ip地址查询

马来西亚IP地址列表

在下面输入您要查询IP地址段范围的地理位置,点击查询

请输入地理位置:
最多只能列出前1000条IP信息,更详细的ip列表信息请用上边的查询按钮进入
序号 IP 起始地址 IP 结束地址 所在位置信息 电子地图
1 1.9.0.0 1.9.255.255 马来西亚 Tmnet大马电讯
2 1.32.0.0 1.32.107.255 马来西亚 大马电讯
3 1.32.108.0 1.32.255.255 马来西亚
4 14.1.128.0 14.1.255.255 马来西亚
5 14.102.144.0 14.102.151.255 马来西亚
6 14.192.64.0 14.192.71.255 马来西亚
7 14.192.192.0 14.192.255.255 马来西亚
8 23.58.228.245 23.58.228.245 马来西亚 美国Akamai科技公司国际线路CDN网络节点(美国加州三藩Visa国际公司VISANET2网络节点)
9 27.0.4.0 27.0.7.255 马来西亚
10 27.54.116.0 27.54.119.255 马来西亚
11 27.110.80.0 27.110.95.255 马来西亚
12 27.121.108.0 27.121.111.255 马来西亚
13 27.122.56.0 27.122.59.255 马来西亚
14 27.125.224.0 27.125.255.255 马来西亚
15 27.126.156.0 27.126.159.255 马来西亚
16 27.131.32.0 27.131.63.255 马来西亚
17 27.146.0.0 27.146.255.255 马来西亚
18 42.0.28.0 42.0.31.255 马来西亚
19 42.1.60.0 42.1.63.255 马来西亚
20 42.152.0.0 42.155.255.255 马来西亚
21 42.156.32.0 42.156.35.255 马来西亚
22 42.188.0.0 42.191.255.255 马来西亚
23 49.50.12.0 49.50.15.255 马来西亚
24 49.50.236.0 49.50.239.255 马来西亚 沙捞越大学
25 49.124.0.0 49.125.255.255 马来西亚
26 49.236.192.0 49.236.207.255 马来西亚
27 58.26.0.0 58.26.0.255 马来西亚 吉隆坡
28 58.26.1.0 58.26.1.127 马来西亚 Akamai科技公司CDN节点
29 58.26.1.128 58.27.127.255 马来西亚 吉隆坡
30 58.71.128.0 58.71.255.255 马来西亚
31 58.139.0.0 58.139.255.255 马来西亚
32 60.48.0.0 60.54.255.255 马来西亚
33 61.4.96.0 61.4.127.255 马来西亚
34 61.6.0.0 61.6.191.255 马来西亚
35 61.11.208.0 61.11.223.255 马来西亚
36 78.140.180.0 78.140.180.255 马来西亚
37 101.99.64.0 101.99.95.255 马来西亚
38 103.1.68.0 103.1.71.255 马来西亚
39 103.1.104.0 103.1.107.255 马来西亚
40 103.1.132.0 103.1.135.255 马来西亚
41 103.1.144.0 103.1.155.255 马来西亚
42 103.3.20.0 103.3.23.255 马来西亚
43 103.3.72.0 103.3.75.255 马来西亚
44 103.3.172.0 103.3.175.255 马来西亚
45 103.4.4.0 103.4.7.255 马来西亚
46 103.4.28.0 103.4.31.255 马来西亚
47 103.4.44.0 103.4.47.255 马来西亚
48 103.4.88.0 103.4.91.255 马来西亚
49 103.4.140.0 103.4.143.255 马来西亚
50 103.5.105.0 103.5.105.255 马来西亚
51 103.5.180.0 103.5.183.255 马来西亚
52 103.5.236.0 103.5.239.255 马来西亚
53 103.6.163.0 103.6.163.255 马来西亚
54 103.6.196.0 103.6.199.255 马来西亚
55 103.6.236.0 103.6.239.255 马来西亚
56 103.6.244.0 103.6.247.255 马来西亚
57 103.7.68.0 103.7.71.255 马来西亚
58 103.7.140.0 103.7.143.255 马来西亚
59 103.7.156.0 103.7.159.255 马来西亚
60 103.8.24.0 103.8.27.255 马来西亚
61 103.8.144.0 103.8.147.255 马来西亚
62 103.8.160.0 103.8.163.255 马来西亚
63 103.9.148.0 103.9.151.255 马来西亚
64 103.10.40.0 103.10.43.255 马来西亚
65 103.10.156.0 103.10.163.255 马来西亚
66 103.10.196.0 103.10.196.255 马来西亚
