ip地址查询

加拿大IP地址列表

在下面输入您要查询IP地址段范围的地理位置,点击查询

请输入地理位置:
最多只能列出前1000条IP信息,更详细的ip列表信息请用上边的查询按钮进入
序号 IP 起始地址 IP 结束地址 所在位置信息 电子地图
1 5.10.22.0 5.10.22.255 加拿大
2 8.7.244.0 8.7.244.255 加拿大 魁省蒙特利尔市(法商OVH主机@美商Level3三线BGP节点)
3 8.18.128.0 8.18.128.255 加拿大 魁省蒙特利尔市(法商OVH主机@美商Level3三线BGP节点)
4 8.18.136.0 8.18.143.255 加拿大 魁省蒙特利尔市(法商OVH主机@美商Level3三线BGP节点)
5 8.18.172.0 8.18.172.255 加拿大 魁省蒙特利尔市(法商OVH主机@美商Level3三线BGP节点)
6 8.20.110.0 8.20.110.255 加拿大 魁省蒙特利尔市(法商OVH主机@美商Level3三线BGP节点)
7 8.21.41.0 8.21.41.255 加拿大 魁省蒙特利尔市(法商OVH主机@美商Level3三线BGP节点)
8 15.173.32.0 15.173.95.255 加拿大 惠普HP
9 20.190.139.0 20.190.139.255 加拿大 Microsoft数据中心
10 23.9.96.0 23.9.127.255 加拿大 Akamai节点
11 23.10.208.0 23.10.223.255 加拿大 Akamai节点
12 23.12.33.0 23.12.33.255 加拿大 Akamai节点
13 23.15.4.0 23.15.4.255 加拿大 Akamai节点
14 23.15.142.0 23.15.143.255 加拿大 Akamai节点
15 23.15.204.0 23.15.223.255 加拿大 Akamai节点
16 23.15.246.0 23.15.246.255 加拿大 Akamai节点
17 23.16.0.0 23.17.255.255 加拿大 TELUS
18 23.29.192.0 23.29.223.255 加拿大
19 23.32.0.0 23.32.1.255 加拿大 Akamai节点
20 23.34.192.0 23.34.205.255 加拿大 Akamai节点
21 23.34.208.0 23.34.223.255 加拿大 Akamai节点
22 23.36.176.0 23.36.179.255 加拿大 Akamai节点
23 23.45.92.0 23.45.95.255 加拿大 Akamai节点
24 23.46.64.0 23.46.79.255 加拿大 Akamai节点
25 23.49.80.0 23.49.111.255 加拿大 Akamai节点
26 23.49.128.0 23.49.143.255 加拿大 Akamai节点
27 23.52.99.0 23.52.103.255 加拿大 Akamai节点
28 23.53.221.0 23.53.221.255 加拿大 Akamai节点
29 23.58.84.0 23.58.87.255 加拿大 Akamai节点
30 23.58.112.0 23.58.151.255 加拿大 Akamai节点
31 23.58.160.0 23.58.191.255 加拿大 Akamai节点
32 23.59.154.0 23.59.159.255 加拿大 Akamai节点
33 23.59.162.0 23.59.162.255 加拿大 Akamai节点
34 23.59.178.0 23.59.178.255 加拿大 Akamai节点
35 23.61.8.0 23.61.9.255 加拿大 Akamai节点
36 23.64.56.0 23.64.59.255 加拿大 Akamai节点
37 23.72.228.0 23.72.229.255 加拿大 Akamai节点
38 23.73.20.0 23.73.23.255 加拿大 Akamai节点
39 23.73.32.0 23.73.63.255 加拿大 Akamai节点
40 23.78.143.0 23.78.143.255 加拿大 Akamai节点
41 23.111.64.0 23.111.79.255 加拿大 Canadian Web Hosting数据中心
42 23.128.0.0 23.128.0.255 加拿大
43 23.132.192.0 23.132.192.255 加拿大
44 23.133.64.0 23.133.64.255 加拿大
45 23.135.192.0 23.135.192.255 加拿大
46 23.137.0.0 23.137.0.255 加拿大
47 23.137.192.0 23.137.192.255 加拿大
48 23.138.64.0 23.138.64.255 加拿大
49 23.138.128.0 23.138.129.255 加拿大
50 23.139.128.0 23.139.128.255 加拿大
51 23.140.0.0 23.140.0.255 加拿大
52 23.141.128.0 23.141.128.255 加拿大
53 23.142.0.0 23.142.0.255 加拿大
54 23.144.128.0 23.144.128.255 加拿大
55 23.146.192.0 23.146.192.255 加拿大
56 23.148.128.0 23.148.128.255 加拿大
57 23.148.192.0 23.148.192.255 加拿大
58 23.149.128.0 23.149.128.255 加拿大
59 23.150.0.0 23.150.0.255 加拿大
60 23.151.128.0 23.151.128.255 加拿大
61 23.151.192.0 23.151.192.255 加拿大
62 23.153.64.0 23.153.64.255 加拿大
63 23.153.128.0 23.153.128.255 加拿大
64 23.154.0.0 23.154.1.255 加拿大
65 23.154.128.0 23.154.128.255 加拿大
66 23.154.192.0 23.154.192.255 加拿大
67 23.155.64.0 23.155.64.255 加拿大
68 23.155.128.0 23.155.128.255 加拿大
69 23.158.128.0 23.158.128.255 加拿大
70 23.161.64.0 23.161.64.255 加拿大
71 23.163.192.0 23.163.192.255 加拿大
72 23.166.0.0 23.166.0.255 加拿大
73 23.167.64.0 23.167.64.255 加拿大
74 23.171.128.0 23.171.128.255 加拿大
75 23.175.128.0 23.175.128.255 加拿大
76 23.176.0.0 23.176.0.255 加拿大
77 23.176.192.0 23.176.192.255 加拿大
78 23.178.0.0 23.178.1.255 加拿大
79 23.178.64.0 23.178.64.255 加拿大
80 23.179.0.0 23.179.1.255 加拿大
81 23.181.128.0 23.181.128.255 加拿大
82 23.182.0.0 23.182.0.255 加拿大
83 23.182.128.0 23.182.128.255 加拿大
84 23.186.0.0 23.186.0.255 加拿大
85 23.190.128.0 23.190.128.255 加拿大
86 23.191.128.0 23.191.128.255 加拿大
87 23.194.222.0 23.194.223.255 加拿大 Akamai节点
88 23.195.152.0 23.195.155.255 加拿大 Akamai节点
89 23.195.192.0 23.195.223.255 加拿大 Akamai节点
90 23.210.192.0 23.210.193.255 加拿大 Akamai节点
91 23.212.57.0 23.212.57.255 加拿大 Akamai节点
92 23.227.32.0 23.227.62.255 加拿大
93 23.251.107.0 23.251.107.255 加拿大 多伦多Zenlayer
94 24.36.0.0 24.36.22.255 加拿大
95 24.36.23.0 24.36.23.255 加拿大 多伦多
96 24.36.24.0 24.36.40.255 加拿大
97 24.36.41.0 24.36.41.255 加拿大 Ontario Hamilton
98 24.36.42.0 24.36.78.255 加拿大
99 24.36.79.0 24.36.79.255 加拿大 温莎市
100 24.36.80.0 24.36.255.255 加拿大
101 24.37.0.0 24.37.255.255 加拿大 蒙特利尔
102 24.38.144.0 24.38.159.255 加拿大
103 24.48.0.0 24.48.127.255 加拿大
104 24.48.176.0 24.48.191.255 加拿大
105 24.49.224.0 24.49.255.255 加拿大
106 24.50.64.0 24.50.127.255 加拿大
107 24.52.192.0 24.53.63.255 加拿大
108 24.53.80.0 24.53.95.255 加拿大
109 24.53.224.0 24.54.63.255 加拿大
110 24.55.192.0 24.55.255.255 加拿大
111 24.57.0.0 24.57.255.255 加拿大 Cogeco
112 24.64.0.0 24.64.168.255 加拿大 多伦多
113 24.64.169.0 24.64.194.255 加拿大 温哥华
114 24.64.195.0 24.64.255.255 加拿大 多伦多
115 24.65.0.0 24.69.33.255 加拿大
116 24.69.34.0 24.69.34.255 加拿大 Victoria
117 24.69.35.0 24.69.35.255 加拿大 维多利亚市
118 24.69.36.0 24.69.254.255 加拿大
119 24.69.255.0 24.71.169.255 加拿大 温哥华
120 24.71.170.0 24.72.92.255 加拿大
121 24.72.93.0 24.72.93.255 加拿大 University of Regina
122 24.72.94.0 24.72.108.255 加拿大
123 24.72.109.0 24.72.109.255 加拿大 沙省
124 24.72.110.0 24.72.127.255 加拿大
