ip地址查询

巴基斯坦IP地址列表

在下面输入您要查询IP地址段范围的地理位置,点击查询

请输入地理位置:
最多只能列出前1000条IP信息,更详细的ip列表信息请用上边的查询按钮进入
序号 IP 起始地址 IP 结束地址 所在位置信息 电子地图
1 14.192.128.0 14.192.159.255 巴基斯坦
2 23.133.128.0 23.133.128.255 巴基斯坦
3 27.54.120.0 27.54.123.255 巴基斯坦
4 27.96.88.0 27.96.91.255 巴基斯坦
5 27.255.0.0 27.255.63.255 巴基斯坦
6 36.255.32.0 36.255.35.255 巴基斯坦 信德省卡拉奇
7 36.255.40.0 36.255.47.255 巴基斯坦
8 36.255.60.0 36.255.63.255 巴基斯坦
9 36.255.98.0 36.255.99.255 巴基斯坦 Gaditek公司
10 36.255.100.0 36.255.103.255 巴基斯坦 信德省
11 36.255.212.0 36.255.215.255 巴基斯坦
12 39.32.0.0 39.63.255.255 巴基斯坦
13 42.83.84.0 42.83.87.255 巴基斯坦
14 42.201.128.0 42.201.255.255 巴基斯坦
15 43.242.176.0 43.242.179.255 巴基斯坦 Gemnet Broadband Services
16 45.113.124.0 45.113.127.255 巴基斯坦
17 45.115.49.0 45.115.49.255 巴基斯坦
18 45.115.84.0 45.115.87.255 巴基斯坦
19 45.116.232.0 45.116.235.255 巴基斯坦
20 45.117.88.0 45.117.91.255 巴基斯坦
21 45.117.104.0 45.117.107.255 巴基斯坦
22 45.249.8.0 45.249.11.255 巴基斯坦
23 57.92.240.0 57.92.255.255 巴基斯坦 国际航空电讯集团公司(SITA)
24 58.27.128.0 58.27.255.255 巴基斯坦 National WiMAX/IMS environment
25 58.65.128.0 58.65.223.255 巴基斯坦
26 58.84.28.0 58.84.31.255 巴基斯坦
27 58.181.96.0 58.181.127.255 巴基斯坦
28 59.103.0.0 59.103.255.255 巴基斯坦
29 61.5.128.0 61.5.159.255 巴基斯坦
30 62.200.198.0 62.200.198.63 巴基斯坦
31 62.200.198.64 62.200.198.95 巴基斯坦 Aga Khan University Hospital
32 62.200.198.96 62.200.199.255 巴基斯坦
33 91.236.115.0 91.236.115.255 巴基斯坦
34 101.50.64.0 101.50.127.255 巴基斯坦
35 103.4.92.0 103.4.95.255 巴基斯坦
36 103.5.136.0 103.5.139.255 巴基斯坦
37 103.7.60.0 103.7.63.255 巴基斯坦
38 103.7.76.0 103.7.79.255 巴基斯坦
39 103.8.14.0 103.8.15.255 巴基斯坦
40 103.8.112.0 103.8.115.255 巴基斯坦
41 103.8.214.0 103.8.214.255 巴基斯坦
42 103.8.231.0 103.8.231.255 巴基斯坦
43 103.9.23.0 103.9.23.255 巴基斯坦
44 103.9.182.0 103.9.182.255 巴基斯坦
45 103.11.60.0 103.11.63.255 巴基斯坦
46 103.11.68.0 103.11.71.255 巴基斯坦
47 103.12.40.0 103.12.43.255 巴基斯坦
48 103.12.58.0 103.12.58.255 巴基斯坦
49 103.12.120.0 103.12.123.255 巴基斯坦
50 103.13.1.0 103.13.1.255 巴基斯坦
51 103.14.231.0 103.14.231.255 巴基斯坦
52 103.17.200.0 103.17.203.255 巴基斯坦
53 103.18.8.0 103.18.15.255 巴基斯坦
54 103.18.20.0 103.18.23.255 巴基斯坦
55 103.18.116.0 103.18.116.255 巴基斯坦
56 103.18.243.0 103.18.243.255 巴基斯坦
57 103.20.0.0 103.20.3.255 巴基斯坦
58 103.20.132.0 103.20.135.255 巴基斯坦
59 103.24.96.0 103.24.99.255 巴基斯坦
60 103.25.136.0 103.25.139.255 巴基斯坦
61 103.26.80.0 103.26.87.255 巴基斯坦
62 103.26.184.0 103.26.187.255 巴基斯坦
63 103.27.20.0 103.27.23.255 巴基斯坦
64 103.28.150.0 103.28.155.255 巴基斯坦
65 103.29.163.0 103.29.163.255 巴基斯坦
66 103.31.80.0 103.31.83.255 巴基斯坦
67 103.31.92.0 103.31.95.255 巴基斯坦
68 103.31.100.0 103.31.107.255 巴基斯坦
69 103.70.84.0 103.70.87.255 巴基斯坦
70 103.70.250.0 103.70.251.255 巴基斯坦
71 103.244.132.0 103.244.135.255 巴基斯坦
