ip地址查询

吉林省IP地址列表

吉林省网吧IP地址列表

在下面输入您要查询IP地址段范围的地理位置,点击查询

请输入地理位置:
最多只能列出前1000条IP信息,更详细的ip列表信息请用上边的查询按钮进入
序号 IP 起始地址 IP 结束地址 所在位置信息 电子地图
1 36.48.0.0 36.48.14.255 吉林省长春市 电信
2 36.48.15.0 36.48.15.255 吉林省长春市德惠市 电信
3 36.48.16.0 36.48.127.255 吉林省长春市 电信
4 36.48.128.0 36.48.146.255 吉林省吉林市 电信
5 36.48.147.0 36.48.147.255 吉林省延边州延吉市 电信
6 36.48.148.0 36.48.148.255 吉林省延边州 电信
7 36.48.149.0 36.48.149.255 吉林省延边州延吉市 电信
8 36.48.150.0 36.48.158.255 吉林省吉林市 电信
9 36.48.159.0 36.48.159.149 吉林省松原市长岭县 电信
10 36.48.159.150 36.48.159.150 吉林省松原市长领县 电信
11 36.48.159.151 36.48.159.255 吉林省松原市长岭县 电信
12 36.48.160.0 36.48.201.255 吉林省吉林市 电信
13 36.48.202.0 36.48.202.255 吉林省松原市前郭尔罗斯县 电信
14 36.48.203.0 36.48.231.255 吉林省吉林市 电信
15 36.48.232.0 36.48.232.255 吉林省延边州龙井市 电信
16 36.48.233.0 36.48.233.255 吉林省延边州 电信
17 36.48.234.0 36.48.234.255 吉林省延边州敦化市 电信
18 36.48.235.0 36.48.248.255 吉林省延边州 电信
19 36.48.249.0 36.48.249.255 吉林省延边州图们市 电信
20 36.48.250.0 36.48.255.255 吉林省吉林市 电信
21 36.49.0.0 36.49.63.255 吉林省 电信
22 36.49.64.0 36.49.115.255 吉林省辽源市 电信
23 36.49.116.0 36.49.116.255 吉林省辽源市东丰县 电信
24 36.49.117.0 36.49.127.255 吉林省辽源市 电信
25 36.49.128.0 36.49.191.255 吉林省吉林市 电信
26 36.49.192.0 36.49.239.255 吉林省松原市 电信
27 36.49.240.0 36.49.240.255 吉林省松原市长岭县 电信
28 36.49.241.0 36.49.255.255 吉林省松原市 电信
29 36.97.0.0 36.97.63.255 吉林省白城市 电信
30 36.97.64.0 36.97.191.255 吉林省长春市 电信
31 36.97.192.0 36.97.255.255 吉林省 电信
32 36.104.0.0 36.104.31.255 吉林省长春市 电信
33 42.97.0.0 42.97.31.255 吉林省吉林市 电信
34 42.97.32.0 42.97.127.255 吉林省 电信
35 42.97.128.0 42.97.167.255 吉林省松原市 电信
36 42.97.168.0 42.97.168.255 吉林省松原市前郭尔罗斯县 电信
37 42.97.169.0 42.97.191.255 吉林省松原市 电信
38 42.97.192.0 42.97.255.255 吉林省 电信
39 43.250.4.0 43.250.7.255 吉林省 联通
40 49.140.0.0 49.140.255.255 吉林省长春市 吉林大学
41 49.141.0.0 49.141.23.255 吉林省长春市 长春中医药大学
42 49.141.24.0 49.141.47.255 吉林省长春市 东北师范大学人文学院
43 49.141.64.0 49.141.127.255 吉林省长春市 吉林建筑工程学院
44 49.141.128.0 49.141.151.255 吉林省长春市 长春师范学院
45 49.221.0.0 49.221.31.255 吉林省长春市 鹏博士长城宽带
46 58.21.0.0 58.21.52.255 吉林省 联通
47 58.21.53.0 58.21.53.255 吉林省长春市 联通
48 58.21.54.0 58.21.191.255 吉林省 联通
49 58.21.192.0 58.21.233.255 吉林省白城市 联通
50 58.21.234.0 58.21.234.255 吉林省白城市镇赉县 联通
51 58.21.235.0 58.21.236.255 吉林省白城市 联通
52 58.21.237.0 58.21.237.255 吉林省白城市镇赉县 联通
53 58.21.238.0 58.21.255.255 吉林省白城市 联通
54 58.155.128.0 58.155.143.255 吉林省长春市 长春师范学院
55 58.155.144.0 58.155.147.255 吉林省长春市 吉林建筑工程学院城建学院
56 58.155.148.0 58.155.151.255 吉林省长春市 长春理工大学光电信息学院
57 58.155.152.0 58.155.155.255 吉林省四平市 吉林师范大学博达学院
58 58.155.156.0 58.155.159.255 吉林省长春市 长春税务学院信息经济学院
59 58.155.160.0 58.155.167.255 吉林省长春市 长春中医药大学
60 58.155.168.0 58.155.171.255 吉林省吉林市 吉林农林科技学院
61 58.155.172.0 58.155.175.255 吉林省白城市 白城医学院
62 58.155.176.0 58.155.191.255 吉林省长春市 吉林建筑工程大学
63 58.244.0.0 58.244.32.32 吉林省长春市 联通
64 58.244.32.33 58.244.32.33 吉林省长春市 长春大学本部
65 58.244.32.34 58.244.50.154 吉林省长春市 联通
66 58.244.50.155 58.244.50.155 吉林省长春市 吉林建工学院装饰学院
67 58.244.50.156 58.244.66.255 吉林省长春市 联通
68 58.244.67.0 58.244.67.255 吉林省长春市 吉林华桥外国语学院
69 58.244.68.0 58.244.69.173 吉林省长春市 联通
70 58.244.69.174 58.244.69.174 吉林省长春市 东北师范大学净月校
71 58.244.69.175 58.244.70.138 吉林省长春市 联通
72 58.244.70.139 58.244.70.139 吉林省长春市 长春税务学院
73 58.244.70.140 58.244.76.255 吉林省长春市 联通
74 58.244.77.0 58.244.80.255 吉林省长春市双阳区 联通
75 58.244.81.0 58.244.84.255 吉林省长春市 联通
76 58.244.85.0 58.244.86.255 吉林省长春市德惠市 联通
77 58.244.87.0 58.244.87.50 吉林省长春市 联通
78 58.244.87.51 58.244.87.51 吉林省长春市德惠市 宏元宾馆
79 58.244.87.52 58.244.88.77 吉林省长春市 联通
80 58.244.88.78 58.244.88.78 吉林省长春市德惠市 童心网吧
81 58.244.88.79 58.244.88.182 吉林省长春市 联通
82 58.244.88.183 58.244.88.183 吉林省长春市德惠市 童心网吧
83 58.244.88.184 58.244.116.17 吉林省长春市 联通
84 58.244.116.18 58.244.116.18 吉林省长春市 九台市第九中学
85 58.244.116.19 58.244.116.57 吉林省长春市 联通
86 58.244.116.58 58.244.116.58 吉林省长春市 九台市上台村时空网络
87 58.244.116.59 58.244.116.145 吉林省长春市 联通
88 58.244.116.146 58.244.116.146 吉林省长春市 九台市舍岭时空网络
89 58.244.116.147 58.244.117.85 吉林省长春市 联通
90 58.244.117.86 58.244.117.86 吉林省长春市 农安县哈啦海二道沟信息服务站
91 58.244.117.87 58.244.172.29 吉林省长春市 联通
92 58.244.172.30 58.244.172.30 吉林省长春市 蓝阔网吧(光华学院对面小区西北角)
93 58.244.172.31 58.244.172.193 吉林省长春市 联通
94 58.244.172.194 58.244.172.194 吉林省长春市 吉林华侨外国语学院(净月校区)
95 58.244.172.195 58.244.173.40 吉林省长春市 联通
96 58.244.173.41 58.244.173.43 吉林省长春市 吉林农业大学发展学院
97 58.244.173.44 58.244.173.205 吉林省长春市 联通
98 58.244.173.206 58.244.173.206 吉林省长春市双阳区 英图网络联盟泰山店
99 58.244.173.207 58.244.173.209 吉林省长春市 联通
100 58.244.173.210 58.244.173.210 吉林省长春市 指芭蕾网苑
101 58.244.173.211 58.244.173.225 吉林省长春市 联通
102 58.244.173.226 58.244.173.226 吉林省长春市双阳区 欣航网络联盟豪华店
103 58.244.173.227 58.244.173.233 吉林省长春市 联通
104 58.244.173.234 58.244.173.234 吉林省长春市双阳区 东华街安航网苑
105 58.244.173.235 58.244.174.25 吉林省长春市 联通
106 58.244.174.26 58.244.174.26 吉林省长春市 榆树市百乐网络时空
107 58.244.174.27 58.244.174.69 吉林省长春市 联通
108 58.244.174.70 58.244.174.70 吉林省长春市 榆树市纳什网络
109 58.244.174.71 58.244.174.77 吉林省长春市 联通
110 58.244.174.78 58.244.174.78 吉林省长春市 榆树市五棵树东方网吧
111 58.244.174.79 58.244.174.109 吉林省长春市 联通
112 58.244.174.110 58.244.174.110 吉林省长春市 极速网络(旗舰店)
113 58.244.174.111 58.244.175.255 吉林省长春市 联通
114 58.244.176.0 58.244.182.255 吉林省四平市 联通
115 58.244.183.0 58.244.183.255 吉林省四平市公主岭市 联通
116 58.244.184.0 58.244.187.29 吉林省四平市 联通
117 58.244.187.30 58.244.187.30 吉林省四平市公主岭市 星辰网络(范家屯镇)
118 58.244.187.31 58.244.187.61 吉林省四平市 联通
119 58.244.187.62 58.244.187.62 吉林省四平市公主岭市 飞度网络(解放路自来公司对面)
120 58.244.187.63 58.244.188.17 吉林省四平市 联通
121 58.244.188.18 58.244.188.18 吉林省四平市公主岭市 实验中学
122 58.244.188.19 58.244.191.128 吉林省四平市 联通
123 58.244.191.160 58.244.191.255 吉林省四平市 联通
124 58.244.192.0 58.244.197.255 吉林省辽源市 联通
125 58.244.198.0 58.244.198.255 吉林省吉林市 联通
126 58.244.199.0 58.244.211.255 吉林省辽源市 联通
127 58.244.212.0 58.244.233.17 吉林省四平市 联通
128 58.244.233.18 58.244.233.18 吉林省四平市 兴宏网吧