125 24.72.128.0 24.72.138.255 加拿大 Access通信公司
126 24.72.139.0 24.72.143.255 加拿大 Cable Regina网络
127 24.75.176.0 24.75.191.255 加拿大
128 24.76.0.0 24.76.29.255 加拿大
129 24.76.30.0 24.78.106.255 加拿大 温哥华
130 24.78.107.0 24.79.117.255 加拿大
131 24.79.118.0 24.79.118.255 加拿大 Vancouve
132 24.79.119.0 24.80.12.255 加拿大
133 24.80.13.0 24.81.129.255 加拿大 温哥华
134 24.81.130.0 24.82.255.255 加拿大
135 24.83.0.0 24.83.255.255 加拿大 温哥华西蒙菲莎大学
136 24.84.0.0 24.86.37.255 加拿大
137 24.86.38.0 24.86.38.255 加拿大 温哥华
138 24.86.39.0 24.86.116.255 加拿大
139 24.86.117.0 24.86.117.255 加拿大 阿尔伯塔省
140 24.86.118.0 24.86.118.255 加拿大 温哥华
141 24.86.119.0 24.86.190.255 加拿大
142 24.86.191.0 24.86.191.255 加拿大 温哥华
143 24.86.192.0 24.87.10.255 加拿大
144 24.87.11.0 24.87.241.255 加拿大 温哥华
145 24.87.242.0 24.87.255.255 加拿大
146 24.89.64.0 24.89.127.255 加拿大 Saskatchewan
147 24.89.192.0 24.89.255.255 加拿大
148 24.100.192.0 24.100.255.255 加拿大
149 24.102.0.0 24.102.63.255 加拿大 渥太华
150 24.108.0.0 24.108.73.255 加拿大
151 24.108.74.0 24.108.74.255 加拿大 卡尔加里
152 24.108.75.0 24.109.255.255 加拿大
153 24.114.0.0 24.114.255.255 加拿大 Rogers
154 24.122.0.0 24.122.111.255 加拿大 魁北克省
155 24.122.112.0 24.122.255.255 加拿大
156 24.129.224.0 24.129.239.255 加拿大
157 24.137.32.0 24.137.63.255 加拿大
158 24.137.64.0 24.137.127.255 加拿大 Nova
159 24.137.192.0 24.137.223.255 加拿大
160 24.138.0.0 24.138.191.255 加拿大
161 24.139.0.0 24.139.31.255 加拿大 安大略湖
162 24.141.0.0 24.141.194.255 加拿大
163 24.141.195.0 24.141.195.255 加拿大 多伦多
164 24.141.196.0 24.142.63.255 加拿大
165 24.142.80.0 24.142.95.255 加拿大
166 24.146.0.0 24.146.31.255 加拿大
167 24.150.0.0 24.150.25.255 加拿大 多伦多
168 24.150.26.0 24.150.26.255 加拿大 汉密尔顿
169 24.150.27.0 24.150.163.255 加拿大 多伦多
170 24.150.164.0 24.150.164.255 加拿大 圣凯瑟琳市
171 24.150.165.0 24.150.255.255 加拿大 多伦多
172 24.153.0.0 24.153.21.255 加拿大
173 24.153.22.0 24.153.22.255 加拿大 安大略省
174 24.153.23.0 24.153.31.255 加拿大
175 24.153.96.0 24.153.111.255 加拿大
176 24.156.128.0 24.156.159.255 加拿大 多伦多
177 24.156.192.0 24.156.255.255 加拿大
178 24.157.64.0 24.157.255.255 加拿大
179 24.200.0.0 24.200.199.255 加拿大
180 24.200.200.0 24.200.220.255 加拿大 蒙特卡洛
181 24.200.221.0 24.201.97.255 加拿大
182 24.201.98.0 24.201.98.255 加拿大 蒙特利尔金融管理学院
183 24.201.99.0 24.201.159.255 加拿大
184 24.201.160.0 24.201.160.255 加拿大 蒙特利尔市康科迪亚大学
185 24.201.161.0 24.203.255.255 加拿大
186 24.204.144.0 24.204.255.255 加拿大
187 24.207.0.0 24.207.127.255 加拿大
188 24.212.0.0 24.212.255.255 加拿大
189 24.213.64.0 24.213.95.255 加拿大
190 24.215.0.0 24.215.127.255 加拿大
191 24.222.0.0 24.222.255.255 加拿大 Andara用户
192 24.224.128.0 24.224.152.255 加拿大
193 24.224.153.0 24.224.153.255 加拿大 阿卡迪亚大学
194 24.224.154.0 24.224.156.255 加拿大
195 24.224.157.0 24.224.157.255 加拿大 新司科社省
196 24.224.158.0 24.224.159.255 加拿大
197 24.224.160.0 24.224.160.255 加拿大 哈利法克斯市
198 24.224.161.0 24.224.185.255 加拿大
199 24.224.186.0 24.224.186.255 加拿大 阿卡迪亚大学
200 24.224.187.0 24.224.227.255 加拿大
201 24.224.228.0 24.224.228.255 加拿大 圣玛丽大学
202 24.224.229.0 24.224.255.255 加拿大
203 24.225.128.0 24.226.255.255 加拿大
204 24.230.192.0 24.230.255.255 加拿大
205 24.231.0.0 24.231.15.255 加拿大 Ontario
206 24.231.64.0 24.231.111.255 加拿大
207 24.235.32.0 24.235.63.255 加拿大 Ontario
208 24.235.96.0 24.235.128.255 加拿大
209 24.235.129.0 24.235.129.255 加拿大 安大略省
210 24.235.130.0 24.235.255.255 加拿大
211 24.239.0.0 24.239.15.255 加拿大
212 24.244.0.0 24.244.79.255 加拿大
213 24.244.80.0 24.244.95.255 加拿大 British
214 24.244.112.0 24.244.127.255 加拿大
215 24.244.192.0 24.244.255.255 加拿大 Ontario
216 24.245.224.0 24.245.239.255 加拿大
217 24.246.0.0 24.246.93.255 加拿大 Comcast网络
218 24.246.94.0 24.246.94.255 加拿大 安大略省多伦多市Comcast网络
219 24.246.95.0 24.246.95.255 加拿大 Comcast网络
220 40.86.217.0 40.86.217.255 加拿大 魁北克Azure
221 40.90.130.192 40.90.130.207 加拿大 魁北克省魁北克市Microsoft数据中心
222 40.90.138.32 40.90.138.63 加拿大 安大略省多伦多Microsoft数据中心
223 40.90.138.64 40.90.138.95 加拿大 魁北克省魁北克市Microsoft数据中心
224 40.90.140.0 40.90.140.31 加拿大 魁北克省魁北克市Microsoft数据中心
225 40.90.147.32 40.90.147.63 加拿大 魁北克省魁北克市Microsoft数据中心
226 45.2.0.0 45.3.31.255 加拿大
227 45.57.245.0 45.57.247.255 加拿大 魁北克省蒙特利尔ServerMania数据中心
228 45.58.90.0 45.58.90.255 加拿大
229 45.62.192.0 45.62.255.255 加拿大 安大略省基奇纳DataCity数据中心
230 45.72.41.0 45.72.41.255 加拿大
231 45.72.128.0 45.73.127.255 加拿大
232 45.74.61.0 45.74.61.255 加拿大 魁北克省蒙特利尔Gaditek数据中心
233 45.74.64.0 45.74.79.255 加拿大
234 45.74.96.0 45.74.255.255 加拿大
235 45.78.96.0 45.78.127.255 加拿大
236 45.78.160.0 45.78.255.255 加拿大
237 45.113.68.0 45.113.71.255 加拿大
238 47.0.0.0 47.15.255.255 加拿大
239 47.24.0.0 47.28.255.255 加拿大
240 47.32.0.0 47.32.255.255 加拿大
241 47.34.0.0 47.50.255.255 加拿大
242 47.128.0.0 47.188.255.255 加拿大
243 47.190.0.0 47.234.255.255 加拿大
244 47.247.0.0 47.249.255.255 加拿大
245 47.255.0.0 47.255.255.255 加拿大
246 49.51.0.0 49.51.31.255 加拿大 安大略省多伦多腾讯云计算有限公司北美数据中心
247 50.21.128.0 50.21.143.255 加拿大
248 50.21.160.0 50.21.175.255 加拿大
249 50.21.224.0 50.21.239.255 加拿大
250 50.64.0.0 50.72.255.255 加拿大
251 50.92.0.0 50.93.127.255 加拿大
