ip地址查询

吉尔吉斯斯坦IP地址列表

在下面输入您要查询IP地址段范围的地理位置,点击查询

请输入地理位置:
最多只能列出前1000条IP信息,更详细的ip列表信息请用上边的查询按钮进入
序号 IP 起始地址 IP 结束地址 所在位置信息 电子地图
1 5.57.8.0 5.57.15.255 吉尔吉斯斯坦
2 5.59.11.0 5.59.11.255 吉尔吉斯斯坦
3 31.29.0.0 31.29.31.255 吉尔吉斯斯坦
4 31.41.152.0 31.41.159.255 吉尔吉斯斯坦
5 31.135.240.0 31.135.255.255 吉尔吉斯斯坦
6 31.148.30.0 31.148.30.255 吉尔吉斯斯坦
7 31.186.48.0 31.186.55.255 吉尔吉斯斯坦
8 31.192.248.0 31.192.255.255 吉尔吉斯斯坦
9 37.18.36.0 37.18.36.255 吉尔吉斯斯坦
10 37.143.128.0 37.143.135.255 吉尔吉斯斯坦
11 37.218.128.0 37.218.191.255 吉尔吉斯斯坦
12 46.8.27.0 46.8.27.255 吉尔吉斯斯坦
13 46.226.208.0 46.226.215.255 吉尔吉斯斯坦
14 46.235.72.0 46.235.79.255 吉尔吉斯斯坦
15 46.251.192.0 46.251.223.255 吉尔吉斯斯坦 比什凯克Alfa电信
16 57.92.160.0 57.92.175.255 吉尔吉斯斯坦 国际航空电讯集团公司(SITA)
17 62.4.108.0 62.4.108.255 吉尔吉斯斯坦
18 62.76.167.0 62.76.167.255 吉尔吉斯斯坦
19 77.95.56.0 77.95.63.255 吉尔吉斯斯坦
20 77.220.204.0 77.220.204.255 吉尔吉斯斯坦
21 77.235.0.0 77.235.31.255 吉尔吉斯斯坦
22 80.72.176.0 80.72.191.255 吉尔吉斯斯坦
23 81.20.16.0 81.20.31.255 吉尔吉斯斯坦
24 81.88.192.0 81.88.207.255 吉尔吉斯斯坦 Transfer公司
25 85.113.0.0 85.113.31.255 吉尔吉斯斯坦
26 85.115.192.0 85.115.223.255 吉尔吉斯斯坦
27 89.237.192.0 89.237.255.255 吉尔吉斯斯坦
28 91.192.64.0 91.192.67.255 吉尔吉斯斯坦
29 91.205.48.0 91.205.51.255 吉尔吉斯斯坦
30 91.207.28.0 91.207.29.255 吉尔吉斯斯坦
31 91.207.96.0 91.207.97.255 吉尔吉斯斯坦
32 91.213.233.0 91.213.233.255 吉尔吉斯斯坦
33 91.228.22.0 91.228.23.255 吉尔吉斯斯坦
34 91.229.104.0 91.229.105.255 吉尔吉斯斯坦
35 91.229.224.0 91.229.225.255 吉尔吉斯斯坦
36 91.247.60.0 91.247.63.255 吉尔吉斯斯坦
37 92.62.64.0 92.62.79.255 吉尔吉斯斯坦
38 92.245.96.0 92.245.127.255 吉尔吉斯斯坦
39 93.157.224.0 93.157.231.255 吉尔吉斯斯坦
40 93.170.8.0 93.170.8.255 吉尔吉斯斯坦
41 93.170.178.0 93.170.179.255 吉尔吉斯斯坦
42 93.171.215.0 93.171.215.255 吉尔吉斯斯坦
43 94.143.192.0 94.143.199.255 吉尔吉斯斯坦
44 95.46.154.0 95.46.154.255 吉尔吉斯斯坦
45 95.47.168.0 95.47.169.255 吉尔吉斯斯坦
46 95.87.64.0 95.87.95.255 吉尔吉斯斯坦
47 95.215.244.0 95.215.247.255 吉尔吉斯斯坦
48 103.23.171.0 103.23.171.255 吉尔吉斯斯坦
49 109.71.224.0 109.71.231.255 吉尔吉斯斯坦
50 109.201.160.0 109.201.191.255 吉尔吉斯斯坦
51 146.120.212.0 146.120.213.255 吉尔吉斯斯坦
52 146.120.245.0 146.120.245.255 吉尔吉斯斯坦
53 158.181.0.0 158.181.31.255 吉尔吉斯斯坦
54 158.181.128.0 158.181.255.255 吉尔吉斯斯坦
55 176.123.224.0 176.123.255.255 吉尔吉斯斯坦
56 176.126.164.0 176.126.167.255 吉尔吉斯斯坦
57 178.171.44.0 178.171.45.255 吉尔吉斯斯坦
58 178.216.208.0 178.216.215.255 吉尔吉斯斯坦
59 178.217.168.0 178.217.175.255 吉尔吉斯斯坦
60 185.1.110.0 185.1.110.255 吉尔吉斯斯坦
61 185.20.120.0 185.20.123.255 吉尔吉斯斯坦
62 185.29.184.0 185.29.187.255 吉尔吉斯斯坦
63 185.48.136.0 185.48.139.255 吉尔吉斯斯坦
64 185.53.104.0 185.53.107.255 吉尔吉斯斯坦
65 185.53.228.0 185.53.231.255 吉尔吉斯斯坦
66 185.54.252.0 185.54.255.255 吉尔吉斯斯坦
67 185.66.252.0 185.66.255.255 吉尔吉斯斯坦
68 185.67.254.0 185.67.255.255 吉尔吉斯斯坦
69 185.88.32.0 185.88.35.255 吉尔吉斯斯坦
70 185.91.132.0 185.91.135.255 吉尔吉斯斯坦
71 185.117.148.0 185.117.151.255 吉尔吉斯斯坦
72 185.138.100.0 185.138.103.255 吉尔吉斯斯坦
73 185.138.184.0 185.138.187.255 吉尔吉斯斯坦
74 185.157.136.0 185.157.139.255 吉尔吉斯斯坦
75 185.161.48.0 185.161.51.255 吉尔吉斯斯坦
76 185.211.228.0 185.211.231.255 吉尔吉斯斯坦
77 185.229.36.0 185.229.39.255 吉尔吉斯斯坦
78 193.106.48.0 193.106.51.255 吉尔吉斯斯坦
79 194.152.36.0 194.152.37.255 吉尔吉斯斯坦
80 194.176.111.0 194.176.111.255 吉尔吉斯斯坦
81 195.38.160.0 195.38.191.255 吉尔吉斯斯坦
82 195.54.180.0 195.54.181.255 吉尔吉斯斯坦
83 195.114.240.0 195.114.255.255 吉尔吉斯斯坦
84 195.216.237.0 195.216.237.255 吉尔吉斯斯坦
85 212.2.224.0 212.2.255.255 吉尔吉斯斯坦
86 212.42.96.0 212.42.127.255 吉尔吉斯斯坦
87 212.97.0.0 212.97.31.255 吉尔吉斯斯坦
88 212.112.96.0 212.112.127.255 吉尔吉斯斯坦
89 212.241.0.0 212.241.31.255 吉尔吉斯斯坦
90 213.109.64.0 213.109.71.255 吉尔吉斯斯坦
91 213.145.128.0 213.145.159.255 吉尔吉斯斯坦
92 217.29.16.0 217.29.31.255 吉尔吉斯斯坦
93 217.150.38.209 217.150.38.209 吉尔吉斯斯坦