ip地址查询

哥伦比亚IP地址列表

在下面输入您要查询IP地址段范围的地理位置,点击查询

请输入地理位置:
最多只能列出前1000条IP信息,更详细的ip列表信息请用上边的查询按钮进入
序号 IP 起始地址 IP 结束地址 所在位置信息 电子地图
1 8.8.38.0 8.8.38.255 美国 马里兰州哥伦比亚特区Level 3通信股份有限公司
2 12.153.52.0 12.153.55.255 美国 哥伦比亚联合学院
3 24.236.0.0 24.236.31.255 美国 哥伦比亚
4 65.61.192.0 65.61.239.255 加拿大 哥伦比亚省
5 66.205.0.0 66.205.63.255 美国 哥伦比亚华盛顿特区
6 66.231.64.0 66.231.79.255 哥伦比亚
7 69.10.128.0 69.10.159.255 加拿大 哥伦比亚省基洛纳市RackForce Hosting公司
8 96.7.0.0 96.7.15.255 哥伦比亚 internexa Akamai公司CDN网络节点
9 128.59.0.0 128.59.255.255 美国 纽约州纽约市哥伦比亚大学
10 128.206.0.0 128.206.255.255 美国 密苏里哥伦比亚大学
11 129.236.0.0 129.236.255.255 美国 哥伦比亚大学
12 137.82.0.0 137.82.255.255 加拿大 不列颠哥伦比亚大学
13 142.71.0.0 142.71.255.255 加拿大 不列颠哥伦比亚大学医院
14 142.103.0.0 142.103.255.255 加拿大 不列颠哥伦比亚大学
15 142.207.0.0 142.207.255.255 加拿大 北英属哥伦比亚大学
16 142.232.0.0 142.232.255.255 加拿大 英属哥伦比亚理工大学
17 152.201.160.0 152.201.160.255 哥伦比亚
18 156.111.0.0 156.111.255.255 美国 哥伦比亚长老教会医学中心
19 156.145.0.0 156.145.255.255 美国 哥伦比亚长老教会医学中心
20 157.253.0.0 157.253.255.255 哥伦比亚 洛斯安第斯大学
21 160.39.0.0 160.39.255.255 美国 纽约州纽约市哥伦比亚大学
22 161.130.0.0 161.130.255.255 美国 密苏里大学哥伦比亚分校
23 168.176.0.0 168.176.255.255 哥伦比亚 哥伦比亚国立大学
24 179.0.9.0 179.0.10.255 哥伦比亚
25 179.0.15.0 179.0.15.255 哥伦比亚
26 179.0.24.0 179.0.24.255 哥伦比亚
27 179.1.0.0 179.1.255.255 哥伦比亚
28 179.12.0.0 179.15.255.255 哥伦比亚
29 179.49.128.0 179.50.127.255 哥伦比亚
30 181.32.0.0 181.33.255.255 哥伦比亚
31 181.48.0.0 181.63.255.255 哥伦比亚
32 181.68.0.0 181.71.255.255 哥伦比亚
33 181.128.0.0 181.159.255.255 哥伦比亚
34 181.174.0.0 181.174.63.255 哥伦比亚
35 181.192.128.0 181.192.255.255 哥伦比亚
36 181.199.192.0 181.199.223.255 哥伦比亚
37 181.204.0.0 181.207.255.255 哥伦比亚
38 181.224.160.0 181.224.163.255 哥伦比亚
39 181.225.64.0 181.225.111.255 哥伦比亚
40 181.232.0.0 181.232.127.255 哥伦比亚
41 181.234.0.0 181.237.255.255 哥伦比亚
42 181.240.0.0 181.255.255.255 哥伦比亚
43 186.0.0.0 186.0.127.255 哥伦比亚
44 186.1.160.0 186.1.191.255 哥伦比亚
45 186.1.248.0 186.1.255.255 哥伦比亚
46 186.27.128.0 186.28.224.255 哥伦比亚
47 186.28.225.0 186.28.225.255 哥伦比亚 Nari?o大学
48 186.28.226.0 186.28.228.255 哥伦比亚
49 186.28.229.0 186.28.229.255 哥伦比亚 Bogotá ''Jorge Tadeo Lozano'' 大学
50 186.28.230.0 186.31.255.255 哥伦比亚
51 186.43.0.0 186.43.127.255 哥伦比亚
