ip地址查询

阿尔巴尼亚IP地址列表

在下面输入您要查询IP地址段范围的地理位置,点击查询

请输入地理位置:
最多只能列出前1000条IP信息,更详细的ip列表信息请用上边的查询按钮进入
序号 IP 起始地址 IP 结束地址 所在位置信息 电子地图
1 31.22.48.0 31.22.63.255 阿尔巴尼亚
2 31.44.64.0 31.44.79.255 阿尔巴尼亚
3 31.171.152.0 31.171.159.255 阿尔巴尼亚
4 31.222.40.0 31.222.42.68 阿尔巴尼亚
5 31.222.42.69 31.222.42.69 阿尔巴尼亚 DNS服务器
6 31.222.42.70 31.222.47.255 阿尔巴尼亚
7 37.26.64.0 37.26.71.255 阿尔巴尼亚
8 37.26.80.0 37.26.81.49 阿尔巴尼亚
9 37.26.81.50 37.26.81.50 阿尔巴尼亚 DNS服务器(PublicDNS)
10 37.26.81.51 37.26.81.101 阿尔巴尼亚
11 37.26.81.102 37.26.81.102 阿尔巴尼亚 DNS服务器(PublicDNS)
12 37.26.81.103 37.26.87.255 阿尔巴尼亚
13 37.139.112.0 37.139.119.255 阿尔巴尼亚
14 46.19.224.0 46.19.224.185 阿尔巴尼亚
15 46.19.224.186 46.19.224.186 阿尔巴尼亚 DNS服务器(public-dns.tk)
16 46.19.224.187 46.19.226.65 阿尔巴尼亚
17 46.19.226.66 46.19.226.66 阿尔巴尼亚 DNS服务器(PublicDNS)
18 46.19.226.67 46.19.226.80 阿尔巴尼亚
19 46.19.226.81 46.19.226.81 阿尔巴尼亚 DNS服务器(PublicDNS)
20 46.19.226.82 46.19.227.137 阿尔巴尼亚
21 46.19.227.138 46.19.227.138 阿尔巴尼亚 DNS服务器
22 46.19.227.139 46.19.227.225 阿尔巴尼亚
23 46.19.227.226 46.19.227.226 阿尔巴尼亚 DNS服务器
24 46.19.227.227 46.19.228.96 阿尔巴尼亚
25 46.19.228.97 46.19.228.97 阿尔巴尼亚 DNS服务器(PublicDNS)
26 46.19.228.98 46.19.228.144 阿尔巴尼亚
27 46.19.228.145 46.19.228.145 阿尔巴尼亚 DNS服务器(PublicDNS)
28 46.19.228.146 46.19.228.164 阿尔巴尼亚
29 46.19.228.165 46.19.228.165 阿尔巴尼亚 DNS服务器(PublicDNS)
30 46.19.228.166 46.19.229.4 阿尔巴尼亚
31 46.19.229.5 46.19.229.5 阿尔巴尼亚 DNS服务器(PublicDNS)
32 46.19.229.6 46.19.229.82 阿尔巴尼亚
33 46.19.229.83 46.19.229.83 阿尔巴尼亚 DNS服务器(public-dns.tk)
34 46.19.229.84 46.19.230.25 阿尔巴尼亚
35 46.19.230.26 46.19.230.26 阿尔巴尼亚 DNS服务器
36 46.19.230.27 46.19.230.41 阿尔巴尼亚
37 46.19.230.42 46.19.230.42 阿尔巴尼亚 DNS服务器(public-dns.tk)
38 46.19.230.43 46.19.231.255 阿尔巴尼亚
39 46.99.0.0 46.99.255.255 阿尔巴尼亚
40 46.183.120.0 46.183.121.81 阿尔巴尼亚
41 46.183.121.82 46.183.121.82 阿尔巴尼亚 DNS服务器(PublicDNS)
42 46.183.121.83 46.183.122.2 阿尔巴尼亚
43 46.183.122.3 46.183.122.3 阿尔巴尼亚 DNS服务器(PublicDNS)
44 46.183.122.4 46.183.127.255 阿尔巴尼亚
45 46.252.32.0 46.252.33.138 阿尔巴尼亚
46 46.252.33.139 46.252.33.139 阿尔巴尼亚 DNS服务器
47 46.252.33.140 46.252.33.162 阿尔巴尼亚
48 46.252.33.163 46.252.33.164 阿尔巴尼亚 DNS服务器
49 46.252.33.165 46.252.33.167 阿尔巴尼亚
50 46.252.33.168 46.252.33.168 阿尔巴尼亚 DNS服务器
51 46.252.33.169 46.252.35.11 阿尔巴尼亚
52 46.252.35.12 46.252.35.12 阿尔巴尼亚 DNS服务器
53 46.252.35.13 46.252.35.14 阿尔巴尼亚
54 46.252.35.15 46.252.35.15 阿尔巴尼亚 DNS服务器
55 46.252.35.16 46.252.35.16 阿尔巴尼亚 DNS服务器(PublicDNS)
56 46.252.35.17 46.252.35.18 阿尔巴尼亚
57 46.252.35.19 46.252.35.19 阿尔巴尼亚 DNS服务器
58 46.252.35.20 46.252.35.33 阿尔巴尼亚
59 46.252.35.34 46.252.35.34 阿尔巴尼亚 DNS服务器
