ip地址查询

德州市IP地址列表

德州市网吧IP地址列表

在下面输入您要查询IP地址段范围的地理位置,点击查询

请输入地理位置:
最多只能列出前1000条IP信息,更详细的ip列表信息请用上边的查询按钮进入
序号 IP 起始地址 IP 结束地址 所在位置信息 电子地图
1 1.51.168.0 1.51.191.255 山东省德州市 德州学院教育网
2 27.207.0.0 27.207.140.255 山东省德州市 联通
3 27.207.141.0 27.207.141.255 山东省德州市临邑县 联通
4 27.207.142.0 27.207.157.255 山东省德州市 联通
5 27.207.158.0 27.207.158.255 山东省德州市陵县 联通
6 27.207.159.0 27.207.187.255 山东省德州市 联通
7 27.207.188.0 27.207.188.255 山东省德州市夏津县 联通
8 27.207.189.0 27.207.209.255 山东省德州市 联通
9 27.207.210.0 27.207.210.255 山东省德州市齐河县 联通
10 27.207.211.0 27.207.214.255 山东省德州市 联通
11 27.207.215.0 27.207.215.255 山东省德州市齐河县 联通
12 27.207.216.0 27.207.226.255 山东省德州市 联通
13 27.207.227.0 27.207.227.255 山东省德州市夏津县 联通
14 27.207.228.0 27.207.229.255 山东省德州市 联通
15 27.207.230.0 27.207.230.255 山东省德州市夏津县 联通
16 27.207.231.0 27.207.232.255 山东省德州市 联通
17 27.207.233.0 27.207.233.255 山东省德州市陵县 联通
18 27.207.234.0 27.207.255.255 山东省德州市 联通
19 27.221.224.0 27.221.255.255 山东省德州市 联通
20 58.56.225.0 58.56.227.89 山东省德州市 电信
21 58.56.227.90 58.56.227.90 山东省德州市 新湖网吧
22 58.56.227.91 58.56.255.255 山东省德州市 电信
23 58.58.32.0 58.58.35.255 山东省德州市 电信
24 58.58.40.0 58.58.47.255 山东省德州市 电信
25 58.58.135.0 58.58.135.255 山东省德州市 电信
26 60.211.0.0 60.211.0.255 山东省德州市 联通
27 60.211.1.0 60.211.1.255 山东省德州市禹城市 联通
28 60.211.2.0 60.211.2.255 山东省德州市 联通
29 60.211.3.0 60.211.3.255 山东省德州市禹城市 联通
30 60.211.4.0 60.211.8.255 山东省德州市 联通
31 60.211.9.0 60.211.9.255 山东省德州市乐陵市 联通
32 60.211.10.0 60.211.10.255 山东省德州市 联通
33 60.211.11.0 60.211.11.255 山东省德州市禹城市 联通
34 60.211.12.0 60.211.32.255 山东省德州市 联通
35 60.211.33.0 60.211.33.255 山东省德州市临邑县 联通
36 60.211.34.0 60.211.36.255 山东省德州市 联通
37 60.211.37.0 60.211.39.255 山东省德州市陵县 联通
38 60.211.40.0 60.211.40.255 山东省德州市 联通
39 60.211.41.0 60.211.42.255 山东省德州市陵县 联通
40 60.211.43.0 60.211.44.255 山东省德州市 联通
41 60.211.45.0 60.211.45.255 山东省德州市宁津县 联通
42 60.211.46.0 60.211.51.255 山东省德州市 联通
43 60.211.52.0 60.211.54.255 山东省德州市庆云县 联通
44 60.211.55.0 60.211.59.255 山东省德州市 联通
45 60.211.60.0 60.211.60.255 山东省德州市禹城市 联通
46 60.211.61.0 60.211.96.52 山东省德州市 联通
47 60.211.96.53 60.211.96.53 山东省德州市夏津县 东李镇卫生院
48 60.211.96.54 60.211.96.255 山东省德州市 联通
49 60.211.97.0 60.211.97.255 山东省德州市夏津县 联通
50 60.211.98.0 60.211.98.255 山东省德州市 联通
51 60.211.99.0 60.211.99.255 山东省德州市夏津县 联通
