ip地址查询

阿塞拜疆IP地址列表

在下面输入您要查询IP地址段范围的地理位置,点击查询

请输入地理位置:
最多只能列出前1000条IP信息,更详细的ip列表信息请用上边的查询按钮进入
序号 IP 起始地址 IP 结束地址 所在位置信息 电子地图
1 5.10.240.0 5.10.255.255 阿塞拜疆
2 5.44.32.0 5.44.39.255 阿塞拜疆
3 5.133.224.0 5.133.239.255 阿塞拜疆
4 5.134.48.0 5.134.63.255 阿塞拜疆
5 5.178.0.0 5.178.15.255 阿塞拜疆
6 5.191.0.0 5.191.255.255 阿塞拜疆
7 5.197.0.0 5.197.255.255 阿塞拜疆
8 5.250.192.0 5.250.223.255 阿塞拜疆
9 31.170.224.0 31.171.127.255 阿塞拜疆
10 37.26.0.0 37.26.63.255 阿塞拜疆
11 37.32.64.0 37.32.79.255 阿塞拜疆
12 37.61.0.0 37.61.127.255 阿塞拜疆
13 37.72.128.0 37.72.143.255 阿塞拜疆
14 37.114.128.0 37.114.191.255 阿塞拜疆
15 37.128.200.0 37.128.207.255 阿塞拜疆
16 46.18.64.0 46.18.71.255 阿塞拜疆
17 46.22.224.0 46.22.239.255 阿塞拜疆
18 46.23.96.0 46.23.111.255 阿塞拜疆
19 46.32.160.0 46.32.191.255 阿塞拜疆
20 46.228.176.0 46.228.191.255 阿塞拜疆
21 57.88.16.0 57.88.31.255 阿塞拜疆 国际航空电讯集团公司(SITA)
22 62.212.224.0 62.212.255.255 阿塞拜疆
23 62.217.128.0 62.217.159.255 阿塞拜疆
24 77.81.56.0 77.81.63.255 阿塞拜疆
25 77.81.248.0 77.81.255.255 阿塞拜疆
26 77.244.112.0 77.244.127.255 阿塞拜疆
27 78.109.48.0 78.109.55.255 阿塞拜疆
28 78.111.48.0 78.111.63.255 阿塞拜疆
29 80.69.48.0 80.69.63.255 阿塞拜疆
30 81.17.80.0 81.17.95.255 阿塞拜疆
31 81.21.80.0 81.21.95.255 阿塞拜疆
32 82.194.0.0 82.194.31.255 阿塞拜疆
33 85.132.0.0 85.132.89.255 阿塞拜疆
34 85.132.90.0 85.132.90.255 阿塞拜疆 Delta Telecom Ltd
35 85.132.91.0 85.132.127.255 阿塞拜疆
36 85.158.144.0 85.158.151.255 阿塞拜疆
37 88.151.192.0 88.151.199.255 阿塞拜疆
38 89.37.16.0 89.37.23.255 阿塞拜疆
39 89.37.32.0 89.37.39.255 阿塞拜疆
40 89.41.0.0 89.41.7.255 阿塞拜疆
41 89.147.192.0 89.147.255.255 阿塞拜疆
42 89.219.36.0 89.219.63.255 阿塞拜疆
43 89.219.132.0 89.219.133.255 阿塞拜疆
44 89.219.155.0 89.219.160.255 阿塞拜疆
45 89.219.163.0 89.219.167.255 阿塞拜疆
46 89.219.169.0 89.219.191.255 阿塞拜疆
47 91.108.20.0 91.108.23.255 阿塞拜疆 Telegram
48 91.135.240.0 91.135.255.255 阿塞拜疆
49 91.191.192.0 91.191.207.255 阿塞拜疆
50 91.235.116.0 91.235.119.255 阿塞拜疆
51 91.242.0.0 91.242.31.255 阿塞拜疆
52 92.39.80.0 92.39.95.255 阿塞拜疆
53 93.88.80.0 93.88.95.255 阿塞拜疆
54 93.184.224.0 93.184.231.255 阿塞拜疆 巴库市Ultel控股有限公司
55 93.184.232.0 93.184.239.255 阿塞拜疆
56 94.20.0.0 94.20.255.255 阿塞拜疆
57 95.86.128.0 95.86.191.255 阿塞拜疆
58 109.127.0.0 109.127.63.255 阿塞拜疆
59 109.205.160.0 109.205.167.255 阿塞拜疆
60 109.205.208.0 109.205.215.255 阿塞拜疆
61 109.235.192.0 109.235.199.255 阿塞拜疆
62 109.237.112.0 109.237.127.255 阿塞拜疆
63 109.239.16.0 109.239.31.255 阿塞拜疆
