ip地址查询

哈萨克斯坦IP地址列表

在下面输入您要查询IP地址段范围的地理位置,点击查询

请输入地理位置:
最多只能列出前1000条IP信息,更详细的ip列表信息请用上边的查询按钮进入
序号 IP 起始地址 IP 结束地址 所在位置信息 电子地图
1 2.72.0.0 2.79.255.255 哈萨克斯坦
2 2.132.0.0 2.135.255.255 哈萨克斯坦
3 5.34.0.0 5.34.127.255 哈萨克斯坦
4 5.63.64.0 5.63.127.255 哈萨克斯坦
5 5.76.0.0 5.76.255.255 哈萨克斯坦
6 5.104.232.0 5.104.239.255 哈萨克斯坦
7 5.250.128.0 5.250.159.255 哈萨克斯坦
8 5.251.0.0 5.251.255.255 哈萨克斯坦
9 31.31.216.0 31.31.223.255 哈萨克斯坦
10 31.133.208.0 31.133.223.255 哈萨克斯坦
11 31.169.0.0 31.169.31.255 哈萨克斯坦
12 31.171.160.0 31.171.191.255 哈萨克斯坦
13 31.223.192.0 31.223.207.255 哈萨克斯坦
14 37.17.176.0 37.17.183.255 哈萨克斯坦
15 37.99.0.0 37.99.127.255 哈萨克斯坦
16 37.150.0.0 37.151.255.255 哈萨克斯坦
17 37.208.40.0 37.208.47.255 哈萨克斯坦
18 37.228.64.0 37.228.71.255 哈萨克斯坦
19 46.16.144.0 46.16.151.255 哈萨克斯坦
20 46.19.40.0 46.19.47.255 哈萨克斯坦
21 46.36.128.0 46.36.159.255 哈萨克斯坦
22 46.227.184.0 46.227.191.255 哈萨克斯坦
23 46.235.80.0 46.235.87.255 哈萨克斯坦
24 46.255.232.0 46.255.239.255 哈萨克斯坦
25 62.84.32.0 62.84.63.255 哈萨克斯坦
26 77.73.128.0 77.73.135.255 哈萨克斯坦
27 77.74.64.0 77.74.71.255 哈萨克斯坦
28 77.240.32.0 77.240.47.255 哈萨克斯坦
29 77.243.80.0 77.243.95.255 哈萨克斯坦
30 77.245.96.0 77.245.111.255 哈萨克斯坦
31 78.108.208.0 78.108.223.255 哈萨克斯坦
32 78.109.144.0 78.109.159.255 哈萨克斯坦
33 79.140.224.0 79.140.239.255 哈萨克斯坦
34 79.142.48.0 79.142.63.255 哈萨克斯坦
35 80.241.0.0 80.241.15.255 哈萨克斯坦
36 80.241.32.0 80.241.47.255 哈萨克斯坦
37 80.242.208.0 80.242.223.255 哈萨克斯坦
38 80.249.16.0 80.249.31.255 哈萨克斯坦
39 81.17.160.0 81.17.175.255 哈萨克斯坦
40 81.18.32.0 81.18.47.255 哈萨克斯坦
41 81.88.144.0 81.88.159.255 哈萨克斯坦
42 82.115.32.0 82.115.63.255 哈萨克斯坦
43 82.200.128.0 82.200.235.255 哈萨克斯坦
44 82.200.236.0 82.200.236.255 哈萨克斯坦 阿拉木图市
45 82.200.237.0 82.200.255.255 哈萨克斯坦
46 84.240.192.0 84.240.255.255 哈萨克斯坦
47 85.29.128.0 85.29.191.255 哈萨克斯坦
48 85.159.24.0 85.159.31.255 哈萨克斯坦
49 87.76.32.0 87.76.63.255 哈萨克斯坦
50 87.247.0.0 87.247.63.255 哈萨克斯坦
51 87.255.192.0 87.255.223.255 哈萨克斯坦
52 88.151.176.0 88.151.183.255 哈萨克斯坦
53 88.204.128.0 88.204.157.162 哈萨克斯坦
54 88.204.157.163 88.204.157.163 哈萨克斯坦 SourceForge缓存11of25中亚北kaz节点
55 88.204.157.164 88.204.255.255 哈萨克斯坦
