ip地址查询

台中市IP地址列表

台中市网吧IP地址列表

在下面输入您要查询IP地址段范围的地理位置,点击查询

请输入地理位置:
最多只能列出前1000条IP信息,更详细的ip列表信息请用上边的查询按钮进入
序号 IP 起始地址 IP 结束地址 所在位置信息 电子地图
1 1.165.0.0 1.165.15.255 台湾省台中市 中华电信
2 1.165.40.0 1.165.47.255 台湾省台中市 中华电信
3 1.165.64.0 1.165.79.255 台湾省台中市 中华电信
4 1.165.96.0 1.165.103.255 台湾省台中市 中华电信
5 1.165.112.0 1.165.127.255 台湾省台中市 中华电信
6 1.165.144.0 1.165.207.255 台湾省台中市 中华电信
7 1.165.224.0 1.165.227.255 台湾省台中市 中华电信
8 1.165.232.0 1.165.235.255 台湾省台中市 中华电信
9 1.166.172.0 1.166.187.255 台湾省台中市 中华电信
10 1.167.8.0 1.167.15.255 台湾省台中市 中华电信
11 1.167.192.0 1.167.227.255 台湾省台中市 中华电信
12 1.168.32.0 1.168.47.255 台湾省台中市 中华电信
13 1.168.64.0 1.168.111.255 台湾省台中市 中华电信
14 1.168.120.0 1.168.127.255 台湾省台中市 中华电信
15 1.170.8.0 1.170.15.255 台湾省台中市 中华电信
16 1.170.32.0 1.170.47.255 台湾省台中市 中华电信
17 1.170.80.0 1.170.87.255 台湾省台中市 中华电信
18 1.170.96.0 1.170.99.255 台湾省台中市 中华电信
19 1.170.104.0 1.170.104.255 台湾省台中市 中华电信
20 1.170.106.0 1.170.106.255 台湾省台中市 中华电信
21 1.170.112.0 1.170.127.255 台湾省台中市 中华电信
22 1.170.232.0 1.170.239.255 台湾省台中市 中华电信
23 1.170.248.0 1.170.251.255 台湾省台中市 中华电信
24 43.240.152.0 43.240.155.255 台湾省 台中市是方电讯数据中心
25 58.99.0.0 58.99.127.255 台湾省 台中市台湾基础开发科技股份有限公司
26 61.216.33.0 61.216.38.255 台湾省台中市 中华电信
27 61.216.40.0 61.216.40.255 台湾省台中市 中华电信
28 61.216.43.0 61.216.43.255 台湾省台中市 中华电信
29 61.216.103.0 61.216.107.255 台湾省台中市 中华电信
30 61.216.109.0 61.216.110.255 台湾省台中市 中华电信
31 61.216.121.0 61.216.123.255 台湾省台中市 中华电信
32 61.216.160.0 61.216.167.255 台湾省台中市 中华电信
33 61.218.128.0 61.218.159.255 台湾省台中市 中华电信
34 61.218.174.0 61.218.174.255 台湾省台中市 中华电信
35 61.218.176.0 61.218.179.255 台湾省台中市 中华电信
36 61.219.114.0 61.219.114.255 台湾省台中市 中华电信
37 61.219.126.0 61.219.126.255 台湾省台中市 中华电信
38 61.219.149.0 61.219.149.255 台湾省台中市 中华电信
39 61.219.216.0 61.219.217.255 台湾省台中市 中华电信
40 61.221.0.0 61.221.31.255 台湾省台中市 中华电信
41 61.221.47.0 61.221.48.255 台湾省台中市 中华电信
42 61.221.52.0 61.221.52.255 台湾省台中市 中华电信
43 61.221.55.0 61.221.61.255 台湾省台中市 中华电信
44 61.221.112.0 61.221.127.255 台湾省台中市 中华电信
45 61.223.0.0 61.223.31.255 台湾省台中市 中华电信
46 61.223.64.0 61.223.95.255 台湾省台中市 中华电信
47 61.223.160.0 61.223.175.255 台湾省台中市 中华电信
48 61.223.192.0 61.223.207.255 台湾省台中市 中华电信
49 61.223.224.0 61.223.254.255 台湾省台中市 中华电信
50 61.224.40.0 61.224.103.255 台湾省台中市 中华电信
51 61.224.144.0 61.224.175.255 台湾省台中市 中华电信
52 61.224.232.0 61.224.253.255 台湾省台中市 中华电信
53 61.226.24.0 61.226.27.255 台湾省台中市 中华电信
54 61.226.56.0 61.226.63.255 台湾省台中市 中华电信
55 61.226.66.0 61.226.67.255 台湾省台中市 中华电信
56 61.226.92.0 61.226.93.255 台湾省台中市 中华电信
57 61.226.103.0 61.226.115.255 台湾省台中市 中华电信
58 61.226.118.0 61.226.118.255 台湾省台中市 中华电信
