ip地址查询

保加利亚IP地址列表

在下面输入您要查询IP地址段范围的地理位置,点击查询

请输入地理位置:
最多只能列出前1000条IP信息,更详细的ip列表信息请用上边的查询按钮进入
序号 IP 起始地址 IP 结束地址 所在位置信息 电子地图
1 5.32.128.0 5.32.135.255 保加利亚
2 5.53.128.0 5.53.255.255 保加利亚
3 5.61.96.0 5.61.111.255 保加利亚
4 5.104.160.0 5.104.191.255 保加利亚
5 31.13.192.0 31.13.255.255 保加利亚
6 31.41.16.0 31.41.23.255 保加利亚
7 31.211.128.0 31.211.159.255 保加利亚
8 37.60.136.0 37.60.143.255 保加利亚
9 37.63.0.0 37.63.127.255 保加利亚
10 37.130.240.0 37.130.247.255 保加利亚
11 37.143.192.0 37.143.255.255 保加利亚
12 37.157.136.0 37.157.143.255 保加利亚
13 37.157.160.0 37.157.191.255 保加利亚
14 37.209.168.0 37.209.175.255 保加利亚
15 46.10.0.0 46.10.255.255 保加利亚
16 46.16.192.0 46.16.199.255 保加利亚
17 46.35.160.0 46.35.191.255 保加利亚
18 46.40.64.0 46.40.127.255 保加利亚
19 46.47.64.0 46.47.127.255 保加利亚
20 46.55.128.0 46.55.255.255 保加利亚
21 46.229.192.0 46.229.207.255 保加利亚
22 46.232.152.0 46.232.159.255 保加利亚
23 46.233.0.0 46.233.63.255 保加利亚
24 46.235.0.0 46.235.7.255 保加利亚
25 46.237.64.0 46.237.127.255 保加利亚
26 46.238.0.0 46.238.63.255 保加利亚
27 46.249.64.0 46.249.95.255 保加利亚
28 46.252.48.0 46.252.63.255 保加利亚
29 46.253.0.0 46.253.15.255 保加利亚
30 46.254.128.0 46.254.135.255 保加利亚
31 62.44.96.0 62.44.127.255 保加利亚 索菲亚大学
32 62.73.64.0 62.73.127.255 保加利亚
33 62.176.64.0 62.176.127.255 保加利亚
34 62.182.112.0 62.182.119.255 保加利亚
35 62.200.195.0 62.200.197.255 保加利亚
36 62.204.128.0 62.204.159.255 保加利亚
37 62.213.160.0 62.213.191.255 保加利亚
38 62.221.128.0 62.221.159.255 保加利亚
39 77.70.0.0 77.70.127.255 保加利亚
40 77.71.0.0 77.71.127.255 保加利亚
41 77.76.0.0 77.76.63.255 保加利亚
42 77.76.128.0 77.76.191.255 保加利亚
43 77.77.0.0 77.77.63.255 保加利亚
44 77.77.128.0 77.77.191.255 保加利亚
45 77.78.0.0 77.78.63.255 保加利亚
46 77.78.128.0 77.78.191.255 保加利亚
47 77.85.0.0 77.85.255.255 保加利亚
48 77.95.232.0 77.95.239.255 保加利亚
49 77.236.160.0 77.236.191.255 保加利亚
50 77.238.64.0 77.238.95.255 保加利亚
51 77.244.192.0 77.244.207.255 保加利亚
52 77.246.208.0 77.246.223.255 保加利亚
53 78.40.136.0 78.40.143.255 保加利亚
54 78.83.0.0 78.83.255.255 保加利亚
55 78.90.0.0 78.90.255.255 保加利亚
56 78.108.240.0 78.108.255.255 保加利亚
57 78.128.0.0 78.128.127.255 保加利亚
58 78.130.128.0 78.130.255.255 保加利亚
59 78.142.0.0 78.142.63.255 保加利亚
60 78.154.0.0 78.154.31.255 保加利亚
61 78.159.128.0 78.159.159.255 保加利亚
62 79.98.104.0 79.98.111.255 保加利亚
63 79.100.0.0 79.100.255.255 保加利亚
64 79.110.112.0 79.110.127.255 保加利亚
65 79.124.0.0 79.124.95.255 保加利亚
66 79.132.0.0 79.132.31.255 保加利亚
67 79.134.32.0 79.134.63.255 保加利亚
68 79.134.160.0 79.134.191.255 保加利亚
69 80.72.64.0 80.72.95.255 保加利亚
70 80.78.224.0 80.78.239.255 保加利亚
71 80.80.128.0 80.80.159.255 保加利亚
72 80.95.16.0 80.95.31.255 保加利亚
73 80.253.48.0 80.253.63.255 保加利亚
74 81.161.240.0 81.161.255.255 保加利亚 索菲亚技术大学
75 82.101.64.0 82.101.127.255 保加利亚
76 82.103.64.0 82.103.127.255 保加利亚
77 82.118.224.0 82.118.255.255 保加利亚
78 82.119.64.0 82.119.95.255 保加利亚
79 82.137.64.0 82.137.127.255 保加利亚
80 82.146.0.0 82.146.31.255 保加利亚
81 82.147.128.0 82.147.159.255 保加利亚
82 83.97.24.0 83.97.31.255 保加利亚
83 83.97.64.0 83.97.71.255 保加利亚
84 83.142.16.0 83.142.23.255 保加利亚