64 129.230.200.0 129.230.200.255 阿塞拜疆
65 130.0.8.0 130.0.15.255 阿塞拜疆
66 131.117.128.0 131.117.143.255 阿塞拜疆
67 134.19.208.0 134.19.223.255 阿塞拜疆
68 149.126.112.0 149.126.127.255 阿塞拜疆
69 149.255.144.0 149.255.159.255 阿塞拜疆
70 158.181.32.0 158.181.47.255 阿塞拜疆
71 164.215.96.0 164.215.103.255 阿塞拜疆
72 176.28.80.0 176.28.87.255 阿塞拜疆
73 178.76.0.0 178.76.63.255 阿塞拜疆
74 178.171.46.0 178.171.47.255 阿塞拜疆
75 178.237.64.0 178.237.79.255 阿塞拜疆
76 185.12.16.0 185.12.19.255 阿塞拜疆
77 185.18.244.0 185.18.247.255 阿塞拜疆
78 185.26.184.0 185.26.187.255 阿塞拜疆
79 185.30.88.0 185.30.91.255 阿塞拜疆
80 185.32.44.0 185.32.47.255 阿塞拜疆
81 185.34.72.0 185.34.75.255 阿塞拜疆
82 185.34.100.0 185.34.103.255 阿塞拜疆
83 185.36.200.0 185.36.203.255 阿塞拜疆
84 185.40.32.0 185.40.35.255 阿塞拜疆
85 185.40.156.0 185.40.159.255 阿塞拜疆
86 185.40.176.0 185.40.179.255 阿塞拜疆
87 185.41.200.0 185.41.203.255 阿塞拜疆
88 185.43.188.0 185.43.191.255 阿塞拜疆
89 185.47.4.0 185.47.7.255 阿塞拜疆
90 185.52.128.0 185.52.131.255 阿塞拜疆
91 185.55.36.0 185.55.39.255 阿塞拜疆
92 185.80.172.0 185.80.175.255 阿塞拜疆
93 185.81.80.0 185.81.87.255 阿塞拜疆
94 185.81.216.0 185.81.219.255 阿塞拜疆
95 185.83.124.0 185.83.127.255 阿塞拜疆
96 185.91.208.0 185.91.211.255 阿塞拜疆
97 185.92.224.0 185.92.227.255 阿塞拜疆
98 185.96.124.0 185.96.127.255 阿塞拜疆
99 185.105.196.0 185.105.199.255 阿塞拜疆
100 185.112.192.0 185.112.195.255 阿塞拜疆
101 185.118.48.0 185.118.51.255 阿塞拜疆
102 185.129.0.0 185.129.3.255 阿塞拜疆
103 185.129.92.0 185.129.95.255 阿塞拜疆
104 185.138.12.0 185.138.15.255 阿塞拜疆
105 185.143.196.0 185.143.199.255 阿塞拜疆
106 185.146.112.0 185.146.115.255 阿塞拜疆
107 185.147.24.0 185.147.24.255 阿塞拜疆
108 185.161.224.0 185.161.227.255 阿塞拜疆
109 185.162.136.0 185.162.139.255 阿塞拜疆
110 185.193.132.0 185.193.135.255 阿塞拜疆
111 185.220.180.0 185.220.183.255 阿塞拜疆
112 185.222.92.0 185.222.95.255 阿塞拜疆
113 185.233.180.0 185.233.183.255 阿塞拜疆
114 188.64.8.0 188.64.15.255 阿塞拜疆
115 188.72.128.0 188.72.191.255 阿塞拜疆
116 188.227.208.0 188.227.223.255 阿塞拜疆
117 188.253.128.0 188.253.255.255 阿塞拜疆
118 192.23.156.0 192.23.156.255 阿塞拜疆
119 194.135.152.0 194.135.191.255 阿塞拜疆
120 212.47.128.0 212.47.159.255 阿塞拜疆
121 213.154.0.0 213.154.31.255 阿塞拜疆
122 213.172.64.0 213.172.95.255 阿塞拜疆
123 217.14.96.0 217.14.111.255 阿塞拜疆
124 217.25.16.0 217.25.31.255 阿塞拜疆
125 217.64.16.0 217.64.31.255 阿塞拜疆
126 217.168.176.0 217.168.191.255 阿塞拜疆