ip地址查询

几内亚IP地址列表

在下面输入您要查询IP地址段范围的地理位置,点击查询

请输入地理位置:
最多只能列出前1000条IP信息,更详细的ip列表信息请用上边的查询按钮进入
序号 IP 起始地址 IP 结束地址 所在位置信息 电子地图
1 14.192.72.0 14.192.75.255 巴布亚新几内亚
2 27.111.72.0 27.111.75.255 巴布亚新几内亚
3 27.122.16.0 27.122.31.255 巴布亚新几内亚
4 41.77.184.0 41.77.191.255 几内亚
5 41.79.48.0 41.79.51.255 赤道几内亚
6 41.79.200.0 41.79.203.255 几内亚
7 41.79.236.0 41.79.239.255 几内亚
8 41.191.220.0 41.191.223.255 几内亚
9 41.222.112.0 41.222.119.255 赤道几内亚
10 41.223.48.0 41.223.51.255 几内亚
11 57.71.0.0 57.71.15.255 巴布亚新几内亚 国际航空电讯集团公司(SITA)
12 57.83.16.0 57.83.31.255 赤道几内亚 国际航空电讯集团公司(SITA)
13 57.83.96.0 57.83.111.255 几内亚 国际航空电讯集团公司(SITA)
14 57.83.112.0 57.83.127.255 几内亚比绍 国际航空电讯集团公司(SITA)
15 102.176.160.0 102.176.175.255 几内亚
16 103.3.168.0 103.3.171.255 巴布亚新几内亚
17 103.9.140.0 103.9.143.255 巴布亚新几内亚
18 103.9.226.0 103.9.226.255 巴布亚新几内亚
19 103.14.88.0 103.14.91.255 巴布亚新几内亚
20 103.15.112.0 103.15.115.255 巴布亚新几内亚
21 103.16.156.0 103.16.159.255 巴布亚新几内亚
22 103.20.76.0 103.20.79.255 巴布亚新几内亚
23 103.24.78.0 103.24.79.255 巴布亚新几内亚
24 103.249.216.0 103.249.219.255 巴布亚新几内亚
25 105.235.224.0 105.235.239.255 赤道几内亚
26 114.134.16.0 114.134.31.255 巴布亚新几内亚
27 119.252.224.0 119.252.239.255 巴布亚新几内亚
28 124.240.192.0 124.240.223.255 巴布亚新几内亚
29 154.66.84.0 154.66.87.255 几内亚
30 154.73.56.0 154.73.59.255 赤道几内亚
31 154.73.60.0 154.73.63.255 几内亚比绍
32 160.119.128.0 160.119.135.255 几内亚
33 180.150.252.0 180.150.255.255 巴布亚新几内亚
34 196.22.12.0 196.22.15.255 几内亚比绍
35 196.41.90.0 196.41.90.255 几内亚
36 196.49.40.0 196.49.40.255 几内亚
37 196.60.38.0 196.60.38.255 几内亚
38 196.251.240.0 196.251.243.255 赤道几内亚
39 197.149.168.0 197.149.171.255 赤道几内亚
40 197.149.192.0 197.149.255.255 几内亚
41 197.159.80.0 197.159.95.255 几内亚比绍
42 197.214.64.0 197.214.79.255 赤道几内亚
43 197.214.80.0 197.214.95.255 几内亚比绍
44 202.0.80.0 202.0.80.255 巴布亚新几内亚
45 202.1.32.0 202.1.63.255 巴布亚新几内亚
46 202.1.240.0 202.1.255.255 巴布亚新几内亚
47 202.52.133.0 202.52.133.255 巴布亚新几内亚
48 202.58.128.0 202.58.131.255 巴布亚新几内亚
49 202.61.0.0 202.61.0.255 巴布亚新几内亚
50 202.95.192.0 202.95.207.255 巴布亚新几内亚
51 202.165.192.0 202.165.207.255 巴布亚新几内亚
52 202.171.240.0 202.171.247.255 巴布亚新几内亚
53 203.83.16.0 203.83.23.255 巴布亚新几内亚