ip地址查询

马来西亚IP地址列表

在下面输入您要查询IP地址段范围的地理位置,点击查询

请输入地理位置:
最多只能列出前1000条IP信息,更详细的ip列表信息请用上边的查询按钮进入
序号 IP 起始地址 IP 结束地址 所在位置信息 电子地图
1 1.9.0.0 1.9.255.255 马来西亚 Tmnet大马电讯
2 1.32.0.0 1.32.107.255 马来西亚 大马电讯
3 1.32.108.0 1.32.207.255 马来西亚
4 1.32.216.0 1.32.243.255 马来西亚
5 1.32.245.0 1.32.245.255 马来西亚
6 1.32.247.0 1.32.255.255 马来西亚
7 14.1.128.0 14.1.255.255 马来西亚
8 14.102.144.0 14.102.151.255 马来西亚
9 14.192.64.0 14.192.71.255 马来西亚
10 14.192.192.0 14.192.255.255 马来西亚
11 20.134.32.0 20.134.47.255 马来西亚 DXC Technology
12 20.134.210.0 20.134.210.255 马来西亚 DXC Technology
13 20.134.245.0 20.134.245.255 马来西亚 DXC Technology
14 20.139.32.0 20.139.47.255 马来西亚 DXC Technology
15 23.0.128.0 23.0.143.255 马来西亚 Akamai节点
16 23.0.220.0 23.0.223.255 马来西亚 Akamai节点
17 23.6.120.0 23.6.120.255 马来西亚 Akamai节点
18 23.8.224.0 23.8.239.255 马来西亚 Akamai节点
19 23.11.212.0 23.11.212.255 马来西亚 Akamai节点
20 23.15.10.0 23.15.10.255 马来西亚 Akamai节点
21 23.45.232.0 23.45.232.255 马来西亚 Akamai节点
22 23.48.168.0 23.48.168.255 马来西亚 Akamai节点
23 23.51.32.0 23.51.63.255 马来西亚 Akamai节点
24 23.58.82.0 23.58.82.255 马来西亚 Akamai节点
25 23.58.90.0 23.58.91.255 马来西亚 Akamai节点
26 23.58.152.0 23.58.155.255 马来西亚 Akamai节点
27 23.58.224.0 23.58.255.255 马来西亚 Akamai节点
28 23.61.202.0 23.61.202.255 马来西亚 Akamai节点
29 23.62.109.0 23.62.109.255 马来西亚 Akamai节点
30 23.64.14.0 23.64.14.255 马来西亚 Akamai节点
31 23.65.120.0 23.65.120.255 马来西亚 Akamai节点
32 23.67.248.0 23.67.249.255 马来西亚 Akamai节点
33 23.72.234.0 23.72.235.255 马来西亚 Akamai节点
34 23.76.106.0 23.76.111.255 马来西亚 Akamai节点
35 23.76.160.0 23.76.191.255 马来西亚 Akamai节点
36 23.103.253.112 23.103.253.127 马来西亚 Microsoft数据中心
37 23.197.60.0 23.197.61.255 马来西亚 Akamai节点
38 23.198.99.0 23.198.99.255 马来西亚 Akamai节点
39 23.199.84.0 23.199.87.255 马来西亚 Akamai节点
40 23.199.128.0 23.199.159.255 马来西亚 Akamai节点
41 23.200.82.0 23.200.83.255 马来西亚 Akamai节点
42 23.201.156.0 23.201.159.255 马来西亚 Akamai节点
43 23.205.122.0 23.205.122.255 马来西亚 Akamai节点
44 23.210.94.0 23.210.95.255 马来西亚 Akamai节点
45 23.212.55.0 23.212.56.255 马来西亚 Akamai节点
46 23.213.185.0 23.213.185.255 马来西亚 Akamai节点
47 27.0.4.0 27.0.7.255 马来西亚
48 27.54.116.0 27.54.119.255 马来西亚
49 27.110.80.0 27.110.95.255 马来西亚
50 27.121.108.0 27.121.111.255 马来西亚
51 27.122.56.0 27.122.59.255 马来西亚
52 27.125.224.0 27.125.255.255 马来西亚
53 27.126.156.0 27.126.159.255 马来西亚
54 27.131.32.0 27.131.63.255 马来西亚
55 27.146.0.0 27.146.255.255 马来西亚
56 36.255.140.0 36.255.143.255 马来西亚
57 42.0.28.0 42.0.31.255 马来西亚
58 42.1.60.0 42.1.63.255 马来西亚
59 42.99.136.0 42.99.137.255 马来西亚 澳大利亚电信
60 42.152.0.0 42.155.255.255 马来西亚
61 42.156.32.0 42.156.35.255 马来西亚
62 42.188.0.0 42.191.255.255 马来西亚
63 43.226.224.0 43.226.227.255 马来西亚 雪兰莪州
