ip地址查询

阿尔巴尼亚IP地址列表

在下面输入您要查询IP地址段范围的地理位置,点击查询

请输入地理位置:
最多只能列出前1000条IP信息,更详细的ip列表信息请用上边的查询按钮进入
序号 IP 起始地址 IP 结束地址 所在位置信息 电子地图
1 31.22.48.0 31.22.63.255 阿尔巴尼亚
2 31.44.64.0 31.44.79.255 阿尔巴尼亚
3 31.171.152.0 31.171.159.255 阿尔巴尼亚
4 31.222.40.0 31.222.42.68 阿尔巴尼亚
5 31.222.42.69 31.222.42.69 阿尔巴尼亚 DNS服务器
6 31.222.42.70 31.222.47.255 阿尔巴尼亚
7 37.26.80.0 37.26.81.49 阿尔巴尼亚
8 37.26.81.50 37.26.81.50 阿尔巴尼亚 DNS服务器(PublicDNS)
9 37.26.81.51 37.26.81.101 阿尔巴尼亚
10 37.26.81.102 37.26.81.102 阿尔巴尼亚 DNS服务器(PublicDNS)
11 37.26.81.103 37.26.87.255 阿尔巴尼亚
12 37.139.112.0 37.139.119.255 阿尔巴尼亚
13 46.183.120.0 46.183.121.81 阿尔巴尼亚
14 46.183.121.82 46.183.121.82 阿尔巴尼亚 DNS服务器(PublicDNS)
15 46.183.121.83 46.183.122.2 阿尔巴尼亚
16 46.183.122.3 46.183.122.3 阿尔巴尼亚 DNS服务器(PublicDNS)
17 46.183.122.4 46.183.127.255 阿尔巴尼亚
18 46.252.32.0 46.252.33.138 阿尔巴尼亚
19 46.252.33.139 46.252.33.139 阿尔巴尼亚 DNS服务器
20 46.252.33.140 46.252.33.162 阿尔巴尼亚
21 46.252.33.163 46.252.33.164 阿尔巴尼亚 DNS服务器
22 46.252.33.165 46.252.33.167 阿尔巴尼亚
23 46.252.33.168 46.252.33.168 阿尔巴尼亚 DNS服务器
24 46.252.33.169 46.252.35.11 阿尔巴尼亚
25 46.252.35.12 46.252.35.12 阿尔巴尼亚 DNS服务器
26 46.252.35.13 46.252.35.14 阿尔巴尼亚
27 46.252.35.15 46.252.35.15 阿尔巴尼亚 DNS服务器
28 46.252.35.16 46.252.35.16 阿尔巴尼亚 DNS服务器(PublicDNS)
29 46.252.35.17 46.252.35.18 阿尔巴尼亚
30 46.252.35.19 46.252.35.19 阿尔巴尼亚 DNS服务器
31 46.252.35.20 46.252.35.33 阿尔巴尼亚
32 46.252.35.34 46.252.35.34 阿尔巴尼亚 DNS服务器
33 46.252.35.35 46.252.36.227 阿尔巴尼亚
34 46.252.36.228 46.252.36.228 阿尔巴尼亚 DNS服务器
35 46.252.36.229 46.252.38.10 阿尔巴尼亚
36 46.252.38.11 46.252.38.11 阿尔巴尼亚 DNS服务器
37 46.252.38.12 46.252.40.1 阿尔巴尼亚
38 46.252.40.2 46.252.40.2 阿尔巴尼亚 DNS服务器(PublicDNS)
39 46.252.40.3 46.252.40.4 阿尔巴尼亚
40 46.252.40.5 46.252.40.5 阿尔巴尼亚 DNS服务器(PublicDNS)
41 46.252.40.6 46.252.40.74 阿尔巴尼亚
42 46.252.40.75 46.252.40.75 阿尔巴尼亚 DNS服务器
43 46.252.40.76 46.252.47.255 阿尔巴尼亚
44 46.255.144.0 46.255.145.121 阿尔巴尼亚
45 46.255.145.122 46.255.145.122 阿尔巴尼亚 DNS服务器(PublicDNS)
46 46.255.145.123 46.255.147.251 阿尔巴尼亚
47 46.255.147.252 46.255.147.252 阿尔巴尼亚 DNS服务器(PublicDNS)
48 46.255.147.253 46.255.151.255 阿尔巴尼亚
