ip地址查询

马来西亚IP地址列表

在下面输入您要查询IP地址段范围的地理位置,点击查询

请输入地理位置:
最多只能列出前1000条IP信息,更详细的ip列表信息请用上边的查询按钮进入
序号 IP 起始地址 IP 结束地址 所在位置信息 电子地图
1 1.9.0.0 1.9.255.255 马来西亚 Tmnet大马电讯
2 1.32.0.0 1.32.107.255 马来西亚 大马电讯
3 1.32.108.0 1.32.255.255 马来西亚
4 14.1.128.0 14.1.255.255 马来西亚
5 14.102.144.0 14.102.151.255 马来西亚
6 14.192.64.0 14.192.71.255 马来西亚
7 14.192.192.0 14.192.255.255 马来西亚
8 23.58.228.245 23.58.228.245 马来西亚 美国Akamai科技公司国际线路CDN网络节点(美国加州三藩Visa国际公司VISANET2网络节点)
9 27.0.4.0 27.0.7.255 马来西亚
10 27.54.116.0 27.54.119.255 马来西亚
11 27.110.80.0 27.110.95.255 马来西亚
12 27.121.108.0 27.121.111.255 马来西亚
13 27.122.56.0 27.122.59.255 马来西亚
14 27.125.224.0 27.125.255.255 马来西亚
15 27.126.156.0 27.126.159.255 马来西亚
16 27.131.32.0 27.131.63.255 马来西亚
17 27.146.0.0 27.146.255.255 马来西亚
18 36.255.140.0 36.255.143.255 马来西亚
19 42.0.28.0 42.0.31.255 马来西亚
20 42.1.60.0 42.1.63.255 马来西亚
21 42.152.0.0 42.155.255.255 马来西亚
22 42.156.32.0 42.156.35.255 马来西亚
23 42.188.0.0 42.191.255.255 马来西亚
24 43.251.114.0 43.251.114.255 马来西亚
25 49.50.12.0 49.50.15.255 马来西亚
26 49.50.236.0 49.50.239.255 马来西亚 沙捞越大学
27 49.124.0.0 49.125.255.255 马来西亚
28 49.236.192.0 49.236.207.255 马来西亚
29 58.26.0.0 58.26.0.255 马来西亚 吉隆坡
30 58.26.1.0 58.26.1.127 马来西亚 Akamai科技公司CDN节点
31 58.26.1.128 58.27.127.255 马来西亚 吉隆坡
32 58.71.128.0 58.71.255.255 马来西亚
33 58.139.0.0 58.139.255.255 马来西亚
34 60.48.0.0 60.54.255.255 马来西亚
35 61.4.96.0 61.4.127.255 马来西亚
36 61.6.0.0 61.6.191.255 马来西亚
37 61.11.208.0 61.11.223.255 马来西亚
38 78.140.180.0 78.140.180.255 马来西亚
39 101.99.64.0 101.99.95.255 马来西亚
40 103.1.68.0 103.1.71.255 马来西亚
41 103.1.104.0 103.1.107.255 马来西亚
42 103.1.132.0 103.1.135.255 马来西亚
43 103.1.144.0 103.1.155.255 马来西亚
44 103.3.20.0 103.3.23.255 马来西亚
45 103.3.72.0 103.3.75.255 马来西亚
46 103.3.172.0 103.3.175.255 马来西亚
47 103.4.4.0 103.4.7.255 马来西亚
48 103.4.28.0 103.4.31.255 马来西亚
49 103.4.44.0 103.4.47.255 马来西亚
50 103.4.88.0 103.4.91.255 马来西亚
51 103.4.140.0 103.4.143.255 马来西亚
52 103.5.105.0 103.5.105.255 马来西亚
53 103.5.180.0 103.5.183.255 马来西亚
54 103.5.236.0 103.5.239.255 马来西亚
55 103.6.163.0 103.6.163.255 马来西亚
56 103.6.196.0 103.6.199.255 马来西亚
57 103.6.236.0 103.6.239.255 马来西亚
58 103.6.244.0 103.6.247.255 马来西亚
59 103.7.68.0 103.7.71.255 马来西亚
60 103.7.140.0 103.7.143.255 马来西亚
61 103.7.156.0 103.7.159.255 马来西亚
62 103.8.24.0 103.8.27.255 马来西亚
63 103.8.144.0 103.8.147.255 马来西亚
64 103.8.160.0 103.8.163.255 马来西亚
65 103.9.148.0 103.9.151.255 马来西亚
66 103.10.40.0 103.10.43.255 马来西亚
67 103.10.156.0 103.10.163.255 马来西亚
