ip地址查询

马来西亚IP地址列表

在下面输入您要查询IP地址段范围的地理位置,点击查询

请输入地理位置:
最多只能列出前1000条IP信息,更详细的ip列表信息请用上边的查询按钮进入
序号 IP 起始地址 IP 结束地址 所在位置信息 电子地图
1 1.9.0.0 1.9.255.255 马来西亚 Tmnet大马电讯
2 1.32.0.0 1.32.107.255 马来西亚 大马电讯
3 1.32.108.0 1.32.207.255 马来西亚
4 1.32.216.0 1.32.243.255 马来西亚
5 1.32.245.0 1.32.245.255 马来西亚
6 1.32.247.0 1.32.255.255 马来西亚
7 14.1.128.0 14.1.255.255 马来西亚
8 14.102.144.0 14.102.151.255 马来西亚
9 14.192.64.0 14.192.71.255 马来西亚
10 14.192.192.0 14.192.255.255 马来西亚
11 20.134.32.0 20.134.47.255 马来西亚 DXC Technology
12 20.134.210.0 20.134.210.255 马来西亚 DXC Technology
13 20.134.245.0 20.134.245.255 马来西亚 DXC Technology
14 20.139.32.0 20.139.47.255 马来西亚 DXC Technology
15 23.0.128.0 23.0.143.255 马来西亚 Akamai节点
16 23.0.220.0 23.0.223.255 马来西亚 Akamai节点
17 23.6.120.0 23.6.120.255 马来西亚 Akamai节点
18 23.8.224.0 23.8.239.255 马来西亚 Akamai节点
19 23.11.212.0 23.11.212.255 马来西亚 Akamai节点
20 23.15.10.0 23.15.10.255 马来西亚 Akamai节点
21 23.45.232.0 23.45.232.255 马来西亚 Akamai节点
22 23.48.168.0 23.48.168.255 马来西亚 Akamai节点
23 23.51.32.0 23.51.63.255 马来西亚 Akamai节点
24 23.58.82.0 23.58.82.255 马来西亚 Akamai节点
25 23.58.90.0 23.58.91.255 马来西亚 Akamai节点
26 23.58.152.0 23.58.155.255 马来西亚 Akamai节点
27 23.58.224.0 23.58.255.255 马来西亚 Akamai节点
28 23.61.202.0 23.61.202.255 马来西亚 Akamai节点
29 23.62.109.0 23.62.109.255 马来西亚 Akamai节点
30 23.64.14.0 23.64.14.255 马来西亚 Akamai节点
31 23.65.120.0 23.65.120.255 马来西亚 Akamai节点
32 23.67.248.0 23.67.249.255 马来西亚 Akamai节点
33 23.72.234.0 23.72.235.255 马来西亚 Akamai节点
34 23.76.106.0 23.76.111.255 马来西亚 Akamai节点
35 23.76.160.0 23.76.191.255 马来西亚 Akamai节点
36 23.103.253.112 23.103.253.127 马来西亚 Microsoft数据中心
37 23.197.60.0 23.197.61.255 马来西亚 Akamai节点
38 23.198.99.0 23.198.99.255 马来西亚 Akamai节点
39 23.199.84.0 23.199.87.255 马来西亚 Akamai节点
40 23.199.128.0 23.199.159.255 马来西亚 Akamai节点
41 23.200.82.0 23.200.83.255 马来西亚 Akamai节点
42 23.201.156.0 23.201.159.255 马来西亚 Akamai节点
43 23.205.122.0 23.205.122.255 马来西亚 Akamai节点
44 23.210.94.0 23.210.95.255 马来西亚 Akamai节点
45 23.212.55.0 23.212.56.255 马来西亚 Akamai节点
46 23.213.185.0 23.213.185.255 马来西亚 Akamai节点
47 27.0.4.0 27.0.7.255 马来西亚
48 27.54.116.0 27.54.119.255 马来西亚
49 27.110.80.0 27.110.95.255 马来西亚
50 27.121.108.0 27.121.111.255 马来西亚
51 27.122.56.0 27.122.59.255 马来西亚
52 27.125.224.0 27.125.255.255 马来西亚
53 27.126.156.0 27.126.159.255 马来西亚
54 27.131.32.0 27.131.63.255 马来西亚
55 27.146.0.0 27.146.255.255 马来西亚
56 36.255.140.0 36.255.143.255 马来西亚
57 42.0.28.0 42.0.31.255 马来西亚
58 42.1.60.0 42.1.63.255 马来西亚
59 42.99.136.0 42.99.137.255 马来西亚 澳大利亚电信
60 42.152.0.0 42.155.255.255 马来西亚
61 42.156.32.0 42.156.35.255 马来西亚
62 42.188.0.0 42.191.255.255 马来西亚
