ip地址查询

巴基斯坦IP地址列表

在下面输入您要查询IP地址段范围的地理位置,点击查询

请输入地理位置:
最多只能列出前1000条IP信息,更详细的ip列表信息请用上边的查询按钮进入
序号 IP 起始地址 IP 结束地址 所在位置信息 电子地图
1 14.192.128.0 14.192.159.255 巴基斯坦
2 27.54.120.0 27.54.123.255 巴基斯坦
3 27.96.88.0 27.96.91.255 巴基斯坦
4 27.255.0.0 27.255.63.255 巴基斯坦
5 36.255.32.0 36.255.35.255 巴基斯坦 信德省卡拉奇
6 36.255.40.0 36.255.47.255 巴基斯坦
7 36.255.60.0 36.255.63.255 巴基斯坦
8 36.255.98.0 36.255.99.255 巴基斯坦 Gaditek公司
9 36.255.100.0 36.255.103.255 巴基斯坦 信德省
10 36.255.212.0 36.255.215.255 巴基斯坦
11 39.32.0.0 39.63.255.255 巴基斯坦
12 42.83.84.0 42.83.87.255 巴基斯坦
13 42.201.128.0 42.201.255.255 巴基斯坦
14 43.242.176.0 43.242.179.255 巴基斯坦 Gemnet Broadband Services
15 45.113.124.0 45.113.127.255 巴基斯坦
16 58.27.128.0 58.27.255.255 巴基斯坦 National WiMAX/IMS environment
17 58.65.128.0 58.65.223.255 巴基斯坦
18 58.181.96.0 58.181.127.255 巴基斯坦
19 59.103.0.0 59.103.255.255 巴基斯坦
20 61.5.128.0 61.5.159.255 巴基斯坦
21 62.200.198.0 62.200.198.63 巴基斯坦
22 62.200.198.64 62.200.198.95 巴基斯坦 Aga Khan University Hospital
23 62.200.198.96 62.200.199.255 巴基斯坦
24 91.236.115.0 91.236.115.255 巴基斯坦
25 101.50.64.0 101.50.127.255 巴基斯坦
26 103.4.92.0 103.4.95.255 巴基斯坦
27 103.5.136.0 103.5.139.255 巴基斯坦
28 103.7.60.0 103.7.63.255 巴基斯坦
29 103.7.76.0 103.7.79.255 巴基斯坦
30 103.8.14.0 103.8.15.255 巴基斯坦
31 103.8.112.0 103.8.115.255 巴基斯坦
32 103.8.214.0 103.8.214.255 巴基斯坦
33 103.8.231.0 103.8.231.255 巴基斯坦
34 103.9.23.0 103.9.23.255 巴基斯坦
35 103.9.182.0 103.9.182.255 巴基斯坦
36 103.11.60.0 103.11.63.255 巴基斯坦
37 103.11.68.0 103.11.71.255 巴基斯坦
38 103.12.40.0 103.12.43.255 巴基斯坦
39 103.12.58.0 103.12.58.255 巴基斯坦
40 103.12.120.0 103.12.123.255 巴基斯坦
41 103.13.1.0 103.13.1.255 巴基斯坦
42 103.14.231.0 103.14.231.255 巴基斯坦
43 103.17.200.0 103.17.203.255 巴基斯坦
44 103.18.8.0 103.18.15.255 巴基斯坦
45 103.18.20.0 103.18.23.255 巴基斯坦
46 103.18.116.0 103.18.116.255 巴基斯坦
47 103.18.243.0 103.18.243.255 巴基斯坦
48 103.20.0.0 103.20.3.255 巴基斯坦
49 103.20.132.0 103.20.135.255 巴基斯坦
50 103.24.96.0 103.24.99.255 巴基斯坦
51 103.25.136.0 103.25.139.255 巴基斯坦
52 103.26.80.0 103.26.87.255 巴基斯坦
53 103.26.184.0 103.26.187.255 巴基斯坦
54 103.27.20.0 103.27.23.255 巴基斯坦
55 103.28.150.0 103.28.155.255 巴基斯坦
56 103.29.163.0 103.29.163.255 巴基斯坦
57 103.31.80.0 103.31.83.255 巴基斯坦
58 103.31.92.0 103.31.95.255 巴基斯坦
59 103.31.100.0 103.31.107.255 巴基斯坦
60 103.244.132.0 103.244.135.255 巴基斯坦
61 103.244.172.0 103.244.179.255 巴基斯坦