52 186.80.0.0 186.87.255.255 哥伦比亚 波哥大市
53 186.97.0.0 186.97.255.255 哥伦比亚
54 186.98.0.0 186.98.255.255 哥伦比亚 波哥大市
55 186.99.0.0 186.99.255.255 哥伦比亚
56 186.102.0.0 186.103.127.255 哥伦比亚
57 186.112.0.0 186.119.255.255 哥伦比亚
58 186.121.0.0 186.121.127.255 哥伦比亚
59 186.144.0.0 186.147.255.255 哥伦比亚
60 186.154.0.0 186.155.255.255 哥伦比亚
61 186.159.0.0 186.159.95.255 哥伦比亚
62 186.159.112.0 186.159.115.255 哥伦比亚
63 186.168.0.0 186.171.255.255 哥伦比亚
64 186.179.96.0 186.179.111.255 哥伦比亚
65 186.180.0.0 186.181.255.255 哥伦比亚
66 190.0.0.0 190.0.63.255 哥伦比亚
67 190.0.240.0 190.0.247.255 哥伦比亚
68 190.1.128.0 190.1.255.255 哥伦比亚
69 190.3.160.0 190.3.167.255 哥伦比亚
70 190.3.192.0 190.3.255.255 哥伦比亚
71 190.5.192.0 190.5.207.255 哥伦比亚
72 190.6.160.0 190.6.191.255 哥伦比亚
73 190.7.64.0 190.7.159.255 哥伦比亚
74 190.8.176.0 190.8.179.255 哥伦比亚
75 190.8.192.0 190.8.255.255 哥伦比亚
76 190.9.64.0 190.9.127.255 哥伦比亚
77 190.9.192.0 190.9.255.255 哥伦比亚
78 190.12.128.0 190.12.159.255 哥伦比亚
79 190.13.0.0 190.13.63.255 哥伦比亚
80 190.13.96.0 190.13.111.255 哥伦比亚
81 190.13.192.0 190.13.207.255 哥伦比亚
82 190.14.224.0 190.14.232.159 哥伦比亚
83 190.14.232.160 190.14.232.255 哥伦比亚 Los Llanos大学
84 190.14.233.0 190.14.238.255 哥伦比亚
85 190.14.239.0 190.14.239.255 哥伦比亚 Mariana大学
86 190.14.240.0 190.15.31.255 哥伦比亚
87 190.24.0.0 190.24.141.255 哥伦比亚
88 190.24.142.0 190.24.142.255 哥伦比亚 哥伦比亚合作大学
89 190.24.143.0 190.25.230.255 哥伦比亚
90 190.25.231.0 190.25.231.31 哥伦比亚 institute DE CANCEROLOGIA
91 190.25.231.32 190.29.255.255 哥伦比亚
92 190.52.0.0 190.52.31.255 哥伦比亚
93 190.52.96.0 190.52.111.255 哥伦比亚
94 190.60.0.0 190.60.123.255 哥伦比亚
95 190.60.124.0 190.60.124.255 哥伦比亚 曼纽拉贝尔特兰大学
96 190.60.125.0 190.60.195.255 哥伦比亚
97 190.60.196.0 190.60.196.255 哥伦比亚 Piloto大学
98 190.60.197.0 190.60.200.255 哥伦比亚
99 190.60.201.0 190.60.201.255 哥伦比亚 Cundinamarca大学
100 190.60.202.0 190.61.255.255 哥伦比亚
101 190.65.0.0 190.66.12.255 哥伦比亚
102 190.66.13.0 190.66.13.255 哥伦比亚 Guajira大学
103 190.66.14.0 190.69.1.255 哥伦比亚
104 190.69.2.0 190.69.2.255 哥伦比亚 考卡大学
105 190.69.3.0 190.71.255.255 哥伦比亚
106 190.83.0.0 190.83.127.255 哥伦比亚
107 190.84.0.0 190.85.255.255 哥伦比亚
108 190.90.0.0 190.90.255.255 哥伦比亚
109 190.93.128.0 190.93.159.255 哥伦比亚