68 103.10.196.0 103.10.196.255 马来西亚
69 103.10.198.0 103.10.198.255 马来西亚
70 103.12.64.0 103.12.67.255 马来西亚
71 103.12.144.0 103.12.147.255 马来西亚
72 103.12.152.0 103.12.155.255 马来西亚
73 103.12.159.0 103.12.159.255 马来西亚
74 103.12.246.0 103.12.246.255 马来西亚
75 103.13.75.0 103.13.75.255 马来西亚
76 103.13.120.0 103.13.123.255 马来西亚
77 103.13.132.0 103.13.133.255 马来西亚
78 103.14.28.0 103.14.31.255 马来西亚
79 103.14.184.0 103.14.184.255 马来西亚
80 103.15.104.0 103.15.107.255 马来西亚
81 103.15.136.0 103.15.139.255 马来西亚
82 103.16.40.0 103.16.43.255 马来西亚
83 103.16.182.0 103.16.183.255 马来西亚
84 103.17.19.0 103.17.19.255 马来西亚
85 103.17.78.0 103.17.78.255 马来西亚
86 103.17.124.0 103.17.125.255 马来西亚
87 103.17.168.0 103.17.171.255 马来西亚
88 103.17.208.0 103.17.211.255 马来西亚
89 103.18.0.0 103.18.3.255 马来西亚
90 103.18.88.0 103.18.95.255 马来西亚
91 103.18.244.0 103.18.247.255 马来西亚
92 103.20.224.0 103.20.227.255 马来西亚
93 103.21.32.0 103.21.35.255 马来西亚
94 103.21.44.0 103.21.47.255 马来西亚
95 103.21.88.0 103.21.91.255 马来西亚
96 103.21.152.0 103.21.155.255 马来西亚
97 103.21.180.0 103.21.183.255 马来西亚
98 103.21.252.0 103.21.255.255 马来西亚
99 103.22.140.0 103.22.143.255 马来西亚
100 103.22.148.0 103.22.151.255 马来西亚
101 103.22.216.0 103.22.219.255 马来西亚
102 103.23.44.0 103.23.47.255 马来西亚
103 103.23.71.0 103.23.71.255 马来西亚
104 103.24.134.0 103.24.134.255 马来西亚
105 103.26.44.0 103.26.47.255 马来西亚
106 103.26.74.0 103.26.75.255 马来西亚
107 103.26.148.0 103.26.151.255 马来西亚
108 103.26.170.0 103.26.171.255 马来西亚
109 103.26.176.0 103.26.179.255 马来西亚
110 103.26.196.0 103.26.199.255 马来西亚
111 103.26.248.0 103.26.251.255 马来西亚
112 103.27.72.0 103.27.75.255 马来西亚
113 103.27.104.0 103.27.107.255 马来西亚
114 103.27.112.0 103.27.115.255 马来西亚
115 103.27.204.0 103.27.205.255 马来西亚
116 103.28.88.0 103.28.91.255 马来西亚
117 103.28.162.0 103.28.162.255 马来西亚
118 103.29.0.0 103.29.3.255 马来西亚
119 103.29.56.0 103.29.59.255 马来西亚
120 103.29.198.0 103.29.198.255 马来西亚
121 103.29.240.0 103.29.243.255 马来西亚
122 103.31.34.0 103.31.35.255 马来西亚
123 103.51.43.0 103.51.43.255 马来西亚
124 103.241.151.0 103.241.151.255 新加坡 马来西亚ControlVM公司新加坡数据中心
125 103.243.192.0 103.243.195.255 马来西亚 NETASSIST-MY网络
126 103.243.212.0 103.243.215.255 马来西亚 LARGESERVERS-MY网络
127 103.244.49.0 103.244.49.255 马来西亚
128 103.244.163.0 103.244.163.255 马来西亚
129 103.244.188.0 103.244.189.255 马来西亚
130 103.244.191.0 103.244.191.255 马来西亚
131 103.245.24.0 103.245.27.255 马来西亚
132 103.245.88.0 103.245.91.255 马来西亚
133 103.245.120.0 103.245.121.255 马来西亚
