ip地址查询

希腊IP地址列表

在下面输入您要查询IP地址段范围的地理位置,点击查询

请输入地理位置:
最多只能列出前1000条IP信息,更详细的ip列表信息请用上边的查询按钮进入
序号 IP 起始地址 IP 结束地址 所在位置信息 电子地图
1 2.16.178.0 2.16.179.255 希腊 Akamai节点
2 2.16.220.0 2.16.223.255 希腊 Akamai节点
3 2.18.80.0 2.18.95.255 希腊 Akamai节点
4 2.23.112.0 2.23.127.255 希腊 Akamai节点
5 2.84.0.0 2.87.255.255 希腊
6 5.11.56.0 5.11.63.255 希腊
7 5.54.0.0 5.55.255.255 希腊
8 5.144.192.0 5.144.255.255 希腊
9 5.172.192.0 5.172.207.255 希腊
10 5.203.0.0 5.203.255.255 希腊
11 31.22.112.0 31.22.119.255 希腊
12 31.152.0.0 31.152.255.255 希腊
13 31.177.56.0 31.177.63.255 希腊
14 31.186.104.0 31.186.111.255 希腊
15 31.217.160.0 31.217.191.255 希腊
16 37.6.0.0 37.6.255.255 希腊
17 37.32.128.0 37.32.255.255 希腊
18 37.99.192.0 37.99.199.255 希腊
19 46.12.0.0 46.12.255.255 希腊
20 46.176.0.0 46.177.255.255 希腊
21 46.183.16.0 46.183.23.255 希腊
22 46.190.0.0 46.190.127.255 希腊
23 46.226.192.0 46.226.199.255 希腊
24 46.227.56.0 46.227.63.255 希腊
25 46.245.136.0 46.245.143.255 希腊
26 46.246.128.0 46.246.255.255 希腊
27 57.90.96.0 57.90.111.255 希腊 国际航空电讯集团公司(SITA)
28 62.1.0.0 62.1.255.255 希腊
29 62.38.0.0 62.38.255.255 希腊
30 62.68.64.0 62.68.95.255 希腊
31 62.74.0.0 62.75.127.255 希腊
32 62.103.0.0 62.103.255.255 希腊
33 62.169.192.0 62.169.255.255 希腊
34 62.200.41.0 62.200.55.255 希腊
35 62.200.200.0 62.200.203.255 希腊
36 62.205.32.0 62.205.63.255 希腊
37 62.217.64.0 62.217.127.255 希腊
38 62.228.0.0 62.228.255.255 希腊
39 62.229.176.0 62.229.177.255 希腊
40 62.229.183.0 62.229.183.255 希腊
41 77.49.0.0 77.49.255.255 希腊
42 77.69.0.0 77.69.127.255 希腊
43 77.83.0.0 77.83.255.255 希腊
44 77.247.96.0 77.247.111.255 希腊
45 78.87.0.0 78.87.255.255 希腊
46 78.108.32.0 78.108.47.255 希腊
47 79.103.0.0 79.103.255.255 希腊
48 79.107.0.0 79.107.255.255 希腊
49 79.128.0.0 79.131.255.255 希腊
50 79.166.0.0 79.167.255.255 希腊
51 80.76.32.0 80.76.63.255 希腊
52 80.79.0.0 80.79.15.255 希腊
53 80.91.208.0 80.91.223.255 希腊
54 80.106.0.0 80.107.255.255 希腊
55 80.240.16.0 80.240.31.255 希腊
56 80.244.16.0 80.244.31.255 希腊
57 80.245.160.0 80.245.175.255 希腊
58 81.92.48.0 81.92.63.255 希腊
59 81.186.0.0 81.186.223.255 希腊
60 83.143.104.0 83.143.111.255 希腊
61 83.171.192.0 83.171.255.255 希腊
62 83.174.128.0 83.174.191.255 希腊
63 83.212.0.0 83.212.255.255 希腊
64 83.235.0.0 83.235.95.255 希腊
65 83.235.96.0 83.235.96.255 希腊 雅典
66 83.235.97.0 83.235.255.255 希腊
67 84.205.192.0 84.205.255.255 希腊 雅典公共管理网
68 84.254.0.0 84.254.63.255 希腊
69 85.72.0.0 85.75.255.255 希腊
70 85.196.0.0 85.196.63.255 希腊
71 87.101.48.0 87.101.63.255 希腊
72 87.101.80.0 87.101.95.255 希腊
73 87.202.0.0 87.203.126.255 希腊
74 87.203.127.0 87.203.127.255 希腊 雅典
75 87.203.128.0 87.203.255.255 希腊
76 87.239.232.0 87.239.239.255 希腊
77 87.243.64.0 87.243.127.255 希腊
78 88.197.0.0 88.197.127.255 希腊
79 88.218.0.0 88.218.255.255 希腊
80 89.31.176.0 89.31.183.255 希腊
81 89.210.0.0 89.210.255.255 希腊
82 91.132.0.0 91.132.255.255 希腊
83 91.138.128.0 91.138.255.255 希腊
84 91.140.0.0 91.140.127.255 希腊