85 83.143.144.0 83.143.151.255 保加利亚
86 83.143.176.0 83.143.183.255 保加利亚
87 83.143.248.0 83.143.255.255 保加利亚 美国大学
88 83.148.64.0 83.148.127.255 保加利亚
89 83.217.227.0 83.217.227.127 保加利亚 NTT欧洲通信公司国际互联节点
90 83.222.160.0 83.222.191.255 保加利亚
91 83.228.0.0 83.228.127.255 保加利亚 电传视讯公司
92 84.21.192.0 84.21.223.255 保加利亚
93 84.22.0.0 84.22.31.255 保加利亚
94 84.38.240.0 84.38.255.255 保加利亚
95 84.40.64.0 84.40.127.255 保加利亚
96 84.43.128.0 84.43.255.255 保加利亚
97 84.54.128.0 84.54.191.255 保加利亚
98 84.201.192.0 84.201.207.255 保加利亚
99 84.238.128.0 84.238.255.255 保加利亚
100 84.242.128.0 84.242.191.255 保加利亚
101 84.252.0.0 84.252.63.255 保加利亚
102 85.11.128.0 85.11.191.255 保加利亚
103 85.14.0.0 85.14.63.255 保加利亚
104 85.91.128.0 85.91.159.255 保加利亚
105 85.95.64.0 85.95.95.255 保加利亚
106 85.118.64.0 85.118.95.255 保加利亚
107 85.118.192.0 85.118.199.255 保加利亚
108 85.130.0.0 85.130.127.255 保加利亚
109 85.187.0.0 85.187.255.255 保加利亚
110 85.196.128.0 85.196.191.255 保加利亚
111 85.217.128.0 85.217.255.255 保加利亚
112 85.239.128.0 85.239.159.255 保加利亚
113 85.255.128.0 85.255.143.255 保加利亚
114 85.255.160.0 85.255.175.255 保加利亚
115 87.97.128.0 87.97.255.255 保加利亚
116 87.116.64.0 87.116.127.255 保加利亚
117 87.118.128.0 87.118.191.255 保加利亚
118 87.119.64.0 87.119.127.255 保加利亚
119 87.120.0.0 87.121.255.255 保加利亚
120 87.126.0.0 87.126.255.255 保加利亚
121 87.227.128.0 87.227.255.255 保加利亚
122 87.239.152.0 87.239.159.255 保加利亚
123 87.246.0.0 87.246.63.255 保加利亚
124 87.247.248.0 87.247.255.255 保加利亚
125 87.252.160.0 87.252.191.255 保加利亚
126 87.254.160.0 87.254.191.255 保加利亚
127 88.80.96.0 88.80.159.255 保加利亚
128 88.87.0.0 88.87.31.255 保加利亚
129 88.203.128.0 88.203.255.255 保加利亚
130 88.213.192.0 88.213.255.255 保加利亚
131 89.25.0.0 89.25.127.255 保加利亚
132 89.106.96.0 89.106.127.255 保加利亚
133 89.186.200.0 89.186.207.255 保加利亚
134 89.190.192.0 89.190.223.255 保加利亚
135 89.215.0.0 89.215.255.255 保加利亚
136 89.252.192.0 89.252.255.255 保加利亚
137 89.253.128.0 89.253.191.255 保加利亚
138 90.154.128.0 90.154.255.255 保加利亚
139 91.92.0.0 91.92.255.255 保加利亚
140 91.134.0.0 91.134.255.255 保加利亚
141 91.139.128.0 91.139.255.255 保加利亚
142 91.148.128.0 91.148.191.255 保加利亚
143 91.191.208.0 91.191.223.255 保加利亚
144 91.192.236.0 91.192.239.255 保加利亚
145 91.193.156.0 91.193.159.255 保加利亚
146 91.193.200.0 91.193.203.255 保加利亚
147 91.195.24.0 91.195.25.255 保加利亚
148 91.196.64.0 91.196.67.255 保加利亚
149 91.196.124.0 91.196.127.255 保加利亚
150 91.196.224.0 91.196.227.255 保加利亚
151 91.198.119.0 91.198.119.255 保加利亚
152 91.198.132.0 91.198.132.255 保加利亚
153 91.198.181.0 91.198.181.255 保加利亚
154 91.199.36.0 91.199.36.255 保加利亚
155 91.199.128.0 91.199.128.255 保加利亚
156 91.199.150.0 91.199.150.255 保加利亚
157 91.199.237.0 91.199.237.255 保加利亚
158 91.201.172.0 91.201.175.255 保加利亚
159 91.204.156.0 91.204.159.255 保加利亚
160 91.206.20.0 91.206.21.255 保加利亚
161 91.206.138.0 91.206.139.255 保加利亚
162 91.207.190.0 91.207.191.255 保加利亚
163 91.208.63.0 91.208.63.255 保加利亚
164 91.209.8.0 91.209.8.255 保加利亚
165 91.209.21.0 91.209.21.255 保加利亚
166 91.209.146.0 91.209.146.255 保加利亚
