ip地址查询

郑州市IP地址列表

郑州市网吧IP地址列表

在下面输入您要查询IP地址段范围的地理位置,点击查询

请输入地理位置:
最多只能列出前1000条IP信息,更详细的ip列表信息请用上边的查询按钮进入
序号 IP 起始地址 IP 结束地址 所在位置信息 电子地图
1 1.192.0.0 1.192.156.255 河南省郑州市 电信
2 1.192.157.0 1.192.157.255 河南省郑州市登封市 电信
3 1.192.158.0 1.192.198.255 河南省郑州市 电信
4 1.192.199.0 1.192.199.255 河南省郑州市荥阳县 电信
5 1.192.200.0 1.192.203.255 河南省郑州市 电信
6 1.192.204.0 1.192.204.255 河南省郑州市荥阳市 电信
7 1.192.205.0 1.192.217.129 河南省郑州市 电信
8 1.192.217.130 1.192.217.130 河南省郑州市 河南公路港务局集团有限公司
9 1.192.217.131 1.193.65.255 河南省郑州市 电信
10 1.198.0.0 1.198.164.255 河南省郑州市 电信
11 1.198.166.0 1.198.255.255 河南省郑州市 电信
12 36.99.192.0 36.99.255.255 河南省郑州市 电信
13 39.162.0.0 39.162.255.255 河南省郑州市 移动
14 39.164.0.0 39.164.127.255 河南省郑州市 移动
15 42.1.128.0 42.1.255.255 河南省郑州市 新飞金信计算机有限公司
16 42.51.0.0 42.51.255.255 河南省郑州市 河南电联通信技术有限公司
17 42.227.64.0 42.227.127.255 河南省郑州市 联通
18 42.228.0.0 42.228.6.93 河南省郑州市 联通
19 42.228.6.94 42.228.6.94 河南省郑州市 卧龙游乐设备有限公司
20 42.228.6.95 42.228.255.255 河南省郑州市 联通
21 42.231.0.0 42.231.63.255 河南省郑州市 联通
22 42.236.0.0 42.236.3.255 河南省郑州市 联通
23 42.236.4.0 42.236.4.255 河南省郑州市 北京百度网讯科技有限公司联通节点
24 42.236.5.0 42.236.6.255 河南省郑州市 联通
25 42.236.7.0 42.236.7.255 河南省郑州市 北京百度网讯科技有限公司联通节点(BGP)
26 42.236.8.0 42.236.9.255 河南省郑州市 联通
27 42.236.10.0 42.236.10.255 河南省郑州市 北京奇虎科技有限公司联通CDN节点
28 42.236.11.0 42.236.12.129 河南省郑州市 联通
29 42.236.12.130 42.236.12.190 河南省郑州市 360搜索蜘蛛
30 42.236.12.191 42.236.13.134 河南省郑州市 联通
31 42.236.13.135 42.236.13.147 河南省郑州市 360搜索蜘蛛
32 42.236.13.148 42.236.13.152 河南省郑州市 联通
33 42.236.13.153 42.236.13.165 河南省郑州市 360搜索蜘蛛
34 42.236.13.166 42.236.13.170 河南省郑州市 联通
35 42.236.13.171 42.236.13.175 河南省郑州市 360搜索蜘蛛
36 42.236.13.176 42.236.13.176 河南省郑州市 联通
37 42.236.13.177 42.236.13.182 河南省郑州市 360搜索蜘蛛
38 42.236.13.183 42.236.13.198 河南省郑州市 联通
39 42.236.13.199 42.236.13.210 河南省郑州市 360搜索蜘蛛
40 42.236.13.211 42.236.14.107 河南省郑州市 联通
41 42.236.14.108 42.236.14.117 河南省郑州市 360搜索蜘蛛
42 42.236.14.118 42.236.14.134 河南省郑州市 联通
43 42.236.14.135 42.236.14.146 河南省郑州市 360搜索蜘蛛
44 42.236.14.147 42.236.14.152 河南省郑州市 联通
45 42.236.14.153 42.236.14.158 河南省郑州市 360搜索蜘蛛
46 42.236.14.159 42.236.14.159 河南省郑州市 联通
47 42.236.14.160 42.236.14.164 河南省郑州市 360搜索蜘蛛
48 42.236.14.165 42.236.14.170 河南省郑州市 联通
49 42.236.14.171 42.236.14.182 河南省郑州市 360搜索蜘蛛
50 42.236.14.183 42.236.14.198 河南省郑州市 联通
51 42.236.14.199 42.236.14.210 河南省郑州市 360搜索蜘蛛
52 42.236.14.211 42.236.14.216 河南省郑州市 联通
53 42.236.14.217 42.236.14.228 河南省郑州市 360搜索蜘蛛
54 42.236.14.229 42.236.14.235 河南省郑州市 联通
55 42.236.14.236 42.236.14.246 河南省郑州市 360搜索蜘蛛
56 42.236.14.247 42.236.15.6 河南省郑州市 联通
57 42.236.15.7 42.236.15.18 河南省郑州市 360搜索蜘蛛
58 42.236.15.19 42.236.15.24 河南省郑州市 联通
59 42.236.15.25 42.236.15.36 河南省郑州市 360搜索蜘蛛
60 42.236.15.37 42.236.15.42 河南省郑州市 联通
61 42.236.15.43 42.236.15.54 河南省郑州市 360搜索蜘蛛
62 42.236.15.55 42.236.15.70 河南省郑州市 联通
63 42.236.15.71 42.236.15.100 河南省郑州市 360搜索蜘蛛
64 42.236.15.101 42.236.15.106 河南省郑州市 联通
65 42.236.15.107 42.236.15.118 河南省郑州市 360搜索蜘蛛
66 42.236.15.119 42.236.15.134 河南省郑州市 联通
67 42.236.15.135 42.236.15.146 河南省郑州市 360搜索蜘蛛
68 42.236.15.147 42.236.15.152 河南省郑州市 联通
69 42.236.15.153 42.236.15.164 河南省郑州市 360搜索蜘蛛
70 42.236.15.165 42.236.15.170 河南省郑州市 联通
71 42.236.15.171 42.236.15.182 河南省郑州市 360搜索蜘蛛
72 42.236.15.183 42.236.15.198 河南省郑州市 联通
73 42.236.15.199 42.236.15.210 河南省郑州市 360搜索蜘蛛
74 42.236.15.211 42.236.15.216 河南省郑州市 联通
75 42.236.15.217 42.236.15.228 河南省郑州市 360搜索蜘蛛
76 42.236.15.229 42.236.15.234 河南省郑州市 联通
77 42.236.15.235 42.236.15.246 河南省郑州市 360搜索蜘蛛
78 42.236.15.247 42.236.16.6 河南省郑州市 联通
79 42.236.16.7 42.236.16.18 河南省郑州市 360搜索蜘蛛
80 42.236.16.19 42.236.16.24 河南省郑州市 联通
81 42.236.16.25 42.236.16.36 河南省郑州市 360搜索蜘蛛
82 42.236.16.37 42.236.16.43 河南省郑州市 联通
83 42.236.16.44 42.236.16.54 河南省郑州市 360搜索蜘蛛
84 42.236.16.55 42.236.16.70 河南省郑州市 联通
85 42.236.16.71 42.236.16.82 河南省郑州市 360搜索蜘蛛
86 42.236.16.83 42.236.16.88 河南省郑州市 联通
87 42.236.16.89 42.236.16.100 河南省郑州市 360搜索蜘蛛
88 42.236.16.101 42.236.16.106 河南省郑州市 联通
89 42.236.16.107 42.236.16.118 河南省郑州市 360搜索蜘蛛
90 42.236.16.119 42.236.16.134 河南省郑州市 联通
91 42.236.16.135 42.236.16.146 河南省郑州市 360搜索蜘蛛
92 42.236.16.147 42.236.16.152 河南省郑州市 联通
93 42.236.16.153 42.236.16.164 河南省郑州市 360搜索蜘蛛
94 42.236.16.165 42.236.16.170 河南省郑州市 联通
95 42.236.16.171 42.236.16.182 河南省郑州市 360搜索蜘蛛
96 42.236.16.183 42.236.16.198 河南省郑州市 联通
97 42.236.16.199 42.236.16.228 河南省郑州市 360搜索蜘蛛
98 42.236.16.229 42.236.16.234 河南省郑州市 联通
99 42.236.16.235 42.236.16.246 河南省郑州市 360搜索蜘蛛
100 42.236.16.247 42.236.17.6 河南省郑州市 联通
101 42.236.17.7 42.236.17.18 河南省郑州市 360搜索蜘蛛
102 42.236.17.19 42.236.17.34 河南省郑州市 联通
103 42.236.17.35 42.236.17.46 河南省郑州市 360搜索蜘蛛
104 42.236.17.47 42.236.17.70 河南省郑州市 联通
105 42.236.17.71 42.236.17.82 河南省郑州市 360搜索蜘蛛
106 42.236.17.83 42.236.17.98 河南省郑州市 联通
107 42.236.17.99 42.236.17.110 河南省郑州市 360搜索蜘蛛
108 42.236.17.111 42.236.17.134 河南省郑州市 联通
109 42.236.17.135 42.236.17.146 河南省郑州市 360搜索蜘蛛
110 42.236.17.147 42.236.17.152 河南省郑州市 联通
111 42.236.17.153 42.236.17.164 河南省郑州市 360搜索蜘蛛
112 42.236.17.165 42.236.17.170 河南省郑州市 联通
113 42.236.17.171 42.236.17.182 河南省郑州市 360搜索蜘蛛
114 42.236.17.183 42.236.17.198 河南省郑州市 联通
115 42.236.17.199 42.236.17.210 河南省郑州市 360搜索蜘蛛
116 42.236.17.211 42.236.17.216 河南省郑州市 联通
117 42.236.17.217 42.236.17.228 河南省郑州市 360搜索蜘蛛
118 42.236.17.229 42.236.17.234 河南省郑州市 联通
119 42.236.17.235 42.236.17.246 河南省郑州市 360搜索蜘蛛
120 42.236.17.247 42.236.18.255 河南省郑州市 联通
121 42.236.19.0 42.236.19.255 河南省郑州市 北京爱奇艺科技有限公司联通节点
122 42.236.20.0 42.236.46.65 河南省郑州市 联通
123 42.236.46.66 42.236.46.124 河南省郑州市 360搜索蜘蛛
124 42.236.46.125 42.236.48.6 河南省郑州市 联通
125 42.236.48.7 42.236.48.14 河南省郑州市 360搜索蜘蛛
126 42.236.48.15 42.236.48.24 河南省郑州市 联通
127 42.236.48.25 42.236.48.33 河南省郑州市 360搜索蜘蛛
128 42.236.48.34 42.236.48.42 河南省郑州市 联通