85 91.193.112.0 91.193.115.255 希腊
86 91.195.70.0 91.195.71.255 希腊
87 91.195.152.0 91.195.153.255 希腊
88 91.198.108.0 91.198.108.255 希腊
89 91.198.158.0 91.198.158.255 希腊
90 91.198.183.0 91.198.183.255 希腊
91 91.199.7.0 91.199.7.255 希腊
92 91.199.96.0 91.199.96.255 希腊
93 91.200.20.0 91.200.23.255 希腊
94 91.206.190.0 91.206.191.255 希腊
95 91.207.236.0 91.207.237.255 希腊
96 91.208.57.0 91.208.57.255 希腊
97 91.209.46.0 91.209.47.255 希腊
98 91.209.173.0 91.209.173.255 希腊
99 91.213.52.0 91.213.52.255 希腊
100 91.213.228.0 91.213.228.255 希腊
101 91.216.76.0 91.216.76.255 希腊
102 91.216.180.0 91.216.180.255 希腊
103 91.216.206.0 91.216.206.255 希腊
104 91.217.155.0 91.217.155.255 希腊
105 91.217.243.0 91.217.243.255 希腊
106 91.220.108.0 91.220.108.255 希腊
107 91.220.208.0 91.220.208.255 希腊
108 91.220.236.0 91.220.236.255 希腊
109 91.223.42.0 91.223.42.255 希腊
110 91.223.104.0 91.223.104.255 希腊
111 91.223.132.0 91.223.132.255 希腊
112 91.227.108.0 91.227.108.255 希腊
113 91.241.94.0 91.241.95.255 希腊
114 91.245.195.0 91.245.195.255 希腊
115 92.118.0.0 92.118.160.255 希腊
116 92.118.161.0 92.118.161.255 希腊 雅典
117 92.118.162.0 92.119.255.255 希腊
118 93.174.120.0 93.174.127.255 希腊
119 94.64.0.0 94.71.255.255 希腊
120 94.143.176.0 94.143.183.255 希腊
121 94.232.80.0 94.232.87.255 希腊
122 95.129.40.0 95.129.47.255 希腊
123 95.179.128.0 95.179.255.255 希腊
124 109.68.144.0 109.68.151.255 希腊
125 109.178.0.0 109.178.255.255 希腊
126 109.242.0.0 109.242.255.255 希腊
127 130.43.0.0 130.43.127.255 希腊
128 139.91.0.0 139.91.255.255 希腊 克里特大学
129 141.237.0.0 141.237.255.255 希腊
130 141.255.0.0 141.255.127.255 希腊
131 143.233.0.0 143.233.181.255 希腊 教育网
132 143.233.182.0 143.233.189.255 希腊 雅典农业大学
133 143.233.190.0 143.233.255.255 希腊 教育网
134 144.24.0.0 144.24.255.255 希腊
135 146.124.0.0 146.124.255.255 希腊
136 147.27.0.0 147.27.255.255 希腊 克里特科技大学
137 147.52.0.0 147.52.255.255 希腊 克里特大学
138 147.95.0.0 147.95.255.255 希腊 克里特教育技术大学
139 147.102.0.0 147.102.255.255 希腊 雅典国家技术大学
140 149.210.0.0 149.210.127.255 希腊
141 150.140.0.0 150.140.127.255 希腊 计算机科技大学
142 150.140.128.0 150.140.255.255 希腊 派图拉斯大学
143 155.207.0.0 155.207.255.255 希腊 萨洛尼卡大学
144 160.40.0.0 160.40.255.255 希腊
145 172.68.60.0 172.68.63.255 希腊 雅典CloudFlare节点
146 172.69.56.0 172.69.59.255 希腊 雅典CloudFlare节点
147 176.58.128.0 176.58.255.255 希腊
148 176.126.38.0 176.126.38.17 希腊
149 176.126.38.18 176.126.38.18 希腊 阿提卡大区雅典Microsoft公司GRNET网络节点
150 176.126.38.19 176.126.38.255 希腊
151 178.20.120.0 178.20.127.255 希腊
152 178.21.168.0 178.21.175.255 希腊
153 178.23.72.0 178.23.79.255 希腊
154 178.128.0.0 178.128.255.255 希腊
155 178.146.0.0 178.147.255.255 希腊
156 184.164.239.0 184.164.239.255 希腊 南加州大学节点
157 185.3.220.0 185.3.223.255 希腊
158 185.4.88.0 185.4.91.255 希腊
159 185.4.132.0 185.4.135.255 希腊
160 185.5.76.0 185.5.79.255 希腊
161 185.6.76.0 185.6.79.255 希腊
162 185.14.200.0 185.14.203.255 希腊
163 185.16.164.0 185.16.167.255 希腊
164 185.19.44.0 185.19.47.255 希腊