167 91.210.88.0 91.210.91.255 保加利亚 University of Rousse "Angel Kanchev"
168 91.211.108.0 91.211.111.255 保加利亚
169 91.211.188.0 91.211.191.255 保加利亚
170 91.211.232.0 91.211.235.255 保加利亚
171 91.212.13.0 91.212.13.255 保加利亚
172 91.212.17.0 91.212.17.255 保加利亚
173 91.212.37.0 91.212.37.255 保加利亚
174 91.212.163.0 91.212.163.255 保加利亚
175 91.212.201.0 91.212.201.255 保加利亚
176 91.212.233.0 91.212.233.255 保加利亚
177 91.212.235.0 91.212.235.255 保加利亚
178 91.213.12.0 91.213.12.255 保加利亚
179 91.215.216.0 91.215.219.255 保加利亚
180 91.216.71.0 91.216.71.255 保加利亚
181 91.216.95.0 91.216.95.255 保加利亚
182 91.216.174.0 91.216.174.255 保加利亚
183 91.216.253.0 91.216.253.255 保加利亚
184 91.217.148.0 91.217.148.255 保加利亚
185 91.217.205.0 91.217.205.255 保加利亚
186 91.217.215.0 91.217.215.255 保加利亚
187 91.218.80.0 91.218.83.255 保加利亚
188 91.220.189.0 91.220.189.255 保加利亚
189 91.222.20.0 91.222.23.255 保加利亚
190 91.223.66.0 91.223.66.255 保加利亚
191 91.226.226.0 91.226.227.255 保加利亚
192 91.228.38.0 91.228.38.255 保加利亚
193 91.230.6.0 91.230.7.255 保加利亚
194 91.230.192.0 91.230.195.255 保加利亚
195 91.230.230.0 91.230.231.255 保加利亚
196 91.232.209.0 91.232.209.255 保加利亚
197 91.233.32.0 91.233.32.255 保加利亚
198 91.234.19.0 91.234.19.255 保加利亚
199 91.234.21.0 91.234.21.255 保加利亚
200 91.234.92.0 91.234.95.255 保加利亚
201 91.235.164.0 91.235.164.255 保加利亚
202 91.235.248.0 91.235.251.255 保加利亚
203 91.236.144.0 91.236.147.255 保加利亚
204 91.237.56.0 91.237.59.255 保加利亚
205 91.237.102.0 91.237.103.255 保加利亚
206 91.238.106.0 91.238.106.255 保加利亚
207 91.238.199.0 91.238.199.255 保加利亚
208 91.238.204.0 91.238.205.255 保加利亚
209 91.238.251.0 91.238.251.255 保加利亚
210 91.238.255.0 91.238.255.255 保加利亚
211 91.239.13.0 91.239.13.255 保加利亚
212 91.239.47.0 91.239.47.255 保加利亚
213 91.239.148.0 91.239.149.255 保加利亚
214 91.239.240.0 91.239.240.255 保加利亚
215 91.240.255.0 91.240.255.255 保加利亚
216 91.244.181.0 91.244.181.255 保加利亚
217 91.245.192.0 91.245.192.255 保加利亚
218 91.246.12.0 91.246.12.255 保加利亚
219 92.62.240.0 92.62.255.255 保加利亚
220 92.247.0.0 92.247.255.255 保加利亚
221 93.93.8.0 93.93.15.255 保加利亚
222 93.94.136.0 93.94.143.255 保加利亚
223 93.123.0.0 93.123.127.255 保加利亚
224 93.152.128.0 93.152.255.255 保加利亚
225 93.155.128.0 93.155.255.255 保加利亚
226 93.183.128.0 93.183.191.255 保加利亚
227 94.26.0.0 94.26.127.255 保加利亚
228 94.72.128.0 94.72.191.255 保加利亚
229 94.73.0.0 94.73.63.255 保加利亚
230 94.101.192.0 94.101.207.255 保加利亚
231 94.139.192.0 94.139.223.255 保加利亚
232 94.155.0.0 94.156.23.255 保加利亚
233 94.156.24.0 94.156.31.255 保加利亚 NBIS有限公司
234 94.156.32.0 94.156.255.255 保加利亚
235 94.190.128.0 94.190.255.255 保加利亚
236 94.236.128.0 94.236.255.255 保加利亚
237 95.42.0.0 95.43.255.255 保加利亚
238 95.87.0.0 95.87.63.255 保加利亚
239 95.87.192.0 95.87.255.255 保加利亚
240 95.111.0.0 95.111.127.255 保加利亚
241 95.140.208.0 95.140.223.255 保加利亚
242 95.158.128.0 95.158.191.255 保加利亚
243 95.168.224.0 95.168.255.255 保加利亚
244 95.169.192.0 95.169.223.255 保加利亚
245 109.104.192.0 109.104.223.255 保加利亚
246 109.107.64.0 109.107.95.255 保加利亚
247 109.120.192.0 109.120.255.255 保加利亚
248 109.121.128.0 109.121.255.255 保加利亚
249 109.160.0.0 109.160.127.255 保加利亚