60 46.252.35.35 46.252.36.227 阿尔巴尼亚
61 46.252.36.228 46.252.36.228 阿尔巴尼亚 DNS服务器
62 46.252.36.229 46.252.38.10 阿尔巴尼亚
63 46.252.38.11 46.252.38.11 阿尔巴尼亚 DNS服务器
64 46.252.38.12 46.252.40.1 阿尔巴尼亚
65 46.252.40.2 46.252.40.2 阿尔巴尼亚 DNS服务器(PublicDNS)
66 46.252.40.3 46.252.40.4 阿尔巴尼亚
67 46.252.40.5 46.252.40.5 阿尔巴尼亚 DNS服务器(PublicDNS)
68 46.252.40.6 46.252.40.74 阿尔巴尼亚
69 46.252.40.75 46.252.40.75 阿尔巴尼亚 DNS服务器
70 46.252.40.76 46.252.47.255 阿尔巴尼亚
71 46.255.144.0 46.255.145.121 阿尔巴尼亚
72 46.255.145.122 46.255.145.122 阿尔巴尼亚 DNS服务器(PublicDNS)
73 46.255.145.123 46.255.147.251 阿尔巴尼亚
74 46.255.147.252 46.255.147.252 阿尔巴尼亚 DNS服务器(PublicDNS)
75 46.255.147.253 46.255.151.255 阿尔巴尼亚
76 77.242.16.0 77.242.31.255 阿尔巴尼亚
77 77.247.88.0 77.247.95.255 阿尔巴尼亚
78 79.98.112.0 79.98.119.255 阿尔巴尼亚
79 79.106.0.0 79.106.5.197 阿尔巴尼亚
80 79.106.5.198 79.106.5.198 阿尔巴尼亚 DNS服务器
81 79.106.5.199 79.106.7.27 阿尔巴尼亚
82 79.106.7.28 79.106.7.28 阿尔巴尼亚 DNS服务器(PublicDNS)
83 79.106.7.29 79.106.7.91 阿尔巴尼亚
84 79.106.7.92 79.106.7.92 阿尔巴尼亚 DNS服务器(PublicDNS)
85 79.106.7.93 79.106.7.122 阿尔巴尼亚
86 79.106.7.123 79.106.7.123 阿尔巴尼亚 DNS服务器(PublicDNS)
87 79.106.7.124 79.106.7.145 阿尔巴尼亚
88 79.106.7.146 79.106.7.146 阿尔巴尼亚 DNS服务器(PublicDNS)
89 79.106.7.147 79.106.7.181 阿尔巴尼亚
90 79.106.7.182 79.106.7.182 阿尔巴尼亚 DNS服务器(PublicDNS)
91 79.106.7.183 79.106.7.223 阿尔巴尼亚
92 79.106.7.224 79.106.7.224 阿尔巴尼亚 DNS服务器
93 79.106.7.225 79.106.8.48 阿尔巴尼亚
94 79.106.8.49 79.106.8.50 阿尔巴尼亚 DNS服务器(PublicDNS)
95 79.106.8.51 79.106.12.43 阿尔巴尼亚
96 79.106.12.44 79.106.12.44 阿尔巴尼亚 DNS服务器(public-dns.tk)
97 79.106.12.45 79.106.12.126 阿尔巴尼亚
98 79.106.12.127 79.106.12.127 阿尔巴尼亚 DNS服务器(public-dns.tk)
99 79.106.12.128 79.106.16.4 阿尔巴尼亚
100 79.106.16.5 79.106.16.5 阿尔巴尼亚 DNS服务器(PublicDNS)
101 79.106.16.6 79.106.21.74 阿尔巴尼亚
102 79.106.21.75 79.106.21.75 阿尔巴尼亚 DNS服务器(public-dns.tk)
103 79.106.21.76 79.106.97.181 阿尔巴尼亚
104 79.106.97.182 79.106.97.182 阿尔巴尼亚 DNS服务器(PublicDNS)
105 79.106.97.183 79.106.255.255 阿尔巴尼亚
106 79.171.48.0 79.171.55.255 阿尔巴尼亚
107 80.78.64.0 80.78.64.142 阿尔巴尼亚
108 80.78.64.143 80.78.64.143 阿尔巴尼亚 DNS服务器
109 80.78.64.144 80.78.64.152 阿尔巴尼亚
110 80.78.64.153 80.78.64.153 阿尔巴尼亚 DNS服务器
111 80.78.64.154 80.78.65.5 阿尔巴尼亚
112 80.78.65.6 80.78.65.6 阿尔巴尼亚 DNS服务器
113 80.78.65.7 80.78.65.185 阿尔巴尼亚
114 80.78.65.186 80.78.65.186 阿尔巴尼亚 DNS服务器
115 80.78.65.187 80.78.66.24 阿尔巴尼亚
116 80.78.66.25 80.78.66.25 阿尔巴尼亚 DNS服务器(PublicDNS)
117 80.78.66.26 80.78.67.61 阿尔巴尼亚
118 80.78.67.62 80.78.67.62 阿尔巴尼亚 DNS服务器(PublicDNS)
119 80.78.67.63 80.78.67.112 阿尔巴尼亚
120 80.78.67.113 80.78.67.113 阿尔巴尼亚 DNS服务器(PublicDNS)
