ip地址查询

郑州市IP地址列表

郑州市网吧IP地址列表

在下面输入您要查询IP地址段范围的地理位置,点击查询

请输入地理位置:
最多只能列出前1000条IP信息,更详细的ip列表信息请用上边的查询按钮进入
序号 IP 起始地址 IP 结束地址 所在位置信息 电子地图
1 1.192.0.0 1.192.156.255 河南省郑州市 电信
2 1.192.157.0 1.192.157.255 河南省郑州市登封市 电信
3 1.192.158.0 1.192.198.255 河南省郑州市 电信
4 1.192.199.0 1.192.199.255 河南省郑州市荥阳县 电信
5 1.192.200.0 1.192.203.255 河南省郑州市 电信
6 1.192.204.0 1.192.204.255 河南省郑州市荥阳市 电信
7 1.192.205.0 1.192.217.129 河南省郑州市 电信
8 1.192.217.130 1.192.217.130 河南省郑州市 河南公路港务局集团有限公司
9 1.192.217.131 1.193.65.255 河南省郑州市 电信
10 1.198.0.0 1.198.255.255 河南省郑州市 电信
11 36.99.192.0 36.99.255.255 河南省郑州市 电信
12 39.162.0.0 39.162.255.255 河南省郑州市 移动
13 39.164.0.0 39.164.127.255 河南省郑州市 移动
14 42.1.128.0 42.1.255.255 河南省郑州市 新飞金信计算机有限公司
15 42.51.0.0 42.51.255.255 河南省郑州市 河南电联通信技术有限公司
16 42.227.64.0 42.227.127.255 河南省郑州市 联通
17 42.228.0.0 42.228.6.93 河南省郑州市 联通
18 42.228.6.94 42.228.6.94 河南省郑州市 卧龙游乐设备有限公司
19 42.228.6.95 42.228.255.255 河南省郑州市 联通
20 42.231.0.0 42.231.63.255 河南省郑州市 联通
21 42.236.0.0 42.236.3.255 河南省郑州市 联通
22 42.236.4.0 42.236.4.255 河南省郑州市 北京百度网讯科技有限公司联通节点
23 42.236.5.0 42.236.6.255 河南省郑州市 联通
24 42.236.7.0 42.236.7.255 河南省郑州市 北京百度网讯科技有限公司联通节点(BGP)
25 42.236.8.0 42.236.9.255 河南省郑州市 联通
26 42.236.10.0 42.236.10.255 河南省郑州市 北京奇虎科技有限公司联通CDN节点
27 42.236.11.0 42.236.12.129 河南省郑州市 联通
28 42.236.12.130 42.236.12.190 河南省郑州市 360搜索蜘蛛
29 42.236.12.191 42.236.13.134 河南省郑州市 联通
30 42.236.13.135 42.236.13.147 河南省郑州市 360搜索蜘蛛
31 42.236.13.148 42.236.13.152 河南省郑州市 联通
32 42.236.13.153 42.236.13.165 河南省郑州市 360搜索蜘蛛
33 42.236.13.166 42.236.13.170 河南省郑州市 联通
34 42.236.13.171 42.236.13.175 河南省郑州市 360搜索蜘蛛
35 42.236.13.176 42.236.13.176 河南省郑州市 联通
36 42.236.13.177 42.236.13.182 河南省郑州市 360搜索蜘蛛
37 42.236.13.183 42.236.13.198 河南省郑州市 联通
38 42.236.13.199 42.236.13.210 河南省郑州市 360搜索蜘蛛
39 42.236.13.211 42.236.14.107 河南省郑州市 联通
40 42.236.14.108 42.236.14.117 河南省郑州市 360搜索蜘蛛
41 42.236.14.118 42.236.14.134 河南省郑州市 联通
42 42.236.14.135 42.236.14.146 河南省郑州市 360搜索蜘蛛
43 42.236.14.147 42.236.14.152 河南省郑州市 联通
44 42.236.14.153 42.236.14.158 河南省郑州市 360搜索蜘蛛
45 42.236.14.159 42.236.14.159 河南省郑州市 联通
46 42.236.14.160 42.236.14.164 河南省郑州市 360搜索蜘蛛
47 42.236.14.165 42.236.14.170 河南省郑州市 联通
48 42.236.14.171 42.236.14.182 河南省郑州市 360搜索蜘蛛
49 42.236.14.183 42.236.14.198 河南省郑州市 联通
50 42.236.14.199 42.236.14.210 河南省郑州市 360搜索蜘蛛
51 42.236.14.211 42.236.14.216 河南省郑州市 联通
52 42.236.14.217 42.236.14.228 河南省郑州市 360搜索蜘蛛
53 42.236.14.229 42.236.14.235 河南省郑州市 联通
54 42.236.14.236 42.236.14.246 河南省郑州市 360搜索蜘蛛
55 42.236.14.247 42.236.15.6 河南省郑州市 联通
56 42.236.15.7 42.236.15.18 河南省郑州市 360搜索蜘蛛
57 42.236.15.19 42.236.15.24 河南省郑州市 联通
58 42.236.15.25 42.236.15.36 河南省郑州市 360搜索蜘蛛
59 42.236.15.37 42.236.15.42 河南省郑州市 联通
60 42.236.15.43 42.236.15.54 河南省郑州市 360搜索蜘蛛
61 42.236.15.55 42.236.15.70 河南省郑州市 联通
62 42.236.15.71 42.236.15.100 河南省郑州市 360搜索蜘蛛
63 42.236.15.101 42.236.15.106 河南省郑州市 联通
64 42.236.15.107 42.236.15.118 河南省郑州市 360搜索蜘蛛
65 42.236.15.119 42.236.15.134 河南省郑州市 联通
66 42.236.15.135 42.236.15.146 河南省郑州市 360搜索蜘蛛
67 42.236.15.147 42.236.15.152 河南省郑州市 联通
68 42.236.15.153 42.236.15.164 河南省郑州市 360搜索蜘蛛
69 42.236.15.165 42.236.15.170 河南省郑州市 联通
70 42.236.15.171 42.236.15.182 河南省郑州市 360搜索蜘蛛
71 42.236.15.183 42.236.15.198 河南省郑州市 联通
72 42.236.15.199 42.236.15.210 河南省郑州市 360搜索蜘蛛
73 42.236.15.211 42.236.15.216 河南省郑州市 联通
74 42.236.15.217 42.236.15.228 河南省郑州市 360搜索蜘蛛
75 42.236.15.229 42.236.15.234 河南省郑州市 联通
76 42.236.15.235 42.236.15.246 河南省郑州市 360搜索蜘蛛
77 42.236.15.247 42.236.16.6 河南省郑州市 联通
78 42.236.16.7 42.236.16.18 河南省郑州市 360搜索蜘蛛
79 42.236.16.19 42.236.16.24 河南省郑州市 联通
80 42.236.16.25 42.236.16.36 河南省郑州市 360搜索蜘蛛
81 42.236.16.37 42.236.16.43 河南省郑州市 联通
82 42.236.16.44 42.236.16.54 河南省郑州市 360搜索蜘蛛
83 42.236.16.55 42.236.16.70 河南省郑州市 联通
84 42.236.16.71 42.236.16.82 河南省郑州市 360搜索蜘蛛
85 42.236.16.83 42.236.16.88 河南省郑州市 联通
86 42.236.16.89 42.236.16.100 河南省郑州市 360搜索蜘蛛
87 42.236.16.101 42.236.16.106 河南省郑州市 联通
88 42.236.16.107 42.236.16.118 河南省郑州市 360搜索蜘蛛
89 42.236.16.119 42.236.16.134 河南省郑州市 联通
90 42.236.16.135 42.236.16.146 河南省郑州市 360搜索蜘蛛
91 42.236.16.147 42.236.16.152 河南省郑州市 联通
92 42.236.16.153 42.236.16.164 河南省郑州市 360搜索蜘蛛
93 42.236.16.165 42.236.16.170 河南省郑州市 联通
94 42.236.16.171 42.236.16.182 河南省郑州市 360搜索蜘蛛
95 42.236.16.183 42.236.16.198 河南省郑州市 联通
96 42.236.16.199 42.236.16.228 河南省郑州市 360搜索蜘蛛
97 42.236.16.229 42.236.16.234 河南省郑州市 联通
98 42.236.16.235 42.236.16.246 河南省郑州市 360搜索蜘蛛
99 42.236.16.247 42.236.17.6 河南省郑州市 联通
100 42.236.17.7 42.236.17.18 河南省郑州市 360搜索蜘蛛
101 42.236.17.19 42.236.17.34 河南省郑州市 联通
102 42.236.17.35 42.236.17.46 河南省郑州市 360搜索蜘蛛
103 42.236.17.47 42.236.17.70 河南省郑州市 联通
104 42.236.17.71 42.236.17.82 河南省郑州市 360搜索蜘蛛
105 42.236.17.83 42.236.17.98 河南省郑州市 联通
106 42.236.17.99 42.236.17.110 河南省郑州市 360搜索蜘蛛
107 42.236.17.111 42.236.17.134 河南省郑州市 联通
108 42.236.17.135 42.236.17.146 河南省郑州市 360搜索蜘蛛
109 42.236.17.147 42.236.17.152 河南省郑州市 联通
110 42.236.17.153 42.236.17.164 河南省郑州市 360搜索蜘蛛
111 42.236.17.165 42.236.17.170 河南省郑州市 联通
112 42.236.17.171 42.236.17.182 河南省郑州市 360搜索蜘蛛
113 42.236.17.183 42.236.17.198 河南省郑州市 联通
114 42.236.17.199 42.236.17.210 河南省郑州市 360搜索蜘蛛
115 42.236.17.211 42.236.17.216 河南省郑州市 联通
116 42.236.17.217 42.236.17.228 河南省郑州市 360搜索蜘蛛
117 42.236.17.229 42.236.17.234 河南省郑州市 联通
118 42.236.17.235 42.236.17.246 河南省郑州市 360搜索蜘蛛
119 42.236.17.247 42.236.18.255 河南省郑州市 联通
120 42.236.19.0 42.236.19.255 河南省郑州市 北京爱奇艺科技有限公司联通节点
121 42.236.20.0 42.236.46.65 河南省郑州市 联通
122 42.236.46.66 42.236.46.124 河南省郑州市 360搜索蜘蛛
123 42.236.46.125 42.236.48.6 河南省郑州市 联通
124 42.236.48.7 42.236.48.14 河南省郑州市 360搜索蜘蛛
125 42.236.48.15 42.236.48.24 河南省郑州市 联通
126 42.236.48.25 42.236.48.33 河南省郑州市 360搜索蜘蛛
127 42.236.48.34 42.236.48.42 河南省郑州市 联通
128 42.236.48.43 42.236.48.51 河南省郑州市 360搜索蜘蛛
