ip地址查询

牙买加IP地址列表

在下面输入您要查询IP地址段范围的地理位置,点击查询

请输入地理位置:
最多只能列出前1000条IP信息,更详细的ip列表信息请用上边的查询按钮进入
序号 IP 起始地址 IP 结束地址 所在位置信息 电子地图
1 57.91.112.0 57.91.127.255 牙买加 国际航空电讯集团公司(SITA)
2 63.143.64.0 63.143.127.255 牙买加
3 65.183.0.0 65.183.15.255 牙买加
4 66.54.112.0 66.54.119.255 牙买加
5 66.54.126.0 66.54.127.255 牙买加
6 66.249.144.0 66.249.144.255 牙买加 Digicel
7 66.249.146.0 66.249.149.255 牙买加 Digicel
8 66.249.151.0 66.249.151.255 牙买加 Digicel
9 66.249.155.0 66.249.159.255 牙买加 Digicel
10 67.213.144.0 67.213.159.255 牙买加
11 69.160.96.0 69.160.127.255 牙买加
12 72.27.0.0 72.27.223.255 牙买加
13 74.116.56.0 74.116.59.255 牙买加
14 96.43.160.0 96.43.191.255 牙买加
15 142.0.224.0 142.0.239.255 牙买加
16 162.216.160.0 162.216.167.255 牙买加
17 173.225.240.0 173.225.255.255 牙买加
18 184.170.0.0 184.170.63.255 牙买加
19 186.190.243.0 186.190.243.255 牙买加
20 192.131.32.0 192.131.39.255 牙买加
21 196.1.136.0 196.1.136.255 牙买加
22 196.1.138.0 196.1.139.255 牙买加
23 196.2.0.0 196.2.1.255 牙买加
24 196.3.0.0 196.3.7.255 牙买加
25 196.3.95.0 196.3.95.255 牙买加
26 196.3.104.0 196.3.104.255 牙买加
27 196.3.153.0 196.3.153.255 牙买加
28 196.3.184.0 196.3.191.255 牙买加
29 196.32.0.0 196.32.7.255 牙买加
30 198.58.0.0 198.58.1.255 牙买加
31 199.73.60.0 199.73.63.255 牙买加
32 199.195.220.0 199.195.223.255 牙买加
33 199.204.184.0 199.204.187.255 牙买加
34 200.9.115.0 200.9.115.255 牙买加
35 200.10.152.0 200.10.152.255 牙买加
36 204.10.112.0 204.10.119.255 牙买加
37 207.204.64.0 207.204.127.255 牙买加
38 207.254.128.0 207.254.143.255 牙买加
39 208.131.160.0 208.131.191.255 牙买加
40 208.138.16.0 208.138.47.255 牙买加
41 208.163.32.0 208.163.63.255 牙买加
42 209.236.0.0 209.236.47.255 牙买加
43 209.236.52.0 209.236.63.255 牙买加
44 216.10.208.0 216.10.223.255 牙买加