 电信
229 221.211.128.0 221.211.128.255 黑龙江省黑河市五大连池市 联通
230 221.211.129.0 221.211.129.255 黑龙江省黑河市 联通
231 221.211.130.0 221.211.131.255 黑龙江省黑河市五大连池市 联通
232 221.211.132.0 221.211.132.255 黑龙江省黑河市 联通
233 221.211.133.0 221.211.134.149 黑龙江省黑河市北安市 联通
234 221.211.134.150 221.211.134.150 黑龙江省黑河市北安市 桥头网络(立交桥)
235 221.211.134.151 221.211.135.255 黑龙江省黑河市北安市 联通
236 221.211.136.0 221.211.136.69 黑龙江省黑河市 联通
237 221.211.136.70 221.211.136.70 黑龙江省黑河市北安市 东四道街紫竹林网吧
238 221.211.136.71 221.211.136.121 黑龙江省黑河市 联通
239 221.211.136.122 221.211.136.122 黑龙江省黑河市 贝斯特网吧(北安市一道街)
240 221.211.136.123 221.211.136.145 黑龙江省黑河市 联通
241 221.211.136.146 221.211.136.146 黑龙江省黑河市北安市 啊哲网吧
242 221.211.136.147 221.211.136.225 黑龙江省黑河市 联通
243 221.211.136.226 221.211.136.226 黑龙江省黑河市北安市 风行网络有限公司(中央路7道街东侧)
244 221.211.136.227 221.211.148.218 黑龙江省黑河市 联通
245 221.211.148.219 221.211.148.219 黑龙江省黑河市 宇智网吧(中央大街16号)
246 221.211.148.220 221.211.149.189 黑龙江省黑河市 联通
247 221.211.149.190 221.211.149.255 黑龙江省黑河市逊克县 神域网吧
248 221.211.150.0 221.211.158.23 黑龙江省黑河市 联通
249 221.211.158.24 221.211.158.24 黑龙江省黑河市五大连池市 引龙河农场立波网吧
250 221.211.158.25 221.211.166.189 黑龙江省黑河市 联通
251 221.211.166.190 221.211.166.255 黑龙江省黑河市逊克县 通达网吧
252 221.211.167.0 221.211.167.9 黑龙江省黑河市 联通
253 221.211.167.10 221.211.167.10 黑龙江省黑河市五大连池市 育才网吧
254 221.211.167.11 221.211.167.193 黑龙江省黑河市 联通
255 221.211.167.194 221.211.167.194 黑龙江省黑河市 孙吴县嘉年华网吧
256 221.211.167.195 221.211.170.0 黑龙江省黑河市 联通
257 221.211.170.1 221.211.170.60 黑龙江省黑河市逊克县 超越网络广场
258 221.211.170.61 221.211.170.70 黑龙江省黑河市逊克县 冲浪网吧
259 221.211.170.71 221.211.170.193 黑龙江省黑河市 联通
260 221.211.170.194 221.211.170.194 黑龙江省黑河市爱辉区 东方明珠网络(文化街)
261 221.211.170.195 221.211.171.49 黑龙江省黑河市 联通
262 221.211.171.50 221.211.171.50 黑龙江省黑河市 游戏狼网络(爱辉区)
263 221.211.171.51 221.211.172.91 黑龙江省黑河市 联通
264 221.211.172.92 221.211.172.92 黑龙江省黑河市逊克县 新时网吧
265 221.211.172.93 221.211.174.164 黑龙江省黑河市 联通
266 221.211.174.165 221.211.174.165 黑龙江省黑河市 新空间网吧
267 221.211.174.166 221.211.176.129 黑龙江省黑河市 联通
268 221.211.176.130 221.211.176.190 黑龙江省黑河市逊克县 乐园网吧
269 221.211.176.191 221.211.176.255 黑龙江省黑河市逊克县 互联时代网络广场
270 221.211.177.0 221.211.178.147 黑龙江省黑河市 联通
271 221.211.178.148 221.211.178.148 黑龙江省黑河市嫩江县 嫩江县自由鸟网吧
272 221.211.178.149 221.211.178.164 黑龙江省黑河市 联通