129 42.236.48.52 42.236.48.70 河南省郑州市 联通
130 42.236.48.71 42.236.48.79 河南省郑州市 360搜索蜘蛛
131 42.236.48.80 42.236.48.88 河南省郑州市 联通
132 42.236.48.89 42.236.48.97 河南省郑州市 360搜索蜘蛛
133 42.236.48.98 42.236.48.106 河南省郑州市 联通
134 42.236.48.107 42.236.48.115 河南省郑州市 360搜索蜘蛛
135 42.236.48.116 42.236.48.134 河南省郑州市 联通
136 42.236.48.135 42.236.48.143 河南省郑州市 360搜索蜘蛛
137 42.236.48.144 42.236.48.152 河南省郑州市 联通
138 42.236.48.153 42.236.48.161 河南省郑州市 360搜索蜘蛛
139 42.236.48.162 42.236.48.170 河南省郑州市 联通
140 42.236.48.171 42.236.48.179 河南省郑州市 360搜索蜘蛛
141 42.236.48.180 42.236.48.198 河南省郑州市 联通
142 42.236.48.199 42.236.48.207 河南省郑州市 360搜索蜘蛛
143 42.236.48.208 42.236.48.216 河南省郑州市 联通
144 42.236.48.217 42.236.48.225 河南省郑州市 360搜索蜘蛛
145 42.236.48.226 42.236.48.234 河南省郑州市 联通
146 42.236.48.235 42.236.48.243 河南省郑州市 360搜索蜘蛛
147 42.236.48.244 42.236.49.6 河南省郑州市 联通
148 42.236.49.7 42.236.49.15 河南省郑州市 360搜索蜘蛛
149 42.236.49.16 42.236.49.24 河南省郑州市 联通
150 42.236.49.25 42.236.49.51 河南省郑州市 360搜索蜘蛛
151 42.236.49.52 42.236.49.70 河南省郑州市 联通
152 42.236.49.71 42.236.49.79 河南省郑州市 360搜索蜘蛛
153 42.236.49.80 42.236.49.88 河南省郑州市 联通
154 42.236.49.89 42.236.49.97 河南省郑州市 360搜索蜘蛛
155 42.236.49.98 42.236.49.106 河南省郑州市 联通
156 42.236.49.107 42.236.49.115 河南省郑州市 360搜索蜘蛛
157 42.236.49.116 42.236.49.134 河南省郑州市 联通
158 42.236.49.135 42.236.49.142 河南省郑州市 360搜索蜘蛛
159 42.236.49.143 42.236.49.152 河南省郑州市 联通
160 42.236.49.153 42.236.49.161 河南省郑州市 360搜索蜘蛛
161 42.236.49.162 42.236.49.170 河南省郑州市 联通
162 42.236.49.171 42.236.49.179 河南省郑州市 360搜索蜘蛛
163 42.236.49.180 42.236.49.198 河南省郑州市 联通
164 42.236.49.199 42.236.49.207 河南省郑州市 360搜索蜘蛛
165 42.236.49.208 42.236.49.216 河南省郑州市 联通
166 42.236.49.217 42.236.49.225 河南省郑州市 360搜索蜘蛛
167 42.236.49.226 42.236.49.234 河南省郑州市 联通
168 42.236.49.235 42.236.49.243 河南省郑州市 360搜索蜘蛛
169 42.236.49.244 42.236.50.6 河南省郑州市 联通
170 42.236.50.7 42.236.50.14 河南省郑州市 360搜索蜘蛛
171 42.236.50.15 42.236.50.34 河南省郑州市 联通
172 42.236.50.35 42.236.50.43 河南省郑州市 360搜索蜘蛛
173 42.236.50.44 42.236.50.70 河南省郑州市 联通
174 42.236.50.71 42.236.50.78 河南省郑州市 360搜索蜘蛛
175 42.236.50.79 42.236.50.98 河南省郑州市 联通
176 42.236.50.99 42.236.50.107 河南省郑州市 360搜索蜘蛛
177 42.236.50.108 42.236.50.134 河南省郑州市 联通
178 42.236.50.135 42.236.50.143 河南省郑州市 360搜索蜘蛛
179 42.236.50.144 42.236.50.152 河南省郑州市 联通
180 42.236.50.153 42.236.50.161 河南省郑州市 360搜索蜘蛛
181 42.236.50.162 42.236.50.170 河南省郑州市 联通
182 42.236.50.171 42.236.50.178 河南省郑州市 360搜索蜘蛛
183 42.236.50.179 42.236.50.198 河南省郑州市 联通
184 42.236.50.199 42.236.50.207 河南省郑州市 360搜索蜘蛛
185 42.236.50.208 42.236.50.216 河南省郑州市 联通
186 42.236.50.217 42.236.50.225 河南省郑州市 360搜索蜘蛛
187 42.236.50.226 42.236.50.235 河南省郑州市 联通
188 42.236.50.236 42.236.50.241 河南省郑州市 360搜索蜘蛛
189 42.236.50.242 42.236.51.6 河南省郑州市 联通
190 42.236.51.7 42.236.51.19 河南省郑州市 360搜索蜘蛛
191 42.236.51.20 42.236.51.24 河南省郑州市 联通
192 42.236.51.25 42.236.51.56 河南省郑州市 360搜索蜘蛛
193 42.236.51.57 42.236.51.70 河南省郑州市 联通
194 42.236.51.71 42.236.51.84 河南省郑州市 360搜索蜘蛛
195 42.236.51.85 42.236.51.88 河南省郑州市 联通
196 42.236.51.89 42.236.51.102 河南省郑州市 360搜索蜘蛛
197 42.236.51.103 42.236.51.106 河南省郑州市 联通
198 42.236.51.107 42.236.51.120 河南省郑州市 360搜索蜘蛛
199 42.236.51.121 42.236.51.134 河南省郑州市 联通
200 42.236.51.135 42.236.51.148 河南省郑州市 360搜索蜘蛛
201 42.236.51.149 42.236.51.152 河南省郑州市 联通
202 42.236.51.153 42.236.51.184 河南省郑州市 360搜索蜘蛛
203 42.236.51.185 42.236.51.198 河南省郑州市 联通
204 42.236.51.199 42.236.51.212 河南省郑州市 360搜索蜘蛛
205 42.236.51.213 42.236.51.216 河南省郑州市 联通
206 42.236.51.217 42.236.51.230 河南省郑州市 360搜索蜘蛛
207 42.236.51.231 42.236.51.234 河南省郑州市 联通
208 42.236.51.235 42.236.51.248 河南省郑州市 360搜索蜘蛛
209 42.236.51.249 42.236.52.6 河南省郑州市 联通
210 42.236.52.7 42.236.52.20 河南省郑州市 360搜索蜘蛛
211 42.236.52.21 42.236.52.24 河南省郑州市 联通
212 42.236.52.25 42.236.52.38 河南省郑州市 360搜索蜘蛛
213 42.236.52.39 42.236.52.42 河南省郑州市 联通
214 42.236.52.43 42.236.52.56 河南省郑州市 360搜索蜘蛛
215 42.236.52.57 42.236.52.70 河南省郑州市 联通
216 42.236.52.71 42.236.52.79 河南省郑州市 360搜索蜘蛛
217 42.236.52.80 42.236.52.80 河南省郑州市 联通
218 42.236.52.81 42.236.52.102 河南省郑州市 360搜索蜘蛛
219 42.236.52.103 42.236.52.106 河南省郑州市 联通
220 42.236.52.107 42.236.52.120 河南省郑州市 360搜索蜘蛛
221 42.236.52.121 42.236.52.134 河南省郑州市 联通
222 42.236.52.135 42.236.52.147 河南省郑州市 360搜索蜘蛛
223 42.236.52.148 42.236.52.152 河南省郑州市 联通
224 42.236.52.153 42.236.52.166 河南省郑州市 360搜索蜘蛛
225 42.236.52.167 42.236.52.170 河南省郑州市 联通
226 42.236.52.171 42.236.52.212 河南省郑州市 360搜索蜘蛛
227 42.236.52.213 42.236.52.216 河南省郑州市 联通
228 42.236.52.217 42.236.52.230 河南省郑州市 360搜索蜘蛛
229 42.236.52.231 42.236.52.234 河南省郑州市 联通
230 42.236.52.235 42.236.52.248 河南省郑州市 360搜索蜘蛛
231 42.236.52.249 42.236.53.6 河南省郑州市 联通
232 42.236.53.7 42.236.53.20 河南省郑州市 360搜索蜘蛛
233 42.236.53.21 42.236.53.24 河南省郑州市 联通
234 42.236.53.25 42.236.53.38 河南省郑州市 360搜索蜘蛛
235 42.236.53.39 42.236.53.42 河南省郑州市 联通
236 42.236.53.43 42.236.53.56 河南省郑州市 360搜索蜘蛛
237 42.236.53.57 42.236.53.70 河南省郑州市 联通
238 42.236.53.71 42.236.53.84 河南省郑州市 360搜索蜘蛛
239 42.236.53.85 42.236.53.88 河南省郑州市 联通
240 42.236.53.89 42.236.53.102 河南省郑州市 360搜索蜘蛛
241 42.236.53.103 42.236.53.106 河南省郑州市 联通
242 42.236.53.107 42.236.53.120 河南省郑州市 360搜索蜘蛛
243 42.236.53.121 42.236.53.134 河南省郑州市 联通
244 42.236.53.135 42.236.53.148 河南省郑州市 360搜索蜘蛛
245 42.236.53.149 42.236.53.152 河南省郑州市 联通
246 42.236.53.153 42.236.53.166 河南省郑州市 360搜索蜘蛛
247 42.236.53.167 42.236.53.170 河南省郑州市 联通
248 42.236.53.171 42.236.53.178 河南省郑州市 360搜索蜘蛛
249 42.236.53.179 42.236.53.181 河南省郑州市 联通
250 42.236.53.182 42.236.53.184 河南省郑州市 360搜索蜘蛛
251 42.236.53.185 42.236.54.1 河南省郑州市 联通
252 42.236.54.2 42.236.54.62 河南省郑州市 360搜索蜘蛛
253 42.236.54.63 42.236.55.1 河南省郑州市 联通
254 42.236.55.2 42.236.55.60 河南省郑州市 360搜索蜘蛛
255 42.236.55.61 42.236.70.255 河南省郑州市 联通
256 42.236.71.0 42.236.71.255 河南省郑州市 网宿科技股份有限公司联通CDN节点