64 43.226.230.0 43.226.230.255 马来西亚 Gaditek数据中心
65 43.240.20.0 43.240.21.255 马来西亚 柔佛州Maxis
66 43.240.22.0 43.240.22.255 马来西亚 吉隆坡Maxis
67 43.240.23.0 43.240.23.255 马来西亚 雪兰莪州Maxis
68 43.251.113.0 43.251.113.255 马来西亚 雪兰莪州
69 43.251.136.0 43.251.139.255 马来西亚
70 43.251.208.0 43.251.211.255 马来西亚
71 45.112.196.0 45.112.199.255 马来西亚
72 45.114.28.0 45.114.31.255 马来西亚
73 45.116.236.0 45.116.247.255 马来西亚
74 45.117.120.0 45.117.120.255 马来西亚
75 45.117.228.0 45.117.231.255 马来西亚
76 45.117.236.0 45.117.239.255 马来西亚
77 45.119.160.0 45.119.163.255 马来西亚
78 45.120.128.0 45.120.131.255 马来西亚
79 45.121.36.0 45.121.39.255 马来西亚
80 45.121.145.0 45.121.147.255 马来西亚
81 45.123.124.0 45.123.127.255 马来西亚
82 45.126.88.0 45.126.91.255 马来西亚
83 45.127.4.0 45.127.7.255 马来西亚
84 45.248.38.0 45.248.39.255 马来西亚
85 45.255.252.0 45.255.255.255 马来西亚
86 47.250.0.0 47.250.127.255 马来西亚 阿里云
87 47.254.192.0 47.254.255.255 马来西亚 阿里云
88 49.50.12.0 49.50.15.255 马来西亚
89 49.50.236.0 49.50.239.255 马来西亚 沙捞越大学
90 49.124.0.0 49.125.255.255 马来西亚
91 49.236.192.0 49.236.207.255 马来西亚
92 57.73.128.0 57.73.159.255 马来西亚 国际航空电讯集团公司(SITA)
93 58.26.0.0 58.26.0.255 马来西亚 吉隆坡
94 58.26.1.0 58.26.1.127 马来西亚 Akamai科技公司CDN节点
95 58.26.1.128 58.27.127.255 马来西亚 吉隆坡
96 58.71.128.0 58.71.255.255 马来西亚
97 58.84.8.0 58.84.11.255 马来西亚
98 58.84.16.0 58.84.19.255 马来西亚
99 58.84.40.0 58.84.43.255 马来西亚
100 58.139.0.0 58.139.255.255 马来西亚
101 60.48.0.0 60.54.255.255 马来西亚
102 61.4.96.0 61.4.127.255 马来西亚
103 61.6.0.0 61.6.191.255 马来西亚
104 61.8.32.0 61.8.32.255 马来西亚 吉隆坡Pacnet
105 61.11.208.0 61.11.223.255 马来西亚
106 101.99.64.0 101.99.95.255 马来西亚
107 103.1.68.0 103.1.71.255 马来西亚
108 103.1.104.0 103.1.107.255 马来西亚
109 103.1.132.0 103.1.135.255 马来西亚
110 103.1.144.0 103.1.151.255 马来西亚
111 103.3.20.0 103.3.23.255 马来西亚
112 103.3.72.0 103.3.75.255 马来西亚
113 103.3.172.0 103.3.175.255 马来西亚
114 103.4.4.0 103.4.7.255 马来西亚
115 103.4.28.0 103.4.31.255 马来西亚
116 103.4.44.0 103.4.47.255 马来西亚
117 103.4.88.0 103.4.91.255 马来西亚
118 103.4.140.0 103.4.143.255 马来西亚
119 103.5.105.0 103.5.105.255 马来西亚
120 103.5.180.0 103.5.183.255 马来西亚
121 103.5.236.0 103.5.239.255 马来西亚
122 103.6.163.0 103.6.163.255 马来西亚
123 103.6.196.0 103.6.199.255 马来西亚
124 103.6.236.0 103.6.239.255 马来西亚
125 103.6.244.0 103.6.247.255 马来西亚
126 103.7.68.0 103.7.71.255 马来西亚
127 103.7.140.0 103.7.143.255 马来西亚
128 103.7.156.0 103.7.159.255 马来西亚
129 103.8.24.0 103.8.27.255 马来西亚
130 103.8.144.0 103.8.147.255 马来西亚
131 103.8.160.0 103.8.163.255 马来西亚
132 103.9.148.0 103.9.151.255 马来西亚
133 103.10.40.0 103.10.43.255 马来西亚
134 103.10.156.0 103.10.163.255 马来西亚
135 103.10.196.0 103.10.196.255 马来西亚