62 103.245.132.0 103.245.135.255 巴基斯坦
63 103.245.192.0 103.245.195.255 巴基斯坦
64 103.246.108.0 103.246.111.255 巴基斯坦
65 103.247.66.0 103.247.66.255 巴基斯坦
66 103.247.124.0 103.247.125.255 巴基斯坦
67 103.249.152.0 103.249.155.255 巴基斯坦
68 103.249.228.0 103.249.231.255 巴基斯坦
69 103.250.222.0 103.250.223.255 巴基斯坦
70 103.255.0.0 103.255.31.255 巴基斯坦
71 110.34.32.0 110.34.39.255 巴基斯坦
72 110.36.0.0 110.39.255.255 巴基斯坦
73 110.93.192.0 110.93.255.255 巴基斯坦
74 110.232.188.0 110.232.191.255 巴基斯坦
75 111.68.96.0 111.68.111.255 巴基斯坦 伊斯兰堡教育和研究网络
76 111.88.0.0 111.88.255.255 巴基斯坦
77 111.92.128.0 111.92.159.255 巴基斯坦
78 111.119.160.0 111.119.191.255 巴基斯坦
79 113.197.48.0 113.197.55.255 巴基斯坦
80 113.203.128.0 113.203.255.255 巴基斯坦
81 114.198.232.0 114.198.239.255 巴基斯坦
82 115.42.64.0 115.42.79.255 巴基斯坦
83 115.167.0.0 115.167.127.255 巴基斯坦
84 115.186.0.0 115.186.191.255 巴基斯坦
85 116.0.32.0 116.0.63.255 巴基斯坦
86 116.58.0.0 116.58.127.255 巴基斯坦
87 116.71.0.0 116.71.255.255 巴基斯坦
88 116.90.96.0 116.90.127.255 巴基斯坦
89 117.18.240.0 117.18.255.255 巴基斯坦
90 117.20.16.0 117.20.31.255 巴基斯坦
91 117.102.0.0 117.102.63.255 巴基斯坦
92 118.103.224.0 118.103.239.255 巴基斯坦
93 118.107.127.0 118.107.143.255 巴基斯坦 SCO 拨号网络
94 119.30.64.0 119.30.127.255 巴基斯坦
95 119.63.128.0 119.63.143.255 巴基斯坦
96 119.73.0.0 119.73.127.255 巴基斯坦
97 119.152.0.0 119.153.15.255 巴基斯坦
98 119.153.16.0 119.153.19.255 巴基斯坦 伊斯兰堡
99 119.153.20.0 119.154.31.255 巴基斯坦
100 119.154.32.0 119.154.47.255 巴基斯坦 伊斯兰堡
101 119.154.48.0 119.160.127.255 巴基斯坦
102 121.52.144.0 121.52.159.255 巴基斯坦 Pakistan Education & Research Network
103 122.129.64.0 122.129.95.255 巴基斯坦
104 124.29.192.0 124.29.255.255 巴基斯坦
105 124.109.32.0 124.109.63.255 巴基斯坦
106 125.209.64.0 125.209.127.255 巴基斯坦
107 139.190.0.0 139.190.255.255 巴基斯坦
108 175.107.0.0 175.107.63.255 巴基斯坦
109 175.107.192.0 175.107.255.255 巴基斯坦
110 175.110.0.0 175.111.15.255 巴基斯坦
111 175.111.128.0 175.111.191.255 巴基斯坦
112 180.92.128.0 180.92.159.255 巴基斯坦
113 180.149.208.0 180.149.223.255 巴基斯坦
114 180.178.128.0 180.178.191.255 巴基斯坦
115 182.176.0.0 182.191.255.255 巴基斯坦
116 195.75.216.0 195.75.216.127 巴基斯坦 Aga Khan University
117 195.75.216.128 195.75.216.255 巴基斯坦
118 195.75.246.0 195.75.247.255 巴基斯坦
119 195.79.220.0 195.79.220.159 巴基斯坦
120 195.219.73.0 195.219.73.23 巴基斯坦
121 195.219.73.32 195.219.73.63 巴基斯坦
122 196.3.72.0 196.3.72.255 巴基斯坦
123 202.0.110.0 202.0.110.255 巴基斯坦