56 89.28.128.0 89.28.135.255 哈萨克斯坦
57 89.31.24.0 89.31.31.255 哈萨克斯坦
58 89.106.232.0 89.106.239.255 哈萨克斯坦
59 89.107.96.0 89.107.103.255 哈萨克斯坦
60 89.218.0.0 89.218.255.255 哈萨克斯坦
61 89.250.80.0 89.250.95.255 哈萨克斯坦
62 91.135.192.0 91.135.207.255 哈萨克斯坦
63 91.147.64.0 91.147.127.255 哈萨克斯坦
64 91.185.0.0 91.185.31.255 哈萨克斯坦
65 91.195.226.0 91.195.227.255 哈萨克斯坦
66 91.198.63.0 91.198.63.255 哈萨克斯坦
67 91.198.109.0 91.198.109.255 哈萨克斯坦
68 91.199.20.0 91.199.20.255 哈萨克斯坦
69 91.205.104.0 91.205.107.255 哈萨克斯坦
70 91.206.88.0 91.206.89.255 哈萨克斯坦
71 91.207.28.0 91.207.29.255 哈萨克斯坦
72 91.210.172.0 91.210.175.255 哈萨克斯坦
73 91.211.160.0 91.211.163.255 哈萨克斯坦
74 91.212.193.0 91.212.193.255 哈萨克斯坦
75 91.213.72.0 91.213.72.255 哈萨克斯坦
76 91.213.93.0 91.213.93.255 哈萨克斯坦
77 91.214.140.0 91.214.143.255 哈萨克斯坦
78 91.215.172.0 91.215.175.255 哈萨克斯坦
79 91.216.178.0 91.216.178.255 哈萨克斯坦
80 91.216.189.0 91.216.189.255 哈萨克斯坦
81 91.216.220.0 91.216.220.255 哈萨克斯坦
82 91.220.51.0 91.220.51.255 哈萨克斯坦
83 91.222.88.0 91.222.91.255 哈萨克斯坦
84 91.226.168.0 91.226.169.255 哈萨克斯坦
85 91.227.144.0 91.227.147.255 哈萨克斯坦
86 91.228.39.0 91.228.39.255 哈萨克斯坦
87 91.228.192.0 91.228.192.255 哈萨克斯坦
88 91.229.148.0 91.229.151.255 哈萨克斯坦
89 91.235.176.0 91.235.179.255 哈萨克斯坦
90 91.239.101.0 91.239.101.255 哈萨克斯坦
91 91.239.192.0 91.239.192.255 哈萨克斯坦
92 92.46.0.0 92.47.255.255 哈萨克斯坦
93 93.95.240.0 93.95.247.255 哈萨克斯坦
94 93.185.64.0 93.185.79.255 哈萨克斯坦
95 93.191.224.0 93.191.231.255 哈萨克斯坦
96 94.103.240.0 94.103.255.255 哈萨克斯坦
97 94.232.240.0 94.232.247.255 哈萨克斯坦
98 94.247.64.0 94.247.71.255 哈萨克斯坦
99 94.247.128.0 94.247.135.255 哈萨克斯坦
100 95.56.0.0 95.59.255.255 哈萨克斯坦
101 95.141.128.0 95.141.143.255 哈萨克斯坦
102 109.71.32.0 109.71.39.255 哈萨克斯坦
103 109.163.192.0 109.163.199.255 哈萨克斯坦
104 109.229.160.0 109.229.191.255 哈萨克斯坦
105 109.232.0.0 109.232.7.255 哈萨克斯坦
106 109.238.160.0 109.238.175.255 哈萨克斯坦
107 109.239.32.0 109.239.47.255 哈萨克斯坦
108 128.127.176.0 128.127.183.255 哈萨克斯坦
109 145.255.160.0 145.255.191.255 哈萨克斯坦
110 146.66.16.0 146.66.23.255 哈萨克斯坦
111 147.30.0.0 147.30.255.255 哈萨克斯坦