49 57.90.0.0 57.90.15.255 阿尔巴尼亚 国际航空电讯集团公司(SITA)
50 77.242.16.0 77.242.31.255 阿尔巴尼亚
51 77.247.88.0 77.247.95.255 阿尔巴尼亚
52 79.98.112.0 79.98.119.255 阿尔巴尼亚
53 79.106.0.0 79.106.5.197 阿尔巴尼亚
54 79.106.5.198 79.106.5.198 阿尔巴尼亚 DNS服务器
55 79.106.5.199 79.106.7.27 阿尔巴尼亚
56 79.106.7.28 79.106.7.28 阿尔巴尼亚 DNS服务器(PublicDNS)
57 79.106.7.29 79.106.7.91 阿尔巴尼亚
58 79.106.7.92 79.106.7.92 阿尔巴尼亚 DNS服务器(PublicDNS)
59 79.106.7.93 79.106.7.122 阿尔巴尼亚
60 79.106.7.123 79.106.7.123 阿尔巴尼亚 DNS服务器(PublicDNS)
61 79.106.7.124 79.106.7.145 阿尔巴尼亚
62 79.106.7.146 79.106.7.146 阿尔巴尼亚 DNS服务器(PublicDNS)
63 79.106.7.147 79.106.7.181 阿尔巴尼亚
64 79.106.7.182 79.106.7.182 阿尔巴尼亚 DNS服务器(PublicDNS)
65 79.106.7.183 79.106.7.223 阿尔巴尼亚
66 79.106.7.224 79.106.7.224 阿尔巴尼亚 DNS服务器
67 79.106.7.225 79.106.8.48 阿尔巴尼亚
68 79.106.8.49 79.106.8.50 阿尔巴尼亚 DNS服务器(PublicDNS)
69 79.106.8.51 79.106.12.43 阿尔巴尼亚
70 79.106.12.44 79.106.12.44 阿尔巴尼亚 DNS服务器(public-dns.tk)
71 79.106.12.45 79.106.12.126 阿尔巴尼亚
72 79.106.12.127 79.106.12.127 阿尔巴尼亚 DNS服务器(public-dns.tk)
73 79.106.12.128 79.106.16.4 阿尔巴尼亚
74 79.106.16.5 79.106.16.5 阿尔巴尼亚 DNS服务器(PublicDNS)
75 79.106.16.6 79.106.21.74 阿尔巴尼亚
76 79.106.21.75 79.106.21.75 阿尔巴尼亚 DNS服务器(public-dns.tk)
77 79.106.21.76 79.106.97.181 阿尔巴尼亚
78 79.106.97.182 79.106.97.182 阿尔巴尼亚 DNS服务器(PublicDNS)
79 79.106.97.183 79.106.255.255 阿尔巴尼亚
80 79.171.48.0 79.171.55.255 阿尔巴尼亚
81 80.78.64.0 80.78.64.142 阿尔巴尼亚
82 80.78.64.143 80.78.64.143 阿尔巴尼亚 DNS服务器
83 80.78.64.144 80.78.64.152 阿尔巴尼亚
84 80.78.64.153 80.78.64.153 阿尔巴尼亚 DNS服务器
85 80.78.64.154 80.78.65.5 阿尔巴尼亚
86 80.78.65.6 80.78.65.6 阿尔巴尼亚 DNS服务器
87 80.78.65.7 80.78.65.185 阿尔巴尼亚
88 80.78.65.186 80.78.65.186 阿尔巴尼亚 DNS服务器
89 80.78.65.187 80.78.66.24 阿尔巴尼亚
90 80.78.66.25 80.78.66.25 阿尔巴尼亚 DNS服务器(PublicDNS)
91 80.78.66.26 80.78.67.61 阿尔巴尼亚
92 80.78.67.62 80.78.67.62 阿尔巴尼亚 DNS服务器(PublicDNS)
93 80.78.67.63 80.78.67.112 阿尔巴尼亚
94 80.78.67.113 80.78.67.113 阿尔巴尼亚 DNS服务器(PublicDNS)
95 80.78.67.114 80.78.68.201 阿尔巴尼亚
96 80.78.68.202 80.78.68.202 阿尔巴尼亚 DNS服务器(public-dns.tk)
97 80.78.68.203 80.78.70.75 阿尔巴尼亚
98 80.78.70.76 80.78.70.76 阿尔巴尼亚 DNS服务器