110 190.96.128.0 190.96.159.255 哥伦比亚
111 190.96.160.0 190.96.255.255 哥伦比亚 布卡拉曼加市
112 190.97.64.0 190.97.79.255 哥伦比亚
113 190.97.80.0 190.97.80.255 哥伦比亚 Cauca中央大学
114 190.97.81.0 190.97.95.255 哥伦比亚
115 190.97.128.0 190.97.159.255 哥伦比亚
116 190.97.192.0 190.97.223.255 哥伦比亚
117 190.99.128.0 190.99.255.255 哥伦比亚
118 190.102.160.0 190.102.223.255 哥伦比亚
119 190.103.96.0 190.103.127.255 哥伦比亚
120 190.107.16.0 190.107.31.255 哥伦比亚
121 190.109.96.0 190.109.191.255 哥伦比亚
122 190.110.64.0 190.110.95.255 哥伦比亚
123 190.112.128.0 190.112.175.255 哥伦比亚
124 190.115.224.0 190.115.255.255 哥伦比亚
125 190.120.128.0 190.120.143.255 哥伦比亚
126 190.121.128.0 190.121.135.63 哥伦比亚
127 190.121.135.64 190.121.135.255 哥伦比亚 Córdoba大学
128 190.121.136.0 190.121.159.255 哥伦比亚
129 190.124.96.0 190.124.127.255 哥伦比亚
130 190.125.0.0 190.128.127.255 哥伦比亚
131 190.130.64.0 190.130.127.255 哥伦比亚
132 190.131.192.0 190.131.255.255 哥伦比亚
133 190.143.0.0 190.143.127.255 哥伦比亚
134 190.144.0.0 190.144.163.255 哥伦比亚
135 190.144.164.0 190.144.164.255 哥伦比亚 圣地亚哥Cali大学
136 190.144.165.0 190.144.165.255 哥伦比亚 Metropolitana大学
137 190.144.166.0 190.144.166.255 哥伦比亚 圣布埃纳文图拉大学
138 190.144.167.0 190.144.167.255 哥伦比亚
139 190.144.168.0 190.144.168.255 哥伦比亚 Occidente自治大学
140 190.144.169.0 190.144.170.255 哥伦比亚
141 190.144.171.0 190.144.171.255 哥伦比亚 北方大学
142 190.144.172.0 190.144.175.255 哥伦比亚
143 190.144.176.0 190.144.176.255 哥伦比亚 Simón Bolívar大学
144 190.144.177.0 190.144.179.255 哥伦比亚
145 190.144.180.0 190.144.180.255 哥伦比亚 Caribe自治大学
146 190.144.181.0 190.144.251.255 哥伦比亚
147 190.144.252.0 190.144.252.255 哥伦比亚 Atlántico大学
148 190.144.253.0 190.145.115.255 哥伦比亚
149 190.145.116.0 190.145.116.255 哥伦比亚 圣托马斯大学
150 190.145.117.0 190.147.255.255 哥伦比亚
151 190.151.192.0 190.151.255.255 哥伦比亚
152 190.156.0.0 190.159.255.255 哥伦比亚
153 190.165.0.0 190.165.255.255 哥伦比亚
154 190.171.64.0 190.171.95.255 哥伦比亚
155 190.182.0.0 190.182.127.255 哥伦比亚
156 190.184.128.0 190.184.191.255 哥伦比亚
157 190.184.200.0 190.184.207.255 哥伦比亚
158 190.211.140.0 190.211.143.255 哥伦比亚
159 190.240.0.0 190.240.255.255 哥伦比亚
160 190.242.0.0 190.243.255.255 哥伦比亚
161 190.248.0.0 190.254.21.191 哥伦比亚
162 190.254.21.192 190.254.21.255 哥伦比亚 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL MAGDALENA