52 60.211.100.0 60.211.100.0 山东省德州市 联通
53 60.211.100.1 60.211.100.1 山东省德州市夏津县 风暴网吧(南城街102-10号)
54 60.211.100.2 60.211.112.255 山东省德州市 联通
55 60.211.113.0 60.211.113.255 山东省德州市平原县 联通
56 60.211.114.0 60.211.114.255 山东省德州市 联通
57 60.211.115.0 60.211.115.255 山东省德州市平原县 联通
58 60.211.116.0 60.211.127.255 山东省德州市 联通
59 61.133.31.0 61.133.31.255 山东省德州市 联通
60 61.133.48.0 61.133.50.255 山东省德州市 联通
61 61.133.123.0 61.133.124.255 山东省德州市 联通
62 61.156.42.0 61.156.43.255 山东省德州市 联通
63 61.156.61.0 61.156.61.255 山东省德州市 联通
64 61.156.225.0 61.156.232.255 山东省德州市 联通
65 61.162.204.0 61.162.212.255 山东省德州市 联通
66 61.179.212.0 61.179.215.255 山东省德州市 联通
67 61.179.240.0 61.179.243.255 山东省德州市 联通
68 61.233.144.0 61.233.144.201 山东省德州市 中移铁通
69 61.233.144.203 61.233.144.255 山东省德州市 中移铁通
70 61.234.64.0 61.234.65.255 山东省德州市 中移铁通
71 61.234.67.0 61.234.67.255 河北省沧州市 /山东省德州市铁通
72 61.240.64.0 61.240.69.255 山东省德州市 联通
73 110.194.64.0 110.194.79.255 山东省德州市 中移铁通
74 110.194.82.0 110.194.88.255 山东省德州市 中移铁通
75 110.194.96.0 110.194.127.255 山东省德州市 中移铁通
76 111.14.32.0 111.14.32.255 山东省德州市 移动
77 111.14.35.0 111.14.39.255 山东省德州市 移动
78 111.17.166.0 111.17.167.255 山东省德州市 移动
79 111.17.198.0 111.17.198.255 山东省德州市 移动
80 111.34.8.0 111.34.8.255 山东省德州市 移动
81 111.34.10.0 111.34.13.255 山东省德州市 移动
82 112.36.48.0 112.36.63.255 山东省德州市 移动
83 112.37.64.0 112.37.95.255 山东省德州市 移动
84 112.37.144.0 112.37.159.255 山东省德州市 移动
85 112.53.65.0 112.53.66.178 山东省德州市 移动
86 112.53.66.180 112.53.66.255 山东省德州市 移动
87 112.53.68.0 112.53.74.255 山东省德州市 移动
88 112.53.76.0 112.53.83.255 山东省德州市 移动
89 112.53.85.0 112.53.127.255 山东省德州市 移动
90 112.242.0.0 112.242.30.255 山东省德州市 联通
91 112.242.31.0 112.242.31.255 山东省德州市夏津县 联通
92 112.242.32.0 112.242.50.255 山东省德州市 联通
93 112.242.51.0 112.242.51.255 山东省德州市庆云县 联通
94 112.242.52.0 112.242.59.255 山东省德州市 联通
95 112.242.60.0 112.242.60.255 山东省德州市乐陵市 联通
96 112.242.61.0 112.242.81.255 山东省德州市 联通
97 112.242.82.0 112.242.83.255 山东省德州市夏津县 联通
98 112.242.84.0 112.242.88.255 山东省德州市 联通
99 112.242.89.0 112.242.89.255 山东省德州市齐河县 联通
100 112.242.90.0 112.242.91.255 山东省德州市 联通
101 112.242.92.0 112.242.92.255 山东省德州市陵县 联通
102 112.242.93.0 112.242.93.255 山东省德州市 联通
103 112.242.94.0 112.242.94.255 山东省德州市陵县 联通
104 112.242.95.0 112.242.95.255 山东省德州市乐陵市 联通
105 112.242.96.0 112.242.99.255 山东省德州市 联通