257 42.236.72.0 42.236.72.255 河南省郑州市 加速乐联通CDN节点
258 42.236.73.0 42.236.99.1 河南省郑州市 联通
259 42.236.99.2 42.236.99.92 河南省郑州市 360搜索蜘蛛
260 42.236.99.93 42.236.99.129 河南省郑州市 联通
261 42.236.99.130 42.236.99.190 河南省郑州市 360搜索蜘蛛
262 42.236.99.191 42.236.99.193 河南省郑州市 联通
263 42.236.99.194 42.236.99.254 河南省郑州市 360搜索蜘蛛
264 42.236.99.255 42.236.101.193 河南省郑州市 联通
265 42.236.101.194 42.236.101.252 河南省郑州市 360搜索蜘蛛
266 42.236.101.253 42.236.102.1 河南省郑州市 联通
267 42.236.102.2 42.236.103.85 河南省郑州市 360搜索蜘蛛
268 42.236.103.86 42.236.103.105 河南省郑州市 联通
269 42.236.103.106 42.236.103.125 河南省郑州市 360搜索蜘蛛
270 42.236.103.126 42.237.191.255 河南省郑州市 联通
271 49.122.0.0 49.122.23.255 河南省郑州市 河南财经大学
272 49.122.70.0 49.122.70.255 河南省郑州市 教育网
273 59.69.192.0 59.69.207.255 河南省郑州市 郑州职业技术学院
274 59.69.208.0 59.69.223.255 河南省郑州市 郑州大学体育学院
275 59.70.16.0 59.70.31.255 河南省郑州市 黄河科技学院
276 59.70.48.0 59.70.63.255 河南省郑州市 河南农业大学
277 59.70.112.0 59.70.127.255 河南省郑州市 河南财经学院成功学院
278 59.70.128.0 59.70.159.255 河南省郑州市 郑州轻工业学院
279 59.70.160.0 59.70.167.255 河南省郑州市 中原工学院信息商务学院
280 59.70.176.0 59.70.191.255 河南省郑州市 郑州铁路职业技术学院
281 59.70.224.0 59.70.255.255 河南省郑州市 郑州大学
282 61.52.0.0 61.52.1.193 河南省郑州市 联通
283 61.52.1.194 61.52.1.194 河南省郑州市 金通计算机公司(西郊)
284 61.52.1.195 61.52.8.241 河南省郑州市 联通
285 61.52.8.242 61.52.8.242 河南省郑州市 黄河科技大学南区
286 61.52.8.243 61.52.11.251 河南省郑州市 联通
287 61.52.11.252 61.52.11.252 河南省郑州市二七区 黄河科技大学慧聪网吧
288 61.52.11.253 61.52.15.229 河南省郑州市 联通
289 61.52.15.230 61.52.15.230 河南省郑州市 沙洋县毛李镇苹果网吧(鲁店)
290 61.52.15.231 61.52.15.243 河南省郑州市 联通
291 61.52.15.244 61.52.15.244 河南省郑州市 开心网络
292 61.52.15.245 61.52.15.245 河南省郑州市 十八里河开心网络
293 61.52.15.246 61.52.21.255 河南省郑州市 联通
294 61.52.22.0 61.52.22.255 河南省郑州市巩义市 联通
295 61.52.23.0 61.52.31.38 河南省郑州市 联通
296 61.52.31.39 61.52.31.39 河南省郑州市 美术学院
297 61.52.31.40 61.52.31.102 河南省郑州市 联通
298 61.52.31.103 61.52.31.103 河南省郑州市 高新区永和制药有限公司
299 61.52.31.104 61.52.46.168 河南省郑州市 联通
300 61.52.46.169 61.52.46.169 河南省郑州市 郑汴路英协网吧
301 61.52.46.170 61.52.50.109 河南省郑州市 联通
302 61.52.50.110 61.52.50.110 河南省郑州市 中州通信公司
303 61.52.50.111 61.52.60.178 河南省郑州市 联通
304 61.52.60.179 61.52.60.179 河南省郑州市 鼎达科贸有限公司数据中心
305 61.52.60.180 61.52.72.21 河南省郑州市 联通
306 61.52.72.22 61.52.72.22 河南省郑州市 河南农业大学校园网
307 61.52.72.23 61.52.73.101 河南省郑州市 联通
308 61.52.73.102 61.52.73.102 河南省郑州市 河南工业大学
309 61.52.73.103 61.52.75.108 河南省郑州市 联通
310 61.52.75.109 61.52.75.109 河南省郑州市 晨阳通讯科技有限公司
311 61.52.75.110 61.52.75.174 河南省郑州市 联通
312 61.52.75.175 61.52.75.175 河南省郑州市 思达买河南纺专学生宿舍4楼网吧
313 61.52.75.176 61.52.75.199 河南省郑州市 联通
314 61.52.75.200 61.52.75.200 河南省郑州市 晨阳通讯科技有限公司
315 61.52.75.201 61.52.106.4 河南省郑州市 联通
316 61.52.106.5 61.52.106.5 河南省郑州市 河南省信息产业厅
317 61.52.106.6 61.52.106.21 河南省郑州市 联通
318 61.52.106.22 61.52.106.22 河南省郑州市 政六街5号思达商务
319 61.52.106.23 61.52.114.255 河南省郑州市 联通
320 61.52.115.0 61.52.115.255 河南省郑州市荥阳县 联通
321 61.52.116.0 61.52.119.71 河南省郑州市 联通
322 61.52.119.72 61.52.119.72 河南省郑州市 河南信息工程学校
323 61.52.119.73 61.52.121.174 河南省郑州市 联通
324 61.52.121.175 61.52.121.175 河南省郑州市 蓝讯网络发展有限公司
325 61.52.121.176 61.52.125.240 河南省郑州市 联通
326 61.52.125.241 61.52.125.241 河南省郑州市 十一中分校
327 61.52.125.242 61.52.125.250 河南省郑州市 联通
328 61.52.125.251 61.52.125.251 河南省郑州市 中国国际期货经纪有限公司郑州营业部
329 61.52.125.252 61.52.134.100 河南省郑州市 联通
330 61.52.134.101 61.52.134.101 河南省郑州市 拓创通信技术有限公司
331 61.52.134.102 61.52.139.83 河南省郑州市 联通
332 61.52.139.84 61.52.139.84 河南省郑州市 商校实验楼1405机房
333 61.52.139.85 61.52.139.137 河南省郑州市 联通
334 61.52.139.138 61.52.139.138 河南省郑州市 商业学校图书馆机房
335 61.52.139.139 61.52.142.217 河南省郑州市 联通
336 61.52.142.218 61.52.142.218 河南省郑州市 思酷设计广告传媒有限公司
337 61.52.142.219 61.52.143.11 河南省郑州市 联通
338 61.52.143.12 61.52.143.12 河南省郑州市 连邦软件培训中心
339 61.52.143.13 61.52.158.17 河南省郑州市 联通
340 61.52.158.19 61.52.174.130 河南省郑州市 联通
341 61.52.174.131 61.52.174.131 河南省郑州市 中国人民解放军防空兵指挥学院
342 61.52.174.132 61.52.175.217 河南省郑州市 联通
343 61.52.175.218 61.52.175.218 河南省郑州市 巩义市成功学院
344 61.52.175.219 61.52.245.255 河南省郑州市 联通
345 61.52.246.0 61.52.246.255 河南省郑州市 通信宽带王
346 61.52.247.0 61.52.251.96 河南省郑州市 联通
347 61.52.251.97 61.52.251.97 河南省郑州市 丰乐园大酒店
348 61.52.251.98 61.52.253.123 河南省郑州市 联通
349 61.52.253.124 61.52.253.124 河南省郑州市 荣华商务
350 61.52.253.125 61.52.254.241 河南省郑州市 联通
351 61.52.254.242 61.52.254.242 河南省郑州市 四中北校区
352 61.52.254.243 61.52.255.255 河南省郑州市 联通
353 61.136.88.0 61.136.92.255 河南省郑州市 联通
354 61.136.96.0 61.136.96.255 河南省郑州市 联通
355 61.136.114.0 61.136.114.157 河南省郑州市 联通
356 61.136.114.158 61.136.114.158 河南省郑州市 文化路羽丰网吧
357 61.136.114.159 61.136.114.255 河南省郑州市 联通
358 61.136.119.0 61.136.119.117 河南省郑州市 联通
359 61.136.119.119 61.136.121.255 河南省郑州市 联通
360 61.136.127.0 61.136.129.255 河南省郑州市 联通
361 61.158.151.0 61.158.154.255 河南省郑州市 联通
362 61.158.235.0 61.158.235.255 河南省郑州市 联通
363 61.158.236.0 61.158.236.255 河南省郑州市 北京蓝汛通信技术有限责任公司CDN节点(联通)
364 61.158.237.0 61.158.239.255 河南省郑州市 联通
365 61.158.240.0 61.158.240.255 河南省郑州市 同兴万点(北京)网络技术有限公司联通CDN节点
366 61.158.241.0 61.158.245.255 河南省郑州市 联通
367 61.158.246.0 61.158.246.255 河南省郑州市 北京搜狐互联网信息服务有限公司联通节点
368 61.158.247.0 61.158.247.255 河南省郑州市 联通
369 61.158.248.0 61.158.249.255 河南省郑州市 北京蓝汛通信技术有限责任公司CDN节点(联通)
370 61.158.250.0 61.158.255.255 河南省郑州市 联通
371 61.163.69.0 61.163.69.65 河南省郑州市新郑市 联通
372 61.163.69.66 61.163.69.66 河南省郑州市 连众网吧(马寨镇)
373 61.163.69.67 61.163.69.255 河南省郑州市新郑市 联通
374 61.163.70.0 61.163.71.72 河南省郑州市 联通
375 61.163.71.73 61.163.71.73 河南省郑州市新郑市 人民东路西亚斯来来往往网吧
376 61.163.71.74 61.163.72.17 河南省郑州市 联通
377 61.163.72.18 61.163.72.18 河南省郑州市 北大学城零度网吧
378 61.163.72.19 61.163.74.213 河南省郑州市 联通
379 61.163.74.214 61.163.74.214 河南省郑州市中牟县 四通网吧
380 61.163.74.215 61.163.75.105 河南省郑州市 联通
381 61.163.75.106 61.163.75.106 河南省郑州市新郑市 炎黄在线网吧
382 61.163.75.107 61.163.86.101 河南省郑州市 联通