163 190.254.22.0 190.255.40.63 哥伦比亚
164 190.255.40.64 190.255.40.255 哥伦比亚 UNIVERSIDAD DEL SINU
165 190.255.41.0 190.255.48.191 哥伦比亚
166 190.255.48.192 190.255.48.255 哥伦比亚 Surcolombiana大学
167 190.255.49.0 190.255.62.255 哥伦比亚
168 190.255.63.0 190.255.63.255 哥伦比亚 UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA
169 190.255.64.0 190.255.255.255 哥伦比亚
170 192.5.43.0 192.5.43.255 美国 纽约州纽约市哥伦比亚大学
171 192.12.82.0 192.12.82.255 美国 纽约州纽约市哥伦比亚大学
172 198.51.71.0 198.51.71.255 哥伦比亚
173 199.167.16.0 199.167.19.191 加拿大 不列颠哥伦比亚省温哥华Astute数据中心
174 200.0.0.0 200.0.7.255 哥伦比亚
175 200.0.187.0 200.0.187.255 哥伦比亚
176 200.0.201.0 200.0.201.255 哥伦比亚
177 200.1.64.0 200.1.103.255 哥伦比亚
178 200.1.124.0 200.1.124.255 哥伦比亚
179 200.1.126.0 200.1.127.255 哥伦比亚
180 200.1.173.0 200.1.173.255 哥伦比亚
181 200.1.175.0 200.1.175.255 哥伦比亚
182 200.1.192.0 200.1.199.255 哥伦比亚
183 200.2.64.0 200.2.71.255 哥伦比亚 哥伦比亚天主教大学
184 200.3.128.0 200.3.143.255 哥伦比亚
185 200.3.144.0 200.3.145.255 哥伦比亚 博利瓦里亚纳神学大学
186 200.3.147.0 200.3.147.255 哥伦比亚
187 200.3.148.0 200.3.155.255 哥伦比亚 贾弗里阿纳神学大学
188 200.3.156.0 200.3.159.255 哥伦比亚 哥伦比亚大学
189 200.3.160.0 200.3.167.255 哥伦比亚
190 200.3.192.0 200.3.192.255 哥伦比亚 Universidad Icesi
191 200.3.193.0 200.3.193.255 哥伦比亚
192 200.3.244.0 200.3.247.255 哥伦比亚
193 200.4.16.0 200.4.31.255 哥伦比亚
194 200.5.56.0 200.5.63.255 哥伦比亚
195 200.6.160.0 200.6.191.255 哥伦比亚
196 200.9.16.0 200.9.31.255 哥伦比亚
197 200.9.72.0 200.9.72.255 哥伦比亚
198 200.11.40.0 200.11.47.255 哥伦比亚
199 200.12.170.0 200.12.170.255 哥伦比亚
200 200.12.175.0 200.12.175.255 哥伦比亚
201 200.12.176.0 200.12.191.255 哥伦比亚 EAFIT大学
202 200.13.192.0 200.13.248.255 哥伦比亚
203 200.13.249.0 200.13.249.255 哥伦比亚 Latinoamericana自治大学
204 200.13.250.0 200.13.255.255 哥伦比亚
205 200.14.40.0 200.14.47.255 哥伦比亚
206 200.14.112.0 200.14.113.255 哥伦比亚
207 200.16.79.0 200.16.79.255 哥伦比亚
208 200.16.117.0 200.16.119.255 哥伦比亚
209 200.21.0.0 200.21.6.255 哥伦比亚
210 200.21.7.0 200.21.7.255 哥伦比亚 Amazonia大学
211 200.21.8.0 200.21.44.255 哥伦比亚
212 200.21.45.0 200.21.45.255 哥伦比亚 Tolima大学
213 200.21.46.0 200.21.87.159 哥伦比亚
214 200.21.87.160 200.21.87.255 哥伦比亚 UNIVERSIDAD DE NARI