165 185.23.88.0 185.23.91.255 希腊
166 185.23.168.0 185.23.171.255 希腊
167 185.25.20.0 185.25.23.255 希腊
168 185.25.52.0 185.25.55.255 希腊
169 185.26.152.0 185.26.155.255 希腊 O3B
170 185.29.24.0 185.29.27.255 希腊
171 185.32.228.0 185.32.231.255 希腊
172 185.70.76.0 185.70.79.255 希腊 Lancom
173 185.72.148.0 185.72.149.255 希腊
174 185.73.40.0 185.73.43.255 希腊
175 185.77.36.0 185.77.39.255 希腊
176 185.78.220.0 185.78.223.255 希腊
177 185.79.188.0 185.79.191.255 希腊
178 185.81.196.0 185.81.199.255 希腊
179 185.84.124.0 185.84.127.255 希腊
180 185.88.20.0 185.88.23.255 希腊
181 185.90.44.0 185.90.47.255 希腊
182 185.96.32.0 185.96.35.255 希腊
183 185.98.132.0 185.98.135.255 希腊
184 185.104.0.0 185.104.3.255 希腊
185 185.104.144.0 185.104.147.255 希腊
186 185.106.16.0 185.106.19.255 希腊
187 185.117.32.0 185.117.35.255 希腊
188 185.117.228.0 185.117.231.255 希腊
189 185.134.112.0 185.134.115.255 希腊
190 185.138.40.0 185.138.43.255 希腊
191 185.141.193.0 185.141.193.255 希腊
192 185.145.164.0 185.145.167.255 希腊
193 185.155.100.0 185.155.103.255 希腊
194 185.156.60.0 185.156.63.255 希腊
195 185.157.120.0 185.157.122.255 希腊
196 185.158.220.0 185.158.223.255 希腊
197 185.162.236.0 185.162.239.255 希腊
198 185.168.36.0 185.168.39.255 希腊
199 185.170.140.0 185.170.141.255 希腊
200 185.170.143.0 185.170.143.255 希腊
201 185.174.56.0 185.174.59.255 希腊
202 185.178.176.0 185.178.179.255 希腊
203 185.180.36.0 185.180.39.255 希腊
204 185.181.28.0 185.181.31.255 希腊
205 185.181.220.0 185.181.223.255 希腊
206 185.183.184.0 185.183.187.255 希腊
207 185.185.156.0 185.185.159.255 希腊
208 185.186.84.0 185.186.87.255 希腊
209 185.201.56.0 185.201.59.255 希腊
210 185.203.228.0 185.203.228.255 希腊
211 185.205.96.0 185.205.99.255 希腊
212 185.212.180.0 185.212.183.255 希腊
213 185.220.16.0 185.220.19.255 希腊
214 185.225.105.64 185.225.105.79 希腊
215 185.226.64.0 185.226.67.255 希腊
216 185.232.240.0 185.232.243.255 希腊
217 185.246.164.0 185.246.167.255 希腊
218 185.247.160.0 185.247.163.255 希腊
219 188.4.0.0 188.4.255.255 希腊
220 188.73.192.0 188.73.255.255 希腊
221 188.133.0.0 188.133.127.255 希腊
222 188.164.200.0 188.164.207.255 希腊
223 188.227.192.0 188.227.199.255 希腊
224 192.67.249.0 192.67.249.255 希腊
225 192.92.155.0 192.92.156.255 希腊
226 192.94.67.0 192.94.68.255 希腊
227 192.103.20.0 192.103.20.255 希腊
228 192.104.147.0 192.104.147.255 希腊
229 192.107.177.0 192.107.177.255 希腊
230 192.108.114.0 192.108.114.255 希腊 Democritus University of Thrace
231 192.135.166.0 192.135.166.255 希腊
232 193.16.219.0 193.16.219.255 希腊
233 193.23.118.0 193.23.118.255 希腊
234 193.34.176.0 193.34.177.255 希腊
235 193.41.56.0 193.41.59.255 希腊
236 193.41.150.0 193.41.151.255 希腊
237 193.41.229.0 193.41.229.255 希腊
238 193.42.214.0 193.42.214.255 希腊
239 193.46.232.0 193.46.232.255 希腊
240 193.53.105.0 193.53.105.255 希腊
241 193.58.70.0 193.58.71.255 希腊
242 193.58.186.0 193.58.187.255 希腊
243 193.58.234.0 193.58.234.255 希腊
244 193.84.21.0 193.84.21.255 希腊