134 103.246.88.0 103.246.91.255 马来西亚
135 103.246.112.0 103.246.115.255 马来西亚
136 103.246.204.0 103.246.207.255 马来西亚
137 103.246.217.0 103.246.217.255 马来西亚
138 103.249.84.0 103.249.87.255 马来西亚
139 103.249.92.0 103.249.95.255 马来西亚
140 103.249.208.0 103.249.209.255 马来西亚
141 103.250.187.0 103.250.187.255 马来西亚
142 103.251.0.0 103.251.3.255 马来西亚
143 103.251.8.0 103.251.11.255 马来西亚
144 103.251.200.0 103.251.203.255 马来西亚
145 110.4.40.0 110.4.47.255 马来西亚 马来西亚科技大学
146 110.74.128.0 110.74.191.255 马来西亚
147 110.159.0.0 110.159.128.255 马来西亚
148 110.159.129.0 110.159.135.255 马来西亚 吉隆坡
149 110.159.136.0 110.159.255.255 马来西亚
150 111.67.32.0 111.67.47.255 马来西亚
151 111.90.128.0 111.90.159.255 马来西亚
152 111.221.48.0 111.221.55.255 马来西亚
153 111.235.132.0 111.235.135.255 马来西亚
154 112.137.160.0 112.137.175.255 马来西亚
155 113.11.188.0 113.11.191.255 马来西亚
156 113.11.236.0 113.11.239.255 马来西亚
157 113.21.128.0 113.21.159.255 马来西亚
158 113.23.128.0 113.23.131.255 马来西亚
159 113.23.132.0 113.23.132.255 马来西亚 吉隆坡建设大学
160 113.23.133.0 113.23.255.255 马来西亚
161 113.210.0.0 113.211.255.255 马来西亚
162 113.212.108.0 113.212.111.255 马来西亚
163 114.133.0.0 114.133.255.255 马来西亚
164 115.85.128.0 115.85.128.255 马来西亚
165 115.132.0.0 115.135.255.255 马来西亚
166 115.146.96.0 115.146.111.255 马来西亚
167 115.164.0.0 115.164.255.255 马来西亚
168 116.0.96.0 116.0.127.255 马来西亚
169 116.193.156.0 116.193.157.255 马来西亚
170 116.197.0.0 116.197.127.255 马来西亚
171 116.206.0.0 116.206.255.255 马来西亚
172 117.53.152.0 117.53.155.255 马来西亚
173 118.100.0.0 118.101.255.255 马来西亚
174 118.107.192.0 118.107.255.255 马来西亚
175 119.40.112.0 119.40.127.255 马来西亚
176 119.110.0.0 119.110.63.255 马来西亚
177 119.110.96.0 119.110.111.255 马来西亚 马来西亚博特拉大学
178 119.110.128.0 119.110.255.255 马来西亚
179 120.50.48.0 120.50.63.255 马来西亚
180 120.138.80.0 120.138.95.255 马来西亚
181 120.139.0.0 120.141.255.255 马来西亚
182 121.120.0.0 121.123.255.255 马来西亚
183 122.0.16.0 122.0.31.255 马来西亚
184 122.129.120.0 122.129.127.255 马来西亚
185 122.255.96.0 122.255.127.255 马来西亚
186 123.136.96.0 123.136.127.255 马来西亚
187 124.13.0.0 124.13.255.255 马来西亚
188 124.82.0.0 124.82.255.255 马来西亚 电信
189 124.108.16.0 124.108.19.255 马来西亚
190 124.150.140.0 124.150.143.255 马来西亚
191 124.158.224.0 124.158.255.255 马来西亚
192 124.195.128.0 124.195.143.255 马来西亚
193 124.197.224.0 124.197.255.255 马来西亚
194 124.217.224.0 124.217.255.255 马来西亚
195 144.199.0.0 144.199.255.255 马来西亚
196 161.139.0.0 161.139.255.255 马来西亚 理工大学
197 161.142.0.0 161.142.47.255 马来西亚
198 161.142.48.0 161.142.48.255 马来西亚 吉隆坡