129 58.244.233.19 58.244.233.53 吉林省四平市 联通
130 58.244.233.54 58.244.233.54 吉林省四平市 铁西区六马路新时代网络(妇婴医院后侧)
131 58.244.233.55 58.244.233.121 吉林省四平市 联通
132 58.244.233.122 58.244.233.122 吉林省四平市 名世网吧(海银绿苑)
133 58.244.233.123 58.244.234.89 吉林省四平市 联通
134 58.244.234.90 58.244.234.90 吉林省四平市 雨梦网吧(铁西区海丰大路86-1号吉林师范大学附近)
135 58.244.234.91 58.244.234.213 吉林省四平市 联通
136 58.244.234.214 58.244.234.214 吉林省四平市 281公里网吧
137 58.244.234.215 58.244.234.229 吉林省四平市 联通
138 58.244.234.230 58.244.234.230 吉林省四平市 铁西区网中王网吧(益民小区附近)
139 58.244.234.231 58.244.234.249 吉林省四平市 联通
140 58.244.234.250 58.244.234.250 吉林省四平市 铁西区师苑网吧(华亿大卖场对面)
141 58.244.234.251 58.244.254.5 吉林省四平市 联通
142 58.244.254.6 58.244.254.6 吉林省四平市公主岭市 柳杨乡阳光网吧
143 58.244.254.7 58.244.254.73 吉林省四平市 联通
144 58.244.254.74 58.244.254.74 吉林省四平市公主岭市 华星网络世界
145 58.244.254.75 58.244.254.77 吉林省四平市 联通
146 58.244.254.78 58.244.254.78 吉林省四平市 范家屯极速星空网络
147 58.244.254.79 58.244.254.255 吉林省四平市 联通
148 58.245.0.0 58.245.21.255 吉林省 联通
149 58.245.22.0 58.245.23.13 吉林省长春市九台市 联通
150 58.245.23.14 58.245.23.14 吉林省长春市九台市 地质队时空网络
151 58.245.23.15 58.245.23.255 吉林省长春市九台市 联通
152 58.245.24.0 58.245.27.255 吉林省长春市 联通
153 58.245.28.0 58.245.30.255 吉林省长春市双阳区 联通
154 58.245.31.0 58.245.56.255 吉林省长春市 联通
155 58.245.57.0 58.245.57.255 吉林省通化市梅河口市 联通
156 58.245.58.0 58.245.58.74 吉林省长春市 联通
157 58.245.58.75 58.245.58.75 吉林省长春市 天天网络(火车站新世纪鞋城对面)
158 58.245.58.76 58.245.63.255 吉林省长春市 联通
159 58.245.64.0 58.245.64.255 吉林省延边州龙井市 联通
160 58.245.65.0 58.245.65.255 吉林省延边州 联通
161 58.245.66.0 58.245.66.255 吉林省延边州珲春市 联通
162 58.245.67.0 58.245.67.255 吉林省延边州 联通
163 58.245.68.0 58.245.68.255 吉林省延边州延吉市 联通
164 58.245.69.0 58.245.72.255 吉林省延边州 联通
165 58.245.73.0 58.245.73.255 吉林省延边州敦化市 联通
166 58.245.74.0 58.245.74.255 吉林省延边州 联通
167 58.245.75.0 58.245.75.255 吉林省延边州延吉市 联通
168 58.245.76.0 58.245.76.255 吉林省延边州龙井市 联通
169 58.245.77.0 58.245.84.255 吉林省延边州延吉市 联通
170 58.245.85.0 58.245.85.255 吉林省延边州图们市 联通
171 58.245.86.0 58.245.129.255 吉林省延边州延吉市 联通
172 58.245.130.0 58.245.130.255 吉林省延边州安图县 联通
173 58.245.131.0 58.245.189.255 吉林省延边州延吉市 联通
174 58.245.190.0 58.245.190.255 吉林省延边州图们市 联通
175 58.245.191.0 58.245.191.255 吉林省延边州延吉市 联通
176 58.245.192.0 58.245.192.255 吉林省通化市 联通
177 58.245.193.0 58.245.193.255 吉林省延边州 联通
178 58.245.194.0 58.245.194.255 吉林省长春市 联通
179 58.245.195.0 58.245.208.255 吉林省通化市 联通
180 58.245.209.0 58.245.209.255 吉林省通化市集安市 联通
181 58.245.210.0 58.245.220.255 吉林省通化市 联通
182 58.245.221.0 58.245.221.255 吉林省通化市柳河县 联通
183 58.245.222.0 58.245.223.255 吉林省延边州延吉市 联通
184 58.245.224.0 58.245.231.255 吉林省松原市 联通
185 58.245.232.0 58.245.232.255 吉林省松原市扶余县 联通
186 58.245.233.0 58.245.234.255 吉林省松原市 联通
187 58.245.235.0 58.245.235.255 吉林省松原市扶余县 联通
188 58.245.236.0 58.245.253.221 吉林省松原市 联通
189 58.245.253.222 58.245.253.222 吉林省松原市宁江区 自有一点网吧(工农街)
190 58.245.253.223 58.245.255.93 吉林省松原市 联通
191 58.245.255.94 58.245.255.94 吉林省松原市 前郭县金牌网吧
192 58.245.255.95 58.245.255.255 吉林省松原市 联通
193 59.72.128.0 59.72.191.255 吉林省吉林市 北华大学
194 59.72.192.0 59.72.223.255 吉林省吉林市 东北电力大学
195 59.72.224.0 59.72.255.255 吉林省长春市 长春大学
196 59.73.192.0 59.73.223.255 吉林省长春市 东北师范大学
197 59.73.224.0 59.73.255.255 吉林省 教育网
198 59.108.32.0 59.108.32.7 吉林省长春市 方正宽带互联节点
199 61.138.128.0 61.138.128.1 吉林省吉林市 联通
200 61.138.128.2 61.138.128.2 吉林省吉林市 顺馨网吧(铁合西路水泥厂商业网点)
201 61.138.128.3 61.138.128.13 吉林省吉林市 联通
202 61.138.128.14 61.138.128.14 吉林省吉林市 星蕴网吧(龙山路龙东小区)
203 61.138.128.15 61.138.128.53 吉林省吉林市 联通
204 61.138.128.54 61.138.128.54 吉林省吉林市 金桥网吧(高薪区颐馨小区15号楼7号)
205 61.138.128.55 61.138.128.61 吉林省吉林市 联通
206 61.138.128.62 61.138.128.62 吉林省吉林市 恒源网吧(二道江市场21号)
207 61.138.128.63 61.138.128.69 吉林省吉林市 联通
208 61.138.128.70 61.138.128.70 吉林省吉林市 悦来网吧(徐州路17号楼23号网点)
209 61.138.128.71 61.138.128.81 吉林省吉林市 联通
210 61.138.128.82 61.138.128.82 吉林省吉林市 世纪之星网吧(欣昌小区55号楼9号网点)
211 61.138.128.83 61.138.128.93 吉林省吉林市 联通
212 61.138.128.94 61.138.128.94 吉林省吉林市 自由空间网吧(吉林大街莲花甲乙楼6号网点)
213 61.138.128.95 61.138.128.105 吉林省吉林市 联通
214 61.138.128.106 61.138.128.106 吉林省吉林市 英伟网吧(中兴街198号)
215 61.138.128.107 61.138.128.109 吉林省吉林市 联通
216 61.138.128.110 61.138.128.110 吉林省吉林市 顶点网吧(德胜路1号楼1-3网点)
217 61.138.128.111 61.138.128.113 吉林省吉林市 联通
218 61.138.128.114 61.138.128.114 吉林省吉林市 维北世纪天俯网吧
219 61.138.128.115 61.138.128.117 吉林省吉林市 联通
220 61.138.128.118 61.138.128.118 吉林省吉林市 超越网吧(鸿博景园35-1#)
221 61.138.128.119 61.138.128.121 吉林省吉林市 联通
222 61.138.128.122 61.138.128.122 吉林省吉林市 联宇网络休闲会馆(铁东商贸小区)
223 61.138.128.123 61.138.128.129 吉林省吉林市 联通
224 61.138.128.130 61.138.128.130 吉林省吉林市 温馨网吧(丰满区华山小区2号楼)
225 61.138.128.131 61.138.128.133 吉林省吉林市 联通
226 61.138.128.134 61.138.128.134 吉林省吉林市 乾运网吧(西南窑立交桥上)
227 61.138.128.135 61.138.128.137 吉林省吉林市 联通
228 61.138.128.138 61.138.128.138 吉林省吉林市 卓卓网吧(解放西路4-9号)
229 61.138.128.139 61.138.128.153 吉林省吉林市 联通
230 61.138.128.154 61.138.128.154 吉林省吉林市 深蓝网吧(德胜路7号)
231 61.138.128.155 61.138.128.157 吉林省吉林市 联通
232 61.138.128.158 61.138.128.158 吉林省吉林市 天瑞卫星网吧
233 61.138.128.159 61.138.128.165 吉林省吉林市 联通
234 61.138.128.166 61.138.128.166 吉林省吉林市 随缘网吧(鸿博景园39#楼3号)
235 61.138.128.167 61.138.128.173 吉林省吉林市 联通
236 61.138.128.174 61.138.128.174 吉林省吉林市 博文网吧(松北二区商住楼)
237 61.138.128.175 61.138.128.193 吉林省吉林市 联通
238 61.138.128.194 61.138.128.194 吉林省吉林市 十一中
239 61.138.128.195 61.138.128.197 吉林省吉林市 联通
240 61.138.128.198 61.138.128.198 吉林省吉林市 葡京网城(高薪区航校后门15#楼1单元2#网点)
241 61.138.128.199 61.138.128.201 吉林省吉林市 联通
242 61.138.128.202 61.138.128.202 吉林省吉林市 东北电力大学图书馆
243 61.138.128.203 61.138.128.225 吉林省吉林市 联通
244 61.138.128.226 61.138.128.226 吉林省吉林市 皇家花园酒店
245 61.138.128.227 61.138.128.241 吉林省吉林市 联通
246 61.138.128.242 61.138.128.242 吉林省吉林市 江北网迷人网吧(江北文化宫附近)
247 61.138.128.243 61.138.128.253 吉林省吉林市 联通
248 61.138.128.254 61.138.128.254 吉林省吉林市 丰华网吧(长春路123-15号)
249 61.138.128.255 61.138.129.20 吉林省吉林市 联通