383 61.163.86.102 61.163.86.102 河南省郑州市 时空网络
384 61.163.86.103 61.163.93.217 河南省郑州市 联通
385 61.163.93.218 61.163.93.218 河南省郑州市 和信集团公司
386 61.163.93.219 61.163.98.255 河南省郑州市 联通
387 61.163.99.8 61.163.99.121 河南省郑州市 联通
388 61.163.99.122 61.163.99.122 河南省郑州市 小熊同乐路店(同乐路168号)
389 61.163.99.123 61.163.99.124 河南省郑州市 联通
390 61.163.99.125 61.163.99.125 河南省郑州市 小熊网吧同乐路店
391 61.163.99.126 61.163.102.189 河南省郑州市 联通
392 61.163.102.190 61.163.102.190 河南省郑州市 荥阳网吧(信息工程学院)
393 61.163.102.191 61.163.103.171 河南省郑州市 联通
394 61.163.103.172 61.163.103.176 河南省郑州市 龙湖镇新动感网络会所
395 61.163.103.177 61.163.107.93 河南省郑州市 联通
396 61.163.107.94 61.163.107.94 河南省郑州市 郑东新区商务内环17号郑州人民广播电台
397 61.163.107.95 61.163.108.255 河南省郑州市 联通
398 61.163.128.0 61.163.140.255 河南省郑州市 联通
399 61.163.144.0 61.163.156.55 河南省郑州市 联通
400 61.163.156.56 61.163.156.56 河南省郑州市 聚星文化传媒有限公司
401 61.163.156.57 61.163.160.255 河南省郑州市 联通
402 61.163.191.0 61.163.191.67 河南省周口市 /郑州市联通
403 61.163.191.69 61.163.191.255 河南省周口市 /郑州市联通
404 61.163.210.0 61.163.211.255 河南省郑州市 联通
405 61.163.221.0 61.163.221.117 河南省郑州市 联通
406 61.163.221.118 61.163.221.118 河南省郑州市 金环网吧
407 61.163.221.119 61.163.221.255 河南省郑州市 联通
408 61.163.228.0 61.163.228.75 河南省郑州市 联通
409 61.163.228.76 61.163.228.76 河南省郑州市 电业局
410 61.163.228.77 61.163.228.229 河南省郑州市 联通
411 61.163.228.230 61.163.228.230 河南省郑州市 河南财经学院校园网
412 61.163.228.231 61.163.228.241 河南省郑州市 联通
413 61.163.228.242 61.163.228.255 河南省郑州市 思达数码大厦
414 61.163.229.0 61.163.230.197 河南省郑州市 联通
415 61.163.230.198 61.163.230.198 河南省郑州市荥阳市 兰花草公司
416 61.163.230.199 61.163.230.255 河南省郑州市 联通
417 61.163.233.0 61.163.234.255 河南省郑州市 联通
418 61.163.242.0 61.163.244.255 河南省郑州市 中移铁通
419 61.163.245.0 61.163.245.211 河南省郑州市 /济源市铁通
420 61.163.245.213 61.163.245.255 河南省郑州市 /济源市铁通
421 61.163.246.0 61.163.246.143 河南省郑州市 /南阳市联通
422 61.163.246.152 61.163.246.255 河南省郑州市 /南阳市联通
423 61.163.250.0 61.163.251.255 河南省郑州市 联通
424 61.163.252.0 61.163.252.255 河南省郑州市荥阳市 联通
425 61.168.0.0 61.168.8.255 河南省郑州市 联通
426 61.168.9.0 61.168.9.255 河南省郑州市登封市 联通
427 61.168.10.0 61.168.22.18 河南省郑州市 联通
428 61.168.22.19 61.168.22.19 河南省郑州市 聚友网络
429 61.168.22.20 61.168.39.255 河南省郑州市 联通
430 61.168.222.0 61.168.222.255 河南省郑州市 联通
431 61.168.251.0 61.168.251.255 河南省郑州市 联通
432 61.168.253.0 61.168.253.255 河南省郑州市 联通
433 61.232.184.0 61.232.185.255 河南省郑州市 中移铁通
434 61.233.72.0 61.233.72.255 河南省郑州市 中移铁通
435 61.233.75.0 61.233.75.255 河南省郑州市 中移铁通
436 61.233.77.0 61.233.87.255 河南省郑州市 中移铁通
437 61.242.212.0 61.242.212.255 河南省郑州市 联通
438 61.242.214.0 61.242.215.47 河南省郑州市 联通
439 61.242.215.48 61.242.215.55 河南省郑州市 教育学院
440 61.242.215.56 61.242.215.225 河南省郑州市 联通
441 61.242.215.227 61.242.215.227 河南省郑州市 巩义市联通办公网
442 61.242.215.245 61.242.216.36 河南省郑州市 联通
443 61.242.216.37 61.242.216.37 河南省郑州市 白象集团(湖南分公司)
444 61.242.216.38 61.242.216.255 河南省郑州市 联通
445 61.242.218.0 61.242.218.47 河南省郑州市 联通
446 61.242.218.48 61.242.218.55 河南省郑州市 紫荆山商务中心
447 61.242.218.56 61.242.218.81 河南省郑州市 联通
448 61.242.218.82 61.242.218.86 河南省郑州市 马寨经济开发区澍青医学院
449 61.242.218.87 61.242.218.240 河南省郑州市 联通
450 61.242.218.241 61.242.218.241 河南省郑州市 河南公安高等专科学校
451 61.242.218.242 61.242.218.255 河南省郑州市 联通
452 61.242.222.135 61.242.222.136 河南省开封市 /郑州市联通
453 61.242.222.138 61.242.222.139 河南省开封市 /郑州市联通
454 61.242.222.141 61.242.222.145 河南省开封市 /郑州市联通
455 61.242.222.147 61.242.222.161 河南省开封市 /郑州市联通
456 61.242.222.163 61.242.222.227 河南省开封市 /郑州市联通
457 61.242.222.228 61.242.222.228 河南省郑州市 郑州机械研究所
458 61.242.222.229 61.242.222.255 河南省开封市 /郑州市联通
459 101.104.192.0 101.104.223.255 河南省郑州市 鹏博士长城宽带
460 103.22.188.0 103.22.191.255 河南省郑州市 河南电联通信技术有限公司
461 103.237.184.0 103.237.184.255 河南省郑州市 广电网
462 103.254.72.0 103.254.75.255 河南省郑州市 河南水木汇金计算机科技有限公司香港新世界电讯节点
463 106.33.0.0 106.34.255.255 河南省郑州市 电信
464 106.46.192.0 106.46.255.255 河南省郑州市 电信
465 111.5.0.0 111.5.127.255 河南省郑州市 移动
466 111.7.0.0 111.7.63.255 河南省郑州市 移动
467 111.7.173.0 111.7.191.255 河南省郑州市 移动
468 111.7.224.0 111.7.247.255 河南省郑州市 移动
469 115.56.1.0 115.56.1.255 河南省郑州市荥阳市 联通
470 115.56.3.0 115.56.3.255 河南省郑州市新密市 联通
471 115.56.5.0 115.56.24.255 河南省郑州市 联通
472 115.57.0.0 115.57.255.255 河南省郑州市 联通
473 115.58.201.0 115.58.201.255 河南省郑州市 联通
474 115.60.0.0 115.60.3.255 河南省郑州市 联通
475 115.60.4.0 115.60.4.255 河南省郑州市巩义市 联通
476 115.60.5.0 115.60.51.151 河南省郑州市 联通
477 115.60.51.152 115.60.51.152 河南省郑州市 相思树网吧(龙王乡龙王村)
478 115.60.51.153 115.60.55.157 河南省郑州市 联通
479 115.60.55.158 115.60.55.158 河南省郑州市 河南工程学院
480 115.60.55.159 115.60.55.169 河南省郑州市 联通
481 115.60.55.170 115.60.55.170 河南省郑州市 河南工程学院
482 115.60.55.171 115.60.74.255 河南省郑州市 联通
483 115.60.75.0 115.60.78.255 河南省郑州市新密市 联通
484 115.60.79.0 115.60.112.255 河南省郑州市 联通
485 115.60.114.0 115.60.120.71 河南省郑州市 联通
486 115.60.120.72 115.60.120.72 河南省郑州市 相约网络(花园路东关乎屯)
487 115.60.120.73 115.60.141.255 河南省郑州市 联通
488 115.60.142.0 115.60.142.255 河南省郑州市巩义市 联通
489 115.60.143.0 115.60.156.255 河南省郑州市 联通
490 115.60.157.0 115.60.159.255 河南省郑州市金水区 联通
491 115.60.160.0 115.61.44.255 河南省郑州市 联通
492 115.61.45.0 115.61.45.255 河南省郑州市新郑市 联通
493 115.61.46.0 115.61.78.255 河南省郑州市 联通
494 115.61.80.0 115.61.91.255 河南省郑州市 联通
495 115.61.92.0 115.61.92.255 河南省郑州市新密市 联通
496 115.61.93.0 115.61.141.255 河南省郑州市 联通
497 115.61.142.0 115.61.142.255 河南省郑州市荥阳市 联通
498 115.61.143.0 115.61.147.255 河南省郑州市 联通
499 115.61.148.0 115.61.148.255 河南省郑州市新郑市 联通
500 115.61.149.0 115.61.151.255 河南省郑州市 联通
501 115.61.152.0 115.61.152.255 河南省郑州市巩义市 联通
502 115.61.153.0 115.61.185.255 河南省郑州市 联通
503 115.61.186.0 115.61.186.255 河南省郑州市巩义市 联通
504 115.61.187.0 115.61.211.255 河南省郑州市 联通
505 115.61.212.0 115.61.212.255 河南省郑州市新郑市 联通
506 115.61.213.0 115.61.217.255 河南省郑州市 联通
507 115.61.218.0 115.61.222.255 河南省郑州市新密市 联通
508 115.61.223.0 115.61.230.255 河南省郑州市 联通
509 115.61.231.0 115.61.231.255 河南省郑州市登封市 联通
