ip地址查询

法国IP地址列表

在下面输入您要查询IP地址段范围的地理位置,点击查询

请输入地理位置:
最多只能列出前1000条IP信息,更详细的ip列表信息请用上边的查询按钮进入
序号 IP 起始地址 IP 结束地址 所在位置信息 电子地图
1 2.0.0.0 2.15.255.255 法国 Orange
2 2.16.0.0 2.16.0.255 法国 Akamai节点
3 2.16.2.0 2.16.3.255 法国 Akamai节点
4 2.16.11.0 2.16.11.255 法国 Akamai节点
5 2.16.41.0 2.16.41.255 法国 Akamai节点
6 2.16.54.0 2.16.54.255 法国 Akamai节点
7 2.16.82.0 2.16.83.255 法国 Akamai节点
8 2.16.92.0 2.16.93.255 法国 Akamai节点
9 2.16.112.0 2.16.113.255 法国 Akamai节点
10 2.16.117.0 2.16.121.255 法国 Akamai节点
11 2.16.124.0 2.16.126.255 法国 Akamai节点
12 2.16.136.0 2.16.137.255 法国 Akamai节点
13 2.16.156.0 2.16.156.255 法国 Akamai节点
14 2.16.165.0 2.16.165.255 法国 Akamai节点
15 2.16.183.0 2.16.183.255 法国 Akamai节点
16 2.17.17.0 2.17.17.255 法国 Akamai节点
17 2.17.33.0 2.17.33.255 法国 Akamai节点
18 2.18.31.0 2.18.31.255 法国 Akamai节点
19 2.18.96.0 2.18.143.255 法国 Akamai节点
20 2.18.176.0 2.18.176.255 法国 Akamai节点
21 2.18.220.0 2.18.223.255 法国 Akamai节点
22 2.18.228.0 2.18.231.255 法国 Akamai节点
23 2.18.244.0 2.18.247.255 法国 Akamai节点
24 2.18.249.0 2.18.251.255 法国 Akamai节点
25 2.19.80.0 2.19.95.255 法国 Akamai节点
26 2.19.98.0 2.19.98.255 法国 Akamai节点
27 2.19.218.0 2.19.222.255 法国 Akamai节点
28 2.19.224.0 2.19.239.255 法国 Akamai节点
29 2.20.8.0 2.20.11.255 法国 Akamai节点
30 2.20.28.0 2.20.31.255 法国 Akamai节点
31 2.20.46.0 2.20.47.255 法国 Akamai节点
32 2.20.52.0 2.20.59.255 法国 Akamai节点
33 2.20.134.0 2.20.135.255 法国 Akamai节点
34 2.20.178.0 2.20.178.255 法国 Akamai节点
35 2.20.243.0 2.20.243.255 法国 Akamai节点
36 2.20.250.0 2.20.250.255 法国 Akamai节点
37 2.21.0.0 2.21.0.255 法国 Akamai节点
38 2.21.84.0 2.21.85.255 法国 Akamai节点
39 2.21.94.0 2.21.95.255 法国 Akamai节点
40 2.21.112.0 2.21.159.255 法国 Akamai节点
41 2.21.208.0 2.21.227.255 法国 Akamai节点
42 2.21.244.0 2.21.245.255 法国 Akamai节点
43 2.21.248.0 2.21.253.255 法国 Akamai节点
44 2.22.22.0 2.22.23.255 法国 Akamai节点
45 2.22.29.0 2.22.29.255 法国 Akamai节点
46 2.22.32.0 2.22.35.255 法国 Akamai节点
47 2.22.48.0 2.22.49.255 法国 Akamai节点
48 2.22.56.0 2.22.59.255 法国 Akamai节点
49 2.22.112.0 2.22.113.255 法国 Akamai节点
50 2.22.160.0 2.22.223.255 法国 Akamai节点
51 2.22.226.0 2.22.226.255 法国 Akamai节点
52 2.22.254.0 2.22.255.255 法国 Akamai节点
53 2.23.160.0 2.23.165.255 法国 Akamai节点
54 5.10.128.0 5.10.135.255 法国
55 5.10.139.0 5.10.139.255 法国
56 5.23.4.0 5.23.4.3 法国
57 5.23.24.0 5.23.25.255 法国
58 5.23.40.0 5.23.47.255 法国
59 5.39.0.0 5.39.127.255 法国 OVH机房SAS硬盘BGP主机
60 5.39.224.0 5.39.239.255 法国
61 5.42.152.0 5.42.159.255 法国
62 5.44.160.0 5.44.167.255 法国
63 5.48.0.0 5.51.255.255 法国
64 5.56.40.0 5.56.47.255 法国
65 5.63.24.0 5.63.31.255 法国
66 5.83.232.0 5.83.239.255 法国
67 5.100.144.0 5.100.151.255 法国
68 5.102.75.0 5.102.75.255 法国
69 5.104.67.0 5.104.67.255 法国 EdgeCast网络公司CDN节点
70 5.104.96.0 5.104.103.255 法国
71 5.104.192.0 5.104.199.255 法国
72 5.134.96.0 5.134.103.255 法国
73 5.135.0.0 5.135.3.87 法国 OVH机房SAS硬盘BGP主机
74 5.135.3.88 5.135.3.88 法国 europe.pool.ntp.org服务器
75 5.135.3.89 5.135.255.255 法国 OVH机房SAS硬盘BGP主机
76 5.144.136.0 5.144.143.255 法国
77 5.149.176.0 5.149.191.255 法国
78 5.158.200.0 5.158.207.255 法国
79 5.158.240.0 5.158.255.255 法国
80 5.172.176.0 5.172.183.255 法国
81 5.179.120.0 5.179.127.255 法国
82 5.179.192.0 5.179.199.255 法国
83 5.196.0.0 5.196.255.255 法国 OVH机房SAS硬盘BGP主机
84 5.198.192.0 5.198.223.255 法国
85 5.226.0.0 5.226.15.255 法国
86 15.131.130.0 15.131.130.255 法国 惠普HP
87 15.133.0.0 15.133.15.255 法国 惠普HP
88 15.203.137.0 15.203.137.255 法国 惠普HP
89 15.204.104.0 15.204.107.255 法国 惠普HP
90 15.204.109.0 15.204.109.255 法国 惠普HP
91 20.188.32.0 20.188.63.255 法国 Microsoft数据中心
92 20.190.147.0 20.190.147.255 法国 Microsoft数据中心
93 23.3.144.0 23.3.159.255 法国 Akamai节点
94 23.10.242.0 23.10.243.255 法国 Akamai节点
95 23.15.64.0 23.15.79.255 法国 Akamai节点
96 23.32.16.0 23.32.17.255 法国 Akamai节点
97 23.35.112.0 23.35.127.255 法国 Akamai节点
98 23.38.0.0 23.38.15.255 法国 Akamai节点
99 23.38.64.0 23.38.79.255 法国 Akamai节点
100 23.38.96.0 23.38.101.255 法国 Akamai节点
101 23.38.120.0 23.38.123.255 法国 Akamai节点
102 23.39.240.0 23.40.15.255 法国 Akamai节点
103 23.42.144.0 23.42.147.255 法国 Akamai节点
104 23.45.148.0 23.45.151.255 法国 Akamai节点
105 23.45.160.0 23.45.175.255 法国 Akamai节点
106 23.48.214.0 23.48.219.255 法国 Akamai节点
107 23.48.224.0 23.48.239.255 法国 Akamai节点
108 23.50.58.0 23.50.58.255 法国 Akamai节点
109 23.52.0.0 23.52.11.255 法国 Akamai节点
110 23.52.192.0 23.52.223.255 法国 Akamai节点
111 23.53.0.0 23.53.4.255 法国 Akamai节点
112 23.53.8.0 23.53.8.255 法国 Akamai节点
113 23.53.10.0 23.53.31.255 法国 Akamai节点
114 23.54.112.0 23.54.119.255 法国 Akamai节点
115 23.54.126.0 23.54.143.255 法国 Akamai节点
116 23.55.144.0 23.55.159.255 法国 Akamai节点
117 23.57.80.0 23.57.83.255 法国 Akamai节点
118 23.62.9.0 23.62.9.255 法国 Akamai节点