250 61.138.129.21 61.138.129.21 吉林省吉林市 东北电力大学
251 61.138.129.22 61.138.129.40 吉林省吉林市 联通
252 61.138.129.41 61.138.129.46 吉林省吉林市 北华大学
253 61.138.129.47 61.138.129.81 吉林省吉林市 联通
254 61.138.129.82 61.138.129.82 吉林省吉林市 康乐网吧(上海路世纪新村31号网点)
255 61.138.129.83 61.138.129.253 吉林省吉林市 联通
256 61.138.129.254 61.138.129.254 吉林省吉林市 安腾网吧(辽宁路阿里山花园14号楼1号网点)
257 61.138.129.255 61.138.130.21 吉林省吉林市 联通
258 61.138.130.22 61.138.130.22 吉林省吉林市桦甸市 好朋友网吧
259 61.138.130.23 61.138.130.137 吉林省吉林市 联通
260 61.138.130.138 61.138.130.138 吉林省吉林市 临江门真爱网吧
261 61.138.130.139 61.138.130.173 吉林省吉林市 联通
262 61.138.130.174 61.138.130.174 吉林省吉林市 地球村网吧
263 61.138.130.175 61.138.130.233 吉林省吉林市 联通
264 61.138.130.234 61.138.130.234 吉林省吉林市 神密树
265 61.138.130.235 61.138.132.9 吉林省吉林市 联通
266 61.138.132.10 61.138.132.10 吉林省吉林市 江南钢厂(后浪网吧)
267 61.138.132.11 61.138.132.29 吉林省吉林市 联通
268 61.138.132.30 61.138.132.30 吉林省吉林市 时尚
269 61.138.132.31 61.138.132.45 吉林省吉林市 联通
270 61.138.132.46 61.138.132.46 吉林省吉林市 纪元网吧(新海浪)
271 61.138.132.47 61.138.132.49 吉林省吉林市 联通
272 61.138.132.50 61.138.132.50 吉林省吉林市 江南电神网吧
273 61.138.132.51 61.138.132.73 吉林省吉林市 联通
274 61.138.132.74 61.138.132.74 吉林省吉林市 岔路河天宇网吧
275 61.138.132.75 61.138.132.165 吉林省吉林市 联通
276 61.138.132.166 61.138.132.166 吉林省吉林市 密哈站酷网吧
277 61.138.132.167 61.138.132.197 吉林省吉林市 联通
278 61.138.132.198 61.138.132.198 吉林省吉林市 兴利网吧
279 61.138.132.199 61.138.133.41 吉林省吉林市 联通
280 61.138.133.42 61.138.133.42 吉林省吉林市 中心医院旁边金色阳光网吧
281 61.138.133.43 61.138.133.61 吉林省吉林市 联通
282 61.138.133.62 61.138.133.62 吉林省吉林市 世纪网吧
283 61.138.133.63 61.138.133.149 吉林省吉林市 联通
284 61.138.133.150 61.138.133.150 吉林省吉林市 向阳市场源源网吧
285 61.138.133.151 61.138.133.153 吉林省吉林市 联通
286 61.138.133.154 61.138.133.154 吉林省吉林市 吉林大街海浪网吧
287 61.138.133.155 61.138.134.169 吉林省吉林市 联通
288 61.138.134.170 61.138.134.170 吉林省吉林市永吉县 口前镇恒蕴网吧(万国浴池楼下)
289 61.138.134.171 61.138.134.213 吉林省吉林市 联通
290 61.138.134.214 61.138.134.214 吉林省吉林市 口前镇阳光网城
291 61.138.134.215 61.138.134.217 吉林省吉林市 联通
292 61.138.134.218 61.138.134.218 吉林省吉林市永吉县 水电新时代网络休闲广场
293 61.138.134.219 61.138.134.221 吉林省吉林市 联通
294 61.138.134.222 61.138.134.222 吉林省吉林市永吉县 口前银河网吧
295 61.138.134.223 61.138.135.1 吉林省吉林市 联通
296 61.138.135.2 61.138.135.2 吉林省吉林市 绿色动力暴风网城博苑网吧(高新区恒山西路83号)
297 61.138.135.3 61.138.135.3 吉林省吉林市 联通
298 61.138.135.4 61.138.135.4 吉林省吉林市 汇丰网络修闲中心
299 61.138.135.5 61.138.135.5 吉林省吉林市 江北七色网吧
300 61.138.135.6 61.138.135.7 吉林省吉林市 联通
301 61.138.135.8 61.138.135.8 吉林省吉林市 龙潭区中新网吧
302 61.138.135.9 61.138.135.9 吉林省吉林市 心雨网吧(合肥路联合1号楼)
303 61.138.135.10 61.138.135.11 吉林省吉林市 联通
304 61.138.135.12 61.138.135.12 吉林省吉林市 新吉林市场世纪天府网吧
305 61.138.135.13 61.138.135.13 吉林省吉林市 联通
306 61.138.135.14 61.138.135.14 吉林省吉林市 百事得网吧(新山街1-27)
307 61.138.135.15 61.138.135.15 吉林省吉林市 联通
308 61.138.135.16 61.138.135.16 吉林省吉林市 江北八货运附近汇丰网吧二部
309 61.138.135.17 61.138.135.17 吉林省吉林市 新吉林世纪网吧
310 61.138.135.18 61.138.135.18 吉林省吉林市 休闲网络
311 61.138.135.19 61.138.135.22 吉林省吉林市 联通
312 61.138.135.23 61.138.135.23 吉林省吉林市 铁东亿时代网吧
313 61.138.135.24 61.138.135.25 吉林省吉林市 联通
314 61.138.135.26 61.138.135.26 吉林省吉林市 淡水湖网吧
315 61.138.135.27 61.138.135.31 吉林省吉林市 联通
316 61.138.135.32 61.138.135.32 吉林省吉林市 铁东百事得网吧
317 61.138.135.33 61.138.135.33 吉林省吉林市 联通
318 61.138.135.34 61.138.135.34 吉林省吉林市 铁东千缘网吧
319 61.138.135.35 61.138.135.35 吉林省吉林市 联通
320 61.138.135.36 61.138.135.36 吉林省吉林市 铁东汇源网吧
321 61.138.135.37 61.138.135.37 吉林省吉林市 铁东亿时代网吧
322 61.138.135.38 61.138.135.43 吉林省吉林市 联通
323 61.138.135.44 61.138.135.44 吉林省吉林市 二五零星宇网吧
324 61.138.135.45 61.138.135.47 吉林省吉林市 联通
325 61.138.135.48 61.138.135.48 吉林省吉林市 新空间(二道江)
326 61.138.135.49 61.138.135.49 吉林省吉林市 联通
327 61.138.135.50 61.138.135.50 吉林省吉林市 白宫(铁东)
328 61.138.135.51 61.138.135.51 吉林省吉林市昌邑区 通潭林苑网吧
329 61.138.135.52 61.138.135.52 吉林省吉林市 联通
330 61.138.135.53 61.138.135.53 吉林省吉林市 铁东汇源网吧
331 61.138.135.54 61.138.135.54 吉林省吉林市 联通
332 61.138.135.55 61.138.135.55 吉林省吉林市 铁东亿时代网吧
333 61.138.135.56 61.138.135.57 吉林省吉林市 联通
334 61.138.135.58 61.138.135.58 吉林省吉林市 铁东憩园网吧
335 61.138.135.59 61.138.135.59 吉林省吉林市 铁东田野网吧
336 61.138.135.60 61.138.135.60 吉林省吉林市 新空间(通潭)
337 61.138.135.61 61.138.135.61 吉林省吉林市昌邑区 通潭路通潭西区相约网吧
338 61.138.135.62 61.138.135.62 吉林省吉林市昌邑区 通潭东区林苑网吧
339 61.138.135.63 61.138.135.141 吉林省吉林市 联通
340 61.138.135.142 61.138.135.142 吉林省吉林市 上海路博世网吧
341 61.138.135.143 61.138.135.255 吉林省吉林市 联通
342 61.138.136.0 61.138.138.255 吉林省延边州延吉市 联通
343 61.138.139.0 61.138.139.255 吉林省 联通
344 61.138.140.0 61.138.142.255 吉林省长春市 联通
345 61.138.143.0 61.138.150.255 吉林省四平市 联通
346 61.138.151.0 61.138.151.255 吉林省 联通
347 61.138.152.0 61.138.155.255 吉林省通化市 联通
348 61.138.156.0 61.138.156.134 吉林省白山市 联通
349 61.138.156.135 61.138.156.135 吉林省白山市 网缘网吧
350 61.138.156.136 61.138.156.255 吉林省白山市 联通
351 61.138.157.0 61.138.157.255 吉林省 联通
352 61.138.158.0 61.138.158.255 吉林省白山市临江市 联通
353 61.138.159.0 61.138.159.255 吉林省 联通
354 61.138.160.0 61.138.160.255 吉林省辽源市 联通
355 61.138.161.0 61.138.161.255 吉林省四平市 联通
356 61.138.162.0 61.138.162.255 吉林省辽源市 联通
357 61.138.163.0 61.138.166.255 吉林省松原市 联通
358 61.138.167.0 61.138.167.255 吉林省 联通
359 61.138.168.0 61.138.170.255 吉林省白城市 联通
360 61.138.171.0 61.138.171.255 吉林省 联通
361 61.138.172.0 61.138.173.255 吉林省通化市梅河口市 联通
362 61.138.174.0 61.138.174.255 吉林省延边州延吉市 联通
363 61.138.175.0 61.138.175.255 吉林省延边市 联通IDC机房
364 61.138.176.0 61.138.176.127 吉林省长春市 联通
365 61.138.176.128 61.138.176.159 吉林省长春市 吉林粮食集团
366 61.138.176.160 61.138.176.229 吉林省长春市 联通
367 61.138.176.230 61.138.176.231 吉林省长春市 新文化报
368 61.138.176.232 61.138.176.255 吉林省长春市 联通
369 61.138.177.0 61.138.177.24 吉林省长春市 东北师范大学
370 61.138.177.25 61.138.177.25 吉林省长春市 东北师范大学人文学院
371 61.138.177.26 61.138.177.26 吉林省长春市 东北师范大学新校(净月校区)
372 61.138.177.27 61.138.177.28 吉林省长春市 东北师范大学
373 61.138.177.29 61.138.177.29 吉林省长春市 东北师范大学本部校区