121 80.78.67.114 80.78.68.201 阿尔巴尼亚
122 80.78.68.202 80.78.68.202 阿尔巴尼亚 DNS服务器(public-dns.tk)
123 80.78.68.203 80.78.70.75 阿尔巴尼亚
124 80.78.70.76 80.78.70.76 阿尔巴尼亚 DNS服务器
125 80.78.70.77 80.78.71.111 阿尔巴尼亚
126 80.78.71.112 80.78.71.112 阿尔巴尼亚 DNS服务器
127 80.78.71.113 80.78.75.167 阿尔巴尼亚
128 80.78.75.168 80.78.75.168 阿尔巴尼亚 DNS服务器
129 80.78.75.169 80.78.75.207 阿尔巴尼亚
130 80.78.75.208 80.78.75.208 阿尔巴尼亚 DNS服务器
131 80.78.75.209 80.78.76.2 阿尔巴尼亚
132 80.78.76.3 80.78.76.4 阿尔巴尼亚 DNS服务器
133 80.78.76.5 80.78.76.32 阿尔巴尼亚
134 80.78.76.33 80.78.76.33 阿尔巴尼亚 DNS服务器
135 80.78.76.34 80.78.76.173 阿尔巴尼亚
136 80.78.76.174 80.78.76.174 阿尔巴尼亚 DNS服务器
137 80.78.76.175 80.78.78.192 阿尔巴尼亚
138 80.78.78.193 80.78.78.193 阿尔巴尼亚 DNS服务器(PublicDNS)
139 80.78.78.194 80.78.78.242 阿尔巴尼亚
140 80.78.78.243 80.78.78.244 阿尔巴尼亚 DNS服务器(PublicDNS)
141 80.78.78.245 80.78.79.255 阿尔巴尼亚
142 80.80.160.0 80.80.175.255 阿尔巴尼亚
143 80.90.80.0 80.90.87.21 阿尔巴尼亚
144 80.90.87.22 80.90.87.22 阿尔巴尼亚 DNS服务器(PublicDNS)
145 80.90.87.23 80.90.90.253 阿尔巴尼亚
146 80.90.90.254 80.90.90.254 阿尔巴尼亚 DNS服务器(PublicDNS)
147 80.90.90.255 80.90.95.252 阿尔巴尼亚
148 80.90.95.253 80.90.95.253 阿尔巴尼亚 DNS服务器(PublicDNS)
149 80.90.95.254 80.90.95.255 阿尔巴尼亚
150 80.91.112.0 80.91.116.137 阿尔巴尼亚
151 80.91.116.138 80.91.116.138 阿尔巴尼亚 DNS服务器
152 80.91.116.139 80.91.116.142 阿尔巴尼亚
153 80.91.116.143 80.91.116.143 阿尔巴尼亚 DNS服务器
154 80.91.116.144 80.91.116.144 阿尔巴尼亚
155 80.91.116.145 80.91.116.145 阿尔巴尼亚 DNS服务器(PublicDNS)
156 80.91.116.146 80.91.116.148 阿尔巴尼亚
157 80.91.116.149 80.91.116.149 阿尔巴尼亚 DNS服务器
158 80.91.116.150 80.91.116.159 阿尔巴尼亚
159 80.91.116.160 80.91.116.161 阿尔巴尼亚 DNS服务器
160 80.91.116.162 80.91.116.169 阿尔巴尼亚
161 80.91.116.170 80.91.116.170 阿尔巴尼亚 DNS服务器(PublicDNS)
162 80.91.116.171 80.91.116.172 阿尔巴尼亚
163 80.91.116.173 80.91.116.173 阿尔巴尼亚 DNS服务器
164 80.91.116.174 80.91.116.175 阿尔巴尼亚
165 80.91.116.176 80.91.116.176 阿尔巴尼亚 DNS服务器
166 80.91.116.177 80.91.116.187 阿尔巴尼亚
167 80.91.116.188 80.91.116.188 阿尔巴尼亚 DNS服务器
168 80.91.116.189 80.91.116.205 阿尔巴尼亚
169 80.91.116.206 80.91.116.206 阿尔巴尼亚 DNS服务器(PublicDNS)
170 80.91.116.207 80.91.116.207 阿尔巴尼亚
171 80.91.116.208 80.91.116.208 阿尔巴尼亚 DNS服务器(PublicDNS)
172 80.91.116.209 80.91.116.228 阿尔巴尼亚
173 80.91.116.229 80.91.116.229 阿尔巴尼亚 DNS服务器
174 80.91.116.230 80.91.118.128 阿尔巴尼亚
175 80.91.118.129 80.91.118.129 阿尔巴尼亚 DNS服务器
176 80.91.118.130 80.91.119.72 阿尔巴尼亚
177 80.91.119.73 80.91.119.73 阿尔巴尼亚 DNS服务器
178 80.91.119.74 80.91.119.80 阿尔巴尼亚
179 80.91.119.81 80.91.119.81 阿尔巴尼亚 DNS服务器
180 80.91.119.82 80.91.127.255 阿尔巴尼亚
181 81.26.200.0 81.26.207.255 阿尔巴尼亚
182 82.114.64.0 82.114.65.4 阿尔巴尼亚