136 103.10.198.0 103.10.198.255 马来西亚
137 103.12.64.0 103.12.67.255 马来西亚
138 103.12.144.0 103.12.147.255 马来西亚
139 103.12.152.0 103.12.155.255 马来西亚
140 103.12.159.0 103.12.159.255 马来西亚
141 103.12.246.0 103.12.246.255 马来西亚
142 103.13.75.0 103.13.75.255 马来西亚
143 103.13.120.0 103.13.123.255 马来西亚
144 103.13.132.0 103.13.133.255 马来西亚
145 103.14.28.0 103.14.31.255 马来西亚
146 103.14.184.0 103.14.184.255 马来西亚
147 103.15.104.0 103.15.107.255 马来西亚
148 103.15.136.0 103.15.139.255 马来西亚
149 103.16.40.0 103.16.43.255 马来西亚
150 103.16.182.0 103.16.183.255 马来西亚
151 103.17.19.0 103.17.19.255 马来西亚
152 103.17.78.0 103.17.78.255 马来西亚
153 103.17.124.0 103.17.125.255 马来西亚
154 103.17.168.0 103.17.171.255 马来西亚
155 103.17.208.0 103.17.211.255 马来西亚
156 103.18.0.0 103.18.3.255 马来西亚
157 103.18.88.0 103.18.95.255 马来西亚
158 103.18.244.0 103.18.247.255 马来西亚
159 103.20.224.0 103.20.227.255 马来西亚
160 103.21.32.0 103.21.35.255 马来西亚
161 103.21.44.0 103.21.47.255 马来西亚
162 103.21.88.0 103.21.91.255 马来西亚
163 103.21.152.0 103.21.155.255 马来西亚
164 103.21.180.0 103.21.183.255 马来西亚
165 103.21.252.0 103.21.255.255 马来西亚
166 103.22.140.0 103.22.143.255 马来西亚
167 103.22.148.0 103.22.151.255 马来西亚
168 103.22.216.0 103.22.219.255 马来西亚
169 103.23.44.0 103.23.47.255 马来西亚
170 103.23.71.0 103.23.71.255 马来西亚
171 103.24.134.0 103.24.134.255 马来西亚
172 103.26.44.0 103.26.47.255 马来西亚
173 103.26.74.0 103.26.75.255 马来西亚
174 103.26.148.0 103.26.151.255 马来西亚
175 103.26.170.0 103.26.171.255 马来西亚
176 103.26.176.0 103.26.179.255 马来西亚
177 103.26.196.0 103.26.199.255 马来西亚
178 103.26.248.0 103.26.251.255 马来西亚
179 103.27.72.0 103.27.75.255 马来西亚
180 103.27.104.0 103.27.107.255 马来西亚
181 103.27.112.0 103.27.115.255 马来西亚
182 103.27.204.0 103.27.205.255 马来西亚
183 103.28.88.0 103.28.91.255 马来西亚
184 103.28.162.0 103.28.162.255 马来西亚
185 103.29.56.0 103.29.59.255 马来西亚
186 103.29.198.0 103.29.198.255 马来西亚
187 103.29.240.0 103.29.243.255 马来西亚
188 103.31.34.0 103.31.35.255 马来西亚
189 103.51.43.0 103.51.43.255 马来西亚
190 103.64.13.0 103.64.13.255 马来西亚 光云数据香港有限公司
191 103.78.242.0 103.78.242.255 马来西亚 光云数据香港有限公司
192 103.241.151.0 103.241.151.255 新加坡 马来西亚ControlVM公司新加坡数据中心
193 103.243.192.0 103.243.195.255 马来西亚 NETASSIST-MY网络
194 103.243.212.0 103.243.215.255 马来西亚 LARGESERVERS-MY网络
195 103.244.49.0 103.244.49.255 马来西亚
196 103.244.163.0 103.244.163.255 马来西亚
197 103.244.188.0 103.244.189.255 马来西亚
198 103.244.191.0 103.244.191.255 马来西亚
199 103.245.24.0 103.245.27.255 马来西亚
200 103.245.88.0 103.245.91.255 马来西亚
201 103.245.120.0 103.245.121.255 马来西亚
202 103.246.88.0 103.246.91.255 马来西亚
203 103.246.112.0 103.246.115.255 马来西亚
204 103.246.204.0 103.246.207.255 马来西亚