63 43.226.224.0 43.226.227.255 马来西亚 雪兰莪州
64 43.226.230.0 43.226.230.255 马来西亚 Gaditek数据中心
65 43.240.20.0 43.240.21.255 马来西亚 柔佛州Maxis
66 43.240.22.0 43.240.22.255 马来西亚 吉隆坡Maxis
67 43.240.23.0 43.240.23.255 马来西亚 雪兰莪州Maxis
68 43.251.113.0 43.251.113.255 马来西亚 雪兰莪州
69 43.251.136.0 43.251.139.255 马来西亚
70 43.251.208.0 43.251.211.255 马来西亚
71 45.112.196.0 45.112.199.255 马来西亚
72 45.114.28.0 45.114.31.255 马来西亚
73 45.116.236.0 45.116.247.255 马来西亚
74 45.117.120.0 45.117.120.255 马来西亚
75 45.117.228.0 45.117.231.255 马来西亚
76 45.117.236.0 45.117.239.255 马来西亚
77 45.119.160.0 45.119.163.255 马来西亚
78 45.120.128.0 45.120.131.255 马来西亚
79 45.121.36.0 45.121.39.255 马来西亚
80 45.121.145.0 45.121.147.255 马来西亚
81 45.123.124.0 45.123.127.255 马来西亚
82 45.126.88.0 45.126.91.255 马来西亚
83 45.127.4.0 45.127.7.255 马来西亚
84 45.248.38.0 45.248.39.255 马来西亚
85 45.255.252.0 45.255.255.255 马来西亚
86 49.50.12.0 49.50.15.255 马来西亚
87 49.50.236.0 49.50.239.255 马来西亚 沙捞越大学
88 49.124.0.0 49.125.255.255 马来西亚
89 49.236.192.0 49.236.207.255 马来西亚
90 57.73.128.0 57.73.159.255 马来西亚 国际航空电讯集团公司(SITA)
91 58.26.0.0 58.26.0.255 马来西亚 吉隆坡
92 58.26.1.0 58.26.1.127 马来西亚 Akamai科技公司CDN节点
93 58.26.1.128 58.27.127.255 马来西亚 吉隆坡
94 58.71.128.0 58.71.255.255 马来西亚
95 58.84.8.0 58.84.11.255 马来西亚
96 58.84.16.0 58.84.19.255 马来西亚
97 58.84.40.0 58.84.43.255 马来西亚
98 58.139.0.0 58.139.255.255 马来西亚
99 60.48.0.0 60.54.255.255 马来西亚
100 61.4.96.0 61.4.127.255 马来西亚
101 61.6.0.0 61.6.191.255 马来西亚
102 61.8.32.0 61.8.32.255 马来西亚 吉隆坡Pacnet
103 61.11.208.0 61.11.223.255 马来西亚
104 101.99.64.0 101.99.95.255 马来西亚
105 103.1.68.0 103.1.71.255 马来西亚
106 103.1.104.0 103.1.107.255 马来西亚
107 103.1.132.0 103.1.135.255 马来西亚
108 103.1.144.0 103.1.151.255 马来西亚
109 103.3.20.0 103.3.23.255 马来西亚
110 103.3.72.0 103.3.75.255 马来西亚
111 103.3.172.0 103.3.175.255 马来西亚
112 103.4.4.0 103.4.7.255 马来西亚
113 103.4.28.0 103.4.31.255 马来西亚
114 103.4.44.0 103.4.47.255 马来西亚
115 103.4.88.0 103.4.91.255 马来西亚
116 103.4.140.0 103.4.143.255 马来西亚
117 103.5.105.0 103.5.105.255 马来西亚
118 103.5.180.0 103.5.183.255 马来西亚
119 103.5.236.0 103.5.239.255 马来西亚
120 103.6.163.0 103.6.163.255 马来西亚
121 103.6.196.0 103.6.199.255 马来西亚
122 103.6.236.0 103.6.239.255 马来西亚
123 103.6.244.0 103.6.247.255 马来西亚
124 103.7.68.0 103.7.71.255 马来西亚
125 103.7.140.0 103.7.143.255 马来西亚
126 103.7.156.0 103.7.159.255 马来西亚
127 103.8.24.0 103.8.27.255 马来西亚
128 103.8.144.0 103.8.147.255 马来西亚
129 103.8.160.0 103.8.163.255 马来西亚
130 103.9.148.0 103.9.151.255 马来西亚
131 103.10.40.0 103.10.43.255 马来西亚
132 103.10.156.0 103.10.163.255 马来西亚
133 103.10.196.0 103.10.196.255 马来西亚
134 103.10.198.0 103.10.198.255 马来西亚
135 103.12.64.0 103.12.67.255 马来西亚