199 161.142.49.0 161.142.255.255 马来西亚
200 170.38.0.0 170.38.255.255 马来西亚
201 173.194.4.128 173.194.4.128 马来西亚 吉隆坡数据中心(美国加利福尼亚州芒廷维尤谷歌公司)
202 175.28.12.0 175.28.15.255 马来西亚
203 175.136.0.0 175.140.255.255 马来西亚 吉隆坡
204 175.141.0.0 175.141.255.255 马来西亚 吉打
205 175.142.0.0 175.143.255.255 马来西亚 吉隆坡
206 175.144.0.0 175.144.255.255 马来西亚
207 175.145.0.0 175.145.255.255 马来西亚 吉隆坡
208 180.72.0.0 180.75.255.255 马来西亚
209 180.200.232.0 180.200.235.255 马来西亚
210 180.233.144.0 180.233.151.255 马来西亚
211 182.54.192.0 182.54.223.255 马来西亚
212 182.62.0.0 182.63.255.255 马来西亚
213 182.161.32.0 182.161.38.255 马来西亚
214 182.161.40.0 182.161.63.255 马来西亚
215 182.173.72.0 182.173.75.255 马来西亚 双威大学
216 182.239.40.0 182.239.43.255 马来西亚
217 182.255.20.0 182.255.23.255 马来西亚
218 183.78.0.0 183.78.127.255 马来西亚
219 183.78.168.0 183.78.171.255 马来西亚
220 183.81.160.0 183.81.167.255 马来西亚
221 183.171.0.0 183.171.255.255 马来西亚
222 192.228.128.0 192.228.255.255 马来西亚
223 202.9.36.0 202.9.39.255 马来西亚
224 202.9.96.0 202.9.111.255 马来西亚
225 202.43.100.0 202.43.103.255 马来西亚
226 202.45.132.0 202.45.135.255 马来西亚 苏丹依德利斯师范大学
227 202.45.136.0 202.45.143.255 马来西亚
228 202.46.112.0 202.46.127.255 马来西亚
229 202.47.160.0 202.47.191.255 马来西亚
230 202.52.61.0 202.52.61.255 马来西亚
231 202.52.149.0 202.52.149.255 马来西亚
232 202.56.80.0 202.56.95.255 马来西亚
233 202.58.80.0 202.58.95.255 马来西亚 Mara理工大学
234 202.60.56.0 202.60.59.255 马来西亚
235 202.71.96.0 202.71.111.255 马来西亚 马来西亚国际回教大学
236 202.73.8.0 202.73.15.255 马来西亚
237 202.75.4.0 202.75.7.255 马来西亚
238 202.75.32.0 202.75.63.255 马来西亚
239 202.75.128.0 202.75.191.255 马来西亚
240 202.75.240.0 202.75.247.255 马来西亚
241 202.76.224.0 202.76.239.255 马来西亚 林国荣创意科技大学
242 202.83.120.0 202.83.127.255 马来西亚
243 202.87.96.0 202.87.127.255 马来西亚
244 202.87.216.0 202.87.223.255 马来西亚
245 202.94.160.0 202.94.175.255 马来西亚
246 202.122.144.0 202.122.159.255 马来西亚
247 202.129.160.0 202.129.175.255 马来西亚
248 202.133.96.0 202.133.111.255 马来西亚
249 202.137.252.0 202.137.255.255 马来西亚
250 202.144.192.0 202.144.207.255 马来西亚
251 202.146.64.0 202.146.95.255 马来西亚 Maxis网络
252 202.151.192.0 202.151.255.255 马来西亚
253 202.162.0.0 202.162.31.255 马来西亚
254 202.165.0.0 202.165.31.255 马来西亚
255 202.167.0.0 202.167.207.255 马来西亚
256 202.168.64.0 202.168.79.255 马来西亚
257 202.169.24.0 202.169.31.255 马来西亚
258 202.170.48.0 202.170.63.255 马来西亚 马来西亚理科大学
259 202.171.32.0 202.171.63.255 马来西亚
260 202.171.192.0 202.171.207.255 马来西亚
261 202.176.12.0 202.176.13.255 马来西亚