250 109.199.128.0 109.199.159.255 保加利亚
251 109.199.224.0 109.199.255.255 保加利亚
252 128.140.176.0 128.140.191.255 保加利亚
253 129.250.6.241 129.250.6.241 保加利亚 索非亚NTT通信公司国际互联节点
254 130.185.192.0 130.185.255.255 保加利亚
255 130.204.0.0 130.204.255.255 保加利亚
256 145.255.192.0 145.255.223.255 保加利亚
257 149.62.192.0 149.62.255.255 保加利亚
258 151.237.0.0 151.237.143.255 保加利亚
259 151.251.0.0 151.251.255.255 保加利亚
260 151.252.192.0 151.252.207.255 保加利亚
261 158.58.192.0 158.58.255.255 保加利亚
262 164.138.216.0 164.138.223.255 保加利亚
263 172.111.163.0 172.111.163.255 保加利亚 Gaditek数据中心
264 176.12.0.0 176.12.63.255 保加利亚
265 176.67.232.0 176.67.239.255 保加利亚
266 176.116.144.0 176.116.144.255 保加利亚
267 176.222.0.0 176.222.15.255 保加利亚
268 178.16.128.0 178.16.143.255 保加利亚
269 178.75.192.0 178.75.255.255 保加利亚
270 178.132.80.0 178.132.87.255 保加利亚
271 178.169.128.0 178.169.255.255 保加利亚
272 178.239.112.0 178.239.127.255 保加利亚
273 178.239.224.0 178.239.239.255 保加利亚
274 178.249.168.0 178.249.175.255 保加利亚
275 178.254.192.0 178.254.255.255 保加利亚
276 185.2.208.0 185.2.211.255 保加利亚
277 185.4.80.0 185.4.83.255 保加利亚
278 185.5.116.0 185.5.119.255 保加利亚
279 185.7.204.0 185.7.207.255 保加利亚
280 185.7.216.0 185.7.219.255 保加利亚
281 185.18.56.0 185.18.59.255 保加利亚
282 185.18.228.0 185.18.231.255 保加利亚
283 185.20.88.0 185.20.91.255 保加利亚
284 185.20.156.0 185.20.159.255 保加利亚
285 185.26.0.0 185.26.3.255 保加利亚
286 185.31.120.0 185.31.123.255 保加利亚
287 185.176.40.0 185.176.43.255 保加利亚 Zettahost数据中心
288 185.176.192.0 185.176.195.255 保加利亚 索非亚Histate数据中心
289 185.176.216.0 185.176.219.255 保加利亚
290 188.124.64.0 188.124.95.255 保加利亚
291 188.126.0.0 188.126.31.255 保加利亚
292 188.127.64.0 188.127.95.255 保加利亚
293 188.254.128.0 188.254.255.255 保加利亚
294 192.58.32.0 192.58.35.255 保加利亚
295 192.92.129.0 192.92.129.255 保加利亚
296 192.162.231.0 192.162.231.255 保加利亚
297 193.0.213.0 193.0.213.255 保加利亚
298 193.9.16.0 193.9.16.255 保加利亚
299 193.16.102.0 193.16.102.255 保加利亚
300 193.16.157.0 193.16.157.255 保加利亚
301 193.16.246.0 193.16.246.255 保加利亚
302 193.17.229.0 193.17.229.255 保加利亚
303 193.19.147.0 193.19.147.255 保加利亚
304 193.19.172.0 193.19.175.255 保加利亚 New Bulgarian University
305 193.22.103.0 193.22.103.255 保加利亚
306 193.22.248.0 193.22.248.255 保加利亚
307 193.23.52.0 193.23.52.255 保加利亚
308 193.24.240.0 193.24.243.255 保加利亚
309 193.25.162.0 193.25.163.255 保加利亚
310 193.26.14.0 193.26.14.255 保加利亚
311 193.26.216.0 193.26.216.255 保加利亚
312 193.28.250.0 193.28.250.255 保加利亚
313 193.29.55.0 193.29.55.255 保加利亚
314 193.30.228.0 193.30.231.255 保加利亚 University of Chemical Technology And Metallurgy
315 193.35.40.0 193.35.40.255 保加利亚
316 193.35.46.0 193.35.46.255 保加利亚
317 193.37.238.0 193.37.238.255 保加利亚
318 193.41.64.0 193.41.67.255 保加利亚
319 193.41.182.0 193.41.183.255 保加利亚
320 193.41.188.0 193.41.191.255 保加利亚
321 193.43.26.0 193.43.26.255 保加利亚
322 193.47.74.0 193.47.74.255 保加利亚
323 193.68.0.0 193.68.31.255 保加利亚
324 193.68.96.0 193.68.127.255 保加利亚
325 193.68.128.0 193.68.129.255 保加利亚 University of Minning and Geology
326 193.68.130.0 193.68.135.255 保加利亚