119 23.62.150.0 23.62.151.255 法国 Akamai节点
120 23.62.192.0 23.62.207.255 法国 Akamai节点
121 23.65.192.0 23.65.207.255 法国 Akamai节点
122 23.67.39.0 23.67.39.255 法国 Akamai节点
123 23.74.32.0 23.74.47.255 法国 Akamai节点
124 23.200.84.0 23.200.84.255 法国 Akamai节点
125 23.200.86.0 23.200.89.255 法国 Akamai节点
126 23.200.132.0 23.200.135.255 法国 Akamai节点
127 23.200.144.0 23.200.175.255 法国 Akamai节点
128 23.201.107.0 23.201.109.255 法国 Akamai节点
129 23.201.152.0 23.201.155.255 法国 Akamai节点
130 23.201.192.0 23.201.223.255 法国 Akamai节点
131 23.202.116.0 23.202.121.255 法国 Akamai节点
132 23.202.128.0 23.202.159.255 法国 Akamai节点
133 23.205.80.0 23.205.111.255 法国 Akamai节点
134 23.206.4.0 23.206.9.255 法国 Akamai节点
135 23.206.16.0 23.206.47.255 法国 Akamai节点
136 23.210.40.0 23.210.43.255 法国 Akamai节点
137 23.215.16.0 23.215.53.255 法国 Akamai节点
138 23.217.134.0 23.217.135.255 法国 Akamai节点
139 23.217.184.0 23.217.187.255 法国 Akamai节点
140 23.217.219.0 23.217.219.255 法国 Akamai节点
141 23.217.224.0 23.217.255.255 法国 Akamai节点
142 23.222.30.0 23.222.31.255 法国 Akamai节点
143 23.223.208.0 23.223.239.255 法国 Akamai节点
144 23.251.113.0 23.251.113.255 法国 巴黎Zenlayer
145 31.3.136.0 31.3.143.255 法国
146 31.7.248.0 31.7.255.255 法国
147 31.15.24.0 31.15.31.255 法国
148 31.24.240.0 31.24.255.255 法国
149 31.25.80.0 31.25.87.255 法国
150 31.29.96.0 31.29.127.255 法国
151 31.32.0.0 31.39.255.255 法国
152 31.44.208.0 31.44.223.255 法国
153 31.169.40.0 31.169.47.255 法国
154 31.170.8.0 31.170.15.255 法国
155 31.172.160.0 31.172.167.255 法国
156 31.193.48.0 31.193.55.255 法国
157 31.193.240.0 31.193.247.255 法国
158 31.201.0.0 31.201.255.255 法国
159 31.204.80.0 31.204.87.255 法国
160 31.210.0.0 31.210.7.255 法国
161 31.216.16.0 31.216.31.255 法国
162 31.217.232.0 31.217.239.255 法国
163 31.217.248.0 31.217.255.255 法国
164 31.222.192.0 31.222.199.255 法国
165 37.0.72.0 37.0.79.255 法国
166 37.1.168.0 37.1.175.255 法国
167 37.1.232.0 37.1.255.255 法国
168 37.8.160.0 37.8.191.255 法国
169 37.9.136.0 37.9.143.255 法国
170 37.16.72.0 37.16.79.255 法国
171 37.18.160.0 37.18.175.255 法国
172 37.25.56.0 37.25.63.255 法国
173 37.25.72.0 37.25.79.255 法国
174 37.26.176.0 37.26.191.255 法国
175 37.26.240.0 37.26.247.255 法国
176 37.32.56.0 37.32.63.255 法国
177 37.32.96.0 37.32.103.255 法国
178 37.35.0.0 37.35.7.255 法国
179 37.49.232.0 37.49.239.255 法国
180 37.58.128.0 37.58.255.255 法国
181 37.59.0.0 37.59.31.255 法国 阿尔萨斯大区斯特拉斯堡OVH数据中心
182 37.59.32.0 37.59.239.255 法国 北部-加来海峡大区鲁贝OVH数据中心
183 37.59.240.0 37.59.242.255 法国 格拉沃利讷OVH数据中心
184 37.59.243.0 37.59.254.255 法国 北部-加来海峡大区鲁贝OVH数据中心
185 37.59.255.0 37.59.255.255 法国 北部-加来海峡大区格拉沃利讷OVH数据中心
186 37.60.8.0 37.60.15.255 法国
187 37.60.48.0 37.60.63.255 法国
188 37.60.152.0 37.60.159.255 法国
189 37.60.184.0 37.60.191.255 法国
190 37.61.240.0 37.61.247.255 法国
191 37.64.0.0 37.71.255.255 法国
192 37.72.192.0 37.72.255.255 法国
193 37.77.32.0 37.77.47.255 法国
194 37.110.192.0 37.110.199.255 法国
195 37.114.64.0 37.114.71.255 法国
196 37.122.200.0 37.122.207.255 法国
197 37.140.200.0 37.140.207.255 法国
198 37.140.224.0 37.140.231.255 法国
199 37.157.8.0 37.157.15.255 法国
200 37.157.56.0 37.157.63.255 法国
201 37.157.128.0 37.157.135.255 法国
202 37.157.224.0 37.157.231.255 法国
203 37.160.0.0 37.175.255.255 法国
204 37.187.0.0 37.187.16.255 法国 北部-加来海峡大区格拉沃利讷OVH数据中心
205 37.187.17.0 37.187.255.255 法国北部-加来海峡大区鲁贝 ovh.com
206 37.188.88.0 37.188.95.255 法国
207 37.200.104.0 37.200.111.255 法国
208 37.205.40.0 37.205.47.255 法国
209 37.208.48.0 37.208.55.255 法国
210 37.220.48.0 37.220.63.255 法国
211 37.235.88.0 37.235.95.255 法国
212 37.252.200.0 37.252.207.255 法国
213 40.90.130.240 40.90.130.255 法国 巴黎Microsoft数据中心
214 40.90.132.0 40.90.132.31 法国 巴黎Microsoft数据中心
215 40.90.132.32 40.90.132.47 法国 普罗旺斯-阿尔卑斯-蓝色海岸大区马赛Microsoft数据中心
216 40.90.136.64 40.90.136.159 法国 巴黎Microsoft数据中心
217 40.90.136.192 40.90.136.223 法国 普罗旺斯-阿尔卑斯-蓝色海岸大区马赛Microsoft数据中心
218 40.90.147.128 40.90.147.223 法国 巴黎Microsoft数据中心
219 40.90.147.224 40.90.147.255 法国 普罗旺斯-阿尔卑斯-蓝色海岸大区马赛Microsoft数据中心
220 45.32.144.0 45.32.151.255 法国 巴黎Choopa数据中心
221 45.77.60.0 45.77.63.255 法国 巴黎Choopa数据中心
222 46.16.40.0 46.16.47.255 法国
223 46.17.64.0 46.17.71.255 法国
224 46.17.80.0 46.17.87.255 法国
225 46.18.88.0 46.18.103.255 法国
226 46.18.120.0 46.18.135.255 法国
227 46.18.192.0 46.18.199.255 法国
228 46.18.208.0 46.18.215.255 法国
229 46.18.224.0 46.18.231.255 法国
230 46.19.24.0 46.19.31.255 法国
231 46.19.120.0 46.19.135.255 法国
232 46.19.176.0 46.19.183.255 法国
233 46.20.160.0 46.20.175.255 法国
234 46.20.247.0 46.20.247.255 法国
235 46.21.112.0 46.21.143.255 法国
236 46.21.192.0 46.21.207.255 法国
237 46.22.80.0 46.22.95.255 法国
238 46.22.192.0 46.22.207.255 法国
239 46.23.240.0 46.23.255.255 法国
240 46.28.168.0 46.28.175.255 法国