252 50.98.0.0 50.101.255.255 加拿大
253 50.115.176.0 50.115.179.255 加拿大
254 50.115.180.0 50.115.180.255 加拿大 安大略省哈密尔顿Cogeco
255 50.115.181.0 50.115.191.255 加拿大
256 50.117.128.0 50.117.255.255 加拿大
257 52.60.0.0 52.60.255.255 加拿大 魁北克省蒙特利尔Amazon数据中心
258 52.84.143.0 52.84.143.255 加拿大 安大略多伦多CloudFront CDN节点
259 52.92.84.0 52.92.87.255 加拿大 魁北克省蒙特利尔Amazon数据中心
260 52.228.0.0 52.228.127.255 加拿大 安大略省多伦多Microsoft数据中心
261 52.229.64.0 52.229.127.255 加拿大 魁北克省魁北克市Microsoft数据中心
262 52.232.128.0 52.232.135.255 加拿大 魁北克省魁北克市Microsoft数据中心
263 52.233.0.0 52.233.63.255 加拿大 安大略省多伦多Microsoft数据中心
264 52.235.0.0 52.235.63.255 加拿大 魁北克省魁北克市Microsoft数据中心
265 52.237.0.0 52.237.63.255 加拿大 安大略省多伦多Microsoft数据中心
266 52.239.148.64 52.239.148.127 加拿大 安大略省多伦多Microsoft数据中心
267 52.239.164.128 52.239.164.191 加拿大 魁北克省魁北克市Microsoft数据中心
268 52.239.189.0 52.239.189.255 加拿大 安大略省多伦多Microsoft数据中心
269 52.239.190.0 52.239.190.127 加拿大 魁北克省魁北克市Microsoft数据中心
270 52.242.0.0 52.242.63.255 加拿大 魁北克省魁北克市Microsoft数据中心
271 52.245.28.0 52.245.31.255 加拿大 安大略省多伦多Microsoft数据中心
272 52.245.32.0 52.245.35.255 加拿大 魁北克省魁北克市Microsoft数据中心
273 52.253.196.0 52.253.199.255 加拿大 魁北克省魁北克市Microsoft数据中心
274 52.253.200.0 52.253.203.255 加拿大 安大略省多伦多Microsoft数据中心
275 54.39.0.0 54.39.255.255 加拿大 魁北克省博阿努瓦OVH数据中心
276 57.77.128.0 57.77.255.255 加拿大 国际航空电讯集团公司(SITA)
277 57.234.221.0 57.234.221.255 加拿大 国际航空电讯集团公司(SITA)
278 61.153.234.97 61.153.234.110 浙江省嘉兴市海盐县 秦山加拿大原子能公司
279 63.92.228.0 63.92.228.255 加拿大 安大略省多伦多Apple
280 63.135.0.0 63.135.31.255 加拿大
281 63.141.38.0 63.141.38.255 加拿大
282 63.141.57.0 63.141.57.255 加拿大
283 63.141.63.0 63.141.63.255 加拿大
284 63.142.160.0 63.142.175.255 加拿大
285 63.250.96.0 63.250.127.255 加拿大
286 64.4.64.0 64.4.95.255 加拿大
287 64.5.192.0 64.5.252.255 加拿大
288 64.5.253.0 64.5.253.255 加拿大 蒙克顿市
289 64.5.254.0 64.5.255.255 加拿大
290 64.6.192.0 64.6.207.255 加拿大
291 64.7.112.0 64.7.159.255 加拿大
292 64.15.48.0 64.15.79.255 加拿大
293 64.15.128.0 64.15.159.255 加拿大
294 64.18.64.0 64.18.95.255 加拿大
295 64.18.160.0 64.18.191.255 加拿大
296 64.25.160.0 64.25.191.255 加拿大
297 64.26.128.0 64.26.185.255 加拿大
298 64.26.186.0 64.26.186.255 加拿大 多伦多
299 64.26.187.0 64.26.191.255 加拿大
300 64.39.160.0 64.39.191.255 加拿大
301 64.40.96.0 64.40.127.255 加拿大
302 64.40.176.0 64.40.191.255 加拿大
303 64.40.240.0 64.40.255.255 加拿大
304 64.42.192.0 64.42.255.255 加拿大
305 64.46.0.0 64.46.63.255 加拿大
306 64.50.144.0 64.50.159.255 加拿大
307 64.56.128.0 64.56.159.255 加拿大
308 64.56.224.0 64.56.255.255 加拿大
309 64.59.128.0 64.59.191.255 加拿大
310 64.64.160.0 64.64.191.255 加拿大
311 64.64.224.0 64.64.255.255 加拿大 Carat网络公司(Carat Networks)
312 64.66.16.0 64.66.31.255 加拿大
313 64.66.224.0 64.66.239.255 加拿大
314 64.68.193.0 64.68.207.255 加拿大
315 64.71.142.0 64.71.142.255 加拿大 温哥华
316 64.71.240.0 64.71.255.255 加拿大
317 64.72.224.0 64.72.255.255 加拿大
318 64.85.32.0 64.85.63.255 加拿大
319 64.86.0.0 64.86.22.255 加拿大
320 64.86.24.0 64.86.25.255 加拿大
321 64.86.28.0 64.86.71.255 加拿大
322 64.86.77.0 64.86.255.255 加拿大
323 64.87.64.0 64.87.255.255 加拿大
324 64.90.96.0 64.90.111.255 加拿大
325 64.93.96.0 64.93.111.255 加拿大
326 64.96.0.0 64.97.17.255 加拿大 多伦多Tucows公司
327 64.97.19.0 64.99.255.255 加拿大 多伦多Tucows公司
328 64.110.192.0 64.110.255.255 加拿大
329 64.114.0.0 64.114.255.255 加拿大
330 64.118.16.0 64.118.31.255 加拿大
331 64.119.96.0 64.119.127.255 加拿大
332 64.119.208.0 64.119.223.255 加拿大
333 64.130.208.0 64.130.223.255 加拿大
334 64.136.112.0 64.136.127.255 加拿大 KWIC
335 64.137.128.0 64.137.159.255 加拿大 安大略省多伦多Beanfield
336 64.137.160.0 64.137.255.255 加拿大 安大略省基奇纳DataCity数据中心
337 64.140.112.0 64.140.127.255 加拿大
338 64.141.0.0 64.141.127.255 加拿大
339 64.147.240.0 64.147.255.255 加拿大
340 64.151.192.0 64.151.255.255 加拿大
341 64.178.128.0 64.178.159.255 加拿大
342 64.179.208.0 64.179.223.255 加拿大
343 64.180.0.0 64.180.255.255 加拿大
344 64.184.192.0 64.184.223.255 加拿大
345 64.187.0.0 64.187.63.255 加拿大
346 64.187.176.0 64.187.191.255 加拿大
347 64.201.32.0 64.201.63.255 加拿大
348 64.201.160.0 64.201.223.255 加拿大
349 64.202.144.0 64.202.159.255 加拿大
350 64.228.0.0 64.231.255.255 加拿大 Bell
351 64.235.96.0 64.235.111.255 加拿大
352 64.235.192.0 64.235.223.255 加拿大
353 64.247.128.0 64.247.159.255 加拿大
354 64.250.80.0 64.250.95.255 加拿大
355 64.251.64.0 64.251.95.255 加拿大
356 64.253.128.0 64.253.159.255 加拿大
357 64.254.0.0 64.254.31.255 加拿大
358 64.254.144.0 64.254.159.255 加拿大
359 64.254.224.0 64.254.232.255 加拿大
360 64.254.233.0 64.254.233.255 加拿大 蒙特利尔
361 64.254.234.0 64.254.255.255 加拿大
362 65.19.14.0 65.19.14.255 加拿大 多伦多市
363 65.22.0.0 65.22.255.255 加拿大
364 65.38.32.0 65.38.47.255 加拿大
365 65.38.64.0 65.38.95.255 加拿大
366 65.39.0.0 65.39.255.255 加拿大 安大略省桑德贝湖首大学
367 65.61.192.0 65.61.239.255 加拿大 哥伦比亚省
368 65.61.240.0 65.61.255.255 加拿大
369 65.87.224.0 65.87.239.255 加拿大 CableRegina网络
370 65.87.240.0 65.87.255.255 加拿大
371 65.92.0.0 65.95.63.255 加拿大 Bell
372 65.95.64.0 65.95.71.255 加拿大 安大略省哈密尔顿Bell
373 65.95.72.0 65.95.255.255 加拿大 Bell
374 65.97.32.0 65.97.47.255 加拿大