327 193.68.136.0 193.68.141.255 保加利亚 American University in Bulgaria
328 193.68.142.0 193.68.179.255 保加利亚
329 193.68.180.0 193.68.180.255 保加利亚 University of Plovdiv
330 193.68.181.0 193.68.239.255 保加利亚
331 193.68.240.0 193.68.255.255 保加利亚 St. Kliment Ohridski University of Sofia
332 193.84.86.0 193.84.86.255 保加利亚
333 193.93.24.0 193.93.27.255 保加利亚
334 193.104.79.0 193.104.79.255 保加利亚
335 193.104.165.0 193.104.165.255 保加利亚
336 193.105.60.0 193.105.60.255 保加利亚
337 193.105.148.0 193.105.148.255 保加利亚
338 193.105.151.0 193.105.151.255 保加利亚
339 193.105.196.0 193.105.196.255 保加利亚
340 193.107.36.0 193.107.39.255 保加利亚
341 193.107.68.0 193.107.71.255 保加利亚
342 193.108.24.0 193.108.24.255 保加利亚
343 193.108.32.0 193.108.33.255 保加利亚 University of Architecture Civil Engineering and Geodesy
344 193.109.54.0 193.109.55.255 保加利亚
345 193.109.61.0 193.109.61.255 保加利亚
346 193.110.82.0 193.110.82.255 保加利亚
347 193.110.132.0 193.110.132.255 保加利亚
348 193.110.159.0 193.110.159.255 保加利亚
349 193.110.216.0 193.110.223.255 保加利亚
350 193.111.89.0 193.111.89.255 保加利亚
351 193.111.194.0 193.111.195.255 保加利亚
352 193.138.67.0 193.138.67.255 保加利亚
353 193.142.0.0 193.142.0.255 保加利亚
354 193.150.67.0 193.150.67.255 保加利亚
355 193.151.20.0 193.151.23.255 保加利亚
356 193.151.80.0 193.151.83.255 保加利亚
357 193.160.159.0 193.160.159.255 保加利亚
358 193.161.192.0 193.161.192.255 保加利亚
359 193.164.222.0 193.164.223.255 保加利亚
360 193.169.198.0 193.169.199.255 保加利亚
361 193.178.152.0 193.178.153.255 保加利亚
362 193.178.166.0 193.178.166.255 保加利亚
363 193.178.222.0 193.178.222.255 保加利亚
364 193.186.38.0 193.186.38.255 保加利亚
365 193.192.48.0 193.192.49.255 保加利亚
366 193.192.56.0 193.192.57.255 保加利亚
367 193.193.162.0 193.193.164.255 保加利亚
368 193.193.182.0 193.193.182.255 保加利亚
369 193.194.140.0 193.194.141.255 保加利亚
370 193.194.156.0 193.194.156.255 保加利亚
371 193.200.1.0 193.200.2.255 保加利亚
372 193.200.8.0 193.200.8.255 保加利亚
373 193.200.12.0 193.200.12.255 保加利亚
374 193.200.14.0 193.200.17.255 保加利亚
375 193.200.24.0 193.200.24.255 保加利亚
376 193.200.28.0 193.200.28.255 保加利亚
377 193.200.237.0 193.200.237.255 保加利亚
378 193.201.114.0 193.201.115.255 保加利亚
379 193.201.172.0 193.201.172.255 保加利亚
380 193.201.240.0 193.201.243.255 保加利亚
381 193.202.108.0 193.202.108.255 保加利亚
382 193.203.198.0 193.203.199.255 保加利亚
383 193.218.0.0 193.218.0.255 保加利亚
384 193.228.152.0 193.228.152.255 保加利亚
385 193.254.29.0 193.254.29.255 保加利亚
386 194.0.32.0 194.0.32.255 保加利亚
387 194.0.235.0 194.0.235.255 保加利亚
388 194.8.4.0 194.8.4.255 保加利亚
389 194.8.53.0 194.8.53.255 保加利亚
390 194.8.60.0 194.8.60.255 保加利亚
391 194.9.6.0 194.9.7.255 保加利亚
392 194.12.224.0 194.12.255.255 保加利亚
393 194.34.12.0 194.34.12.255 保加利亚
394 194.36.167.0 194.36.167.255 保加利亚
395 194.48.206.0 194.48.206.255 保加利亚
396 194.50.73.0 194.50.73.255 保加利亚
397 194.50.76.0 194.50.76.255 保加利亚
398 194.50.122.0 194.50.122.255 保加利亚
399 194.54.140.0 194.54.143.255 保加利亚
400 194.63.136.0 194.63.139.255 保加利亚
401 194.79.12.0 194.79.15.255 保加利亚
402 194.88.228.0 194.88.229.255 保加利亚