183 82.114.65.5 82.114.65.5 阿尔巴尼亚 DNS服务器
184 82.114.65.6 82.114.65.180 阿尔巴尼亚
185 82.114.65.181 82.114.65.181 阿尔巴尼亚 DNS服务器(PublicDNS)
186 82.114.65.182 82.114.65.188 阿尔巴尼亚
187 82.114.65.189 82.114.65.189 阿尔巴尼亚 DNS服务器(PublicDNS)
188 82.114.65.190 82.114.65.204 阿尔巴尼亚
189 82.114.65.205 82.114.65.205 阿尔巴尼亚 DNS服务器(PublicDNS)
190 82.114.65.206 82.114.66.117 阿尔巴尼亚
191 82.114.66.118 82.114.66.118 阿尔巴尼亚 DNS服务器(public-dns.tk)
192 82.114.66.119 82.114.68.193 阿尔巴尼亚
193 82.114.68.194 82.114.68.194 阿尔巴尼亚 DNS服务器
194 82.114.68.195 82.114.69.191 阿尔巴尼亚
195 82.114.69.192 82.114.69.192 阿尔巴尼亚 DNS服务器
196 82.114.69.193 82.114.69.233 阿尔巴尼亚
197 82.114.69.234 82.114.69.234 阿尔巴尼亚 DNS服务器(PublicDNS)
198 82.114.69.235 82.114.70.0 阿尔巴尼亚
199 82.114.70.1 82.114.70.1 阿尔巴尼亚 DNS服务器(PublicDNS)
200 82.114.70.2 82.114.70.170 阿尔巴尼亚
201 82.114.70.171 82.114.70.171 阿尔巴尼亚 DNS服务器(PublicDNS)
202 82.114.70.172 82.114.71.209 阿尔巴尼亚
203 82.114.71.210 82.114.71.210 阿尔巴尼亚 DNS服务器
204 82.114.71.211 82.114.71.253 阿尔巴尼亚
205 82.114.71.254 82.114.71.254 阿尔巴尼亚 DNS服务器
206 82.114.71.255 82.114.72.33 阿尔巴尼亚
207 82.114.72.34 82.114.72.36 阿尔巴尼亚 DNS服务器
208 82.114.72.37 82.114.73.131 阿尔巴尼亚
209 82.114.73.132 82.114.73.132 阿尔巴尼亚 DNS服务器(PublicDNS)
210 82.114.73.133 82.114.73.133 阿尔巴尼亚
211 82.114.73.134 82.114.73.134 阿尔巴尼亚 DNS服务器
212 82.114.73.135 82.114.76.173 阿尔巴尼亚
213 82.114.76.174 82.114.76.174 阿尔巴尼亚 DNS服务器(public-dns.tk)
214 82.114.76.175 82.114.76.233 阿尔巴尼亚
215 82.114.76.234 82.114.76.234 阿尔巴尼亚 DNS服务器(public-dns.tk)
216 82.114.76.235 82.114.76.237 阿尔巴尼亚
217 82.114.76.238 82.114.76.238 阿尔巴尼亚 DNS服务器(public-dns.tk)
218 82.114.76.239 82.114.81.233 阿尔巴尼亚
219 82.114.81.234 82.114.81.234 阿尔巴尼亚 DNS服务器
220 82.114.81.235 82.114.81.243 阿尔巴尼亚
221 82.114.81.244 82.114.81.244 阿尔巴尼亚 DNS服务器
222 82.114.81.245 82.114.86.173 阿尔巴尼亚
223 82.114.86.174 82.114.86.174 阿尔巴尼亚 DNS服务器(PublicDNS)
224 82.114.86.175 82.114.86.192 阿尔巴尼亚
225 82.114.86.193 82.114.86.193 阿尔巴尼亚 DNS服务器(PublicDNS)
226 82.114.86.194 82.114.87.25 阿尔巴尼亚
227 82.114.87.26 82.114.87.26 阿尔巴尼亚 DNS服务器(PublicDNS)
228 82.114.87.27 82.114.87.72 阿尔巴尼亚
229 82.114.87.73 82.114.87.74 阿尔巴尼亚 DNS服务器(PublicDNS)
230 82.114.87.75 82.114.87.75 阿尔巴尼亚
231 82.114.87.76 82.114.87.78 阿尔巴尼亚 DNS服务器(PublicDNS)
232 82.114.87.79 82.114.87.98 阿尔巴尼亚
233 82.114.87.99 82.114.87.99 阿尔巴尼亚 DNS服务器(PublicDNS)
234 82.114.87.100 82.114.88.200 阿尔巴尼亚
235 82.114.88.201 82.114.88.201 阿尔巴尼亚 DNS服务器
236 82.114.88.202 82.114.89.200 阿尔巴尼亚
237 82.114.89.201 82.114.89.201 阿尔巴尼亚 DNS服务器(public-dns.tk)
238 82.114.89.202 82.114.90.117 阿尔巴尼亚