67 103.10.198.0 103.10.198.255 马来西亚
68 103.12.64.0 103.12.67.255 马来西亚
69 103.12.144.0 103.12.147.255 马来西亚
70 103.12.152.0 103.12.155.255 马来西亚
71 103.12.159.0 103.12.159.255 马来西亚
72 103.12.246.0 103.12.246.255 马来西亚
73 103.13.75.0 103.13.75.255 马来西亚
74 103.13.120.0 103.13.123.255 马来西亚
75 103.13.132.0 103.13.133.255 马来西亚
76 103.14.28.0 103.14.31.255 马来西亚
77 103.14.184.0 103.14.184.255 马来西亚
78 103.15.104.0 103.15.107.255 马来西亚
79 103.15.136.0 103.15.139.255 马来西亚
80 103.16.40.0 103.16.43.255 马来西亚
81 103.16.182.0 103.16.183.255 马来西亚
82 103.17.19.0 103.17.19.255 马来西亚
83 103.17.78.0 103.17.78.255 马来西亚
84 103.17.124.0 103.17.125.255 马来西亚
85 103.17.168.0 103.17.171.255 马来西亚
86 103.17.208.0 103.17.211.255 马来西亚
87 103.18.0.0 103.18.3.255 马来西亚
88 103.18.88.0 103.18.95.255 马来西亚
89 103.18.244.0 103.18.247.255 马来西亚
90 103.20.224.0 103.20.227.255 马来西亚
91 103.21.32.0 103.21.35.255 马来西亚
92 103.21.44.0 103.21.47.255 马来西亚
93 103.21.88.0 103.21.91.255 马来西亚
94 103.21.152.0 103.21.155.255 马来西亚
95 103.21.180.0 103.21.183.255 马来西亚
96 103.21.252.0 103.21.255.255 马来西亚
97 103.22.140.0 103.22.143.255 马来西亚
98 103.22.148.0 103.22.151.255 马来西亚
99 103.22.216.0 103.22.219.255 马来西亚
100 103.23.44.0 103.23.47.255 马来西亚
101 103.23.71.0 103.23.71.255 马来西亚
102 103.24.134.0 103.24.134.255 马来西亚
103 103.26.44.0 103.26.47.255 马来西亚
104 103.26.74.0 103.26.75.255 马来西亚
105 103.26.148.0 103.26.151.255 马来西亚
106 103.26.170.0 103.26.171.255 马来西亚
107 103.26.176.0 103.26.179.255 马来西亚
108 103.26.196.0 103.26.199.255 马来西亚
109 103.26.248.0 103.26.251.255 马来西亚
110 103.27.72.0 103.27.75.255 马来西亚
111 103.27.104.0 103.27.107.255 马来西亚
112 103.27.112.0 103.27.115.255 马来西亚
113 103.27.204.0 103.27.205.255 马来西亚
114 103.28.88.0 103.28.91.255 马来西亚
115 103.28.162.0 103.28.162.255 马来西亚
116 103.29.0.0 103.29.3.255 马来西亚
117 103.29.56.0 103.29.59.255 马来西亚
118 103.29.198.0 103.29.198.255 马来西亚
119 103.29.240.0 103.29.243.255 马来西亚
120 103.31.34.0 103.31.35.255 马来西亚
121 103.241.151.0 103.241.151.255 新加坡 马来西亚ControlVM公司新加坡数据中心
122 103.243.192.0 103.243.195.255 马来西亚 NETASSIST-MY网络
123 103.243.212.0 103.243.215.255 马来西亚 LARGESERVERS-MY网络
124 103.244.49.0 103.244.49.255 马来西亚
125 103.244.163.0 103.244.163.255 马来西亚
126 103.244.188.0 103.244.189.255 马来西亚
127 103.244.191.0 103.244.191.255 马来西亚
128 103.245.24.0 103.245.27.255 马来西亚
129 103.245.88.0 103.245.91.255 马来西亚
130 103.245.120.0 103.245.121.255 马来西亚
131 103.246.88.0 103.246.91.255 马来西亚
132 103.246.112.0 103.246.115.255 马来西亚