136 103.12.144.0 103.12.147.255 马来西亚
137 103.12.152.0 103.12.155.255 马来西亚
138 103.12.159.0 103.12.159.255 马来西亚
139 103.12.246.0 103.12.246.255 马来西亚
140 103.13.75.0 103.13.75.255 马来西亚
141 103.13.120.0 103.13.123.255 马来西亚
142 103.13.132.0 103.13.133.255 马来西亚
143 103.14.28.0 103.14.31.255 马来西亚
144 103.14.184.0 103.14.184.255 马来西亚
145 103.15.104.0 103.15.107.255 马来西亚
146 103.15.136.0 103.15.139.255 马来西亚
147 103.16.40.0 103.16.43.255 马来西亚
148 103.16.182.0 103.16.183.255 马来西亚
149 103.17.19.0 103.17.19.255 马来西亚
150 103.17.78.0 103.17.78.255 马来西亚
151 103.17.124.0 103.17.125.255 马来西亚
152 103.17.168.0 103.17.171.255 马来西亚
153 103.17.208.0 103.17.211.255 马来西亚
154 103.18.0.0 103.18.3.255 马来西亚
155 103.18.88.0 103.18.95.255 马来西亚
156 103.18.244.0 103.18.247.255 马来西亚
157 103.20.224.0 103.20.227.255 马来西亚
158 103.21.32.0 103.21.35.255 马来西亚
159 103.21.44.0 103.21.47.255 马来西亚
160 103.21.88.0 103.21.91.255 马来西亚
161 103.21.152.0 103.21.155.255 马来西亚
162 103.21.180.0 103.21.183.255 马来西亚
163 103.21.252.0 103.21.255.255 马来西亚
164 103.22.140.0 103.22.143.255 马来西亚
165 103.22.148.0 103.22.151.255 马来西亚
166 103.22.216.0 103.22.219.255 马来西亚
167 103.23.44.0 103.23.47.255 马来西亚
168 103.23.71.0 103.23.71.255 马来西亚
169 103.24.134.0 103.24.134.255 马来西亚
170 103.26.44.0 103.26.47.255 马来西亚
171 103.26.74.0 103.26.75.255 马来西亚
172 103.26.148.0 103.26.151.255 马来西亚
173 103.26.170.0 103.26.171.255 马来西亚
174 103.26.176.0 103.26.179.255 马来西亚
175 103.26.196.0 103.26.199.255 马来西亚
176 103.26.248.0 103.26.251.255 马来西亚
177 103.27.72.0 103.27.75.255 马来西亚
178 103.27.104.0 103.27.107.255 马来西亚
179 103.27.112.0 103.27.115.255 马来西亚
180 103.27.204.0 103.27.205.255 马来西亚
181 103.28.88.0 103.28.91.255 马来西亚
182 103.28.162.0 103.28.162.255 马来西亚
183 103.29.56.0 103.29.59.255 马来西亚
184 103.29.198.0 103.29.198.255 马来西亚
185 103.29.240.0 103.29.243.255 马来西亚
186 103.31.34.0 103.31.35.255 马来西亚
187 103.51.43.0 103.51.43.255 马来西亚
188 103.78.242.0 103.78.242.255 马来西亚 CDN520加速节点(BGP)数据中心
189 103.241.151.0 103.241.151.255 新加坡 马来西亚ControlVM公司新加坡数据中心
190 103.243.192.0 103.243.195.255 马来西亚 NETASSIST-MY网络
191 103.243.212.0 103.243.215.255 马来西亚 LARGESERVERS-MY网络
192 103.244.49.0 103.244.49.255 马来西亚
193 103.244.163.0 103.244.163.255 马来西亚
194 103.244.188.0 103.244.189.255 马来西亚
195 103.244.191.0 103.244.191.255 马来西亚
196 103.245.24.0 103.245.27.255 马来西亚
197 103.245.88.0 103.245.91.255 马来西亚
198 103.245.120.0 103.245.121.255 马来西亚
199 103.246.88.0 103.246.91.255 马来西亚
200 103.246.112.0 103.246.115.255 马来西亚
201 103.246.204.0 103.246.207.255 马来西亚
202 103.246.217.0 103.246.217.255 马来西亚
203 103.249.84.0 103.249.87.255 马来西亚