205 103.246.217.0 103.246.217.255 马来西亚
206 103.249.84.0 103.249.87.255 马来西亚
207 103.249.92.0 103.249.95.255 马来西亚
208 103.249.208.0 103.249.209.255 马来西亚
209 103.251.0.0 103.251.3.255 马来西亚
210 103.251.8.0 103.251.11.255 马来西亚
211 103.251.200.0 103.251.203.255 马来西亚
212 103.253.12.0 103.253.15.255 马来西亚 吉隆坡
213 103.253.105.0 103.253.105.255 马来西亚 雪兰莪州
214 103.253.108.0 103.253.110.255 马来西亚 吉隆坡
215 103.253.111.0 103.253.111.255 马来西亚 砂拉越州
216 110.4.40.0 110.4.47.255 马来西亚 马来西亚科技大学
217 110.74.128.0 110.74.191.255 马来西亚
218 110.159.0.0 110.159.128.255 马来西亚
219 110.159.129.0 110.159.135.255 马来西亚 吉隆坡
220 110.159.136.0 110.159.255.255 马来西亚
221 111.67.32.0 111.67.47.255 马来西亚
222 111.90.128.0 111.90.159.255 马来西亚
223 111.221.48.0 111.221.55.255 马来西亚
224 111.235.132.0 111.235.135.255 马来西亚
225 112.137.160.0 112.137.175.255 马来西亚
226 113.11.188.0 113.11.191.255 马来西亚
227 113.11.236.0 113.11.239.255 马来西亚
228 113.23.128.0 113.23.131.255 马来西亚
229 113.23.132.0 113.23.132.255 马来西亚 吉隆坡建设大学
230 113.23.133.0 113.23.255.255 马来西亚
231 113.210.0.0 113.211.255.255 马来西亚
232 113.212.108.0 113.212.111.255 马来西亚
233 114.133.0.0 114.133.255.255 马来西亚
234 115.85.128.0 115.85.128.255 马来西亚
235 115.132.0.0 115.135.255.255 马来西亚
236 115.146.96.0 115.146.111.255 马来西亚
237 115.164.0.0 115.164.255.255 马来西亚
238 116.0.96.0 116.0.127.255 马来西亚
239 116.193.156.0 116.193.157.255 马来西亚
240 116.197.0.0 116.197.127.255 马来西亚
241 116.206.0.0 116.206.111.255 马来西亚
242 116.206.116.0 116.206.123.255 马来西亚
243 116.206.128.0 116.206.255.255 马来西亚
244 117.53.152.0 117.53.155.255 马来西亚
245 118.100.0.0 118.101.255.255 马来西亚
246 118.107.192.0 118.107.255.255 马来西亚
247 119.40.112.0 119.40.127.255 马来西亚
248 119.110.0.0 119.110.63.255 马来西亚
249 119.110.96.0 119.110.111.255 马来西亚 马来西亚博特拉大学
250 119.110.128.0 119.110.255.255 马来西亚
251 120.50.48.0 120.50.63.255 马来西亚
252 120.138.80.0 120.138.95.255 马来西亚
253 120.139.0.0 120.141.255.255 马来西亚
254 121.120.0.0 121.123.255.255 马来西亚
255 122.0.16.0 122.0.31.255 马来西亚
256 122.129.120.0 122.129.127.255 马来西亚
257 122.255.96.0 122.255.127.255 马来西亚
258 123.136.96.0 123.136.127.255 马来西亚
259 124.13.0.0 124.13.255.255 马来西亚
260 124.82.0.0 124.82.255.255 马来西亚 电信
261 124.108.16.0 124.108.19.255 马来西亚
262 124.150.140.0 124.150.143.255 马来西亚
263 124.158.224.0 124.158.255.255 马来西亚
264 124.195.128.0 124.195.143.255 马来西亚
265 124.197.224.0 124.197.255.255 马来西亚
266 124.217.224.0 124.217.255.255 马来西亚
267 144.48.144.0 144.48.147.255 马来西亚
268 144.199.0.0 144.199.255.255 马来西亚
269 146.222.18.0 146.222.18.255 马来西亚 东方海外货柜航运有限公司
270 146.222.35.0 146.222.36.255 马来西亚 东方海外货柜航运有限公司
271 161.139.0.0 161.139.255.255 马来西亚 理工大学
272 161.142.0.0 161.142.47.255 马来西亚