99 80.78.70.77 80.78.71.111 阿尔巴尼亚
100 80.78.71.112 80.78.71.112 阿尔巴尼亚 DNS服务器
101 80.78.71.113 80.78.75.167 阿尔巴尼亚
102 80.78.75.168 80.78.75.168 阿尔巴尼亚 DNS服务器
103 80.78.75.169 80.78.75.207 阿尔巴尼亚
104 80.78.75.208 80.78.75.208 阿尔巴尼亚 DNS服务器
105 80.78.75.209 80.78.76.2 阿尔巴尼亚
106 80.78.76.3 80.78.76.4 阿尔巴尼亚 DNS服务器
107 80.78.76.5 80.78.76.32 阿尔巴尼亚
108 80.78.76.33 80.78.76.33 阿尔巴尼亚 DNS服务器
109 80.78.76.34 80.78.76.173 阿尔巴尼亚
110 80.78.76.174 80.78.76.174 阿尔巴尼亚 DNS服务器
111 80.78.76.175 80.78.78.192 阿尔巴尼亚
112 80.78.78.193 80.78.78.193 阿尔巴尼亚 DNS服务器(PublicDNS)
113 80.78.78.194 80.78.78.242 阿尔巴尼亚
114 80.78.78.243 80.78.78.244 阿尔巴尼亚 DNS服务器(PublicDNS)
115 80.78.78.245 80.78.79.255 阿尔巴尼亚
116 80.90.80.0 80.90.87.21 阿尔巴尼亚
117 80.90.87.22 80.90.87.22 阿尔巴尼亚 DNS服务器(PublicDNS)
118 80.90.87.23 80.90.90.253 阿尔巴尼亚
119 80.90.90.254 80.90.90.254 阿尔巴尼亚 DNS服务器(PublicDNS)
120 80.90.90.255 80.90.95.252 阿尔巴尼亚
121 80.90.95.253 80.90.95.253 阿尔巴尼亚 DNS服务器(PublicDNS)
122 80.90.95.254 80.90.95.255 阿尔巴尼亚
123 80.91.112.0 80.91.116.137 阿尔巴尼亚
124 80.91.116.138 80.91.116.138 阿尔巴尼亚 DNS服务器
125 80.91.116.139 80.91.116.142 阿尔巴尼亚
126 80.91.116.143 80.91.116.143 阿尔巴尼亚 DNS服务器
127 80.91.116.144 80.91.116.144 阿尔巴尼亚
128 80.91.116.145 80.91.116.145 阿尔巴尼亚 DNS服务器(PublicDNS)
129 80.91.116.146 80.91.116.148 阿尔巴尼亚
130 80.91.116.149 80.91.116.149 阿尔巴尼亚 DNS服务器
131 80.91.116.150 80.91.116.159 阿尔巴尼亚
132 80.91.116.160 80.91.116.161 阿尔巴尼亚 DNS服务器
133 80.91.116.162 80.91.116.169 阿尔巴尼亚
134 80.91.116.170 80.91.116.170 阿尔巴尼亚 DNS服务器(PublicDNS)
135 80.91.116.171 80.91.116.172 阿尔巴尼亚
136 80.91.116.173 80.91.116.173 阿尔巴尼亚 DNS服务器
137 80.91.116.174 80.91.116.175 阿尔巴尼亚
138 80.91.116.176 80.91.116.176 阿尔巴尼亚 DNS服务器
139 80.91.116.177 80.91.116.187 阿尔巴尼亚
140 80.91.116.188 80.91.116.188 阿尔巴尼亚 DNS服务器
141 80.91.116.189 80.91.116.205 阿尔巴尼亚
142 80.91.116.206 80.91.116.206 阿尔巴尼亚 DNS服务器(PublicDNS)
143 80.91.116.207 80.91.116.207 阿尔巴尼亚
144 80.91.116.208 80.91.116.208 阿尔巴尼亚 DNS服务器(PublicDNS)
145 80.91.116.209 80.91.116.228 阿尔巴尼亚
146 80.91.116.229 80.91.116.229 阿尔巴尼亚 DNS服务器
147 80.91.116.230 80.91.118.128 阿尔巴尼亚