510 115.61.232.0 115.61.254.255 河南省郑州市 联通
511 115.61.255.0 115.61.255.255 河南省郑州市巩义市 联通
512 115.157.128.0 115.157.151.255 河南省郑州市 河南商业大学
513 115.157.152.0 115.157.159.255 河南省郑州市 河南科技学院
514 115.157.160.0 115.157.191.255 河南省郑州市 河南教育大学
515 115.158.64.0 115.158.95.255 河南省郑州市 郑州轻工业大学
516 115.158.96.0 115.158.111.255 河南省郑州市 河南工程大学
517 115.158.112.0 115.158.119.255 河南省郑州市 布瑞达理工职业学院
518 115.158.120.0 115.158.123.255 河南省郑州市 万方科技学院
519 115.158.128.0 115.158.159.255 河南省郑州市 黄河科技大学
520 115.158.160.0 115.158.191.255 河南省郑州市 郑州经贸职业学院
521 115.158.192.0 115.158.255.255 河南省郑州市 郑州航空工业管理大学
522 116.255.128.0 116.255.141.203 河南省郑州市 景安网络BGP数据中心
523 116.255.141.204 116.255.141.204 河南省郑州市 东陆互联景安数据中心节点
524 116.255.141.205 116.255.141.207 河南省郑州市 景安网络BGP数据中心
525 116.255.141.208 116.255.141.208 河南省郑州市 东陆互联景安数据中心节点
526 116.255.141.209 116.255.141.213 河南省郑州市 景安网络BGP数据中心
527 116.255.141.214 116.255.141.215 河南省郑州市 东陆互联景安数据中心节点
528 116.255.141.216 116.255.146.242 河南省郑州市 景安网络BGP数据中心
529 116.255.146.243 116.255.146.243 河南省郑州市 东陆互联景安数据中心节点
530 116.255.146.244 116.255.146.251 河南省郑州市 景安网络BGP数据中心
531 116.255.146.252 116.255.146.252 河南省郑州市 东陆互联景安数据中心节点
532 116.255.146.253 116.255.230.63 河南省郑州市 景安网络BGP数据中心
533 116.255.230.64 116.255.230.91 河南省郑州市 蓝队网络(景安机房)
534 116.255.230.92 116.255.255.255 河南省郑州市 景安网络BGP数据中心
535 117.136.22.0 117.136.22.255 河南省郑州市 移动数据上网公共出口
536 117.136.36.0 117.136.36.255 河南省郑州市 移动数据上网公共出口
537 117.136.44.0 117.136.44.255 河南省郑州市 移动数据上网公共出口
538 117.136.61.0 117.136.61.255 河南省郑州市 移动数据上网公共出口
539 117.158.0.0 117.158.7.255 河南省郑州市 移动
540 117.158.129.0 117.158.129.255 河南省郑州市 移动
541 117.158.214.239 117.158.214.254 河南省郑州市 文化专网CDN节点
542 117.158.217.247 117.158.217.247 河南省郑州市 文化专网CDN节点
543 117.160.128.0 117.160.159.255 河南省郑州市 河南移动郑州分公司
544 120.194.0.0 120.194.31.255 河南省郑州市 移动
545 120.194.181.0 120.194.181.255 河南省郑州市 移动
546 120.219.0.0 120.219.63.255 河南省郑州市 移动
547 120.219.128.0 120.219.191.255 河南省郑州市 移动
548 122.78.144.0 122.78.159.255 河南省郑州市 中移铁通
549 122.79.13.0 122.79.13.255 河南省郑州市 中移铁通
550 122.112.96.0 122.112.143.255 河南省郑州市 广电网
551 122.112.157.0 122.112.195.255 河南省郑州市 广电网
552 122.112.208.0 122.112.223.255 河南省郑州市 广电网
553 122.114.0.0 122.114.255.255 河南省郑州市 景安BGP数据中心
554 122.115.64.0 122.115.79.255 河南省郑州市 广电网
555 122.206.80.0 122.206.83.255 河南省郑州市 郑州旅游职业学院
556 122.206.86.0 122.206.87.255 河南省郑州市 河南省工业学校
557 122.206.88.0 122.206.91.255 河南省郑州市 河南机电学校
558 122.206.92.0 122.206.93.255 河南省郑州市 河南电子科技学校
559 122.206.94.0 122.206.95.255 河南省郑州市 河南工业大学化学工业职业学院
560 122.206.96.0 122.206.111.255 河南省郑州市 河南财政税务高等专科学校
561 122.206.112.0 122.206.127.255 河南省郑州市 郑州经贸职业学院
562 122.206.160.0 122.206.191.255 河南省郑州市 郑州大学
563 123.4.208.0 123.4.208.255 河南省郑州市 联通
564 123.6.0.0 123.6.132.255 河南省郑州市 联通
565 123.6.133.0 123.6.133.255 河南省郑州市管城区 联通
566 123.6.134.0 123.6.196.154 河南省郑州市 联通
567 123.6.196.155 123.6.196.155 河南省郑州市 航空管理学院
568 123.6.196.156 123.7.13.255 河南省郑州市 联通
569 123.12.88.0 123.12.95.255 河南省郑州市 联通
570 123.13.160.0 123.13.167.255 河南省郑州市 联通
571 123.14.0.0 123.14.202.255 河南省郑州市 联通
572 123.14.203.0 123.14.203.255 河南省郑州市新郑县 联通
573 123.14.204.0 123.14.216.255 河南省郑州市 联通
574 123.14.217.0 123.14.217.255 河南省郑州市巩义市 联通
575 123.14.218.0 123.14.255.255 河南省郑州市 联通
576 123.15.6.0 123.15.6.255 河南省郑州市 联通
577 123.15.19.0 123.15.19.255 河南省郑州市 联通
578 123.15.32.0 123.15.34.216 河南省郑州市 联通
579 123.15.34.217 123.15.34.221 河南省郑州市 联通IDC机房
580 123.15.34.222 123.15.35.234 河南省郑州市 联通
581 123.15.35.235 123.15.35.235 河南省郑州市 小熊网吧(健康路与同乐路交叉口向西100米)
582 123.15.35.236 123.15.36.17 河南省郑州市 联通
583 123.15.36.18 123.15.36.18 河南省郑州市 黄河网吧(黄河医学院)
584 123.15.36.19 123.15.36.139 河南省郑州市 联通
585 123.15.36.140 123.15.36.151 河南省郑州市 河南工业大学莲花街校区
586 123.15.36.152 123.15.36.255 河南省郑州市 联通
587 123.15.37.0 123.15.37.25 河南省郑州市登封市 联通
588 123.15.37.26 123.15.37.26 河南省郑州市登封市 幽幽贝尔网吧
589 123.15.37.27 123.15.37.29 河南省郑州市登封市 联通
590 123.15.37.30 123.15.37.30 河南省郑州市登封市 中牟九州网吧
591 123.15.37.31 123.15.37.33 河南省郑州市登封市 联通
592 123.15.37.34 123.15.37.34 河南省郑州市巩义市 网域网吧(河南财经成功学院对面新兴家园门口)
593 123.15.37.35 123.15.37.221 河南省郑州市登封市 联通
594 123.15.37.222 123.15.37.222 河南省郑州市登封市 世纪网友俱乐部(中牟世纪商城四楼)
595 123.15.37.223 123.15.37.255 河南省郑州市登封市 联通
596 123.15.38.0 123.15.39.129 河南省郑州市 联通
597 123.15.39.130 123.15.39.130 河南省郑州市荥阳市 豫龙镇赵家庄诚信网吧
598 123.15.39.131 123.15.41.203 河南省郑州市 联通
599 123.15.41.204 123.15.41.204 河南省郑州市 大铺新公寓
600 123.15.41.205 123.15.41.205 河南省郑州市 陈寨星空网吧
601 123.15.41.206 123.15.43.113 河南省郑州市 联通
602 123.15.43.114 123.15.43.114 河南省郑州市 经贸职业学院内网吧
603 123.15.43.115 123.15.43.138 河南省郑州市 联通
604 123.15.43.139 123.15.43.139 河南省郑州市 前尘网吧
605 123.15.43.140 123.15.43.225 河南省郑州市 联通
606 123.15.43.226 123.15.43.226 河南省郑州市 马寨开发区海派网吧
607 123.15.43.227 123.15.45.33 河南省郑州市 联通
608 123.15.45.34 123.15.45.34 河南省郑州市 国通网吧(北大学城迎宾市场3楼)
609 123.15.45.35 123.15.45.241 河南省郑州市 联通
610 123.15.45.242 123.15.45.242 河南省郑州市金水区 嘉年华网吧(花园路与国基路交叉口)
611 123.15.45.243 123.15.46.125 河南省郑州市 联通
612 123.15.46.126 123.15.46.126 河南省郑州市荥阳市 豫龙镇中原网络会所网吧(宝葫芦超市三楼)
613 123.15.46.127 123.15.47.250 河南省郑州市 联通
614 123.15.47.251 123.15.47.251 河南省郑州市惠济区 开拓者网吧(古荥镇)
615 123.15.47.252 123.15.48.21 河南省郑州市 联通
616 123.15.48.22 123.15.48.22 河南省郑州市 动感地带娱乐会所
617 123.15.48.23 123.15.49.161 河南省郑州市 联通
618 123.15.49.162 123.15.49.162 河南省郑州市 创新网吧
619 123.15.49.163 123.15.50.82 河南省郑州市 联通
620 123.15.50.83 123.15.50.83 河南省郑州市 大同网络会所(马寨经济开发区)
621 123.15.50.84 123.15.51.165 河南省郑州市 联通
622 123.15.51.166 123.15.51.166 河南省郑州市 市豫龙镇蜘蛛部落网吧
623 123.15.51.167 123.15.51.235 河南省郑州市 联通
624 123.15.51.236 123.15.51.236 河南省郑州市新郑市 春晖网络休闲会所(龙湖镇双湖大道东段)
625 123.15.51.237 123.15.52.25 河南省郑州市 联通
626 123.15.52.26 123.15.52.26 河南省郑州市新郑市 彬彬网苑
627 123.15.52.27 123.15.52.65 河南省郑州市 联通
628 123.15.52.66 123.15.52.66 河南省郑州市新郑市 网苑科技网吧(龙湖镇工程学院对面)
