ip地址查询

邵阳市IP地址列表

邵阳市网吧IP地址列表

在下面输入您要查询IP地址段范围的地理位置,点击查询

请输入地理位置:
最多只能列出前1000条IP信息,更详细的ip列表信息请用上边的查询按钮进入
序号 IP 起始地址 IP 结束地址 所在位置信息 电子地图
1 36.157.64.0 36.157.79.255 湖南省邵阳市 移动
2 42.48.172.0 42.48.172.255 湖南省邵阳市 联通
3 42.49.0.0 42.49.15.255 湖南省邵阳市 联通
4 42.49.27.0 42.49.27.255 湖南省邵阳市邵阳县 联通
5 42.49.28.0 42.49.28.255 湖南省邵阳市 联通
6 42.49.29.0 42.49.29.255 湖南省邵阳市邵东县 联通
7 61.137.21.0 61.137.25.255 湖南省邵阳市 电信
8 61.137.103.0 61.137.105.255 湖南省邵阳市 电信
9 61.150.238.0 61.150.243.255 湖南省邵阳市 电信
10 61.187.77.0 61.187.77.255 湖南省邵阳市 电信
11 61.187.224.0 61.187.224.255 湖南省邵阳市 电信
12 61.234.238.0 61.234.238.43 湖南省邵阳市 中移铁通
13 61.234.238.44 61.234.238.44 湖南省邵阳市邵东县 百兴网吧
14 61.234.238.45 61.234.238.127 湖南省邵阳市 中移铁通
15 61.234.239.0 61.234.240.195 湖南省邵阳市 中移铁通
16 61.234.240.196 61.234.240.196 湖南省邵阳市邵东县 百兴路201号百兴网吧
17 61.234.240.197 61.234.240.255 湖南省邵阳市 中移铁通
18 61.236.76.0 61.236.76.54 湖南省邵阳市 中移铁通
19 61.236.76.55 61.236.76.55 湖南省邵阳市 商业技工学校
20 61.236.76.56 61.236.76.255 湖南省邵阳市 中移铁通
21 61.240.235.0 61.240.239.255 湖南省邵阳市 联通
22 61.241.237.0 61.241.238.13 湖南省邵阳市 联通
23 61.241.238.14 61.241.238.14 湖南省邵阳市 高沙零点网吧
24 61.241.238.15 61.241.238.15 湖南省邵阳市洞口县 高沙云风网吧
25 61.241.238.16 61.241.239.255 湖南省邵阳市 联通
26 110.52.64.0 110.52.64.255 湖南省邵阳市 联通
27 110.52.66.0 110.52.66.255 湖南省邵阳市 联通
28 110.52.68.0 110.52.84.255 湖南省邵阳市 联通
29 110.52.85.0 110.52.85.255 湖南省邵阳市新邵县 联通
30 110.52.86.0 110.52.88.255 湖南省邵阳市 联通
31 110.52.89.0 110.52.89.255 湖南省邵阳市洞口县 联通
32 110.52.90.0 110.52.96.255 湖南省邵阳市 联通
33 110.52.97.0 110.52.97.255 湖南省邵阳市隆回县 联通
34 110.52.98.0 110.52.99.255 湖南省邵阳市 联通
35 110.52.100.0 110.52.102.255 湖南省邵阳市城步县 联通
36 110.52.103.0 110.52.107.255 湖南省邵阳市 联通
37 110.52.110.0 110.52.118.255 湖南省邵阳市 联通
38 110.52.120.0 110.52.127.255 湖南省邵阳市 联通
39 110.203.223.0 110.203.223.255 湖南省邵阳市洞口县 中移铁通
40 110.203.224.0 110.203.224.255 湖南省邵阳市 中移铁通
41 110.203.225.0 110.203.225.255 湖南省邵阳市邵东县 中移铁通
42 110.203.226.0 110.203.232.255 湖南省邵阳市 中移铁通
43 110.203.233.0 110.203.233.255 湖南省邵阳市城步县 中移铁通
44 110.203.234.0 110.203.236.255 湖南省邵阳市 中移铁通
45 110.203.237.0 110.203.237.255 湖南省邵阳市邵东县 中移铁通
46 110.203.238.0 110.203.247.255 湖南省邵阳市 中移铁通
47 110.203.249.0 110.203.255.255 湖南省邵阳市 中移铁通
48 110.204.178.0 110.204.178.255 湖南省邵阳市城步县 中移铁通
49 110.204.179.0 110.204.230.255 湖南省邵阳市 中移铁通
50 110.204.231.0 110.204.231.255 湖南省邵阳市邵东县 中移铁通
51 110.204.232.0 110.204.246.255 湖南省邵阳市 中移铁通
52 111.8.162.0 111.8.177.255 湖南省邵阳市 移动
53 111.22.128.0 111.22.166.255 湖南省邵阳市 移动
54 111.22.167.0 111.22.167.255 湖南省邵阳市洞口县 移动
55 113.219.128.0 113.219.158.255 湖南省邵阳市 电信
56 113.219.159.0 113.219.159.255 湖南省邵阳市邵东县 电信
57 113.219.160.0 113.219.191.255 湖南省邵阳市 电信
58 113.220.0.0 113.220.19.255 湖南省邵阳市 电信
59 113.220.20.0 113.220.20.255 湖南省邵阳市邵东县 电信
60 113.220.21.0 113.220.31.255 湖南省邵阳市 电信
61 113.221.0.0 113.221.7.255 湖南省邵阳市 电信
62 113.221.8.0 113.221.8.255 湖南省邵阳市邵东县 电信
63 113.221.9.0 113.221.15.255 湖南省邵阳市 电信
64 113.222.64.0 113.222.76.255 湖南省邵阳市 电信
65 113.222.78.0 113.222.81.255 湖南省邵阳市 电信
66 113.222.82.0 113.222.82.255 湖南省邵阳市新邵县 电信
67 113.222.83.0 113.222.127.255 湖南省邵阳市 电信
68 113.223.64.0 113.223.77.255 湖南省邵阳市 电信
69 113.223.78.0 113.223.78.255 湖南省邵阳市邵东县 电信
70 113.223.79.0 113.223.93.255 湖南省邵阳市 电信
71 113.223.95.0 113.223.127.255 湖南省邵阳市 电信
72 118.248.0.0 118.248.2.44 湖南省邵阳市 电信
73 118.248.2.45 118.248.2.45 湖南省邵阳市 成人网吧(工业街328号)
74 118.248.2.46 118.248.54.177 湖南省邵阳市 电信
75 118.248.54.178 118.248.54.178 湖南省邵阳市 龙行天下网吧
76 118.248.54.179 118.248.63.129 湖南省邵阳市 电信
77 118.248.63.130 118.248.63.130 湖南省邵阳市 城市特工网吧
78 118.248.63.131 118.248.69.79 湖南省邵阳市 电信
79 118.248.69.80 118.248.69.80 湖南省邵阳市 星语网吧
80 118.248.69.81 118.248.97.220 湖南省邵阳市 电信
81 118.248.97.221 118.248.97.221 湖南省邵阳市 龙行天下网吧
82 118.248.97.222 118.248.128.255 湖南省邵阳市 电信
83 118.248.129.0 118.248.129.255 湖南省邵阳市洞口县 电信
84 118.248.130.0 118.248.139.255 湖南省邵阳市 电信
85 118.248.140.0 118.248.140.255 湖南省邵阳市洞口县 电信
86 118.248.141.0 118.248.147.255 湖南省邵阳市 电信