148 80.91.118.129 80.91.118.129 阿尔巴尼亚 DNS服务器
149 80.91.118.130 80.91.119.72 阿尔巴尼亚
150 80.91.119.73 80.91.119.73 阿尔巴尼亚 DNS服务器
151 80.91.119.74 80.91.119.80 阿尔巴尼亚
152 80.91.119.81 80.91.119.81 阿尔巴尼亚 DNS服务器
153 80.91.119.82 80.91.127.255 阿尔巴尼亚
154 81.26.200.0 81.26.207.255 阿尔巴尼亚
155 84.20.64.0 84.20.68.181 阿尔巴尼亚
156 84.20.68.182 84.20.68.182 阿尔巴尼亚 DNS服务器(public-dns.tk)
157 84.20.68.183 84.20.89.112 阿尔巴尼亚
158 84.20.89.113 84.20.89.113 阿尔巴尼亚 DNS服务器(PublicDNS)
159 84.20.89.114 84.20.92.145 阿尔巴尼亚
160 84.20.92.146 84.20.92.146 阿尔巴尼亚 DNS服务器
161 84.20.92.147 84.20.95.255 阿尔巴尼亚
162 91.210.136.0 91.210.139.255 阿尔巴尼亚
163 91.226.220.0 91.226.220.249 阿尔巴尼亚
164 91.226.220.250 91.226.220.250 阿尔巴尼亚 DNS服务器(public-dns.tk)
165 91.226.220.251 91.226.220.253 阿尔巴尼亚
166 91.226.220.254 91.226.220.254 阿尔巴尼亚 DNS服务器(PublicDNS)
167 91.226.220.255 91.226.220.255 阿尔巴尼亚
168 91.230.254.0 91.230.255.255 阿尔巴尼亚
169 92.60.16.0 92.60.31.255 阿尔巴尼亚
170 93.90.64.0 93.90.71.255 阿尔巴尼亚
171 93.90.76.0 93.90.79.255 阿尔巴尼亚
172 93.159.192.0 93.159.192.92 阿尔巴尼亚
173 93.159.192.93 93.159.192.93 阿尔巴尼亚 DNS服务器
174 93.159.192.94 93.159.192.136 阿尔巴尼亚
175 93.159.192.137 93.159.192.137 阿尔巴尼亚 DNS服务器(public-dns.tk)
176 93.159.192.138 93.159.192.138 阿尔巴尼亚 DNS服务器
177 93.159.192.139 93.159.192.140 阿尔巴尼亚
178 93.159.192.141 93.159.192.141 阿尔巴尼亚 DNS服务器(public-dns.tk)
179 93.159.192.142 93.159.192.144 阿尔巴尼亚
180 93.159.192.145 93.159.192.145 阿尔巴尼亚 DNS服务器(public-dns.tk)
181 93.159.192.146 93.159.192.160 阿尔巴尼亚
182 93.159.192.161 93.159.192.161 阿尔巴尼亚 DNS服务器(public-dns.tk)
183 93.159.192.162 93.159.192.229 阿尔巴尼亚
184 93.159.192.230 93.159.192.230 阿尔巴尼亚 DNS服务器(public-dns.tk)
185 93.159.192.231 93.159.192.239 阿尔巴尼亚
186 93.159.192.240 93.159.192.240 阿尔巴尼亚 DNS服务器(public-dns.tk)
187 93.159.192.241 93.159.192.251 阿尔巴尼亚
188 93.159.192.252 93.159.192.252 阿尔巴尼亚 DNS服务器(public-dns.tk)
189 93.159.192.253 93.159.194.61 阿尔巴尼亚
190 93.159.194.62 93.159.194.62 阿尔巴尼亚 DNS服务器
191 93.159.194.63 93.159.199.255 阿尔巴尼亚
192 94.125.112.0 94.125.119.255 阿尔巴尼亚
193 95.107.128.0 95.107.183.9 阿尔巴尼亚
194 95.107.183.10 95.107.183.10 阿尔巴尼亚 DNS服务器(PublicDNS)