375 65.97.192.0 65.97.255.255 加拿大 Rogers
376 65.110.0.0 65.110.31.255 加拿大 西蒙弗雷泽大学
377 65.110.160.0 65.110.191.255 加拿大 西蒙弗雷泽大学
378 65.110.192.0 65.110.223.255 加拿大
379 65.111.144.0 65.111.159.255 加拿大
380 65.181.32.0 65.181.47.255 加拿大 SSi Micro
381 65.255.176.0 65.255.191.255 加拿大
382 65.255.224.0 65.255.239.255 加拿大
383 66.6.48.0 66.6.63.255 加拿大
384 66.11.32.0 66.11.47.255 加拿大
385 66.11.64.0 66.11.95.255 加拿大
386 66.11.144.0 66.11.191.255 加拿大
387 66.18.192.0 66.18.255.255 加拿大
388 66.36.128.0 66.36.159.255 加拿大
389 66.38.128.0 66.38.128.255 加拿大 不列颠哥伦比亚省温哥华Bell
390 66.38.129.0 66.38.191.255 加拿大 Bell
391 66.38.192.0 66.38.192.255 加拿大 安大略省哈密尔顿Bell
392 66.38.193.0 66.38.255.255 加拿大 Bell
393 66.43.48.0 66.43.63.255 加拿大 蒙特利尔市Sitesell公司
394 66.46.0.0 66.46.255.255 加拿大
395 66.49.128.0 66.49.255.255 加拿大
396 66.51.96.0 66.51.143.255 加拿大
397 66.51.160.0 66.51.175.255 加拿大
398 66.51.240.0 66.51.255.255 加拿大
399 66.59.128.0 66.59.189.255 加拿大
400 66.59.190.0 66.59.190.255 加拿大 温哥华
401 66.59.191.0 66.59.191.255 加拿大
402 66.70.128.0 66.70.255.255 加拿大 魁北克省博阿努瓦OVH
403 66.78.96.0 66.78.127.255 加拿大
404 66.79.224.0 66.79.255.255 加拿大
405 66.96.16.0 66.96.31.255 加拿大
406 66.97.16.0 66.97.31.255 加拿大
407 66.102.64.0 66.102.95.255 加拿大 WTC
408 66.103.32.0 66.103.63.255 加拿大
409 66.103.192.0 66.103.223.255 加拿大
410 66.110.128.0 66.110.175.255 加拿大
411 66.112.176.0 66.112.191.255 加拿大
412 66.113.112.0 66.113.127.255 加拿大
413 66.119.128.0 66.119.143.255 加拿大
414 66.119.160.0 66.119.191.255 加拿大 温哥华ZooLink通信公司
415 66.128.80.0 66.128.95.255 加拿大
416 66.129.128.0 66.129.159.255 加拿大
417 66.129.176.0 66.129.191.255 加拿大
418 66.130.0.0 66.131.118.255 加拿大
419 66.131.119.0 66.131.119.255 加拿大 蒙特利尔
420 66.131.120.0 66.131.212.255 加拿大
421 66.131.213.0 66.131.213.255 加拿大 蒙特利尔cor大学无线上网
422 66.131.214.0 66.131.255.255 加拿大
423 66.135.96.0 66.135.127.255 加拿大 安大略省博尔顿Advanced Knowledge Networks
424 66.146.128.0 66.146.159.255 加拿大
425 66.152.64.0 66.152.95.255 加拿大
426 66.154.96.0 66.154.127.255 加拿大
427 66.158.128.0 66.158.159.255 加拿大
428 66.159.32.0 66.159.47.255 加拿大
429 66.159.112.0 66.159.127.255 加拿大
430 66.163.0.0 66.163.31.255 加拿大
431 66.163.64.0 66.163.79.255 加拿大
432 66.163.192.0 66.163.207.255 加拿大
433 66.165.192.0 66.165.223.255 加拿大
434 66.170.144.0 66.170.159.255 加拿大
435 66.171.48.0 66.171.63.255 加拿大
436 66.171.96.0 66.171.111.255 加拿大
437 66.171.128.0 66.171.143.255 加拿大
438 66.171.160.0 66.171.175.255 加拿大
439 66.180.64.0 66.180.71.255 加拿大
440 66.181.208.0 66.181.223.255 加拿大
441 66.183.0.0 66.183.63.255 加拿大
442 66.183.64.0 66.183.127.255 加拿大 温哥华
443 66.183.128.0 66.183.255.255 加拿大
444 66.185.48.0 66.185.63.255 加拿大
445 66.185.80.0 66.185.84.255 加拿大 多伦多
446 66.185.85.0 66.185.85.255 加拿大 渥太华
447 66.185.86.0 66.185.95.255 加拿大 多伦多
448 66.185.192.0 66.185.223.255 加拿大
449 66.186.64.0 66.186.95.255 加拿大
450 66.187.80.0 66.187.95.255 加拿大
451 66.187.112.0 66.187.127.255 加拿大
452 66.196.32.0 66.196.47.255 加拿大
453 66.198.0.0 66.198.23.255 加拿大
454 66.198.25.0 66.198.33.255 加拿大
455 66.198.34.8 66.198.177.255 加拿大
456 66.198.179.0 66.198.191.255 加拿大
457 66.199.32.0 66.199.47.255 加拿大
458 66.201.192.0 66.201.255.255 加拿大 GT集团电信公司
459 66.203.160.0 66.203.191.255 加拿大
460 66.203.192.0 66.203.207.255 加拿大 TELUS电信公司
461 66.203.208.0 66.203.223.255 加拿大
462 66.206.224.0 66.206.255.255 加拿大
463 66.207.96.0 66.207.127.255 加拿大
464 66.207.192.0 66.207.223.255 加拿大
465 66.209.48.0 66.209.63.255 加拿大
466 66.209.176.0 66.209.191.255 加拿大
467 66.212.160.0 66.212.191.255 加拿大
468 66.212.224.0 66.212.255.255 加拿大
469 66.222.128.0 66.222.233.255 加拿大
470 66.222.234.0 66.222.234.255 加拿大 卡尔加里
471 66.222.235.0 66.222.255.255 加拿大
472 66.225.128.0 66.225.139.255 加拿大
473 66.225.140.0 66.225.140.255 加拿大 北部马尼托巴
474 66.225.141.0 66.225.191.255 加拿大
475 66.226.128.0 66.226.159.255 加拿大
476 66.234.16.0 66.234.31.255 加拿大
477 66.241.128.0 66.241.130.65 加拿大
478 66.241.130.66 66.241.130.66 加拿大 多伦多
479 66.241.130.67 66.241.143.255 加拿大
480 66.242.96.0 66.242.111.255 加拿大
481 66.244.192.0 66.244.255.255 加拿大
482 66.248.192.0 66.248.223.255 加拿大
483 66.252.144.0 66.252.159.255 加拿大
484 66.254.32.0 66.254.63.255 加拿大
485 67.21.192.0 67.21.255.255 加拿大
486 67.22.64.0 67.22.111.255 加拿大
487 67.22.128.0 67.22.143.255 加拿大
488 67.22.224.0 67.22.239.255 加拿大
489 67.23.128.0 67.23.143.255 加拿大 Netfirms公司
490 67.43.128.0 67.43.143.255 加拿大
491 67.43.224.0 67.43.239.255 加拿大
492 67.55.0.0 67.55.63.255 加拿大 蒙特利尔
493 67.58.192.0 67.58.223.255 加拿大
494 67.68.0.0 67.70.31.255 加拿大 Bell
495 67.70.32.0 67.70.35.255 加拿大 魁北克省蒙特利尔Bell
496 67.70.36.0 67.70.39.255 加拿大 安大略省多伦多Bell
497 67.70.40.0 67.70.63.255 加拿大 Bell
498 67.70.64.0 67.70.67.255 加拿大 安大略省哈密尔顿Bell
499 67.70.68.0 67.71.91.255 加拿大 Bell
500 67.71.92.0 67.71.95.255 加拿大 安大略省伦敦Bell
501 67.71.96.0 67.71.255.255 加拿大 Bell
502 67.158.64.0 67.158.79.255 加拿大
503 67.159.208.0 67.159.223.255 加拿大
504 67.193.0.0 67.193.255.255 加拿大 安大略省
505 67.201.128.0 67.201.191.255 加拿大