215 200.21.88.0 200.21.93.255 哥伦比亚
216 200.21.94.0 200.21.94.255 哥伦比亚 Manizales天主教大学
217 200.21.95.0 200.21.97.255 哥伦比亚
218 200.21.98.0 200.21.98.255 哥伦比亚 Risaralda天主教大学
219 200.21.99.0 200.21.102.255 哥伦比亚
220 200.21.103.0 200.21.103.255 哥伦比亚 Pedagogica理工大学
221 200.21.104.0 200.21.104.255 哥伦比亚 弗朗西斯科.何塞大学
222 200.21.105.0 200.21.175.255 哥伦比亚
223 200.21.176.0 200.21.176.255 哥伦比亚 桑坦德大学
224 200.21.177.0 200.21.216.255 哥伦比亚
225 200.21.217.0 200.21.217.255 哥伦比亚 佩雷拉理工大学
226 200.21.218.0 200.21.227.255 哥伦比亚
227 200.21.228.0 200.21.228.255 哥伦比亚 桑坦德工业大学
228 200.21.229.0 200.21.231.255 哥伦比亚
229 200.21.232.0 200.21.232.255 哥伦比亚 Coruniversitaria大学
230 200.21.233.0 200.21.255.255 哥伦比亚
231 200.24.0.0 200.24.7.255 哥伦比亚
232 200.24.8.0 200.24.9.255 哥伦比亚 哥伦比亚大学
233 200.24.16.0 200.24.31.255 哥伦比亚 安蒂奥基亚大学
234 200.24.32.0 200.24.63.255 哥伦比亚
235 200.24.96.0 200.24.127.255 哥伦比亚
236 200.25.0.0 200.25.127.255 哥伦比亚
237 200.25.224.0 200.25.255.255 哥伦比亚
238 200.26.128.0 200.26.132.255 哥伦比亚
239 200.26.133.0 200.26.133.255 哥伦比亚 瓦莱大学
240 200.26.134.0 200.26.134.255 哥伦比亚 Sucre大学
241 200.26.135.0 200.26.159.255 哥伦比亚
242 200.29.96.0 200.29.127.255 哥伦比亚
243 200.29.232.0 200.29.239.255 哥伦比亚
244 200.30.64.0 200.30.81.255 哥伦比亚
245 200.30.82.0 200.30.82.255 哥伦比亚 Pedagogica大学
246 200.30.83.0 200.30.127.255 哥伦比亚
247 200.31.20.152 200.31.20.255 哥伦比亚 Pamplona大学
248 200.31.64.0 200.31.74.255 哥伦比亚
249 200.31.75.0 200.31.75.255 哥伦比亚 Bosque大学
250 200.31.76.0 200.31.90.255 哥伦比亚
251 200.31.91.0 200.31.91.127 哥伦比亚 拉萨耶大学
252 200.31.91.128 200.31.95.255 哥伦比亚
253 200.31.192.0 200.31.223.255 哥伦比亚
254 200.35.32.0 200.35.57.255 哥伦比亚
255 200.35.58.0 200.35.58.255 哥伦比亚 Cesar大学
256 200.35.59.0 200.35.63.255 哥伦比亚
257 200.58.192.0 200.58.239.255 哥伦比亚
258 200.61.128.0 200.61.159.255 哥伦比亚
259 200.69.96.0 200.69.123.255 哥伦比亚
260 200.69.124.0 200.69.124.255 哥伦比亚 Bucaramanga自治大学
261 200.69.125.0 200.69.127.255 哥伦比亚
262 200.71.32.0 200.71.79.255 哥伦比亚
263 200.71.96.0 200.71.111.255 哥伦比亚
264 200.73.0.0 200.73.95.255 哥伦比亚
265 200.73.216.0 200.73.223.255 哥伦比亚
266 200.74.128.0 200.74.141.191 哥伦比亚
267 200.74.141.192 200.74.141.192 哥伦比亚 UNIVERSIDAD SANTO TOMAS
268 200.74.141.193 200.74.159.255 哥伦比亚