195 95.107.183.11 95.107.255.255 阿尔巴尼亚
196 109.69.0.0 109.69.0.47 阿尔巴尼亚
197 109.69.0.48 109.69.0.48 阿尔巴尼亚 DNS服务器
198 109.69.0.49 109.69.0.89 阿尔巴尼亚
199 109.69.0.90 109.69.0.90 阿尔巴尼亚 DNS服务器
200 109.69.0.91 109.69.0.137 阿尔巴尼亚
201 109.69.0.138 109.69.0.138 阿尔巴尼亚 DNS服务器
202 109.69.0.139 109.69.0.146 阿尔巴尼亚
203 109.69.0.147 109.69.0.147 阿尔巴尼亚 DNS服务器
204 109.69.0.148 109.69.0.159 阿尔巴尼亚
205 109.69.0.160 109.69.0.160 阿尔巴尼亚 DNS服务器
206 109.69.0.161 109.69.0.212 阿尔巴尼亚
207 109.69.0.213 109.69.0.213 阿尔巴尼亚 DNS服务器
208 109.69.0.214 109.69.1.24 阿尔巴尼亚
209 109.69.1.25 109.69.1.25 阿尔巴尼亚 DNS服务器
210 109.69.1.26 109.69.1.103 阿尔巴尼亚
211 109.69.1.104 109.69.1.104 阿尔巴尼亚 DNS服务器
212 109.69.1.105 109.69.1.237 阿尔巴尼亚
213 109.69.1.238 109.69.1.238 阿尔巴尼亚 DNS服务器(public-dns.tk)
214 109.69.1.239 109.69.2.20 阿尔巴尼亚
215 109.69.2.21 109.69.2.21 阿尔巴尼亚 DNS服务器(PublicDNS)
216 109.69.2.22 109.69.2.28 阿尔巴尼亚
217 109.69.2.29 109.69.2.29 阿尔巴尼亚 DNS服务器(public-dns.tk)
218 109.69.2.30 109.69.2.34 阿尔巴尼亚
219 109.69.2.35 109.69.2.35 阿尔巴尼亚 DNS服务器
220 109.69.2.36 109.69.2.47 阿尔巴尼亚
221 109.69.2.48 109.69.2.48 阿尔巴尼亚 DNS服务器(PublicDNS)
222 109.69.2.49 109.69.2.76 阿尔巴尼亚
223 109.69.2.77 109.69.2.77 阿尔巴尼亚 DNS服务器(PublicDNS)
224 109.69.2.78 109.69.2.209 阿尔巴尼亚
225 109.69.2.210 109.69.2.210 阿尔巴尼亚 DNS服务器
226 109.69.2.211 109.69.4.187 阿尔巴尼亚
227 109.69.4.188 109.69.4.188 阿尔巴尼亚 DNS服务器
228 109.69.4.189 109.69.6.203 阿尔巴尼亚
229 109.69.6.204 109.69.6.204 阿尔巴尼亚 DNS服务器(PublicDNS)
230 109.69.6.205 109.69.7.255 阿尔巴尼亚
231 109.69.160.0 109.69.160.70 阿尔巴尼亚
232 109.69.160.71 109.69.160.72 阿尔巴尼亚 DNS服务器
233 109.69.160.73 109.69.160.96 阿尔巴尼亚
234 109.69.160.97 109.69.160.97 阿尔巴尼亚 DNS服务器
235 109.69.160.98 109.69.160.120 阿尔巴尼亚
236 109.69.160.121 109.69.160.121 阿尔巴尼亚 DNS服务器
237 109.69.160.122 109.69.160.133 阿尔巴尼亚
238 109.69.160.134 109.69.160.134 阿尔巴尼亚 DNS服务器
239 109.69.160.135 109.69.160.138 阿尔巴尼亚
240 109.69.160.139 109.69.160.139 阿尔巴尼亚 DNS服务器
241 109.69.160.140 109.69.160.145 阿尔巴尼亚
242 109.69.160.146 109.69.160.148 阿尔巴尼亚 DNS服务器
243 109.69.160.149 109.69.167.255 阿尔巴尼亚
244 109.104.128.0 109.104.129.117 阿尔巴尼亚