506 67.204.0.0 67.204.2.255 加拿大
507 67.204.3.0 67.204.3.255 加拿大 蒙特利尔
508 67.204.4.0 67.204.63.255 加拿大
509 67.204.192.0 67.204.255.255 加拿大
510 67.205.64.0 67.205.127.255 加拿大 魁北克省蒙特利尔市iWeb科技公司
511 67.208.0.0 67.208.31.255 加拿大 多伦多
512 67.210.128.0 67.210.143.255 加拿大
513 67.210.160.0 67.210.175.255 加拿大
514 67.210.208.0 67.210.223.255 加拿大
515 67.211.64.0 67.211.79.255 加拿大
516 67.211.96.0 67.211.127.255 加拿大
517 67.211.192.0 67.211.207.255 加拿大
518 67.212.0.0 67.212.9.255 加拿大
519 67.212.10.0 67.212.10.255 加拿大 蒙特利尔
520 67.212.11.0 67.212.31.255 加拿大
521 67.212.64.0 67.212.95.255 加拿大
522 67.213.64.0 67.213.111.255 加拿大
523 67.215.0.0 67.215.15.255 加拿大
524 67.215.48.0 67.215.63.255 加拿大
525 67.215.84.0 67.215.84.255 加拿大 安大略省多伦多OpenDNS公共DNS节点
526 67.215.85.0 67.215.85.255 加拿大 不列颠哥伦比亚省温哥华OpenDNS公共DNS节点
527 67.215.128.0 67.215.159.255 加拿大
528 67.215.192.0 67.215.207.255 加拿大
529 67.220.32.0 67.220.47.255 加拿大
530 67.221.144.0 67.221.159.255 加拿大
531 67.223.64.0 67.223.111.255 加拿大
532 67.223.128.0 67.223.159.255 加拿大
533 67.224.80.0 67.224.95.255 加拿大
534 67.225.0.0 67.225.127.255 加拿大
535 67.226.128.0 67.226.207.255 加拿大
536 67.226.224.0 67.226.255.255 加拿大
537 67.230.128.0 67.230.159.255 加拿大
538 67.230.176.0 67.230.178.255 加拿大
539 67.230.180.0 67.230.180.255 加拿大
540 67.230.182.0 67.230.189.255 加拿大
541 67.230.191.0 67.230.191.255 加拿大
542 67.231.16.0 67.231.31.255 加拿大
543 67.231.208.0 67.231.223.255 加拿大
544 68.66.48.0 68.66.63.255 加拿大
545 68.67.32.0 68.67.63.255 加拿大
546 68.68.0.0 68.68.15.255 加拿大
547 68.69.16.0 68.69.31.255 加拿大
548 68.69.128.0 68.69.159.255 加拿大
549 68.69.192.0 68.69.223.255 加拿大
550 68.70.144.0 68.70.159.255 加拿大
551 68.71.0.0 68.71.63.255 加拿大
552 68.71.192.0 68.71.207.255 加拿大
553 68.144.0.0 68.151.255.255 加拿大 卡尔加里Shaw通信公司
554 68.168.112.0 68.168.141.255 加拿大
555 68.168.143.0 68.168.143.255 加拿大
556 68.171.64.0 68.171.79.255 加拿大
557 68.171.224.0 68.171.255.255 加拿大
558 68.179.0.0 68.179.47.255 加拿大 卡尔加里市
559 68.179.48.0 68.179.127.255 加拿大
560 68.182.0.0 68.182.255.255 加拿大
561 68.232.64.0 68.232.95.255 加拿大
562 68.235.176.0 68.235.191.255 加拿大
563 69.4.80.0 69.4.95.255 加拿大
564 69.4.208.0 69.4.223.255 加拿大
565 69.7.240.0 69.7.255.255 加拿大
566 69.10.128.0 69.10.159.255 加拿大 哥伦比亚省基洛纳市RackForce Hosting公司
567 69.10.224.0 69.10.239.255 加拿大
568 69.11.0.0 69.11.127.255 加拿大
569 69.17.128.0 69.17.191.255 加拿大
570 69.17.224.0 69.17.255.255 加拿大
571 69.20.224.0 69.20.255.255 加拿大
572 69.24.48.0 69.24.63.255 加拿大
573 69.26.64.0 69.26.95.255 加拿大
574 69.27.96.0 69.27.127.255 加拿大
575 69.31.160.0 69.31.255.255 加拿大
576 69.36.96.0 69.36.127.255 加拿大
577 69.41.192.0 69.41.207.255 加拿大
578 69.42.48.0 69.42.63.255 加拿大
579 69.42.176.0 69.42.191.255 加拿大
580 69.46.96.0 69.46.127.255 加拿大
581 69.46.160.0 69.46.191.255 加拿大
582 69.49.32.0 69.49.63.255 加拿大
583 69.50.160.0 69.50.191.255 加拿大
584 69.51.192.0 69.51.255.255 加拿大
585 69.55.240.0 69.55.255.255 加拿大 魁北克省Bell Canada
586 69.57.0.0 69.57.15.255 加拿大
587 69.57.208.0 69.57.223.255 加拿大
588 69.58.0.0 69.58.31.255 加拿大
589 69.58.96.0 69.58.111.255 加拿大
590 69.60.64.0 69.60.79.255 加拿大
591 69.60.224.0 69.60.255.255 加拿大
592 69.63.32.0 69.63.63.255 加拿大
593 69.63.240.0 69.63.255.255 加拿大
594 69.67.0.0 69.67.15.255 加拿大
595 69.67.160.0 69.67.191.255 加拿大
596 69.70.0.0 69.70.255.255 加拿大 蒙特利尔市
597 69.71.64.0 69.71.95.255 加拿大
598 69.77.160.0 69.77.191.255 加拿大
599 69.88.48.0 69.88.63.255 加拿大
600 69.90.214.0 69.90.214.255 加拿大 安大略省多伦多市Canadian Fibre Broadband LLC(C02116105)[PEER1网络]
601 69.156.0.0 69.156.24.255 加拿大
602 69.156.25.0 69.156.150.255 加拿大 蒙特利尔
603 69.156.151.0 69.156.151.255 加拿大 多伦多
604 69.156.152.0 69.157.255.255 加拿大 蒙特利尔
605 69.158.0.0 69.158.104.255 加拿大
606 69.158.105.0 69.158.105.255 加拿大 Sympatico用户
607 69.158.106.0 69.158.116.255 加拿大
608 69.158.117.0 69.158.137.255 加拿大 多伦多
609 69.158.138.0 69.158.180.255 加拿大
610 69.158.181.0 69.158.181.255 加拿大 士嘉堡
611 69.158.182.0 69.159.255.255 加拿大
612 69.161.128.0 69.161.159.255 加拿大
613 69.164.176.0 69.164.191.255 加拿大
614 69.165.80.0 69.165.95.255 加拿大
615 69.165.128.0 69.165.255.255 加拿大
616 69.166.16.0 69.166.31.255 加拿大
617 69.166.112.0 69.166.127.255 加拿大
618 69.168.128.0 69.168.191.255 加拿大
619 69.171.96.0 69.171.111.255 加拿大
620 69.171.128.0 69.171.159.255 加拿大
621 69.171.208.0 69.171.223.255 加拿大
622 69.172.64.0 69.172.127.255 加拿大
623 69.172.144.0 69.172.191.255 加拿大
624 69.173.32.0 69.173.63.255 加拿大
625 69.176.160.0 69.176.191.255 加拿大
626 69.196.0.0 69.196.31.255 加拿大
627 69.196.64.0 69.196.71.255 加拿大
628 69.196.72.0 69.196.72.255 加拿大 万锦市
629 69.196.73.0 69.196.89.255 加拿大
630 69.196.90.0 69.196.90.255 加拿大 安省Markham
631 69.196.91.0 69.196.95.255 加拿大
632 69.196.128.0 69.196.191.255 加拿大
633 70.24.0.0 70.26.255.255 加拿大 Bell
634 70.27.0.0 70.27.9.255 加拿大 安大略省多伦多Bell
635 70.27.10.0 70.27.11.255 加拿大 安大略省渥太华Bell
636 70.27.12.0 70.27.15.255 加拿大 安大略省列治文山Bell
637 70.27.16.0 70.27.23.255 加拿大 安大略省伦敦Bell
638 70.27.24.0 70.27.31.255 加拿大 安大略省基奇纳Bell