204 103.249.92.0 103.249.95.255 马来西亚
205 103.249.208.0 103.249.209.255 马来西亚
206 103.251.0.0 103.251.3.255 马来西亚
207 103.251.8.0 103.251.11.255 马来西亚
208 103.251.200.0 103.251.203.255 马来西亚
209 103.253.12.0 103.253.15.255 马来西亚 吉隆坡
210 103.253.105.0 103.253.105.255 马来西亚 雪兰莪州
211 103.253.108.0 103.253.110.255 马来西亚 吉隆坡
212 103.253.111.0 103.253.111.255 马来西亚 砂拉越州
213 110.4.40.0 110.4.47.255 马来西亚 马来西亚科技大学
214 110.74.128.0 110.74.191.255 马来西亚
215 110.159.0.0 110.159.128.255 马来西亚
216 110.159.129.0 110.159.135.255 马来西亚 吉隆坡
217 110.159.136.0 110.159.255.255 马来西亚
218 111.67.32.0 111.67.47.255 马来西亚
219 111.90.128.0 111.90.159.255 马来西亚
220 111.221.48.0 111.221.55.255 马来西亚
221 111.235.132.0 111.235.135.255 马来西亚
222 112.137.160.0 112.137.175.255 马来西亚
223 113.11.188.0 113.11.191.255 马来西亚
224 113.11.236.0 113.11.239.255 马来西亚
225 113.23.128.0 113.23.131.255 马来西亚
226 113.23.132.0 113.23.132.255 马来西亚 吉隆坡建设大学
227 113.23.133.0 113.23.255.255 马来西亚
228 113.210.0.0 113.211.255.255 马来西亚
229 113.212.108.0 113.212.111.255 马来西亚
230 114.133.0.0 114.133.255.255 马来西亚
231 115.85.128.0 115.85.128.255 马来西亚
232 115.132.0.0 115.135.255.255 马来西亚
233 115.146.96.0 115.146.111.255 马来西亚
234 115.164.0.0 115.164.255.255 马来西亚
235 116.0.96.0 116.0.127.255 马来西亚
236 116.193.156.0 116.193.157.255 马来西亚
237 116.197.0.0 116.197.127.255 马来西亚
238 116.206.0.0 116.206.111.255 马来西亚
239 116.206.116.0 116.206.123.255 马来西亚
240 116.206.128.0 116.206.255.255 马来西亚
241 117.53.152.0 117.53.155.255 马来西亚
242 118.100.0.0 118.101.255.255 马来西亚
243 118.107.192.0 118.107.255.255 马来西亚
244 119.40.112.0 119.40.127.255 马来西亚
245 119.110.0.0 119.110.63.255 马来西亚
246 119.110.96.0 119.110.111.255 马来西亚 马来西亚博特拉大学
247 119.110.128.0 119.110.255.255 马来西亚
248 120.50.48.0 120.50.63.255 马来西亚
249 120.138.80.0 120.138.95.255 马来西亚
250 120.139.0.0 120.141.255.255 马来西亚
251 121.120.0.0 121.123.255.255 马来西亚
252 122.0.16.0 122.0.31.255 马来西亚
253 122.129.120.0 122.129.127.255 马来西亚
254 122.255.96.0 122.255.127.255 马来西亚
255 123.136.96.0 123.136.127.255 马来西亚
256 124.13.0.0 124.13.255.255 马来西亚
257 124.82.0.0 124.82.255.255 马来西亚 电信
258 124.108.16.0 124.108.19.255 马来西亚
259 124.150.140.0 124.150.143.255 马来西亚
260 124.158.224.0 124.158.255.255 马来西亚
261 124.195.128.0 124.195.143.255 马来西亚
262 124.197.224.0 124.197.255.255 马来西亚
263 124.217.224.0 124.217.255.255 马来西亚
264 144.48.144.0 144.48.147.255 马来西亚
265 144.199.0.0 144.199.255.255 马来西亚
266 146.222.18.0 146.222.18.255 马来西亚 东方海外货柜航运有限公司
267 146.222.35.0 146.222.36.255 马来西亚 东方海外货柜航运有限公司
268 161.139.0.0 161.139.255.255 马来西亚 理工大学
269 161.142.0.0 161.142.47.255 马来西亚
270 161.142.48.0 161.142.48.255 马来西亚 吉隆坡