239 82.114.90.118 82.114.90.118 阿尔巴尼亚 DNS服务器(public-dns.tk)
240 82.114.90.119 82.114.90.121 阿尔巴尼亚
241 82.114.90.122 82.114.90.122 阿尔巴尼亚 DNS服务器(public-dns.tk)
242 82.114.90.123 82.114.91.153 阿尔巴尼亚
243 82.114.91.154 82.114.91.154 阿尔巴尼亚 DNS服务器(public-dns.tk)
244 82.114.91.155 82.114.91.192 阿尔巴尼亚
245 82.114.91.193 82.114.91.193 阿尔巴尼亚 DNS服务器
246 82.114.91.194 82.114.91.196 阿尔巴尼亚
247 82.114.91.197 82.114.91.197 阿尔巴尼亚 DNS服务器
248 82.114.91.198 82.114.92.108 阿尔巴尼亚
249 82.114.92.109 82.114.92.109 阿尔巴尼亚 DNS服务器
250 82.114.92.110 82.114.92.157 阿尔巴尼亚
251 82.114.92.158 82.114.92.158 阿尔巴尼亚 DNS服务器
252 82.114.92.159 82.114.92.225 阿尔巴尼亚
253 82.114.92.226 82.114.92.226 阿尔巴尼亚 DNS服务器(PublicDNS)
254 82.114.92.227 82.114.93.67 阿尔巴尼亚
255 82.114.93.68 82.114.93.68 阿尔巴尼亚 DNS服务器
256 82.114.93.69 82.114.94.181 阿尔巴尼亚
257 82.114.94.182 82.114.94.182 阿尔巴尼亚 DNS服务器(PublicDNS)
258 82.114.94.183 82.114.95.170 阿尔巴尼亚
259 82.114.95.171 82.114.95.171 阿尔巴尼亚 DNS服务器
260 82.114.95.172 82.114.95.255 阿尔巴尼亚
261 84.20.64.0 84.20.68.181 阿尔巴尼亚
262 84.20.68.182 84.20.68.182 阿尔巴尼亚 DNS服务器(public-dns.tk)
263 84.20.68.183 84.20.89.112 阿尔巴尼亚
264 84.20.89.113 84.20.89.113 阿尔巴尼亚 DNS服务器(PublicDNS)
265 84.20.89.114 84.20.92.145 阿尔巴尼亚
266 84.20.92.146 84.20.92.146 阿尔巴尼亚 DNS服务器
267 84.20.92.147 84.20.95.255 阿尔巴尼亚
268 91.187.96.0 91.187.127.255 阿尔巴尼亚
269 91.210.136.0 91.210.139.255 阿尔巴尼亚
270 91.226.220.0 91.226.220.249 阿尔巴尼亚
271 91.226.220.250 91.226.220.250 阿尔巴尼亚 DNS服务器(public-dns.tk)
272 91.226.220.251 91.226.220.253 阿尔巴尼亚
273 91.226.220.254 91.226.220.254 阿尔巴尼亚 DNS服务器(PublicDNS)
274 91.226.220.255 91.226.220.255 阿尔巴尼亚
275 91.230.254.0 91.230.255.255 阿尔巴尼亚
276 92.60.16.0 92.60.31.255 阿尔巴尼亚
277 93.90.64.0 93.90.79.255 阿尔巴尼亚
278 93.159.192.0 93.159.192.92 阿尔巴尼亚
279 93.159.192.93 93.159.192.93 阿尔巴尼亚 DNS服务器
280 93.159.192.94 93.159.192.136 阿尔巴尼亚
281 93.159.192.137 93.159.192.137 阿尔巴尼亚 DNS服务器(public-dns.tk)
282 93.159.192.138 93.159.192.138 阿尔巴尼亚 DNS服务器
283 93.159.192.139 93.159.192.140 阿尔巴尼亚
284 93.159.192.141 93.159.192.141 阿尔巴尼亚 DNS服务器(public-dns.tk)
285 93.159.192.142 93.159.192.144 阿尔巴尼亚
286 93.159.192.145 93.159.192.145 阿尔巴尼亚 DNS服务器(public-dns.tk)
287 93.159.192.146 93.159.192.160 阿尔巴尼亚
288 93.159.192.161 93.159.192.161 阿尔巴尼亚 DNS服务器(public-dns.tk)
289 93.159.192.162 93.159.192.229 阿尔巴尼亚
290 93.159.192.230 93.159.192.230 阿尔巴尼亚 DNS服务器(public-dns.tk)
291 93.159.192.231 93.159.192.239 阿尔巴尼亚
292 93.159.192.240 93.159.192.240 阿尔巴尼亚 DNS服务器(public-dns.tk)
293 93.159.192.241 93.159.192.251 阿尔巴尼亚
294 93.159.192.252 93.159.192.252 阿尔巴尼亚 DNS服务器(public-dns.tk)
295 93.159.192.253 93.159.194.61 阿尔巴尼亚