639 70.27.32.0 70.27.39.255 加拿大 安大略省伦敦Bell
640 70.27.40.0 70.27.55.255 加拿大 安大略省温莎Bell
641 70.27.56.0 70.27.63.255 加拿大 Bell
642 70.27.64.0 70.27.71.255 加拿大 安大略省哈密尔顿Bell
643 70.27.72.0 70.27.79.255 加拿大 安大略省圣凯瑟琳斯Bell
644 70.27.80.0 70.27.87.255 加拿大 安大略省金斯顿Bell
645 70.27.88.0 70.27.95.255 加拿大 安大略省哈密尔顿Bell
646 70.27.96.0 70.27.99.255 加拿大 安大略省布兰普顿Bell
647 70.27.100.0 70.27.107.255 加拿大 安大略省密西沙加Bell
648 70.27.108.0 70.27.111.255 加拿大 安大略省布兰普顿Bell
649 70.27.112.0 70.27.115.255 加拿大 安大略省哈密尔顿Bell
650 70.27.116.0 70.27.119.255 加拿大 安大略省惠特比Bell
651 70.27.120.0 70.27.123.255 加拿大 安大略省伦敦Bell
652 70.27.124.0 70.27.127.255 加拿大 安大略省基奇纳Bell
653 70.27.128.0 70.27.131.255 加拿大 安大略省渥太华Bell
654 70.27.132.0 70.27.135.255 加拿大 安大略省列治文山Bell
655 70.27.136.0 70.27.139.255 加拿大 安大略省伦敦Bell
656 70.27.140.0 70.27.143.255 加拿大 安大略省多伦多Bell
657 70.27.144.0 70.27.147.255 加拿大 安大略省布兰普顿Bell
658 70.27.148.0 70.27.151.255 加拿大 Bell
659 70.27.152.0 70.27.155.255 加拿大 安大略省多伦多Bell
660 70.27.156.0 70.27.159.255 加拿大 安大略省哈密尔顿Bell
661 70.27.160.0 70.27.167.255 加拿大 安大略省多伦多Bell
662 70.27.168.0 70.27.171.255 加拿大 安大略省基奇纳Bell
663 70.27.172.0 70.27.175.255 加拿大 安大略省惠特比Bell
664 70.27.176.0 70.27.187.255 加拿大 安大略省密西沙加Bell
665 70.27.188.0 70.27.191.255 加拿大 安大略省多伦多Bell
666 70.27.192.0 70.27.195.255 加拿大 魁北克省蒙特利尔Bell
667 70.27.196.0 70.27.199.255 加拿大 安大略省多伦多Bell
668 70.27.200.0 70.27.203.255 加拿大 安大略省伦敦Bell
669 70.27.204.0 70.27.207.255 加拿大 安大略省多伦多Bell
670 70.27.208.0 70.27.223.255 加拿大 魁北克省蒙特利尔Bell
671 70.27.224.0 70.27.227.255 加拿大 魁北克省希尔布鲁克Bell
672 70.27.228.0 70.27.231.255 加拿大 魁北克省蒙特利尔Bell
673 70.27.232.0 70.27.235.255 加拿大 安大略省金斯顿Bell
674 70.27.236.0 70.27.255.255 加拿大 魁北克省蒙特利尔Bell
675 70.28.0.0 70.31.255.255 加拿大 Bell
676 70.35.16.0 70.35.31.255 加拿大 Netfirms公司
677 70.35.160.0 70.35.175.255 加拿大
678 70.35.208.0 70.35.223.255 加拿大
679 70.36.48.0 70.36.63.255 加拿大
680 70.38.0.0 70.38.0.133 加拿大
681 70.38.0.134 70.38.0.134 加拿大 SourceForge缓存09of25北美北iweb节点
682 70.38.0.135 70.38.55.103 加拿大
683 70.38.55.112 70.38.55.119 加拿大
684 70.38.55.128 70.38.127.255 加拿大
685 70.48.0.0 70.52.255.255 加拿大 Bell
686 70.53.0.0 70.53.255.255 加拿大 安大略省哈密尔顿Bell
687 70.54.0.0 70.54.43.255 加拿大 Bell
688 70.54.44.0 70.54.47.255 加拿大 安大略省哈密尔顿Bell
689 70.54.48.0 70.54.51.255 加拿大 Bell
690 70.54.52.0 70.54.55.255 加拿大 安大略省哈密尔顿Bell
691 70.54.56.0 70.55.255.255 加拿大 Bell
692 70.64.0.0 70.64.47.255 加拿大
693 70.64.48.0 70.64.48.255 加拿大 萨斯卡通市
694 70.64.49.0 70.66.11.255 加拿大
695 70.66.12.0 70.66.12.255 加拿大 蒙特利尔康科迪亚大学
696 70.66.13.0 70.69.159.255 加拿大
697 70.69.160.0 70.69.192.255 加拿大 温哥华
698 70.69.193.0 70.69.200.255 加拿大
699 70.69.201.0 70.69.237.255 加拿大 温哥华
700 70.69.238.0 70.70.148.255 加拿大
701 70.70.149.0 70.70.149.255 加拿大 温哥华
702 70.70.150.0 70.78.255.255 加拿大
703 70.79.0.0 70.79.255.255 加拿大 温哥华
704 70.80.0.0 70.80.45.255 加拿大
705 70.80.46.0 70.80.46.255 加拿大 蒙特里尔
706 70.80.47.0 70.81.96.255 加拿大
707 70.81.97.0 70.81.97.255 加拿大 蒙特利尔
708 70.81.98.0 70.83.255.255 加拿大
709 71.7.0.0 71.7.255.255 加拿大 蒙特利尔市
710 71.17.0.0 71.17.100.255 加拿大 安大略省
711 71.17.101.0 71.17.102.255 加拿大 多伦多市
712 71.17.103.0 71.17.255.255 加拿大 安大略省
713 71.19.0.0 71.19.127.255 加拿大
714 71.19.160.0 71.19.191.255 加拿大
715 71.19.240.0 71.19.255.255 加拿大
716 72.0.64.0 72.0.79.255 加拿大
717 72.0.192.0 72.0.223.255 加拿大
718 72.0.240.0 72.0.255.255 加拿大
719 72.1.192.0 72.1.223.255 加拿大
720 72.2.0.0 72.2.63.255 加拿大
721 72.9.160.0 72.9.191.255 加拿大
722 72.10.128.0 72.10.175.255 加拿大
723 72.11.160.0 72.11.191.255 加拿大
724 72.12.96.0 72.12.111.255 加拿大
725 72.12.128.0 72.12.191.255 加拿大
726 72.13.160.0 72.13.191.255 加拿大 温尼伯WiBand Communications
727 72.14.160.0 72.14.175.255 加拿大
728 72.15.48.0 72.15.63.255 加拿大
729 72.15.128.0 72.15.159.255 加拿大
730 72.25.192.0 72.25.255.255 加拿大
731 72.28.64.0 72.28.95.255 加拿大
732 72.29.224.0 72.29.255.255 加拿大
733 72.35.0.0 72.35.31.255 加拿大
734 72.38.0.0 72.39.255.255 加拿大
735 72.45.64.0 72.45.127.255 加拿大
736 72.53.0.0 72.53.159.255 加拿大
737 72.55.128.0 72.55.191.255 加拿大
738 72.136.0.0 72.138.255.255 加拿大
739 72.139.0.0 72.139.0.255 加拿大 Rogers
740 72.139.1.0 72.139.1.255 加拿大 安大略省圭尔夫Rogers
741 72.139.2.0 72.139.2.255 加拿大 安大略省渥太华Rogers
742 72.139.3.0 72.139.3.255 加拿大 安大略省剑桥Rogers
743 72.139.4.0 72.139.5.255 加拿大 安大略省渥太华Rogers
744 72.139.6.0 72.139.6.255 加拿大 Rogers
745 72.139.7.0 72.139.7.255 加拿大 安大略省斯特拉特福Rogers
746 72.139.8.0 72.139.8.255 加拿大 安大略省列治文山Rogers
747 72.139.9.0 72.139.9.255 加拿大 新不伦瑞克省伍德斯托克Rogers
748 72.139.10.0 72.139.10.255 加拿大 Rogers
749 72.139.11.0 72.139.12.255 加拿大 安大略省多伦多Rogers
750 72.139.13.0 72.139.13.255 加拿大 安大略省密西沙加Rogers
751 72.139.14.0 72.139.14.255 加拿大 安大略省渥太华Rogers
752 72.139.15.0 72.139.16.255 加拿大 Rogers
753 72.139.17.0 72.139.17.255 加拿大 安大略省密西沙加Rogers
754 72.139.18.0 72.139.18.255 加拿大 安大略省多伦多Rogers
755 72.139.19.0 72.139.19.255 加拿大 加拿大新不伦瑞克省蒙克顿Rogers
756 72.139.20.0 72.139.20.255 加拿大 安大略省多伦多Rogers
757 72.139.21.0 72.139.21.255 加拿大 安大略省纽马克特Rogers
