ip地址查询

巴巴多斯IP地址列表

在下面输入您要查询IP地址段范围的地理位置,点击查询

请输入地理位置:
最多只能列出前1000条IP信息,更详细的ip列表信息请用上边的查询按钮进入
序号 IP 起始地址 IP 结束地址 所在位置信息 电子地图
1 57.91.16.0 57.91.31.255 巴巴多斯 国际航空电讯集团公司(SITA)
2 64.119.192.0 64.119.207.255 巴巴多斯
3 65.48.128.0 65.48.169.255 巴巴多斯
4 65.48.174.0 65.48.214.255 巴巴多斯
5 65.48.221.0 65.48.255.255 巴巴多斯
6 66.249.145.0 66.249.145.255 巴巴多斯 Digicel
7 66.249.150.0 66.249.150.255 巴巴多斯 Digicel
8 69.73.192.0 69.73.255.255 巴巴多斯
9 69.80.0.0 69.80.1.255 巴巴多斯
10 69.80.46.0 69.80.63.255 巴巴多斯
11 72.22.128.0 72.22.159.255 巴巴多斯
12 72.51.64.0 72.51.124.255 巴巴多斯
13 162.212.13.0 162.212.13.255 巴巴多斯
14 192.65.160.0 192.65.167.255 巴巴多斯
15 192.171.120.0 192.171.127.255 巴巴多斯
16 192.214.112.0 192.214.127.255 巴巴多斯
17 192.235.48.0 192.235.63.255 巴巴多斯
18 196.1.160.0 196.1.175.255 巴巴多斯
19 196.3.192.0 196.3.223.255 巴巴多斯
20 198.56.60.0 198.56.63.255 巴巴多斯
21 198.245.160.0 198.245.160.255 巴巴多斯
22 198.246.229.0 198.246.230.255 巴巴多斯
23 199.7.112.0 199.7.119.255 巴巴多斯
24 199.47.52.0 199.47.55.255 巴巴多斯
25 199.58.152.0 199.58.155.255 巴巴多斯
26 199.254.104.0 199.254.111.255 巴巴多斯
27 200.50.64.0 200.50.76.255 巴巴多斯
28 200.50.78.0 200.50.88.255 巴巴多斯
29 200.50.91.0 200.50.95.255 巴巴多斯
30 200.50.128.0 200.50.143.255 巴巴多斯
31 205.214.192.0 205.214.202.255 巴巴多斯
32 205.214.205.0 205.214.214.255 巴巴多斯
33 205.214.217.0 205.214.223.255 巴巴多斯
34 216.110.96.0 216.110.127.255 巴巴多斯