273 161.142.48.0 161.142.48.255 马来西亚 吉隆坡
274 161.142.49.0 161.142.255.255 马来西亚
275 163.47.88.0 163.47.91.255 马来西亚
276 163.47.192.0 163.47.195.255 马来西亚
277 163.47.200.0 163.47.203.255 马来西亚
278 170.38.0.0 170.38.255.255 马来西亚
279 172.94.50.0 172.94.50.255 马来西亚 Gaditek数据中心
280 173.194.4.128 173.194.4.128 马来西亚 吉隆坡数据中心(美国加利福尼亚州芒廷维尤谷歌公司)
281 175.28.12.0 175.28.15.255 马来西亚
282 175.136.0.0 175.140.255.255 马来西亚 吉隆坡
283 175.141.0.0 175.141.255.255 马来西亚 吉打
284 175.142.0.0 175.143.255.255 马来西亚 吉隆坡
285 175.144.0.0 175.144.255.255 马来西亚
286 175.145.0.0 175.145.255.255 马来西亚 吉隆坡
287 179.61.199.0 179.61.199.255 马来西亚
288 180.72.0.0 180.75.255.255 马来西亚
289 180.200.232.0 180.200.235.255 马来西亚
290 180.233.144.0 180.233.151.255 马来西亚
291 181.215.33.0 181.215.33.255 马来西亚
292 182.54.192.0 182.54.223.255 马来西亚
293 182.62.0.0 182.63.255.255 马来西亚
294 182.161.32.0 182.161.38.255 马来西亚
295 182.161.40.0 182.161.63.255 马来西亚
296 182.173.72.0 182.173.75.255 马来西亚 双威大学
297 182.239.40.0 182.239.43.255 马来西亚
298 182.255.20.0 182.255.23.255 马来西亚
299 183.78.0.0 183.78.127.255 马来西亚
300 183.78.168.0 183.78.171.255 马来西亚
301 183.81.160.0 183.81.167.255 马来西亚
302 183.171.0.0 183.171.255.255 马来西亚
303 185.117.0.0 185.117.3.255 马来西亚
304 185.142.243.0 185.142.243.255 马来西亚 吉隆坡Telenor
305 185.214.165.0 185.214.165.255 马来西亚
306 191.96.34.0 191.96.34.255 马来西亚 Host1Plus数据中心
307 191.96.188.0 191.96.188.255 马来西亚 Host1Plus数据中心
308 192.8.32.0 192.8.35.255 马来西亚 HCL
309 192.228.128.0 192.228.255.255 马来西亚
310 202.9.36.0 202.9.39.255 马来西亚
311 202.9.96.0 202.9.111.255 马来西亚
312 202.43.100.0 202.43.103.255 马来西亚
313 202.45.132.0 202.45.135.255 马来西亚 苏丹依德利斯师范大学
314 202.45.136.0 202.45.143.255 马来西亚
315 202.46.112.0 202.46.127.255 马来西亚
316 202.47.160.0 202.47.191.255 马来西亚
317 202.52.61.0 202.52.61.255 马来西亚
318 202.52.149.0 202.52.149.255 马来西亚
319 202.56.80.0 202.56.95.255 马来西亚
320 202.58.80.0 202.58.95.255 马来西亚 Mara理工大学
321 202.60.56.0 202.60.59.255 马来西亚
322 202.71.96.0 202.71.111.255 马来西亚 马来西亚国际回教大学
323 202.73.8.0 202.73.15.255 马来西亚
324 202.75.4.0 202.75.7.255 马来西亚
325 202.75.32.0 202.75.63.255 马来西亚
326 202.75.128.0 202.75.191.255 马来西亚
327 202.76.224.0 202.76.239.255 马来西亚 林国荣创意科技大学
328 202.83.120.0 202.83.127.255 马来西亚
329 202.87.96.0 202.87.99.255 马来西亚
330 202.87.104.0 202.87.127.255 马来西亚
331 202.87.216.0 202.87.223.255 马来西亚
332 202.94.160.0 202.94.165.255 马来西亚
333 202.94.167.0 202.94.167.255 马来西亚
334 202.94.172.0 202.94.175.255 马来西亚
335 202.122.144.0 202.122.159.255 马来西亚
336 202.129.160.0 202.129.175.255 马来西亚
337 202.133.96.0 202.133.111.255 马来西亚
338 202.137.252.0 202.137.255.255 马来西亚
339 202.144.197.0 202.144.197.255 马来西亚