87 118.248.148.0 118.248.148.255 湖南省邵阳市洞口县 电信
88 118.248.149.0 118.248.154.255 湖南省邵阳市 电信
89 118.248.155.0 118.248.155.255 湖南省邵阳市洞口县 电信
90 118.248.156.0 118.248.245.255 湖南省邵阳市 电信
91 118.248.246.0 118.248.246.255 湖南省邵阳市洞口县 电信
92 118.248.247.0 118.248.255.255 湖南省邵阳市 电信
93 119.39.152.0 119.39.152.255 湖南省邵阳市隆回县 联通
94 119.39.153.0 119.39.159.255 湖南省邵阳市 联通
95 119.39.186.0 119.39.187.255 湖南省邵阳市 联通
96 123.69.156.0 123.69.175.255 湖南省邵阳市 中移铁通
97 124.230.0.0 124.230.16.148 湖南省邵阳市 电信
98 124.230.16.149 124.230.16.149 湖南省邵阳市 银河乐园网吧(文化路)
99 124.230.16.150 124.230.23.237 湖南省邵阳市 电信
100 124.230.23.238 124.230.23.238 湖南省邵阳市 天福网吧
101 124.230.23.239 124.230.28.178 湖南省邵阳市 电信
102 124.230.28.179 124.230.28.179 湖南省邵阳市 邵东县开心网吧
103 124.230.28.180 124.230.38.224 湖南省邵阳市 电信
104 124.230.38.225 124.230.38.225 湖南省邵阳市 心连心网吧
105 124.230.38.226 124.230.41.3 湖南省邵阳市 电信
106 124.230.41.4 124.230.41.4 湖南省邵阳市 建华网吧
107 124.230.41.5 124.230.41.143 湖南省邵阳市 电信
108 124.230.41.144 124.230.41.144 湖南省邵阳市 汽制二村开心极速网吧
109 124.230.41.145 124.230.49.91 湖南省邵阳市 电信
110 124.230.49.92 124.230.49.92 湖南省邵阳市 鸿兴电脑科技
111 124.230.49.93 124.230.61.255 湖南省邵阳市 电信
112 124.230.62.0 124.230.62.255 湖南省邵阳市邵东县 电信
113 124.230.63.0 124.230.66.255 湖南省邵阳市 电信
114 124.230.67.0 124.230.67.255 湖南省邵阳市双清区 电信
115 124.230.68.0 124.230.73.255 湖南省邵阳市 电信
116 124.230.74.0 124.230.74.255 湖南省邵阳市新宁县 电信
117 124.230.75.0 124.230.79.255 湖南省邵阳市 电信
118 124.230.80.0 124.230.80.255 湖南省邵阳市绥宁县 电信
119 124.230.81.0 124.230.81.255 湖南省邵阳市 电信
120 124.230.82.0 124.230.82.255 湖南省邵阳市绥宁县 电信
121 124.230.83.0 124.230.96.255 湖南省邵阳市 电信
122 124.230.97.0 124.230.97.187 湖南省邵阳市隆回县 电信
123 124.230.97.188 124.230.97.188 湖南省邵阳市隆回县 HF俱乐部
124 124.230.97.189 124.230.97.255 湖南省邵阳市隆回县 电信
125 124.230.98.0 124.230.181.255 湖南省邵阳市 电信
126 124.230.182.0 124.230.182.255 湖南省邵阳市洞口县 电信
127 124.230.183.0 124.230.216.255 湖南省邵阳市 电信
128 124.230.217.0 124.230.217.255 湖南省邵阳市邵东县 电信
129 124.230.218.0 124.230.255.255 湖南省邵阳市 电信
130 125.221.128.0 125.221.159.255 湖南省邵阳市 邵阳学院
131 183.214.0.0 183.214.33.255 湖南省邵阳市 移动
132 183.214.38.0 183.214.40.255 湖南省邵阳市 移动
133 183.214.42.0 183.214.73.255 湖南省邵阳市 移动
134 183.214.74.0 183.214.74.255 湖南省邵阳市邵东县 移动
135 183.214.75.0 183.214.127.255 湖南省邵阳市 移动
136 202.103.103.0 202.103.103.15 湖南省邵阳市 电信
137 202.103.103.32 202.103.103.63 湖南省邵阳市 电信
138 202.103.112.126 202.103.112.150 湖南省邵阳市 电信
139 202.103.123.0 202.103.123.255 湖南省邵阳市 电信
140 202.197.24.0 202.197.31.255 湖南省邵阳市 邵阳医学高等专科学校
141 211.85.248.0 211.85.255.255 湖南省邵阳市 邵阳师范学院
142 211.98.63.56 211.98.63.59 湖南省邵阳市 中移铁通
143 211.98.63.168 211.98.63.171 湖南省邵阳市 中移铁通
144 211.98.65.93 211.98.65.93 湖南省邵阳市 中移铁通
145 211.98.65.120 211.98.65.123 湖南省邵阳市 中移铁通
146 211.98.75.34 211.98.75.34 湖南省邵阳市 中移铁通
147 211.143.10.0 211.143.10.255 湖南省邵阳市 移动
148 211.143.13.0 211.143.15.255 湖南省邵阳市 移动
149 211.146.246.0 211.146.246.127 湖南省邵阳市 广电网
150 218.76.192.0 218.76.192.99 湖南省邵阳市 电信
151 218.76.192.100 218.76.192.101 湖南省邵阳市 电信DNS服务器
152 218.76.192.102 218.76.192.255 湖南省邵阳市 电信
153 218.76.193.0 218.76.193.255 湖南省邵阳市新邵县 电信
154 218.76.194.0 218.76.195.255 湖南省邵阳市 电信
155 218.76.196.0 218.76.196.255 湖南省邵阳市绥宁县 电信
156 218.76.197.0 218.76.197.25 湖南省邵阳市 电信
157 218.76.197.26 218.76.197.26 湖南省邵阳市邵东县 信用合作联社
158 218.76.197.27 218.76.216.118 湖南省邵阳市 电信
159 218.76.216.119 218.76.216.119 湖南省邵阳市邵阳县 苗苗网吧
160 218.76.216.120 218.76.216.120 湖南省邵阳市 电信
161 218.76.216.121 218.76.216.121 湖南省邵阳市 明珠网吧
162 218.76.216.122 218.76.216.177 湖南省邵阳市 电信
163 218.76.216.178 218.76.216.198 湖南省邵阳市 邵阳学院七里坪校区
164 218.76.216.199 218.76.217.9 湖南省邵阳市 电信
165 218.76.217.10 218.76.217.10 湖南省邵阳市邵东县 职业中专
166 218.76.217.11 218.76.217.11 湖南省邵阳市 电信
167 218.76.217.12 218.76.217.12 湖南省邵阳市邵东县 创新国际实验学校
168 218.76.217.13 218.76.217.140 湖南省邵阳市 电信
169 218.76.217.141 218.76.217.157 湖南省邵阳市 邵阳学院七里坪校区
170 218.76.217.158 218.76.217.241 湖南省邵阳市 电信
171 218.76.217.242 218.76.217.242 湖南省邵阳市邵东县 热血网城
172 218.76.217.243 218.76.218.1 湖南省邵阳市 电信