262 202.178.0.0 202.178.79.255 马来西亚
263 202.179.96.0 202.179.127.255 马来西亚
264 202.184.0.0 202.184.111.255 马来西亚
265 202.184.112.0 202.184.112.255 马来西亚 Inpen (S) College
266 202.184.113.0 202.184.113.255 马来西亚 International College
267 202.184.114.0 202.184.132.255 马来西亚
268 202.184.133.0 202.184.133.63 马来西亚 International Islamic University;Jalan University
269 202.184.133.64 202.184.148.255 马来西亚
270 202.184.149.0 202.184.149.255 马来西亚 Metropolitan College
271 202.184.150.0 202.184.158.255 马来西亚
272 202.184.159.0 202.184.159.255 马来西亚 Taylor''s College
273 202.184.160.0 202.184.222.255 马来西亚
274 202.184.223.0 202.184.223.255 马来西亚 Tunku Abdul Rahman College
275 202.184.224.0 202.184.255.255 马来西亚
276 202.185.0.0 202.185.255.255 马来西亚 马来西亚国民大学
277 202.186.0.0 202.186.90.95 马来西亚
278 202.186.90.96 202.186.90.127 马来西亚 International Islamic University;Jalan University
279 202.186.90.128 202.186.122.95 马来西亚
280 202.186.122.96 202.186.122.127 马来西亚 INTI College Malaysia
281 202.186.122.128 202.187.133.255 马来西亚
282 202.187.134.0 202.187.134.31 马来西亚 Rima College
283 202.187.134.32 202.187.143.255 马来西亚
284 202.187.144.0 202.187.144.31 马来西亚 INTI College
285 202.187.144.32 202.187.174.255 马来西亚
286 202.187.175.0 202.187.175.31 马来西亚 Taylor''s College
287 202.187.175.32 202.187.205.15 马来西亚
288 202.187.205.16 202.187.205.23 马来西亚 Inpens College
289 202.187.205.24 202.188.0.132 马来西亚
290 202.188.0.133 202.188.0.133 马来西亚 TMnet DNS Server
291 202.188.0.134 202.188.65.255 马来西亚
292 202.188.66.0 202.188.135.255 马来西亚 柔佛洲峇株巴轄
293 202.188.136.0 202.188.136.255 马来西亚 University Tun Abdul Razak
294 202.188.137.0 202.188.137.255 马来西亚 柔佛洲峇株巴轄
295 202.188.138.0 202.188.138.255 马来西亚 Systematic College
296 202.188.139.0 202.188.172.255 马来西亚 柔佛洲峇株巴轄
297 202.188.173.0 202.188.173.255 马来西亚 Disted College
298 202.188.174.0 202.188.181.255 马来西亚 柔佛洲峇株巴轄
299 202.188.182.0 202.188.183.255 马来西亚 槟城州
300 202.188.184.0 202.188.222.255 马来西亚 柔佛洲峇株巴轄
301 202.188.223.0 202.188.223.255 马来西亚 University Tun Abdul Razak
302 202.188.224.0 202.188.255.255 马来西亚 柔佛洲峇株巴轄
303 202.190.0.0 202.190.255.255 马来西亚
304 203.10.16.0 203.10.23.255 马来西亚
305 203.10.58.0 203.10.58.255 马来西亚
306 203.12.220.0 203.12.220.255 马来西亚
307 203.62.1.0 203.62.1.255 马来西亚
308 203.78.192.0 203.78.207.255 马来西亚
309 203.80.16.0 203.80.23.255 马来西亚
310 203.82.64.0 203.82.95.255 马来西亚
311 203.92.128.0 203.92.159.255 马来西亚
312 203.99.136.0 203.99.139.255 马来西亚
313 203.106.0.0 203.106.7.255 马来西亚
314 203.106.8.0 203.106.8.255 马来西亚 吉打居林