133 103.246.204.0 103.246.207.255 马来西亚
134 103.246.217.0 103.246.217.255 马来西亚
135 103.249.84.0 103.249.87.255 马来西亚
136 103.249.92.0 103.249.95.255 马来西亚
137 103.249.208.0 103.249.209.255 马来西亚
138 103.250.187.0 103.250.187.255 马来西亚
139 103.251.0.0 103.251.3.255 马来西亚
140 103.251.8.0 103.251.11.255 马来西亚
141 103.251.200.0 103.251.203.255 马来西亚
142 110.4.40.0 110.4.47.255 马来西亚 马来西亚科技大学
143 110.74.128.0 110.74.191.255 马来西亚
144 110.159.0.0 110.159.128.255 马来西亚
145 110.159.129.0 110.159.135.255 马来西亚 吉隆坡
146 110.159.136.0 110.159.255.255 马来西亚
147 111.67.32.0 111.67.47.255 马来西亚
148 111.90.128.0 111.90.159.255 马来西亚
149 111.221.48.0 111.221.55.255 马来西亚
150 111.235.132.0 111.235.135.255 马来西亚
151 112.137.160.0 112.137.175.255 马来西亚
152 113.11.188.0 113.11.191.255 马来西亚
153 113.11.236.0 113.11.239.255 马来西亚
154 113.21.128.0 113.21.159.255 马来西亚
155 113.23.128.0 113.23.131.255 马来西亚
156 113.23.132.0 113.23.132.255 马来西亚 吉隆坡建设大学
157 113.23.133.0 113.23.255.255 马来西亚
158 113.210.0.0 113.211.255.255 马来西亚
159 113.212.108.0 113.212.111.255 马来西亚
160 114.133.0.0 114.133.255.255 马来西亚
161 115.85.128.0 115.85.128.255 马来西亚
162 115.132.0.0 115.135.255.255 马来西亚
163 115.146.96.0 115.146.111.255 马来西亚
164 115.164.0.0 115.164.255.255 马来西亚
165 116.0.96.0 116.0.127.255 马来西亚
166 116.193.156.0 116.193.157.255 马来西亚
167 116.197.0.0 116.197.127.255 马来西亚
168 116.206.0.0 116.206.255.255 马来西亚
169 117.53.152.0 117.53.155.255 马来西亚
170 118.100.0.0 118.101.255.255 马来西亚
171 118.107.192.0 118.107.255.255 马来西亚
172 119.40.112.0 119.40.127.255 马来西亚
173 119.110.0.0 119.110.63.255 马来西亚
174 119.110.96.0 119.110.111.255 马来西亚 马来西亚博特拉大学
175 119.110.128.0 119.110.255.255 马来西亚
176 120.50.48.0 120.50.63.255 马来西亚
177 120.138.80.0 120.138.95.255 马来西亚
178 120.139.0.0 120.141.255.255 马来西亚
179 121.120.0.0 121.123.255.255 马来西亚
180 122.0.16.0 122.0.31.255 马来西亚
181 122.129.120.0 122.129.127.255 马来西亚
182 122.255.96.0 122.255.127.255 马来西亚
183 123.136.96.0 123.136.127.255 马来西亚
184 124.13.0.0 124.13.255.255 马来西亚
185 124.82.0.0 124.82.255.255 马来西亚 电信
186 124.108.16.0 124.108.19.255 马来西亚
187 124.150.140.0 124.150.143.255 马来西亚
188 124.158.224.0 124.158.255.255 马来西亚
189 124.195.128.0 124.195.143.255 马来西亚
190 124.197.224.0 124.197.255.255 马来西亚
191 124.217.224.0 124.217.255.255 马来西亚
192 144.199.0.0 144.199.255.255 马来西亚
193 161.139.0.0 161.139.255.255 马来西亚 理工大学
194 161.142.0.0 161.142.47.255 马来西亚
195 161.142.48.0 161.142.48.255 马来西亚 吉隆坡
196 161.142.49.0 161.142.255.255 马来西亚