271 161.142.49.0 161.142.255.255 马来西亚
272 163.47.88.0 163.47.91.255 马来西亚
273 163.47.192.0 163.47.195.255 马来西亚
274 163.47.200.0 163.47.203.255 马来西亚
275 170.38.0.0 170.38.255.255 马来西亚
276 172.94.50.0 172.94.50.255 马来西亚 Gaditek数据中心
277 173.194.4.128 173.194.4.128 马来西亚 吉隆坡数据中心(美国加利福尼亚州芒廷维尤谷歌公司)
278 175.28.12.0 175.28.15.255 马来西亚
279 175.136.0.0 175.140.255.255 马来西亚 吉隆坡
280 175.141.0.0 175.141.255.255 马来西亚 吉打
281 175.142.0.0 175.143.255.255 马来西亚 吉隆坡
282 175.144.0.0 175.144.255.255 马来西亚
283 175.145.0.0 175.145.255.255 马来西亚 吉隆坡
284 179.61.199.0 179.61.199.255 马来西亚
285 180.72.0.0 180.75.255.255 马来西亚
286 180.200.232.0 180.200.235.255 马来西亚
287 180.233.144.0 180.233.151.255 马来西亚
288 181.215.33.0 181.215.33.255 马来西亚
289 182.54.192.0 182.54.223.255 马来西亚
290 182.62.0.0 182.63.255.255 马来西亚
291 182.161.32.0 182.161.38.255 马来西亚
292 182.161.40.0 182.161.63.255 马来西亚
293 182.173.72.0 182.173.75.255 马来西亚 双威大学
294 182.239.40.0 182.239.43.255 马来西亚
295 182.255.20.0 182.255.23.255 马来西亚
296 183.78.0.0 183.78.127.255 马来西亚
297 183.78.168.0 183.78.171.255 马来西亚
298 183.81.160.0 183.81.167.255 马来西亚
299 183.171.0.0 183.171.255.255 马来西亚
300 185.117.0.0 185.117.3.255 马来西亚
301 185.142.243.0 185.142.243.255 马来西亚 吉隆坡Telenor
302 185.214.165.0 185.214.165.255 马来西亚
303 191.96.34.0 191.96.34.255 马来西亚 Host1Plus数据中心
304 191.96.188.0 191.96.188.255 马来西亚 Host1Plus数据中心
305 192.8.32.0 192.8.35.255 马来西亚 HCL
306 192.228.128.0 192.228.255.255 马来西亚
307 202.9.36.0 202.9.39.255 马来西亚
308 202.9.96.0 202.9.111.255 马来西亚
309 202.43.100.0 202.43.103.255 马来西亚
310 202.45.132.0 202.45.135.255 马来西亚 苏丹依德利斯师范大学
311 202.45.136.0 202.45.143.255 马来西亚
312 202.46.112.0 202.46.127.255 马来西亚
313 202.47.160.0 202.47.191.255 马来西亚
314 202.52.61.0 202.52.61.255 马来西亚
315 202.52.149.0 202.52.149.255 马来西亚
316 202.56.80.0 202.56.95.255 马来西亚
317 202.58.80.0 202.58.95.255 马来西亚 Mara理工大学
318 202.60.56.0 202.60.59.255 马来西亚
319 202.71.96.0 202.71.111.255 马来西亚 马来西亚国际回教大学
320 202.73.8.0 202.73.15.255 马来西亚
321 202.75.4.0 202.75.7.255 马来西亚
322 202.75.32.0 202.75.63.255 马来西亚
323 202.75.128.0 202.75.191.255 马来西亚
324 202.76.224.0 202.76.239.255 马来西亚 林国荣创意科技大学
325 202.83.120.0 202.83.127.255 马来西亚
326 202.87.96.0 202.87.99.255 马来西亚
327 202.87.104.0 202.87.127.255 马来西亚
328 202.87.216.0 202.87.223.255 马来西亚
329 202.94.160.0 202.94.165.255 马来西亚
330 202.94.167.0 202.94.167.255 马来西亚
331 202.94.172.0 202.94.175.255 马来西亚
332 202.122.144.0 202.122.159.255 马来西亚
333 202.129.160.0 202.129.175.255 马来西亚
334 202.133.96.0 202.133.111.255 马来西亚
335 202.137.252.0 202.137.255.255 马来西亚
336 202.144.197.0 202.144.197.255 马来西亚
337 202.144.200.0 202.144.207.255 马来西亚