315 203.106.9.0 203.106.14.255 马来西亚
316 203.106.15.0 203.106.15.255 马来西亚 槟城州
317 203.106.16.0 203.106.55.255 马来西亚
318 203.106.56.0 203.106.63.255 马来西亚 University Multimedia
319 203.106.64.0 203.106.84.255 马来西亚
320 203.106.85.0 203.106.85.255 马来西亚 Akamai科技公司马来西亚电信有限公司CDN节点
321 203.106.86.0 203.106.114.255 马来西亚
322 203.106.115.0 203.106.115.255 马来西亚 槟城州
323 203.106.116.0 203.106.145.255 马来西亚
324 203.106.146.0 203.106.146.255 马来西亚 槟城州
325 203.106.147.0 203.106.192.255 马来西亚
326 203.106.193.0 203.106.193.255 马来西亚 槟城州
327 203.106.194.0 203.106.210.255 马来西亚
328 203.106.211.0 203.106.211.255 马来西亚 槟城州
329 203.106.212.0 203.106.248.255 马来西亚
330 203.106.249.0 203.106.249.127 马来西亚 MULTIMEDIA UNIVERSITY
331 203.106.249.128 203.106.255.255 马来西亚
332 203.109.32.0 203.109.63.255 马来西亚
333 203.114.0.0 203.114.63.255 马来西亚 亚太环通有限公司
334 203.115.192.0 203.115.234.47 马来西亚
335 203.115.234.48 203.115.234.63 马来西亚 亚太科技大学学院
336 203.115.234.64 203.115.255.255 马来西亚
337 203.119.57.0 203.119.57.255 马来西亚
338 203.121.0.0 203.121.8.63 马来西亚
339 203.121.8.64 203.121.8.95 马来西亚 Sesama College
340 203.121.8.96 203.121.11.127 马来西亚
341 203.121.11.128 203.121.11.159 马来西亚 Sesama College
342 203.121.11.160 203.121.127.255 马来西亚
343 203.135.190.0 203.135.191.255 马来西亚
344 203.142.32.0 203.142.63.255 马来西亚
345 203.148.88.0 203.148.91.255 马来西亚
346 203.153.16.0 203.153.23.255 马来西亚
347 203.153.80.0 203.153.95.255 马来西亚
348 203.158.24.0 203.158.31.255 马来西亚
349 203.161.32.0 203.161.63.255 马来西亚
350 203.176.144.0 203.176.151.255 马来西亚
351 203.188.232.0 203.188.234.255 马来西亚 吉隆坡英迪国际大学
352 203.188.235.0 203.188.235.255 马来西亚 诺丁汉大学马来西亚校区
353 203.188.236.0 203.188.239.255 马来西亚 吉隆坡英迪国际大学
354 203.189.16.0 203.189.23.255 马来西亚
355 203.201.182.0 203.201.182.255 马来西亚
356 203.201.184.0 203.201.187.255 马来西亚
357 203.217.128.0 203.217.131.255 马来西亚 马来西亚诺丁汉大学
358 203.217.176.0 203.217.179.255 马来西亚
359 203.223.128.0 203.223.159.255 马来西亚 AIMS公司
360 210.1.224.0 210.1.231.255 马来西亚
361 210.5.40.0 210.5.47.255 马来西亚
362 210.19.0.0 210.19.131.255 马来西亚
363 210.19.132.0 210.19.132.255 马来西亚 槟城
364 210.19.133.0 210.19.255.255 马来西亚
365 210.48.144.0 210.48.159.255 马来西亚 玛拉工艺大学
366 210.48.192.0 210.48.207.255 马来西亚
367 210.48.216.0 210.48.223.255 马来西亚 马来西亚国际伊斯兰大学
368 210.186.0.0 210.186.74.255 马来西亚
369 210.186.75.0 210.186.75.255 马来西亚 森美兰州
370 210.186.76.0 210.186.85.255 马来西亚
371 210.186.86.0 210.186.95.255 马来西亚 槟城州
372 210.186.96.0 210.186.255.255 马来西亚
373 210.187.0.0 210.187.50.255 马来西亚 吉隆坡