197 170.38.0.0 170.38.255.255 马来西亚
198 173.194.4.128 173.194.4.128 马来西亚 吉隆坡数据中心(美国加利福尼亚州芒廷维尤谷歌公司)
199 175.28.12.0 175.28.15.255 马来西亚
200 175.136.0.0 175.140.255.255 马来西亚 吉隆坡
201 175.141.0.0 175.141.255.255 马来西亚 吉打
202 175.142.0.0 175.143.255.255 马来西亚 吉隆坡
203 175.144.0.0 175.144.255.255 马来西亚
204 175.145.0.0 175.145.255.255 马来西亚 吉隆坡
205 180.72.0.0 180.75.255.255 马来西亚
206 180.200.232.0 180.200.235.255 马来西亚
207 180.233.144.0 180.233.151.255 马来西亚
208 182.54.192.0 182.54.223.255 马来西亚
209 182.62.0.0 182.63.255.255 马来西亚
210 182.161.32.0 182.161.38.255 马来西亚
211 182.161.40.0 182.161.63.255 马来西亚
212 182.173.72.0 182.173.75.255 马来西亚 双威大学
213 182.239.40.0 182.239.43.255 马来西亚
214 182.255.20.0 182.255.23.255 马来西亚
215 183.78.0.0 183.78.127.255 马来西亚
216 183.78.168.0 183.78.171.255 马来西亚
217 183.81.160.0 183.81.167.255 马来西亚
218 183.171.0.0 183.171.255.255 马来西亚
219 192.228.128.0 192.228.255.255 马来西亚
220 202.9.36.0 202.9.39.255 马来西亚
221 202.9.96.0 202.9.111.255 马来西亚
222 202.43.100.0 202.43.103.255 马来西亚
223 202.45.132.0 202.45.135.255 马来西亚 苏丹依德利斯师范大学
224 202.45.136.0 202.45.143.255 马来西亚
225 202.46.112.0 202.46.127.255 马来西亚
226 202.47.160.0 202.47.191.255 马来西亚
227 202.52.61.0 202.52.61.255 马来西亚
228 202.52.149.0 202.52.149.255 马来西亚
229 202.56.80.0 202.56.95.255 马来西亚
230 202.58.80.0 202.58.95.255 马来西亚 Mara理工大学
231 202.60.56.0 202.60.59.255 马来西亚
232 202.71.96.0 202.71.111.255 马来西亚 马来西亚国际回教大学
233 202.73.8.0 202.73.15.255 马来西亚
234 202.75.4.0 202.75.7.255 马来西亚
235 202.75.32.0 202.75.63.255 马来西亚
236 202.75.128.0 202.75.191.255 马来西亚
237 202.75.240.0 202.75.247.255 马来西亚
238 202.76.224.0 202.76.239.255 马来西亚 林国荣创意科技大学
239 202.83.120.0 202.83.127.255 马来西亚
240 202.87.96.0 202.87.127.255 马来西亚
241 202.87.216.0 202.87.223.255 马来西亚
242 202.94.160.0 202.94.175.255 马来西亚
243 202.122.144.0 202.122.159.255 马来西亚
244 202.129.160.0 202.129.175.255 马来西亚
245 202.133.96.0 202.133.111.255 马来西亚
246 202.137.252.0 202.137.255.255 马来西亚
247 202.144.192.0 202.144.207.255 马来西亚
248 202.146.64.0 202.146.95.255 马来西亚 Maxis网络
249 202.151.192.0 202.151.255.255 马来西亚
250 202.162.0.0 202.162.31.255 马来西亚
251 202.165.0.0 202.165.31.255 马来西亚
252 202.167.0.0 202.167.207.255 马来西亚
253 202.168.64.0 202.168.79.255 马来西亚
254 202.169.24.0 202.169.31.255 马来西亚
255 202.170.48.0 202.170.63.255 马来西亚 马来西亚理科大学
256 202.171.32.0 202.171.63.255 马来西亚
257 202.171.192.0 202.171.207.255 马来西亚
258 202.176.12.0 202.176.13.255 马来西亚
259 202.178.0.0 202.178.79.255 马来西亚
260 202.179.96.0 202.179.127.255 马来西亚