72 103.244.172.0 103.244.179.255 巴基斯坦
73 103.245.132.0 103.245.135.255 巴基斯坦
74 103.245.192.0 103.245.195.255 巴基斯坦
75 103.246.108.0 103.246.111.255 巴基斯坦
76 103.247.66.0 103.247.66.255 巴基斯坦
77 103.247.124.0 103.247.125.255 巴基斯坦
78 103.249.152.0 103.249.155.255 巴基斯坦
79 103.249.228.0 103.249.231.255 巴基斯坦
80 103.250.222.0 103.250.223.255 巴基斯坦
81 103.253.156.0 103.253.159.255 巴基斯坦
82 103.255.0.0 103.255.12.255 巴基斯坦
83 103.255.14.0 103.255.31.255 巴基斯坦
84 110.34.32.0 110.34.39.255 巴基斯坦
85 110.36.0.0 110.39.255.255 巴基斯坦
86 110.93.192.0 110.93.255.255 巴基斯坦
87 110.232.188.0 110.232.191.255 巴基斯坦
88 111.68.96.0 111.68.111.255 巴基斯坦 伊斯兰堡教育和研究网络
89 111.88.0.0 111.88.255.255 巴基斯坦
90 111.92.128.0 111.92.159.255 巴基斯坦
91 111.119.160.0 111.119.191.255 巴基斯坦
92 113.197.48.0 113.197.55.255 巴基斯坦
93 113.203.128.0 113.203.255.255 巴基斯坦
94 114.198.232.0 114.198.239.255 巴基斯坦
95 115.42.64.0 115.42.79.255 巴基斯坦
96 115.167.0.0 115.167.127.255 巴基斯坦
97 115.186.0.0 115.186.191.255 巴基斯坦
98 116.0.32.0 116.0.63.255 巴基斯坦
99 116.58.0.0 116.58.127.255 巴基斯坦
100 116.71.0.0 116.71.255.255 巴基斯坦
101 116.90.96.0 116.90.127.255 巴基斯坦
102 117.18.240.0 117.18.255.255 巴基斯坦
103 117.20.16.0 117.20.31.255 巴基斯坦
104 117.102.0.0 117.102.63.255 巴基斯坦
105 118.103.224.0 118.103.239.255 巴基斯坦
106 118.107.128.0 118.107.143.255 巴基斯坦 SCO 拨号网络
107 119.30.64.0 119.30.127.255 巴基斯坦
108 119.63.128.0 119.63.143.255 巴基斯坦
109 119.73.0.0 119.73.127.255 巴基斯坦
110 119.152.0.0 119.153.15.255 巴基斯坦
111 119.153.16.0 119.153.19.255 巴基斯坦 伊斯兰堡
112 119.153.20.0 119.154.31.255 巴基斯坦
113 119.154.32.0 119.154.47.255 巴基斯坦 伊斯兰堡
114 119.154.48.0 119.160.127.255 巴基斯坦
115 121.52.144.0 121.52.159.255 巴基斯坦 Pakistan Education & Research Network
116 122.129.64.0 122.129.95.255 巴基斯坦
117 124.29.192.0 124.29.255.255 巴基斯坦
118 124.109.32.0 124.109.63.255 巴基斯坦
119 125.209.64.0 125.209.127.255 巴基斯坦
120 139.190.0.0 139.190.255.255 巴基斯坦
121 144.48.120.0 144.48.123.255 巴基斯坦
122 144.48.128.0 144.48.135.255 巴基斯坦
123 160.19.20.0 160.19.23.255 巴基斯坦
124 162.12.208.0 162.12.211.255 巴基斯坦
125 175.107.0.0 175.107.63.255 巴基斯坦
126 175.107.192.0 175.107.255.255 巴基斯坦
127 175.110.0.0 175.111.15.255 巴基斯坦
128 175.111.128.0 175.111.191.255 巴基斯坦
129 180.92.128.0 180.92.159.255 巴基斯坦
130 180.149.208.0 180.149.223.255 巴基斯坦
131 180.178.128.0 180.178.191.255 巴基斯坦
132 182.176.0.0 182.191.255.255 巴基斯坦
133 195.75.216.0 195.75.216.127 巴基斯坦 Aga Khan University
134 195.75.216.128 195.75.216.255 巴基斯坦
135 195.75.246.0 195.75.247.255 巴基斯坦
136 195.79.220.0 195.79.220.159 巴基斯坦
137 195.219.73.0 195.219.73.23 巴基斯坦
138 195.219.73.32 195.219.73.63 巴基斯坦
139 196.3.72.0 196.3.72.255 巴基斯坦
140 202.0.110.0 202.0.110.255 巴基斯坦
141 202.3.130.0 202.3.131.255 巴基斯坦
142 202.4.167.0 202.4.167.255 巴基斯坦