403 194.88.250.0 194.88.251.255 保加利亚
404 194.110.205.0 194.110.205.255 保加利亚
405 194.141.0.0 194.141.0.255 保加利亚 Institute for Parallel Processing
406 194.141.1.0 194.141.1.255 保加利亚 National Educational and Research Information Network
407 194.141.2.0 194.141.3.255 保加利亚 Technical University
408 194.141.4.0 194.141.4.255 保加利亚 Higher School of Transport "Todor Kableshkov"
409 194.141.5.0 194.141.5.255 保加利亚 Information Society Technologies Foundation
410 194.141.6.0 194.141.6.255 保加利亚 Ministry of Transport and Communications
411 194.141.7.0 194.141.8.255 保加利亚
412 194.141.9.0 194.141.10.255 保加利亚 University of Architecture Civil Engineering and Geodesy
413 194.141.11.0 194.141.11.255 保加利亚
414 194.141.12.0 194.141.12.255 保加利亚 Preclinical University Centre
415 194.141.13.0 194.141.14.255 保加利亚 University of Plovdiv
416 194.141.15.0 194.141.15.255 保加利亚 Technical University of Gabrovo
417 194.141.16.0 194.141.17.255 保加利亚 University of Plovdiv
418 194.141.18.0 194.141.19.255 保加利亚 South West University
419 194.141.20.0 194.141.20.255 保加利亚
420 194.141.21.0 194.141.21.255 保加利亚 Technical University of Varna
421 194.141.22.0 194.141.22.255 保加利亚 Naval Academy "N.Y. Vaptsarov"
422 194.141.23.0 194.141.23.255 保加利亚 Medical University
423 194.141.24.0 194.141.26.255 保加利亚 Technical University of Varna
424 194.141.27.0 194.141.27.255 保加利亚 University of Plovdiv
425 194.141.28.0 194.141.30.255 保加利亚 Rousse University
426 194.141.31.0 194.141.31.255 保加利亚
427 194.141.32.0 194.141.35.255 保加利亚 University of National and World Economy
428 194.141.36.0 194.141.37.255 保加利亚 University of Chemical Technology & Metallurgy
429 194.141.38.0 194.141.39.255 保加利亚 Technical University of Plovdiv
430 194.141.40.0 194.141.40.255 保加利亚 Agricultural University of Plovdiv
431 194.141.41.0 194.141.41.255 保加利亚 New Bulgarian University, Sofia
432 194.141.42.0 194.141.42.255 保加利亚
433 194.141.43.0 194.141.43.255 保加利亚 Medical University Sofia
434 194.141.44.0 194.141.45.255 保加利亚 Medical University of Sofia
435 194.141.46.0 194.141.46.255 保加利亚 Technical University of Varna
436 194.141.47.0 194.141.47.255 保加利亚 University of Shumen
437 194.141.48.0 194.141.49.127 保加利亚
438 194.141.49.128 194.141.49.255 保加利亚 American College of Sofia
439 194.141.50.0 194.141.50.255 保加利亚 Technical University of Varna
440 194.141.51.0 194.141.51.255 保加利亚 National Military University
441 194.141.52.0 194.141.52.255 保加利亚
442 194.141.53.0 194.141.53.255 保加利亚 Thracian University
443 194.141.54.0 194.141.56.255 保加利亚
444 194.141.57.0 194.141.57.255 保加利亚 University of Forestry
445 194.141.58.0 194.141.58.255 保加利亚 Higher Institute of Food and Flavour Industries
446 194.141.59.0 194.141.59.255 保加利亚 Higher Medical School
447 194.141.60.0 194.141.62.255 保加利亚
448 194.141.63.0 194.141.63.255 保加利亚 Technical University of Varna
449 194.141.64.0 194.141.71.255 保加利亚 Technical University
450 194.141.72.0 194.141.72.255 保加利亚 Higher College of Telecommunications and Posts
451 194.141.73.0 194.141.78.255 保加利亚
452 194.141.79.0 194.141.79.255 保加利亚 University of Economics