261 202.184.0.0 202.184.111.255 马来西亚
262 202.184.112.0 202.184.112.255 马来西亚 Inpen (S) College
263 202.184.113.0 202.184.113.255 马来西亚 International College
264 202.184.114.0 202.184.132.255 马来西亚
265 202.184.133.0 202.184.133.63 马来西亚 International Islamic University;Jalan University
266 202.184.133.64 202.184.148.255 马来西亚
267 202.184.149.0 202.184.149.255 马来西亚 Metropolitan College
268 202.184.150.0 202.184.158.255 马来西亚
269 202.184.159.0 202.184.159.255 马来西亚 Taylor''s College
270 202.184.160.0 202.184.222.255 马来西亚
271 202.184.223.0 202.184.223.255 马来西亚 Tunku Abdul Rahman College
272 202.184.224.0 202.184.255.255 马来西亚
273 202.185.0.0 202.185.255.255 马来西亚 马来西亚国民大学
274 202.186.0.0 202.186.90.95 马来西亚
275 202.186.90.96 202.186.90.127 马来西亚 International Islamic University;Jalan University
276 202.186.90.128 202.186.122.95 马来西亚
277 202.186.122.96 202.186.122.127 马来西亚 INTI College Malaysia
278 202.186.122.128 202.187.133.255 马来西亚
279 202.187.134.0 202.187.134.31 马来西亚 Rima College
280 202.187.134.32 202.187.143.255 马来西亚
281 202.187.144.0 202.187.144.31 马来西亚 INTI College
282 202.187.144.32 202.187.174.255 马来西亚
283 202.187.175.0 202.187.175.31 马来西亚 Taylor''s College
284 202.187.175.32 202.187.205.15 马来西亚
285 202.187.205.16 202.187.205.23 马来西亚 Inpens College
286 202.187.205.24 202.188.0.132 马来西亚
287 202.188.0.133 202.188.0.133 马来西亚 TMnet DNS Server
288 202.188.0.134 202.188.65.255 马来西亚
289 202.188.66.0 202.188.135.255 马来西亚 柔佛洲峇株巴轄
290 202.188.136.0 202.188.136.255 马来西亚 University Tun Abdul Razak
291 202.188.137.0 202.188.137.255 马来西亚 柔佛洲峇株巴轄
292 202.188.138.0 202.188.138.255 马来西亚 Systematic College
293 202.188.139.0 202.188.172.255 马来西亚 柔佛洲峇株巴轄
294 202.188.173.0 202.188.173.255 马来西亚 Disted College
295 202.188.174.0 202.188.181.255 马来西亚 柔佛洲峇株巴轄
296 202.188.182.0 202.188.183.255 马来西亚 槟城州
297 202.188.184.0 202.188.222.255 马来西亚 柔佛洲峇株巴轄
298 202.188.223.0 202.188.223.255 马来西亚 University Tun Abdul Razak
299 202.188.224.0 202.188.255.255 马来西亚 柔佛洲峇株巴轄
300 202.190.0.0 202.190.255.255 马来西亚
301 203.10.16.0 203.10.23.255 马来西亚
302 203.10.58.0 203.10.58.255 马来西亚
303 203.12.220.0 203.12.220.255 马来西亚
304 203.62.1.0 203.62.1.255 马来西亚
305 203.78.192.0 203.78.207.255 马来西亚
306 203.80.16.0 203.80.23.255 马来西亚
307 203.82.64.0 203.82.95.255 马来西亚
308 203.92.128.0 203.92.159.255 马来西亚
309 203.99.136.0 203.99.139.255 马来西亚
310 203.106.0.0 203.106.7.255 马来西亚
311 203.106.8.0 203.106.8.255 马来西亚 吉打居林