241 46.29.120.0 46.29.127.255 法国
242 46.30.200.0 46.30.207.255 法国
243 46.31.40.0 46.31.47.255 法国
244 46.31.160.0 46.31.167.255 法国
245 46.31.192.0 46.31.199.255 法国
246 46.31.208.0 46.31.215.255 法国
247 46.33.160.0 46.33.191.255 法国
248 46.35.0.0 46.35.31.255 法国
249 46.136.0.0 46.136.255.255 法国
250 46.162.128.0 46.162.191.255 法国
251 46.165.64.0 46.165.127.255 法国
252 46.182.0.0 46.182.7.255 法国
253 46.182.40.0 46.182.47.255 法国
254 46.182.72.0 46.182.79.255 法国
255 46.182.208.0 46.182.215.255 法国
256 46.183.32.0 46.183.39.255 法国
257 46.183.48.0 46.183.55.255 法国
258 46.183.224.0 46.183.231.255 法国
259 46.192.0.0 46.193.255.255 法国
260 46.218.0.0 46.218.255.255 法国
261 46.226.104.0 46.226.111.255 法国
262 46.226.128.0 46.226.135.255 法国
263 46.227.16.0 46.227.23.255 法国
264 46.227.80.0 46.227.87.255 法国
265 46.231.88.0 46.231.95.255 法国
266 46.231.128.0 46.231.135.255 法国
267 46.231.144.0 46.231.151.255 法国
268 46.231.216.0 46.231.223.255 法国
269 46.235.16.0 46.235.23.255 法国
270 46.235.176.0 46.235.183.255 法国
271 46.245.224.0 46.245.239.255 法国
272 46.252.176.0 46.252.191.255 法国
273 46.254.224.0 46.254.231.255 法国
274 46.255.48.0 46.255.55.255 法国
275 46.255.128.0 46.255.135.255 法国
276 46.255.160.0 46.255.167.255 法国
277 46.255.176.0 46.255.183.255 法国
278 46.255.200.0 46.255.207.255 法国
279 51.255.1.0 51.255.1.255 法国 TechEVE公司Sugarhosts法国鲁贝网络
280 52.47.0.0 52.47.255.255 法国 巴黎Amazon数据中心
281 52.85.22.0 52.85.26.255 法国 Amazon数据中心
282 52.239.134.0 52.239.134.255 法国 巴黎Microsoft数据中心
283 52.239.135.0 52.239.135.63 法国 马赛Microsoft数据中心
284 52.239.194.0 52.239.194.255 法国 巴黎Microsoft数据中心
285 52.239.196.0 52.239.196.255 法国 马赛Microsoft数据中心
286 52.245.116.0 52.245.119.255 法国 巴黎Microsoft数据中心
287 52.245.120.0 52.245.123.255 法国 马赛Microsoft数据中心
288 54.36.0.0 54.36.255.255 法国 OVH
289 54.37.144.0 54.38.255.255 法国 OVH数据中心
290 54.192.76.0 54.192.79.255 法国 Amazon数据中心
291 54.192.184.0 54.192.187.255 法国 Amazon数据中心
292 54.192.216.0 54.192.219.255 法国 Amazon数据中心
293 57.0.0.0 57.11.255.255 法国 国际航空电讯集团公司(SITA)
294 57.13.0.0 57.63.255.255 法国 国际航空电讯集团公司(SITA)
295 57.64.1.0 57.65.255.255 法国 国际航空电讯集团公司(SITA)
296 57.67.0.0 57.67.127.255 法国 国际航空电讯集团公司(SITA)
297 57.71.112.0 57.71.255.255 法国 国际航空电讯集团公司(SITA)
298 57.75.240.0 57.75.255.255 法国 国际航空电讯集团公司(SITA)
299 57.85.96.0 57.85.255.255 法国 国际航空电讯集团公司(SITA)
300 57.87.176.0 57.87.191.255 法国 国际航空电讯集团公司(SITA)
301 57.87.224.0 57.87.255.255 法国 国际航空电讯集团公司(SITA)
302 57.89.32.0 57.89.255.255 法国 国际航空电讯集团公司(SITA)
303 57.91.232.0 57.91.255.255 法国 国际航空电讯集团公司(SITA)
304 57.93.96.0 57.93.255.255 法国 国际航空电讯集团公司(SITA)
305 57.94.32.0 57.94.127.255 法国 国际航空电讯集团公司(SITA)
306 57.94.144.0 57.95.255.255 法国 国际航空电讯集团公司(SITA)
307 57.96.8.0 57.96.15.255 法国 国际航空电讯集团公司(SITA)
308 57.96.24.0 57.96.31.255 法国 国际航空电讯集团公司(SITA)
309 57.96.80.0 57.96.95.255 法国 国际航空电讯集团公司(SITA)
310 57.96.112.0 57.97.63.255 法国 国际航空电讯集团公司(SITA)
311 57.97.72.0 57.97.87.255 法国 国际航空电讯集团公司(SITA)
312 57.97.120.0 57.97.255.255 法国 国际航空电讯集团公司(SITA)
313 57.98.80.0 57.98.95.255 法国 国际航空电讯集团公司(SITA)
314 57.98.128.0 57.99.255.255 法国 国际航空电讯集团公司(SITA)
315 57.100.8.0 57.100.63.255 法国 国际航空电讯集团公司(SITA)
316 57.100.72.0 57.188.62.255 法国 国际航空电讯集团公司(SITA)
317 57.188.64.0 57.189.255.255 法国 国际航空电讯集团公司(SITA)
318 57.191.8.0 57.191.63.255 法国 国际航空电讯集团公司(SITA)
319 57.191.68.0 57.191.127.255 法国 国际航空电讯集团公司(SITA)
320 57.191.132.0 57.221.122.255 法国 国际航空电讯集团公司(SITA)
321 57.221.124.0 57.234.220.255 法国 国际航空电讯集团公司(SITA)
322 57.234.222.0 57.250.191.255 法国 国际航空电讯集团公司(SITA)
323 57.250.208.0 57.250.220.255 法国 国际航空电讯集团公司(SITA)
324 57.250.222.0 57.250.222.255 法国 国际航空电讯集团公司(SITA)
325 57.250.225.0 57.255.15.255 法国 国际航空电讯集团公司(SITA)
326 57.255.17.0 57.255.255.255 法国 国际航空电讯集团公司(SITA)
327 62.4.0.0 62.4.31.255 法国 ONLINE S.A.S.数据中心
328 62.8.0.0 62.8.31.255 法国
329 62.23.128.0 62.23.191.255 法国
330 62.34.0.0 62.34.193.255 法国
331 62.34.194.0 62.34.194.255 法国 巴黎
332 62.34.195.0 62.35.255.255 法国
333 62.39.0.0 62.39.228.255 法国
334 62.39.229.0 62.39.229.255 法国 巴黎
335 62.39.230.0 62.39.233.255 法国
336 62.39.234.0 62.39.234.255 法国 里昂
337 62.39.235.0 62.39.235.255 法国 南锡
338 62.39.236.0 62.39.245.255 法国
339 62.39.246.0 62.39.246.255 法国 巴黎
340 62.39.247.0 62.39.255.255 法国
341 62.62.128.0 62.62.169.255 法国
342 62.62.170.0 62.62.171.255 法国 巴黎
343 62.62.172.0 62.62.255.255 法国
344 62.64.32.0 62.64.63.255 法国
345 62.73.0.0 62.73.31.255 法国
346 62.85.128.0 62.85.159.255 法国
347 62.100.128.0 62.100.159.255 法国
348 62.102.224.0 62.102.255.255 法国
349 62.106.64.0 62.106.95.255 法国
350 62.106.128.0 62.106.255.255 法国
351 62.122.8.0 62.122.15.255 法国
352 62.129.0.0 62.129.31.255 法国
353 62.129.160.0 62.129.191.255 法国