340 202.144.200.0 202.144.207.255 马来西亚
341 202.146.64.0 202.146.95.255 马来西亚 Maxis网络
342 202.151.192.0 202.151.255.255 马来西亚
343 202.162.0.0 202.162.31.255 马来西亚
344 202.165.0.0 202.165.31.255 马来西亚
345 202.167.0.0 202.167.207.255 马来西亚
346 202.168.64.0 202.168.79.255 马来西亚
347 202.169.24.0 202.169.31.255 马来西亚
348 202.170.48.0 202.170.63.255 马来西亚 马来西亚理科大学
349 202.171.32.0 202.171.63.255 马来西亚
350 202.171.192.0 202.171.207.255 马来西亚
351 202.176.12.0 202.176.13.255 马来西亚
352 202.178.0.0 202.178.79.255 马来西亚
353 202.179.96.0 202.179.127.255 马来西亚
354 202.184.0.0 202.184.111.255 马来西亚
355 202.184.112.0 202.184.112.255 马来西亚 Inpen (S) College
356 202.184.113.0 202.184.113.255 马来西亚 International College
357 202.184.114.0 202.184.132.255 马来西亚
358 202.184.133.0 202.184.133.63 马来西亚 International Islamic University;Jalan University
359 202.184.133.64 202.184.148.255 马来西亚
360 202.184.149.0 202.184.149.255 马来西亚 Metropolitan College
361 202.184.150.0 202.184.158.255 马来西亚
362 202.184.159.0 202.184.159.255 马来西亚 Taylor''s College
363 202.184.160.0 202.184.222.255 马来西亚
364 202.184.223.0 202.184.223.255 马来西亚 Tunku Abdul Rahman College
365 202.184.224.0 202.184.255.255 马来西亚
366 202.185.0.0 202.185.255.255 马来西亚 马来西亚国民大学
367 202.186.0.0 202.186.90.95 马来西亚
368 202.186.90.96 202.186.90.127 马来西亚 International Islamic University;Jalan University
369 202.186.90.128 202.186.122.95 马来西亚
370 202.186.122.96 202.186.122.127 马来西亚 INTI College Malaysia
371 202.186.122.128 202.187.133.255 马来西亚
372 202.187.134.0 202.187.134.31 马来西亚 Rima College
373 202.187.134.32 202.187.143.255 马来西亚
374 202.187.144.0 202.187.144.31 马来西亚 INTI College
375 202.187.144.32 202.187.174.255 马来西亚
376 202.187.175.0 202.187.175.31 马来西亚 Taylor''s College
377 202.187.175.32 202.187.205.15 马来西亚
378 202.187.205.16 202.187.205.23 马来西亚 Inpens College
379 202.187.205.24 202.188.0.132 马来西亚
380 202.188.0.133 202.188.0.133 马来西亚 TMnet DNS Server
381 202.188.0.134 202.188.65.255 马来西亚
382 202.188.66.0 202.188.135.255 马来西亚 柔佛洲峇株巴轄
383 202.188.136.0 202.188.136.255 马来西亚 University Tun Abdul Razak
384 202.188.137.0 202.188.137.255 马来西亚 柔佛洲峇株巴轄
385 202.188.138.0 202.188.138.255 马来西亚 Systematic College
386 202.188.139.0 202.188.172.255 马来西亚 柔佛洲峇株巴轄
387 202.188.173.0 202.188.173.255 马来西亚 Disted College
388 202.188.174.0 202.188.181.255 马来西亚 柔佛洲峇株巴轄
389 202.188.182.0 202.188.183.255 马来西亚 槟城州
390 202.188.184.0 202.188.222.255 马来西亚 柔佛洲峇株巴轄
391 202.188.223.0 202.188.223.255 马来西亚 University Tun Abdul Razak
392 202.188.224.0 202.188.255.255 马来西亚 柔佛洲峇株巴轄
393 202.190.0.0 202.190.255.255 马来西亚
394 203.10.16.0 203.10.23.255 马来西亚
395 203.10.58.0 203.10.58.255 马来西亚