173 218.76.218.2 218.76.218.2 湖南省邵阳市隆回县 好友网吧
174 218.76.218.3 218.76.218.6 湖南省邵阳市 电信
175 218.76.218.7 218.76.218.7 湖南省邵阳市隆回县 神龙网城
176 218.76.218.8 218.76.218.8 湖南省邵阳市 电信
177 218.76.218.9 218.76.218.9 湖南省邵阳市隆回县 新圣战网吧
178 218.76.218.10 218.76.218.13 湖南省邵阳市 电信
179 218.76.218.14 218.76.218.14 湖南省邵阳市隆回县 华星职业技术学校
180 218.76.218.15 218.76.218.210 湖南省邵阳市 电信
181 218.76.218.211 218.76.218.236 湖南省邵阳市 邵阳学院七里坪校区
182 218.76.218.237 218.76.219.1 湖南省邵阳市 电信
183 218.76.219.2 218.76.219.3 湖南省邵阳市武冈市 云台中学
184 218.76.219.4 218.76.219.8 湖南省邵阳市 电信
185 218.76.219.9 218.76.219.9 湖南省邵阳市武冈市 第一中学
186 218.76.219.10 218.76.219.30 湖南省邵阳市 电信
187 218.76.219.31 218.76.219.31 湖南省邵阳市 明珠网吧
188 218.76.219.32 218.76.220.73 湖南省邵阳市 电信
189 218.76.220.74 218.76.220.74 湖南省邵阳市 第二中学
190 218.76.220.75 218.76.220.97 湖南省邵阳市 电信
191 218.76.220.98 218.76.220.99 湖南省邵阳市 和一宝庆山庄(大酒店)
192 218.76.220.100 218.76.220.255 湖南省邵阳市 电信
193 218.76.221.0 218.76.221.255 湖南省邵阳市绥宁县 电信
194 218.76.222.0 218.76.223.189 湖南省邵阳市 电信
195 218.76.223.190 218.76.223.190 湖南省邵阳市 第一中学
196 218.76.223.191 218.76.223.251 湖南省邵阳市 电信
197 218.76.223.252 218.76.223.252 湖南省邵阳市邵东县 西毒网吧
198 218.76.223.253 218.76.224.6 湖南省邵阳市 电信
199 218.76.224.7 218.76.224.7 湖南省邵阳市武冈市 荆竹新天地网吧
200 218.76.224.8 218.76.224.35 湖南省邵阳市 电信
201 218.76.224.36 218.76.224.36 湖南省邵阳市邵阳县 塘渡口镇丁冲街红太极网吧
202 218.76.224.37 218.76.224.58 湖南省邵阳市 电信
203 218.76.224.59 218.76.224.59 湖南省邵阳市武冈市 朋友网吧
204 218.76.224.60 218.76.224.174 湖南省邵阳市 电信
205 218.76.224.175 218.76.224.175 湖南省邵阳市武冈市 荆竹中学机房
206 218.76.224.176 218.76.225.13 湖南省邵阳市 电信
207 218.76.225.14 218.76.225.14 湖南省邵阳市武冈市 四海网吧
208 218.76.225.15 218.76.225.75 湖南省邵阳市 电信
209 218.76.225.76 218.76.225.76 湖南省邵阳市武冈市 荆竹方圆电脑
210 218.76.225.77 218.76.225.155 湖南省邵阳市 电信
211 218.76.225.156 218.76.225.156 湖南省邵阳市邵阳县 畅游网吧(白仓镇)
212 218.76.225.157 218.76.225.165 湖南省邵阳市 电信
213 218.76.225.166 218.76.225.166 湖南省邵阳市邵阳县 资汇网吧
214 218.76.225.167 218.76.225.198 湖南省邵阳市 电信
215 218.76.225.199 218.76.225.199 湖南省邵阳市武冈市 阿玲网吧
216 218.76.225.200 218.76.225.247 湖南省邵阳市 电信
217 218.76.225.248 218.76.225.248 湖南省邵阳市武冈市 E时代网吧
218 218.76.225.249 218.76.226.9 湖南省邵阳市 电信
219 218.76.226.10 218.76.226.10 湖南省邵阳市武冈市 蓝威网吧
220 218.76.226.11 218.76.230.253 湖南省邵阳市 电信
221 218.76.230.254 218.76.230.254 湖南省邵阳市邵东县 任天堂网吧
222 218.76.230.255 218.76.231.29 湖南省邵阳市 电信
223 218.76.231.30 218.76.231.30 湖南省邵阳市邵阳县 千禧网吧
224 218.76.231.31 218.76.232.98 湖南省邵阳市 电信
225 218.76.232.99 218.76.232.99 湖南省邵阳市 中心网吧
226 218.76.232.100 218.76.232.155 湖南省邵阳市 电信
227 218.76.232.156 218.76.232.156 湖南省邵阳市邵阳县 千禧网吧
228 218.76.232.157 218.76.234.22 湖南省邵阳市 电信
229 218.76.234.23 218.76.234.23 湖南省邵阳市邵阳县 新青年网吧
230 218.76.234.24 218.76.234.58 湖南省邵阳市 电信
231 218.76.234.59 218.76.234.59 湖南省邵阳市邵阳县 百富广场金马网吧
232 218.76.234.60 218.76.234.83 湖南省邵阳市 电信
233 218.76.234.84 218.76.234.84 湖南省邵阳市邵阳县 金龙网吧
234 218.76.234.85 218.76.234.227 湖南省邵阳市 电信
235 218.76.234.228 218.76.234.228 湖南省邵阳市 木材市场忠仁网吧
236 218.76.234.229 218.76.234.231 湖南省邵阳市 电信
237 218.76.234.232 218.76.234.232 湖南省邵阳市邵东县 千禧网吧
238 218.76.234.233 218.76.236.12 湖南省邵阳市 电信
239 218.76.236.13 218.76.236.13 湖南省邵阳市邵阳县 梦缘网吧
240 218.76.236.14 218.76.236.86 湖南省邵阳市 电信
241 218.76.236.87 218.76.236.87 湖南省邵阳市邵阳县 罗将夜总会
242 218.76.236.88 218.76.236.93 湖南省邵阳市 电信
243 218.76.236.94 218.76.236.94 湖南省邵阳市邵阳县 根据地网吧
244 218.76.236.95 218.76.236.95 湖南省邵阳市 电信
245 218.76.236.96 218.76.236.96 湖南省邵阳市邵阳县 罗将网吧
246 218.76.236.97 218.76.236.168 湖南省邵阳市 电信
247 218.76.236.169 218.76.236.169 湖南省邵阳市邵阳县 罗将网吧
248 218.76.236.170 218.76.236.194 湖南省邵阳市 电信
249 218.76.236.195 218.76.236.195 湖南省邵阳市邵阳县 金鑫网吧
250 218.76.236.196 218.76.236.219 湖南省邵阳市 电信
251 218.76.236.220 218.76.236.220 湖南省邵阳市邵阳县 罗将散打培训基地
252 218.76.236.221 218.76.236.242 湖南省邵阳市 电信
253 218.76.236.243 218.76.236.243 湖南省邵阳市邵阳县 新浪网吧
254 218.76.236.244 218.76.236.246 湖南省邵阳市 电信
255 218.76.236.247 218.76.236.247 湖南省邵阳市邵阳县 电信局程控机房
256 218.76.236.248 218.76.237.28 湖南省邵阳市 电信