354 62.147.0.0 62.147.255.255 法国
355 62.160.0.0 62.161.255.255 法国
356 62.193.32.0 62.193.63.255 法国
357 62.193.192.0 62.193.255.255 法国
358 62.201.128.0 62.201.159.255 法国
359 62.210.0.0 62.210.28.175 法国 ONLINE S.A.S.数据中心
360 62.210.28.176 62.210.28.176 法国 europe.pool.ntp.org服务器
361 62.210.28.177 62.210.255.255 法国 ONLINE S.A.S.数据中心
362 62.212.96.0 62.212.127.255 法国
363 62.217.0.0 62.217.31.255 法国
364 62.233.32.0 62.233.63.255 法国
365 62.240.224.0 62.240.255.255 法国
366 62.241.64.0 62.241.127.255 法国
367 62.244.64.0 62.244.127.255 法国
368 77.67.49.128 77.67.49.191 法国 谷歌公司AS3257-GOOGLE-FRANCE-TINET网络
369 77.67.126.0 77.67.126.255 法国 巴黎Akamai科技公司CDN网络节点
370 77.72.40.0 77.72.47.255 法国
371 77.72.88.0 77.72.95.255 法国
372 77.74.152.0 77.74.159.255 法国
373 77.74.208.0 77.74.215.255 法国
374 77.74.240.0 77.74.247.255 法国
375 77.75.56.0 77.75.71.255 法国
376 77.84.0.0 77.84.255.255 法国
377 77.87.104.0 77.87.111.255 法国
378 77.91.240.0 77.91.247.255 法国
379 77.94.224.0 77.94.231.255 法国
380 77.95.64.0 77.95.71.255 法国
381 77.104.0.0 77.104.63.255 法国
382 77.111.192.0 77.111.255.255 法国
383 77.128.0.0 77.159.255.255 法国
384 77.192.0.0 77.194.161.255 法国
385 77.194.162.0 77.194.162.255 法国 奥尔良
386 77.194.163.0 77.194.255.255 法国
387 77.195.0.0 77.195.255.255 法国 巴黎
388 77.196.0.0 77.198.23.255 法国
389 77.198.24.0 77.198.24.255 法国 巴黎
390 77.198.25.0 77.203.255.255 法国
391 77.204.0.0 77.205.255.255 法国 布洛尼-比扬古市(Boulogne Billancourt)
392 77.206.0.0 77.207.255.255 法国
393 77.233.96.0 77.233.127.255 法国
394 77.240.192.0 77.240.207.255 法国
395 77.245.128.0 77.245.143.255 法国
396 77.246.80.0 77.246.95.255 法国
397 78.24.32.0 78.24.39.255 法国
398 78.24.128.0 78.24.135.255 法国
399 78.24.200.0 78.24.207.255 法国
400 78.24.240.0 78.24.247.255 法国
401 78.31.40.0 78.31.47.255 法国
402 78.40.48.0 78.40.55.255 法国
403 78.40.88.0 78.40.95.255 法国
404 78.40.120.0 78.40.127.255 法国
405 78.41.40.0 78.41.47.255 法国
406 78.41.128.0 78.41.135.255 法国
407 78.41.160.0 78.41.167.255 法国
408 78.41.184.0 78.41.191.255 法国
409 78.41.232.0 78.41.239.255 法国
410 78.41.248.0 78.41.255.255 法国
411 78.109.80.0 78.109.95.255 法国
412 78.112.0.0 78.127.255.255 法国
413 78.152.128.0 78.152.159.255 法国
414 78.155.128.0 78.155.159.255 法国
415 78.159.0.0 78.159.31.255 法国
416 78.192.0.0 78.223.255.255 法国
417 78.224.0.0 78.224.255.255 法国 巴黎
418 78.225.0.0 78.255.255.255 法国
419 79.80.0.0 79.80.39.255 法国
420 79.80.40.0 79.80.40.255 法国 里昂
421 79.80.41.0 79.91.118.255 法国
422 79.91.119.0 79.91.119.255 法国 南锡
423 79.91.120.0 79.95.255.255 法国
424 79.98.16.0 79.98.23.255 法国
425 79.98.56.0 79.98.63.255 法国
426 79.98.96.0 79.98.103.255 法国
427 79.99.32.0 79.99.39.255 法国
428 79.99.160.0 79.99.167.255 法国
429 79.132.32.0 79.132.63.255 法国
430 79.137.0.0 79.137.127.255 法国 OVH数据中心
431 79.141.0.0 79.141.15.255 法国
432 79.141.192.0 79.141.207.255 法国
433 79.143.128.0 79.143.143.255 法国
434 79.143.240.0 79.143.255.255 法国
435 79.170.216.0 79.170.223.255 法国
436 79.170.232.0 79.170.239.255 法国
437 79.174.192.0 79.174.255.255 法国
438 80.8.0.0 80.8.28.255 法国
439 80.8.29.0 80.8.31.255 法国 蒙彼利埃
440 80.8.32.0 80.8.178.255 法国
441 80.8.179.0 80.8.184.255 法国 Wanadoo
442 80.8.185.0 80.10.109.255 法国
443 80.10.111.0 80.11.105.255 法国
444 80.11.106.0 80.11.133.255 法国 巴黎
445 80.11.134.0 80.13.130.255 法国
446 80.13.131.0 80.13.131.255 法国 卡因哪
447 80.13.132.0 80.14.67.255 法国
448 80.14.68.0 80.14.68.255 法国 巴黎
449 80.14.69.0 80.14.95.255 法国
450 80.14.96.0 80.14.96.255 法国 巴黎
451 80.14.97.0 80.14.122.255 法国
452 80.14.123.0 80.14.123.255 法国 里尔
453 80.14.124.0 80.14.131.255 法国
454 80.14.132.0 80.14.132.255 法国 南锡
455 80.14.133.0 80.14.169.255 法国
456 80.14.170.0 80.14.170.255 法国 里尔
457 80.14.171.0 80.14.206.255 法国
458 80.14.207.0 80.14.207.255 法国 波尔多
459 80.14.208.0 80.14.209.255 法国
460 80.14.210.0 80.14.210.255 法国 朗斯
461 80.14.211.0 80.14.235.255 法国
462 80.14.236.0 80.14.236.255 法国 巴黎
463 80.14.237.0 80.15.255.255 法国
464 80.64.224.0 80.64.239.255 法国
465 80.65.224.0 80.65.231.255 法国
466 80.65.232.0 80.65.232.255 法国 巴黎
467 80.65.233.0 80.65.239.255 法国
468 80.67.160.0 80.67.191.255 法国
469 80.70.32.0 80.70.47.255 法国
470 80.70.208.0 80.70.223.255 法国
471 80.74.64.0 80.74.79.255 法国
472 80.75.144.0 80.75.159.255 法国
473 80.77.224.0 80.77.239.255 法国
474 80.78.0.0 80.78.15.255 法国
475 80.82.224.0 80.82.239.255 法国
476 80.87.224.0 80.87.239.255 法国
477 80.89.112.0 80.89.127.255 法国
478 80.93.80.0 80.93.95.255 法国
479 80.94.176.0 80.94.191.255 法国
480 80.118.0.0 80.118.74.255 法国
481 80.118.75.0 80.118.75.255 法国 马赛
482 80.118.76.0 80.119.6.255 法国
483 80.119.7.0 80.119.7.255 法国 马赛
484 80.119.8.0 80.119.11.255 法国
485 80.119.12.0 80.119.12.255 法国 蒙必利埃