374 61.138.177.30 61.138.177.30 吉林省长春市 东北师大图书馆
375 61.138.177.31 61.138.177.199 吉林省吉林市 联通
376 61.138.177.200 61.138.177.200 吉林省长春市 解放大路2518号吉林省交通厅信息站
377 61.138.177.201 61.138.179.255 吉林省吉林市 联通
378 61.138.180.0 61.138.180.255 吉林省松原市 联通
379 61.138.181.0 61.138.181.24 吉林省四平市 /松原市
380 61.138.181.25 61.138.181.30 吉林省松原市 松原职业技术学院
381 61.138.181.31 61.138.181.65 吉林省四平市 /松原市
382 61.138.181.66 61.138.181.66 吉林省松原市 帝尊网吧
383 61.138.181.67 61.138.181.101 吉林省四平市 /松原市
384 61.138.181.102 61.138.181.102 吉林省松原市 前郭剑峰网吧(梦幻网吧分店)
385 61.138.181.103 61.138.181.109 吉林省四平市 /松原市
386 61.138.181.110 61.138.181.110 吉林省松原市 飞宇超市附近的慢摇吧
387 61.138.181.111 61.138.181.255 吉林省四平市 /松原市
388 61.138.182.0 61.138.184.100 吉林省辽源市 联通
389 61.138.184.101 61.138.184.101 吉林省辽源市 沸点网吧
390 61.138.184.102 61.138.184.124 吉林省辽源市 联通
391 61.138.184.125 61.138.184.125 吉林省辽源市 新颖网吧
392 61.138.184.126 61.138.185.5 吉林省辽源市 联通
393 61.138.185.6 61.138.185.6 吉林省辽源市 合鑫网吧
394 61.138.185.7 61.138.185.13 吉林省辽源市 联通
395 61.138.185.14 61.138.185.14 吉林省辽源市 依山网吧
396 61.138.185.15 61.138.185.41 吉林省辽源市 联通
397 61.138.185.42 61.138.185.42 吉林省辽源市 天原网络(中医院附近)
398 61.138.185.43 61.138.185.56 吉林省辽源市 联通
399 61.138.185.57 61.138.185.57 吉林省辽源市 渭津网吧
400 61.138.185.58 61.138.185.97 吉林省辽源市 联通
401 61.138.185.98 61.138.185.98 吉林省辽源市 世纪网吧
402 61.138.185.99 61.138.185.109 吉林省辽源市 联通
403 61.138.185.110 61.138.185.110 吉林省辽源市 先锋网吧
404 61.138.185.111 61.138.185.121 吉林省辽源市 联通
405 61.138.185.122 61.138.185.122 吉林省辽源市 鸿运网吧
406 61.138.185.123 61.138.185.124 吉林省辽源市 联通
407 61.138.185.125 61.138.185.125 吉林省辽源市 快节奏网吧
408 61.138.185.126 61.138.185.132 吉林省辽源市 联通
409 61.138.185.133 61.138.185.133 吉林省辽源市 客运网吧
410 61.138.185.134 61.138.185.137 吉林省辽源市 联通
411 61.138.185.138 61.138.185.138 吉林省辽源市 网络时空
412 61.138.185.139 61.138.185.157 吉林省辽源市 联通
413 61.138.185.158 61.138.185.158 吉林省辽源市 天原网吧
414 61.138.185.159 61.138.185.185 吉林省辽源市 联通
415 61.138.185.186 61.138.185.186 吉林省辽源市 365网吧
416 61.138.185.187 61.138.185.217 吉林省辽源市 联通
417 61.138.185.218 61.138.185.218 吉林省辽源市 新视野网吧
418 61.138.185.219 61.138.185.237 吉林省辽源市 联通
419 61.138.185.238 61.138.185.238 吉林省辽源市 宴平网吧
420 61.138.185.239 61.138.185.241 吉林省辽源市 联通
421 61.138.185.242 61.138.185.242 吉林省辽源市 宇航网吧
422 61.138.185.243 61.138.185.249 吉林省辽源市 联通
423 61.138.185.250 61.138.185.250 吉林省辽源市 鑫兴网吧
424 61.138.185.251 61.138.187.255 吉林省辽源市 联通
425 61.138.188.0 61.138.190.25 吉林省长春市 联通
426 61.138.190.26 61.138.190.26 吉林省长春市 富豪
427 61.138.190.27 61.138.190.27 吉林省长春市 心动
428 61.138.190.28 61.138.191.113 吉林省长春市 联通
429 61.138.191.114 61.138.191.114 吉林省长春市 翔云街80-2号信达网吧
430 61.138.191.115 61.138.191.185 吉林省长春市 联通
431 61.138.191.186 61.138.191.186 吉林省长春市 滚石广场(工人文化宫)三楼英图时尚店
432 61.138.191.187 61.138.191.250 吉林省长春市 联通
433 61.138.191.251 61.138.191.251 吉林省长春市 西康路38号会员之家网络俱乐部
434 61.138.191.252 61.138.191.255 吉林省长春市 联通
435 61.139.128.0 61.139.150.51 吉林省长春市 联通
436 61.139.150.52 61.139.150.52 吉林省长春市二道区 三道镇政府东侧梦雨轩网吧
437 61.139.150.53 61.139.151.54 吉林省长春市 联通
438 61.139.151.55 61.139.151.55 吉林省长春市二道区 三道镇政府东侧梦雨轩网吧
439 61.139.151.56 61.139.158.255 吉林省长春市 联通
440 61.139.159.0 61.139.165.72 吉林省吉林市 联通
441 61.139.165.73 61.139.165.73 吉林省吉林市 青岛街网络情网吧
442 61.139.165.74 61.139.168.192 吉林省吉林市 联通
443 61.139.168.193 61.139.168.193 吉林省吉林市 科技网吧(江北)
444 61.139.168.194 61.139.173.208 吉林省吉林市 联通
445 61.139.173.209 61.139.173.209 吉林省吉林市 和约(产院南走20米)
446 61.139.173.210 61.139.174.81 吉林省吉林市 联通
447 61.139.174.82 61.139.174.82 吉林省吉林市 桃原路千艺网吧
448 61.139.174.83 61.139.174.113 吉林省吉林市 联通
449 61.139.174.114 61.139.174.114 吉林省吉林市珲春街 洪运网吧
450 61.139.174.115 61.139.175.70 吉林省吉林市 联通
451 61.139.175.71 61.139.175.71 吉林省吉林市 新华影院汇鑫网吧
452 61.139.175.72 61.139.175.100 吉林省吉林市 联通
453 61.139.175.101 61.139.175.101 吉林省吉林市 顺天网吧
454 61.139.175.102 61.139.175.255 吉林省吉林市 联通
455 61.139.176.0 61.139.176.255 吉林省延边州延吉市 联通
456 61.139.177.0 61.139.177.255 吉林省延边州延吉市 (珲春)联通
457 61.139.178.0 61.139.186.255 吉林省延边州延吉市 联通
458 61.139.187.0 61.139.191.255 吉林省 联通
459 61.161.0.0 61.161.1.88 吉林省四平市 联通
460 61.161.1.89 61.161.1.89 吉林省四平市 开心网吧
461 61.161.1.90 61.161.1.90 吉林省四平市 联通
462 61.161.1.91 61.161.1.91 吉林省四平市 顺通网吧
463 61.161.1.92 61.161.1.93 吉林省四平市 联通
464 61.161.1.94 61.161.1.94 吉林省四平市 自由呼吸网吧
465 61.161.1.95 61.161.1.234 吉林省四平市 联通
466 61.161.1.235 61.161.1.235 吉林省四平市 兴美网吧
467 61.161.1.236 61.161.3.255 吉林省四平市 联通
468 61.161.4.0 61.161.10.233 吉林省四平市双辽市 (四平)
469 61.161.10.234 61.161.10.234 吉林省四平市公主岭市 华林网吧
470 61.161.10.235 61.161.10.255 吉林省四平市双辽市 (四平)
471 61.161.11.0 61.161.12.255 吉林省四平市 联通
472 61.161.13.0 61.161.13.107 吉林省通化市 (集安)
473 61.161.13.108 61.161.13.108 吉林省通化市 海岸网吧
474 61.161.13.109 61.161.13.255 吉林省通化市 (集安)
475 61.161.14.0 61.161.21.179 吉林省通化市 联通
476 61.161.21.180 61.161.21.180 吉林省通化市 顺利网吧
477 61.161.21.181 61.161.24.255 吉林省通化市 联通
478 61.161.25.0 61.161.25.122 吉林省白山市 联通
479 61.161.25.123 61.161.25.123 吉林省白山市 白山体校
480 61.161.25.124 61.161.25.185 吉林省白山市 联通
481 61.161.25.186 61.161.25.186 吉林省白山市抚松县 客隆网吧
482 61.161.25.187 61.161.33.70 吉林省白山市 联通
483 61.161.33.71 61.161.33.71 吉林省白山市江源区 开心网吧
484 61.161.33.72 61.161.33.148 吉林省白山市 联通
485 61.161.33.149 61.161.33.149 吉林省白山市 明娟网吧
486 61.161.33.150 61.161.33.165 吉林省白山市 联通
487 61.161.33.166 61.161.33.166 吉林省白山市(松江河) 东岗人杰网吧
488 61.161.33.167 61.161.33.255 吉林省白山市 联通
489 61.161.34.0 61.161.34.213 吉林省辽源市 联通
490 61.161.34.214 61.161.34.214 吉林省辽源市 尖峰网吧
491 61.161.34.215 61.161.35.255 吉林省辽源市 联通
492 61.161.36.0 61.161.41.255 吉林省 联通
493 61.161.42.0 61.161.51.255 吉林省松原市 联通
494 61.161.52.0 61.161.52.255 吉林省白城市 联通
495 61.161.53.0 61.161.53.77 吉林省 联通
496 61.161.53.78 61.161.53.78 吉林省 极速网络
497 61.161.53.79 61.161.57.255 吉林省 联通
498 61.161.58.0 61.161.58.255 吉林省长春市 联通
499 61.161.59.0 61.161.59.255 吉林省 联通
500 61.161.60.0 61.161.62.255 吉林省通化市梅河口市 联通