129 42.236.48.43 42.236.48.51 河南省郑州市 360搜索蜘蛛
130 42.236.48.52 42.236.48.70 河南省郑州市 联通
131 42.236.48.71 42.236.48.79 河南省郑州市 360搜索蜘蛛
132 42.236.48.80 42.236.48.88 河南省郑州市 联通
133 42.236.48.89 42.236.48.97 河南省郑州市 360搜索蜘蛛
134 42.236.48.98 42.236.48.106 河南省郑州市 联通
135 42.236.48.107 42.236.48.115 河南省郑州市 360搜索蜘蛛
136 42.236.48.116 42.236.48.134 河南省郑州市 联通
137 42.236.48.135 42.236.48.143 河南省郑州市 360搜索蜘蛛
138 42.236.48.144 42.236.48.152 河南省郑州市 联通
139 42.236.48.153 42.236.48.161 河南省郑州市 360搜索蜘蛛
140 42.236.48.162 42.236.48.170 河南省郑州市 联通
141 42.236.48.171 42.236.48.179 河南省郑州市 360搜索蜘蛛
142 42.236.48.180 42.236.48.198 河南省郑州市 联通
143 42.236.48.199 42.236.48.207 河南省郑州市 360搜索蜘蛛
144 42.236.48.208 42.236.48.216 河南省郑州市 联通
145 42.236.48.217 42.236.48.225 河南省郑州市 360搜索蜘蛛
146 42.236.48.226 42.236.48.234 河南省郑州市 联通
147 42.236.48.235 42.236.48.243 河南省郑州市 360搜索蜘蛛
148 42.236.48.244 42.236.49.6 河南省郑州市 联通
149 42.236.49.7 42.236.49.15 河南省郑州市 360搜索蜘蛛
150 42.236.49.16 42.236.49.24 河南省郑州市 联通
151 42.236.49.25 42.236.49.51 河南省郑州市 360搜索蜘蛛
152 42.236.49.52 42.236.49.70 河南省郑州市 联通
153 42.236.49.71 42.236.49.79 河南省郑州市 360搜索蜘蛛
154 42.236.49.80 42.236.49.88 河南省郑州市 联通
155 42.236.49.89 42.236.49.97 河南省郑州市 360搜索蜘蛛
156 42.236.49.98 42.236.49.106 河南省郑州市 联通
157 42.236.49.107 42.236.49.115 河南省郑州市 360搜索蜘蛛
158 42.236.49.116 42.236.49.134 河南省郑州市 联通
159 42.236.49.135 42.236.49.142 河南省郑州市 360搜索蜘蛛
160 42.236.49.143 42.236.49.152 河南省郑州市 联通
161 42.236.49.153 42.236.49.161 河南省郑州市 360搜索蜘蛛
162 42.236.49.162 42.236.49.170 河南省郑州市 联通
163 42.236.49.171 42.236.49.179 河南省郑州市 360搜索蜘蛛
164 42.236.49.180 42.236.49.198 河南省郑州市 联通
165 42.236.49.199 42.236.49.207 河南省郑州市 360搜索蜘蛛
166 42.236.49.208 42.236.49.216 河南省郑州市 联通
167 42.236.49.217 42.236.49.225 河南省郑州市 360搜索蜘蛛
168 42.236.49.226 42.236.49.234 河南省郑州市 联通
169 42.236.49.235 42.236.49.243 河南省郑州市 360搜索蜘蛛
170 42.236.49.244 42.236.50.6 河南省郑州市 联通
171 42.236.50.7 42.236.50.14 河南省郑州市 360搜索蜘蛛
172 42.236.50.15 42.236.50.34 河南省郑州市 联通
173 42.236.50.35 42.236.50.43 河南省郑州市 360搜索蜘蛛
174 42.236.50.44 42.236.50.70 河南省郑州市 联通
175 42.236.50.71 42.236.50.78 河南省郑州市 360搜索蜘蛛
176 42.236.50.79 42.236.50.98 河南省郑州市 联通
177 42.236.50.99 42.236.50.107 河南省郑州市 360搜索蜘蛛
178 42.236.50.108 42.236.50.134 河南省郑州市 联通
179 42.236.50.135 42.236.50.143 河南省郑州市 360搜索蜘蛛
180 42.236.50.144 42.236.50.152 河南省郑州市 联通
181 42.236.50.153 42.236.50.161 河南省郑州市 360搜索蜘蛛
182 42.236.50.162 42.236.50.170 河南省郑州市 联通
183 42.236.50.171 42.236.50.178 河南省郑州市 360搜索蜘蛛
184 42.236.50.179 42.236.50.198 河南省郑州市 联通
185 42.236.50.199 42.236.50.207 河南省郑州市 360搜索蜘蛛
186 42.236.50.208 42.236.50.216 河南省郑州市 联通
187 42.236.50.217 42.236.50.225 河南省郑州市 360搜索蜘蛛
188 42.236.50.226 42.236.50.235 河南省郑州市 联通
189 42.236.50.236 42.236.50.241 河南省郑州市 360搜索蜘蛛
190 42.236.50.242 42.236.51.6 河南省郑州市 联通
191 42.236.51.7 42.236.51.19 河南省郑州市 360搜索蜘蛛
192 42.236.51.20 42.236.51.24 河南省郑州市 联通
193 42.236.51.25 42.236.51.56 河南省郑州市 360搜索蜘蛛
194 42.236.51.57 42.236.51.70 河南省郑州市 联通
195 42.236.51.71 42.236.51.84 河南省郑州市 360搜索蜘蛛
196 42.236.51.85 42.236.51.88 河南省郑州市 联通
197 42.236.51.89 42.236.51.102 河南省郑州市 360搜索蜘蛛
198 42.236.51.103 42.236.51.106 河南省郑州市 联通
199 42.236.51.107 42.236.51.120 河南省郑州市 360搜索蜘蛛
200 42.236.51.121 42.236.51.134 河南省郑州市 联通
201 42.236.51.135 42.236.51.148 河南省郑州市 360搜索蜘蛛
202 42.236.51.149 42.236.51.152 河南省郑州市 联通
203 42.236.51.153 42.236.51.184 河南省郑州市 360搜索蜘蛛
204 42.236.51.185 42.236.51.198 河南省郑州市 联通
205 42.236.51.199 42.236.51.212 河南省郑州市 360搜索蜘蛛
206 42.236.51.213 42.236.51.216 河南省郑州市 联通
207 42.236.51.217 42.236.51.230 河南省郑州市 360搜索蜘蛛
208 42.236.51.231 42.236.51.234 河南省郑州市 联通
209 42.236.51.235 42.236.51.248 河南省郑州市 360搜索蜘蛛
210 42.236.51.249 42.236.52.6 河南省郑州市 联通
211 42.236.52.7 42.236.52.20 河南省郑州市 360搜索蜘蛛
212 42.236.52.21 42.236.52.24 河南省郑州市 联通
213 42.236.52.25 42.236.52.38 河南省郑州市 360搜索蜘蛛
214 42.236.52.39 42.236.52.42 河南省郑州市 联通
215 42.236.52.43 42.236.52.56 河南省郑州市 360搜索蜘蛛
216 42.236.52.57 42.236.52.70 河南省郑州市 联通
217 42.236.52.71 42.236.52.79 河南省郑州市 360搜索蜘蛛
218 42.236.52.80 42.236.52.80 河南省郑州市 联通
219 42.236.52.81 42.236.52.102 河南省郑州市 360搜索蜘蛛
220 42.236.52.103 42.236.52.106 河南省郑州市 联通
221 42.236.52.107 42.236.52.120 河南省郑州市 360搜索蜘蛛
222 42.236.52.121 42.236.52.134 河南省郑州市 联通
223 42.236.52.135 42.236.52.147 河南省郑州市 360搜索蜘蛛
224 42.236.52.148 42.236.52.152 河南省郑州市 联通
225 42.236.52.153 42.236.52.166 河南省郑州市 360搜索蜘蛛
226 42.236.52.167 42.236.52.170 河南省郑州市 联通
227 42.236.52.171 42.236.52.212 河南省郑州市 360搜索蜘蛛
228 42.236.52.213 42.236.52.216 河南省郑州市 联通
229 42.236.52.217 42.236.52.230 河南省郑州市 360搜索蜘蛛
230 42.236.52.231 42.236.52.234 河南省郑州市 联通
231 42.236.52.235 42.236.52.248 河南省郑州市 360搜索蜘蛛
232 42.236.52.249 42.236.53.6 河南省郑州市 联通
233 42.236.53.7 42.236.53.20 河南省郑州市 360搜索蜘蛛
234 42.236.53.21 42.236.53.24 河南省郑州市 联通
235 42.236.53.25 42.236.53.38 河南省郑州市 360搜索蜘蛛
236 42.236.53.39 42.236.53.42 河南省郑州市 联通
237 42.236.53.43 42.236.53.56 河南省郑州市 360搜索蜘蛛
238 42.236.53.57 42.236.53.70 河南省郑州市 联通
239 42.236.53.71 42.236.53.84 河南省郑州市 360搜索蜘蛛
240 42.236.53.85 42.236.53.88 河南省郑州市 联通
241 42.236.53.89 42.236.53.102 河南省郑州市 360搜索蜘蛛
242 42.236.53.103 42.236.53.106 河南省郑州市 联通
243 42.236.53.107 42.236.53.120 河南省郑州市 360搜索蜘蛛
244 42.236.53.121 42.236.53.134 河南省郑州市 联通
245 42.236.53.135 42.236.53.148 河南省郑州市 360搜索蜘蛛
246 42.236.53.149 42.236.53.152 河南省郑州市 联通
247 42.236.53.153 42.236.53.166 河南省郑州市 360搜索蜘蛛
248 42.236.53.167 42.236.53.170 河南省郑州市 联通
249 42.236.53.171 42.236.53.178 河南省郑州市 360搜索蜘蛛
250 42.236.53.179 42.236.53.181 河南省郑州市 联通
251 42.236.53.182 42.236.53.184 河南省郑州市 360搜索蜘蛛
252 42.236.53.185 42.236.54.1 河南省郑州市 联通
253 42.236.54.2 42.236.54.62 河南省郑州市 360搜索蜘蛛
254 42.236.54.63 42.236.55.1 河南省郑州市 联通
255 42.236.55.2 42.236.55.60 河南省郑州市 360搜索蜘蛛
256 42.236.55.61 42.236.70.255 河南省郑州市 联通