486 80.119.13.0 80.119.98.255 法国
487 80.119.99.0 80.119.99.255 法国 里尔
488 80.119.100.0 80.119.118.255 法国
489 80.119.119.0 80.119.120.255 法国 besancon地区
490 80.119.121.0 80.119.255.255 法国
491 80.124.0.0 80.125.255.255 法国
492 80.185.0.0 80.185.255.255 法国
493 80.214.0.0 80.215.255.255 法国
494 80.231.217.0 80.231.217.255 法国 塔塔通信(Tata Communications)
495 80.236.0.0 80.236.127.255 法国
496 80.239.160.0 80.239.191.255 法国
497 80.243.240.0 80.243.255.255 法国
498 80.245.16.0 80.245.63.255 法国
499 80.247.224.0 80.247.239.255 法国
500 80.248.208.0 80.248.223.255 法国
501 80.251.96.0 80.251.111.255 法国
502 81.1.0.0 81.1.63.255 法国
503 81.14.0.0 81.14.127.255 法国
504 81.18.176.0 81.18.191.255 法国
505 81.19.16.0 81.19.31.255 法国
506 81.20.208.0 81.20.223.255 法国
507 81.23.32.0 81.23.47.255 法国
508 81.25.192.0 81.25.207.255 法国
509 81.27.16.0 81.27.31.255 法国
510 81.28.96.0 81.28.111.255 法国
511 81.28.192.0 81.28.207.255 法国
512 81.48.0.0 81.48.18.255 法国
513 81.48.19.0 81.48.19.255 法国 第戎
514 81.48.20.0 81.48.56.255 法国
515 81.48.57.0 81.48.57.255 法国 巴黎
516 81.48.58.0 81.48.148.255 法国
517 81.48.149.0 81.48.149.255 法国 第戎
518 81.48.150.0 81.48.168.255 法国
519 81.48.169.0 81.48.169.255 法国 昂热市
520 81.48.170.0 81.49.16.255 法国
521 81.49.17.0 81.49.17.255 法国 里尔
522 81.49.18.0 81.49.93.255 法国
523 81.49.94.0 81.49.94.255 法国 巴黎
524 81.49.95.0 81.49.162.255 法国
525 81.49.163.0 81.49.163.255 法国 第17省LA ROCHELLE
526 81.49.164.0 81.49.207.255 法国
527 81.49.208.0 81.49.208.255 法国 巴黎
528 81.49.209.0 81.50.0.255 法国
529 81.50.1.0 81.50.1.255 法国 蒙比利艾
530 81.50.2.0 81.50.17.255 法国
531 81.50.18.0 81.50.18.255 法国 里昂
532 81.50.19.0 81.50.67.255 法国
533 81.50.68.0 81.50.197.255 法国 里昂
534 81.50.198.0 81.50.198.255 法国 第戎
535 81.50.199.0 81.51.24.255 法国 里昂
536 81.51.25.0 81.51.34.255 法国
537 81.51.35.0 81.51.36.255 法国 巴黎
538 81.51.37.0 81.51.108.255 法国
539 81.51.109.0 81.51.109.255 法国 昂热市
540 81.51.110.0 81.51.152.255 法国
541 81.51.153.0 81.51.153.255 法国 上莱茵省米卢斯(Mulhouse)
542 81.51.154.0 81.51.226.255 法国
543 81.51.227.0 81.51.231.255 法国 巴黎
544 81.51.232.0 81.51.232.255 法国 阿纳西
545 81.51.233.0 81.52.160.255 法国 巴黎
546 81.52.161.0 81.52.169.77 法国
547 81.52.169.79 81.52.169.253 法国
548 81.52.169.255 81.52.169.255 法国
549 81.52.170.0 81.52.184.255 法国 巴黎
550 81.52.186.0 81.52.207.255 法国 巴黎
551 81.52.216.0 81.52.251.255 法国 巴黎
552 81.53.0.0 81.53.83.255 法国 巴黎
553 81.53.84.0 81.53.84.255 法国 昂热
554 81.53.85.0 81.53.91.255 法国 巴黎
555 81.53.92.0 81.53.123.255 法国
556 81.53.124.0 81.53.124.255 法国 昂热市
557 81.53.125.0 81.53.166.30 法国
558 81.53.166.31 81.53.166.31 法国 蒙彼利埃
559 81.53.166.32 81.53.253.255 法国
560 81.53.254.0 81.53.254.255 法国 里昂
561 81.53.255.0 81.56.57.255 法国
562 81.56.58.0 81.56.58.255 法国 巴黎
563 81.56.59.0 81.56.118.255 法国
564 81.56.119.0 81.56.119.255 法国 GRENOBLE(格勒诺不尔)
565 81.56.120.0 81.56.122.255 法国
566 81.56.123.0 81.56.123.255 法国 里尔
567 81.56.124.0 81.56.233.255 法国
568 81.56.234.0 81.56.234.255 法国 巴黎-Lognes-
569 81.56.235.0 81.57.133.255 法国
570 81.57.134.0 81.57.134.255 法国 巴黎
571 81.57.135.0 81.57.218.255 法国
572 81.57.219.0 81.57.226.255 法国 巴黎
573 81.57.227.0 81.57.255.255 法国
574 81.64.0.0 81.64.255.255 法国 巴黎
575 81.65.0.0 81.66.255.255 法国
576 81.67.0.0 81.67.255.255 法国 巴黎
577 81.80.0.0 81.80.190.255 法国
578 81.80.191.0 81.80.191.255 法国 巴黎
579 81.80.192.0 81.80.255.255 法国
580 81.88.96.0 81.88.111.255 法国
581 81.91.64.0 81.91.79.255 法国
582 81.92.80.0 81.92.95.255 法国
583 81.92.112.0 81.92.127.255 法国
584 81.93.0.0 81.93.31.255 法国
585 81.93.176.0 81.93.191.255 法国
586 81.93.240.0 81.93.255.255 法国
587 81.161.58.0 81.161.58.255 法国
588 81.185.0.0 81.185.16.255 法国
589 81.185.17.0 81.185.17.255 法国 里尔
590 81.185.18.0 81.185.31.255 法国
591 81.185.32.0 81.185.49.255 法国 巴黎
592 81.185.50.0 81.185.115.255 法国
593 81.185.116.0 81.185.116.255 法国 尼斯
594 81.185.117.0 81.185.242.255 法国
595 81.185.243.0 81.185.244.255 法国 里尔
596 81.185.245.0 81.185.255.255 法国
597 81.194.0.0 81.194.255.255 法国 勃艮第Renater
598 81.200.32.0 81.200.47.255 法国
599 81.200.176.0 81.200.191.255 法国
600 81.201.176.0 81.201.191.255 法国
601 81.220.0.0 81.220.7.255 法国
602 81.220.8.0 81.220.8.255 法国 格勒诺布尔
603 81.220.9.0 81.220.23.255 法国
604 81.220.24.0 81.220.35.255 法国 里昂
605 81.220.36.0 81.220.88.255 法国
606 81.220.89.0 81.220.89.255 法国 图卢兹
607 81.220.90.0 81.221.17.255 法国
608 81.248.36.0 81.248.39.255 法国
609 81.248.52.0 81.248.55.255 法国
610 81.248.68.0 81.248.75.255 法国
611 81.248.100.0 81.248.103.255 法国
612 81.248.106.0 81.248.111.255 法国
613 81.248.122.0 81.248.122.255 法国
614 81.248.131.0 81.248.133.255 法国
615 81.248.134.0 81.248.134.255 法国 第戎
616 81.248.135.0 81.248.135.255 法国