501 61.161.63.0 61.161.63.255 吉林省 联通
502 61.232.162.0 61.232.162.255 吉林省长春市 中移铁通
503 61.232.168.64 61.232.168.67 吉林省 铁通骨干网
504 61.232.168.80 61.232.168.95 吉林省松原市 中移铁通
505 61.232.168.96 61.232.168.111 吉林省白山市 中移铁通
506 61.232.168.112 61.232.168.127 吉林省通化市 中移铁通
507 61.232.168.192 61.232.168.255 吉林省延边州 中移铁通
508 61.232.169.0 61.232.169.255 吉林省长春市 中移铁通
509 61.232.170.0 61.232.170.255 吉林省松原市 中移铁通
510 61.232.171.0 61.232.171.63 吉林省吉林省 中移铁通
511 61.232.171.64 61.232.171.87 吉林省四平市 中移铁通
512 61.232.171.88 61.232.171.127 吉林省松原市 中移铁通
513 61.232.171.128 61.232.172.191 吉林省四平市 中移铁通
514 61.232.172.192 61.232.172.255 吉林省白山市 中移铁通
515 61.232.173.0 61.232.173.129 吉林省辽源市 中移铁通
516 61.232.173.130 61.232.173.130 吉林省辽源市 银河网吧
517 61.232.173.131 61.232.173.146 吉林省辽源市 中移铁通
518 61.232.173.147 61.232.173.147 吉林省辽源市 蓝韵网吧
519 61.232.173.148 61.232.173.148 吉林省辽源市 神通网吧
520 61.232.173.149 61.232.173.149 吉林省辽源市 中移铁通
521 61.232.173.150 61.232.173.150 吉林省辽源市 新浪网吧
522 61.232.173.151 61.232.173.154 吉林省辽源市 中移铁通
523 61.232.173.155 61.232.173.155 吉林省辽源市 金石广告公司
524 61.232.173.156 61.232.173.194 吉林省辽源市 中移铁通
525 61.232.173.195 61.232.173.195 吉林省辽源市 天兴网吧
526 61.232.173.196 61.232.173.196 吉林省辽源市 中移铁通
527 61.232.173.197 61.232.173.197 吉林省辽源市 红利网吧
528 61.232.173.198 61.232.173.210 吉林省辽源市 中移铁通
529 61.232.173.211 61.232.173.211 吉林省辽源市 网事如风网吧
530 61.232.173.212 61.232.173.212 吉林省辽源市 365网络俱乐部
531 61.232.173.213 61.232.173.255 吉林省辽源市 中移铁通
532 61.232.174.0 61.232.175.255 吉林省吉林省 中移铁通
533 61.235.48.0 61.235.48.13 吉林省四平市 中移铁通
534 61.235.48.14 61.235.48.14 吉林省四平市铁西区 6马路伍星网吧
535 61.235.48.15 61.235.48.15 吉林省四平市 教育学院
536 61.235.48.16 61.235.48.21 吉林省四平市 中移铁通
537 61.235.48.22 61.235.48.22 吉林省四平市铁西区 新时代网吧(中兴商厦后门附近)
538 61.235.48.23 61.235.48.255 吉林省四平市 中移铁通
539 61.235.49.0 61.235.49.21 吉林省吉林市 中移铁通
540 61.235.49.22 61.235.49.22 吉林省吉林市 九站农校新时代网吧
541 61.235.49.23 61.235.49.197 吉林省吉林市 中移铁通
542 61.235.49.198 61.235.49.198 吉林省吉林市 铁路经济学校
543 61.235.49.199 61.235.49.209 吉林省吉林市 中移铁通
544 61.235.49.210 61.235.49.210 吉林省吉林市 北华大学师范分院
545 61.235.49.211 61.235.49.217 吉林省吉林市 中移铁通
546 61.235.49.218 61.235.49.218 吉林省吉林市 汇鑫网吧(高新区恒山小区6#)
547 61.235.49.219 61.235.49.255 吉林省吉林市 中移铁通
548 61.235.50.0 61.235.50.5 吉林省长春市 中移铁通
549 61.235.50.6 61.235.50.6 吉林省长春市 凯旋路6号祥和网络俱乐部
550 61.235.50.7 61.235.50.9 吉林省长春市 中移铁通
551 61.235.50.10 61.235.50.10 吉林省长春市宽城区 龙江路1号银河系网络中心
552 61.235.50.11 61.235.50.97 吉林省长春市 中移铁通
553 61.235.50.98 61.235.50.98 吉林省长春市 西一条市场东北角世缘休闲网吧
554 61.235.50.99 61.235.50.249 吉林省长春市 中移铁通
555 61.235.50.250 61.235.50.250 吉林省长春市 机车厂
556 61.235.50.251 61.235.51.255 吉林省长春市 中移铁通
557 61.235.52.0 61.235.52.81 吉林省四平市 中移铁通
558 61.235.52.82 61.235.52.82 吉林省四平市铁西区 明涛网吧(电业村附近)
559 61.235.52.83 61.235.52.109 吉林省四平市 中移铁通
560 61.235.52.110 61.235.52.110 吉林省四平市梨树县 金色梦想网吧
561 61.235.52.111 61.235.52.145 吉林省四平市 中移铁通
562 61.235.52.146 61.235.52.146 吉林省四平市公主岭市 愚人网吧
563 61.235.52.147 61.235.52.165 吉林省四平市 中移铁通
564 61.235.52.166 61.235.52.166 吉林省四平市 铁东区2马路金缘谷网吧
565 61.235.52.167 61.235.52.169 吉林省四平市 中移铁通
566 61.235.52.170 61.235.52.170 吉林省四平市 铁东区新开路信用社对面通达网吧
567 61.235.52.171 61.235.52.193 吉林省四平市 中移铁通
568 61.235.52.194 61.235.52.194 吉林省四平市 圣士网吧
569 61.235.52.195 61.235.52.255 吉林省四平市 中移铁通
570 61.235.53.0 61.235.53.255 吉林省延边州敦化市 /图们市/延吉市
571 61.235.54.0 61.235.54.220 吉林省白城市 中移铁通
572 61.235.54.221 61.235.54.221 吉林省白城市 铁路一中
573 61.235.54.222 61.235.54.255 吉林省白城市 中移铁通
574 61.235.55.0 61.235.55.5 吉林省通化市 中移铁通
575 61.235.55.6 61.235.55.6 吉林省通化市 彩虹网城
576 61.235.55.7 61.235.55.7 吉林省通化市 小新二部
577 61.235.55.8 61.235.55.255 吉林省通化市 中移铁通
578 61.235.56.0 61.235.56.20 吉林省长春市 中移铁通
579 61.235.56.21 61.235.56.21 吉林省长春市 四马路万龙花园蓝阳网络
580 61.235.56.22 61.235.56.255 吉林省长春市 中移铁通
581 61.235.57.0 61.235.57.255 吉林省延边州 中移铁通
582 61.235.58.0 61.235.58.255 吉林省白城市 中移铁通
583 61.235.59.0 61.235.59.255 吉林省四平市 中移铁通
584 61.235.60.0 61.235.60.255 吉林省通化市 中移铁通
585 61.235.61.0 61.235.61.197 吉林省吉林市 中移铁通
586 61.235.61.198 61.235.61.198 吉林省吉林市 梨树县星期8休闲网络
587 61.235.61.199 61.235.61.201 吉林省吉林市 中移铁通
588 61.235.61.202 61.235.61.202 吉林省吉林市 五星网吧
589 61.235.61.203 61.235.61.205 吉林省四平市 中移铁通
590 61.235.61.206 61.235.61.206 吉林省四平市铁西区 新时代网吧(中兴商厦附近)
591 61.235.61.207 61.235.61.209 吉林省四平市 中移铁通
592 61.235.61.210 61.235.61.210 吉林省四平市 华峰网吧
593 61.235.61.211 61.235.61.217 吉林省四平市 中移铁通
594 61.235.61.218 61.235.61.218 吉林省辽源市 腾龙网吧
595 61.235.61.219 61.235.61.253 吉林省四平市 中移铁通
596 61.235.61.254 61.235.61.254 吉林省四平市 北二纬三马路金缘谷网吧
597 61.235.61.255 61.235.61.255 吉林省吉林市 中移铁通
598 61.235.62.0 61.235.62.130 吉林省辽源市 /松原市铁通
599 61.235.62.131 61.235.62.131 吉林省辽源市 新浪网吧
600 61.235.62.132 61.235.62.133 吉林省辽源市 /松原市铁通
601 61.235.62.134 61.235.62.134 吉林省辽源市 蓝韵网吧
602 61.235.62.135 61.235.62.135 吉林省辽源市 天宏网吧
603 61.235.62.136 61.235.62.136 吉林省辽源市 /松原市铁通
604 61.235.62.137 61.235.62.137 吉林省辽源市 东方网吧
605 61.235.62.138 61.235.62.255 吉林省辽源市 中移铁通
606 61.235.63.0 61.235.63.255 吉林省通化市梅河口市 中移铁通
607 61.237.12.0 61.237.12.239 吉林省长春市 中移铁通
608 61.237.12.240 61.237.12.240 吉林省长春市 人民大街147号新友谊网络休闲广场
609 61.237.12.241 61.237.12.247 吉林省长春市 中移铁通
610 61.237.12.248 61.237.12.248 吉林省长春市南关区 财神商厦附近东北虎网络驿站
611 61.237.12.249 61.237.12.249 吉林省长春市 东北虎电子竞技广场财神分店
612 61.237.12.250 61.237.12.253 吉林省长春市 中移铁通
613 61.237.12.254 61.237.12.254 吉林省辽源市 宇航网吧
614 61.237.12.255 61.237.12.255 吉林省长春市 中移铁通
615 61.237.20.0 61.237.20.1 吉林省吉林市 中移铁通
616 61.237.20.2 61.237.20.2 吉林省吉林市 站前世纪星
617 61.237.20.3 61.237.20.3 吉林省吉林市 解放大路紫云坊网吧
618 61.237.20.4 61.237.20.4 吉林省吉林市 远航网吧
619 61.237.20.5 61.237.20.5 吉林省吉林市 都市网吧(站前六商店北30米)
620 61.237.20.6 61.237.20.8 吉林省吉林市 中移铁通
621 61.237.20.9 61.237.20.9 吉林省吉林市 紫云坊网吧
622 61.237.20.10 61.237.20.14 吉林省吉林市 中移铁通
623 61.237.20.15 61.237.20.15 吉林省吉林市 苹果(儿童公园后门上海路)
624 61.237.20.16 61.237.20.16 吉林省吉林市 中移铁通
625 61.237.20.17 61.237.20.17 吉林省吉林市 宏图网吧(新兴街1-3号)