257 42.236.71.0 42.236.71.255 河南省郑州市 网宿科技股份有限公司联通CDN节点
258 42.236.72.0 42.236.72.255 河南省郑州市 加速乐联通CDN节点
259 42.236.73.0 42.236.99.1 河南省郑州市 联通
260 42.236.99.2 42.236.99.92 河南省郑州市 360搜索蜘蛛
261 42.236.99.93 42.236.99.129 河南省郑州市 联通
262 42.236.99.130 42.236.99.190 河南省郑州市 360搜索蜘蛛
263 42.236.99.191 42.236.99.193 河南省郑州市 联通
264 42.236.99.194 42.236.99.254 河南省郑州市 360搜索蜘蛛
265 42.236.99.255 42.236.101.193 河南省郑州市 联通
266 42.236.101.194 42.236.101.252 河南省郑州市 360搜索蜘蛛
267 42.236.101.253 42.236.102.1 河南省郑州市 联通
268 42.236.102.2 42.236.103.85 河南省郑州市 360搜索蜘蛛
269 42.236.103.86 42.236.103.105 河南省郑州市 联通
270 42.236.103.106 42.236.103.125 河南省郑州市 360搜索蜘蛛
271 42.236.103.126 42.237.191.255 河南省郑州市 联通
272 49.122.0.0 49.122.23.255 河南省郑州市 河南财经大学
273 49.122.70.0 49.122.70.255 河南省郑州市 教育网
274 59.69.192.0 59.69.207.255 河南省郑州市 郑州职业技术学院
275 59.69.208.0 59.69.223.255 河南省郑州市 郑州大学体育学院
276 59.70.16.0 59.70.31.255 河南省郑州市 黄河科技学院
277 59.70.48.0 59.70.63.255 河南省郑州市 河南农业大学
278 59.70.112.0 59.70.127.255 河南省郑州市 河南财经学院成功学院
279 59.70.128.0 59.70.159.255 河南省郑州市 郑州轻工业学院
280 59.70.160.0 59.70.167.255 河南省郑州市 中原工学院信息商务学院
281 59.70.176.0 59.70.191.255 河南省郑州市 郑州铁路职业技术学院
282 59.70.224.0 59.70.255.255 河南省郑州市 郑州大学
283 61.52.0.0 61.52.1.193 河南省郑州市 联通
284 61.52.1.194 61.52.1.194 河南省郑州市 金通计算机公司(西郊)
285 61.52.1.195 61.52.8.241 河南省郑州市 联通
286 61.52.8.242 61.52.8.242 河南省郑州市 黄河科技大学南区
287 61.52.8.243 61.52.11.251 河南省郑州市 联通
288 61.52.11.252 61.52.11.252 河南省郑州市二七区 黄河科技大学慧聪网吧
289 61.52.11.253 61.52.15.229 河南省郑州市 联通
290 61.52.15.230 61.52.15.230 河南省郑州市 沙洋县毛李镇苹果网吧(鲁店)
291 61.52.15.231 61.52.15.243 河南省郑州市 联通
292 61.52.15.244 61.52.15.244 河南省郑州市 开心网络
293 61.52.15.245 61.52.15.245 河南省郑州市 十八里河开心网络
294 61.52.15.246 61.52.21.255 河南省郑州市 联通
295 61.52.22.0 61.52.22.255 河南省郑州市巩义市 联通
296 61.52.23.0 61.52.31.38 河南省郑州市 联通
297 61.52.31.39 61.52.31.39 河南省郑州市 美术学院
298 61.52.31.40 61.52.31.102 河南省郑州市 联通
299 61.52.31.103 61.52.31.103 河南省郑州市 高新区永和制药有限公司
300 61.52.31.104 61.52.46.168 河南省郑州市 联通
301 61.52.46.169 61.52.46.169 河南省郑州市 郑汴路英协网吧
302 61.52.46.170 61.52.50.109 河南省郑州市 联通
303 61.52.50.110 61.52.50.110 河南省郑州市 中州通信公司
304 61.52.50.111 61.52.60.178 河南省郑州市 联通
305 61.52.60.179 61.52.60.179 河南省郑州市 鼎达科贸有限公司数据中心
306 61.52.60.180 61.52.72.21 河南省郑州市 联通
307 61.52.72.22 61.52.72.22 河南省郑州市 河南农业大学校园网
308 61.52.72.23 61.52.73.101 河南省郑州市 联通
309 61.52.73.102 61.52.73.102 河南省郑州市 河南工业大学
310 61.52.73.103 61.52.75.108 河南省郑州市 联通
311 61.52.75.109 61.52.75.109 河南省郑州市 晨阳通讯科技有限公司
312 61.52.75.110 61.52.75.174 河南省郑州市 联通
313 61.52.75.175 61.52.75.175 河南省郑州市 思达买河南纺专学生宿舍4楼网吧
314 61.52.75.176 61.52.75.199 河南省郑州市 联通
315 61.52.75.200 61.52.75.200 河南省郑州市 晨阳通讯科技有限公司
316 61.52.75.201 61.52.106.4 河南省郑州市 联通
317 61.52.106.5 61.52.106.5 河南省郑州市 河南省信息产业厅
318 61.52.106.6 61.52.106.21 河南省郑州市 联通
319 61.52.106.22 61.52.106.22 河南省郑州市 政六街5号思达商务
320 61.52.106.23 61.52.114.255 河南省郑州市 联通
321 61.52.115.0 61.52.115.255 河南省郑州市荥阳县 联通
322 61.52.116.0 61.52.119.71 河南省郑州市 联通
323 61.52.119.72 61.52.119.72 河南省郑州市 河南信息工程学校
324 61.52.119.73 61.52.121.174 河南省郑州市 联通
325 61.52.121.175 61.52.121.175 河南省郑州市 蓝讯网络发展有限公司
326 61.52.121.176 61.52.125.240 河南省郑州市 联通
327 61.52.125.241 61.52.125.241 河南省郑州市 十一中分校
328 61.52.125.242 61.52.125.250 河南省郑州市 联通
329 61.52.125.251 61.52.125.251 河南省郑州市 中国国际期货经纪有限公司郑州营业部
330 61.52.125.252 61.52.134.100 河南省郑州市 联通
331 61.52.134.101 61.52.134.101 河南省郑州市 拓创通信技术有限公司
332 61.52.134.102 61.52.139.83 河南省郑州市 联通
333 61.52.139.84 61.52.139.84 河南省郑州市 商校实验楼1405机房
334 61.52.139.85 61.52.139.137 河南省郑州市 联通
335 61.52.139.138 61.52.139.138 河南省郑州市 商业学校图书馆机房
336 61.52.139.139 61.52.142.217 河南省郑州市 联通
337 61.52.142.218 61.52.142.218 河南省郑州市 思酷设计广告传媒有限公司
338 61.52.142.219 61.52.143.11 河南省郑州市 联通
339 61.52.143.12 61.52.143.12 河南省郑州市 连邦软件培训中心
340 61.52.143.13 61.52.158.17 河南省郑州市 联通
341 61.52.158.19 61.52.174.130 河南省郑州市 联通
342 61.52.174.131 61.52.174.131 河南省郑州市 中国人民解放军防空兵指挥学院
343 61.52.174.132 61.52.175.217 河南省郑州市 联通
344 61.52.175.218 61.52.175.218 河南省郑州市 巩义市成功学院
345 61.52.175.219 61.52.245.255 河南省郑州市 联通
346 61.52.246.0 61.52.246.255 河南省郑州市 通信宽带王
347 61.52.247.0 61.52.251.96 河南省郑州市 联通
348 61.52.251.97 61.52.251.97 河南省郑州市 丰乐园大酒店
349 61.52.251.98 61.52.253.123 河南省郑州市 联通
350 61.52.253.124 61.52.253.124 河南省郑州市 荣华商务
351 61.52.253.125 61.52.254.241 河南省郑州市 联通
352 61.52.254.242 61.52.254.242 河南省郑州市 四中北校区
353 61.52.254.243 61.52.255.255 河南省郑州市 联通
354 61.136.88.0 61.136.92.255 河南省郑州市 联通
355 61.136.96.0 61.136.96.255 河南省郑州市 联通
356 61.136.114.0 61.136.114.157 河南省郑州市 联通
357 61.136.114.158 61.136.114.158 河南省郑州市 文化路羽丰网吧
358 61.136.114.159 61.136.114.255 河南省郑州市 联通
359 61.136.119.0 61.136.119.117 河南省郑州市 联通
360 61.136.119.119 61.136.121.255 河南省郑州市 联通
361 61.136.127.0 61.136.129.255 河南省郑州市 联通
362 61.158.151.0 61.158.154.255 河南省郑州市 联通
363 61.158.235.0 61.158.235.255 河南省郑州市 联通
364 61.158.236.0 61.158.236.255 河南省郑州市 北京蓝汛通信技术有限责任公司CDN节点(联通)
365 61.158.237.0 61.158.239.255 河南省郑州市 联通
366 61.158.240.0 61.158.240.255 河南省郑州市 同兴万点(北京)网络技术有限公司联通CDN节点
367 61.158.241.0 61.158.245.255 河南省郑州市 联通
368 61.158.246.0 61.158.246.255 河南省郑州市 北京搜狐互联网信息服务有限公司联通节点
369 61.158.247.0 61.158.247.255 河南省郑州市 联通
370 61.158.248.0 61.158.249.255 河南省郑州市 北京蓝汛通信技术有限责任公司CDN节点(联通)
371 61.158.250.0 61.158.255.255 河南省郑州市 联通
372 61.163.69.0 61.163.69.65 河南省郑州市新郑市 联通
373 61.163.69.66 61.163.69.66 河南省郑州市 连众网吧(马寨镇)
374 61.163.69.67 61.163.69.255 河南省郑州市新郑市 联通
375 61.163.70.0 61.163.71.72 河南省郑州市 联通
376 61.163.71.73 61.163.71.73 河南省郑州市新郑市 人民东路西亚斯来来往往网吧
377 61.163.71.74 61.163.72.17 河南省郑州市 联通
378 61.163.72.18 61.163.72.18 河南省郑州市 北大学城零度网吧
379 61.163.72.19 61.163.74.213 河南省郑州市 联通
380 61.163.74.214 61.163.74.214 河南省郑州市中牟县 四通网吧
381 61.163.74.215 61.163.75.105 河南省郑州市 联通
382 61.163.75.106 61.163.75.106 河南省郑州市新郑市 炎黄在线网吧