374 210.187.51.0 210.187.100.255 马来西亚
375 210.187.101.0 210.187.118.255 马来西亚 吉隆坡
376 210.187.119.0 210.187.255.255 马来西亚
377 210.195.0.0 210.195.255.255 马来西亚
378 211.24.0.0 211.24.29.255 马来西亚
379 211.24.30.0 211.24.31.255 马来西亚 吉隆坡
380 211.24.32.0 211.24.42.255 马来西亚
381 211.24.43.0 211.24.44.255 马来西亚 槟城
382 211.24.45.0 211.24.137.255 马来西亚
383 211.24.138.0 211.24.138.255 马来西亚 吉隆坡
384 211.24.139.0 211.25.255.255 马来西亚
385 218.100.18.0 218.100.18.255 马来西亚 吉隆坡
386 218.100.22.0 218.100.22.255 马来西亚
387 218.100.44.0 218.100.44.255 马来西亚
388 218.100.58.0 218.100.58.255 马来西亚
389 218.100.69.0 218.100.69.255 马来西亚
390 218.100.75.0 218.100.75.255 马来西亚
391 218.100.86.0 218.100.86.255 马来西亚
392 218.111.0.0 218.111.15.255 马来西亚
393 218.111.16.0 218.111.16.255 马来西亚 吉隆坡
394 218.111.17.0 218.111.23.255 马来西亚
395 218.111.24.0 218.111.24.255 马来西亚 吉隆坡
396 218.111.25.0 218.111.158.255 马来西亚
397 218.111.159.0 218.111.179.255 马来西亚 槟城
398 218.111.180.0 218.111.180.255 马来西亚 吉隆坡
399 218.111.181.0 218.111.185.255 马来西亚 槟城
400 218.111.186.0 218.111.186.255 马来西亚 槟城州
401 218.111.187.0 218.111.214.255 马来西亚 槟城
402 218.111.215.0 218.111.215.255 马来西亚 吉隆坡
403 218.111.216.0 218.111.221.255 马来西亚 槟城
404 218.111.222.0 218.111.255.255 马来西亚
405 218.208.0.0 218.208.251.208 马来西亚
406 218.208.251.209 218.208.251.209 马来西亚 吉隆坡
407 218.208.251.210 218.208.255.255 马来西亚
408 219.92.0.0 219.93.28.255 马来西亚
409 219.93.29.0 219.93.29.255 马来西亚 英迪学院
410 219.93.30.0 219.93.173.255 马来西亚
411 219.93.174.0 219.93.174.255 马来西亚 梹城
412 219.93.175.0 219.93.177.255 马来西亚
413 219.93.178.0 219.93.178.255 马来西亚 吉隆坡
414 219.93.179.0 219.93.197.255 马来西亚
415 219.93.198.0 219.93.198.255 马来西亚 彭亨关丹
416 219.93.199.0 219.94.127.255 马来西亚
417 219.95.0.0 219.95.38.255 马来西亚
418 219.95.39.0 219.95.39.255 马来西亚 吉隆坡
419 219.95.40.0 219.95.128.255 马来西亚
420 219.95.129.0 219.95.129.255 马来西亚 吉隆坡
421 219.95.130.0 219.95.133.255 马来西亚
422 219.95.134.0 219.95.134.255 马来西亚 吉隆坡
423 219.95.135.0 219.95.161.255 马来西亚 电信TMNET
424 219.95.162.0 219.95.163.255 马来西亚 吉隆坡
425 219.95.164.0 219.95.218.255 马来西亚 电信TMNET
426 219.95.219.0 219.95.219.255 马来西亚 沙捞越
427 219.95.220.0 219.95.237.255 马来西亚 电信TMNET
428 219.95.238.0 219.95.239.255 马来西亚 吉打
429 219.95.240.0 219.95.255.255 马来西亚 电信TMNET
430 221.133.32.0 221.133.47.255 马来西亚
431 223.25.240.0 223.25.247.255 马来西亚 吉隆坡
432 223.25.248.0 223.25.251.255 马来西亚
433 223.27.128.0 223.27.143.255 马来西亚
434 223.27.188.0 223.27.191.255 马来西亚
435 223.28.0.0 223.28.127.255 马来西亚