257 218.76.237.29 218.76.237.29 湖南省邵阳市邵阳县 八度空间网吧
258 218.76.237.30 218.76.237.34 湖南省邵阳市 电信
259 218.76.237.35 218.76.237.35 湖南省邵阳市邵阳县 双龙网吧
260 218.76.237.36 218.76.237.193 湖南省邵阳市 电信
261 218.76.237.194 218.76.237.194 湖南省邵阳市邵阳县 罗将散打培训基地
262 218.76.237.195 218.76.237.236 湖南省邵阳市 电信
263 218.76.237.237 218.76.237.237 湖南省邵阳市 邵阳学院七里坪校区
264 218.76.237.238 218.76.237.245 湖南省邵阳市 电信
265 218.76.237.246 218.76.237.246 湖南省邵阳市邵阳县 电脑培训中心
266 218.76.237.247 218.76.239.255 湖南省邵阳市 电信
267 218.196.32.0 218.196.39.255 湖南省邵阳市 邵阳卫生学校
268 219.72.236.0 219.72.236.255 湖南省邵阳市 电信
269 220.170.192.0 220.170.223.255 湖南省邵阳市 电信
270 220.202.208.0 220.202.211.1 湖南省邵阳市 联通
271 220.202.211.2 220.202.211.2 湖南省邵阳市 计算机学校
272 220.202.211.3 220.202.211.255 湖南省邵阳市 联通
273 220.248.168.0 220.248.168.255 湖南省邵阳市邵东县 联通
274 220.248.169.0 220.248.169.255 湖南省邵阳市 联通
275 220.248.170.0 220.248.170.255 湖南省邵阳市邵东县 联通
276 220.248.181.0 220.248.181.255 湖南省邵阳市 联通
277 220.248.182.0 220.248.182.255 湖南省邵阳市邵东县 联通
278 222.21.224.0 222.21.224.255 湖南省邵阳市 中移铁通
279 222.51.99.0 222.51.103.255 湖南省益阳市 /邵阳市铁通
280 222.51.110.32 222.51.110.32 湖南省邵阳市邵东县 西站三羊网吧
281 222.51.129.88 222.51.143.255 湖南省邵阳市 中移铁通
282 222.51.224.0 222.51.225.255 湖南省邵阳市 中移铁通
283 222.243.64.0 222.243.64.171 湖南省邵阳市 电信
284 222.243.64.172 222.243.64.172 湖南省邵阳市邵东县 半岛数码吧
285 222.243.64.173 222.243.65.240 湖南省邵阳市 电信
286 222.243.65.241 222.243.65.241 湖南省邵阳市 无名网吧
287 222.243.65.242 222.243.67.13 湖南省邵阳市 电信
288 222.243.67.14 222.243.67.14 湖南省邵阳市 佳艺网吧
289 222.243.67.15 222.243.69.133 湖南省邵阳市 电信
290 222.243.69.134 222.243.69.134 湖南省邵阳市邵东县 半岛数码
291 222.243.69.135 222.243.70.255 湖南省邵阳市 电信
292 222.243.71.0 222.243.71.255 湖南省邵阳市隆回县 电信
293 222.243.72.0 222.243.74.17 湖南省邵阳市 电信
294 222.243.74.18 222.243.74.18 湖南省邵阳市洞口县 竹市新天地网吧
295 222.243.74.19 222.243.74.233 湖南省邵阳市 电信
296 222.243.74.234 222.243.74.234 湖南省邵阳市洞口县 钧婷网吧
297 222.243.74.235 222.243.75.94 湖南省邵阳市 电信
298 222.243.75.95 222.243.75.95 湖南省邵阳市邵东县 迎春网吧
299 222.243.75.96 222.243.75.125 湖南省邵阳市 电信
300 222.243.75.126 222.243.75.126 湖南省邵阳市邵东县 东方宾馆
301 222.243.75.127 222.243.77.138 湖南省邵阳市 电信
302 222.243.77.139 222.243.77.139 湖南省邵阳市邵东县 港龙宾馆
303 222.243.77.140 222.243.77.250 湖南省邵阳市 电信
304 222.243.77.251 222.243.77.251 湖南省邵阳市邵阳县 人民政府
305 222.243.77.252 222.243.78.255 湖南省邵阳市 电信
306 222.243.79.0 222.243.81.255 湖南省邵阳市 (绥宁县/邵东县)电信
307 222.243.82.0 222.243.84.255 湖南省邵阳市 电信
308 222.243.85.0 222.243.85.255 湖南省邵阳市 (新宁县/邵东县)电信
309 222.243.86.0 222.243.86.115 湖南省邵阳市 电信
310 222.243.86.116 222.243.86.116 湖南省邵阳市邵东县 飞雪网吧
311 222.243.86.117 222.243.87.88 湖南省邵阳市 电信
312 222.243.87.89 222.243.87.89 湖南省邵阳市邵东县 时代网吧
313 222.243.87.90 222.243.89.3 湖南省邵阳市 电信
314 222.243.89.4 222.243.89.4 湖南省邵阳市 星际联盟网络休闲会所
315 222.243.89.5 222.243.89.13 湖南省邵阳市 电信
316 222.243.89.14 222.243.89.14 湖南省邵阳市 火车北站天天网吧
317 222.243.89.15 222.243.89.15 湖南省邵阳市 创世纪网络
318 222.243.89.16 222.243.89.33 湖南省邵阳市 电信
319 222.243.89.34 222.243.89.34 湖南省邵阳市 火车北站飞宇网吧
320 222.243.89.35 222.243.89.35 湖南省邵阳市 金马网络会所
321 222.243.89.36 222.243.89.39 湖南省邵阳市 电信
322 222.243.89.40 222.243.89.40 湖南省邵阳市 新楚湘网吧
323 222.243.89.41 222.243.89.56 湖南省邵阳市 电信
324 222.243.89.57 222.243.89.57 湖南省邵阳市 东站东方网城
325 222.243.89.58 222.243.89.86 湖南省邵阳市 电信
326 222.243.89.87 222.243.89.87 湖南省邵阳市 结缘网吧
327 222.243.89.88 222.243.89.108 湖南省邵阳市 电信
328 222.243.89.109 222.243.89.109 湖南省邵阳市 龙腾皇朝网吧(江北店)
329 222.243.89.110 222.243.89.127 湖南省邵阳市 电信
330 222.243.89.128 222.243.89.128 湖南省邵阳市 天道网吧(东风路)
331 222.243.89.129 222.243.89.133 湖南省邵阳市 电信
332 222.243.89.134 222.243.89.134 湖南省邵阳市 红梅网吧(西站店)
333 222.243.89.135 222.243.89.136 湖南省邵阳市 电信
334 222.243.89.137 222.243.89.137 湖南省邵阳市 猎狐网络休闲中心(虹桥总店)
335 222.243.89.138 222.243.89.138 湖南省邵阳市 君临天下(青龙桥头附近)
336 222.243.89.139 222.243.89.140 湖南省邵阳市 电信
337 222.243.89.141 222.243.89.141 湖南省邵阳市 激情阳光网络会所
338 222.243.89.142 222.243.89.151 湖南省邵阳市 电信
339 222.243.89.152 222.243.89.152 湖南省邵阳市 心浪网络会所
340 222.243.89.153 222.243.89.162 湖南省邵阳市 电信