626 61.237.20.18 61.237.20.18 吉林省吉林市 tt(儿童公园后门)
627 61.237.20.19 61.237.20.19 吉林省吉林市 兰色(江北2商店北走50米)
628 61.237.20.20 61.237.20.21 吉林省吉林市 中移铁通
629 61.237.20.22 61.237.20.22 吉林省吉林市 都市网吧
630 61.237.20.23 61.237.20.76 吉林省吉林市 中移铁通
631 61.237.20.77 61.237.20.77 吉林省延边州敦化市 江东林海网吧
632 61.237.20.78 61.237.20.100 吉林省吉林市 中移铁通
633 61.237.20.101 61.237.20.129 吉林省四平市 /通化市铁通
634 61.237.20.130 61.237.20.130 吉林省四平市 万世网吧
635 61.237.20.131 61.237.20.132 吉林省四平市 /通化市铁通
636 61.237.20.133 61.237.20.133 吉林省四平市 通达网吧
637 61.237.20.134 61.237.20.134 吉林省四平市 至诚网吧
638 61.237.20.135 61.237.20.139 吉林省四平市 中移铁通
639 61.237.20.140 61.237.20.140 吉林省四平市 西红柿网吧
640 61.237.20.141 61.237.20.141 吉林省四平市 中移铁通
641 61.237.20.142 61.237.20.142 吉林省四平市 迅达网吧
642 61.237.20.143 61.237.20.144 吉林省四平市 中移铁通
643 61.237.20.145 61.237.20.145 吉林省四平市 兄弟网吧
644 61.237.20.146 61.237.20.146 吉林省四平市双辽市 检察院楼下(创新电脑科技)
645 61.237.20.147 61.237.20.148 吉林省四平市 中移铁通
646 61.237.20.149 61.237.20.149 吉林省四平市铁西区 童生网吧(北桥附近)
647 61.237.20.150 61.237.20.150 吉林省四平市 中移铁通
648 61.237.20.151 61.237.20.151 吉林省四平市 世纪春天网吧
649 61.237.20.152 61.237.20.154 吉林省四平市 中移铁通
650 61.237.20.155 61.237.20.155 吉林省辽源市 东方名网吧
651 61.237.20.156 61.237.20.255 吉林省辽源市 中移铁通
652 61.237.30.136 61.237.30.139 吉林省 铁通骨干网
653 61.243.224.0 61.243.224.36 吉林省长春市 联通
654 61.243.224.37 61.243.224.37 吉林省长春市榆树市 真情网吧
655 61.243.224.38 61.243.224.108 吉林省长春市 联通
656 61.243.224.109 61.243.224.109 吉林省长春市 二道区教师进修学校
657 61.243.224.110 61.243.224.144 吉林省长春市 联通
658 61.243.224.145 61.243.224.145 吉林省长春市 长春大街108号数字动力网苑
659 61.243.224.146 61.243.224.148 吉林省长春市 联通
660 61.243.224.149 61.243.224.149 吉林省长春市 白局路25号闪客网吧
661 61.243.224.150 61.243.224.152 吉林省长春市 联通
662 61.243.224.153 61.243.224.153 吉林省长春市 人民大街6-1号亿帆网络中心
663 61.243.224.154 61.243.229.60 吉林省长春市 联通
664 61.243.229.61 61.243.229.61 吉林省长春市南关区 岳阳街52-11华飞网络时空
665 61.243.229.62 61.243.229.130 吉林省长春市 联通
666 61.243.229.131 61.243.229.131 吉林省吉林市 江南化校世纪网吧
667 61.243.229.132 61.243.229.132 吉林省吉林市 联通
668 61.243.229.133 61.243.229.140 吉林省吉林市 联众联(珲春街)
669 61.243.229.141 61.243.229.141 吉林省吉林市 风月网吧
670 61.243.229.142 61.243.229.142 吉林省吉林市永吉县 岔路河大为网吧
671 61.243.229.143 61.243.229.143 吉林省吉林市珲春街 联众网吧
672 61.243.229.144 61.243.229.151 吉林省吉林市 联通
673 61.243.229.152 61.243.229.152 吉林省吉林市 相约(通潭大路北京烤鸭边上)
674 61.243.229.153 61.243.229.153 吉林省吉林市 通潭东区高端网吧
675 61.243.229.154 61.243.229.154 吉林省吉林市 麟源通潭
676 61.243.229.155 61.243.229.155 吉林省吉林市 松江都市相约网吧
677 61.243.229.156 61.243.229.156 吉林省吉林市 仁轩网吧
678 61.243.229.157 61.243.229.157 吉林省吉林市 联通
679 61.243.229.158 61.243.229.158 吉林省吉林市 海宾
680 61.243.229.159 61.243.229.159 吉林省吉林市 联通
681 61.243.229.160 61.243.229.160 吉林省吉林市 松江麒麟网吧
682 61.243.229.161 61.243.229.163 吉林省吉林市 联通
683 61.243.229.164 61.243.229.164 吉林省吉林市 流星雨2
684 61.243.229.165 61.243.229.175 吉林省吉林市 联通
685 61.243.229.176 61.243.229.176 吉林省吉林市 双吉
686 61.243.229.177 61.243.229.189 吉林省吉林市 联通
687 61.243.229.190 61.243.229.190 吉林省吉林市舒兰市 新村火网
688 61.243.229.191 61.243.229.193 吉林省吉林市 联通
689 61.243.229.194 61.243.229.194 吉林省吉林市舒兰市 矿务局文化宫绿色网吧
690 61.243.229.195 61.243.229.200 吉林省吉林市 联通
691 61.243.229.201 61.243.229.201 吉林省吉林市 梦之城(解放路)
692 61.243.229.202 61.243.229.202 吉林省吉林市 环球村(江南)
693 61.243.229.203 61.243.229.204 吉林省吉林市 柴草市新浪
694 61.243.229.205 61.243.229.208 吉林省吉林市 联通
695 61.243.229.209 61.243.229.209 吉林省吉林市光华路 天乙网吧
696 61.243.229.210 61.243.229.210 吉林省吉林市珲春街 风月网吧
697 61.243.229.211 61.243.229.211 吉林省吉林市 大东门南京街路口世纪网吧
698 61.243.229.212 61.243.229.212 吉林省吉林市 中医院对面阳光网络广场
699 61.243.229.213 61.243.229.213 吉林省吉林市 江南长江街环球村网吧
700 61.243.229.214 61.243.229.214 吉林省吉林市 联通
701 61.243.229.215 61.243.229.215 吉林省吉林市光华路 风月网吧
702 61.243.229.216 61.243.229.229 吉林省吉林市 联通
703 61.243.229.230 61.243.229.230 吉林省吉林市 江南世纪网吧
704 61.243.229.231 61.243.229.237 吉林省吉林市 联通
705 61.243.229.238 61.243.229.238 吉林省吉林市 越山路友好小区四海网吧
706 61.243.229.239 61.243.229.240 吉林省吉林市 联通
707 61.243.229.241 61.243.229.241 吉林省吉林市 江南新时尚网吧
708 61.243.229.242 61.243.229.242 吉林省吉林市 联通
709 61.243.229.243 61.243.229.243 吉林省吉林市 龙潭蓝色魅力网吧
710 61.243.229.244 61.243.229.244 吉林省吉林市 世纪之星(朝中)
711 61.243.229.245 61.243.229.248 吉林省吉林市 联通
712 61.243.229.249 61.243.229.249 吉林省吉林市 铁东天才网吧
713 61.243.229.250 61.243.229.251 吉林省吉林市 联通
714 61.243.229.252 61.243.229.252 吉林省吉林市 朝中(正企)
715 61.243.229.253 61.243.229.253 吉林省吉林市 E网之恋(江弯路)
716 61.243.229.254 61.243.229.255 吉林省吉林市 联通
717 61.243.230.0 61.243.230.170 吉林省延边州敦化市 联通
718 61.243.230.171 61.243.230.171 吉林省延边州敦化市 快乐时光网吧
719 61.243.230.172 61.243.230.178 吉林省延边州敦化市 联通
720 61.243.230.179 61.243.230.179 吉林省延边州敦化市 小博士网吧
721 61.243.230.180 61.243.230.181 吉林省延边州敦化市 联通
722 61.243.230.182 61.243.230.182 吉林省延边州敦化市 现代网吧
723 61.243.230.183 61.243.230.183 吉林省延边州敦化市 学府街兄弟网吧
724 61.243.230.184 61.243.230.255 吉林省延边州敦化市 联通
725 61.243.231.0 61.243.231.40 吉林省长春市 联通
726 61.243.231.41 61.243.231.41 吉林省长春市 高新开发区林园路阳光城2号楼学苑网吧
727 61.243.231.42 61.243.231.65 吉林省长春市 联通
728 61.243.231.66 61.243.231.126 吉林省长春市 长春大学
729 61.243.231.127 61.243.231.220 吉林省白山市 联通
730 61.243.231.221 61.243.231.222 吉林省长春市 茶山高科有限公司
731 61.243.231.223 61.243.231.255 吉林省长春市 联通
732 61.243.232.0 61.243.233.57 吉林省吉林市 联通
733 61.243.233.58 61.243.233.58 吉林省吉林市 丰华网吧
734 61.243.233.59 61.243.233.90 吉林省吉林市 联通
735 61.243.233.91 61.243.233.91 吉林省吉林市 岔路河
736 61.243.233.92 61.243.233.176 吉林省吉林市 联通
737 61.243.233.177 61.243.233.177 吉林省吉林市 金色阳光
738 61.243.233.178 61.243.233.244 吉林省吉林市 联通
739 61.243.233.245 61.243.233.245 吉林省吉林市 庆丰小区环球村网吧
740 61.243.233.246 61.243.234.5 吉林省吉林市 联通
741 61.243.234.6 61.243.234.6 吉林省吉林市 帝王
742 61.243.234.7 61.243.234.203 吉林省吉林市 联通
743 61.243.234.204 61.243.234.204 吉林省吉林市 铁东(流星雨)
744 61.243.234.205 61.243.235.0 吉林省吉林市 联通
745 61.243.235.1 61.243.235.1 吉林省吉林市 朝阳街的腾达
746 61.243.235.2 61.243.235.68 吉林省吉林市 联通