338 202.146.64.0 202.146.95.255 马来西亚 Maxis网络
339 202.151.192.0 202.151.255.255 马来西亚
340 202.162.0.0 202.162.31.255 马来西亚
341 202.165.0.0 202.165.31.255 马来西亚
342 202.167.0.0 202.167.207.255 马来西亚
343 202.168.64.0 202.168.79.255 马来西亚
344 202.169.24.0 202.169.31.255 马来西亚
345 202.170.48.0 202.170.63.255 马来西亚 马来西亚理科大学
346 202.171.32.0 202.171.63.255 马来西亚
347 202.171.192.0 202.171.207.255 马来西亚
348 202.176.12.0 202.176.13.255 马来西亚
349 202.178.0.0 202.178.79.255 马来西亚
350 202.179.96.0 202.179.127.255 马来西亚
351 202.184.0.0 202.184.111.255 马来西亚
352 202.184.112.0 202.184.112.255 马来西亚 Inpen (S) College
353 202.184.113.0 202.184.113.255 马来西亚 International College
354 202.184.114.0 202.184.132.255 马来西亚
355 202.184.133.0 202.184.133.63 马来西亚 International Islamic University;Jalan University
356 202.184.133.64 202.184.148.255 马来西亚
357 202.184.149.0 202.184.149.255 马来西亚 Metropolitan College
358 202.184.150.0 202.184.158.255 马来西亚
359 202.184.159.0 202.184.159.255 马来西亚 Taylor''s College
360 202.184.160.0 202.184.222.255 马来西亚
361 202.184.223.0 202.184.223.255 马来西亚 Tunku Abdul Rahman College
362 202.184.224.0 202.184.255.255 马来西亚
363 202.185.0.0 202.185.255.255 马来西亚 马来西亚国民大学
364 202.186.0.0 202.186.90.95 马来西亚
365 202.186.90.96 202.186.90.127 马来西亚 International Islamic University;Jalan University
366 202.186.90.128 202.186.122.95 马来西亚
367 202.186.122.96 202.186.122.127 马来西亚 INTI College Malaysia
368 202.186.122.128 202.187.133.255 马来西亚
369 202.187.134.0 202.187.134.31 马来西亚 Rima College
370 202.187.134.32 202.187.143.255 马来西亚
371 202.187.144.0 202.187.144.31 马来西亚 INTI College
372 202.187.144.32 202.187.174.255 马来西亚
373 202.187.175.0 202.187.175.31 马来西亚 Taylor''s College
374 202.187.175.32 202.187.205.15 马来西亚
375 202.187.205.16 202.187.205.23 马来西亚 Inpens College
376 202.187.205.24 202.188.0.132 马来西亚
377 202.188.0.133 202.188.0.133 马来西亚 TMnet DNS Server
378 202.188.0.134 202.188.65.255 马来西亚
379 202.188.66.0 202.188.135.255 马来西亚 柔佛洲峇株巴轄
380 202.188.136.0 202.188.136.255 马来西亚 University Tun Abdul Razak
381 202.188.137.0 202.188.137.255 马来西亚 柔佛洲峇株巴轄
382 202.188.138.0 202.188.138.255 马来西亚 Systematic College
383 202.188.139.0 202.188.172.255 马来西亚 柔佛洲峇株巴轄
384 202.188.173.0 202.188.173.255 马来西亚 Disted College
385 202.188.174.0 202.188.181.255 马来西亚 柔佛洲峇株巴轄
386 202.188.182.0 202.188.183.255 马来西亚 槟城州
387 202.188.184.0 202.188.222.255 马来西亚 柔佛洲峇株巴轄
388 202.188.223.0 202.188.223.255 马来西亚 University Tun Abdul Razak
389 202.188.224.0 202.188.255.255 马来西亚 柔佛洲峇株巴轄
390 202.190.0.0 202.190.255.255 马来西亚
391 203.10.16.0 203.10.23.255 马来西亚
392 203.10.58.0 203.10.58.255 马来西亚
393 203.12.220.0 203.12.220.255 马来西亚