341 222.243.89.163 222.243.89.163 湖南省邵阳市 邵阳学院红太阳网吧
342 222.243.89.164 222.243.89.169 湖南省邵阳市 电信
343 222.243.89.170 222.243.89.170 湖南省邵阳市 和天下网城
344 222.243.89.171 222.243.89.172 湖南省邵阳市 电信
345 222.243.89.173 222.243.89.173 湖南省邵阳市大祥区 华龙网苑(宝庆中路三八亭)
346 222.243.89.174 222.243.89.204 湖南省邵阳市 电信
347 222.243.89.205 222.243.89.205 湖南省邵阳市 邵阳学院学友网吧
348 222.243.89.206 222.243.90.14 湖南省邵阳市 电信
349 222.243.90.15 222.243.90.15 湖南省邵阳市 邵阳学院七里坪校区正哥网吧
350 222.243.90.16 222.243.90.16 湖南省邵阳市 电信
351 222.243.90.17 222.243.90.17 湖南省邵阳市 星月传奇网络会所
352 222.243.90.18 222.243.90.36 湖南省邵阳市 电信
353 222.243.90.37 222.243.90.37 湖南省邵阳市 湘印机网吧(湘印机旁边)
354 222.243.90.38 222.243.90.38 湖南省邵阳市 电信
355 222.243.90.39 222.243.90.39 湖南省邵阳市 天马网吧(七里坪邵阳学院后)
356 222.243.90.40 222.243.90.50 湖南省邵阳市 电信
357 222.243.90.51 222.243.90.51 湖南省邵阳市 E度空间网络休闲俱乐部
358 222.243.90.52 222.243.90.55 湖南省邵阳市 电信
359 222.243.90.56 222.243.90.56 湖南省邵阳市 华宇网城(双拥路)
360 222.243.90.57 222.243.90.57 湖南省邵阳市 电信
361 222.243.90.58 222.243.90.58 湖南省邵阳市 亚天网吧
362 222.243.90.59 222.243.90.59 湖南省邵阳市 电信
363 222.243.90.60 222.243.90.60 湖南省邵阳市 三资网城
364 222.243.90.61 222.243.90.71 湖南省邵阳市 电信
365 222.243.90.72 222.243.90.72 湖南省邵阳市 流星网城(西湖桥头)
366 222.243.90.73 222.243.90.76 湖南省邵阳市 电信
367 222.243.90.77 222.243.90.77 湖南省邵阳市 海天网城(三八亭)
368 222.243.90.78 222.243.90.79 湖南省邵阳市 电信
369 222.243.90.80 222.243.90.80 湖南省邵阳市 猎狐网络休闲中心(江北店)
370 222.243.90.81 222.243.90.243 湖南省邵阳市 电信
371 222.243.90.244 222.243.90.244 湖南省邵阳市 战略先锋网吧
372 222.243.90.245 222.243.90.255 湖南省邵阳市 电信
373 222.243.91.0 222.243.91.7 湖南省邵阳市 (邵东县)电信
374 222.243.91.8 222.243.91.8 湖南省邵阳市邵东县 百富广场莎莎蓝月亮网吧
375 222.243.91.9 222.243.91.9 湖南省邵阳市邵东县 大世界网吧
376 222.243.91.10 222.243.91.10 湖南省邵阳市邵东县 心缘网吧
377 222.243.91.11 222.243.91.12 湖南省邵阳市 (邵东县)电信
378 222.243.91.13 222.243.91.13 湖南省邵阳市邵东县 百富广场蓝月亮网络会所
379 222.243.91.14 222.243.91.15 湖南省邵阳市 (邵东县)电信
380 222.243.91.16 222.243.91.16 湖南省邵阳市邵东县 灵官殿桥头网吧
381 222.243.91.17 222.243.91.17 湖南省邵阳市邵东县 飞翔网吧
382 222.243.91.18 222.243.91.18 湖南省邵阳市邵东县 永兴路热血网吧
383 222.243.91.19 222.243.91.19 湖南省邵阳市邵东县 飞翔网城(邵东县工商局二楼)
384 222.243.91.20 222.243.91.23 湖南省邵阳市 (邵东县)电信
385 222.243.91.24 222.243.91.24 湖南省邵阳市邵东县 友盟网吧
386 222.243.91.25 222.243.91.25 湖南省邵阳市邵东县 默默网吧
387 222.243.91.26 222.243.91.26 湖南省邵阳市邵东县 卓越网吧
388 222.243.91.27 222.243.91.27 湖南省邵阳市邵东县 西毒网吧
389 222.243.91.28 222.243.91.29 湖南省邵阳市 (邵东县)电信
390 222.243.91.30 222.243.91.30 湖南省邵阳市邵东县 文化路银河乐园网吧
391 222.243.91.31 222.243.91.34 湖南省邵阳市 (邵东县)电信
392 222.243.91.35 222.243.91.35 湖南省邵阳市邵东县 百富广场卓越网吧
393 222.243.91.36 222.243.91.47 湖南省邵阳市 (邵东县)电信
394 222.243.91.48 222.243.91.48 湖南省邵阳市邵东县 蜘蛛网吧
395 222.243.91.49 222.243.91.53 湖南省邵阳市 (邵东县)电信
396 222.243.91.54 222.243.91.54 湖南省邵阳市邵东县 白马网吧
397 222.243.91.55 222.243.91.58 湖南省邵阳市 (邵东县)电信
398 222.243.91.59 222.243.91.59 湖南省邵阳市邵东县 金马网吧
399 222.243.91.60 222.243.91.65 湖南省邵阳市 (邵东县)电信
400 222.243.91.66 222.243.91.66 湖南省邵阳市邵东县 磊磊网络(荷田路356-358)
401 222.243.91.67 222.243.91.71 湖南省邵阳市 (邵东县)电信
402 222.243.91.72 222.243.91.72 湖南省邵阳市邵东县 魔力网吧
403 222.243.91.73 222.243.91.76 湖南省邵阳市 (邵东县)电信
404 222.243.91.77 222.243.91.77 湖南省邵阳市邵东县 新和大道快乐E族网吧
405 222.243.91.78 222.243.91.82 湖南省邵阳市 (邵东县)电信
406 222.243.91.83 222.243.91.83 湖南省邵阳市邵东县 灵官殿科星网吧
407 222.243.91.84 222.243.91.84 湖南省邵阳市邵东县 灵官殿周卫网吧
408 222.243.91.85 222.243.91.85 湖南省邵阳市 (邵东县)电信
409 222.243.91.86 222.243.91.86 湖南省邵阳市邵东县 黑田铺木材市场忠仁网吧
410 222.243.91.87 222.243.91.88 湖南省邵阳市 (邵东县)电信
411 222.243.91.89 222.243.91.89 湖南省邵阳市邵东县 灵官殿胖哥网吧
412 222.243.91.90 222.243.91.90 湖南省邵阳市 桂林路帝国网吧
413 222.243.91.91 222.243.91.91 湖南省邵阳市 (邵东县)电信
414 222.243.91.92 222.243.91.92 湖南省邵阳市邵东县 解放路中心网吧
415 222.243.91.93 222.243.91.95 湖南省邵阳市 (邵东县)电信
416 222.243.91.96 222.243.91.96 湖南省邵阳市邵东县 赢向未来电力局店
417 222.243.91.97 222.243.91.97 湖南省邵阳市 (邵东县)电信
418 222.243.91.98 222.243.91.98 湖南省邵阳市邵东县 八一路八一网吧
419 222.243.91.99 222.243.91.99 湖南省邵阳市邵东县 壹加壹网吧
420 222.243.91.100 222.243.91.100 湖南省邵阳市邵东县 解放路阳光网吧