629 123.15.52.67 123.15.53.245 河南省郑州市 联通
630 123.15.53.246 123.15.53.246 河南省郑州市 郑东新区中国中原大学生创业孵化园
631 123.15.53.247 123.15.58.19 河南省郑州市 联通
632 123.15.58.20 123.15.58.20 河南省郑州市 珠江期货有限公司
633 123.15.58.21 123.15.63.255 河南省郑州市 联通
634 123.52.0.0 123.52.7.255 河南省郑州市 电信
635 123.52.8.0 123.52.8.255 河南省郑州市二七区 电信
636 123.52.9.0 123.52.17.255 河南省郑州市 电信
637 123.52.18.0 123.52.18.255 河南省郑州市金水区 电信
638 123.52.19.0 123.52.47.255 河南省郑州市 电信
639 123.52.48.0 123.52.51.255 河南省郑州市荥阳市 电信
640 123.52.52.0 123.52.83.38 河南省郑州市 电信
641 123.52.83.39 123.52.83.39 河南省郑州市 上街区明基电脑
642 123.52.83.40 123.52.98.10 河南省郑州市 电信
643 123.52.98.11 123.52.98.11 河南省郑州市新郑市 蓝梦居网吧
644 123.52.98.12 123.52.127.255 河南省郑州市 电信
645 123.52.163.0 123.52.163.255 河南省郑州市惠济区 电信
646 123.53.171.0 123.53.171.255 河南省郑州市 电信
647 123.58.192.0 123.58.207.255 河南省郑州市 河南亿恩科技有限公司
648 123.101.0.0 123.101.63.255 河南省郑州市 电信
649 123.101.177.0 123.101.255.255 河南省郑州市 电信
650 123.149.0.0 123.149.63.255 河南省郑州市 电信
651 123.149.66.0 123.149.66.255 河南省郑州市登封市 电信
652 123.149.69.0 123.149.96.255 河南省郑州市 电信
653 123.149.97.0 123.149.97.255 河南省郑州市巩义市 电信
654 123.149.98.0 123.149.98.255 河南省郑州市 电信
655 123.149.99.0 123.149.99.255 河南省郑州市巩义市 电信
656 123.149.100.0 123.149.127.255 河南省郑州市 电信
657 123.149.191.0 123.149.199.1 河南省郑州市 电信
658 123.149.199.2 123.149.199.5 河南省郑州市 博远万顺信息科技有限公司
659 123.149.199.6 123.149.249.101 河南省郑州市 电信
660 123.149.249.102 123.149.249.102 河南省郑州市 柳林村蓝新网络会所
661 123.149.249.103 123.149.251.69 河南省郑州市 电信
662 123.149.251.70 123.149.251.70 河南省郑州市 东大学城展望网吧
663 123.149.251.71 123.149.255.255 河南省郑州市 电信
664 123.160.0.0 123.160.63.255 河南省郑州市 电信
665 123.160.128.0 123.160.131.255 河南省郑州市二七区 郑州铁路局小区
666 123.160.132.0 123.160.137.255 河南省郑州市 电信
667 123.160.138.0 123.160.138.255 河南省郑州市中原区 电信
668 123.160.139.0 123.160.220.217 河南省郑州市 电信
669 123.160.220.218 123.160.220.218 河南省郑州市 亿恩科技有限公司
670 123.160.220.219 123.160.244.54 河南省郑州市 电信
671 123.160.244.55 123.160.244.55 河南省郑州市 文化专网CDN节点
672 123.160.244.56 123.160.255.255 河南省郑州市 电信
673 123.161.192.0 123.161.207.41 河南省郑州市 电信
674 123.161.207.42 123.161.207.42 河南省郑州市 中录时空十二店(陇海东路231号)
675 123.161.207.43 123.161.223.255 河南省郑州市 电信
676 123.161.247.0 123.161.249.255 河南省郑州市 电信
677 123.161.251.0 123.161.255.255 河南省郑州市 电信
678 125.40.0.0 125.40.2.160 河南省郑州市 联通
679 125.40.2.161 125.40.2.161 河南省郑州市 贝思特快捷酒店
680 125.40.2.162 125.40.61.182 河南省郑州市 联通
681 125.40.61.183 125.40.61.183 河南省郑州市 民族饭店(城东路与顺河路交叉口)
682 125.40.61.184 125.40.107.255 河南省郑州市 联通
683 125.41.0.0 125.41.7.255 河南省郑州市 联通
684 125.41.8.0 125.41.8.255 河南省郑州市新密市 联通
685 125.41.9.0 125.41.44.255 河南省郑州市 联通
686 125.41.45.0 125.41.45.255 河南省郑州市荥阳市 联通
687 125.41.46.0 125.41.70.12 河南省郑州市 联通
688 125.41.70.13 125.41.70.13 河南省郑州市新郑市 卷烟厂
689 125.41.70.14 125.41.80.255 河南省郑州市 联通
690 125.41.81.0 125.41.83.255 河南省郑州市登封市 联通
691 125.41.84.0 125.41.91.113 河南省郑州市 联通
692 125.41.91.114 125.41.91.114 河南省郑州市新郑市 中原工学院信息商务学院(龙湖科技教育产业园区双湖大道2号)
693 125.41.91.115 125.41.104.167 河南省郑州市 联通
694 125.41.104.168 125.41.104.168 河南省郑州市 郑州大学工学院南四楼
695 125.41.104.169 125.41.125.255 河南省郑州市 联通
696 125.41.126.0 125.41.126.255 河南省郑州市 郑州大学(南校区)
697 125.41.127.0 125.41.156.255 河南省郑州市 联通
698 125.41.157.0 125.41.158.255 河南省郑州市荥阳市 联通
699 125.41.159.0 125.41.201.255 河南省郑州市 联通
700 125.41.202.0 125.41.202.60 河南省郑州市金水区 联通
701 125.41.202.61 125.41.202.61 河南省郑州市金水区 鹏飞网路会所(经五路红旗路)
702 125.41.202.62 125.41.202.255 河南省郑州市金水区 联通
703 125.41.203.0 125.41.255.255 河南省郑州市 联通
704 125.42.96.0 125.42.96.255 河南省郑州市巩义市 联通
705 125.42.100.0 125.42.103.255 河南省郑州市 联通
706 125.42.105.0 125.42.105.255 河南省郑州市登封市 联通
707 125.42.108.0 125.42.108.255 河南省郑州市 联通
708 125.44.176.0 125.44.178.255 河南省郑州市 联通
709 125.45.93.0 125.45.93.255 河南省郑州市 联通
710 125.46.11.0 125.46.11.255 河南省郑州市 联通
711 125.46.13.0 125.46.13.255 河南省郑州市 联通IDC机房
712 125.46.15.0 125.46.16.13 河南省郑州市 联通
713 125.46.16.14 125.46.16.14 河南省郑州市中牟县 网原之约网吧
714 125.46.16.15 125.46.16.57 河南省郑州市 联通
715 125.46.16.58 125.46.16.58 河南省郑州市巩义市 新密刘寨海燕网吧
716 125.46.16.59 125.46.16.81 河南省郑州市 联通
717 125.46.16.82 125.46.16.82 河南省郑州市巩义市 太阳雨网吧
718 125.46.16.83 125.46.16.229 河南省郑州市 联通
719 125.46.16.230 125.46.16.230 河南省郑州市巩义市 圣景网吧(中牟县中心市场)
720 125.46.16.231 125.46.16.255 河南省郑州市 联通
721 125.46.17.0 125.46.17.127 河南省郑州市 郑州大学
722 125.46.17.128 125.46.17.205 河南省郑州市 联通
723 125.46.17.206 125.46.17.206 河南省郑州市 博文网络金字塔店
724 125.46.17.207 125.46.18.17 河南省郑州市 联通
725 125.46.18.18 125.46.18.18 河南省郑州市新郑市 梦蓝网络服务公司
726 125.46.18.19 125.46.18.31 河南省郑州市 联通
727 125.46.18.32 125.46.18.39 河南省郑州市 九龙网吧
728 125.46.18.40 125.46.18.55 河南省郑州市 联通
729 125.46.18.56 125.46.18.63 河南省郑州市 龙腾网吧
730 125.46.18.64 125.46.18.71 河南省郑州市 联通
731 125.46.18.72 125.46.18.79 河南省郑州市 郑州工业安全职业学院
732 125.46.18.80 125.46.18.89 河南省郑州市 联通
733 125.46.18.90 125.46.18.90 河南省郑州市 开心果网吧
734 125.46.18.91 125.46.18.111 河南省郑州市 联通
735 125.46.18.112 125.46.18.119 河南省郑州市 阳光网吧
736 125.46.18.120 125.46.18.209 河南省郑州市 联通
737 125.46.18.210 125.46.18.211 河南省郑州市新郑市 四通网络家园(人民路新郑宾馆对面)
738 125.46.18.212 125.46.19.201 河南省郑州市 联通
739 125.46.19.202 125.46.19.202 河南省郑州市 零度聚阵八店(东明路与纬四路交叉口西北处)
740 125.46.19.203 125.46.21.196 河南省郑州市 联通
741 125.46.21.197 125.46.21.197 河南省郑州市 花园口镇网络家园金桥路店(京水社区)
742 125.46.21.198 125.46.21.209 河南省郑州市 联通
743 125.46.21.210 125.46.21.210 河南省郑州市 惠济区老鸦陈博文网络家园
744 125.46.21.211 125.46.21.218 河南省郑州市 联通
745 125.46.21.219 125.46.21.219 河南省郑州市 蓝新网络会所
746 125.46.21.220 125.46.21.235 河南省郑州市 联通
747 125.46.21.236 125.46.21.236 河南省郑州市 盛大自由空间直营十店
748 125.46.21.237 125.46.21.255 河南省郑州市 联通
749 125.46.22.0 125.46.22.255 河南省郑州市 网宿科技股份有限公司联通CDN节点
750 125.46.23.0 125.46.23.109 河南省郑州市 联通
751 125.46.23.110 125.46.23.110 河南省郑州市登封市 伊人科技网吧
752 125.46.23.111 125.46.23.179 河南省郑州市 联通
753 125.46.23.180 125.46.23.180 河南省郑州市 天旺广场国通网吧