245 109.104.129.118 109.104.129.118 阿尔巴尼亚 DNS服务器
246 109.104.129.119 109.104.129.129 阿尔巴尼亚
247 109.104.129.130 109.104.129.130 阿尔巴尼亚 DNS服务器
248 109.104.129.131 109.104.132.217 阿尔巴尼亚
249 109.104.132.218 109.104.132.218 阿尔巴尼亚 DNS服务器(public-dns.tk)
250 109.104.132.219 109.104.133.18 阿尔巴尼亚
251 109.104.133.19 109.104.133.19 阿尔巴尼亚 DNS服务器
252 109.104.133.20 109.104.133.20 阿尔巴尼亚
253 109.104.133.21 109.104.133.21 阿尔巴尼亚 DNS服务器
254 109.104.133.22 109.104.159.255 阿尔巴尼亚
255 109.234.232.0 109.234.239.255 阿尔巴尼亚
256 109.236.32.0 109.236.47.255 阿尔巴尼亚
257 130.0.24.0 130.0.25.17 阿尔巴尼亚
258 130.0.25.18 130.0.25.18 阿尔巴尼亚 DNS服务器(PublicDNS)
259 130.0.25.19 130.0.25.114 阿尔巴尼亚
260 130.0.25.115 130.0.25.115 阿尔巴尼亚 DNS服务器(PublicDNS)
261 130.0.25.116 130.0.25.249 阿尔巴尼亚
262 130.0.25.250 130.0.25.250 阿尔巴尼亚 DNS服务器
263 130.0.25.251 130.0.26.16 阿尔巴尼亚
264 130.0.26.17 130.0.26.17 阿尔巴尼亚 DNS服务器
265 130.0.26.18 130.0.31.241 阿尔巴尼亚
266 130.0.31.242 130.0.31.242 阿尔巴尼亚 DNS服务器
267 130.0.31.243 130.0.31.255 阿尔巴尼亚
268 134.0.32.0 134.0.34.17 阿尔巴尼亚
269 134.0.34.18 134.0.34.18 阿尔巴尼亚 DNS服务器(PublicDNS)
270 134.0.34.19 134.0.34.109 阿尔巴尼亚
271 134.0.34.110 134.0.34.110 阿尔巴尼亚 DNS服务器(public-dns.tk)
272 134.0.34.111 134.0.63.255 阿尔巴尼亚
273 141.8.200.0 141.8.207.255 阿尔巴尼亚
274 146.0.16.0 146.0.16.152 阿尔巴尼亚
275 146.0.16.153 146.0.16.153 阿尔巴尼亚 DNS服务器
276 146.0.16.154 146.0.16.192 阿尔巴尼亚
277 146.0.16.193 146.0.16.193 阿尔巴尼亚 DNS服务器
278 146.0.16.194 146.0.23.255 阿尔巴尼亚
279 178.132.216.10 178.132.216.10 阿尔巴尼亚 DNS服务器(PublicDNS)
280 178.132.216.25 178.132.216.25 阿尔巴尼亚 DNS服务器(PublicDNS)
281 178.132.217.126 178.132.217.126 阿尔巴尼亚 DNS服务器(public-dns.tk)
282 178.132.217.242 178.132.217.242 阿尔巴尼亚 DNS服务器(public-dns.tk)
283 178.132.218.110 178.132.218.110 阿尔巴尼亚 DNS服务器
284 185.9.44.0 185.9.47.255 阿尔巴尼亚
285 185.18.40.0 185.18.43.255 阿尔巴尼亚
286 185.30.144.0 185.30.147.255 阿尔巴尼亚
287 185.32.20.0 185.32.20.61 阿尔巴尼亚
288 185.32.20.62 185.32.20.62 阿尔巴尼亚 DNS服务器
289 185.32.20.63 185.32.20.194 阿尔巴尼亚
290 185.32.20.195 185.32.20.197 阿尔巴尼亚 DNS服务器(PublicDNS)
291 185.32.20.198 185.32.23.255 阿尔巴尼亚
292 185.33.32.202 185.33.32.202 阿尔巴尼亚 DNS服务器(public-dns.tk)