758 72.139.22.0 72.139.22.255 加拿大 加拿大安大略省基奇纳Rogers
759 72.139.23.0 72.139.23.255 加拿大 Rogers
760 72.139.24.0 72.139.24.255 加拿大 安大略省奥沙瓦Rogers
761 72.139.25.0 72.139.26.255 加拿大 安大略省渥太华Rogers
762 72.139.27.0 72.139.27.255 加拿大 安大略省多伦多Rogers
763 72.139.28.0 72.139.28.255 加拿大 安大略省伦敦Rogers
764 72.139.29.0 72.139.29.255 加拿大 安大略省多伦多Rogers
765 72.139.30.0 72.139.30.255 加拿大 安大略省列治文山Rogers
766 72.139.31.0 72.139.255.255 加拿大 Rogers
767 72.140.0.0 72.140.202.255 加拿大
768 72.140.203.0 72.140.203.255 加拿大 Rogers
769 72.140.204.0 72.142.255.255 加拿大
770 72.143.0.0 72.143.255.255 加拿大 Rogers
771 72.172.96.0 72.172.127.255 加拿大
772 72.172.160.0 72.172.175.255 加拿大
773 74.3.128.0 74.3.191.255 加拿大 Shaw Telecom
774 74.12.0.0 74.12.191.255 加拿大 Bell
775 74.12.192.0 74.12.195.255 加拿大 安大略省哈密尔顿Bell
776 74.12.196.0 74.15.59.255 加拿大 Bell
777 74.15.60.0 74.15.60.255 加拿大 安大略省多伦多Bell
778 74.15.61.0 74.15.255.255 加拿大 Bell
779 74.48.0.0 74.49.255.255 加拿大 TELUS
780 74.50.160.0 74.50.191.255 加拿大
781 74.50.224.0 74.50.239.255 加拿大
782 74.51.32.0 74.51.63.255 加拿大
783 74.56.0.0 74.59.255.255 加拿大
784 74.82.64.0 74.82.95.255 加拿大
785 74.82.192.0 74.82.223.255 加拿大 Carat网络公司(Carat Networks)
786 74.91.80.0 74.91.95.255 加拿大
787 74.112.40.0 74.112.47.255 加拿大
788 74.112.124.0 74.112.127.255 加拿大
789 74.112.176.0 74.112.179.255 加拿大
790 74.112.188.0 74.112.191.255 加拿大
791 74.113.0.0 74.113.3.255 加拿大
792 74.113.8.0 74.113.15.255 加拿大
793 74.113.20.0 74.113.23.255 加拿大
794 74.113.68.0 74.113.75.255 加拿大
795 74.113.152.0 74.113.155.255 加拿大
796 74.113.176.0 74.113.183.255 加拿大
797 74.114.72.0 74.114.79.255 加拿大
798 74.114.100.0 74.114.103.255 加拿大
799 74.114.136.0 74.114.139.255 加拿大
800 74.114.172.0 74.114.175.255 加拿大
801 74.114.208.0 74.114.215.255 加拿大
802 74.115.124.0 74.115.127.255 加拿大
803 74.115.192.0 74.115.199.255 加拿大
804 74.115.204.0 74.115.207.255 加拿大
805 74.115.220.0 74.115.223.255 加拿大
806 74.116.120.0 74.116.123.255 加拿大 安大略省基奇纳
807 74.116.184.0 74.116.191.255 加拿大
808 74.116.216.0 74.116.223.255 加拿大
809 74.117.40.0 74.117.47.255 加拿大
810 74.117.52.0 74.117.55.255 加拿大
811 74.117.140.0 74.117.143.255 加拿大
812 74.117.248.0 74.117.255.255 加拿大
813 74.118.36.0 74.118.39.255 加拿大
814 74.118.52.0 74.118.55.255 加拿大
815 74.118.100.0 74.118.103.255 加拿大
816 74.118.248.0 74.118.251.255 加拿大
817 74.119.0.0 74.119.3.255 加拿大
818 74.119.88.0 74.119.95.255 加拿大
819 74.119.184.0 74.119.191.255 加拿大
820 74.120.52.0 74.120.55.255 加拿大
821 74.120.72.0 74.120.75.255 加拿大
822 74.121.32.0 74.121.35.255 加拿大
823 74.121.120.0 74.121.123.255 加拿大
824 74.121.148.0 74.121.151.255 加拿大
825 74.121.160.0 74.121.167.255 加拿大
826 74.121.244.0 74.121.247.255 加拿大
827 74.122.52.0 74.122.55.255 加拿大
828 74.122.128.0 74.122.135.255 加拿大
829 74.122.208.0 74.122.215.255 加拿大
830 74.122.244.0 74.122.247.255 加拿大
831 74.123.8.0 74.123.11.255 加拿大
832 74.123.68.0 74.123.71.255 加拿大
833 74.123.92.0 74.123.95.255 加拿大
834 74.126.96.0 74.126.127.255 加拿大
835 74.127.192.0 74.127.255.255 加拿大
836 74.198.0.0 74.198.255.255 加拿大
837 74.200.0.0 74.200.31.255 加拿大
838 74.205.160.0 74.205.191.255 加拿大
839 74.205.208.0 74.205.223.255 加拿大 安大略省多伦多Fibernetics
840 74.206.128.0 74.206.159.255 加拿大
841 74.210.0.0 74.210.255.255 加拿大
842 74.213.160.0 74.213.191.255 加拿大
843 74.214.128.0 74.214.159.255 加拿大
844 74.216.0.0 74.216.255.255 加拿大
845 74.220.160.0 74.220.191.255 加拿大
846 74.221.16.0 74.221.31.255 加拿大
847 74.221.128.0 74.221.143.255 加拿大
848 75.75.243.0 75.75.243.63 加拿大 安大略省多伦多市Middle Segment用户使用的{内华达亨德森Eonix公司usPHX凤凰城AS30693网络}
849 75.75.244.0 75.75.244.31 加拿大 安大略省多伦多市Middle Segment用户使用的{内华达亨德森Eonix公司usPHX凤凰城AS30693网络}
850 75.96.0.0 75.98.95.255 加拿大
851 75.98.192.0 75.98.207.255 加拿大
852 75.119.224.0 75.119.255.255 加拿大
853 75.152.0.0 75.153.107.255 加拿大
854 75.153.108.0 75.153.108.255 加拿大 温哥华
855 75.153.109.0 75.158.109.255 加拿大
856 75.158.110.0 75.158.110.255 加拿大 埃德蒙顿
857 75.158.111.0 75.159.255.255 加拿大
858 76.8.112.0 76.8.127.255 加拿大
859 76.9.32.0 76.9.63.255 加拿大
860 76.9.192.0 76.9.223.255 加拿大
861 76.10.128.0 76.10.191.255 加拿大
862 76.11.0.0 76.11.127.255 加拿大
863 76.64.0.0 76.64.215.255 加拿大
864 76.64.216.0 76.66.255.255 加拿大 Bell
865 76.67.0.0 76.67.3.255 加拿大 魁北克省蒙特利尔Bell
866 76.67.4.0 76.67.7.255 加拿大 安大略省基奇纳Bell
867 76.67.8.0 76.67.11.255 加拿大 安大略省奥沙瓦Bell
868 76.67.12.0 76.67.15.255 加拿大 安大略省多伦多Bell
869 76.67.16.0 76.67.19.255 加拿大 安大略省巴里Bell
870 76.67.20.0 76.67.27.255 加拿大 安大略省萨德伯里Bell
871 76.67.28.0 76.67.31.255 加拿大 安大略省多伦多Bell
872 76.67.32.0 76.67.35.255 加拿大 安大略省伦敦Bell
873 76.67.36.0 76.67.39.255 加拿大 安大略省惠特比Bell
874 76.67.40.0 76.67.43.255 加拿大 Bell
875 76.67.44.0 76.67.47.255 加拿大 安大略省圣凯瑟琳斯Bell
876 76.67.48.0 76.67.51.255 加拿大 魁北克省蒙特利尔Bell
877 76.67.52.0 76.67.55.255 加拿大 安大略省多伦多Bell
878 76.67.56.0 76.67.59.255 加拿大 安大略省惠特比Bell
879 76.67.60.0 76.67.63.255 加拿大 安大略省奥沙瓦Bell
880 76.67.64.0 76.67.67.255 加拿大 安大略省哈密尔顿Bell
881 76.67.68.0 76.67.71.255 加拿大 安大略省伦敦Bell
882 76.67.72.0 76.67.75.255 加拿大 安大略省多伦多Bell