106 112.242.100.0 112.242.100.255 山东省德州市临邑县 联通
107 112.242.101.0 112.242.101.255 山东省德州市 联通
108 112.242.102.0 112.242.102.255 山东省德州市临邑县 联通
109 112.242.103.0 112.242.118.255 山东省德州市 联通
110 112.242.119.0 112.242.119.255 山东省德州市临邑县 联通
111 112.242.120.0 112.242.122.255 山东省德州市 联通
112 112.242.123.0 112.242.123.255 山东省德州市武城县 联通
113 112.242.124.0 112.242.129.255 山东省德州市 联通
114 112.242.130.0 112.242.130.255 山东省德州市夏津县 联通
115 112.242.131.0 112.242.133.255 山东省德州市 联通
116 112.242.134.0 112.242.134.255 山东省德州市齐河县 联通
117 112.242.135.0 112.242.139.255 山东省德州市 联通
118 112.242.140.0 112.242.140.255 山东省德州市陵县 联通
119 112.242.141.0 112.242.149.255 山东省德州市 联通
120 112.242.150.0 112.242.150.255 山东省德州市庆云县 联通
121 112.242.151.0 112.242.167.255 山东省德州市 联通
122 112.242.168.0 112.242.168.255 山东省德州市宁津县 联通
123 112.242.169.0 112.242.177.255 山东省德州市 联通
124 112.242.178.0 112.242.178.255 山东省德州市夏津县 联通
125 112.242.179.0 112.242.183.255 山东省德州市 联通
126 112.242.184.0 112.242.184.255 山东省德州市乐陵市 联通
127 112.242.185.0 112.242.216.255 山东省德州市 联通
128 112.242.217.0 112.242.217.255 山东省德州市夏津县 联通
129 112.242.218.0 112.242.225.255 山东省德州市 联通
130 112.242.226.0 112.242.226.255 山东省德州市陵县 联通
131 112.242.227.0 112.242.255.255 山东省德州市 联通
132 112.253.39.0 112.253.39.255 山东省德州市 联通
133 113.121.192.0 113.121.232.5 山东省德州市 电信
134 113.121.232.6 113.121.232.6 山东省德州市武城县 博文网络家园(振华西街164号)
135 113.121.232.7 113.121.255.255 山东省德州市 电信
136 113.126.0.0 113.126.15.255 山东省德州市 电信
137 114.214.96.0 114.214.111.255 山东省德州市 德州学院
138 119.183.0.0 119.183.31.255 山东省德州市 联通
139 120.192.48.0 120.192.49.255 山东省德州市 移动
140 120.192.120.0 120.192.127.255 山东省德州市 移动
141 121.250.88.0 121.250.91.255 山东省德州市 德州职业技术学院
142 122.5.128.0 122.5.128.255 山东省德州市夏津县 电信
143 122.5.129.0 122.5.138.255 山东省德州市 电信
144 122.5.139.0 122.5.139.255 山东省德州市武城县 电信
145 122.5.140.0 122.5.191.255 山东省德州市 电信
146 123.93.139.0 123.93.147.255 山东省德州市 中移铁通
147 123.93.148.0 123.93.148.255 山东省德州市夏津县 中移铁通
148 123.93.149.0 123.93.154.255 山东省德州市 中移铁通
149 123.93.155.0 123.93.155.255 山东省德州市乐陵市 中移铁通
150 123.93.156.0 123.93.189.255 山东省德州市 中移铁通
151 123.132.128.0 123.132.177.255 山东省德州市 联通
152 123.132.178.0 123.132.178.255 山东省德州市庆云县 联通
153 123.132.179.0 123.132.191.255 山东省德州市 联通
154 123.169.128.0 123.169.191.255 山东省德州市 电信