293 185.33.33.15 185.33.33.15 阿尔巴尼亚 DNS服务器(public-dns.tk)
294 185.33.33.69 185.33.33.69 阿尔巴尼亚 DNS服务器(public-dns.tk)
295 185.33.33.111 185.33.33.111 阿尔巴尼亚 DNS服务器
296 185.33.34.42 185.33.34.42 阿尔巴尼亚 DNS服务器(public-dns.tk)
297 185.33.34.48 185.33.34.48 阿尔巴尼亚 DNS服务器(PublicDNS)
298 185.33.34.50 185.33.34.50 阿尔巴尼亚 DNS服务器(public-dns.tk)
299 185.33.34.54 185.33.34.54 阿尔巴尼亚 DNS服务器(PublicDNS)
300 185.38.193.10 185.38.193.11 阿尔巴尼亚 DNS服务器(public-dns.tk)
301 185.66.128.0 185.66.131.255 阿尔巴尼亚
302 185.71.180.0 185.71.183.255 阿尔巴尼亚
303 185.80.224.0 185.80.224.255 阿尔巴尼亚
304 185.85.152.0 185.85.155.255 阿尔巴尼亚
305 185.89.156.0 185.89.159.255 阿尔巴尼亚
306 185.118.148.0 185.118.151.255 阿尔巴尼亚
307 185.120.36.0 185.120.39.255 阿尔巴尼亚
308 185.122.228.0 185.122.231.255 阿尔巴尼亚
309 185.132.92.0 185.132.93.255 阿尔巴尼亚
310 185.132.95.0 185.132.95.255 阿尔巴尼亚
311 185.145.0.0 185.145.3.255 阿尔巴尼亚
312 185.156.12.0 185.156.15.255 阿尔巴尼亚
313 185.158.0.0 185.158.3.255 阿尔巴尼亚
314 185.171.144.0 185.171.147.255 阿尔巴尼亚
315 185.175.252.0 185.175.255.255 阿尔巴尼亚
316 185.187.0.0 185.187.3.255 阿尔巴尼亚
317 185.190.132.0 185.190.135.255 阿尔巴尼亚
318 185.196.180.0 185.196.183.255 阿尔巴尼亚
319 185.200.212.0 185.200.215.255 阿尔巴尼亚
320 185.200.248.0 185.200.251.255 阿尔巴尼亚
321 185.204.32.0 185.204.35.255 阿尔巴尼亚
322 185.212.188.0 185.212.191.255 阿尔巴尼亚
323 185.221.252.0 185.221.255.255 阿尔巴尼亚
324 185.224.100.0 185.224.103.255 阿尔巴尼亚
325 185.226.88.0 185.226.91.255 阿尔巴尼亚
326 185.237.16.0 185.237.19.255 阿尔巴尼亚
327 185.239.8.0 185.239.11.255 阿尔巴尼亚
328 185.248.172.0 185.248.175.255 阿尔巴尼亚
329 188.164.216.0 188.164.223.255 阿尔巴尼亚
330 193.254.1.0 193.254.3.255 阿尔巴尼亚
331 194.1.149.0 194.1.149.255 阿尔巴尼亚
332 213.207.32.0 213.207.33.58 阿尔巴尼亚
333 213.207.33.59 213.207.33.59 阿尔巴尼亚 DNS服务器(public-dns.tk)
334 213.207.33.60 213.207.45.217 阿尔巴尼亚
335 213.207.45.218 213.207.45.218 阿尔巴尼亚 DNS服务器
336 213.207.45.219 213.207.45.228 阿尔巴尼亚
337 213.207.45.229 213.207.45.229 阿尔巴尼亚 DNS服务器(PublicDNS)
338 213.207.45.230 213.207.45.241 阿尔巴尼亚
339 213.207.45.242 213.207.45.242 阿尔巴尼亚 DNS服务器(PublicDNS)
340 213.207.45.243 213.207.45.251 阿尔巴尼亚