245 193.84.251.0 193.84.251.255 希腊
246 193.92.0.0 193.92.3.255 希腊
247 193.92.4.0 193.92.7.255 希腊 University of Ioannina
248 193.92.8.0 193.92.9.255 希腊
249 193.92.10.0 193.92.11.255 希腊 Technological Educational Institute of Heraklion Crete
250 193.92.12.0 193.92.26.255 希腊
251 193.92.27.0 193.92.27.255 希腊 University of Agean
252 193.92.28.0 193.92.51.255 希腊
253 193.92.52.0 193.92.52.255 希腊 Hellenic Open University
254 193.92.53.0 193.92.79.255 希腊
255 193.92.80.0 193.92.87.255 希腊 University of Macedonia
256 193.92.88.0 193.92.166.255 希腊
257 193.92.167.0 193.92.167.255 希腊 University Of Indianapolis International
258 193.92.168.0 193.92.175.255 希腊
259 193.92.176.0 193.92.179.255 希腊 University of Piraeus
260 193.92.180.0 193.92.203.255 希腊
261 193.92.204.0 193.92.227.255 希腊 Democritus University of Thrace
262 193.92.228.0 193.92.235.255 希腊
263 193.92.236.0 193.92.251.255 希腊 Democritus University of Thrace
264 193.92.252.0 193.92.255.255 希腊
265 193.93.164.0 193.93.167.255 希腊
266 193.104.200.0 193.104.200.255 希腊
267 193.105.4.0 193.105.4.255 希腊
268 193.105.42.0 193.105.42.255 希腊
269 193.105.80.0 193.105.80.255 希腊
270 193.105.85.0 193.105.85.255 希腊
271 193.105.109.0 193.105.109.255 希腊
272 193.106.252.0 193.106.255.255 希腊
273 193.108.160.0 193.108.161.255 希腊 Hellenic Open University
274 193.109.213.0 193.109.213.255 希腊
275 193.110.86.0 193.110.86.255 希腊
276 193.150.172.0 193.150.173.255 希腊
277 193.164.226.0 193.164.227.255 希腊
278 193.186.163.0 193.186.163.255 希腊
279 193.192.38.0 193.192.39.255 希腊
280 193.193.184.0 193.193.185.255 希腊
281 193.201.22.0 193.201.23.255 希腊
282 193.201.46.0 193.201.46.255 希腊
283 193.201.166.0 193.201.166.255 希腊
284 193.218.1.0 193.218.6.255 希腊
285 193.218.33.0 193.218.71.255 希腊
286 193.218.72.0 193.218.72.255 希腊 University of Athens
287 193.218.73.0 193.218.93.255 希腊
288 193.218.96.0 193.218.97.255 希腊
289 193.218.106.0 193.218.112.255 希腊
290 193.218.119.0 193.218.119.255 希腊
291 193.218.121.0 193.218.125.255 希腊
292 193.218.201.0 193.218.201.255 希腊
293 193.218.203.0 193.218.204.255 希腊
294 193.218.223.0 193.218.255.255 希腊
295 193.238.112.0 193.238.115.255 希腊
296 193.239.214.0 193.239.215.255 希腊
297 193.242.240.0 193.242.255.255 希腊
298 193.254.200.0 193.254.201.255 希腊
299 193.254.222.0 193.254.223.255 希腊
300 194.0.4.0 194.0.4.255 希腊
301 194.0.185.0 194.0.185.255 希腊
302 194.13.111.0 194.13.111.255 希腊
303 194.24.170.0 194.24.171.255 希腊
304 194.24.226.0 194.24.227.255 希腊
305 194.26.22.0 194.26.23.255 希腊
306 194.29.48.0 194.29.51.255 希腊
307 194.30.178.0 194.30.178.255 希腊
308 194.30.192.0 194.30.249.63 希腊
309 194.30.249.64 194.30.249.79 希腊 NORTH COLLEGE
310 194.30.249.80 194.30.255.255 希腊
311 194.42.50.0 194.42.54.255 希腊
312 194.50.42.0 194.50.43.255 希腊
313 194.63.160.0 194.63.247.255 希腊
314 194.79.252.0 194.79.253.255 希腊
315 194.83.71.208 194.83.71.215 希腊 Northbrook College