59 61.226.146.0 61.226.147.255 台湾省台中市 中华电信
60 61.226.152.0 61.226.152.255 台湾省台中市 中华电信
61 61.229.132.0 61.229.135.255 台湾省台中市 中华电信
62 61.229.168.0 61.229.191.255 台湾省台中市 中华电信
63 117.19.76.0 117.19.76.255 台湾省台中市
64 140.120.0.0 140.120.255.255 台湾省台中市 国立中兴大学
65 140.128.1.0 140.128.50.255 台湾省台中市 天主教静宜大学
66 140.128.56.0 140.128.56.255 台湾省台中市 市立居仁国民中学
67 140.128.57.0 140.128.57.255 台湾省台中市 市立双十国民中学
68 140.128.58.0 140.128.58.255 台湾省台中市 市立黎明国民中学
69 140.128.59.0 140.128.59.255 台湾省台中市 市立忠明高级中学
70 140.128.60.0 140.128.60.255 台湾省台中市 市立崇伦国民中学
71 140.128.61.0 140.128.69.255 台湾省台中市 中国医药大学
72 140.128.71.0 140.128.95.255 台湾省台中市 国立勤益科技大学
73 140.128.96.0 140.128.135.255 台湾省台中市 东海大学
74 140.128.136.0 140.128.147.255 台湾省台中市 中山医学大学
75 140.128.148.0 140.128.148.255 台湾省台中市 国立台中启聪学校
76 140.128.149.0 140.128.149.255 台湾省台中市 南屯区大墩国民小学
77 140.128.150.0 140.128.150.255 台湾省台中市 市立大墩国民中学
78 140.128.153.0 140.128.153.255 台湾省台中市 台中荣民总医院
79 140.128.154.0 140.128.154.255 台湾省台中市 市立大德国民中学
80 140.128.155.0 140.128.155.255 台湾省台中市 市立北新国民中学
81 140.128.156.0 140.128.156.255 台湾省台中市 私立明道高级中学
82 140.128.160.0 140.128.160.255 台湾省台中市 市立东峰国民中学
83 140.128.161.0 140.128.161.255 台湾省台中市 市立光明国民中学
84 140.128.162.0 140.128.162.255 台湾省台中市 市立向上国民中学
85 140.128.163.0 140.128.163.255 台湾省台中市 市立四育国民中学
86 140.128.164.0 140.128.164.255 台湾省台中市 市立西苑高级中学
87 140.128.165.0 140.128.165.255 台湾省台中市 市立五权国民中学
88 140.128.166.0 140.128.166.255 台湾省台中市 市立崇德国民中学
89 140.128.167.0 140.128.167.255 台湾省台中市 市立立人国民中学
90 140.128.168.0 140.128.168.255 台湾省台中市 市立汉口国民中学
91 140.128.169.0 140.128.169.255 台湾省台中市 市立安和国民中学
92 140.128.170.0 140.128.170.255 台湾省台中市 市立至善国民中学
93 140.128.171.0 140.128.171.255 台湾省台中市 市立万和国民中学
94 140.128.172.0 140.128.172.255 台湾省台中市 市立育英国民中学
95 140.128.173.0 140.128.173.255 台湾省台中市 市立东山中学国中部
96 140.128.174.0 140.128.174.255 台湾省台中市 市立中山国民中学
97 140.128.175.0 140.128.175.255 台湾省台中市 市立大业国民中学
98 140.128.176.0 140.128.176.255 台湾省台中市 市立三光国民中学
99 140.128.177.0 140.128.177.255 台湾省台中市 中区光复国民小学
100 140.128.178.0 140.128.178.255 台湾省台中市 东区台中国民小学
101 140.128.179.0 140.128.179.255 台湾省台中市 东区成功国民小学
102 140.128.180.0 140.128.180.255 台湾省台中市 东区乐业国民小学
103 140.128.181.0 140.128.181.255 台湾省台中市 东区力行国民小学
104 140.128.182.0 140.128.182.255 台湾省台中市 东区进德国民小学
105 140.128.183.0 140.128.183.255 台湾省台中市 西区忠孝国民小学
106 140.128.184.0 140.128.184.255 台湾省台中市 西区大同国民小学
107 140.128.185.0 140.128.185.255 台湾省台中市 西区忠明国民小学
108 140.128.186.0 140.128.186.255 台湾省台中市 西区中正国民小学
109 140.128.187.0 140.128.187.255 台湾省台中市 西区大勇国民小学
110 140.128.188.0 140.128.188.255 台湾省台中市 南区国光国民小学
111 140.128.189.0 140.128.189.255 台湾省台中市 南区和平国民小学