312 203.106.9.0 203.106.14.255 马来西亚
313 203.106.15.0 203.106.15.255 马来西亚 槟城州
314 203.106.16.0 203.106.55.255 马来西亚
315 203.106.56.0 203.106.63.255 马来西亚 University Multimedia
316 203.106.64.0 203.106.84.255 马来西亚
317 203.106.85.0 203.106.85.255 马来西亚 Akamai科技公司马来西亚电信有限公司CDN节点
318 203.106.86.0 203.106.114.255 马来西亚
319 203.106.115.0 203.106.115.255 马来西亚 槟城州
320 203.106.116.0 203.106.145.255 马来西亚
321 203.106.146.0 203.106.146.255 马来西亚 槟城州
322 203.106.147.0 203.106.192.255 马来西亚
323 203.106.193.0 203.106.193.255 马来西亚 槟城州
324 203.106.194.0 203.106.210.255 马来西亚
325 203.106.211.0 203.106.211.255 马来西亚 槟城州
326 203.106.212.0 203.106.248.255 马来西亚
327 203.106.249.0 203.106.249.127 马来西亚 MULTIMEDIA UNIVERSITY
328 203.106.249.128 203.106.255.255 马来西亚
329 203.109.32.0 203.109.63.255 马来西亚
330 203.114.0.0 203.114.63.255 马来西亚 亚太环通有限公司
331 203.115.192.0 203.115.234.47 马来西亚
332 203.115.234.48 203.115.234.63 马来西亚 亚太科技大学学院
333 203.115.234.64 203.115.255.255 马来西亚
334 203.119.57.0 203.119.57.255 马来西亚
335 203.121.0.0 203.121.8.63 马来西亚
336 203.121.8.64 203.121.8.95 马来西亚 Sesama College
337 203.121.8.96 203.121.11.127 马来西亚
338 203.121.11.128 203.121.11.159 马来西亚 Sesama College
339 203.121.11.160 203.121.127.255 马来西亚
340 203.135.190.0 203.135.191.255 马来西亚
341 203.142.32.0 203.142.63.255 马来西亚
342 203.148.88.0 203.148.91.255 马来西亚
343 203.153.16.0 203.153.23.255 马来西亚
344 203.153.80.0 203.153.95.255 马来西亚
345 203.158.24.0 203.158.31.255 马来西亚
346 203.161.32.0 203.161.63.255 马来西亚
347 203.176.144.0 203.176.151.255 马来西亚
348 203.188.232.0 203.188.234.255 马来西亚 吉隆坡英迪国际大学
349 203.188.235.0 203.188.235.255 马来西亚 诺丁汉大学马来西亚校区
350 203.188.236.0 203.188.239.255 马来西亚 吉隆坡英迪国际大学
351 203.189.16.0 203.189.23.255 马来西亚
352 203.201.182.0 203.201.182.255 马来西亚
353 203.201.184.0 203.201.187.255 马来西亚
354 203.217.128.0 203.217.131.255 马来西亚 马来西亚诺丁汉大学
355 203.217.176.0 203.217.179.255 马来西亚
356 203.223.128.0 203.223.159.255 马来西亚 AIMS公司
357 210.1.224.0 210.1.231.255 马来西亚
358 210.5.40.0 210.5.47.255 马来西亚
359 210.19.0.0 210.19.131.255 马来西亚
360 210.19.132.0 210.19.132.255 马来西亚 槟城
361 210.19.133.0 210.19.255.255 马来西亚
362 210.48.144.0 210.48.159.255 马来西亚 玛拉工艺大学
363 210.48.192.0 210.48.207.255 马来西亚
364 210.48.216.0 210.48.223.255 马来西亚 马来西亚国际伊斯兰大学
365 210.186.0.0 210.186.74.255 马来西亚
366 210.186.75.0 210.186.75.255 马来西亚 森美兰州
367 210.186.76.0 210.186.85.255 马来西亚
368 210.186.86.0 210.186.95.255 马来西亚 槟城州
369 210.186.96.0 210.186.255.255 马来西亚
370 210.187.0.0 210.187.50.255 马来西亚 吉隆坡