316 194.110.73.0 194.110.73.255 希腊
317 194.110.198.0 194.110.198.255 希腊
318 194.110.218.0 194.110.218.255 希腊
319 194.116.168.0 194.116.168.255 希腊
320 194.125.252.0 194.125.253.255 希腊
321 194.126.255.0 194.126.255.255 希腊
322 194.145.127.0 194.145.127.255 希腊
323 194.149.236.0 194.149.237.255 希腊
324 194.150.68.0 194.150.71.255 希腊
325 194.153.81.0 194.153.82.255 希腊
326 194.169.232.0 194.169.232.255 希腊
327 194.176.113.0 194.176.113.255 希腊
328 194.177.192.0 194.177.196.255 希腊
329 194.177.197.0 194.177.197.255 希腊 University Hospital of Crete at Heraklio
330 194.177.198.0 194.177.199.255 希腊
331 194.177.200.0 194.177.207.255 希腊 University of Thessaly
332 194.177.208.0 194.177.215.255 希腊
333 194.177.216.0 194.177.216.255 希腊 Technological Educational Institute of Mesolonghiou
334 194.177.217.0 194.177.217.255 希腊
335 194.177.218.0 194.177.223.255 希腊 Panteion University of Political & Social Sciences
336 194.219.0.0 194.219.25.255 希腊
337 194.219.26.0 194.219.26.255 希腊 University Research Institute of Social
338 194.219.27.0 194.219.39.255 希腊
339 194.219.40.0 194.219.43.255 希腊 University of Macedonia
340 194.219.44.0 194.219.45.255 希腊 ANATOLIA COLLEGE & AMERICAN COLLEGE OF THESSALONIKI(ACT)
341 194.219.46.0 194.219.255.255 希腊
342 195.2.234.0 195.2.235.255 希腊
343 195.14.9.0 195.14.9.255 希腊
344 195.22.154.0 195.22.155.255 希腊
345 195.35.92.0 195.35.95.255 希腊
346 195.35.105.0 195.35.105.255 希腊
347 195.35.126.0 195.35.126.255 希腊
348 195.39.236.0 195.39.237.255 希腊
349 195.43.132.0 195.43.132.255 希腊
350 195.46.0.0 195.46.31.255 希腊
351 195.47.208.0 195.47.208.255 希腊
352 195.47.233.0 195.47.233.255 希腊
353 195.51.228.0 195.51.228.255 希腊
354 195.51.247.0 195.51.247.191 希腊
355 195.64.172.0 195.64.173.255 希腊
356 195.66.158.0 195.66.159.255 希腊
357 195.74.224.0 195.74.255.255 希腊
358 195.75.40.0 195.75.47.255 希腊
359 195.75.57.0 195.75.57.255 希腊
360 195.75.255.0 195.75.255.255 希腊
361 195.78.86.0 195.78.87.255 希腊
362 195.79.32.96 195.79.32.127 希腊
363 195.79.41.0 195.79.41.255 希腊
364 195.79.113.176 195.79.113.191 希腊
365 195.79.189.128 195.79.189.191 希腊
366 195.79.199.32 195.79.199.47 希腊
367 195.88.162.0 195.88.163.255 希腊
368 195.95.226.0 195.95.227.255 希腊
369 195.97.0.0 195.97.127.255 希腊
370 195.119.128.0 195.119.128.255 希腊
371 195.119.130.0 195.119.130.59 希腊
372 195.119.130.64 195.119.130.71 希腊
373 195.119.130.76 195.119.130.91 希腊
374 195.119.130.96 195.119.130.175 希腊
375 195.119.130.180 195.119.130.195 希腊
376 195.119.130.200 195.119.130.255 希腊
377 195.119.132.16 195.119.132.31 希腊
378 195.119.150.0 195.119.150.255 希腊
379 195.130.64.0 195.130.67.255 希腊
380 195.130.68.0 195.130.71.255 希腊 Panteion University of Political & Social Sciences
381 195.130.72.0 195.130.73.255 希腊 Technological Educational Institute of EPIRUS
382 195.130.74.0 195.130.75.255 希腊
383 195.130.76.0 195.130.77.255 希腊 Athens School of Fine Arts