421 222.243.91.101 222.243.91.101 湖南省邵阳市 (邵东县)电信
422 222.243.91.102 222.243.91.102 湖南省邵阳市邵东县 帝城网吧(解放路8号)
423 222.243.91.103 222.243.91.103 湖南省邵阳市 (邵东县)电信
424 222.243.91.104 222.243.91.104 湖南省邵阳市邵东县 光速网吧
425 222.243.91.105 222.243.91.105 湖南省邵阳市邵东县 心悦网吧
426 222.243.91.106 222.243.91.106 湖南省邵阳市邵东县 东风路红棉网吧
427 222.243.91.107 222.243.91.117 湖南省邵阳市 (邵东县)电信
428 222.243.91.118 222.243.91.118 湖南省邵阳市邵东县 灵官殿创世纪网吧
429 222.243.91.119 222.243.91.119 湖南省邵阳市邵东县 宋家瑭超级网吧
430 222.243.91.120 222.243.91.122 湖南省邵阳市 (邵东县)电信
431 222.243.91.123 222.243.91.123 湖南省邵阳市邵东县 金刚网吧
432 222.243.91.124 222.243.91.124 湖南省邵阳市 (邵东县)电信
433 222.243.91.125 222.243.91.125 湖南省邵阳市邵东县 中华爱莎网吧
434 222.243.91.126 222.243.91.126 湖南省邵阳市 (邵东县)电信
435 222.243.91.127 222.243.91.127 湖南省邵阳市邵东县 火厂坪镇金桥网吧
436 222.243.91.128 222.243.91.128 湖南省邵阳市 (邵东县)电信
437 222.243.91.129 222.243.91.129 湖南省邵阳市邵东县 赢向未来电力局店
438 222.243.91.130 222.243.91.130 湖南省邵阳市邵东县 聚缘网吧
439 222.243.91.131 222.243.91.132 湖南省邵阳市 (邵东县)电信
440 222.243.91.133 222.243.91.133 湖南省邵阳市邵东县 农林城风雅阁网吧
441 222.243.91.134 222.243.91.136 湖南省邵阳市 (邵东县)电信
442 222.243.91.137 222.243.91.137 湖南省邵阳市邵东县 建设北路开心网吧
443 222.243.91.138 222.243.91.139 湖南省邵阳市 (邵东县)电信
444 222.243.91.140 222.243.91.140 湖南省邵阳市邵东县 廉桥镇绿岛网吧(廉群路59号)
445 222.243.91.141 222.243.91.143 湖南省邵阳市 (邵东县)电信
446 222.243.91.144 222.243.91.144 湖南省邵阳市邵东县 建设北路中南网吧
447 222.243.91.145 222.243.91.145 湖南省邵阳市邵东县 红鹰网吧
448 222.243.91.146 222.243.91.147 湖南省邵阳市 (邵东县)电信
449 222.243.91.148 222.243.91.148 湖南省邵阳市 爱迪达网吧
450 222.243.91.149 222.243.91.149 湖南省邵阳市邵东县 热血网城
451 222.243.91.150 222.243.91.177 湖南省邵阳市 (邵东县)电信
452 222.243.91.178 222.243.91.178 湖南省邵阳市邵东县 正旺网络家园
453 222.243.91.179 222.243.91.185 湖南省邵阳市 (邵东县)电信
454 222.243.91.186 222.243.91.186 湖南省邵阳市邵东县 飞飞网吧
455 222.243.91.187 222.243.91.187 湖南省邵阳市 (邵东县)电信
456 222.243.91.188 222.243.91.188 湖南省邵阳市邵东县 卓越科技
457 222.243.91.189 222.243.91.197 湖南省邵阳市 (邵东县)电信
458 222.243.91.198 222.243.91.198 湖南省邵阳市邵东县 卓越电脑学校
459 222.243.91.199 222.243.91.222 湖南省邵阳市 (邵东县)电信
460 222.243.91.223 222.243.91.223 湖南省邵阳市邵东县 悬华天网吧
461 222.243.91.224 222.243.91.226 湖南省邵阳市 (邵东县)电信
462 222.243.91.227 222.243.91.227 湖南省邵阳市邵东县 文体路烈火网吧
463 222.243.91.228 222.243.91.232 湖南省邵阳市 (邵东县)电信
464 222.243.91.233 222.243.91.233 湖南省邵阳市邵东县 极风网吧
465 222.243.91.234 222.243.91.234 湖南省邵阳市邵东县 三六网吧(人民路99号)
466 222.243.91.235 222.243.91.235 湖南省邵阳市邵东县 都市网城
467 222.243.91.236 222.243.91.236 湖南省邵阳市邵东县 建设北路时代网吧
468 222.243.91.237 222.243.91.238 湖南省邵阳市 (邵东县)电信
469 222.243.91.239 222.243.91.239 湖南省邵阳市 骏昌网吧
470 222.243.91.240 222.243.91.242 湖南省邵阳市 (邵东县)电信
471 222.243.91.243 222.243.91.243 湖南省邵阳市邵东县 建设北路银座网吧
472 222.243.91.244 222.243.91.244 湖南省邵阳市邵东县 建设北路飓龙网吧
473 222.243.91.245 222.243.91.255 湖南省邵阳市 (邵东县)电信
474 222.243.92.0 222.243.92.1 湖南省邵阳市 (新邵县/隆回县)电信
475 222.243.92.2 222.243.92.2 湖南省邵阳市隆回县 桃洪镇天崖网吧
476 222.243.92.3 222.243.92.3 湖南省邵阳市隆回县 桃洪镇天奇网吧
477 222.243.92.4 222.243.92.4 湖南省邵阳市隆回县 桃洪镇金世纪网吧
478 222.243.92.5 222.243.92.17 湖南省邵阳市 (新邵县/隆回县)电信
479 222.243.92.18 222.243.92.18 湖南省邵阳市隆回县 -好友网吧
480 222.243.92.19 222.243.92.48 湖南省邵阳市 (新邵县/隆回县)电信
481 222.243.92.49 222.243.92.49 湖南省邵阳市隆回县 金石桥蓝琼网吧
482 222.243.92.50 222.243.92.59 湖南省邵阳市 (新邵县/隆回县)电信
483 222.243.92.60 222.243.92.60 湖南省邵阳市隆回县 金石桥-光明网吧
484 222.243.92.61 222.243.92.61 湖南省邵阳市隆回县 金石桥-新世纪网吧
485 222.243.92.62 222.243.92.62 湖南省邵阳市隆回县 金石桥温泉网吧
486 222.243.92.63 222.243.92.63 湖南省邵阳市隆回县 金石桥步步高网吧
487 222.243.92.64 222.243.92.64 湖南省邵阳市隆回县 金石桥新月网吧
488 222.243.92.65 222.243.92.65 湖南省邵阳市 (新邵县/隆回县)电信
489 222.243.92.66 222.243.92.66 湖南省邵阳市隆回县 金石桥-新世纪网吧
490 222.243.92.67 222.243.92.67 湖南省邵阳市 (新邵县/隆回县)电信
491 222.243.92.68 222.243.92.68 湖南省邵阳市隆回县 地球村网吧
492 222.243.92.69 222.243.92.69 湖南省邵阳市隆回县 搜狐网吧(电影院二楼)
493 222.243.92.70 222.243.92.70 湖南省邵阳市 (新邵县/隆回县)电信
494 222.243.92.71 222.243.92.71 湖南省邵阳市隆回县 金石桥步步高网吧
495 222.243.92.72 222.243.92.73 湖南省邵阳市 (新邵县/隆回县)电信
496 222.243.92.74 222.243.92.74 湖南省邵阳市隆回县 乐翻天网吧