754 125.46.23.181 125.46.24.41 河南省郑州市 联通
755 125.46.24.42 125.46.24.42 河南省郑州市 淘金网络音乐会所(城东路78号)
756 125.46.24.43 125.46.24.51 河南省郑州市 联通
757 125.46.24.52 125.46.24.52 河南省郑州市金水区 今日互联网上网有限公司(庙李镇)
758 125.46.24.53 125.46.25.99 河南省郑州市 联通
759 125.46.25.100 125.46.25.100 河南省郑州市中牟县 新世纪网吧
760 125.46.25.101 125.46.25.145 河南省郑州市 联通
761 125.46.25.146 125.46.25.146 河南省郑州市中牟县 世纪网友俱乐部
762 125.46.25.147 125.46.25.149 河南省郑州市 联通
763 125.46.25.150 125.46.25.150 河南省郑州市 成才之路网友俱乐部B区(中牟县世纪商城四楼)
764 125.46.25.151 125.46.25.193 河南省郑州市 联通
765 125.46.25.194 125.46.25.194 河南省郑州市中牟县 黑蜘蛛网吧
766 125.46.25.195 125.46.29.1 河南省郑州市 联通
767 125.46.29.2 125.46.29.2 河南省郑州市中原区 梦缘网吧(前进路46号)
768 125.46.29.3 125.46.29.255 河南省郑州市 联通
769 125.46.30.0 125.46.30.127 河南省郑州市 维拉数码科技有限公司
770 125.46.30.128 125.46.30.159 河南省郑州市 联通
771 125.46.30.160 125.46.30.192 河南省郑州市 河南商业高等专科学校
772 125.46.30.193 125.46.32.101 河南省郑州市 联通
773 125.46.32.102 125.46.32.102 河南省郑州市 郑煤集团
774 125.46.32.103 125.46.32.157 河南省郑州市 联通
775 125.46.32.158 125.46.32.158 河南省郑州市巩义市 黎明网吧(杜甫路宋陵公园南门对面3楼)
776 125.46.32.159 125.46.33.255 河南省郑州市 联通
777 125.46.34.0 125.46.34.145 河南省郑州市 联通IDC机房
778 125.46.34.146 125.46.34.146 河南省郑州市 互联时空高寨店(京广南路与南三环交叉口向北300)
779 125.46.34.147 125.46.35.255 河南省郑州市 联通IDC机房
780 125.46.36.0 125.46.37.255 河南省郑州市 联通
781 125.46.47.0 125.46.47.255 河南省郑州市 联通
782 125.46.50.0 125.46.50.255 河南省郑州市 联通
783 125.46.55.0 125.46.55.255 河南省郑州市 联通
784 125.46.57.0 125.46.59.255 河南省郑州市 联通
785 125.46.60.0 125.46.60.222 河南省郑州市 联通IDC机房
786 125.46.60.223 125.46.60.223 河南省郑州市新郑市 辛店镇辛店网吧
787 125.46.60.224 125.46.60.255 河南省郑州市 联通IDC机房
788 125.46.61.0 125.46.63.255 河南省郑州市 联通
789 125.46.73.0 125.46.75.108 河南省郑州市 联通
790 125.46.75.109 125.46.75.114 河南省郑州市 龙湖镇虫虫网络会所
791 125.46.75.115 125.46.75.161 河南省郑州市 联通
792 125.46.75.162 125.46.75.162 河南省郑州市新密市 e网情深网吧
793 125.46.75.163 125.46.75.245 河南省郑州市 联通
794 125.46.75.246 125.46.75.246 河南省郑州市中牟县 金鹰网吧
795 125.46.75.247 125.46.76.218 河南省郑州市 联通
796 125.46.76.219 125.46.76.219 河南省郑州市 九莲天网吧
797 125.46.76.220 125.46.76.233 河南省郑州市 联通
798 125.46.76.234 125.46.76.234 河南省郑州市 中州快捷酒店
799 125.46.76.235 125.46.77.215 河南省郑州市 联通
800 125.46.77.216 125.46.77.223 河南省郑州市 郑州美术学院
801 125.46.77.224 125.46.79.57 河南省郑州市 联通
802 125.46.79.58 125.46.79.58 河南省郑州市 聚点网络会所(丰产路与文化路交叉口)
803 125.46.79.59 125.46.80.5 河南省郑州市 联通
804 125.46.80.6 125.46.80.6 河南省郑州市新郑市 龙湖镇双湖大道蓝狐网吧
805 125.46.80.7 125.46.80.225 河南省郑州市 联通
806 125.46.80.226 125.46.80.226 河南省郑州市 蓝宇网吧
807 125.46.80.227 125.46.83.25 河南省郑州市 联通
808 125.46.83.26 125.46.83.26 河南省郑州市 贾砦创亿网吧
809 125.46.83.27 125.46.85.17 河南省郑州市 联通
810 125.46.85.18 125.46.85.18 河南省郑州市 郑州华信学院
811 125.46.85.19 125.46.85.81 河南省郑州市 联通
812 125.46.85.82 125.46.85.82 河南省郑州市 笑天网络会所(龙湖镇工程学院南门)
813 125.46.85.83 125.46.85.85 河南省郑州市 联通
814 125.46.85.86 125.46.85.86 河南省郑州市 郑州华信学院
815 125.46.85.87 125.46.85.145 河南省郑州市 联通
816 125.46.85.146 125.46.85.150 河南省郑州市 南阳路刘砦博宇电子竞技俱乐部
817 125.46.85.151 125.46.86.171 河南省郑州市 联通
818 125.46.86.172 125.46.86.172 河南省郑州市 中电华通网络家园金桥店
819 125.46.86.173 125.46.91.165 河南省郑州市 联通
820 125.46.91.166 125.46.91.166 河南省郑州市新郑市 因为所以网吧
821 125.46.91.167 125.46.92.255 河南省郑州市 联通
822 125.46.94.0 125.46.94.1 河南省郑州市 联通
823 125.46.94.3 125.46.94.5 河南省郑州市 联通
824 125.46.94.7 125.46.94.7 河南省郑州市 联通
825 125.46.94.10 125.46.94.10 河南省郑州市 联通
826 125.46.94.12 125.46.94.13 河南省郑州市 联通
827 125.46.94.15 125.46.94.15 河南省郑州市 联通
828 125.46.97.0 125.46.97.255 河南省郑州市 联通
829 125.46.104.0 125.46.110.1 河南省郑州市 联通
830 125.46.110.2 125.46.110.2 河南省郑州市 台前县第一中学
831 125.46.110.3 125.46.111.3 河南省郑州市 联通
832 125.46.112.0 125.46.228.255 河南省郑州市 联通
833 125.46.229.0 125.46.229.255 河南省郑州市新密市 联通
834 125.46.230.0 125.46.248.18 河南省郑州市 联通
835 125.46.248.19 125.46.248.19 河南省郑州市 健康路150号河南省体育局
836 125.46.248.20 125.46.250.149 河南省郑州市 联通
837 125.46.250.150 125.46.250.150 河南省郑州市中牟县 成才之路网友俱乐部A区(世纪商城四楼)
838 125.46.250.151 125.47.43.255 河南省郑州市 联通
839 125.47.44.0 125.47.44.255 河南省郑州市 郑州大学工学院
840 125.47.45.0 125.47.51.186 河南省郑州市 联通
841 125.47.51.187 125.47.51.187 河南省郑州市 河南职业技术学院新校区
842 125.47.51.188 125.47.127.255 河南省郑州市 联通
843 125.47.180.0 125.47.181.255 河南省郑州市 联通
844 125.47.182.0 125.47.182.255 河南省郑州市巩义市 联通
845 125.47.183.0 125.47.188.255 河南省郑州市 联通
846 125.47.189.0 125.47.189.255 河南省郑州市中原区 联通
847 125.47.190.0 125.47.191.255 河南省郑州市 联通
848 125.219.48.0 125.219.63.255 河南省郑州市 河南工程学院
849 125.219.64.0 125.219.95.255 河南省郑州市 华北水利水电学院
850 125.219.96.0 125.219.99.255 河南省郑州市 郑州电子信息职业技术学院
851 125.219.120.0 125.219.123.255 河南省郑州市 郑州交通职业学院
852 125.219.124.0 125.219.127.255 河南省郑州市 河南交通职业技术学院
853 125.219.136.0 125.219.139.255 河南省郑州市 铁道警官高等专科学校
854 125.219.148.0 125.219.149.255 河南省郑州市 河南经贸职业学院
855 125.219.150.0 125.219.151.255 河南省郑州市 郑州师范高等专科学校
856 125.219.152.0 125.219.153.255 河南省郑州市 河南检察职业学院
857 125.219.156.0 125.219.157.255 河南省郑州市 郑州澍青医学高等专科学校
858 125.219.158.0 125.219.159.255 河南省郑州市 郑州科技学院
859 125.219.162.0 125.219.163.255 河南省郑州市 郑州电力职业技术学院
860 125.219.164.0 125.219.165.255 河南省郑州市 河南工业贸易职业学院
861 125.219.168.0 125.219.171.255 河南省郑州市 郑州华信学院
862 171.8.0.0 171.8.25.255 河南省郑州市 电信
863 171.8.26.0 171.8.26.255 河南省郑州市登封市 电信
864 171.8.27.0 171.8.37.255 河南省郑州市 电信
865 171.8.38.0 171.8.38.255 河南省郑州市中原区 电信
866 171.8.39.0 171.8.78.255 河南省郑州市 电信
867 171.8.79.0 171.8.79.255 河南省郑州市 帝联信息科技电信CDN节点
868 171.8.80.0 171.8.255.255 河南省郑州市 电信
869 171.9.128.0 171.11.31.255 河南省郑州市 电信
870 171.11.128.0 171.12.11.82 河南省郑州市 电信
871 171.12.11.83 171.12.11.83 河南省郑州市 文化专网CDN节点
872 171.12.11.84 171.12.31.255 河南省郑州市 电信
873 171.13.0.0 171.13.255.255 河南省郑州市 电信
874 171.14.235.0 171.14.235.255 河南省郑州市 电信
875 171.15.63.0 171.15.63.255 河南省郑州市新郑市 电信
876 171.15.64.0 171.15.255.255 河南省郑州市 电信
877 175.188.64.0 175.188.96.13 河南省郑州市 鹏博士长城宽带
878 175.188.96.14 175.188.96.14 河南省郑州市 鹏博士长城宽带DNS服务器