394 203.62.1.0 203.62.1.255 马来西亚
395 203.78.192.0 203.78.207.255 马来西亚
396 203.80.16.0 203.80.23.255 马来西亚
397 203.82.64.0 203.82.95.255 马来西亚
398 203.92.128.0 203.92.159.255 马来西亚
399 203.99.136.0 203.99.139.255 马来西亚
400 203.106.0.0 203.106.7.255 马来西亚
401 203.106.8.0 203.106.8.255 马来西亚 吉打居林
402 203.106.9.0 203.106.14.255 马来西亚
403 203.106.15.0 203.106.15.255 马来西亚 槟城州
404 203.106.16.0 203.106.55.255 马来西亚
405 203.106.56.0 203.106.63.255 马来西亚 University Multimedia
406 203.106.64.0 203.106.84.255 马来西亚
407 203.106.85.0 203.106.85.255 马来西亚 Akamai科技公司马来西亚电信有限公司CDN节点
408 203.106.86.0 203.106.114.255 马来西亚
409 203.106.115.0 203.106.115.255 马来西亚 槟城州
410 203.106.116.0 203.106.145.255 马来西亚
411 203.106.146.0 203.106.146.255 马来西亚 槟城州
412 203.106.147.0 203.106.192.255 马来西亚
413 203.106.193.0 203.106.193.255 马来西亚 槟城州
414 203.106.194.0 203.106.210.255 马来西亚
415 203.106.211.0 203.106.211.255 马来西亚 槟城州
416 203.106.212.0 203.106.248.255 马来西亚
417 203.106.249.0 203.106.249.127 马来西亚 MULTIMEDIA UNIVERSITY
418 203.106.249.128 203.106.255.255 马来西亚
419 203.109.32.0 203.109.63.255 马来西亚
420 203.114.0.0 203.114.63.255 马来西亚 亚太环通有限公司
421 203.115.192.0 203.115.234.47 马来西亚
422 203.115.234.48 203.115.234.63 马来西亚 亚太科技大学学院
423 203.115.234.64 203.115.255.255 马来西亚
424 203.119.57.0 203.119.57.255 马来西亚
425 203.121.0.0 203.121.8.63 马来西亚
426 203.121.8.64 203.121.8.95 马来西亚 Sesama College
427 203.121.8.96 203.121.11.127 马来西亚
428 203.121.11.128 203.121.11.159 马来西亚 Sesama College
429 203.121.11.160 203.121.127.255 马来西亚
430 203.135.190.0 203.135.191.255 马来西亚
431 203.142.32.0 203.142.63.255 马来西亚
432 203.148.88.0 203.148.91.255 马来西亚
433 203.153.16.0 203.153.23.255 马来西亚
434 203.153.80.0 203.153.95.255 马来西亚
435 203.158.24.0 203.158.31.255 马来西亚
436 203.161.32.0 203.161.63.255 马来西亚
437 203.176.144.0 203.176.151.255 马来西亚
438 203.188.232.0 203.188.234.255 马来西亚 吉隆坡英迪国际大学
439 203.188.235.0 203.188.235.255 马来西亚 诺丁汉大学马来西亚校区
440 203.188.236.0 203.188.239.255 马来西亚 吉隆坡英迪国际大学
441 203.189.16.0 203.189.23.255 马来西亚
442 203.201.182.0 203.201.182.255 马来西亚
443 203.201.184.0 203.201.187.255 马来西亚
444 203.217.128.0 203.217.131.255 马来西亚 马来西亚诺丁汉大学
445 203.217.176.0 203.217.179.255 马来西亚
446 203.223.128.0 203.223.159.255 马来西亚 AIMS公司
447 210.1.224.0 210.1.231.255 马来西亚
448 210.5.40.0 210.5.47.255 马来西亚
449 210.19.0.0 210.19.131.255 马来西亚
450 210.19.132.0 210.19.132.255 马来西亚 槟城
451 210.19.133.0 210.19.255.255 马来西亚
452 210.48.144.0 210.48.159.255 马来西亚 玛拉工艺大学
453 210.48.192.0 210.48.207.255 马来西亚
454 210.48.216.0 210.48.223.255 马来西亚 马来西亚国际伊斯兰大学
455 210.186.0.0 210.186.74.255 马来西亚
456 210.186.75.0 210.186.75.255 马来西亚 森美兰州