155 124.135.132.0 124.135.149.255 山东省德州市 联通
156 124.135.150.0 124.135.150.255 山东省德州市武城县 联通
157 124.135.151.0 124.135.156.255 山东省德州市 联通
158 124.135.157.0 124.135.157.255 山东省德州市禹城市 联通
159 124.135.158.0 124.135.183.255 山东省德州市 联通
160 182.32.128.0 182.32.197.255 山东省德州市 电信
161 182.35.128.0 182.35.129.255 山东省德州市 电信
162 182.35.130.0 182.35.130.255 山东省德州市平原县 电信
163 182.35.131.0 182.35.136.255 山东省德州市 电信
164 182.35.137.0 182.35.137.255 山东省德州市平原县 电信
165 182.35.138.0 182.35.144.255 山东省德州市 电信
166 182.35.145.0 182.35.146.255 山东省德州市禹城市 电信
167 182.35.147.0 182.35.150.255 山东省德州市 电信
168 182.35.151.0 182.35.151.255 山东省德州市禹城市 电信
169 182.35.152.0 182.35.161.255 山东省德州市 电信
170 182.35.162.0 182.35.163.255 山东省德州市齐河县 电信
171 182.35.164.0 182.35.169.255 山东省德州市 电信
172 182.35.170.0 182.35.170.255 山东省德州市齐河县 电信
173 182.35.171.0 182.35.179.255 山东省德州市 电信
174 182.35.180.0 182.35.180.255 山东省德州市陵县 电信
175 182.35.181.0 182.35.184.255 山东省德州市 电信
176 182.35.185.0 182.35.185.255 山东省德州市陵县 电信
177 182.35.186.0 182.35.189.255 山东省德州市 电信
178 182.35.190.0 182.35.190.255 山东省德州市陵县 电信
179 182.35.191.0 182.35.222.255 山东省德州市 电信
180 182.35.223.0 182.35.223.255 山东省德州市庆云县 电信
181 182.35.224.0 182.35.232.255 山东省德州市 电信
182 182.35.233.0 182.35.233.255 山东省德州市乐陵市 电信
183 182.35.234.0 182.35.253.255 山东省德州市 电信
184 182.35.254.0 182.35.254.255 山东省德州市宁津县 电信
185 182.35.255.0 182.35.255.255 山东省德州市 电信
186 182.38.248.0 182.38.249.255 山东省德州市庆云县 电信
187 182.38.250.0 182.38.255.255 山东省德州市 电信
188 182.43.129.0 182.43.255.255 山东省德州市 电信
189 182.46.64.0 182.46.88.255 山东省德州市 电信
190 182.46.90.0 182.46.123.255 山东省德州市 电信
191 182.46.125.0 182.46.127.255 山东省德州市 电信
192 202.102.132.0 202.102.132.255 山东省德州市 联通
193 202.102.186.0 202.102.186.255 山东省德州市 联通
194 202.110.219.0 202.110.219.255 山东省德州市 联通
195 202.110.248.0 202.110.248.255 山东省德州市 联通
196 210.12.165.0 210.12.165.255 山东省德州市 联通
197 211.64.32.0 211.64.47.255 山东省德州市 德州学院
198 211.146.102.128 211.146.102.255 山东省德州市 广电网
199 218.56.136.0 218.56.136.1 山东省德州市 联通
200 218.56.136.2 218.56.136.2 山东省德州市 E通网吧
201 218.56.136.3 218.56.138.177 山东省德州市 联通
202 218.56.138.178 218.56.138.179 山东省德州市 德州学院
203 218.56.138.180 218.56.139.255 山东省德州市 联通
204 218.57.132.249 218.57.132.249 山东省德州市 德州电大
205 218.58.205.0 218.58.208.255 山东省德州市 联通
206 218.58.209.0 218.58.209.105 山东省德州市 联通(蓝汛云计算德州节点)