143 202.5.128.0 202.5.159.255 巴基斯坦
144 202.14.70.0 202.14.71.255 巴基斯坦
145 202.43.118.0 202.43.119.255 巴基斯坦
146 202.43.124.0 202.43.127.255 巴基斯坦
147 202.44.80.0 202.44.95.255 巴基斯坦
148 202.45.156.0 202.45.157.255 巴基斯坦
149 202.47.94.0 202.47.94.255 巴基斯坦
150 202.52.32.0 202.52.32.255 巴基斯坦
151 202.55.128.0 202.55.131.255 巴基斯坦
152 202.59.64.0 202.59.95.255 巴基斯坦
153 202.59.254.0 202.59.254.255 巴基斯坦
154 202.61.32.0 202.61.63.255 巴基斯坦
155 202.61.123.0 202.61.123.255 巴基斯坦
156 202.63.80.0 202.63.80.255 巴基斯坦
157 202.63.192.0 202.63.223.255 巴基斯坦
158 202.69.8.0 202.69.15.255 巴基斯坦
159 202.69.32.0 202.69.63.255 巴基斯坦
160 202.70.144.0 202.70.159.255 巴基斯坦
161 202.83.160.0 202.83.175.255 巴基斯坦
162 202.88.32.0 202.88.47.255 巴基斯坦
163 202.92.16.0 202.92.31.255 巴基斯坦
164 202.123.240.0 202.123.255.255 巴基斯坦 TELECARD
165 202.125.128.0 202.125.159.255 巴基斯坦
166 202.133.64.0 202.133.79.255 巴基斯坦
167 202.142.144.0 202.142.191.255 巴基斯坦
168 202.143.112.0 202.143.127.255 巴基斯坦
169 202.147.160.0 202.147.191.255 巴基斯坦
170 202.154.224.0 202.154.255.255 巴基斯坦
171 202.163.64.0 202.163.92.255 巴基斯坦
172 202.163.93.0 202.163.93.255 巴基斯坦 卡拉奇
173 202.163.94.0 202.163.127.255 巴基斯坦
174 202.165.224.0 202.165.238.255 巴基斯坦
175 202.165.242.0 202.165.242.255 巴基斯坦
176 202.165.244.0 202.165.244.255 巴基斯坦
177 202.165.246.0 202.165.250.255 巴基斯坦
178 202.166.160.0 202.166.175.255 巴基斯坦
179 203.16.34.0 203.16.34.255 巴基斯坦
180 203.26.77.0 203.26.77.255 巴基斯坦
181 203.80.128.0 203.80.128.255 巴基斯坦
182 203.80.130.0 203.80.130.255 巴基斯坦
183 203.81.192.0 203.81.239.255 巴基斯坦
184 203.82.48.0 203.82.48.255 巴基斯坦
185 203.82.49.0 203.82.50.255 巴基斯坦 伊斯兰堡
186 203.82.51.0 203.82.63.255 巴基斯坦
187 203.92.4.0 203.92.5.255 巴基斯坦
188 203.99.48.0 203.99.63.255 巴基斯坦
189 203.99.160.0 203.99.178.255 巴基斯坦
190 203.99.179.0 203.99.179.255 巴基斯坦 伊斯兰堡
191 203.99.180.0 203.99.191.255 巴基斯坦
192 203.101.160.0 203.101.165.255 巴基斯坦
193 203.101.166.0 203.101.168.255 巴基斯坦 卡拉奇
194 203.101.169.0 203.101.191.255 巴基斯坦
195 203.119.20.0 203.119.20.255 巴基斯坦
196 203.124.24.0 203.124.63.255 巴基斯坦
197 203.128.0.0 203.128.1.255 巴基斯坦 Lahore University of Management Sciences
198 203.128.2.0 203.128.31.255 巴基斯坦
199 203.128.252.0 203.129.3.255 巴基斯坦
200 203.130.0.0 203.130.31.255 巴基斯坦
201 203.133.252.0 203.133.255.255 巴基斯坦
202 203.134.252.0 203.135.63.255 巴基斯坦
203 203.170.64.0 203.170.79.255 巴基斯坦
204 203.175.64.0 203.175.79.255 巴基斯坦
205 203.176.190.0 203.176.191.255 巴基斯坦
206 203.215.160.0 203.215.191.255 巴基斯坦
207 203.223.160.0 203.223.175.255 巴基斯坦
208 210.2.128.0 210.2.191.255 巴基斯坦
209 210.56.0.0 210.56.31.255 巴基斯坦
210 218.100.85.0 218.100.85.255 巴基斯坦
211 221.120.192.0 221.120.255.255 巴基斯坦
212 221.132.112.0 221.132.119.255 巴基斯坦
213 223.29.224.0 223.29.239.255 巴基斯坦