371 210.187.51.0 210.187.100.255 马来西亚
372 210.187.101.0 210.187.118.255 马来西亚 吉隆坡
373 210.187.119.0 210.187.255.255 马来西亚
374 210.195.0.0 210.195.255.255 马来西亚
375 211.24.0.0 211.24.29.255 马来西亚
376 211.24.30.0 211.24.31.255 马来西亚 吉隆坡
377 211.24.32.0 211.24.42.255 马来西亚
378 211.24.43.0 211.24.44.255 马来西亚 槟城
379 211.24.45.0 211.24.137.255 马来西亚
380 211.24.138.0 211.24.138.255 马来西亚 吉隆坡
381 211.24.139.0 211.25.255.255 马来西亚
382 218.100.18.0 218.100.18.255 马来西亚 吉隆坡
383 218.100.22.0 218.100.22.255 马来西亚
384 218.100.44.0 218.100.44.255 马来西亚
385 218.100.58.0 218.100.58.255 马来西亚
386 218.100.69.0 218.100.69.255 马来西亚
387 218.100.75.0 218.100.75.255 马来西亚
388 218.100.86.0 218.100.86.255 马来西亚
389 218.111.0.0 218.111.15.255 马来西亚
390 218.111.16.0 218.111.16.255 马来西亚 吉隆坡
391 218.111.17.0 218.111.23.255 马来西亚
392 218.111.24.0 218.111.24.255 马来西亚 吉隆坡
393 218.111.25.0 218.111.158.255 马来西亚
394 218.111.159.0 218.111.179.255 马来西亚 槟城
395 218.111.180.0 218.111.180.255 马来西亚 吉隆坡
396 218.111.181.0 218.111.185.255 马来西亚 槟城
397 218.111.186.0 218.111.186.255 马来西亚 槟城州
398 218.111.187.0 218.111.214.255 马来西亚 槟城
399 218.111.215.0 218.111.215.255 马来西亚 吉隆坡
400 218.111.216.0 218.111.221.255 马来西亚 槟城
401 218.111.222.0 218.111.255.255 马来西亚
402 218.208.0.0 218.208.251.208 马来西亚
403 218.208.251.209 218.208.251.209 马来西亚 吉隆坡
404 218.208.251.210 218.208.255.255 马来西亚
405 219.92.0.0 219.93.28.255 马来西亚
406 219.93.29.0 219.93.29.255 马来西亚 英迪学院
407 219.93.30.0 219.93.173.255 马来西亚
408 219.93.174.0 219.93.174.255 马来西亚 梹城
409 219.93.175.0 219.93.177.255 马来西亚
410 219.93.178.0 219.93.178.255 马来西亚 吉隆坡
411 219.93.179.0 219.93.197.255 马来西亚
412 219.93.198.0 219.93.198.255 马来西亚 彭亨关丹
413 219.93.199.0 219.94.127.255 马来西亚
414 219.95.0.0 219.95.38.255 马来西亚
415 219.95.39.0 219.95.39.255 马来西亚 吉隆坡
416 219.95.40.0 219.95.128.255 马来西亚
417 219.95.129.0 219.95.129.255 马来西亚 吉隆坡
418 219.95.130.0 219.95.133.255 马来西亚
419 219.95.134.0 219.95.134.255 马来西亚 吉隆坡
420 219.95.135.0 219.95.161.255 马来西亚 电信TMNET
421 219.95.162.0 219.95.163.255 马来西亚 吉隆坡
422 219.95.164.0 219.95.218.255 马来西亚 电信TMNET
423 219.95.219.0 219.95.219.255 马来西亚 沙捞越
424 219.95.220.0 219.95.237.255 马来西亚 电信TMNET
425 219.95.238.0 219.95.239.255 马来西亚 吉打
426 219.95.240.0 219.95.255.255 马来西亚 电信TMNET
427 221.133.32.0 221.133.47.255 马来西亚
428 223.25.240.0 223.25.247.255 马来西亚 吉隆坡
429 223.25.248.0 223.25.251.255 马来西亚
430 223.27.128.0 223.27.143.255 马来西亚
431 223.27.188.0 223.27.191.255 马来西亚
432 223.28.0.0 223.28.127.255 马来西亚