396 203.12.220.0 203.12.220.255 马来西亚
397 203.62.1.0 203.62.1.255 马来西亚
398 203.78.192.0 203.78.207.255 马来西亚
399 203.80.16.0 203.80.23.255 马来西亚
400 203.82.64.0 203.82.95.255 马来西亚
401 203.92.128.0 203.92.159.255 马来西亚
402 203.99.136.0 203.99.139.255 马来西亚
403 203.106.0.0 203.106.7.255 马来西亚
404 203.106.8.0 203.106.8.255 马来西亚 吉打居林
405 203.106.9.0 203.106.14.255 马来西亚
406 203.106.15.0 203.106.15.255 马来西亚 槟城州
407 203.106.16.0 203.106.55.255 马来西亚
408 203.106.56.0 203.106.63.255 马来西亚 University Multimedia
409 203.106.64.0 203.106.84.255 马来西亚
410 203.106.85.0 203.106.85.255 马来西亚 Akamai科技公司马来西亚电信有限公司CDN节点
411 203.106.86.0 203.106.114.255 马来西亚
412 203.106.115.0 203.106.115.255 马来西亚 槟城州
413 203.106.116.0 203.106.145.255 马来西亚
414 203.106.146.0 203.106.146.255 马来西亚 槟城州
415 203.106.147.0 203.106.192.255 马来西亚
416 203.106.193.0 203.106.193.255 马来西亚 槟城州
417 203.106.194.0 203.106.210.255 马来西亚
418 203.106.211.0 203.106.211.255 马来西亚 槟城州
419 203.106.212.0 203.106.248.255 马来西亚
420 203.106.249.0 203.106.249.127 马来西亚 MULTIMEDIA UNIVERSITY
421 203.106.249.128 203.106.255.255 马来西亚
422 203.109.32.0 203.109.63.255 马来西亚
423 203.114.0.0 203.114.63.255 马来西亚 亚太环通有限公司
424 203.115.192.0 203.115.234.47 马来西亚
425 203.115.234.48 203.115.234.63 马来西亚 亚太科技大学学院
426 203.115.234.64 203.115.255.255 马来西亚
427 203.119.57.0 203.119.57.255 马来西亚
428 203.121.0.0 203.121.8.63 马来西亚
429 203.121.8.64 203.121.8.95 马来西亚 Sesama College
430 203.121.8.96 203.121.11.127 马来西亚
431 203.121.11.128 203.121.11.159 马来西亚 Sesama College
432 203.121.11.160 203.121.127.255 马来西亚
433 203.135.190.0 203.135.191.255 马来西亚
434 203.142.32.0 203.142.63.255 马来西亚
435 203.148.88.0 203.148.91.255 马来西亚
436 203.153.16.0 203.153.23.255 马来西亚
437 203.153.80.0 203.153.95.255 马来西亚
438 203.158.24.0 203.158.31.255 马来西亚
439 203.161.32.0 203.161.63.255 马来西亚
440 203.176.144.0 203.176.151.255 马来西亚
441 203.188.232.0 203.188.234.255 马来西亚 吉隆坡英迪国际大学
442 203.188.235.0 203.188.235.255 马来西亚 诺丁汉大学马来西亚校区
443 203.188.236.0 203.188.239.255 马来西亚 吉隆坡英迪国际大学
444 203.189.16.0 203.189.23.255 马来西亚
445 203.201.182.0 203.201.182.255 马来西亚
446 203.201.184.0 203.201.187.255 马来西亚
447 203.217.128.0 203.217.131.255 马来西亚 马来西亚诺丁汉大学
448 203.217.176.0 203.217.179.255 马来西亚
449 203.223.128.0 203.223.159.255 马来西亚 AIMS公司
450 210.1.224.0 210.1.231.255 马来西亚
451 210.5.40.0 210.5.47.255 马来西亚
452 210.19.0.0 210.19.131.255 马来西亚
453 210.19.132.0 210.19.132.255 马来西亚 槟城
454 210.19.133.0 210.19.255.255 马来西亚
455 210.48.144.0 210.48.159.255 马来西亚 玛拉工艺大学
456 210.48.192.0 210.48.207.255 马来西亚
457 210.48.216.0 210.48.223.255 马来西亚 马来西亚国际伊斯兰大学
458 210.186.0.0 210.186.74.255 马来西亚
459 210.186.75.0 210.186.75.255 马来西亚 森美兰州