207 218.58.209.106 218.58.209.106 山东省德州市 联通(蓝汛云分发nginx德州节点)
208 218.58.209.107 218.58.209.255 山东省德州市 联通(蓝汛云计算德州节点)
209 218.59.8.0 218.59.11.255 山东省德州市 联通
210 218.59.12.0 218.59.12.81 山东省德州市 (开发区/禹城市)联通
211 218.59.12.82 218.59.12.82 山东省德州市 山东华能国际有限公司德州电厂
212 218.59.12.83 218.59.12.92 山东省德州市 (开发区/禹城市)联通
213 218.59.12.93 218.59.12.93 山东省德州市 金车运隆有限公司
214 218.59.12.94 218.59.15.255 山东省德州市 联通
215 218.201.152.0 218.201.154.255 山东省德州市 移动
216 219.146.163.0 219.146.167.255 山东省德州市 电信
217 219.218.176.0 219.218.191.255 山东省德州市 德州教育信息中心
218 221.1.136.0 221.1.139.255 山东省德州市 联通
219 221.1.140.0 221.1.140.255 山东省德州市平原县 联通
220 221.1.141.0 221.1.147.255 山东省德州市 联通
221 221.1.149.0 221.1.159.255 山东省德州市 联通
222 222.43.32.0 222.43.33.255 山东省德州市 中移铁通
223 222.43.35.0 222.43.45.255 山东省德州市 中移铁通
224 222.43.109.0 222.43.110.14 山东省德州市 中移铁通
225 222.43.111.0 222.43.111.255 山东省德州市 中移铁通
226 222.43.220.0 222.43.222.255 山东省德州市 中移铁通
227 222.133.0.0 222.133.0.125 山东省德州市 联通
228 222.133.0.126 222.133.0.126 山东省德州市 蓝点网吧(解放南路德苑宾馆对面)
229 222.133.0.127 222.133.2.173 山东省德州市 联通
230 222.133.2.174 222.133.2.174 山东省德州市德城区 星云网吧
231 222.133.2.175 222.133.4.33 山东省德州市 联通
232 222.133.4.34 222.133.4.34 山东省德州市 安然资讯公司
233 222.133.4.35 222.133.4.151 山东省德州市 联通
234 222.133.4.152 222.133.4.152 山东省德州市 罗庄村飞碟网吧
235 222.133.4.153 222.133.4.156 山东省德州市 联通
236 222.133.4.157 222.133.4.157 山东省德州市 罗庄村瞬天网吧
237 222.133.4.158 222.133.4.165 山东省德州市 联通
238 222.133.4.166 222.133.4.166 山东省德州市 火车附近话吧网吧
239 222.133.4.167 222.133.4.167 山东省德州市德城区 火车站北的天一网吧
240 222.133.4.168 222.133.5.6 山东省德州市 联通
241 222.133.5.7 222.133.5.7 山东省德州市 心雨网吧
242 222.133.5.8 222.133.5.34 山东省德州市 联通
243 222.133.5.35 222.133.5.35 山东省德州市德城区 天正网城
244 222.133.5.36 222.133.5.37 山东省德州市 联通
245 222.133.5.38 222.133.5.38 山东省德州市德城区 飞鸟网吧
246 222.133.5.39 222.133.5.46 山东省德州市 联通
247 222.133.5.47 222.133.5.47 山东省德州市 德州学院对面启明网吧
248 222.133.5.48 222.133.5.50 山东省德州市 联通
249 222.133.5.51 222.133.5.51 山东省德州市 天正网吧
250 222.133.5.52 222.133.5.157 山东省德州市 联通
251 222.133.5.158 222.133.5.158 山东省德州市德城区 时空隧道网吧
252 222.133.5.159 222.133.5.189 山东省德州市 联通
253 222.133.5.190 222.133.5.190 山东省德州市 万佳飞越网吧
254 222.133.5.191 222.133.5.209 山东省德州市 联通
255 222.133.5.210 222.133.5.210 山东省德州市 星河网吧