747 61.243.235.69 61.243.235.69 吉林省吉林市 艘登站千喜
748 61.243.235.70 61.243.236.66 吉林省吉林市 联通
749 61.243.236.67 61.243.236.67 吉林省吉林市 电冰箱厂附近网吧
750 61.243.236.68 61.243.236.68 吉林省吉林市 联通
751 61.243.236.69 61.243.236.69 吉林省吉林市 帝王
752 61.243.236.70 61.243.236.192 吉林省吉林市 联通
753 61.243.236.193 61.243.236.193 吉林省吉林市 丰满星月网吧
754 61.243.236.194 61.243.236.255 吉林省吉林市 联通
755 61.243.237.0 61.243.237.255 吉林省延边州敦化市 联通
756 61.243.238.0 61.243.239.255 吉林省延边州珲春市 联通
757 61.243.240.0 61.243.240.16 吉林省四平市 联通(公主岭)
758 61.243.240.17 61.243.240.17 吉林省四平市 联通公司开发区分公司
759 61.243.240.18 61.243.240.64 吉林省四平市 联通(公主岭)
760 61.243.240.65 61.243.240.65 吉林省四平市公主岭市 开心网吧
761 61.243.240.66 61.243.240.72 吉林省四平市 联通(公主岭)
762 61.243.240.73 61.243.240.73 吉林省四平市 动力网吧
763 61.243.240.74 61.243.240.92 吉林省四平市 联通(公主岭)
764 61.243.240.93 61.243.240.93 吉林省四平市 铁东区七马路三千年网吧
765 61.243.240.94 61.243.240.120 吉林省四平市 联通(公主岭)
766 61.243.240.121 61.243.240.121 吉林省四平市 超越网吧
767 61.243.240.122 61.243.240.124 吉林省四平市 联通(公主岭)
768 61.243.240.125 61.243.240.125 吉林省四平市 铁东区五马路馨联网吧
769 61.243.240.126 61.243.240.180 吉林省四平市 联通(公主岭)
770 61.243.240.181 61.243.240.181 吉林省四平市公主岭市 E风网吧
771 61.243.240.182 61.243.240.241 吉林省四平市 联通(公主岭)
772 61.243.240.242 61.243.240.242 吉林省四平市 鹏飞网吧
773 61.243.240.243 61.243.240.255 吉林省四平市 联通(公主岭)
774 61.243.241.0 61.243.241.255 吉林省四平市公主岭市 联通
775 61.243.242.0 61.243.243.195 吉林省通化市 联通
776 61.243.243.196 61.243.243.197 吉林省通化市 蓬强科技
777 61.243.243.198 61.243.243.246 吉林省通化市 联通
778 61.243.243.247 61.243.243.247 吉林省通化市柳河县 洋铖网吧
779 61.243.243.248 61.243.243.248 吉林省通化市 联通
780 61.243.243.249 61.243.243.249 吉林省通化市二道江 区联众网吧
781 61.243.243.250 61.243.245.255 吉林省通化市 联通
782 61.243.246.0 61.243.248.255 吉林省松原市 联通
783 61.243.249.0 61.243.249.12 吉林省辽源市 联通
784 61.243.249.13 61.243.249.13 吉林省辽源市 天文士网吧
785 61.243.249.14 61.243.249.14 吉林省辽源市 情缘网吧
786 61.243.249.15 61.243.249.15 吉林省辽源市 联通
787 61.243.249.16 61.243.249.16 吉林省辽源市 亿安网吧
788 61.243.249.17 61.243.249.17 吉林省辽源市 联通
789 61.243.249.18 61.243.249.18 吉林省辽源市 金岗网吧
790 61.243.249.19 61.243.249.21 吉林省辽源市 联通
791 61.243.249.22 61.243.249.22 吉林省辽源市 渭津桂华网吧
792 61.243.249.23 61.243.249.39 吉林省辽源市 联通
793 61.243.249.40 61.243.249.40 吉林省辽源市 乐乐网吧
794 61.243.249.41 61.243.249.43 吉林省辽源市 联通
795 61.243.249.44 61.243.249.44 吉林省辽源市 鹏城网吧
796 61.243.249.45 61.243.249.53 吉林省辽源市 联通
797 61.243.249.54 61.243.249.54 吉林省辽源市 金岗二强网吧
798 61.243.249.55 61.243.250.255 吉林省辽源市 联通
799 61.243.251.0 61.243.251.255 吉林省
800 61.243.252.0 61.243.252.216 吉林省白城市 联通
801 61.243.252.217 61.243.252.217 吉林省白城市 幼师学校
802 61.243.252.218 61.243.252.255 吉林省白城市 联通
803 61.243.253.0 61.243.253.66 吉林省白城市大安市 联通
804 61.243.253.67 61.243.253.67 吉林省白城市大安市 环通网吧
805 61.243.253.68 61.243.253.255 吉林省白城市大安市 联通
806 61.243.254.0 61.243.254.52 吉林省白山市 联通
807 61.243.254.53 61.243.254.53 吉林省白山市 馨阳网吧
808 61.243.254.54 61.243.254.61 吉林省白山市 联通
809 61.243.254.62 61.243.254.62 吉林省白山市 吉旭网吧
810 61.243.254.63 61.243.254.72 吉林省白山市 联通
811 61.243.254.73 61.243.254.73 吉林省白山市 新时空网吧
812 61.243.254.74 61.243.254.84 吉林省白山市 联通
813 61.243.254.85 61.243.254.85 吉林省白山市 沸点网吧
814 61.243.254.86 61.243.254.92 吉林省白山市 联通
815 61.243.254.93 61.243.254.93 吉林省白山市 大明网吧
816 61.243.254.94 61.243.254.120 吉林省白山市 联通
817 61.243.254.121 61.243.254.121 吉林省白山市 超时代网吧
818 61.243.254.122 61.243.254.130 吉林省白山市 联通
819 61.243.254.131 61.243.254.131 吉林省白山市(露水河) 腾讯网吧
820 61.243.254.132 61.243.254.136 吉林省白山市 联通
821 61.243.254.137 61.243.254.138 吉林省白山市抚松县 志强网吧
822 61.243.254.139 61.243.254.145 吉林省白山市 联通
823 61.243.254.146 61.243.254.146 吉林省白山市江源区 蓝鑫网吧
824 61.243.254.147 61.243.254.154 吉林省白山市 联通
825 61.243.254.155 61.243.254.155 吉林省白山市 银波网吧
826 61.243.254.156 61.243.254.161 吉林省白山市 联通
827 61.243.254.162 61.243.254.163 吉林省白山市 文博网吧
828 61.243.254.164 61.243.254.174 吉林省白山市 吉旭网吧
829 61.243.254.175 61.243.254.175 吉林省白山市 新世纪网吧
830 61.243.254.176 61.243.254.176 吉林省白山市 联通
831 61.243.254.177 61.243.254.177 吉林省白山市松江河地区 宏发网吧
832 61.243.254.178 61.243.254.188 吉林省白山市 联通
833 61.243.254.189 61.243.254.189 吉林省白山市(露水河) e网情深网吧
834 61.243.254.190 61.243.254.190 吉林省白山市抚松县 宏宇网吧
835 61.243.254.191 61.243.254.192 吉林省白山市 联通
836 61.243.254.193 61.243.254.193 吉林省白山市抚松县 奔腾网吧
837 61.243.254.194 61.243.254.195 吉林省白山市 联通
838 61.243.254.196 61.243.254.196 吉林省白山市抚松县 奔腾网吧
839 61.243.254.197 61.243.254.216 吉林省白山市 联通
840 61.243.254.217 61.243.254.217 吉林省白山市抚松县 志强网吧
841 61.243.254.218 61.243.254.224 吉林省白山市 联通
842 61.243.254.225 61.243.254.225 吉林省白山市 新干线网吧
843 61.243.254.226 61.243.254.228 吉林省白山市 天悦(夜空)网吧(白山市场)
844 61.243.254.229 61.243.254.244 吉林省白山市 联通
845 61.243.254.245 61.243.254.245 吉林省白山市 环球行网吧
846 61.243.254.246 61.243.255.1 吉林省白山市 联通
847 61.243.255.2 61.243.255.2 吉林省白山市江源区 二委网吧
848 61.243.255.3 61.243.255.3 吉林省白山市 六道江网吧
849 61.243.255.4 61.243.255.255 吉林省白山市 联通
850 103.250.32.0 103.250.35.255 吉林省 联通
851 106.41.0.0 106.41.63.255 吉林省长春市 电信
852 106.41.64.0 106.41.92.255 吉林省延边州 电信
853 106.41.93.0 106.41.94.255 吉林省吉林市 电信
854 106.41.95.0 106.41.98.255 吉林省延边州 电信
855 106.41.99.0 106.41.99.255 吉林省延边州图们市 电信
856 106.41.100.0 106.41.127.255 吉林省延边州 电信
857 106.41.128.0 106.41.183.255 吉林省白山市 电信
858 106.41.184.0 106.41.184.255 吉林省白山市抚松县 电信
859 106.41.185.0 106.41.191.255 吉林省白山市 电信
860 106.41.192.0 106.41.192.255 吉林省松原市前郭尔罗斯县 电信
861 106.41.193.0 106.41.255.255 吉林省松原市 电信
862 110.108.0.0 110.108.255.255 吉林省 中移铁通
863 110.109.0.0 110.109.63.255 吉林省长春市 中移铁通
864 110.109.64.0 110.109.127.255 吉林省 中移铁通
865 110.109.128.0 110.109.139.255 吉林省吉林市 中移铁通
866 110.109.140.0 110.109.140.255 吉林省吉林市磐石市 中移铁通
867 110.109.141.0 110.109.144.255 吉林省吉林市 中移铁通
868 110.109.145.0 110.109.145.255 吉林省吉林市桦甸市 中移铁通
869 110.109.146.0 110.109.153.255 吉林省吉林市 中移铁通
870 110.109.154.0 110.109.154.255 吉林省吉林市桦甸市 中移铁通
871 110.109.155.0 110.109.177.255 吉林省吉林市 中移铁通