617 81.248.163.0 81.248.167.255 法国
618 81.248.177.0 81.248.177.255 法国
619 81.248.188.0 81.248.188.255 法国
620 81.248.196.0 81.248.197.255 法国
621 81.248.200.0 81.248.201.255 法国
622 81.248.204.0 81.248.208.255 法国
623 81.248.215.0 81.248.215.255 法国
624 81.248.219.0 81.248.220.255 法国
625 81.248.228.0 81.248.229.255 法国
626 81.248.232.0 81.248.233.255 法国
627 81.248.236.0 81.248.240.255 法国
628 81.248.247.0 81.248.247.255 法国
629 81.248.251.0 81.248.251.255 法国 鲁昂
630 81.248.252.0 81.248.252.255 法国
631 81.249.0.0 81.249.29.255 法国
632 81.249.30.0 81.249.30.255 法国 昂热市
633 81.249.31.0 81.249.122.255 法国
634 81.249.123.0 81.249.123.255 法国 巴黎
635 81.249.124.0 81.250.24.255 法国
636 81.250.25.0 81.250.25.255 法国 尼斯
637 81.250.26.0 81.250.48.255 法国
638 81.250.49.0 81.250.49.255 法国 Vienne Poitiers
639 81.250.50.0 81.250.70.255 法国
640 81.250.71.0 81.250.71.255 法国 Montpell
641 81.250.72.0 81.250.225.255 法国
642 81.250.226.0 81.250.226.255 法国 REIMS
643 81.250.227.0 81.250.255.255 法国
644 81.251.0.0 81.251.108.255 法国 Dijon
645 81.251.109.0 81.251.109.255 法国 雷恩
646 81.251.110.0 81.251.113.255 法国 Dijon
647 81.251.114.0 81.251.114.255 法国 埃克斯
648 81.251.115.0 81.251.255.255 法国 Dijon
649 81.252.0.0 81.255.173.255 法国
650 81.255.174.0 81.255.174.255 法国 巴黎
651 81.255.175.0 81.255.204.255 法国
652 81.255.205.0 81.255.205.255 法国 Paris
653 81.255.206.0 81.255.255.255 法国
654 82.64.0.0 82.65.77.255 法国
655 82.65.78.0 82.65.78.255 法国 第戎
656 82.65.79.0 82.65.139.255 法国
657 82.65.140.0 82.65.140.255 法国 第戎
658 82.65.141.0 82.66.79.255 法国
659 82.66.80.0 82.66.80.255 法国 图卢兹
660 82.66.81.0 82.67.133.255 法国
661 82.67.134.0 82.67.134.255 法国 南特
662 82.67.135.0 82.67.255.255 法国
663 82.96.128.0 82.96.191.255 法国
664 82.97.0.0 82.97.63.255 法国
665 82.98.0.0 82.98.63.255 法国
666 82.101.0.0 82.101.63.255 法国
667 82.120.0.0 82.121.193.255 法国 巴黎
668 82.121.194.0 82.121.194.255 法国 巴黎WANADOO公司签约用户
669 82.121.195.0 82.121.198.255 法国 巴黎
670 82.121.199.0 82.121.199.255 法国 巴黎WANADOO公司签约用户
671 82.121.200.0 82.121.255.255 法国 巴黎
672 82.122.0.0 82.122.0.255 法国
673 82.122.1.0 82.122.1.255 法国 格勒诺布尔
674 82.122.2.0 82.122.159.255 法国
675 82.122.160.0 82.122.166.255 法国 里昂
676 82.122.167.0 82.122.255.255 法国
677 82.123.0.0 82.124.127.255 法国 巴黎
678 82.124.128.0 82.125.17.255 法国
679 82.125.18.0 82.125.18.255 法国 图卢兹
680 82.125.19.0 82.127.49.255 法国
681 82.127.50.0 82.127.50.255 法国 圣埃蒂安
682 82.127.51.0 82.127.112.255 法国
683 82.127.113.0 82.127.113.255 法国 巴黎
684 82.127.114.0 82.127.255.255 法国
685 82.138.64.0 82.138.127.255 法国
686 82.142.0.0 82.142.63.255 法国
687 82.151.0.0 82.151.31.255 法国
688 82.196.17.0 82.196.31.255 法国
689 82.216.0.0 82.216.160.255 法国 图卢兹
690 82.216.161.0 82.216.161.255 法国 兰斯
691 82.216.162.0 82.216.205.255 法国 图卢兹
692 82.216.206.0 82.216.206.255 法国 里昂
693 82.216.207.0 82.216.255.255 法国 图卢兹
694 82.224.0.0 82.224.177.255 法国 巴黎
695 82.224.178.0 82.224.178.255 法国 格勒诺布尔
696 82.224.179.0 82.224.189.255 法国 巴黎
697 82.224.190.0 82.224.190.255 法国 埃克斯
698 82.224.191.0 82.225.212.255 法国 巴黎
699 82.225.213.0 82.225.213.255 法国 埃克斯
700 82.225.214.0 82.225.255.255 法国 巴黎
701 82.226.0.0 82.227.103.255 法国
702 82.227.104.0 82.227.104.255 法国 巴黎
703 82.227.105.0 82.228.255.255 法国
704 82.229.0.0 82.231.29.255 法国 巴黎
705 82.231.30.0 82.231.30.255 法国 蒙蔽利艾
706 82.231.31.0 82.232.10.255 法国 巴黎
707 82.232.11.0 82.232.11.255 法国 里昂
708 82.232.12.0 82.233.52.255 法国 巴黎
709 82.233.53.0 82.233.53.255 法国 波尔多
710 82.233.54.0 82.233.187.255 法国 巴黎
711 82.233.188.0 82.233.188.255 法国 里尔
712 82.233.189.0 82.234.29.255 法国 巴黎
713 82.234.30.0 82.234.30.255 法国 埃克斯
714 82.234.31.0 82.234.65.255 法国 巴黎
715 82.234.66.0 82.234.136.255 法国
716 82.234.137.0 82.234.137.255 法国 巴黎
717 82.234.138.0 82.234.213.255 法国
718 82.234.214.0 82.234.216.255 法国 马赛
719 82.234.217.0 82.239.90.255 法国
720 82.239.91.0 82.239.91.255 法国 普瓦捷
721 82.239.92.0 82.239.165.255 法国
722 82.239.166.0 82.239.166.255 法国 巴黎
723 82.239.167.0 82.255.255.255 法国
724 83.68.96.0 83.68.127.255 法国
725 83.97.56.0 83.97.63.255 法国
726 83.112.0.0 83.112.255.255 法国 巴黎
727 83.113.0.0 83.113.6.255 法国
728 83.113.7.0 83.113.7.255 法国 埃克斯
729 83.113.8.0 83.113.11.255 法国
730 83.113.12.0 83.113.12.255 法国 埃克斯
731 83.113.13.0 83.113.205.255 法国
732 83.113.206.0 83.113.206.255 法国 里昂
733 83.113.207.0 83.113.255.255 法国
734 83.114.0.0 83.114.255.255 法国 巴黎
735 83.115.0.0 83.115.255.255 法国 鲁昂
736 83.136.160.0 83.136.167.255 法国
737 83.136.208.0 83.136.215.255 法国
738 83.137.240.0 83.137.247.255 法国
739 83.141.128.0 83.141.255.255 法国
740 83.142.144.0 83.142.151.255 法国
741 83.143.16.0 83.143.23.255 法国
742 83.144.0.0 83.144.63.255 法国
743 83.145.64.0 83.145.127.255 法国