296 93.159.194.62 93.159.194.62 阿尔巴尼亚 DNS服务器
297 93.159.194.63 93.159.199.255 阿尔巴尼亚
298 94.125.112.0 94.125.119.255 阿尔巴尼亚
299 95.107.128.0 95.107.183.9 阿尔巴尼亚
300 95.107.183.10 95.107.183.10 阿尔巴尼亚 DNS服务器(PublicDNS)
301 95.107.183.11 95.107.255.255 阿尔巴尼亚
302 109.69.0.0 109.69.0.47 阿尔巴尼亚
303 109.69.0.48 109.69.0.48 阿尔巴尼亚 DNS服务器
304 109.69.0.49 109.69.0.89 阿尔巴尼亚
305 109.69.0.90 109.69.0.90 阿尔巴尼亚 DNS服务器
306 109.69.0.91 109.69.0.137 阿尔巴尼亚
307 109.69.0.138 109.69.0.138 阿尔巴尼亚 DNS服务器
308 109.69.0.139 109.69.0.146 阿尔巴尼亚
309 109.69.0.147 109.69.0.147 阿尔巴尼亚 DNS服务器
310 109.69.0.148 109.69.0.159 阿尔巴尼亚
311 109.69.0.160 109.69.0.160 阿尔巴尼亚 DNS服务器
312 109.69.0.161 109.69.0.212 阿尔巴尼亚
313 109.69.0.213 109.69.0.213 阿尔巴尼亚 DNS服务器
314 109.69.0.214 109.69.1.24 阿尔巴尼亚
315 109.69.1.25 109.69.1.25 阿尔巴尼亚 DNS服务器
316 109.69.1.26 109.69.1.103 阿尔巴尼亚
317 109.69.1.104 109.69.1.104 阿尔巴尼亚 DNS服务器
318 109.69.1.105 109.69.1.237 阿尔巴尼亚
319 109.69.1.238 109.69.1.238 阿尔巴尼亚 DNS服务器(public-dns.tk)
320 109.69.1.239 109.69.2.20 阿尔巴尼亚
321 109.69.2.21 109.69.2.21 阿尔巴尼亚 DNS服务器(PublicDNS)
322 109.69.2.22 109.69.2.28 阿尔巴尼亚
323 109.69.2.29 109.69.2.29 阿尔巴尼亚 DNS服务器(public-dns.tk)
324 109.69.2.30 109.69.2.34 阿尔巴尼亚
325 109.69.2.35 109.69.2.35 阿尔巴尼亚 DNS服务器
326 109.69.2.36 109.69.2.47 阿尔巴尼亚
327 109.69.2.48 109.69.2.48 阿尔巴尼亚 DNS服务器(PublicDNS)
328 109.69.2.49 109.69.2.76 阿尔巴尼亚
329 109.69.2.77 109.69.2.77 阿尔巴尼亚 DNS服务器(PublicDNS)
330 109.69.2.78 109.69.2.209 阿尔巴尼亚
331 109.69.2.210 109.69.2.210 阿尔巴尼亚 DNS服务器
332 109.69.2.211 109.69.4.187 阿尔巴尼亚
333 109.69.4.188 109.69.4.188 阿尔巴尼亚 DNS服务器
334 109.69.4.189 109.69.6.203 阿尔巴尼亚
335 109.69.6.204 109.69.6.204 阿尔巴尼亚 DNS服务器(PublicDNS)
336 109.69.6.205 109.69.7.255 阿尔巴尼亚
337 109.69.160.0 109.69.160.70 阿尔巴尼亚
338 109.69.160.71 109.69.160.72 阿尔巴尼亚 DNS服务器
339 109.69.160.73 109.69.160.96 阿尔巴尼亚
340 109.69.160.97 109.69.160.97 阿尔巴尼亚 DNS服务器
341 109.69.160.98 109.69.160.120 阿尔巴尼亚
342 109.69.160.121 109.69.160.121 阿尔巴尼亚 DNS服务器
343 109.69.160.122 109.69.160.133 阿尔巴尼亚
344 109.69.160.134 109.69.160.134 阿尔巴尼亚 DNS服务器
345 109.69.160.135 109.69.160.138 阿尔巴尼亚
346 109.69.160.139 109.69.160.139 阿尔巴尼亚 DNS服务器
347 109.69.160.140 109.69.160.145 阿尔巴尼亚
348 109.69.160.146 109.69.160.148 阿尔巴尼亚 DNS服务器
349 109.69.160.149 109.69.167.255 阿尔巴尼亚
350 109.104.128.0 109.104.129.117 阿尔巴尼亚
351 109.104.129.118 109.104.129.118 阿尔巴尼亚 DNS服务器
352 109.104.129.119 109.104.129.129 阿尔巴尼亚
353 109.104.129.130 109.104.129.130 阿尔巴尼亚 DNS服务器
354 109.104.129.131 109.104.132.217 阿尔巴尼亚
355 109.104.132.218 109.104.132.218 阿尔巴尼亚 DNS服务器(public-dns.tk)
356 109.104.132.219 109.104.133.18 阿尔巴尼亚