383 61.163.75.107 61.163.86.101 河南省郑州市 联通
384 61.163.86.102 61.163.86.102 河南省郑州市 时空网络
385 61.163.86.103 61.163.93.217 河南省郑州市 联通
386 61.163.93.218 61.163.93.218 河南省郑州市 和信集团公司
387 61.163.93.219 61.163.98.255 河南省郑州市 联通
388 61.163.99.8 61.163.99.121 河南省郑州市 联通
389 61.163.99.122 61.163.99.122 河南省郑州市 小熊同乐路店(同乐路168号)
390 61.163.99.123 61.163.99.124 河南省郑州市 联通
391 61.163.99.125 61.163.99.125 河南省郑州市 小熊网吧同乐路店
392 61.163.99.126 61.163.102.189 河南省郑州市 联通
393 61.163.102.190 61.163.102.190 河南省郑州市 荥阳网吧(信息工程学院)
394 61.163.102.191 61.163.103.171 河南省郑州市 联通
395 61.163.103.172 61.163.103.176 河南省郑州市 龙湖镇新动感网络会所
396 61.163.103.177 61.163.107.93 河南省郑州市 联通
397 61.163.107.94 61.163.107.94 河南省郑州市 郑东新区商务内环17号郑州人民广播电台
398 61.163.107.95 61.163.108.255 河南省郑州市 联通
399 61.163.128.0 61.163.140.255 河南省郑州市 联通
400 61.163.144.0 61.163.156.55 河南省郑州市 联通
401 61.163.156.56 61.163.156.56 河南省郑州市 聚星文化传媒有限公司
402 61.163.156.57 61.163.160.255 河南省郑州市 联通
403 61.163.191.0 61.163.191.67 河南省周口市 /郑州市联通
404 61.163.191.69 61.163.191.255 河南省周口市 /郑州市联通
405 61.163.210.0 61.163.211.255 河南省郑州市 联通
406 61.163.221.0 61.163.221.117 河南省郑州市 联通
407 61.163.221.118 61.163.221.118 河南省郑州市 金环网吧
408 61.163.221.119 61.163.221.255 河南省郑州市 联通
409 61.163.228.0 61.163.228.75 河南省郑州市 联通
410 61.163.228.76 61.163.228.76 河南省郑州市 电业局
411 61.163.228.77 61.163.228.229 河南省郑州市 联通
412 61.163.228.230 61.163.228.230 河南省郑州市 河南财经学院校园网
413 61.163.228.231 61.163.228.241 河南省郑州市 联通
414 61.163.228.242 61.163.228.255 河南省郑州市 思达数码大厦
415 61.163.229.0 61.163.230.197 河南省郑州市 联通
416 61.163.230.198 61.163.230.198 河南省郑州市荥阳市 兰花草公司
417 61.163.230.199 61.163.230.255 河南省郑州市 联通
418 61.163.233.0 61.163.234.255 河南省郑州市 联通
419 61.163.242.0 61.163.244.255 河南省郑州市 中移铁通
420 61.163.245.0 61.163.245.211 河南省郑州市 /济源市铁通
421 61.163.245.213 61.163.245.255 河南省郑州市 /济源市铁通
422 61.163.246.0 61.163.246.143 河南省郑州市 /南阳市联通
423 61.163.246.152 61.163.246.255 河南省郑州市 /南阳市联通
424 61.163.250.0 61.163.251.255 河南省郑州市 联通
425 61.163.252.0 61.163.252.255 河南省郑州市荥阳市 联通
426 61.168.0.0 61.168.8.255 河南省郑州市 联通
427 61.168.9.0 61.168.9.255 河南省郑州市登封市 联通
428 61.168.10.0 61.168.22.18 河南省郑州市 联通
429 61.168.22.19 61.168.22.19 河南省郑州市 聚友网络
430 61.168.22.20 61.168.39.255 河南省郑州市 联通
431 61.168.222.0 61.168.222.255 河南省郑州市 联通
432 61.168.251.0 61.168.251.255 河南省郑州市 联通
433 61.168.253.0 61.168.253.255 河南省郑州市 联通
434 61.232.184.0 61.232.185.255 河南省郑州市 中移铁通
435 61.233.72.0 61.233.72.255 河南省郑州市 中移铁通
436 61.233.75.0 61.233.75.255 河南省郑州市 中移铁通
437 61.233.77.0 61.233.87.255 河南省郑州市 中移铁通
438 61.242.212.0 61.242.212.255 河南省郑州市 联通
439 61.242.214.0 61.242.215.47 河南省郑州市 联通
440 61.242.215.48 61.242.215.55 河南省郑州市 教育学院
441 61.242.215.56 61.242.215.225 河南省郑州市 联通
442 61.242.215.227 61.242.215.227 河南省郑州市 巩义市联通办公网
443 61.242.215.245 61.242.216.36 河南省郑州市 联通
444 61.242.216.37 61.242.216.37 河南省郑州市 白象集团(湖南分公司)
445 61.242.216.38 61.242.216.255 河南省郑州市 联通
446 61.242.218.0 61.242.218.47 河南省郑州市 联通
447 61.242.218.48 61.242.218.55 河南省郑州市 紫荆山商务中心
448 61.242.218.56 61.242.218.81 河南省郑州市 联通
449 61.242.218.82 61.242.218.86 河南省郑州市 马寨经济开发区澍青医学院
450 61.242.218.87 61.242.218.240 河南省郑州市 联通
451 61.242.218.241 61.242.218.241 河南省郑州市 河南公安高等专科学校
452 61.242.218.242 61.242.218.255 河南省郑州市 联通
453 61.242.222.135 61.242.222.136 河南省开封市 /郑州市联通
454 61.242.222.138 61.242.222.139 河南省开封市 /郑州市联通
455 61.242.222.141 61.242.222.145 河南省开封市 /郑州市联通
456 61.242.222.147 61.242.222.161 河南省开封市 /郑州市联通
457 61.242.222.163 61.242.222.227 河南省开封市 /郑州市联通
458 61.242.222.228 61.242.222.228 河南省郑州市 郑州机械研究所
459 61.242.222.229 61.242.222.255 河南省开封市 /郑州市联通
460 101.104.192.0 101.104.223.255 河南省郑州市 鹏博士长城宽带
461 101.107.22.0 101.107.22.255 河南省郑州市 鹏博士长城宽带
462 103.22.188.0 103.22.191.255 河南省郑州市 河南电联通信技术有限公司
463 103.237.184.0 103.237.184.255 河南省郑州市 广电网
464 103.254.72.0 103.254.75.255 河南省郑州市 河南水木汇金计算机科技有限公司香港新世界电讯节点
465 106.33.0.0 106.34.255.255 河南省郑州市 电信
466 106.46.192.0 106.46.255.255 河南省郑州市 电信
467 111.5.0.0 111.5.127.255 河南省郑州市 移动
468 111.7.0.0 111.7.63.255 河南省郑州市 移动
469 111.7.173.0 111.7.191.255 河南省郑州市 移动
470 111.7.224.0 111.7.247.255 河南省郑州市 移动
471 115.56.1.0 115.56.1.255 河南省郑州市荥阳市 联通
472 115.56.3.0 115.56.3.255 河南省郑州市新密市 联通
473 115.56.5.0 115.56.24.255 河南省郑州市 联通
474 115.57.0.0 115.57.255.255 河南省郑州市 联通
475 115.58.201.0 115.58.201.255 河南省郑州市 联通
476 115.60.0.0 115.60.3.255 河南省郑州市 联通
477 115.60.4.0 115.60.4.255 河南省郑州市巩义市 联通
478 115.60.5.0 115.60.51.151 河南省郑州市 联通
479 115.60.51.152 115.60.51.152 河南省郑州市 相思树网吧(龙王乡龙王村)
480 115.60.51.153 115.60.55.157 河南省郑州市 联通
481 115.60.55.158 115.60.55.158 河南省郑州市 河南工程学院
482 115.60.55.159 115.60.55.169 河南省郑州市 联通
483 115.60.55.170 115.60.55.170 河南省郑州市 河南工程学院
484 115.60.55.171 115.60.74.255 河南省郑州市 联通
485 115.60.75.0 115.60.78.255 河南省郑州市新密市 联通
486 115.60.79.0 115.60.112.255 河南省郑州市 联通
487 115.60.114.0 115.60.120.71 河南省郑州市 联通
488 115.60.120.72 115.60.120.72 河南省郑州市 相约网络(花园路东关乎屯)
489 115.60.120.73 115.60.141.255 河南省郑州市 联通
490 115.60.142.0 115.60.142.255 河南省郑州市巩义市 联通
491 115.60.143.0 115.60.156.255 河南省郑州市 联通
492 115.60.157.0 115.60.159.255 河南省郑州市金水区 联通
493 115.60.160.0 115.61.44.255 河南省郑州市 联通
494 115.61.45.0 115.61.45.255 河南省郑州市新郑市 联通
495 115.61.46.0 115.61.78.255 河南省郑州市 联通
496 115.61.80.0 115.61.91.255 河南省郑州市 联通
497 115.61.92.0 115.61.92.255 河南省郑州市新密市 联通
498 115.61.93.0 115.61.141.255 河南省郑州市 联通
499 115.61.142.0 115.61.142.255 河南省郑州市荥阳市 联通
500 115.61.143.0 115.61.147.255 河南省郑州市 联通
501 115.61.148.0 115.61.148.255 河南省郑州市新郑市 联通
502 115.61.149.0 115.61.151.255 河南省郑州市 联通
503 115.61.152.0 115.61.152.255 河南省郑州市巩义市 联通
504 115.61.153.0 115.61.185.255 河南省郑州市 联通
505 115.61.186.0 115.61.186.255 河南省郑州市巩义市 联通
506 115.61.187.0 115.61.211.255 河南省郑州市 联通
507 115.61.212.0 115.61.212.255 河南省郑州市新郑市 联通
508 115.61.213.0 115.61.217.255 河南省郑州市 联通
509 115.61.218.0 115.61.222.255 河南省郑州市新密市 联通