497 222.243.92.75 222.243.92.76 湖南省邵阳市 (新邵县/隆回县)电信
498 222.243.92.77 222.243.92.77 湖南省邵阳市隆回县 桃花新村超凡网吧
499 222.243.92.78 222.243.92.79 湖南省邵阳市 (新邵县/隆回县)电信
500 222.243.92.80 222.243.92.80 湖南省邵阳市隆回县 神龙网吧
501 222.243.92.81 222.243.92.81 湖南省邵阳市隆回县 飞宇网吧
502 222.243.92.82 222.243.92.87 湖南省邵阳市 (新邵县/隆回县)电信
503 222.243.92.88 222.243.92.88 湖南省邵阳市隆回县 利落网吧
504 222.243.92.89 222.243.92.98 湖南省邵阳市 (新邵县/隆回县)电信
505 222.243.92.99 222.243.92.99 湖南省邵阳市隆回县 梦宇网吧
506 222.243.92.100 222.243.92.101 湖南省邵阳市 (新邵县/隆回县)电信
507 222.243.92.102 222.243.92.102 湖南省邵阳市隆回县 新天地网吧
508 222.243.92.103 222.243.92.104 湖南省邵阳市 (新邵县/隆回县)电信
509 222.243.92.105 222.243.92.105 湖南省邵阳市隆回县 天之恒网吧
510 222.243.92.106 222.243.92.255 湖南省邵阳市 (新邵县/隆回县)电信
511 222.243.93.0 222.243.93.8 湖南省邵阳市 电信
512 222.243.93.9 222.243.93.12 湖南省邵阳市 迈拓中国
513 222.243.93.13 222.243.93.19 湖南省邵阳市 电信
514 222.243.93.20 222.243.93.20 湖南省邵阳市邵阳县 罗将会员中心
515 222.243.93.21 222.243.93.29 湖南省邵阳市 电信
516 222.243.93.30 222.243.93.30 湖南省邵阳市邵阳县 健明网吧
517 222.243.93.31 222.243.93.48 湖南省邵阳市 电信
518 222.243.93.49 222.243.93.49 湖南省邵阳市邵阳县 塘田市镇芙蓉网吧分店
519 222.243.93.50 222.243.93.54 湖南省邵阳市 电信
520 222.243.93.55 222.243.93.55 湖南省邵阳市邵阳县 华夏网络会所
521 222.243.93.56 222.243.93.132 湖南省邵阳市 电信
522 222.243.93.133 222.243.93.133 湖南省邵阳市武冈市 因特网吧
523 222.243.93.134 222.243.93.134 湖南省邵阳市 电信
524 222.243.93.135 222.243.93.135 湖南省邵阳市武冈市 水晶网吧
525 222.243.93.136 222.243.93.136 湖南省邵阳市 电信
526 222.243.93.137 222.243.93.137 湖南省邵阳市武冈市 E时代网吧
527 222.243.93.138 222.243.93.138 湖南省邵阳市 电信
528 222.243.93.139 222.243.93.139 湖南省邵阳市武冈市 逍遥游网吧
529 222.243.93.140 222.243.93.140 湖南省邵阳市武冈市 万通网吧
530 222.243.93.141 222.243.93.141 湖南省邵阳市武冈市 海浪网吧
531 222.243.93.142 222.243.93.142 湖南省邵阳市武冈市 九九龙网吧
532 222.243.93.143 222.243.93.143 湖南省邵阳市武冈市 好望角网吧
533 222.243.93.144 222.243.93.148 湖南省邵阳市 电信
534 222.243.93.149 222.243.93.149 湖南省邵阳市武冈市 逸缘网吧
535 222.243.93.150 222.243.93.152 湖南省邵阳市 电信
536 222.243.93.153 222.243.93.153 湖南省邵阳市 朋友网吧
537 222.243.93.154 222.243.93.154 湖南省邵阳市 电信
538 222.243.93.155 222.243.93.155 湖南省邵阳市武冈市 信天游网吧
539 222.243.93.156 222.243.93.156 湖南省邵阳市 电信
540 222.243.93.157 222.243.93.157 湖南省邵阳市武冈市 蓝星星网吧
541 222.243.93.158 222.243.93.161 湖南省邵阳市 电信
542 222.243.93.162 222.243.93.162 湖南省邵阳市武冈市 环宇网吧
543 222.243.93.163 222.243.93.163 湖南省邵阳市武冈市 驻友网吧
544 222.243.93.164 222.243.93.164 湖南省邵阳市武冈市 太阳网吧
545 222.243.93.165 222.243.93.165 湖南省邵阳市武冈市 阿玲网吧
546 222.243.93.166 222.243.93.166 湖南省邵阳市武冈市 科达网吧
547 222.243.93.167 222.243.93.167 湖南省邵阳市武冈市 千僖网吧
548 222.243.93.168 222.243.93.172 湖南省邵阳市 电信
549 222.243.93.173 222.243.93.173 湖南省邵阳市武冈市 亿通红网吧
550 222.243.93.174 222.243.93.178 湖南省邵阳市 电信
551 222.243.93.179 222.243.93.179 湖南省邵阳市武冈市 荆竹镇新天地网吧
552 222.243.93.180 222.243.93.182 湖南省邵阳市 电信
553 222.243.93.183 222.243.93.183 湖南省邵阳市武冈市 万通网城
554 222.243.93.184 222.243.94.33 湖南省邵阳市 电信
555 222.243.94.34 222.243.94.34 湖南省邵阳市 竹市开心网吧
556 222.243.94.35 222.243.94.221 湖南省邵阳市 电信
557 222.243.94.222 222.243.94.222 湖南省邵阳市新宁县 四海通网络会所
558 222.243.94.223 222.243.95.1 湖南省邵阳市 电信
559 222.243.95.2 222.243.95.2 湖南省邵阳市绥宁县 亮亮网吧
560 222.243.95.3 222.243.95.3 湖南省邵阳市 电信
561 222.243.95.4 222.243.95.4 湖南省邵阳市绥宁县 休闲网络会所
562 222.243.95.5 222.243.95.5 湖南省邵阳市绥宁县 日月星网吧
563 222.243.95.6 222.243.95.6 湖南省邵阳市绥宁县 碧云天网吧
564 222.243.95.7 222.243.95.7 湖南省邵阳市绥宁县 妙妙网吧
565 222.243.95.8 222.243.95.9 湖南省邵阳市 电信
566 222.243.95.10 222.243.95.10 湖南省邵阳市绥宁县 快乐网吧
567 222.243.95.11 222.243.95.11 湖南省邵阳市绥宁县 雪花飘飘网吧
568 222.243.95.12 222.243.95.17 湖南省邵阳市 电信
569 222.243.95.18 222.243.95.18 湖南省邵阳市绥宁县 随意网吧
570 222.243.95.19 222.243.95.20 湖南省邵阳市 电信
571 222.243.95.21 222.243.95.21 湖南省邵阳市绥宁县 伟伟网吧
572 222.243.95.22 222.243.95.22 湖南省邵阳市 电信
573 222.243.95.23 222.243.95.23 湖南省邵阳市绥宁县 慧眼网吧
574 222.243.95.24 222.243.95.28 湖南省邵阳市 电信
575 222.243.95.29 222.243.95.29 湖南省邵阳市绥宁县 网事网络会所
576 222.243.95.30 222.243.95.42 湖南省邵阳市 电信
577 222.243.95.43 222.243.95.43 湖南省邵阳市绥宁县 海乐网吧
578 222.243.95.44 222.243.95.60 湖南省邵阳市 电信