256 222.133.5.211 222.133.5.221 山东省德州市 联通
257 222.133.5.222 222.133.5.222 山东省德州市 洪亮网吧
258 222.133.5.223 222.133.6.13 山东省德州市 联通
259 222.133.6.14 222.133.6.14 山东省德州市德城区 龙飞网络会所(共青团路学院南区大门东100米
260 222.133.6.15 222.133.6.77 山东省德州市 联通
261 222.133.6.78 222.133.6.78 山东省德州市 鸿星网络公司
262 222.133.6.79 222.133.8.2 山东省德州市 联通
263 222.133.8.3 222.133.8.3 山东省德州市 顺天网吧
264 222.133.8.4 222.133.8.29 山东省德州市 联通
265 222.133.8.30 222.133.8.30 山东省德州市 文轩网吧
266 222.133.8.31 222.133.9.77 山东省德州市 联通
267 222.133.9.78 222.133.9.78 山东省德州市德城区 银河网吧(天衢北大道987号)
268 222.133.9.79 222.133.9.81 山东省德州市 联通
269 222.133.9.82 222.133.9.82 山东省德州市德城区 流星花园网吧
270 222.133.9.83 222.133.9.169 山东省德州市 联通
271 222.133.9.170 222.133.9.170 山东省德州市德城区 心雨网吧
272 222.133.9.171 222.133.10.72 山东省德州市 联通
273 222.133.10.73 222.133.10.73 山东省德州市 开发区世纪之约网吧
274 222.133.10.74 222.133.10.120 山东省德州市 联通
275 222.133.10.121 222.133.10.121 山东省德州市 开发区超越网苑
276 222.133.10.122 222.133.15.141 山东省德州市 联通
277 222.133.15.142 222.133.15.142 山东省德州市临邑县 易龙网吧
278 222.133.15.143 222.133.16.5 山东省德州市 联通
279 222.133.16.6 222.133.16.6 山东省德州市乐陵市 流星花园网吧
280 222.133.16.7 222.133.16.7 山东省德州市 联通
281 222.133.16.8 222.133.16.8 山东省德州市乐陵市 世纪风网吧
282 222.133.16.9 222.133.16.32 山东省德州市 联通
283 222.133.16.33 222.133.16.33 山东省德州市乐陵市 星星河网吧
284 222.133.16.34 222.133.16.36 山东省德州市 联通
285 222.133.16.37 222.133.16.37 山东省德州市乐陵市 温馨网吧
286 222.133.16.38 222.133.16.53 山东省德州市 联通
287 222.133.16.54 222.133.16.54 山东省德州市乐陵市 博士网吧
288 222.133.16.55 222.133.16.78 山东省德州市 联通
289 222.133.16.79 222.133.16.79 山东省德州市乐陵市 世纪风网吧
290 222.133.16.80 222.133.16.85 山东省德州市 联通
291 222.133.16.86 222.133.16.86 山东省德州市乐陵市 天堂鸟网吧
292 222.133.16.87 222.133.16.87 山东省德州市乐陵市 紫梦网吧
293 222.133.16.88 222.133.16.88 山东省德州市 联通
294 222.133.16.89 222.133.16.89 山东省德州市乐陵市 千百度网吧
295 222.133.16.90 222.133.16.90 山东省德州市 联通
296 222.133.16.91 222.133.16.91 山东省德州市乐陵市 北关网吧
297 222.133.16.92 222.133.16.95 山东省德州市 联通
298 222.133.16.96 222.133.16.96 山东省德州市乐陵市 青草地网吧
299 222.133.16.97 222.133.16.105 山东省德州市 联通
300 222.133.16.106 222.133.16.106 山东省德州市乐陵市 小红帽网吧
301 222.133.16.107 222.133.16.107 山东省德州市乐陵市 休闲网吧
302 222.133.16.108 222.133.16.129 山东省德州市 联通
303 222.133.16.130 222.133.16.130 山东省德州市乐陵市 个性空间网吧
304 222.133.16.131 222.133.16.145 山东省德州市 联通
305 222.133.16.146 222.133.16.146 山东省德州市乐陵市 海诺网吧