112 149.3.192.0 149.3.255.255 哈萨克斯坦
113 149.27.0.0 149.27.255.255 哈萨克斯坦
114 151.236.192.0 151.236.199.255 哈萨克斯坦
115 151.237.144.0 151.237.159.255 哈萨克斯坦
116 164.0.0.0 164.0.255.255 哈萨克斯坦
117 164.40.0.0 164.40.127.255 哈萨克斯坦
118 164.138.40.0 164.138.47.255 哈萨克斯坦
119 176.98.192.0 176.98.255.255 哈萨克斯坦
120 176.108.64.0 176.108.95.255 哈萨克斯坦
121 176.119.224.0 176.119.231.255 哈萨克斯坦
122 176.122.80.0 176.122.87.255 哈萨克斯坦
123 176.222.128.0 176.222.191.255 哈萨克斯坦
124 178.22.168.0 178.22.175.255 哈萨克斯坦
125 178.88.0.0 178.91.255.255 哈萨克斯坦
126 178.212.0.0 178.212.7.255 哈萨克斯坦
127 178.238.64.0 178.238.79.255 哈萨克斯坦
128 185.2.224.0 185.2.227.255 哈萨克斯坦
129 185.8.232.0 185.8.235.255 哈萨克斯坦
130 185.9.120.0 185.9.123.255 哈萨克斯坦
131 185.13.20.0 185.13.23.255 哈萨克斯坦
132 185.14.100.0 185.14.103.255 哈萨克斯坦
133 185.18.252.0 185.18.255.255 哈萨克斯坦
134 185.19.192.0 185.19.195.255 哈萨克斯坦
135 185.20.124.0 185.20.127.255 哈萨克斯坦
136 185.22.64.0 185.22.67.255 哈萨克斯坦
137 185.27.68.0 185.27.71.255 哈萨克斯坦
138 185.31.72.0 185.31.75.255 哈萨克斯坦
139 188.94.152.0 188.94.159.255 哈萨克斯坦
140 193.0.162.0 193.0.163.255 哈萨克斯坦
141 193.29.53.0 193.29.53.255 哈萨克斯坦
142 193.31.200.0 193.31.207.255 哈萨克斯坦
143 193.93.56.0 193.93.59.255 哈萨克斯坦
144 193.93.212.0 193.93.215.255 哈萨克斯坦
145 193.104.176.0 193.104.176.255 哈萨克斯坦
146 193.105.207.0 193.105.207.255 哈萨克斯坦
147 193.193.224.0 193.193.241.255 哈萨克斯坦
148 193.193.242.0 193.193.242.15 哈萨克斯坦 Kazakh medical university
149 193.193.242.16 193.193.255.255 哈萨克斯坦
150 193.254.250.0 193.254.251.255 哈萨克斯坦
151 194.0.21.0 194.0.21.255 哈萨克斯坦
152 194.0.60.0 194.0.60.255 哈萨克斯坦
153 194.0.108.0 194.0.111.255 哈萨克斯坦
154 194.9.30.0 194.9.31.255 哈萨克斯坦
155 194.60.232.0 194.60.235.255 哈萨克斯坦
156 194.187.244.0 194.187.247.255 哈萨克斯坦
157 194.213.24.0 194.213.24.255 哈萨克斯坦
158 195.2.230.0 195.2.231.255 哈萨克斯坦
159 195.12.96.0 195.12.127.255 哈萨克斯坦
160 195.38.22.0 195.38.22.255 哈萨克斯坦
161 195.47.255.0 195.47.255.255 哈萨克斯坦
162 195.49.208.0 195.49.215.255 哈萨克斯坦
163 195.82.0.0 195.82.0.255 哈萨克斯坦 North-Kazakh University
164 195.82.1.0 195.82.3.127 哈萨克斯坦
165 195.82.3.128 195.82.3.159 哈萨克斯坦 KAZ MAT. State University