872 110.109.178.0 110.109.178.255 吉林省吉林市蛟河市 中移铁通
873 110.109.179.0 110.109.184.255 吉林省吉林市 中移铁通
874 110.109.185.0 110.109.185.255 吉林省吉林市磐石市 中移铁通
875 110.109.186.0 110.109.190.255 吉林省吉林市 中移铁通
876 110.109.191.0 110.109.191.255 吉林省吉林市蛟河市 中移铁通
877 110.109.192.0 110.109.220.255 吉林省 中移铁通
878 110.109.221.0 110.109.221.255 吉林省四平市梨树县 中移铁通
879 110.109.222.0 110.109.231.255 吉林省 中移铁通
880 110.109.232.0 110.109.239.255 吉林省松原市 中移铁通
881 110.109.240.0 110.109.242.255 吉林省 中移铁通
882 110.109.243.0 110.109.243.255 吉林省长春市 中移铁通
883 110.109.244.0 110.109.251.255 吉林省 中移铁通
884 110.109.252.0 110.109.253.255 吉林省通化市 中移铁通
885 110.109.254.0 110.109.255.255 吉林省 中移铁通
886 110.127.0.0 110.127.111.255 吉林省白山市 中移铁通
887 110.127.112.0 110.127.115.255 吉林省松原市 中移铁通
888 110.127.116.0 110.127.125.255 吉林省白山市 中移铁通
889 110.127.126.0 110.127.126.255 吉林省白山市临江市 中移铁通
890 110.127.127.0 110.127.127.255 吉林省白山市 中移铁通
891 111.26.0.0 111.27.159.255 吉林省长春市 移动
892 111.116.0.0 111.116.63.255 吉林省长春市 长春工业大学
893 111.116.64.0 111.116.95.255 吉林省长春市 东北师范大学人文学院
894 111.116.96.0 111.116.111.255 吉林省长春市 吉林农业大学
895 111.116.112.0 111.116.127.255 吉林省长春市 吉林工商学院
896 111.116.128.0 111.116.255.255 吉林省长春市 长春科技大学
897 111.117.192.0 111.117.255.255 吉林省长春市 吉林大学
898 111.136.0.0 111.136.127.255 吉林省长春市 中移铁通
899 111.136.128.0 111.136.159.255 吉林省延边州 中移铁通
900 111.136.160.0 111.136.175.255 吉林省四平市 中移铁通
901 113.213.0.0 113.213.127.255 吉林省长春市 联通
902 114.110.64.0 114.110.127.255 吉林省吉林市 电信
903 114.111.0.0 114.111.15.255 吉林省吉林市 电信
904 114.111.16.0 114.111.16.255 吉林省吉林市船营区 电信
905 114.111.17.0 114.111.31.255 吉林省吉林市 电信
906 115.168.38.0 115.168.38.255 吉林省 电信
907 115.168.70.0 115.168.70.255 吉林省 电信
908 116.63.0.0 116.63.4.255 吉林省 中移铁通
909 116.63.5.0 116.63.5.255 吉林省长春市 中移铁通
910 116.63.6.0 116.63.101.255 吉林省 中移铁通
911 116.63.102.0 116.63.102.255 吉林省松原市 中移铁通
912 116.63.103.0 116.63.127.255 吉林省 中移铁通
913 116.63.128.0 116.63.128.255 吉林省吉林市 中移铁通
914 116.63.129.0 116.63.130.255 吉林省长春市 中移铁通
915 116.63.131.0 116.63.131.255 吉林省白城市 中移铁通
916 116.63.132.0 116.63.132.255 吉林省长春市 中移铁通
917 116.63.133.0 116.63.133.255 吉林省辽源市 中移铁通
918 116.63.134.0 116.63.225.255 吉林省长春市 中移铁通
919 118.88.32.0 118.88.32.75 吉林省长春市 联通
920 118.88.32.76 118.88.32.76 吉林省长春市 岭东路吉盛小区3-24栋天星网络
921 118.88.32.77 118.88.63.255 吉林省长春市 联通
922 118.88.64.0 118.88.255.255 吉林省松原市 油田通信
923 118.245.0.0 118.245.26.255 吉林省 中移铁通
924 118.245.28.0 118.245.65.255 吉林省 中移铁通
925 118.245.66.0 118.245.66.255 吉林省吉林市 中移铁通
926 119.48.0.0 119.48.2.255 吉林省 联通
927 119.48.3.0 119.48.29.255 吉林省长春市 联通
928 119.48.30.0 119.48.30.255 吉林省长春市德惠市 联通
929 119.48.31.0 119.48.74.255 吉林省长春市 联通
930 119.48.75.0 119.48.75.255 吉林省长春市 长春税务学院
931 119.48.76.0 119.48.79.178 吉林省长春市 联通
932 119.48.79.179 119.48.79.179 吉林省长春市 圣保罗酒吧(宽城区珠江路)
933 119.48.79.180 119.48.132.255 吉林省长春市 联通
934 119.48.133.0 119.48.134.255 吉林省长春市双阳区 联通
935 119.48.135.0 119.48.137.37 吉林省长春市 联通
936 119.48.137.38 119.48.137.38 吉林省长春市 (新天地)联易网吧
937 119.48.137.39 119.48.137.165 吉林省长春市 联通
938 119.48.137.166 119.48.137.166 吉林省长春市 飞达网络驿站(火车站附近步行街)
939 119.48.137.167 119.48.140.189 吉林省长春市 联通
940 119.48.140.190 119.48.140.190 吉林省长春市 汇腾汽车销售服务有限公司
941 119.48.140.191 119.48.141.133 吉林省长春市 联通
942 119.48.141.134 119.48.141.134 吉林省长春市 吉林达利食品有限公司
943 119.48.141.135 119.48.141.245 吉林省长春市 联通
944 119.48.141.246 119.48.141.246 吉林省长春市德惠市 不一样网吧
945 119.48.141.247 119.48.201.255 吉林省长春市 联通
946 119.48.202.0 119.48.202.255 吉林省长春市朝阳区 联通
947 119.48.203.0 119.48.255.255 吉林省长春市 联通
948 119.49.0.0 119.49.162.255 吉林省吉林市 联通
949 119.49.163.0 119.49.163.255 吉林省吉林市磐石市 联通
950 119.49.164.0 119.49.204.255 吉林省吉林市 联通
951 119.49.205.0 119.49.205.255 吉林省吉林市桦甸市 联通
952 119.49.206.0 119.49.255.255 吉林省吉林市 联通
953 119.50.0.0 119.50.7.255 吉林省延边州 联通
954 119.50.8.0 119.50.9.255 吉林省延边州延吉市 联通
955 119.50.10.0 119.50.12.255 吉林省延边州 联通
956 119.50.13.0 119.50.17.255 吉林省延边州延吉市 联通
957 119.50.18.0 119.50.25.255 吉林省延边州 联通
958 119.50.26.0 119.50.26.255 吉林省延边州延吉市 联通
959 119.50.27.0 119.50.37.255 吉林省延边州 联通
960 119.50.38.0 119.50.38.255 吉林省延边州延吉市 联通
961 119.50.39.0 119.50.41.255 吉林省延边州 联通
962 119.50.42.0 119.50.42.255 吉林省延边州延吉市 联通
963 119.50.43.0 119.50.55.255 吉林省延边州 联通
964 119.50.56.0 119.50.56.255 吉林省延边州珲春市 联通
965 119.50.57.0 119.50.62.255 吉林省延边州 联通
966 119.50.63.0 119.50.63.255 吉林省延边州珲春市 联通
967 119.50.64.0 119.50.85.255 吉林省延边州 联通
968 119.50.86.0 119.50.86.255 吉林省延边州汪清县 联通
969 119.50.87.0 119.50.87.255 吉林省延边州 联通
970 119.50.88.0 119.50.88.255 吉林省延边州延吉市 联通
971 119.50.89.0 119.50.104.255 吉林省延边州 联通
972 119.50.105.0 119.50.105.255 吉林省延边州图们市 联通
973 119.50.106.0 119.50.106.255 吉林省延边州珲春市 联通
974 119.50.107.0 119.50.107.255 吉林省延边州 联通
975 119.50.108.0 119.50.108.255 吉林省延边州延吉市 联通
976 119.50.109.0 119.50.118.255 吉林省延边州 联通
977 119.50.119.0 119.50.119.255 吉林省延边州珲春市 联通
978 119.50.120.0 119.50.127.255 吉林省延边州 联通
979 119.50.128.0 119.50.128.255 吉林省延边州图们市 联通
980 119.50.129.0 119.50.132.255 吉林省延边州 联通
981 119.50.133.0 119.50.134.255 吉林省延边州图们市 联通
982 119.50.135.0 119.50.144.255 吉林省延边州 联通
983 119.50.145.0 119.50.145.255 吉林省延边州图们市 联通
984 119.50.146.0 119.50.151.255 吉林省延边州 联通
985 119.50.152.0 119.50.152.255 吉林省延边州延吉市 联通
986 119.50.153.0 119.50.156.255 吉林省延边州 联通
987 119.50.157.0 119.50.157.255 吉林省延边州延吉市 联通
988 119.50.158.0 119.50.160.255 吉林省延边州 联通
989 119.50.161.0 119.50.161.255 吉林省延边州延吉市 联通
990 119.50.162.0 119.50.172.255 吉林省延边州 联通
991 119.50.173.0 119.50.173.255 吉林省延边州延吉市 联通
992 119.50.174.0 119.50.184.255 吉林省延边州 联通
993 119.50.185.0 119.50.186.255 吉林省延边州珲春市 联通
994 119.50.187.0 119.50.247.255 吉林省延边州 联通
995 119.50.248.0 119.50.248.255 吉林省延边州安图县 联通
996 119.50.249.0 119.50.255.255 吉林省延边州 联通
997 119.51.0.0 119.51.4.255 吉林省长春市 联通
998 119.51.5.0 119.51.5.255 吉林省长春市榆树市 联通
999 119.51.6.0 119.51.31.255 吉林省长春市 联通
1000 119.51.32.0 119.51.33.255 吉林省长春市榆树市 联通