883 76.67.76.0 76.67.79.255 加拿大 安大略省哈密尔顿Bell
884 76.67.80.0 76.67.83.255 加拿大 安大略省多伦多Bell
885 76.67.84.0 76.67.87.255 加拿大 魁北克省蒙特利尔Bell
886 76.67.88.0 76.67.91.255 加拿大 魁北克省隆格伊Bell
887 76.67.92.0 76.67.95.255 加拿大 安大略省金斯顿Bell
888 76.67.96.0 76.67.103.255 加拿大 安大略省渥太华Bell
889 76.67.104.0 76.67.107.255 加拿大 安大略省多伦多Bell
890 76.67.108.0 76.67.111.255 加拿大 安大略省伦敦Bell
891 76.67.112.0 76.67.115.255 加拿大 安大略省渥太华Bell
892 76.67.116.0 76.67.119.255 加拿大 安大略省密西沙加Bell
893 76.67.120.0 76.67.123.255 加拿大 安大略省布兰普顿Bell
894 76.67.124.0 76.67.127.255 加拿大 安大略省基奇纳Bell
895 76.67.128.0 76.67.131.255 加拿大 安大略省布兰普顿Bell
896 76.67.132.0 76.67.135.255 加拿大 安大略省哈密尔顿Bell
897 76.67.136.0 76.67.139.255 加拿大 魁北克省魁北克市Bell
898 76.67.140.0 76.67.151.255 加拿大 魁北克省希尔布鲁克Bell
899 76.67.152.0 76.67.155.255 加拿大 安大略省渥太华Bell
900 76.67.156.0 76.67.163.255 加拿大 魁北克省魁北克市Bell
901 76.67.164.0 76.67.167.255 加拿大 魁北克省隆格伊Bell
902 76.67.168.0 76.67.171.255 加拿大 魁北克省蒙特利尔Bell
903 76.67.172.0 76.67.175.255 加拿大 安大略省哈密尔顿Bell
904 76.67.176.0 76.67.183.255 加拿大 魁北克省蒙特利尔Bell
905 76.67.184.0 76.67.187.255 加拿大 Bell
906 76.67.188.0 76.67.191.255 加拿大 魁北克省魁北克市Bell
907 76.67.192.0 76.67.211.255 加拿大 魁北克省蒙特利尔Bell
908 76.67.212.0 76.67.215.255 加拿大 魁北克省魁北克市Bell
909 76.67.216.0 76.71.217.255 加拿大 Bell
910 76.71.218.0 76.71.218.255 加拿大 安大略省多伦多Bell
911 76.71.219.0 76.71.255.255 加拿大 Bell
912 76.75.64.0 76.75.191.255 加拿大
913 76.75.224.0 76.75.255.255 加拿大
914 76.76.96.0 76.76.127.255 加拿大
915 76.77.64.0 76.77.95.255 加拿大
916 84.22.76.0 84.22.76.255 加拿大 eutelsat
917 95.131.188.0 95.131.188.255 加拿大 魁北克省蒙特利尔Continent8数据中心
918 96.1.0.0 96.1.255.255 加拿大
919 96.7.200.0 96.7.207.255 加拿大 多伦多TATA Akamai公司CDN网络节点
920 96.9.96.0 96.9.127.255 加拿大
921 96.20.0.0 96.23.255.255 加拿大
922 96.30.128.0 96.30.223.255 加拿大
923 96.43.224.0 96.43.239.255 加拿大
924 96.44.32.0 96.44.127.255 加拿大
925 96.44.192.0 96.44.255.255 加拿大 安大略省多伦多Radiant数据中心
926 96.45.0.0 96.45.15.255 加拿大
927 96.45.176.0 96.45.191.255 加拿大 Carat网络公司(Carat Networks)
928 96.45.192.0 96.45.207.255 加拿大
929 96.46.32.0 96.46.63.255 加拿大
930 96.46.192.0 96.46.207.255 加拿大
931 96.47.176.0 96.47.191.255 加拿大
932 96.48.0.0 96.55.255.255 加拿大
933 96.63.0.0 96.63.63.255 加拿大
934 96.63.128.0 96.63.175.255 加拿大
935 96.125.128.0 96.125.134.255 加拿大
936 96.125.135.0 96.125.135.255 加拿大 安大略省哈密尔顿Frontier
937 96.125.136.0 96.125.143.255 加拿大
938 96.125.176.0 96.125.223.255 加拿大
939 96.125.240.0 96.125.255.255 加拿大
940 96.127.192.0 96.127.255.255 加拿大
941 97.75.0.0 97.75.63.255 加拿大
942 97.75.192.0 97.75.223.255 加拿大
943 97.107.48.0 97.107.63.255 加拿大
944 97.107.176.0 97.107.191.255 加拿大
945 97.107.208.0 97.107.223.255 加拿大
946 97.108.0.0 97.111.255.255 加拿大
947 98.124.0.0 98.124.63.255 加拿大
948 98.142.240.0 98.142.255.255 加拿大
949 98.143.64.0 98.143.95.255 加拿大
950 98.143.96.0 98.143.111.255 加拿大 安大略省基奇纳Fibernetics
951 98.143.128.0 98.143.143.255 加拿大
952 98.143.208.0 98.143.223.255 加拿大
953 98.143.240.0 98.143.255.255 加拿大
954 98.158.80.0 98.158.95.255 加拿大
955 98.158.128.0 98.158.143.255 加拿大
956 98.159.240.0 98.159.255.255 加拿大
957 99.128.0.0 99.135.255.255 加拿大 多伦多市
958 99.137.0.0 99.137.255.255 加拿大 多伦多市
959 99.138.0.0 99.145.255.255 加拿大 渥太华市
960 99.147.0.0 99.155.255.255 加拿大 渥太华市
961 99.157.0.0 99.162.255.255 加拿大 渥太华市
962 99.164.0.0 99.164.255.255 加拿大 渥太华市
963 99.165.0.0 99.176.255.255 加拿大 温哥华市
964 99.177.0.0 99.184.255.255 加拿大 温尼伯市
965 99.185.0.0 99.191.255.255 加拿大 卡尔加里市/埃德蒙顿市
966 99.192.0.0 99.192.127.255 加拿大
967 99.199.0.0 99.199.255.255 加拿大
968 99.208.0.0 99.255.255.255 加拿大 Rogers
969 100.42.240.0 100.42.255.255 加拿大
970 100.43.96.0 100.43.127.255 加拿大
971 103.52.216.0 103.52.219.255 加拿大 安大略省多伦多腾讯云计算有限公司北美数据中心
972 103.253.96.0 103.253.99.255 加拿大 魁北克省
973 104.36.8.0 104.36.15.255 加拿大 Allstream
974 104.36.64.0 104.36.71.255 加拿大
975 104.36.100.0 104.36.103.255 加拿大
976 104.36.116.0 104.36.119.255 加拿大
977 104.36.148.0 104.36.151.255 加拿大
978 104.36.180.0 104.36.183.255 加拿大 安大略省多伦多ReliableHosting数据中心
979 104.93.171.0 104.93.171.255 加拿大 美国Akamai科技公司CDN多伦多节点
980 104.152.210.0 104.152.211.255 加拿大 魁北克省蒙特利尔Servarica数据中心
981 104.192.76.0 104.192.79.255 加拿大
982 104.234.0.0 104.234.127.255 加拿大 VELCOM通讯
983 107.150.224.0 107.150.255.255 加拿大 安大略省多伦多Fibernetics
984 107.171.128.0 107.171.255.255 加拿大 魁北克省Vidéotron集团公司
985 107.179.128.0 107.179.255.255 加拿大
986 108.59.64.0 108.59.79.255 加拿大
987 108.60.0.0 108.60.31.255 加拿大
988 108.60.160.0 108.60.191.255 加拿大
989 108.61.118.0 108.61.118.255 加拿大 魁北克省蒙特利尔Choopa数据中心
990 108.61.231.0 108.61.231.255 加拿大 魁北克省蒙特利尔Choopa数据中心
991 108.63.0.0 108.63.255.255 加拿大
992 108.160.16.0 108.160.31.255 加拿大
993 108.160.80.0 108.160.111.255 加拿大
994 108.160.240.0 108.160.255.255 加拿大
995 108.161.32.0 108.161.47.255 加拿大
996 108.161.112.0 108.161.127.255 加拿大
997 108.161.160.0 108.161.175.255 加拿大
998 108.162.64.0 108.162.127.255 加拿大 安大略省Cogeco
999 108.162.128.0 108.162.191.255 加拿大 安大略省TekSavvy
1000 108.162.208.0 108.162.208.255 加拿大 不列颠哥伦比亚省温哥华CloudFlare节点