269 200.75.32.0 200.75.47.255 哥伦比亚
270 200.75.48.0 200.75.48.255 哥伦比亚 Colombia自治大学
271 200.75.49.0 200.75.95.255 哥伦比亚
272 200.80.0.0 200.80.63.255 哥伦比亚
273 200.81.56.0 200.81.63.255 哥伦比亚
274 200.89.96.0 200.89.127.255 哥伦比亚
275 200.89.192.0 200.89.255.255 哥伦比亚
276 200.91.192.0 200.91.243.255 哥伦比亚
277 200.91.244.0 200.91.244.255 哥伦比亚 哥伦比亚Gran大学
278 200.91.245.0 200.91.255.255 哥伦比亚
279 200.93.128.0 200.93.162.255 哥伦比亚
280 200.93.163.0 200.93.163.255 哥伦比亚 Bogotá大学
281 200.93.164.0 200.93.191.255 哥伦比亚
282 200.106.128.0 200.106.143.255 哥伦比亚
283 200.106.160.0 200.106.223.255 哥伦比亚
284 200.110.128.0 200.110.159.255 哥伦比亚
285 200.110.168.0 200.110.175.255 哥伦比亚
286 200.112.208.0 200.112.215.255 哥伦比亚
287 200.114.0.0 200.114.63.255 哥伦比亚
288 200.115.96.0 200.115.127.255 哥伦比亚
289 200.115.178.0 200.115.178.255 哥伦比亚
290 200.115.180.0 200.115.181.255 哥伦比亚
291 200.116.0.0 200.116.255.255 哥伦比亚
292 200.118.0.0 200.119.127.255 哥伦比亚
293 200.122.192.0 200.122.255.255 哥伦比亚
294 200.123.224.0 200.123.239.255 哥伦比亚
295 200.124.124.0 200.124.125.255 哥伦比亚
296 200.124.160.0 200.124.175.255 哥伦比亚
297 201.184.0.0 201.185.255.255 哥伦比亚
298 201.190.64.0 201.190.127.255 哥伦比亚
299 201.216.0.0 201.216.63.255 哥伦比亚
300 201.217.192.0 201.217.223.255 哥伦比亚
301 201.219.112.0 201.219.127.255 哥伦比亚
302 201.219.192.0 201.219.223.255 哥伦比亚
303 201.220.30.0 201.220.31.255 哥伦比亚
304 201.220.64.0 201.220.95.255 哥伦比亚
305 201.221.122.0 201.221.122.255 哥伦比亚
306 201.221.124.0 201.221.125.255 哥伦比亚
307 201.221.128.0 201.221.191.255 哥伦比亚
308 201.228.0.0 201.228.2.255 哥伦比亚
309 201.228.3.0 201.228.3.255 哥伦比亚 Manizales大学
310 201.228.4.0 201.228.255.255 哥伦比亚
311 201.232.0.0 201.233.255.255 哥伦比亚
312 201.236.192.0 201.236.255.255 哥伦比亚
313 201.244.0.0 201.245.172.127 哥伦比亚
314 201.245.172.128 201.245.172.255 哥伦比亚 Universidad Francisco de Paula Santander
315 201.245.173.0 201.245.255.255 哥伦比亚
316 206.223.124.0 206.223.124.255 哥伦比亚
317 207.10.136.0 207.10.143.255 美国 纽约州纽约市哥伦比亚大学
318 207.23.32.0 207.23.36.255 加拿大 哥伦比亚省素里市Surrey Memorial医院
319 209.2.185.0 209.2.185.255 美国 纽约州纽约市哥伦比亚大学
320 209.2.216.0 209.2.239.255 美国 纽约州纽约市哥伦比亚大学
321 216.152.192.0 216.152.207.255 加拿大 英属哥伦比亚
322 216.241.0.0 216.241.31.255 哥伦比亚