744 83.152.0.0 83.152.255.255 法国
745 83.153.0.0 83.153.255.255 法国 里昂
746 83.154.0.0 83.156.255.255 法国
747 83.157.0.0 83.157.255.255 法国 马赛
748 83.158.0.0 83.159.255.255 法国
749 83.167.32.0 83.167.63.255 法国
750 83.167.128.0 83.167.159.255 法国
751 83.169.64.0 83.169.127.255 法国
752 83.173.64.0 83.173.127.255 法国
753 83.192.0.0 83.196.255.255 法国
754 83.197.0.0 83.197.120.255 法国 里昂
755 83.197.121.0 83.197.121.255 法国 蔚蓝海岸
756 83.197.122.0 83.197.190.255 法国 里昂
757 83.197.191.0 83.197.191.255 法国 埃克斯
758 83.197.192.0 83.197.255.255 法国 里昂
759 83.198.0.0 83.201.255.255 法国
760 83.202.0.0 83.202.127.255 法国 巴黎
761 83.202.128.0 83.205.255.255 法国
762 83.214.0.0 83.214.11.255 法国 马赛
763 83.214.12.0 83.214.16.255 法国 巴黎
764 83.214.17.0 83.214.128.255 法国 马赛
765 83.214.129.0 83.214.129.255 法国 里昂
766 83.214.130.0 83.214.255.255 法国 马赛
767 83.243.16.0 83.243.23.255 法国
768 84.4.0.0 84.5.43.255 法国
769 84.5.44.0 84.5.44.255 法国 第戎
770 84.5.45.0 84.7.255.255 法国
771 84.14.0.0 84.14.255.255 法国
772 84.22.64.0 84.22.70.255 法国 eutelsat
773 84.22.74.0 84.22.75.255 法国 eutelsat
774 84.22.77.0 84.22.95.255 法国 eutelsat
775 84.37.0.0 84.37.255.255 法国
776 84.39.200.0 84.39.207.255 法国
777 84.55.128.0 84.55.191.255 法国 Altitude电信
778 84.96.0.0 84.97.154.255 法国
779 84.97.155.0 84.97.155.255 法国 Nancy
780 84.97.156.0 84.98.218.255 法国
781 84.98.219.0 84.98.219.255 法国 Avignon
782 84.98.220.0 84.99.216.255 法国
783 84.99.217.0 84.99.217.255 法国 普瓦捷
784 84.99.218.0 84.100.94.255 法国
785 84.100.95.0 84.100.95.255 法国 里尔
786 84.100.96.0 84.100.190.255 法国
787 84.100.191.0 84.100.191.255 法国 昂热
788 84.100.192.0 84.101.21.255 法国
789 84.101.22.0 84.101.22.255 法国 Nancy
790 84.101.23.0 84.101.254.255 法国
791 84.101.255.0 84.101.255.255 法国 埃克斯二大
792 84.102.0.0 84.102.79.255 法国
793 84.102.80.0 84.102.80.255 法国 马赛
794 84.102.81.0 84.102.253.255 法国
795 84.102.254.0 84.102.254.255 法国 昂热市
796 84.102.255.0 84.103.21.255 法国
797 84.103.22.0 84.103.22.255 法国 里尔
798 84.103.23.0 84.103.255.255 法国
799 84.112.0.0 84.112.255.255 法国
800 84.192.0.0 84.193.140.255 法国
801 84.205.128.0 84.205.159.255 法国
802 84.230.0.0 84.230.255.255 法国
803 84.246.104.0 84.246.111.255 法国
804 84.246.216.0 84.246.231.255 法国
805 85.10.128.0 85.10.191.255 法国 AMEN网络
806 85.12.128.0 85.12.191.255 法国
807 85.14.128.0 85.14.191.255 法国
808 85.31.104.0 85.31.111.255 法国
809 85.31.144.0 85.31.151.255 法国
810 85.68.0.0 85.69.255.255 法国
811 85.95.192.0 85.95.223.255 法国 电信英国分公司(伦敦威斯敏斯特大街)
812 85.116.32.0 85.116.63.255 法国
813 85.117.128.0 85.117.159.255 法国
814 85.118.32.0 85.118.63.255 法国
815 85.119.168.0 85.119.175.255 法国
816 85.158.16.0 85.158.23.255 法国
817 85.158.112.0 85.158.127.255 法国
818 85.168.0.0 85.171.255.255 法国
819 85.192.192.0 85.192.255.255 法国
820 85.233.192.0 85.233.223.255 法国
821 85.236.152.0 85.236.159.255 法国
822 85.237.96.0 85.237.127.255 法国
823 86.63.224.0 86.79.255.255 法国
824 86.156.0.0 86.156.255.255 法国
825 86.166.0.0 86.166.255.255 法国
826 86.169.128.0 86.170.255.255 法国
827 86.182.0.0 86.182.255.255 法国
828 86.186.0.0 86.193.40.255 法国
829 86.193.41.0 86.193.41.255 法国 里昂
830 86.193.42.0 86.193.255.255 法国
831 86.194.0.0 86.194.255.255 法国 wanadoo网络
832 86.195.0.0 86.202.116.255 法国
833 86.202.117.0 86.202.117.255 法国 里昂
834 86.202.118.0 86.209.141.255 法国
835 86.209.142.0 86.209.142.255 法国 Vienne
836 86.209.143.0 86.211.255.255 法国
837 86.212.0.0 86.212.127.255 法国 巴黎
838 86.212.128.0 86.216.84.255 法国
839 86.216.85.0 86.216.85.255 法国 里昂
840 86.216.86.0 86.216.214.255 法国
841 86.216.215.0 86.216.215.255 法国 里昂
842 86.216.216.0 86.216.222.255 法国
843 86.216.223.0 86.216.223.255 法国 里昂
844 86.216.224.0 86.217.0.255 法国
845 86.217.1.0 86.217.7.255 法国 巴黎
846 86.217.8.0 86.219.255.255 法国
847 86.237.0.0 86.237.255.255 法国
848 87.88.0.0 87.89.161.255 法国
849 87.89.162.0 87.89.162.255 法国 Crespières
850 87.89.163.0 87.91.1.255 法国
851 87.91.2.0 87.91.2.255 法国 巴黎
852 87.91.3.0 87.91.255.255 法国
853 87.98.128.0 87.98.180.12 法国 OVH SAS
854 87.98.180.13 87.98.180.13 法国 europe.pool.ntp.org服务器
855 87.98.180.14 87.98.191.255 法国 OVH SAS
856 87.98.192.0 87.98.255.255 法国 巴黎OVH系统公司
857 87.100.0.0 87.100.127.255 法国
858 87.231.0.0 87.231.255.255 法国
859 87.236.72.0 87.236.79.255 法国
860 87.237.184.0 87.237.191.255 法国
861 87.237.248.0 87.237.255.255 法国
862 87.238.144.0 87.238.151.255 法国
863 87.238.176.0 87.238.183.255 法国
864 87.240.64.0 87.240.127.255 法国
865 87.247.224.0 87.247.231.255 法国
866 87.252.0.0 87.252.31.255 法国
867 87.253.232.0 87.253.239.255 法国
868 87.255.128.0 87.255.159.255 法国
869 88.86.224.0 88.86.255.255 法国
870 88.120.0.0 88.127.255.255 法国
871 88.136.0.0 88.137.253.255 法国