453 194.141.80.0 194.141.255.255 保加利亚
454 194.145.63.0 194.145.63.255 保加利亚
455 194.145.160.0 194.145.163.255 保加利亚
456 194.146.232.0 194.146.235.255 保加利亚
457 194.150.116.0 194.150.119.255 保加利亚
458 194.150.180.0 194.150.181.255 保加利亚
459 194.153.118.0 194.153.118.255 保加利亚
460 194.153.145.0 194.153.145.255 保加利亚
461 194.169.231.0 194.169.231.255 保加利亚
462 194.187.132.0 194.187.135.255 保加利亚
463 194.246.110.0 194.246.111.255 保加利亚
464 195.8.222.0 195.8.223.255 保加利亚
465 195.10.193.0 195.10.193.255 保加利亚
466 195.20.20.0 195.20.23.255 保加利亚
467 195.20.24.0 195.20.27.255 保加利亚 D. A. Tsenov Academy of Economics
468 195.22.146.0 195.22.147.255 保加利亚
469 195.24.32.0 195.24.63.255 保加利亚
470 195.24.88.0 195.24.95.255 保加利亚
471 195.28.6.0 195.28.7.255 保加利亚
472 195.34.96.0 195.34.127.255 保加利亚
473 195.35.84.0 195.35.84.255 保加利亚
474 195.39.198.0 195.39.199.255 保加利亚
475 195.39.212.0 195.39.213.255 保加利亚
476 195.47.193.0 195.47.193.255 保加利亚
477 195.54.44.0 195.54.45.255 保加利亚
478 195.62.22.0 195.62.23.255 保加利亚
479 195.64.160.0 195.64.161.255 保加利亚
480 195.66.125.0 195.66.125.255 保加利亚
481 195.68.200.0 195.68.201.255 保加利亚
482 195.68.214.0 195.68.215.255 保加利亚
483 195.69.108.0 195.69.111.255 保加利亚
484 195.69.120.0 195.69.123.255 保加利亚
485 195.69.164.0 195.69.167.255 保加利亚
486 195.72.112.0 195.72.112.255 保加利亚
487 195.74.85.0 195.74.85.255 保加利亚
488 195.75.71.0 195.75.71.255 保加利亚
489 195.75.203.0 195.75.203.255 保加利亚
490 195.75.208.0 195.75.209.255 保加利亚
491 195.75.234.0 195.75.235.255 保加利亚
492 195.85.215.0 195.85.215.255 保加利亚
493 195.88.74.0 195.88.75.255 保加利亚
494 195.88.140.0 195.88.141.255 保加利亚
495 195.96.224.0 195.96.255.255 保加利亚
496 195.110.24.0 195.110.25.255 保加利亚
497 195.128.132.0 195.128.132.255 保加利亚
498 195.128.134.0 195.128.134.255 保加利亚
499 195.128.224.0 195.128.225.255 保加利亚
500 195.137.252.0 195.137.253.255 保加利亚
501 195.138.128.0 195.138.130.255 保加利亚
502 195.138.131.0 195.138.131.255 保加利亚 SouthWest University
503 195.138.132.0 195.138.140.255 保加利亚
504 195.138.141.0 195.138.141.255 保加利亚 SouthWest University
505 195.138.142.0 195.138.149.255 保加利亚
506 195.138.150.0 195.138.150.255 保加利亚 Agricultural University of Plovdiv
507 195.138.151.0 195.138.152.255 保加利亚
508 195.138.153.0 195.138.153.255 保加利亚 University of Mining and Geology
509 195.138.154.0 195.138.158.255 保加利亚
510 195.138.159.0 195.138.159.255 保加利亚 University of Mining and Geology
511 195.149.71.0 195.149.71.255 保加利亚
512 195.149.248.0 195.149.255.255 保加利亚
513 195.162.72.0 195.162.73.255 保加利亚
514 195.170.166.0 195.170.166.255 保加利亚
515 195.170.178.0 195.170.178.255 保加利亚
516 195.177.218.0 195.177.219.255 保加利亚
517 195.177.248.0 195.177.249.255 保加利亚
518 195.178.8.0 195.178.9.255 保加利亚
519 195.178.98.0 195.178.99.255 保加利亚
520 195.178.116.0 195.178.117.255 保加利亚
521 195.182.41.0 195.182.41.255 保加利亚
522 195.182.44.0 195.182.44.255 保加利亚
523 195.189.80.0 195.189.83.255 保加利亚
524 195.189.224.0 195.189.225.255 保加利亚
525 195.191.34.0 195.191.35.255 保加利亚
526 195.191.60.0 195.191.61.255 保加利亚