579 222.243.95.61 222.243.95.61 湖南省邵阳市绥宁县 随缘网吧
580 222.243.95.62 222.243.95.63 湖南省邵阳市 电信
581 222.243.95.64 222.243.95.64 湖南省邵阳市绥宁县 轻舞飞扬网吧
582 222.243.95.65 222.243.95.129 湖南省邵阳市 电信
583 222.243.95.130 222.243.95.130 湖南省邵阳市城步县 大拇指网吧(武装部大门口)
584 222.243.95.131 222.243.95.131 湖南省邵阳市城步县 兄弟网吧(文化馆)
585 222.243.95.132 222.243.95.132 湖南省邵阳市 电信
586 222.243.95.133 222.243.95.133 湖南省邵阳市城步县 七度网吧(云马林场)
587 222.243.95.134 222.243.95.134 湖南省邵阳市城步县 挑战者网吧(湘西南)
588 222.243.95.135 222.243.95.135 湖南省邵阳市城步县 邵阳网吧(八角亭)
589 222.243.95.136 222.243.95.136 湖南省邵阳市城步县 联想网吧(老县委门口对面)
590 222.243.95.137 222.243.95.137 湖南省邵阳市城步县 电信
591 222.243.95.138 222.243.95.138 湖南省邵阳市城步县 轻舞飞扬网吧(电影院后)
592 222.243.95.139 222.243.95.139 湖南省邵阳市城步县 伊妹儿网吧(新县委门口对面)
593 222.243.95.140 222.243.95.140 湖南省邵阳市城步县 精英网吧(老县委门口)
594 222.243.95.141 222.243.95.141 湖南省邵阳市城步县 荣昌网吧(文化馆)
595 222.243.95.142 222.243.95.142 湖南省邵阳市城步县 流星雨网吧(药材公司)
596 222.243.95.143 222.243.95.143 湖南省邵阳市城步县 星语网吧(老烟草公司)
597 222.243.95.144 222.243.95.144 湖南省邵阳市城步县 富兴网吧(中心商城)
598 222.243.95.145 222.243.95.145 湖南省邵阳市城步县 温馨网吧(机关幼儿园对面)
599 222.243.95.146 222.243.95.146 湖南省邵阳市城步县 四通网吧(广场斜对面)
600 222.243.95.147 222.243.95.147 湖南省邵阳市城步县 青云网吧(文化馆二楼)
601 222.243.95.148 222.243.95.148 湖南省邵阳市城步县 网虫网吧(移动大楼对面)
602 222.243.95.149 222.243.95.149 湖南省邵阳市城步县 星语网吧
603 222.243.95.150 222.243.95.150 湖南省邵阳市城步县 西岩镇风云网吧
604 222.243.95.151 222.243.95.152 湖南省邵阳市 电信
605 222.243.95.153 222.243.95.153 湖南省邵阳市城步县 茅坪镇老铁网吧
606 222.243.95.154 222.243.95.154 湖南省邵阳市城步县 E代天骄网络休闲会所
607 222.243.95.155 222.243.95.156 湖南省邵阳市 电信
608 222.243.95.157 222.243.95.157 湖南省邵阳市城步县 图书馆(文化局对面)
609 222.243.95.158 222.243.95.158 湖南省邵阳市城步县 海峡网吧
610 222.243.95.159 222.243.108.1 湖南省邵阳市 电信
611 222.243.108.2 222.243.108.2 湖南省邵阳市 邵东百富广场蓝月亮电子竞技网络会所
612 222.243.108.3 222.243.109.50 湖南省邵阳市 电信
613 222.243.109.51 222.243.109.51 湖南省邵阳市 邵东蓝月亮网吧
614 222.243.109.52 222.243.109.255 湖南省邵阳市 电信
615 222.243.110.0 222.243.111.255 湖南省邵阳市 网宿科技电信CDN节点
616 222.245.64.0 222.245.75.255 湖南省邵阳市 (隆回县)电信
617 222.245.76.0 222.245.80.76 湖南省邵阳市 电信
618 222.245.80.77 222.245.80.77 湖南省邵阳市邵阳县 极速网吧
619 222.245.80.78 222.245.81.216 湖南省邵阳市 电信
620 222.245.81.217 222.245.81.217 湖南省邵阳市 资汇网吧
621 222.245.81.218 222.245.84.221 湖南省邵阳市 电信
622 222.245.84.222 222.245.84.222 湖南省邵阳市邵阳县 资汇网吧
623 222.245.84.223 222.245.87.255 湖南省邵阳市 电信
624 222.245.88.0 222.245.93.255 湖南省邵阳市武冈市 电信
625 222.245.94.0 222.245.95.255 湖南省邵阳市 电信
626 222.245.96.0 222.245.96.255 湖南省邵阳市洞口县 电信
627 222.245.97.0 222.245.98.48 湖南省邵阳市 电信
628 222.245.98.49 222.245.98.49 湖南省邵阳市洞口县 创新电脑公司
629 222.245.98.50 222.245.103.255 湖南省邵阳市 电信
630 222.245.104.0 222.245.104.155 湖南省邵阳市新宁县 电信
631 222.245.104.156 222.245.104.156 湖南省邵阳市新宁县 千喜网吧(园艺路17号)
632 222.245.104.157 222.245.106.47 湖南省邵阳市新宁县 电信
633 222.245.106.48 222.245.106.48 湖南省邵阳市新宁县 天之源网络会馆
634 222.245.106.49 222.245.106.255 湖南省邵阳市新宁县 电信
635 222.245.107.0 222.245.107.12 湖南省邵阳市 电信
636 222.245.107.13 222.245.107.13 湖南省邵阳市新宁县 上三角坪天之源网吧
637 222.245.107.14 222.245.108.231 湖南省邵阳市 电信
638 222.245.108.232 222.245.108.232 湖南省邵阳市新宁县 锐风网吧
639 222.245.108.233 222.245.112.120 湖南省邵阳市 电信
640 222.245.112.121 222.245.112.121 湖南省邵阳市新宁县 上三角坪新世界网吧
641 222.245.112.122 222.245.112.219 湖南省邵阳市 电信
642 222.245.112.220 222.245.112.220 湖南省邵阳市绥宁县 飞宇网吧
643 222.245.112.221 222.245.114.183 湖南省邵阳市 电信
644 222.245.114.184 222.245.114.184 湖南省邵阳市绥宁县 武阳镇蕾蕾网吧
645 222.245.114.185 222.245.114.211 湖南省邵阳市 电信
646 222.245.114.212 222.245.114.212 湖南省邵阳市绥宁县 妙妙网吧
647 222.245.114.213 222.245.115.67 湖南省邵阳市 电信
648 222.245.115.68 222.245.115.68 湖南省邵阳市新宁县 新世界网吧
649 222.245.115.69 222.245.118.99 湖南省邵阳市 电信
650 222.245.118.100 222.245.118.100 湖南省邵阳市邵阳县 红太极网吧(塘渡口镇丁冲街275号)
651 222.245.118.101 222.245.122.55 湖南省邵阳市 电信
652 222.245.122.56 222.245.122.56 湖南省邵阳市 城步县深B网吧
653 222.245.122.57 222.245.122.255 湖南省邵阳市 电信
654 223.154.0.0 223.154.31.255 湖南省邵阳市 电信
655 223.155.128.0 223.155.191.255 湖南省邵阳市 电信