273 221.211.178.165 221.211.178.165 黑龙江省黑河市嫩江县 自由鸟网吧
274 221.211.178.166 221.211.179.243 黑龙江省黑河市 联通
275 221.211.179.244 221.211.179.244 黑龙江省黑河市嫩江县 正大网吧
276 221.211.179.245 221.211.182.40 黑龙江省黑河市 联通
277 221.211.182.41 221.211.182.41 黑龙江省黑河市 颐镜圆网吧
278 221.211.182.42 221.211.184.153 黑龙江省黑河市 联通
279 221.211.184.154 221.211.184.154 黑龙江省黑河市 维多利亚网吧
280 221.211.184.155 221.211.188.2 黑龙江省黑河市 联通
281 221.211.188.3 221.211.188.21 黑龙江省黑河市嫩江县 龙腾网吧(电影院对面)
282 221.211.188.22 221.211.191.255 黑龙江省黑河市 联通
283 222.27.129.0 222.27.129.255 黑龙江省黑河市 黑河学院
284 222.32.56.0 222.32.61.255 黑龙江省黑河市北安市 中移铁通
285 222.32.63.0 222.32.63.255 黑龙江省黑河市北安市 中移铁通
286 222.56.176.0 222.56.185.255 黑龙江省黑河市 中移铁通
287 222.56.187.0 222.56.187.255 黑龙江省黑河市北安市 中移铁通
288 222.57.220.0 222.57.223.255 黑龙江省黑河市 中移铁通
289 222.170.187.0 222.170.187.255 黑龙江省黑河市 电信
290 222.170.224.0 222.170.225.18 黑龙江省黑河市 电信
291 222.170.225.19 222.170.225.19 黑龙江省黑河市 超人网吧
292 222.170.225.20 222.170.225.130 黑龙江省黑河市 电信
293 222.170.225.131 222.170.225.131 黑龙江省黑河市 翱翔网吧
294 222.170.225.132 222.170.228.99 黑龙江省黑河市 电信
295 222.170.228.100 222.170.228.100 黑龙江省黑河市 九三管局
296 222.170.228.101 222.170.228.102 黑龙江省黑河市 电信
297 222.170.228.103 222.170.228.103 黑龙江省黑河市 九三分局七星泡农场
298 222.170.228.104 222.170.230.83 黑龙江省黑河市 电信
299 222.170.230.84 222.170.230.84 黑龙江省黑河市 黑河学院红楼网吧四楼
300 222.170.230.85 222.170.238.255 黑龙江省黑河市 电信
301 222.170.239.0 222.170.239.34 黑龙江省黑河市北安市 电信
302 222.170.239.35 222.170.239.65 黑龙江省黑河市北安市 啊哲网吧
303 222.170.239.66 222.170.239.113 黑龙江省黑河市北安市 电信
304 222.170.239.114 222.170.239.114 黑龙江省黑河市北安市 华丰网吧
305 222.170.239.115 222.170.239.137 黑龙江省黑河市北安市 电信
306 222.170.239.138 222.170.239.138 黑龙江省黑河市北安市 嘉年华网络广场
307 222.170.239.139 222.170.239.161 黑龙江省黑河市北安市 电信
308 222.170.239.162 222.170.239.162 黑龙江省黑河市北安市 金三角网吧
309 222.170.239.163 222.170.239.177 黑龙江省黑河市北安市 电信
310 222.170.239.178 222.170.239.178 黑龙江省黑河市北安市 天E网络
311 222.170.239.179 222.170.239.255 黑龙江省黑河市北安市 电信
312 222.172.32.50 222.172.32.50 黑龙江省哈尔滨市 黑河市嫩江县鸿运网吧
313 222.172.32.74 222.172.32.74 黑龙江省黑河市嫩江县 风速网吧
314 222.172.32.90 222.172.32.90 黑龙江省黑河市嫩江县 争霸网吧
315 222.172.32.218 222.172.32.218 黑龙江省黑河市嫩江县 吉通网吧(火车站附近)
316 222.172.32.242 222.172.32.242 黑龙江省黑河市嫩江县 龙腾网吧
317 222.172.38.0 222.172.38.255 黑龙江省黑河市 电信
318 222.172.68.0 222.172.68.255 黑龙江省黑河市嫩江县 电信