879 175.188.96.15 175.188.159.255 河南省郑州市 鹏博士长城宽带
880 182.118.0.0 182.118.11.255 河南省郑州市 联通
881 182.118.12.0 182.118.12.255 河南省郑州市 北京蓝汛通信技术有限责任公司CDN节点(联通)
882 182.118.13.0 182.118.15.30 河南省郑州市 联通
883 182.118.15.31 182.118.15.39 河南省郑州市 网宿科技联通CDN节点
884 182.118.15.40 182.118.16.255 河南省郑州市 联通
885 182.118.17.0 182.118.17.79 河南省郑州市 迅雷网络联通节点
886 182.118.17.80 182.118.22.255 河南省郑州市 联通
887 182.118.23.0 182.118.23.255 河南省郑州市 帝联信息科技联通CDN节点
888 182.118.24.0 182.118.30.255 河南省郑州市 联通
889 182.118.31.0 182.118.31.255 河南省郑州市 奇虎联通节点
890 182.118.32.0 182.118.32.255 河南省郑州市 联通
891 182.118.33.0 182.118.33.255 河南省郑州市 奇虎360科技联通节点
892 182.118.34.0 182.118.37.255 河南省郑州市 联通
893 182.118.38.0 182.118.38.255 河南省郑州市 星云融创安全宝CDN节点(联通机房)
894 182.118.39.0 182.118.39.255 河南省郑州市 联通
895 182.118.40.0 182.118.40.255 河南省郑州市 奇虎联通节点
896 182.118.41.0 182.118.45.255 河南省郑州市 联通
897 182.118.47.0 182.118.47.255 河南省郑州市 北京百度网讯科技有限公司联通节点(BGP)
898 182.118.48.0 182.118.72.255 河南省郑州市 联通
899 182.118.73.0 182.118.73.255 河南省郑州市 网宿科技联通CDN节点
900 182.118.74.0 182.118.75.255 河南省郑州市 联通
901 182.119.0.0 182.119.72.255 河南省郑州市 联通
902 182.119.73.0 182.119.73.255 河南省郑州市金水区 联通
903 182.119.74.0 182.119.156.255 河南省郑州市 联通
904 182.119.157.0 182.119.157.255 河南省郑州市中原区 联通
905 182.119.158.0 182.119.255.255 河南省郑州市 联通
906 182.127.0.0 182.127.85.255 河南省郑州市 联通
907 182.127.86.0 182.127.86.255 河南省郑州市新密市 联通
908 182.127.87.0 182.127.109.255 河南省郑州市 联通
909 182.127.110.0 182.127.110.255 河南省郑州市巩义市 联通
910 182.127.111.0 182.127.149.255 河南省郑州市 联通
911 182.127.151.0 182.127.255.255 河南省郑州市 联通
912 182.236.128.0 182.236.239.255 河南省郑州市 紫田网络
913 183.169.128.0 183.169.159.255 河南省郑州市 河南警察学院
914 183.169.176.0 183.169.199.255 河南省郑州市 郑州师范大学
915 183.170.24.0 183.170.47.255 河南省郑州市 河南工程大学
916 183.170.64.0 183.170.95.255 河南省郑州市 河南农业大学
917 183.170.128.0 183.170.143.255 河南省郑州市 中原工学院
918 183.170.144.0 183.170.159.255 河南省郑州市 河南师范大学新联学院
919 183.170.160.0 183.170.183.255 河南省郑州市 河南财经大学
920 183.170.184.0 183.170.191.255 河南省郑州市 郑州大学升达学院
921 183.204.0.0 183.204.37.255 河南省郑州市 移动
922 183.204.39.0 183.204.63.255 河南省郑州市 移动
923 183.204.87.0 183.204.87.255 河南省郑州市 移动
924 202.4.252.0 202.4.255.255 河南省郑州市 鹏博士长城宽带
925 202.102.224.0 202.102.224.63 河南省郑州市 联通
926 202.102.224.96 202.102.226.255 河南省郑州市 联通
927 202.102.229.64 202.102.229.127 河南省郑州市 联通
928 202.102.232.192 202.102.232.223 河南省郑州市 联通
929 202.102.235.44 202.102.235.63 河南省郑州市 联通
930 202.102.235.132 202.102.235.135 河南省郑州市 联通
931 202.102.236.164 202.102.236.167 河南省郑州市 联通
932 202.102.236.168 202.102.236.171 河南省郑州市 郑州图书馆
933 202.102.236.180 202.102.236.183 河南省郑州市 联通
934 202.102.236.192 202.102.236.243 河南省郑州市 联通
935 202.102.237.0 202.102.239.255 河南省郑州市 联通
936 202.102.240.96 202.102.240.127 河南省郑州市 郑州商品交易所
937 202.102.241.0 202.102.241.31 河南省郑州市 中国烟草科技信息中心
938 202.102.241.128 202.102.241.159 河南省郑州市 郑州电信局中原路网吧
939 202.102.241.192 202.102.241.223 河南省郑州市 河南省博物馆
940 202.102.242.0 202.102.242.213 河南省郑州市 联通
941 202.102.242.215 202.102.242.255 河南省郑州市 联通
942 202.102.244.0 202.102.245.113 河南省郑州市 联通
943 202.102.245.114 202.102.245.117 河南省郑州市 广安生物科技股份有限公司
944 202.102.245.118 202.102.246.255 河南省郑州市 联通
945 202.102.247.0 202.102.247.127 河南省郑州市 河南省邮电学校
946 202.102.247.128 202.102.247.255 河南省郑州市 河南报业网
947 202.102.248.0 202.102.248.63 河南省郑州市 联通
948 202.102.248.64 202.102.248.95 河南省郑州市 河南省水利系统
949 202.102.248.96 202.102.248.103 河南省郑州市 联通
950 202.102.248.120 202.102.248.255 河南省郑州市 联通
951 202.102.249.0 202.102.250.255 河南省郑州市 商都信息中心
952 202.102.251.0 202.102.251.226 河南省郑州市 联通
953 202.102.251.227 202.102.251.227 河南省郑州市 慧能网络科技有限公司
954 202.102.251.228 202.102.251.255 河南省郑州市 联通
955 202.102.254.0 202.102.254.255 河南省郑州市 网宿科技联通CDN节点
956 202.102.255.0 202.102.255.255 河南省郑州市 联通
957 202.110.64.0 202.110.64.255 河南省郑州市 联通
958 202.110.68.0 202.110.68.183 河南省郑州市 联通
959 202.110.68.192 202.110.69.0 河南省郑州市 联通
960 202.110.69.2 202.110.69.8 河南省郑州市 联通
961 202.110.69.10 202.110.69.15 河南省郑州市 联通
962 202.110.69.22 202.110.69.35 河南省郑州市 联通
963 202.110.69.40 202.110.69.43 河南省郑州市 联通
964 202.110.69.48 202.110.69.63 河南省郑州市 联通
965 202.110.69.80 202.110.69.85 河南省郑州市 联通
966 202.110.69.88 202.110.69.103 河南省郑州市 联通
967 202.110.69.112 202.110.69.160 河南省郑州市 联通
968 202.110.69.162 202.110.69.164 河南省郑州市 联通
969 202.110.69.166 202.110.69.255 河南省郑州市 联通
970 202.110.96.0 202.110.96.255 河南省郑州市 联通
971 202.110.102.224 202.110.102.255 河南省郑州市 联通
972 202.110.104.104 202.110.104.107 河南省郑州市 联通
973 202.110.104.252 202.110.106.255 河南省郑州市 联通
974 202.110.114.4 202.110.114.111 河南省郑州市 联通
975 202.110.114.144 202.110.114.175 河南省郑州市 联通
976 202.110.114.192 202.110.114.223 河南省郑州市 联通
977 202.110.115.0 202.110.115.47 河南省郑州市 联通
978 202.110.115.80 202.110.115.111 河南省郑州市 联通
979 202.110.115.128 202.110.115.239 河南省郑州市 联通
980 202.110.116.0 202.110.116.31 河南省郑州市 联通
981 202.110.116.48 202.110.116.143 河南省郑州市 联通
982 202.110.116.160 202.110.116.175 河南省郑州市 联通
983 202.110.117.0 202.110.117.79 河南省郑州市 联通
984 202.110.118.32 202.110.118.191 河南省郑州市 联通
985 202.110.118.224 202.110.118.255 河南省郑州市 联通
986 202.110.119.224 202.110.119.239 河南省郑州市 联通
987 202.110.120.0 202.110.122.159 河南省郑州市 联通
988 202.110.122.176 202.110.122.255 河南省郑州市 联通
989 202.110.123.32 202.110.123.255 河南省郑州市 联通
990 202.110.126.112 202.110.126.143 河南省郑州市 联通
991 202.110.126.192 202.110.126.207 河南省郑州市 联通
992 202.110.126.240 202.110.127.255 河南省郑州市 联通
993 202.111.128.0 202.111.138.255 河南省郑州市 联通
994 202.111.152.0 202.111.153.255 河南省郑州市 联通
995 202.111.157.0 202.111.158.255 河南省郑州市 联通
996 202.196.0.0 202.196.15.255 河南省郑州市 郑州轻工业学院
997 202.196.16.0 202.196.31.255 河南省郑州市 河南工业大学
998 202.196.32.0 202.196.47.255 河南省郑州市 中原工学院
999 202.196.48.0 202.196.63.255 河南省郑州市 解放军信息工程大学
1000 202.196.64.0 202.196.64.0 河南省郑州市 郑州大学(南校区)