510 115.61.223.0 115.61.230.255 河南省郑州市 联通
511 115.61.231.0 115.61.231.255 河南省郑州市登封市 联通
512 115.61.232.0 115.61.254.255 河南省郑州市 联通
513 115.61.255.0 115.61.255.255 河南省郑州市巩义市 联通
514 115.157.128.0 115.157.151.255 河南省郑州市 河南商业大学
515 115.157.152.0 115.157.159.255 河南省郑州市 河南科技学院
516 115.157.160.0 115.157.191.255 河南省郑州市 河南教育大学
517 115.158.64.0 115.158.95.255 河南省郑州市 郑州轻工业大学
518 115.158.96.0 115.158.111.255 河南省郑州市 河南工程大学
519 115.158.112.0 115.158.119.255 河南省郑州市 布瑞达理工职业学院
520 115.158.120.0 115.158.123.255 河南省郑州市 万方科技学院
521 115.158.128.0 115.158.159.255 河南省郑州市 黄河科技大学
522 115.158.160.0 115.158.191.255 河南省郑州市 郑州经贸职业学院
523 115.158.192.0 115.158.255.255 河南省郑州市 郑州航空工业管理大学
524 116.255.128.0 116.255.141.203 河南省郑州市 景安网络BGP数据中心
525 116.255.141.204 116.255.141.204 河南省郑州市 东陆互联景安数据中心节点
526 116.255.141.205 116.255.141.207 河南省郑州市 景安网络BGP数据中心
527 116.255.141.208 116.255.141.208 河南省郑州市 东陆互联景安数据中心节点
528 116.255.141.209 116.255.141.213 河南省郑州市 景安网络BGP数据中心
529 116.255.141.214 116.255.141.215 河南省郑州市 东陆互联景安数据中心节点
530 116.255.141.216 116.255.146.242 河南省郑州市 景安网络BGP数据中心
531 116.255.146.243 116.255.146.243 河南省郑州市 东陆互联景安数据中心节点
532 116.255.146.244 116.255.146.251 河南省郑州市 景安网络BGP数据中心
533 116.255.146.252 116.255.146.252 河南省郑州市 东陆互联景安数据中心节点
534 116.255.146.253 116.255.230.63 河南省郑州市 景安网络BGP数据中心
535 116.255.230.64 116.255.230.91 河南省郑州市 蓝队网络(景安机房)
536 116.255.230.92 116.255.255.255 河南省郑州市 景安网络BGP数据中心
537 117.136.22.0 117.136.22.255 河南省郑州市 移动数据上网公共出口
538 117.136.36.0 117.136.36.255 河南省郑州市 移动数据上网公共出口
539 117.136.44.0 117.136.44.255 河南省郑州市 移动数据上网公共出口
540 117.158.0.0 117.158.7.255 河南省郑州市 移动
541 117.158.129.0 117.158.129.255 河南省郑州市 移动
542 117.158.214.239 117.158.214.254 河南省郑州市 文化专网CDN节点
543 117.158.217.247 117.158.217.247 河南省郑州市 文化专网CDN节点
544 117.159.5.0 117.159.5.255 河南省郑州市 移动
545 117.160.128.0 117.160.159.255 河南省郑州市 河南移动郑州分公司
546 120.194.0.0 120.194.31.255 河南省郑州市 移动
547 120.194.181.0 120.194.181.255 河南省郑州市 移动
548 120.219.0.0 120.219.63.255 河南省郑州市 移动
549 120.219.128.0 120.219.191.255 河南省郑州市 移动
550 122.78.144.0 122.78.159.255 河南省郑州市 中移铁通
551 122.79.13.0 122.79.13.255 河南省郑州市 中移铁通
552 122.112.96.0 122.112.143.255 河南省郑州市 广电网
553 122.112.157.0 122.112.195.255 河南省郑州市 广电网
554 122.112.208.0 122.112.223.255 河南省郑州市 广电网
555 122.114.0.0 122.114.255.255 河南省郑州市 景安BGP数据中心
556 122.115.64.0 122.115.79.255 河南省郑州市 广电网
557 122.206.80.0 122.206.83.255 河南省郑州市 郑州旅游职业学院
558 122.206.86.0 122.206.87.255 河南省郑州市 河南省工业学校
559 122.206.88.0 122.206.91.255 河南省郑州市 河南机电学校
560 122.206.92.0 122.206.93.255 河南省郑州市 河南电子科技学校
561 122.206.94.0 122.206.95.255 河南省郑州市 河南工业大学化学工业职业学院
562 122.206.96.0 122.206.111.255 河南省郑州市 河南财政税务高等专科学校
563 122.206.112.0 122.206.127.255 河南省郑州市 郑州经贸职业学院
564 122.206.160.0 122.206.191.255 河南省郑州市 郑州大学
565 123.4.208.0 123.4.208.255 河南省郑州市 联通
566 123.6.0.0 123.6.132.255 河南省郑州市 联通
567 123.6.133.0 123.6.133.255 河南省郑州市管城区 联通
568 123.6.134.0 123.6.196.154 河南省郑州市 联通
569 123.6.196.155 123.6.196.155 河南省郑州市 航空管理学院
570 123.6.196.156 123.7.13.255 河南省郑州市 联通
571 123.12.88.0 123.12.95.255 河南省郑州市 联通
572 123.13.160.0 123.13.167.255 河南省郑州市 联通
573 123.14.0.0 123.14.202.255 河南省郑州市 联通
574 123.14.203.0 123.14.203.255 河南省郑州市新郑县 联通
575 123.14.204.0 123.14.216.255 河南省郑州市 联通
576 123.14.217.0 123.14.217.255 河南省郑州市巩义市 联通
577 123.14.218.0 123.14.255.255 河南省郑州市 联通
578 123.15.6.0 123.15.6.255 河南省郑州市 联通
579 123.15.19.0 123.15.19.255 河南省郑州市 联通
580 123.15.32.0 123.15.34.216 河南省郑州市 联通
581 123.15.34.217 123.15.34.221 河南省郑州市 联通IDC机房
582 123.15.34.222 123.15.35.234 河南省郑州市 联通
583 123.15.35.235 123.15.35.235 河南省郑州市 小熊网吧(健康路与同乐路交叉口向西100米)
584 123.15.35.236 123.15.36.17 河南省郑州市 联通
585 123.15.36.18 123.15.36.18 河南省郑州市 黄河网吧(黄河医学院)
586 123.15.36.19 123.15.36.139 河南省郑州市 联通
587 123.15.36.140 123.15.36.151 河南省郑州市 河南工业大学莲花街校区
588 123.15.36.152 123.15.36.255 河南省郑州市 联通
589 123.15.37.0 123.15.37.25 河南省郑州市登封市 联通
590 123.15.37.26 123.15.37.26 河南省郑州市登封市 幽幽贝尔网吧
591 123.15.37.27 123.15.37.29 河南省郑州市登封市 联通
592 123.15.37.30 123.15.37.30 河南省郑州市登封市 中牟九州网吧
593 123.15.37.31 123.15.37.33 河南省郑州市登封市 联通
594 123.15.37.34 123.15.37.34 河南省郑州市巩义市 网域网吧(河南财经成功学院对面新兴家园门口)
595 123.15.37.35 123.15.37.221 河南省郑州市登封市 联通
596 123.15.37.222 123.15.37.222 河南省郑州市登封市 世纪网友俱乐部(中牟世纪商城四楼)
597 123.15.37.223 123.15.37.255 河南省郑州市登封市 联通
598 123.15.38.0 123.15.39.129 河南省郑州市 联通
599 123.15.39.130 123.15.39.130 河南省郑州市荥阳市 豫龙镇赵家庄诚信网吧
600 123.15.39.131 123.15.41.203 河南省郑州市 联通
601 123.15.41.204 123.15.41.204 河南省郑州市 大铺新公寓
602 123.15.41.205 123.15.41.205 河南省郑州市 陈寨星空网吧
603 123.15.41.206 123.15.43.113 河南省郑州市 联通
604 123.15.43.114 123.15.43.114 河南省郑州市 经贸职业学院内网吧
605 123.15.43.115 123.15.43.138 河南省郑州市 联通
606 123.15.43.139 123.15.43.139 河南省郑州市 前尘网吧
607 123.15.43.140 123.15.43.225 河南省郑州市 联通
608 123.15.43.226 123.15.43.226 河南省郑州市 马寨开发区海派网吧
609 123.15.43.227 123.15.45.33 河南省郑州市 联通
610 123.15.45.34 123.15.45.34 河南省郑州市 国通网吧(北大学城迎宾市场3楼)
611 123.15.45.35 123.15.45.241 河南省郑州市 联通
612 123.15.45.242 123.15.45.242 河南省郑州市金水区 嘉年华网吧(花园路与国基路交叉口)
613 123.15.45.243 123.15.46.125 河南省郑州市 联通
614 123.15.46.126 123.15.46.126 河南省郑州市荥阳市 豫龙镇中原网络会所网吧(宝葫芦超市三楼)
615 123.15.46.127 123.15.47.250 河南省郑州市 联通
616 123.15.47.251 123.15.47.251 河南省郑州市惠济区 开拓者网吧(古荥镇)
617 123.15.47.252 123.15.48.21 河南省郑州市 联通
618 123.15.48.22 123.15.48.22 河南省郑州市 动感地带娱乐会所
619 123.15.48.23 123.15.49.161 河南省郑州市 联通
620 123.15.49.162 123.15.49.162 河南省郑州市 创新网吧
621 123.15.49.163 123.15.50.82 河南省郑州市 联通
622 123.15.50.83 123.15.50.83 河南省郑州市 大同网络会所(马寨经济开发区)
623 123.15.50.84 123.15.51.165 河南省郑州市 联通
624 123.15.51.166 123.15.51.166 河南省郑州市 市豫龙镇蜘蛛部落网吧
625 123.15.51.167 123.15.51.235 河南省郑州市 联通
626 123.15.51.236 123.15.51.236 河南省郑州市新郑市 春晖网络休闲会所(龙湖镇双湖大道东段)
627 123.15.51.237 123.15.52.25 河南省郑州市 联通
628 123.15.52.26 123.15.52.26 河南省郑州市新郑市 彬彬网苑