357 109.104.133.19 109.104.133.19 阿尔巴尼亚 DNS服务器
358 109.104.133.20 109.104.133.20 阿尔巴尼亚
359 109.104.133.21 109.104.133.21 阿尔巴尼亚 DNS服务器
360 109.104.133.22 109.104.159.255 阿尔巴尼亚
361 109.234.232.0 109.234.239.255 阿尔巴尼亚
362 109.236.32.0 109.236.47.255 阿尔巴尼亚
363 130.0.24.0 130.0.25.17 阿尔巴尼亚
364 130.0.25.18 130.0.25.18 阿尔巴尼亚 DNS服务器(PublicDNS)
365 130.0.25.19 130.0.25.114 阿尔巴尼亚
366 130.0.25.115 130.0.25.115 阿尔巴尼亚 DNS服务器(PublicDNS)
367 130.0.25.116 130.0.25.249 阿尔巴尼亚
368 130.0.25.250 130.0.25.250 阿尔巴尼亚 DNS服务器
369 130.0.25.251 130.0.26.16 阿尔巴尼亚
370 130.0.26.17 130.0.26.17 阿尔巴尼亚 DNS服务器
371 130.0.26.18 130.0.31.241 阿尔巴尼亚
372 130.0.31.242 130.0.31.242 阿尔巴尼亚 DNS服务器
373 130.0.31.243 130.0.31.255 阿尔巴尼亚
374 134.0.32.0 134.0.34.17 阿尔巴尼亚
375 134.0.34.18 134.0.34.18 阿尔巴尼亚 DNS服务器(PublicDNS)
376 134.0.34.19 134.0.34.109 阿尔巴尼亚
377 134.0.34.110 134.0.34.110 阿尔巴尼亚 DNS服务器(public-dns.tk)
378 134.0.34.111 134.0.63.255 阿尔巴尼亚
379 141.8.200.0 141.8.207.255 阿尔巴尼亚
380 146.0.16.0 146.0.16.152 阿尔巴尼亚
381 146.0.16.153 146.0.16.153 阿尔巴尼亚 DNS服务器
382 146.0.16.154 146.0.16.192 阿尔巴尼亚
383 146.0.16.193 146.0.16.193 阿尔巴尼亚 DNS服务器
384 146.0.16.194 146.0.23.255 阿尔巴尼亚
385 178.132.216.0 178.132.216.9 阿尔巴尼亚
386 178.132.216.10 178.132.216.10 阿尔巴尼亚 DNS服务器(PublicDNS)
387 178.132.216.11 178.132.216.24 阿尔巴尼亚
388 178.132.216.25 178.132.216.25 阿尔巴尼亚 DNS服务器(PublicDNS)
389 178.132.216.26 178.132.217.125 阿尔巴尼亚
390 178.132.217.126 178.132.217.126 阿尔巴尼亚 DNS服务器(public-dns.tk)
391 178.132.217.127 178.132.217.241 阿尔巴尼亚
392 178.132.217.242 178.132.217.242 阿尔巴尼亚 DNS服务器(public-dns.tk)
393 178.132.217.243 178.132.218.109 阿尔巴尼亚
394 178.132.218.110 178.132.218.110 阿尔巴尼亚 DNS服务器
395 178.132.218.111 178.132.223.255 阿尔巴尼亚
396 185.9.44.0 185.9.47.255 阿尔巴尼亚
397 185.18.40.0 185.18.43.255 阿尔巴尼亚
398 185.30.144.0 185.30.147.255 阿尔巴尼亚
399 185.32.20.0 185.32.20.61 阿尔巴尼亚
400 185.32.20.62 185.32.20.62 阿尔巴尼亚 DNS服务器
401 185.32.20.63 185.32.20.194 阿尔巴尼亚
402 185.32.20.195 185.32.20.197 阿尔巴尼亚 DNS服务器(PublicDNS)
403 185.32.20.198 185.32.23.255 阿尔巴尼亚
404 185.33.32.202 185.33.32.202 阿尔巴尼亚 DNS服务器(public-dns.tk)
405 185.33.33.15 185.33.33.15 阿尔巴尼亚 DNS服务器(public-dns.tk)
406 185.33.33.69 185.33.33.69 阿尔巴尼亚 DNS服务器(public-dns.tk)
407 185.33.33.111 185.33.33.111 阿尔巴尼亚 DNS服务器
408 185.33.34.42 185.33.34.42 阿尔巴尼亚 DNS服务器(public-dns.tk)
409 185.33.34.48 185.33.34.48 阿尔巴尼亚 DNS服务器(PublicDNS)
410 185.33.34.50 185.33.34.50 阿尔巴尼亚 DNS服务器(public-dns.tk)
411 185.33.34.54 185.33.34.54 阿尔巴尼亚 DNS服务器(PublicDNS)
412 185.38.193.10 185.38.193.11 阿尔巴尼亚 DNS服务器(public-dns.tk)
413 188.164.216.0 188.164.223.255 阿尔巴尼亚