306 222.133.16.147 222.133.17.255 山东省德州市 联通
307 222.133.18.0 222.133.18.255 山东省德州市庆云县 联通
308 222.133.19.0 222.133.19.255 山东省德州市 联通
309 222.133.20.0 222.133.20.255 山东省德州市 (宁津)联通
310 222.133.21.0 222.133.22.105 山东省德州市 联通
311 222.133.22.106 222.133.22.106 山东省德州市武城县 环宇网吧(三八路(美林花园路口西50米))
312 222.133.22.107 222.133.23.173 山东省德州市 联通
313 222.133.23.174 222.133.23.174 山东省德州市武城县 极速网络中心(杨庄乡幸福路南首)
314 222.133.23.175 222.133.23.201 山东省德州市 联通
315 222.133.23.202 222.133.23.202 山东省德州市武城县 鸿图网吧
316 222.133.23.203 222.133.23.255 山东省德州市 联通
317 222.133.24.0 222.133.25.255 山东省德州市夏津县 联通
318 222.133.26.0 222.133.26.1 山东省德州市禹城市 联通
319 222.133.26.2 222.133.26.2 山东省德州市 智慧星网苑
320 222.133.26.3 222.133.26.32 山东省德州市禹城市 联通
321 222.133.26.33 222.133.26.33 山东省德州市禹城市 会通网吧
322 222.133.26.34 222.133.26.93 山东省德州市禹城市 联通
323 222.133.26.94 222.133.26.94 山东省德州市 青春网吧
324 222.133.26.95 222.133.27.20 山东省德州市禹城市 联通
325 222.133.27.21 222.133.27.21 山东省德州市禹城市 飞龙网吧
326 222.133.27.22 222.133.27.41 山东省德州市禹城市 联通
327 222.133.27.42 222.133.27.42 山东省德州市禹城市 爱书人网吧
328 222.133.27.43 222.133.27.50 山东省德州市禹城市 联通
329 222.133.27.51 222.133.27.51 山东省德州市禹城市 如意网吧(通衢路北首)
330 222.133.27.52 222.133.27.141 山东省德州市禹城市 联通
331 222.133.27.142 222.133.27.142 山东省德州市禹城市 都市网苑(榆林街中段)
332 222.133.27.143 222.133.27.189 山东省德州市禹城市 联通
333 222.133.27.190 222.133.27.190 山东省德州市 欣妍网苑(禹城禹王街)
334 222.133.27.191 222.133.27.255 山东省德州市禹城市 联通
335 222.133.28.0 222.133.28.61 山东省德州市 联通
336 222.133.28.62 222.133.28.62 山东省德州市 齐河县农干院第五阅览室
337 222.133.28.63 222.133.28.157 山东省德州市 联通
338 222.133.28.158 222.133.28.158 山东省德州市 山东省农干院第三阅览室
339 222.133.28.159 222.133.28.161 山东省德州市 联通
340 222.133.28.162 222.133.28.163 山东省德州市 山东省农干院第二阅览室
341 222.133.28.164 222.133.30.41 山东省德州市 联通
342 222.133.30.42 222.133.30.42 山东省德州市 好伍网络
343 222.133.30.43 222.133.30.63 山东省德州市 联通
344 222.133.30.64 222.133.30.95 山东省德州市平原县 金科海网吧
345 222.133.30.96 222.133.30.105 山东省德州市 联通
346 222.133.30.106 222.133.30.106 山东省德州市平原县 永兴网吧
347 222.133.30.107 222.133.31.1 山东省德州市 联通
348 222.133.31.2 222.133.31.2 山东省德州市平原县 洪鑫网吧
349 222.133.31.3 222.133.32.89 山东省德州市 联通
350 222.133.32.90 222.133.32.90 山东省德州市 博维网络有限公司
351 222.133.32.91 222.133.34.45 山东省德州市 联通
352 222.133.34.46 222.133.34.46 山东省德州市德城区 北斗星网络会所
353 222.133.34.47 222.133.34.157 山东省德州市 联通