629 123.15.52.27 123.15.52.65 河南省郑州市 联通
630 123.15.52.66 123.15.52.66 河南省郑州市新郑市 网苑科技网吧(龙湖镇工程学院对面)
631 123.15.52.67 123.15.53.245 河南省郑州市 联通
632 123.15.53.246 123.15.53.246 河南省郑州市 郑东新区中国中原大学生创业孵化园
633 123.15.53.247 123.15.58.19 河南省郑州市 联通
634 123.15.58.20 123.15.58.20 河南省郑州市 珠江期货有限公司
635 123.15.58.21 123.15.63.255 河南省郑州市 联通
636 123.52.0.0 123.52.7.255 河南省郑州市 电信
637 123.52.8.0 123.52.8.255 河南省郑州市二七区 电信
638 123.52.9.0 123.52.17.255 河南省郑州市 电信
639 123.52.18.0 123.52.18.255 河南省郑州市金水区 电信
640 123.52.19.0 123.52.47.255 河南省郑州市 电信
641 123.52.48.0 123.52.51.255 河南省郑州市荥阳市 电信
642 123.52.52.0 123.52.83.38 河南省郑州市 电信
643 123.52.83.39 123.52.83.39 河南省郑州市 上街区明基电脑
644 123.52.83.40 123.52.98.10 河南省郑州市 电信
645 123.52.98.11 123.52.98.11 河南省郑州市新郑市 蓝梦居网吧
646 123.52.98.12 123.52.127.255 河南省郑州市 电信
647 123.52.163.0 123.52.163.255 河南省郑州市惠济区 电信
648 123.53.171.0 123.53.171.255 河南省郑州市 电信
649 123.58.192.0 123.58.207.255 河南省郑州市 河南亿恩科技有限公司
650 123.101.0.0 123.101.63.255 河南省郑州市 电信
651 123.101.177.0 123.101.255.255 河南省郑州市 电信
652 123.149.0.0 123.149.63.255 河南省郑州市 电信
653 123.149.66.0 123.149.66.255 河南省郑州市登封市 电信
654 123.149.69.0 123.149.96.255 河南省郑州市 电信
655 123.149.97.0 123.149.97.255 河南省郑州市巩义市 电信
656 123.149.98.0 123.149.98.255 河南省郑州市 电信
657 123.149.99.0 123.149.99.255 河南省郑州市巩义市 电信
658 123.149.100.0 123.149.127.255 河南省郑州市 电信
659 123.149.191.0 123.149.199.1 河南省郑州市 电信
660 123.149.199.2 123.149.199.5 河南省郑州市 博远万顺信息科技有限公司
661 123.149.199.6 123.149.249.101 河南省郑州市 电信
662 123.149.249.102 123.149.249.102 河南省郑州市 柳林村蓝新网络会所
663 123.149.249.103 123.149.251.69 河南省郑州市 电信
664 123.149.251.70 123.149.251.70 河南省郑州市 东大学城展望网吧
665 123.149.251.71 123.149.255.255 河南省郑州市 电信
666 123.160.0.0 123.160.63.255 河南省郑州市 电信
667 123.160.128.0 123.160.131.255 河南省郑州市二七区 郑州铁路局小区
668 123.160.132.0 123.160.137.255 河南省郑州市 电信
669 123.160.138.0 123.160.138.255 河南省郑州市中原区 电信
670 123.160.139.0 123.160.220.217 河南省郑州市 电信
671 123.160.220.218 123.160.220.218 河南省郑州市 亿恩科技有限公司
672 123.160.220.219 123.160.244.54 河南省郑州市 电信
673 123.160.244.55 123.160.244.55 河南省郑州市 文化专网CDN节点
674 123.160.244.56 123.160.255.255 河南省郑州市 电信
675 123.161.192.0 123.161.207.41 河南省郑州市 电信
676 123.161.207.42 123.161.207.42 河南省郑州市 中录时空十二店(陇海东路231号)
677 123.161.207.43 123.161.223.255 河南省郑州市 电信
678 123.161.247.0 123.161.249.255 河南省郑州市 电信
679 123.161.251.0 123.161.255.255 河南省郑州市 电信
680 125.40.0.0 125.40.2.160 河南省郑州市 联通
681 125.40.2.161 125.40.2.161 河南省郑州市 贝思特快捷酒店
682 125.40.2.162 125.40.61.182 河南省郑州市 联通
683 125.40.61.183 125.40.61.183 河南省郑州市 民族饭店(城东路与顺河路交叉口)
684 125.40.61.184 125.40.107.255 河南省郑州市 联通
685 125.41.0.0 125.41.7.255 河南省郑州市 联通
686 125.41.8.0 125.41.8.255 河南省郑州市新密市 联通
687 125.41.9.0 125.41.44.255 河南省郑州市 联通
688 125.41.45.0 125.41.45.255 河南省郑州市荥阳市 联通
689 125.41.46.0 125.41.70.12 河南省郑州市 联通
690 125.41.70.13 125.41.70.13 河南省郑州市新郑市 卷烟厂
691 125.41.70.14 125.41.80.255 河南省郑州市 联通
692 125.41.81.0 125.41.83.255 河南省郑州市登封市 联通
693 125.41.84.0 125.41.91.113 河南省郑州市 联通
694 125.41.91.114 125.41.91.114 河南省郑州市新郑市 中原工学院信息商务学院(龙湖科技教育产业园区双湖大道2号)
695 125.41.91.115 125.41.104.167 河南省郑州市 联通
696 125.41.104.168 125.41.104.168 河南省郑州市 郑州大学工学院南四楼
697 125.41.104.169 125.41.125.255 河南省郑州市 联通
698 125.41.126.0 125.41.126.255 河南省郑州市 郑州大学(南校区)
699 125.41.127.0 125.41.156.255 河南省郑州市 联通
700 125.41.157.0 125.41.158.255 河南省郑州市荥阳市 联通
701 125.41.159.0 125.41.201.255 河南省郑州市 联通
702 125.41.202.0 125.41.202.60 河南省郑州市金水区 联通
703 125.41.202.61 125.41.202.61 河南省郑州市金水区 鹏飞网路会所(经五路红旗路)
704 125.41.202.62 125.41.202.255 河南省郑州市金水区 联通
705 125.41.203.0 125.41.255.255 河南省郑州市 联通
706 125.42.96.0 125.42.96.255 河南省郑州市巩义市 联通
707 125.42.100.0 125.42.103.255 河南省郑州市 联通
708 125.42.105.0 125.42.105.255 河南省郑州市登封市 联通
709 125.42.108.0 125.42.108.255 河南省郑州市 联通
710 125.44.176.0 125.44.178.255 河南省郑州市 联通
711 125.45.93.0 125.45.93.255 河南省郑州市 联通
712 125.46.11.0 125.46.11.255 河南省郑州市 联通
713 125.46.13.0 125.46.13.255 河南省郑州市 联通IDC机房
714 125.46.15.0 125.46.16.13 河南省郑州市 联通
715 125.46.16.14 125.46.16.14 河南省郑州市中牟县 网原之约网吧
716 125.46.16.15 125.46.16.57 河南省郑州市 联通
717 125.46.16.58 125.46.16.58 河南省郑州市巩义市 新密刘寨海燕网吧
718 125.46.16.59 125.46.16.81 河南省郑州市 联通
719 125.46.16.82 125.46.16.82 河南省郑州市巩义市 太阳雨网吧
720 125.46.16.83 125.46.16.229 河南省郑州市 联通
721 125.46.16.230 125.46.16.230 河南省郑州市巩义市 圣景网吧(中牟县中心市场)
722 125.46.16.231 125.46.16.255 河南省郑州市 联通
723 125.46.17.0 125.46.17.127 河南省郑州市 郑州大学
724 125.46.17.128 125.46.17.205 河南省郑州市 联通
725 125.46.17.206 125.46.17.206 河南省郑州市 博文网络金字塔店
726 125.46.17.207 125.46.18.17 河南省郑州市 联通
727 125.46.18.18 125.46.18.18 河南省郑州市新郑市 梦蓝网络服务公司
728 125.46.18.19 125.46.18.31 河南省郑州市 联通
729 125.46.18.32 125.46.18.39 河南省郑州市 九龙网吧
730 125.46.18.40 125.46.18.55 河南省郑州市 联通
731 125.46.18.56 125.46.18.63 河南省郑州市 龙腾网吧
732 125.46.18.64 125.46.18.71 河南省郑州市 联通
733 125.46.18.72 125.46.18.79 河南省郑州市 郑州工业安全职业学院
734 125.46.18.80 125.46.18.89 河南省郑州市 联通
735 125.46.18.90 125.46.18.90 河南省郑州市 开心果网吧
736 125.46.18.91 125.46.18.111 河南省郑州市 联通
737 125.46.18.112 125.46.18.119 河南省郑州市 阳光网吧
738 125.46.18.120 125.46.18.209 河南省郑州市 联通
739 125.46.18.210 125.46.18.211 河南省郑州市新郑市 四通网络家园(人民路新郑宾馆对面)
740 125.46.18.212 125.46.19.201 河南省郑州市 联通
741 125.46.19.202 125.46.19.202 河南省郑州市 零度聚阵八店(东明路与纬四路交叉口西北处)
742 125.46.19.203 125.46.21.196 河南省郑州市 联通
743 125.46.21.197 125.46.21.197 河南省郑州市 花园口镇网络家园金桥路店(京水社区)
744 125.46.21.198 125.46.21.209 河南省郑州市 联通
745 125.46.21.210 125.46.21.210 河南省郑州市 惠济区老鸦陈博文网络家园
746 125.46.21.211 125.46.21.218 河南省郑州市 联通
747 125.46.21.219 125.46.21.219 河南省郑州市 蓝新网络会所
748 125.46.21.220 125.46.21.235 河南省郑州市 联通
749 125.46.21.236 125.46.21.236 河南省郑州市 盛大自由空间直营十店
750 125.46.21.237 125.46.21.255 河南省郑州市 联通
751 125.46.22.0 125.46.22.255 河南省郑州市 网宿科技股份有限公司联通CDN节点
752 125.46.23.0 125.46.23.109 河南省郑州市 联通
753 125.46.23.110 125.46.23.110 河南省郑州市登封市 伊人科技网吧