384 195.130.78.0 195.130.79.255 希腊 Technological Educational Institute (T.E.I.) of Lamia
385 195.130.80.0 195.130.87.255 希腊 Technological Education Institute
386 195.130.88.0 195.130.89.255 希腊
387 195.130.90.0 195.130.91.255 希腊 Harokopio University
388 195.130.92.0 195.130.94.255 希腊 卡瓦拉技术教育学院
389 195.130.95.0 195.130.95.255 希腊 Technological Educational Institute of Kalamata
390 195.130.96.0 195.130.111.255 希腊 Technological Educational Institute (T.E.I.) of Athens
391 195.130.112.0 195.130.121.255 希腊 University of Ioannina
392 195.130.122.0 195.130.123.255 希腊
393 195.130.124.0 195.130.127.255 希腊 Ionian University
394 195.134.64.0 195.134.127.255 希腊 雅典大学
395 195.144.16.0 195.144.16.255 希腊
396 195.167.0.0 195.167.127.255 希腊
397 195.170.0.0 195.170.31.255 希腊
398 195.183.11.96 195.183.11.127 希腊
399 195.183.40.0 195.183.40.255 希腊
400 195.189.56.0 195.189.59.255 希腊
401 195.189.162.0 195.189.163.255 希腊
402 195.190.32.0 195.190.63.255 希腊
403 195.191.98.0 195.191.99.255 希腊
404 195.200.193.0 195.200.193.255 希腊
405 195.200.204.0 195.200.204.255 希腊
406 195.200.238.0 195.200.239.255 希腊
407 195.211.200.0 195.211.203.255 希腊
408 195.230.102.0 195.230.102.255 希腊
409 195.234.49.0 195.234.49.255 希腊
410 195.251.0.0 195.251.5.255 希腊
411 195.251.6.0 195.251.7.255 希腊 希腊国家研究基金会
412 195.251.8.0 195.251.15.255 希腊 Technological Educational Institute (T.E.I.) of Patras
413 195.251.16.0 195.251.16.255 希腊
414 195.251.17.0 195.251.19.255 希腊 University of Thessaly
415 195.251.20.0 195.251.37.255 希腊
416 195.251.38.0 195.251.39.255 希腊 University of Peloponnisos - Tripolis
417 195.251.40.0 195.251.63.255 希腊
418 195.251.64.0 195.251.95.255 希腊 Technological Education Institute of Piraeus
419 195.251.96.0 195.251.123.255 希腊
420 195.251.124.0 195.251.127.255 希腊 Technological & Educational Institution of Larissa
421 195.251.128.0 195.251.191.255 希腊 University of the Aegean
422 195.251.192.0 195.251.201.255 希腊 University of Ioannina
423 195.251.202.0 195.251.207.255 希腊
424 195.251.208.0 195.251.223.255 希腊 University of Macedonia
425 195.251.224.0 195.251.231.255 希腊 University of Piraeus
426 195.251.232.0 195.251.235.255 希腊 Athens University of Economics and Business
427 195.251.236.0 195.251.237.255 希腊 University of Piraeus;Pireas
428 195.251.238.0 195.251.243.255 希腊 Technological Educational Institute of Thessaloniki
429 195.251.244.0 195.251.247.255 希腊
430 195.251.248.0 195.251.255.255 希腊 Athens University of Economics and Business
431 212.54.192.0 212.54.223.255 希腊
432 212.70.192.0 212.70.223.255 希腊
433 212.107.0.0 212.107.31.255 希腊
434 212.152.64.0 212.152.127.255 希腊
435 212.205.0.0 212.205.255.255 希腊
436 212.251.0.0 212.251.127.255 希腊
437 213.16.128.0 213.16.255.255 希腊
438 213.140.128.0 213.140.159.255 希腊
439 213.170.192.0 213.170.223.255 希腊
440 213.249.0.0 213.249.63.255 希腊
441 217.19.64.0 217.19.95.255 希腊
442 217.69.0.0 217.69.15.255 希腊
443 217.195.128.0 217.195.143.255 希腊