ip地址查询

阿塞拜疆IP地址列表

在下面输入您要查询IP地址段范围的地理位置,点击查询

请输入地理位置:
最多只能列出前1000条IP信息,更详细的ip列表信息请用上边的查询按钮进入
序号 IP 起始地址 IP 结束地址 所在位置信息 电子地图
1 5.10.240.0 5.10.255.255 阿塞拜疆
2 5.44.32.0 5.44.39.255 阿塞拜疆
3 5.133.224.0 5.133.239.255 阿塞拜疆
4 5.134.48.0 5.134.63.255 阿塞拜疆
5 5.178.0.0 5.178.15.255 阿塞拜疆
6 5.191.0.0 5.191.255.255 阿塞拜疆
7 5.197.0.0 5.197.255.255 阿塞拜疆
8 5.250.192.0 5.250.223.255 阿塞拜疆
9 31.170.224.0 31.171.127.255 阿塞拜疆
10 37.26.0.0 37.26.63.255 阿塞拜疆
11 37.32.64.0 37.32.79.255 阿塞拜疆
12 37.61.0.0 37.61.127.255 阿塞拜疆
13 37.72.128.0 37.72.143.255 阿塞拜疆
14 37.114.128.0 37.114.191.255 阿塞拜疆
15 37.128.200.0 37.128.207.255 阿塞拜疆
16 46.18.64.0 46.18.71.255 阿塞拜疆
17 46.22.224.0 46.22.239.255 阿塞拜疆
18 46.23.96.0 46.23.111.255 阿塞拜疆
19 46.32.160.0 46.32.191.255 阿塞拜疆
20 62.212.224.0 62.212.255.255 阿塞拜疆
21 62.217.128.0 62.217.159.255 阿塞拜疆
22 77.244.112.0 77.244.127.255 阿塞拜疆
23 78.109.48.0 78.109.55.255 阿塞拜疆
24 78.111.48.0 78.111.63.255 阿塞拜疆
25 80.69.48.0 80.69.63.255 阿塞拜疆
26 81.17.80.0 81.17.95.255 阿塞拜疆
27 81.21.80.0 81.21.95.255 阿塞拜疆
28 82.194.0.0 82.194.31.255 阿塞拜疆
29 85.132.0.0 85.132.89.255 阿塞拜疆
30 85.132.90.0 85.132.90.255 阿塞拜疆 Delta Telecom Ltd
31 85.132.91.0 85.132.127.255 阿塞拜疆
32 85.158.144.0 85.158.151.255 阿塞拜疆
33 88.151.192.0 88.151.199.255 阿塞拜疆
34 89.147.192.0 89.147.255.255 阿塞拜疆
35 91.135.240.0 91.135.255.255 阿塞拜疆
36 91.191.192.0 91.191.207.255 阿塞拜疆
37 91.235.116.0 91.235.119.255 阿塞拜疆
38 91.242.0.0 91.242.31.255 阿塞拜疆
39 92.39.80.0 92.39.95.255 阿塞拜疆
40 93.88.80.0 93.88.95.255 阿塞拜疆
41 93.184.224.0 93.184.231.255 阿塞拜疆 巴库市Ultel控股有限公司
42 93.184.232.0 93.184.239.255 阿塞拜疆
43 94.20.0.0 94.20.255.255 阿塞拜疆
44 95.86.128.0 95.86.191.255 阿塞拜疆
45 109.127.0.0 109.127.63.255 阿塞拜疆
46 109.205.160.0 109.205.167.255 阿塞拜疆
47 109.205.208.0 109.205.215.255 阿塞拜疆
48 109.235.192.0 109.235.199.255 阿塞拜疆
49 109.237.112.0 109.237.127.255 阿塞拜疆
50 109.239.16.0 109.239.31.255 阿塞拜疆
51 130.0.8.0 130.0.15.255 阿塞拜疆
52 131.117.128.0 131.117.143.255 阿塞拜疆
53 134.19.208.0 134.19.223.255 阿塞拜疆
54 149.126.112.0 149.126.127.255 阿塞拜疆
55 149.255.144.0 149.255.159.255 阿塞拜疆
56 158.181.32.0 158.181.47.255 阿塞拜疆
57 164.215.96.0 164.215.103.255 阿塞拜疆
58 176.28.80.0 176.28.87.255 阿塞拜疆
59 178.76.0.0 178.76.63.255 阿塞拜疆
60 178.237.64.0 178.237.79.255 阿塞拜疆
61 185.12.16.0 185.12.19.255 阿塞拜疆
62 185.18.244.0 185.18.247.255 阿塞拜疆
63 185.26.184.0 185.26.187.255 阿塞拜疆
64 185.30.88.0 185.30.91.255 阿塞拜疆
65 185.32.44.0 185.32.47.255 阿塞拜疆
66 188.64.8.0 188.64.15.255 阿塞拜疆
67 188.72.128.0 188.72.191.255 阿塞拜疆
68 188.227.208.0 188.227.223.255 阿塞拜疆
69 188.253.128.0 188.253.255.255 阿塞拜疆
70 212.47.128.0 212.47.159.255 阿塞拜疆
71 213.154.0.0 213.154.31.255 阿塞拜疆
72 213.172.64.0 213.172.95.255 阿塞拜疆
73 217.14.96.0 217.14.111.255 阿塞拜疆
74 217.25.16.0 217.25.31.255 阿塞拜疆
75 217.64.16.0 217.64.31.255 阿塞拜疆
76 217.168.176.0 217.168.191.255 阿塞拜疆