872 88.137.254.0 88.137.254.255 法国 limoges
873 88.137.255.0 88.143.255.255 法国
874 88.151.232.0 88.151.239.255 法国
875 88.160.0.0 88.160.233.255 法国 巴黎
876 88.160.234.0 88.160.234.255 法国 里昂
877 88.160.235.0 88.160.255.255 法国 巴黎
878 88.161.0.0 88.161.47.255 法国
879 88.161.48.0 88.161.48.255 法国 巴黎
880 88.161.49.0 88.163.208.255 法国
881 88.163.209.0 88.163.209.255 法国 埃克斯
882 88.163.210.0 88.182.95.255 法国
883 88.182.96.0 88.182.96.255 法国 巴黎
884 88.182.97.0 88.190.255.255 法国
885 88.191.0.0 88.191.250.135 法国 巴黎dedibox.fr
886 88.191.250.136 88.191.250.136 法国 SourceForge缓存04of25西欧南freefr节点
887 88.191.250.137 88.191.255.255 法国 巴黎dedibox.fr
888 88.219.0.0 88.219.255.255 法国
889 89.2.0.0 89.3.239.255 法国
890 89.16.0.0 89.16.31.255 法国
891 89.28.144.0 89.28.151.255 法国
892 89.31.144.0 89.31.151.255 法国
893 89.80.0.0 89.95.255.255 法国
894 89.106.184.0 89.106.191.255 法国
895 89.107.168.0 89.107.175.255 法国
896 89.156.0.0 89.159.255.255 法国
897 89.170.0.0 89.170.255.255 法国
898 89.185.32.0 89.185.63.255 法国
899 89.185.160.0 89.185.191.255 法国
900 89.224.0.0 89.224.191.255 法国
901 89.224.192.0 89.224.192.255 法国 metz
902 89.224.193.0 89.226.100.255 法国
903 89.226.101.0 89.226.101.255 法国 Paris
904 89.226.102.0 89.227.255.255 法国
905 89.234.128.0 89.234.191.255 法国
906 89.237.64.0 89.237.127.255 法国
907 89.248.72.0 89.248.79.255 法国
908 89.248.208.0 89.248.223.255 法国
909 89.251.48.0 89.251.63.255 法国
910 90.0.0.0 90.9.163.255 法国
911 90.9.164.0 90.9.164.255 法国 格勒诺布尔
912 90.9.165.0 90.14.44.255 法国
913 90.14.45.0 90.14.45.255 法国 里昂
914 90.14.46.0 90.14.173.255 法国
915 90.14.174.0 90.14.174.255 法国 里昂
916 90.14.175.0 90.35.101.255 法国
917 90.35.102.0 90.35.103.255 法国 巴黎
918 90.35.104.0 90.38.136.255 法国
919 90.38.137.0 90.38.137.255 法国 波尔多
920 90.38.138.0 90.44.60.255 法国
921 90.44.61.0 90.44.61.255 法国 巴黎
922 90.44.62.0 90.45.255.255 法国
923 90.46.0.0 90.46.255.255 法国 巴黎
924 90.47.0.0 90.52.46.255 法国
925 90.52.47.0 90.52.47.255 法国 巴黎
926 90.52.48.0 90.60.1.255 法国
927 90.60.2.0 90.60.3.255 法国 巴黎
928 90.60.4.0 90.84.48.255 法国
929 90.84.50.0 90.84.50.63 法国 Akamai科技公司CDN网络节点
930 90.84.50.64 90.84.52.255 法国
931 90.84.54.0 90.84.54.255 法国
932 90.84.55.128 90.84.55.255 法国
933 90.84.56.0 90.84.57.128 法国 Akamai科技公司CDN网络节点
934 90.84.57.129 90.84.58.255 法国
935 90.84.59.0 90.84.59.255 法国 Akamai科技公司CDN网络节点
936 90.84.61.0 90.127.255.255 法国
937 91.68.0.0 91.68.131.255 法国
938 91.68.132.0 91.68.132.255 法国 Nancy
939 91.68.133.0 91.71.255.255 法国
940 91.88.0.0 91.88.255.255 法国
941 91.90.96.0 91.90.103.255 法国
942 91.91.0.0 91.91.255.255 法国
943 91.102.248.0 91.102.255.255 法国
944 91.103.40.0 91.103.47.255 法国
945 91.103.136.0 91.103.143.255 法国
946 91.103.232.0 91.103.239.255 法国
947 91.106.216.0 91.106.223.255 法国
948 91.109.120.0 91.109.127.255 法国
949 91.109.176.0 91.109.191.255 法国
950 91.121.0.0 91.121.139.185 法国 巴黎OVH SAS数据中心
951 91.121.139.186 91.121.139.186 法国 europe.pool.ntp.org服务器
952 91.121.139.187 91.121.255.255 法国 巴黎OVH SAS数据中心
953 91.123.112.0 91.123.127.255 法国
954 91.134.0.0 91.134.255.255 法国 OVH SAS
955 91.135.176.0 91.135.191.255 法国
956 91.151.48.0 91.151.79.255 法国
957 91.151.112.0 91.151.127.255 法国
958 91.160.0.0 91.175.255.255 法国
959 91.188.64.0 91.188.95.255 法国
960 91.189.104.0 91.189.111.255 法国
961 91.190.168.0 91.190.175.255 法国
962 91.191.144.0 91.191.159.255 法国
963 91.193.56.0 91.193.57.255 法国
964 91.193.106.0 91.193.107.255 法国
965 91.194.14.0 91.194.15.255 法国
966 91.194.60.0 91.194.61.255 法国
967 91.194.96.0 91.194.101.255 法国
968 91.194.128.0 91.194.129.255 法国
969 91.194.178.0 91.194.179.255 法国
970 91.194.208.0 91.194.209.255 法国
971 91.195.36.0 91.195.37.255 法国
972 91.195.72.0 91.195.73.255 法国
973 91.195.164.0 91.195.165.255 法国
974 91.195.206.0 91.195.207.255 法国
975 91.196.180.0 91.196.183.255 法国
976 91.197.136.0 91.197.139.255 法国
977 91.197.164.0 91.197.167.255 法国
978 91.198.30.0 91.198.30.255 法国
979 91.198.41.0 91.198.41.255 法国
980 91.198.44.0 91.198.44.255 法国
981 91.198.88.0 91.198.88.255 法国
982 91.198.105.0 91.198.105.255 法国
983 91.198.115.0 91.198.115.255 法国
984 91.198.122.0 91.198.122.255 法国
985 91.198.125.0 91.198.125.255 法国
986 91.198.159.0 91.198.159.255 法国
987 91.198.191.0 91.198.191.255 法国
988 91.198.199.0 91.198.200.255 法国
989 91.199.0.0 91.199.0.255 法国
990 91.199.6.0 91.199.6.255 法国
991 91.199.9.0 91.199.9.255 法国
992 91.199.11.0 91.199.11.255 法国
993 91.199.103.0 91.199.103.255 法国
994 91.199.152.0 91.199.152.255 法国
995 91.199.233.0 91.199.234.255 法国
996 91.199.242.0 91.199.242.255 法国
997 91.199.254.0 91.199.255.255 法国
998 91.200.204.0 91.200.207.255 法国
999 91.203.32.0 91.203.35.255 法国
1000 91.203.148.0 91.203.151.255 法国