354 222.133.34.158 222.133.34.158 山东省德州市德城区 飞龙网络会所(城隍庙北门)
355 222.133.34.159 222.133.36.85 山东省德州市 联通
356 222.133.36.86 222.133.36.86 山东省德州市德城区 阿里巴巴(双一路1-13)
357 222.133.36.87 222.133.36.255 山东省德州市 联通
358 222.133.37.0 222.133.37.255 山东省德州市乐陵市 联通
359 222.133.38.0 222.133.40.5 山东省德州市 联通
360 222.133.40.6 222.133.40.6 山东省德州市 路庄网吧(铁西南路28号)
361 222.133.40.7 222.133.45.255 山东省德州市 联通
362 222.133.46.0 222.133.46.255 山东省德州市 帝联信息科技联通CDN节点
363 222.133.47.0 222.133.48.25 山东省德州市 联通
364 222.133.48.26 222.133.48.26 山东省德州市 鑫鑫网吧(开发区)
365 222.133.48.27 222.133.53.255 山东省德州市 联通
366 222.133.60.0 222.133.60.255 山东省德州市 联通
367 222.134.134.246 222.134.134.246 山东省德州市张店区 潘阳网吧(人民路西)
368 222.174.37.0 222.174.37.255 山东省德州市 电信
369 222.174.38.0 222.174.38.255 山东省德州市临邑县 电信
370 222.174.39.0 222.174.39.255 山东省德州市 电信
371 222.174.40.0 222.174.40.255 山东省德州市乐陵市 电信
372 222.174.41.0 222.174.47.85 山东省德州市 电信
373 222.174.47.87 222.174.49.9 山东省德州市 电信
374 222.174.49.10 222.174.49.10 山东省德州市陵县 娱乐网府
375 222.174.49.11 222.174.49.255 山东省德州市 电信
376 222.174.50.0 222.174.50.255 山东省德州市 (临邑县)联通
377 222.174.51.0 222.174.51.255 山东省德州市庆云县 电信
378 222.174.52.0 222.174.52.33 山东省德州市乐陵市 电信
379 222.174.52.34 222.174.52.34 山东省德州市 小红帽网苑
380 222.174.52.35 222.174.52.255 山东省德州市乐陵市 电信
381 222.174.53.0 222.174.54.9 山东省德州市 电信
382 222.174.54.10 222.174.54.10 山东省德州市德城区 真感觉网吧
383 222.174.54.11 222.174.54.81 山东省德州市 电信
384 222.174.54.82 222.174.54.82 山东省德州市德城区 自由鱼网吧
385 222.174.54.83 222.174.54.97 山东省德州市 电信
386 222.174.54.98 222.174.54.98 山东省德州市德城区 高科网吧
387 222.174.54.99 222.174.54.125 山东省德州市 电信
388 222.174.54.126 222.174.54.126 山东省德州市德城区 流星园网吧
389 222.174.54.127 222.174.54.133 山东省德州市 电信
390 222.174.54.134 222.174.54.134 山东省德州市德城区 新湖网城
391 222.174.54.135 222.174.57.9 山东省德州市 电信
392 222.174.57.10 222.174.57.10 山东省德州市平原县 鹏达网城
393 222.174.57.11 222.174.57.123 山东省德州市 电信
394 222.174.57.124 222.174.57.124 山东省德州市平原县 经济开发区辉煌网吧(桃园大道1号)
395 222.174.57.125 222.174.61.33 山东省德州市 电信
396 222.174.61.34 222.174.61.34 山东省德州市武城县 时代网吧(商业街)
397 222.174.61.35 222.174.63.255 山东省德州市 电信
398 222.206.128.0 222.206.143.255 山东省德州市 山东德州科技职业学院
399 222.207.192.0 222.207.199.255 山东省德州市 山东华宇职业技术学院
400 223.98.32.0 223.98.47.255 山东省德州市 移动
401 223.99.213.0 223.99.213.255 山东省德州市 移动