166 195.82.3.160 195.82.31.255 哈萨克斯坦
167 195.93.152.0 195.93.153.255 哈萨克斯坦
168 195.93.208.0 195.93.209.255 哈萨克斯坦
169 195.162.14.0 195.162.15.255 哈萨克斯坦
170 195.162.26.0 195.162.27.255 哈萨克斯坦
171 195.189.28.0 195.189.31.255 哈萨克斯坦
172 195.189.68.0 195.189.71.255 哈萨克斯坦
173 195.200.74.0 195.200.75.255 哈萨克斯坦
174 195.210.46.0 195.210.47.255 哈萨克斯坦
175 195.226.208.0 195.226.208.255 哈萨克斯坦
176 195.230.97.0 195.230.97.255 哈萨克斯坦
177 212.13.128.0 212.13.131.255 哈萨克斯坦
178 212.13.132.0 212.13.132.63 哈萨克斯坦 Al-Pharabi state university
179 212.13.132.64 212.13.135.255 哈萨克斯坦
180 212.13.136.0 212.13.136.255 哈萨克斯坦 East Kazakhstan Technical University named after D. Serikbaev
181 212.13.137.0 212.13.168.31 哈萨克斯坦
182 212.13.168.32 212.13.168.63 哈萨克斯坦 Mangistau Politechnical College
183 212.13.168.64 212.13.187.255 哈萨克斯坦
184 212.13.188.0 212.13.188.127 哈萨克斯坦 Karaganda State University
185 212.13.188.128 212.13.191.255 哈萨克斯坦
186 212.19.128.0 212.19.159.255 哈萨克斯坦
187 212.76.0.0 212.76.31.255 哈萨克斯坦
188 212.116.224.0 212.116.255.255 哈萨克斯坦
189 212.154.128.0 212.154.131.195 哈萨克斯坦
190 212.154.131.196 212.154.131.196 哈萨克斯坦 阿拉木图市中国石油天然气管道局哈萨克斯坦公司
191 212.154.131.197 212.154.143.95 哈萨克斯坦
192 212.154.143.96 212.154.143.127 哈萨克斯坦 The Library of Kazakh State Agrarian University
193 212.154.143.128 212.154.172.255 哈萨克斯坦
194 212.154.173.0 212.154.173.7 哈萨克斯坦 Eurasia University
195 212.154.173.8 212.154.175.151 哈萨克斯坦
196 212.154.175.152 212.154.175.159 哈萨克斯坦 Modern University For The Humanities
197 212.154.175.160 212.154.175.191 哈萨克斯坦 University of a name Kunaev
198 212.154.175.192 212.154.182.127 哈萨克斯坦
199 212.154.182.128 212.154.182.255 哈萨克斯坦 Aktubinsk University of Zhubanov
200 212.154.183.0 212.154.255.255 哈萨克斯坦
201 213.108.48.0 213.108.55.255 哈萨克斯坦
202 213.141.160.0 213.141.191.255 哈萨克斯坦
203 213.157.32.0 213.157.63.255 哈萨克斯坦
204 213.211.64.0 213.211.127.255 哈萨克斯坦
205 217.11.64.0 217.11.79.255 哈萨克斯坦
206 217.15.176.0 217.15.191.255 哈萨克斯坦
207 217.76.64.0 217.76.79.255 哈萨克斯坦
208 217.196.16.0 217.196.31.255 哈萨克斯坦
209 222.81.16.45 222.81.16.45 新疆石河子市 哈萨克斯坦驻新疆办事处