414 193.254.1.0 193.254.3.255 阿尔巴尼亚
415 194.1.149.0 194.1.149.255 阿尔巴尼亚
416 213.207.32.0 213.207.33.58 阿尔巴尼亚
417 213.207.33.59 213.207.33.59 阿尔巴尼亚 DNS服务器(public-dns.tk)
418 213.207.33.60 213.207.45.217 阿尔巴尼亚
419 213.207.45.218 213.207.45.218 阿尔巴尼亚 DNS服务器
420 213.207.45.219 213.207.45.228 阿尔巴尼亚
421 213.207.45.229 213.207.45.229 阿尔巴尼亚 DNS服务器(PublicDNS)
422 213.207.45.230 213.207.45.241 阿尔巴尼亚
423 213.207.45.242 213.207.45.242 阿尔巴尼亚 DNS服务器(PublicDNS)
424 213.207.45.243 213.207.45.251 阿尔巴尼亚
425 213.207.45.252 213.207.45.252 阿尔巴尼亚 DNS服务器(PublicDNS)
426 213.207.45.253 213.207.46.217 阿尔巴尼亚
427 213.207.46.218 213.207.46.218 阿尔巴尼亚 DNS服务器
428 213.207.46.219 213.207.46.219 阿尔巴尼亚
429 213.207.46.220 213.207.46.220 阿尔巴尼亚 DNS服务器
430 213.207.46.221 213.207.47.69 阿尔巴尼亚
431 213.207.47.70 213.207.47.70 阿尔巴尼亚 DNS服务器
432 213.207.47.71 213.207.52.1 阿尔巴尼亚
433 213.207.52.2 213.207.52.2 阿尔巴尼亚 DNS服务器
434 213.207.52.3 213.207.52.81 阿尔巴尼亚
435 213.207.52.82 213.207.52.82 阿尔巴尼亚 DNS服务器
436 213.207.52.83 213.207.63.255 阿尔巴尼亚
437 217.21.144.0 217.21.145.97 阿尔巴尼亚
438 217.21.145.98 217.21.145.98 阿尔巴尼亚 DNS服务器(public-dns.tk)
439 217.21.145.99 217.21.146.181 阿尔巴尼亚
440 217.21.146.182 217.21.146.182 阿尔巴尼亚 DNS服务器
441 217.21.146.183 217.21.146.208 阿尔巴尼亚
442 217.21.146.209 217.21.146.209 阿尔巴尼亚 DNS服务器(public-dns.tk)
443 217.21.146.210 217.21.146.225 阿尔巴尼亚
444 217.21.146.226 217.21.146.226 阿尔巴尼亚 DNS服务器(public-dns.tk)
445 217.21.146.227 217.21.159.255 阿尔巴尼亚
446 217.24.240.0 217.24.241.130 阿尔巴尼亚
447 217.24.241.131 217.24.241.131 阿尔巴尼亚 DNS服务器
448 217.24.241.132 217.24.241.134 阿尔巴尼亚
449 217.24.241.135 217.24.241.135 阿尔巴尼亚 DNS服务器
450 217.24.241.136 217.24.242.113 阿尔巴尼亚
451 217.24.242.114 217.24.242.114 阿尔巴尼亚 DNS服务器(public-dns.tk)
452 217.24.242.115 217.24.251.68 阿尔巴尼亚
453 217.24.251.69 217.24.251.69 阿尔巴尼亚 DNS服务器
454 217.24.251.70 217.24.253.137 阿尔巴尼亚
455 217.24.253.138 217.24.253.138 阿尔巴尼亚 DNS服务器
456 217.24.253.139 217.24.253.153 阿尔巴尼亚
457 217.24.253.154 217.24.253.154 阿尔巴尼亚 DNS服务器
458 217.24.253.155 217.24.254.86 阿尔巴尼亚
459 217.24.254.87 217.24.254.87 阿尔巴尼亚 DNS服务器
460 217.24.254.88 217.24.254.89 阿尔巴尼亚
461 217.24.254.90 217.24.254.90 阿尔巴尼亚 DNS服务器(PublicDNS)
462 217.24.254.91 217.24.254.94 阿尔巴尼亚 DNS服务器
463 217.24.254.95 217.24.254.221 阿尔巴尼亚
464 217.24.254.222 217.24.254.222 阿尔巴尼亚 DNS服务器(PublicDNS)
465 217.24.254.223 217.24.255.133 阿尔巴尼亚
466 217.24.255.134 217.24.255.134 阿尔巴尼亚 DNS服务器(PublicDNS)
467 217.24.255.135 217.24.255.255 阿尔巴尼亚
468 217.73.128.0 217.73.130.143 阿尔巴尼亚
469 217.73.130.144 217.73.130.144 阿尔巴尼亚 DNS服务器(PublicDNS)
470 217.73.130.145 217.73.143.255 阿尔巴尼亚