457 210.186.76.0 210.186.85.255 马来西亚
458 210.186.86.0 210.186.95.255 马来西亚 槟城州
459 210.186.96.0 210.186.255.255 马来西亚
460 210.187.0.0 210.187.50.255 马来西亚 吉隆坡
461 210.187.51.0 210.187.100.255 马来西亚
462 210.187.101.0 210.187.118.255 马来西亚 吉隆坡
463 210.187.119.0 210.187.255.255 马来西亚
464 210.195.0.0 210.195.255.255 马来西亚
465 211.24.0.0 211.24.29.255 马来西亚
466 211.24.30.0 211.24.31.255 马来西亚 吉隆坡
467 211.24.32.0 211.24.42.255 马来西亚
468 211.24.43.0 211.24.44.255 马来西亚 槟城
469 211.24.45.0 211.24.137.255 马来西亚
470 211.24.138.0 211.24.138.255 马来西亚 吉隆坡
471 211.24.139.0 211.25.255.255 马来西亚
472 218.100.18.0 218.100.18.255 马来西亚 吉隆坡
473 218.100.22.0 218.100.22.255 马来西亚
474 218.100.44.0 218.100.44.255 马来西亚
475 218.100.58.0 218.100.58.255 马来西亚
476 218.100.69.0 218.100.69.255 马来西亚
477 218.100.75.0 218.100.75.255 马来西亚
478 218.100.86.0 218.100.86.255 马来西亚
479 218.111.0.0 218.111.15.255 马来西亚
480 218.111.16.0 218.111.16.255 马来西亚 吉隆坡
481 218.111.17.0 218.111.23.255 马来西亚
482 218.111.24.0 218.111.24.255 马来西亚 吉隆坡
483 218.111.25.0 218.111.158.255 马来西亚
484 218.111.159.0 218.111.179.255 马来西亚 槟城
485 218.111.180.0 218.111.180.255 马来西亚 吉隆坡
486 218.111.181.0 218.111.185.255 马来西亚 槟城
487 218.111.186.0 218.111.186.255 马来西亚 槟城州
488 218.111.187.0 218.111.214.255 马来西亚 槟城
489 218.111.215.0 218.111.215.255 马来西亚 吉隆坡
490 218.111.216.0 218.111.221.255 马来西亚 槟城
491 218.111.222.0 218.111.255.255 马来西亚
492 218.208.0.0 218.208.251.208 马来西亚
493 218.208.251.209 218.208.251.209 马来西亚 吉隆坡
494 218.208.251.210 218.208.255.255 马来西亚
495 219.92.0.0 219.93.28.255 马来西亚
496 219.93.29.0 219.93.29.255 马来西亚 英迪学院
497 219.93.30.0 219.93.173.255 马来西亚
498 219.93.174.0 219.93.174.255 马来西亚 梹城
499 219.93.175.0 219.93.177.255 马来西亚
500 219.93.178.0 219.93.178.255 马来西亚 吉隆坡
501 219.93.179.0 219.93.197.255 马来西亚
502 219.93.198.0 219.93.198.255 马来西亚 彭亨关丹
503 219.93.199.0 219.94.127.255 马来西亚
504 219.95.0.0 219.95.38.255 马来西亚
505 219.95.39.0 219.95.39.255 马来西亚 吉隆坡
506 219.95.40.0 219.95.128.255 马来西亚
507 219.95.129.0 219.95.129.255 马来西亚 吉隆坡
508 219.95.130.0 219.95.133.255 马来西亚
509 219.95.134.0 219.95.134.255 马来西亚 吉隆坡
510 219.95.135.0 219.95.161.255 马来西亚 电信TMNET
511 219.95.162.0 219.95.163.255 马来西亚 吉隆坡
512 219.95.164.0 219.95.218.255 马来西亚 电信TMNET
513 219.95.219.0 219.95.219.255 马来西亚 沙捞越
514 219.95.220.0 219.95.237.255 马来西亚 电信TMNET
515 219.95.238.0 219.95.239.255 马来西亚 吉打
516 219.95.240.0 219.95.255.255 马来西亚 电信TMNET
517 221.133.32.0 221.133.47.255 马来西亚
518 223.25.240.0 223.25.247.255 马来西亚 吉隆坡
519 223.25.248.0 223.25.251.255 马来西亚
520 223.27.128.0 223.27.143.255 马来西亚
521 223.27.188.0 223.27.191.255 马来西亚
522 223.28.0.0 223.28.127.255 马来西亚