341 213.207.45.252 213.207.45.252 阿尔巴尼亚 DNS服务器(PublicDNS)
342 213.207.45.253 213.207.46.217 阿尔巴尼亚
343 213.207.46.218 213.207.46.218 阿尔巴尼亚 DNS服务器
344 213.207.46.219 213.207.46.219 阿尔巴尼亚
345 213.207.46.220 213.207.46.220 阿尔巴尼亚 DNS服务器
346 213.207.46.221 213.207.47.69 阿尔巴尼亚
347 213.207.47.70 213.207.47.70 阿尔巴尼亚 DNS服务器
348 213.207.47.71 213.207.52.1 阿尔巴尼亚
349 213.207.52.2 213.207.52.2 阿尔巴尼亚 DNS服务器
350 213.207.52.3 213.207.52.81 阿尔巴尼亚
351 213.207.52.82 213.207.52.82 阿尔巴尼亚 DNS服务器
352 213.207.52.83 213.207.63.255 阿尔巴尼亚
353 217.21.144.0 217.21.145.97 阿尔巴尼亚
354 217.21.145.98 217.21.145.98 阿尔巴尼亚 DNS服务器(public-dns.tk)
355 217.21.145.99 217.21.146.181 阿尔巴尼亚
356 217.21.146.182 217.21.146.182 阿尔巴尼亚 DNS服务器
357 217.21.146.183 217.21.146.208 阿尔巴尼亚
358 217.21.146.209 217.21.146.209 阿尔巴尼亚 DNS服务器(public-dns.tk)
359 217.21.146.210 217.21.146.225 阿尔巴尼亚
360 217.21.146.226 217.21.146.226 阿尔巴尼亚 DNS服务器(public-dns.tk)
361 217.21.146.227 217.21.159.255 阿尔巴尼亚
362 217.24.240.0 217.24.241.130 阿尔巴尼亚
363 217.24.241.131 217.24.241.131 阿尔巴尼亚 DNS服务器
364 217.24.241.132 217.24.241.134 阿尔巴尼亚
365 217.24.241.135 217.24.241.135 阿尔巴尼亚 DNS服务器
366 217.24.241.136 217.24.242.113 阿尔巴尼亚
367 217.24.242.114 217.24.242.114 阿尔巴尼亚 DNS服务器(public-dns.tk)
368 217.24.242.115 217.24.251.68 阿尔巴尼亚
369 217.24.251.69 217.24.251.69 阿尔巴尼亚 DNS服务器
370 217.24.251.70 217.24.253.137 阿尔巴尼亚
371 217.24.253.138 217.24.253.138 阿尔巴尼亚 DNS服务器
372 217.24.253.139 217.24.253.153 阿尔巴尼亚
373 217.24.253.154 217.24.253.154 阿尔巴尼亚 DNS服务器
374 217.24.253.155 217.24.254.86 阿尔巴尼亚
375 217.24.254.87 217.24.254.87 阿尔巴尼亚 DNS服务器
376 217.24.254.88 217.24.254.89 阿尔巴尼亚
377 217.24.254.90 217.24.254.90 阿尔巴尼亚 DNS服务器(PublicDNS)
378 217.24.254.91 217.24.254.94 阿尔巴尼亚 DNS服务器
379 217.24.254.95 217.24.254.221 阿尔巴尼亚
380 217.24.254.222 217.24.254.222 阿尔巴尼亚 DNS服务器(PublicDNS)
381 217.24.254.223 217.24.255.133 阿尔巴尼亚
382 217.24.255.134 217.24.255.134 阿尔巴尼亚 DNS服务器(PublicDNS)
383 217.24.255.135 217.24.255.255 阿尔巴尼亚
384 217.73.128.0 217.73.130.143 阿尔巴尼亚
385 217.73.130.144 217.73.130.144 阿尔巴尼亚 DNS服务器(PublicDNS)
386 217.73.130.145 217.73.143.255 阿尔巴尼亚