754 125.46.23.111 125.46.23.179 河南省郑州市 联通
755 125.46.23.180 125.46.23.180 河南省郑州市 天旺广场国通网吧
756 125.46.23.181 125.46.24.41 河南省郑州市 联通
757 125.46.24.42 125.46.24.42 河南省郑州市 淘金网络音乐会所(城东路78号)
758 125.46.24.43 125.46.24.51 河南省郑州市 联通
759 125.46.24.52 125.46.24.52 河南省郑州市金水区 今日互联网上网有限公司(庙李镇)
760 125.46.24.53 125.46.25.99 河南省郑州市 联通
761 125.46.25.100 125.46.25.100 河南省郑州市中牟县 新世纪网吧
762 125.46.25.101 125.46.25.145 河南省郑州市 联通
763 125.46.25.146 125.46.25.146 河南省郑州市中牟县 世纪网友俱乐部
764 125.46.25.147 125.46.25.149 河南省郑州市 联通
765 125.46.25.150 125.46.25.150 河南省郑州市 成才之路网友俱乐部B区(中牟县世纪商城四楼)
766 125.46.25.151 125.46.25.193 河南省郑州市 联通
767 125.46.25.194 125.46.25.194 河南省郑州市中牟县 黑蜘蛛网吧
768 125.46.25.195 125.46.29.1 河南省郑州市 联通
769 125.46.29.2 125.46.29.2 河南省郑州市中原区 梦缘网吧(前进路46号)
770 125.46.29.3 125.46.29.255 河南省郑州市 联通
771 125.46.30.0 125.46.30.127 河南省郑州市 维拉数码科技有限公司
772 125.46.30.128 125.46.30.159 河南省郑州市 联通
773 125.46.30.160 125.46.30.192 河南省郑州市 河南商业高等专科学校
774 125.46.30.193 125.46.32.101 河南省郑州市 联通
775 125.46.32.102 125.46.32.102 河南省郑州市 郑煤集团
776 125.46.32.103 125.46.32.157 河南省郑州市 联通
777 125.46.32.158 125.46.32.158 河南省郑州市巩义市 黎明网吧(杜甫路宋陵公园南门对面3楼)
778 125.46.32.159 125.46.33.255 河南省郑州市 联通
779 125.46.34.0 125.46.34.145 河南省郑州市 联通IDC机房
780 125.46.34.146 125.46.34.146 河南省郑州市 互联时空高寨店(京广南路与南三环交叉口向北300)
781 125.46.34.147 125.46.35.255 河南省郑州市 联通IDC机房
782 125.46.36.0 125.46.37.255 河南省郑州市 联通
783 125.46.47.0 125.46.47.255 河南省郑州市 联通
784 125.46.50.0 125.46.50.255 河南省郑州市 联通
785 125.46.55.0 125.46.55.255 河南省郑州市 联通
786 125.46.57.0 125.46.59.255 河南省郑州市 联通
787 125.46.60.0 125.46.60.222 河南省郑州市 联通IDC机房
788 125.46.60.223 125.46.60.223 河南省郑州市新郑市 辛店镇辛店网吧
789 125.46.60.224 125.46.60.255 河南省郑州市 联通IDC机房
790 125.46.61.0 125.46.63.255 河南省郑州市 联通
791 125.46.73.0 125.46.75.108 河南省郑州市 联通
792 125.46.75.109 125.46.75.114 河南省郑州市 龙湖镇虫虫网络会所
793 125.46.75.115 125.46.75.161 河南省郑州市 联通
794 125.46.75.162 125.46.75.162 河南省郑州市新密市 e网情深网吧
795 125.46.75.163 125.46.75.245 河南省郑州市 联通
796 125.46.75.246 125.46.75.246 河南省郑州市中牟县 金鹰网吧
797 125.46.75.247 125.46.76.218 河南省郑州市 联通
798 125.46.76.219 125.46.76.219 河南省郑州市 九莲天网吧
799 125.46.76.220 125.46.76.233 河南省郑州市 联通
800 125.46.76.234 125.46.76.234 河南省郑州市 中州快捷酒店
801 125.46.76.235 125.46.77.215 河南省郑州市 联通
802 125.46.77.216 125.46.77.223 河南省郑州市 郑州美术学院
803 125.46.77.224 125.46.79.57 河南省郑州市 联通
804 125.46.79.58 125.46.79.58 河南省郑州市 聚点网络会所(丰产路与文化路交叉口)
805 125.46.79.59 125.46.80.5 河南省郑州市 联通
806 125.46.80.6 125.46.80.6 河南省郑州市新郑市 龙湖镇双湖大道蓝狐网吧
807 125.46.80.7 125.46.80.225 河南省郑州市 联通
808 125.46.80.226 125.46.80.226 河南省郑州市 蓝宇网吧
809 125.46.80.227 125.46.83.25 河南省郑州市 联通
810 125.46.83.26 125.46.83.26 河南省郑州市 贾砦创亿网吧
811 125.46.83.27 125.46.85.17 河南省郑州市 联通
812 125.46.85.18 125.46.85.18 河南省郑州市 郑州华信学院
813 125.46.85.19 125.46.85.81 河南省郑州市 联通
814 125.46.85.82 125.46.85.82 河南省郑州市 笑天网络会所(龙湖镇工程学院南门)
815 125.46.85.83 125.46.85.85 河南省郑州市 联通
816 125.46.85.86 125.46.85.86 河南省郑州市 郑州华信学院
817 125.46.85.87 125.46.85.145 河南省郑州市 联通
818 125.46.85.146 125.46.85.150 河南省郑州市 南阳路刘砦博宇电子竞技俱乐部
819 125.46.85.151 125.46.86.171 河南省郑州市 联通
820 125.46.86.172 125.46.86.172 河南省郑州市 中电华通网络家园金桥店
821 125.46.86.173 125.46.91.165 河南省郑州市 联通
822 125.46.91.166 125.46.91.166 河南省郑州市新郑市 因为所以网吧
823 125.46.91.167 125.46.92.255 河南省郑州市 联通
824 125.46.94.0 125.46.94.1 河南省郑州市 联通
825 125.46.94.3 125.46.94.5 河南省郑州市 联通
826 125.46.94.7 125.46.94.7 河南省郑州市 联通
827 125.46.94.10 125.46.94.10 河南省郑州市 联通
828 125.46.94.12 125.46.94.13 河南省郑州市 联通
829 125.46.94.15 125.46.94.15 河南省郑州市 联通
830 125.46.97.0 125.46.97.255 河南省郑州市 联通
831 125.46.104.0 125.46.110.1 河南省郑州市 联通
832 125.46.110.2 125.46.110.2 河南省郑州市 台前县第一中学
833 125.46.110.3 125.46.111.3 河南省郑州市 联通
834 125.46.112.0 125.46.228.255 河南省郑州市 联通
835 125.46.229.0 125.46.229.255 河南省郑州市新密市 联通
836 125.46.230.0 125.46.248.18 河南省郑州市 联通
837 125.46.248.19 125.46.248.19 河南省郑州市 健康路150号河南省体育局
838 125.46.248.20 125.46.250.149 河南省郑州市 联通
839 125.46.250.150 125.46.250.150 河南省郑州市中牟县 成才之路网友俱乐部A区(世纪商城四楼)
840 125.46.250.151 125.47.43.255 河南省郑州市 联通
841 125.47.44.0 125.47.44.255 河南省郑州市 郑州大学工学院
842 125.47.45.0 125.47.51.186 河南省郑州市 联通
843 125.47.51.187 125.47.51.187 河南省郑州市 河南职业技术学院新校区
844 125.47.51.188 125.47.127.255 河南省郑州市 联通
845 125.47.180.0 125.47.181.255 河南省郑州市 联通
846 125.47.182.0 125.47.182.255 河南省郑州市巩义市 联通
847 125.47.183.0 125.47.188.255 河南省郑州市 联通
848 125.47.189.0 125.47.189.255 河南省郑州市中原区 联通
849 125.47.190.0 125.47.191.255 河南省郑州市 联通
850 125.219.48.0 125.219.63.255 河南省郑州市 河南工程学院
851 125.219.64.0 125.219.95.255 河南省郑州市 华北水利水电学院
852 125.219.96.0 125.219.99.255 河南省郑州市 郑州电子信息职业技术学院
853 125.219.120.0 125.219.123.255 河南省郑州市 郑州交通职业学院
854 125.219.124.0 125.219.127.255 河南省郑州市 河南交通职业技术学院
855 125.219.136.0 125.219.139.255 河南省郑州市 铁道警官高等专科学校
856 125.219.148.0 125.219.149.255 河南省郑州市 河南经贸职业学院
857 125.219.150.0 125.219.151.255 河南省郑州市 郑州师范高等专科学校
858 125.219.152.0 125.219.153.255 河南省郑州市 河南检察职业学院
859 125.219.156.0 125.219.157.255 河南省郑州市 郑州澍青医学高等专科学校
860 125.219.158.0 125.219.159.255 河南省郑州市 郑州科技学院
861 125.219.162.0 125.219.163.255 河南省郑州市 郑州电力职业技术学院
862 125.219.164.0 125.219.165.255 河南省郑州市 河南工业贸易职业学院
863 125.219.168.0 125.219.171.255 河南省郑州市 郑州华信学院
864 171.8.0.0 171.8.25.255 河南省郑州市 电信
865 171.8.26.0 171.8.26.255 河南省郑州市登封市 电信
866 171.8.27.0 171.8.37.255 河南省郑州市 电信
867 171.8.38.0 171.8.38.255 河南省郑州市中原区 电信
868 171.8.39.0 171.8.78.255 河南省郑州市 电信
869 171.8.79.0 171.8.79.255 河南省郑州市 帝联信息科技电信CDN节点
870 171.8.80.0 171.8.255.255 河南省郑州市 电信
871 171.9.128.0 171.11.31.255 河南省郑州市 电信
872 171.11.128.0 171.12.11.82 河南省郑州市 电信
873 171.12.11.83 171.12.11.83 河南省郑州市 文化专网CDN节点
874 171.12.11.84 171.12.31.255 河南省郑州市 电信
875 171.13.0.0 171.13.255.255 河南省郑州市 电信
876 171.14.235.0 171.14.235.255 河南省郑州市 电信
877 171.15.63.0 171.15.63.255 河南省郑州市新郑市 电信
878 171.15.64.0 171.15.255.255 河南省郑州市 电信