527 195.191.94.0 195.191.95.255 保加利亚
528 195.191.148.0 195.191.149.255 保加利亚
529 195.214.248.0 195.214.255.255 保加利亚
530 195.216.228.0 195.216.228.255 保加利亚 Technical University of Varna
531 195.225.51.0 195.225.51.255 保加利亚
532 195.225.124.0 195.225.127.255 保加利亚
533 195.225.252.0 195.225.255.255 保加利亚
534 195.230.0.0 195.230.31.255 保加利亚
535 195.234.84.0 195.234.87.255 保加利亚
536 195.234.138.0 195.234.138.255 保加利亚
537 195.234.236.0 195.234.239.255 保加利亚
538 195.238.84.0 195.238.85.255 保加利亚
539 195.242.106.0 195.242.107.255 保加利亚
540 195.242.126.0 195.242.127.255 保加利亚
541 195.242.240.0 195.242.243.255 保加利亚
542 195.246.240.0 195.246.241.255 保加利亚
543 195.250.60.0 195.250.60.255 保加利亚
544 212.5.32.0 212.5.63.255 保加利亚
545 212.5.128.0 212.5.159.255 保加利亚
546 212.21.128.0 212.21.159.255 保加利亚
547 212.25.32.0 212.25.63.255 保加利亚
548 212.36.0.0 212.36.31.255 保加利亚
549 212.39.64.0 212.39.95.255 保加利亚
550 212.43.32.0 212.43.63.255 保加利亚
551 212.45.64.0 212.45.95.255 保加利亚
552 212.50.0.0 212.50.31.255 保加利亚
553 212.50.64.0 212.50.95.255 保加利亚
554 212.56.0.0 212.56.31.255 保加利亚
555 212.70.128.0 212.70.159.255 保加利亚
556 212.72.192.0 212.72.208.95 保加利亚
557 212.72.208.96 212.72.208.127 保加利亚 Nextgen;University campus ISP
558 212.72.208.128 212.72.215.63 保加利亚
559 212.72.215.64 212.72.215.127 保加利亚 Medical University of Sofia
560 212.72.215.128 212.72.223.255 保加利亚
561 212.73.128.0 212.73.159.255 保加利亚
562 212.75.0.0 212.75.31.255 保加利亚
563 212.91.160.0 212.91.181.255 保加利亚
564 212.91.182.0 212.91.182.255 保加利亚 Bourgas Free University
565 212.91.183.0 212.91.191.255 保加利亚
566 212.95.160.0 212.95.191.255 保加利亚
567 212.104.96.0 212.104.127.255 保加利亚
568 212.116.128.0 212.116.159.255 保加利亚
569 212.117.32.0 212.117.63.255 保加利亚
570 212.122.160.0 212.122.191.255 保加利亚
571 212.124.64.0 212.124.95.255 保加利亚
572 212.233.128.0 212.233.255.255 保加利亚
573 213.16.32.0 213.16.42.223 保加利亚
574 213.16.42.224 213.16.42.239 保加利亚 Varna Free University
575 213.16.42.240 213.16.63.255 保加利亚
576 213.91.128.0 213.91.255.255 保加利亚
577 213.108.240.0 213.108.247.255 保加利亚
578 213.130.64.0 213.130.95.255 保加利亚
579 213.137.32.0 213.137.63.255 保加利亚
580 213.145.96.0 213.145.127.255 保加利亚
581 213.149.128.0 213.149.159.255 保加利亚
582 213.167.0.0 213.167.31.255 保加利亚
583 213.169.32.0 213.169.63.255 保加利亚
584 213.191.160.0 213.191.223.255 保加利亚
585 213.214.64.0 213.214.95.255 保加利亚
586 213.222.32.0 213.222.63.255 保加利亚
587 213.226.0.0 213.226.63.255 保加利亚
588 213.231.128.0 213.231.191.255 保加利亚
589 213.240.192.0 213.240.255.255 保加利亚
590 217.9.224.0 217.9.239.255 保加利亚
591 217.10.240.0 217.10.255.255 保加利亚
592 217.17.48.0 217.17.63.255 保加利亚
593 217.18.240.0 217.18.255.255 保加利亚
594 217.30.208.0 217.30.223.255 保加利亚
595 217.75.128.0 217.75.132.255 保加利亚
596 217.75.133.0 217.75.133.31 保加利亚 American College
597 217.75.133.32 217.75.159.255 保加利亚
598 217.79.32.0 217.79.47.255 保加利亚
599 217.79.64.0 217.79.95.255 保加利亚
600 217.145.80.0 217.145.95.255 保加利亚
601 217.145.160.0 217.145.175.255 保加利亚
602 217.174.48.0 217.174.63.255 保加利亚
603 217.174.144.0 217.174.159.255 保加利亚