112 140.128.190.0 140.128.190.255 台湾省台中市 北区省三国民小学
113 140.128.191.0 140.128.199.255 台湾省台中市 东海大学
114 140.128.200.0 140.128.200.255 台湾省台中市 北屯区大坑国民小学
115 140.128.201.0 140.128.201.255 台湾省台中市 南区信义国民小学
116 140.128.202.0 140.128.202.255 台湾省台中市 北屯区文心国民小学
117 140.128.203.0 140.128.203.255 台湾省台中市 北屯区建功国民小学
118 140.128.204.0 140.128.204.255 台湾省台中市 北屯区四张犁国民小学
119 140.128.205.0 140.128.205.255 台湾省台中市 南屯区南屯国民小学
120 140.128.206.0 140.128.206.255 台湾省台中市 南屯区大新国民小学
121 140.128.207.0 140.128.207.255 台湾省台中市 北屯区北屯国民小学
122 140.128.208.0 140.128.208.255 台湾省台中市 北屯区松竹国民小学
123 140.128.209.0 140.128.209.255 台湾省台中市 北屯区军功国民小学
124 140.128.210.0 140.128.210.255 台湾省台中市 南屯区东兴国民小学
125 140.128.211.0 140.128.211.255 台湾省台中市 南屯区文山国民小学
126 140.128.212.0 140.128.212.255 台湾省台中市 南屯区黎明国民小学
127 140.128.213.0 140.128.213.255 台湾省台中市 北屯区侨孝国民小学
128 140.128.214.0 140.128.214.255 台湾省台中市 西屯区何厝国民小学
129 140.128.215.0 140.128.215.255 台湾省台中市 北屯区新兴国民小学
130 140.128.216.0 140.128.216.255 台湾省台中市 北屯区文昌国民小学
131 140.128.217.0 140.128.217.255 台湾省台中市 西屯区上石国民小学
132 140.128.218.0 140.128.218.255 台湾省台中市 北区健行国民小学
133 140.128.219.0 140.128.219.255 台湾省台中市 北区中华国民小学
134 140.128.220.0 140.128.220.255 台湾省台中市 北区立人国民小学
135 140.128.221.0 140.128.221.255 台湾省台中市 西屯区泰安国民小学
136 140.128.222.0 140.128.222.255 台湾省台中市 西屯区大仁国民小学
137 140.128.223.0 140.128.223.255 台湾省台中市 西屯区永安国民小学
138 140.128.224.0 140.128.224.255 台湾省台中市 西屯区西屯国民小学
139 140.128.225.0 140.128.225.255 台湾省台中市 西屯区大鹏国民小学
140 140.128.226.0 140.128.226.255 台湾省台中市 北屯区四维国民小学
141 140.128.227.0 140.128.227.255 台湾省台中市 私立育仁国民小学
142 140.128.228.0 140.128.228.255 台湾省台中市 东区大智国民小学
143 140.128.229.0 140.128.229.255 台湾省台中市 北区太平国民小学
144 140.128.230.0 140.128.230.255 台湾省台中市 北区赖厝国民小学
145 140.128.231.0 140.128.231.255 台湾省台中市 国立台中教育大学附设实验国民小学
146 140.128.232.0 140.128.232.255 台湾省台中市 西屯区长安国民小学
147 140.128.233.0 140.128.233.255 台湾省台中市 西屯区惠来国民小学
148 140.128.234.0 140.128.234.255 台湾省台中市 南屯区惠文国民小学
149 140.128.235.0 140.128.235.255 台湾省台中市 南屯区永春国民小学
150 140.128.236.0 140.128.236.255 台湾省台中市 南区树义国民小学
151 140.128.237.0 140.128.237.255 台湾省台中市 国立台中特殊教育学校
152 140.128.238.0 140.128.238.255 台湾省台中市 私立葳格双语中小学小学部
153 140.128.239.0 140.128.239.255 台湾省台中市 西屯区上安国民小学
154 140.128.240.0 140.128.240.255 台湾省台中市 北屯区东光国民小学
155 140.128.241.0 140.128.241.255 台湾省台中市 北屯区仁美国民小学
156 140.128.242.0 140.128.242.255 台湾省台中市 市立福科国民中学
157 140.128.243.0 140.128.243.255 台湾省台中市 国立中科实验高级中学
158 140.128.248.0 140.128.251.255 台湾省台中市
159 140.134.0.0 140.134.255.255 台湾省台中市 逢甲大学
160 202.39.200.0 202.39.200.255 台湾省台中市 中华电信
161 203.64.159.0 203.64.159.255 台湾省台中市 市立惠文高级中学
162 203.68.32.0 203.68.32.255 台湾省台中市 私立侨泰高级中学