460 210.186.76.0 210.186.85.255 马来西亚
461 210.186.86.0 210.186.95.255 马来西亚 槟城州
462 210.186.96.0 210.186.255.255 马来西亚
463 210.187.0.0 210.187.50.255 马来西亚 吉隆坡
464 210.187.51.0 210.187.100.255 马来西亚
465 210.187.101.0 210.187.118.255 马来西亚 吉隆坡
466 210.187.119.0 210.187.255.255 马来西亚
467 210.195.0.0 210.195.255.255 马来西亚
468 211.24.0.0 211.24.29.255 马来西亚
469 211.24.30.0 211.24.31.255 马来西亚 吉隆坡
470 211.24.32.0 211.24.42.255 马来西亚
471 211.24.43.0 211.24.44.255 马来西亚 槟城
472 211.24.45.0 211.24.137.255 马来西亚
473 211.24.138.0 211.24.138.255 马来西亚 吉隆坡
474 211.24.139.0 211.25.255.255 马来西亚
475 218.100.18.0 218.100.18.255 马来西亚 吉隆坡
476 218.100.22.0 218.100.22.255 马来西亚
477 218.100.44.0 218.100.44.255 马来西亚
478 218.100.58.0 218.100.58.255 马来西亚
479 218.100.69.0 218.100.69.255 马来西亚
480 218.100.75.0 218.100.75.255 马来西亚
481 218.100.86.0 218.100.86.255 马来西亚
482 218.111.0.0 218.111.15.255 马来西亚
483 218.111.16.0 218.111.16.255 马来西亚 吉隆坡
484 218.111.17.0 218.111.23.255 马来西亚
485 218.111.24.0 218.111.24.255 马来西亚 吉隆坡
486 218.111.25.0 218.111.158.255 马来西亚
487 218.111.159.0 218.111.179.255 马来西亚 槟城
488 218.111.180.0 218.111.180.255 马来西亚 吉隆坡
489 218.111.181.0 218.111.185.255 马来西亚 槟城
490 218.111.186.0 218.111.186.255 马来西亚 槟城州
491 218.111.187.0 218.111.214.255 马来西亚 槟城
492 218.111.215.0 218.111.215.255 马来西亚 吉隆坡
493 218.111.216.0 218.111.221.255 马来西亚 槟城
494 218.111.222.0 218.111.255.255 马来西亚
495 218.208.0.0 218.208.251.208 马来西亚
496 218.208.251.209 218.208.251.209 马来西亚 吉隆坡
497 218.208.251.210 218.208.255.255 马来西亚
498 219.92.0.0 219.93.28.255 马来西亚
499 219.93.29.0 219.93.29.255 马来西亚 英迪学院
500 219.93.30.0 219.93.173.255 马来西亚
501 219.93.174.0 219.93.174.255 马来西亚 梹城
502 219.93.175.0 219.93.177.255 马来西亚
503 219.93.178.0 219.93.178.255 马来西亚 吉隆坡
504 219.93.179.0 219.93.197.255 马来西亚
505 219.93.198.0 219.93.198.255 马来西亚 彭亨关丹
506 219.93.199.0 219.94.127.255 马来西亚
507 219.95.0.0 219.95.38.255 马来西亚
508 219.95.39.0 219.95.39.255 马来西亚 吉隆坡
509 219.95.40.0 219.95.128.255 马来西亚
510 219.95.129.0 219.95.129.255 马来西亚 吉隆坡
511 219.95.130.0 219.95.133.255 马来西亚
512 219.95.134.0 219.95.134.255 马来西亚 吉隆坡
513 219.95.135.0 219.95.161.255 马来西亚 电信TMNET
514 219.95.162.0 219.95.163.255 马来西亚 吉隆坡
515 219.95.164.0 219.95.218.255 马来西亚 电信TMNET
516 219.95.219.0 219.95.219.255 马来西亚 沙捞越
517 219.95.220.0 219.95.237.255 马来西亚 电信TMNET
518 219.95.238.0 219.95.239.255 马来西亚 吉打
519 219.95.240.0 219.95.255.255 马来西亚 电信TMNET
520 221.133.32.0 221.133.47.255 马来西亚
521 223.25.240.0 223.25.247.255 马来西亚 吉隆坡
522 223.25.248.0 223.25.251.255 马来西亚
523 223.27.128.0 223.27.143.255 马来西亚
524 223.27.188.0 223.27.191.255 马来西亚
525 223.28.0.0 223.28.127.255 马来西亚