879 175.188.64.0 175.188.96.13 河南省郑州市 鹏博士长城宽带
880 175.188.96.14 175.188.96.14 河南省郑州市 鹏博士长城宽带DNS服务器
881 175.188.96.15 175.188.159.255 河南省郑州市 鹏博士长城宽带
882 182.118.0.0 182.118.11.255 河南省郑州市 联通
883 182.118.12.0 182.118.12.255 河南省郑州市 北京蓝汛通信技术有限责任公司CDN节点(联通)
884 182.118.13.0 182.118.15.30 河南省郑州市 联通
885 182.118.15.31 182.118.15.39 河南省郑州市 网宿科技联通CDN节点
886 182.118.15.40 182.118.16.255 河南省郑州市 联通
887 182.118.17.0 182.118.17.79 河南省郑州市 迅雷网络联通节点
888 182.118.17.80 182.118.22.255 河南省郑州市 联通
889 182.118.23.0 182.118.23.255 河南省郑州市 帝联信息科技联通CDN节点
890 182.118.24.0 182.118.30.255 河南省郑州市 联通
891 182.118.31.0 182.118.31.255 河南省郑州市 奇虎联通节点
892 182.118.32.0 182.118.32.255 河南省郑州市 联通
893 182.118.33.0 182.118.33.255 河南省郑州市 奇虎360科技联通节点
894 182.118.34.0 182.118.37.255 河南省郑州市 联通
895 182.118.38.0 182.118.38.255 河南省郑州市 星云融创安全宝CDN节点(联通机房)
896 182.118.39.0 182.118.39.255 河南省郑州市 联通
897 182.118.40.0 182.118.40.255 河南省郑州市 奇虎联通节点
898 182.118.41.0 182.118.45.255 河南省郑州市 联通
899 182.118.47.0 182.118.47.255 河南省郑州市 北京百度网讯科技有限公司联通节点(BGP)
900 182.118.48.0 182.118.72.255 河南省郑州市 联通
901 182.118.73.0 182.118.73.255 河南省郑州市 网宿科技联通CDN节点
902 182.118.74.0 182.118.75.255 河南省郑州市 联通
903 182.119.0.0 182.119.72.255 河南省郑州市 联通
904 182.119.73.0 182.119.73.255 河南省郑州市金水区 联通
905 182.119.74.0 182.119.156.255 河南省郑州市 联通
906 182.119.157.0 182.119.157.255 河南省郑州市中原区 联通
907 182.119.158.0 182.119.255.255 河南省郑州市 联通
908 182.127.0.0 182.127.85.255 河南省郑州市 联通
909 182.127.86.0 182.127.86.255 河南省郑州市新密市 联通
910 182.127.87.0 182.127.109.255 河南省郑州市 联通
911 182.127.110.0 182.127.110.255 河南省郑州市巩义市 联通
912 182.127.111.0 182.127.149.255 河南省郑州市 联通
913 182.127.151.0 182.127.255.255 河南省郑州市 联通
914 182.236.128.0 182.236.239.255 河南省郑州市 紫田网络
915 183.169.128.0 183.169.159.255 河南省郑州市 河南警察学院
916 183.169.176.0 183.169.199.255 河南省郑州市 郑州师范大学
917 183.170.24.0 183.170.47.255 河南省郑州市 河南工程大学
918 183.170.64.0 183.170.95.255 河南省郑州市 河南农业大学
919 183.170.128.0 183.170.143.255 河南省郑州市 中原工学院
920 183.170.144.0 183.170.159.255 河南省郑州市 河南师范大学新联学院
921 183.170.160.0 183.170.183.255 河南省郑州市 河南财经大学
922 183.170.184.0 183.170.191.255 河南省郑州市 郑州大学升达学院
923 183.204.0.0 183.204.37.255 河南省郑州市 移动
924 183.204.39.0 183.204.63.255 河南省郑州市 移动
925 183.204.87.0 183.204.87.255 河南省郑州市 移动
926 202.4.252.0 202.4.255.255 河南省郑州市 鹏博士长城宽带
927 202.102.224.0 202.102.224.63 河南省郑州市 联通
928 202.102.224.96 202.102.226.255 河南省郑州市 联通
929 202.102.229.64 202.102.229.127 河南省郑州市 联通
930 202.102.232.192 202.102.232.223 河南省郑州市 联通
931 202.102.235.44 202.102.235.63 河南省郑州市 联通
932 202.102.235.132 202.102.235.135 河南省郑州市 联通
933 202.102.236.164 202.102.236.167 河南省郑州市 联通
934 202.102.236.168 202.102.236.171 河南省郑州市 郑州图书馆
935 202.102.236.180 202.102.236.183 河南省郑州市 联通
936 202.102.236.192 202.102.236.243 河南省郑州市 联通
937 202.102.237.0 202.102.239.255 河南省郑州市 联通
938 202.102.240.96 202.102.240.127 河南省郑州市 郑州商品交易所
939 202.102.241.0 202.102.241.31 河南省郑州市 中国烟草科技信息中心
940 202.102.241.128 202.102.241.159 河南省郑州市 郑州电信局中原路网吧
941 202.102.241.192 202.102.241.223 河南省郑州市 河南省博物馆
942 202.102.242.0 202.102.242.213 河南省郑州市 联通
943 202.102.242.215 202.102.242.255 河南省郑州市 联通
944 202.102.244.0 202.102.245.113 河南省郑州市 联通
945 202.102.245.114 202.102.245.117 河南省郑州市 广安生物科技股份有限公司
946 202.102.245.118 202.102.246.255 河南省郑州市 联通
947 202.102.247.0 202.102.247.127 河南省郑州市 河南省邮电学校
948 202.102.247.128 202.102.247.255 河南省郑州市 河南报业网
949 202.102.248.0 202.102.248.63 河南省郑州市 联通
950 202.102.248.64 202.102.248.95 河南省郑州市 河南省水利系统
951 202.102.248.96 202.102.248.103 河南省郑州市 联通
952 202.102.248.120 202.102.248.255 河南省郑州市 联通
953 202.102.249.0 202.102.250.255 河南省郑州市 商都信息中心
954 202.102.251.0 202.102.251.226 河南省郑州市 联通
955 202.102.251.227 202.102.251.227 河南省郑州市 慧能网络科技有限公司
956 202.102.251.228 202.102.251.255 河南省郑州市 联通
957 202.102.254.0 202.102.254.255 河南省郑州市 网宿科技联通CDN节点
958 202.102.255.0 202.102.255.255 河南省郑州市 联通
959 202.110.64.0 202.110.64.255 河南省郑州市 联通
960 202.110.68.0 202.110.68.183 河南省郑州市 联通
961 202.110.68.192 202.110.69.0 河南省郑州市 联通
962 202.110.69.2 202.110.69.8 河南省郑州市 联通
963 202.110.69.10 202.110.69.15 河南省郑州市 联通
964 202.110.69.22 202.110.69.35 河南省郑州市 联通
965 202.110.69.40 202.110.69.43 河南省郑州市 联通
966 202.110.69.48 202.110.69.63 河南省郑州市 联通
967 202.110.69.80 202.110.69.85 河南省郑州市 联通
968 202.110.69.88 202.110.69.103 河南省郑州市 联通
969 202.110.69.112 202.110.69.160 河南省郑州市 联通
970 202.110.69.162 202.110.69.164 河南省郑州市 联通
971 202.110.69.166 202.110.69.255 河南省郑州市 联通
972 202.110.96.0 202.110.96.255 河南省郑州市 联通
973 202.110.102.224 202.110.102.255 河南省郑州市 联通
974 202.110.104.104 202.110.104.107 河南省郑州市 联通
975 202.110.104.252 202.110.106.255 河南省郑州市 联通
976 202.110.114.4 202.110.114.111 河南省郑州市 联通
977 202.110.114.144 202.110.114.175 河南省郑州市 联通
978 202.110.114.192 202.110.114.223 河南省郑州市 联通
979 202.110.115.0 202.110.115.47 河南省郑州市 联通
980 202.110.115.80 202.110.115.111 河南省郑州市 联通
981 202.110.115.128 202.110.115.239 河南省郑州市 联通
982 202.110.116.0 202.110.116.31 河南省郑州市 联通
983 202.110.116.48 202.110.116.143 河南省郑州市 联通
984 202.110.116.160 202.110.116.175 河南省郑州市 联通
985 202.110.117.0 202.110.117.79 河南省郑州市 联通
986 202.110.118.32 202.110.118.191 河南省郑州市 联通
987 202.110.118.224 202.110.118.255 河南省郑州市 联通
988 202.110.119.224 202.110.119.239 河南省郑州市 联通
989 202.110.120.0 202.110.122.159 河南省郑州市 联通
990 202.110.122.176 202.110.122.255 河南省郑州市 联通
991 202.110.123.32 202.110.123.255 河南省郑州市 联通
992 202.110.126.112 202.110.126.143 河南省郑州市 联通
993 202.110.126.192 202.110.126.207 河南省郑州市 联通
994 202.110.126.240 202.110.127.255 河南省郑州市 联通
995 202.111.128.0 202.111.138.255 河南省郑州市 联通
996 202.111.152.0 202.111.153.255 河南省郑州市 联通
997 202.111.157.0 202.111.158.255 河南省郑州市 联通
998 202.196.0.0 202.196.15.255 河南省郑州市 郑州轻工业学院
999 202.196.16.0 202.196.31.255 河南省郑州市 河南工业大学
1000 202.196.32.0 202.196.47.255 河南省郑州市 中原工学院