163 203.68.204.0 203.68.205.255 台湾省 台中市
164 203.68.243.0 203.68.243.255 台湾省台中市 私立新民高级中学
165 203.69.10.0 203.69.10.255 台湾省台中市 中华电信
166 203.69.42.0 203.69.43.255 台湾省台中市 中华电信
167 203.69.116.0 203.69.116.255 台湾省台中市 中华电信
168 203.69.151.0 203.69.151.255 台湾省台中市 中华电信
169 203.69.187.0 203.69.187.255 台湾省台中市 中华电信
170 203.69.224.0 203.69.224.255 台湾省台中市 中华电信
171 203.71.136.0 203.71.136.255 台湾省台中市 私立岭东高级中学
172 203.71.152.0 203.71.152.255 台湾省台中市 私立大明高级中学
173 203.71.153.0 203.71.153.255 台湾省 台中市
174 203.71.155.0 203.71.155.255 台湾省 台中市
175 203.71.204.0 203.71.204.255 台湾省 台中市
176 203.72.8.10 203.72.8.10 台湾省台中市 国立台中启明学校
177 203.72.96.0 203.72.96.255 台湾省台中市 天主教晓明女子高级中学
178 203.72.97.0 203.72.97.255 台湾省 台中市
179 203.72.125.0 203.72.126.255 台湾省 台中市
180 203.72.158.0 203.72.158.255 台湾省台中市 私立宜宁中学国中部
181 203.72.240.0 203.72.240.255 台湾省台中市 私立惠明学校
182 203.73.176.0 203.73.176.255 台湾省台中市 远传电信
183 203.75.30.0 203.75.30.255 台湾省台中市 中华电信
184 210.59.58.0 210.59.58.255 台湾省台中市 私立玉山高级中学
185 210.60.24.0 210.60.24.255 台湾省 台中市
186 210.60.34.0 210.60.34.255 台湾省 台中市
187 210.60.153.0 210.60.153.255 台湾省 台中市
188 210.60.208.0 210.60.208.255 台湾省台中市 天主教私立卫道高级中学
189 210.60.226.0 210.60.228.255 台湾省 台中市
190 210.60.247.0 210.60.247.255 台湾省台中市 私立立人高级中学
191 210.61.116.0 210.61.118.255 台湾省台中市 中华电信
192 210.61.157.0 210.61.157.255 台湾省台中市 中华电信
193 210.66.1.0 210.66.1.255 台湾省台中市 远传电信
194 210.66.73.0 210.66.74.255 台湾省台中市 远传电信
195 210.66.204.0 210.66.204.255 台湾省台中市 远传电信
196 210.70.0.0 210.70.0.255 台湾省台中市 私立嘉阳高级中学
197 210.70.99.0 210.70.99.255 台湾省台中市 市立四张犁国民中学
198 210.200.95.0 210.200.95.255 台湾省台中市 亚太电信
199 210.200.214.0 210.200.214.255 台湾省台中市 亚太电信
200 210.201.90.0 210.201.90.255 台湾省台中市 亚太电信
201 210.201.108.0 210.201.109.255 台湾省台中市 亚太电信
202 210.201.118.0 210.201.118.255 台湾省台中市 亚太电信
203 210.201.120.0 210.201.120.255 台湾省台中市 亚太电信
204 210.201.125.0 210.201.127.255 台湾省台中市 亚太电信
205 210.201.224.0 210.201.224.255 台湾省台中市 亚太电信
206 210.201.232.0 210.201.233.255 台湾省台中市 亚太电信
207 210.201.235.0 210.201.235.255 台湾省台中市 亚太电信
208 210.202.56.0 210.202.63.255 台湾省台中市 亚太电信
209 210.202.105.0 210.202.107.255 台湾省台中市 亚太电信
210 210.202.154.0 210.202.154.255 台湾省台中市 亚太电信
211 210.202.161.0 210.202.161.255 台湾省台中市 亚太电信
212 210.203.112.0 210.203.114.255 台湾省台中市 亚太电信
213 210.203.116.0 210.203.116.255 台湾省台中市 亚太电信
214 210.203.118.0 210.203.120.255 台湾省台中市 亚太电信
215 210.203.124.0 210.203.125.255 台湾省台中市 亚太电信
216 210.209.128.0 210.209.255.255 台湾省台中市 大台中数位有线电视
217 210.240.224.0 210.240.231.255 台湾省台中市 弘光科技大学
218 210.242.249.0 210.242.249.255 台湾省台中市 中华电信
219 210.244.13.0 210.244.13.255 台湾省台中市 远传电信