124 202.3.130.0 202.3.131.255 巴基斯坦
125 202.4.167.0 202.4.167.255 巴基斯坦
126 202.5.128.0 202.5.159.255 巴基斯坦
127 202.14.70.0 202.14.71.255 巴基斯坦
128 202.43.118.0 202.43.119.255 巴基斯坦
129 202.43.124.0 202.43.127.255 巴基斯坦
130 202.44.80.0 202.44.95.255 巴基斯坦
131 202.45.156.0 202.45.157.255 巴基斯坦
132 202.47.94.0 202.47.94.255 巴基斯坦
133 202.52.32.0 202.52.32.255 巴基斯坦
134 202.55.128.0 202.55.131.255 巴基斯坦
135 202.59.64.0 202.59.95.255 巴基斯坦
136 202.59.254.0 202.59.254.255 巴基斯坦
137 202.61.32.0 202.61.63.255 巴基斯坦
138 202.61.123.0 202.61.123.255 巴基斯坦
139 202.63.80.0 202.63.80.255 巴基斯坦
140 202.63.192.0 202.63.223.255 巴基斯坦
141 202.69.8.0 202.69.15.255 巴基斯坦
142 202.69.32.0 202.69.63.255 巴基斯坦
143 202.70.144.0 202.70.159.255 巴基斯坦
144 202.83.160.0 202.83.175.255 巴基斯坦
145 202.88.32.0 202.88.47.255 巴基斯坦
146 202.92.16.0 202.92.31.255 巴基斯坦
147 202.123.240.0 202.123.255.255 巴基斯坦 TELECARD
148 202.125.128.0 202.125.159.255 巴基斯坦
149 202.133.64.0 202.133.79.255 巴基斯坦
150 202.142.144.0 202.142.191.255 巴基斯坦
151 202.143.112.0 202.143.127.255 巴基斯坦
152 202.147.160.0 202.147.191.255 巴基斯坦
153 202.154.224.0 202.154.255.255 巴基斯坦
154 202.163.64.0 202.163.92.255 巴基斯坦
155 202.163.93.0 202.163.93.255 巴基斯坦 卡拉奇
156 202.163.94.0 202.163.127.255 巴基斯坦
157 202.165.224.0 202.165.238.255 巴基斯坦
158 202.165.242.0 202.165.242.255 巴基斯坦
159 202.165.244.0 202.165.244.255 巴基斯坦
160 202.165.246.0 202.165.250.255 巴基斯坦
161 202.166.160.0 202.166.175.255 巴基斯坦
162 203.16.34.0 203.16.34.255 巴基斯坦
163 203.26.77.0 203.26.77.255 巴基斯坦
164 203.80.128.0 203.80.128.255 巴基斯坦
165 203.80.130.0 203.80.130.255 巴基斯坦
166 203.81.192.0 203.81.239.255 巴基斯坦
167 203.82.48.0 203.82.48.255 巴基斯坦
168 203.82.49.0 203.82.50.255 巴基斯坦 伊斯兰堡
169 203.82.51.0 203.82.63.255 巴基斯坦
170 203.92.4.0 203.92.5.255 巴基斯坦
171 203.99.48.0 203.99.63.255 巴基斯坦
172 203.99.160.0 203.99.178.255 巴基斯坦
173 203.99.179.0 203.99.179.255 巴基斯坦 伊斯兰堡
174 203.99.180.0 203.99.191.255 巴基斯坦
175 203.101.160.0 203.101.165.255 巴基斯坦
176 203.101.166.0 203.101.168.255 巴基斯坦 卡拉奇
177 203.101.169.0 203.101.191.255 巴基斯坦
178 203.119.20.0 203.119.20.255 巴基斯坦
179 203.124.24.0 203.124.63.255 巴基斯坦
180 203.128.0.0 203.128.1.255 巴基斯坦 Lahore University of Management Sciences
181 203.128.2.0 203.128.31.255 巴基斯坦
182 203.128.252.0 203.129.3.255 巴基斯坦
183 203.130.0.0 203.130.31.255 巴基斯坦
184 203.133.252.0 203.133.255.255 巴基斯坦
185 203.134.252.0 203.135.63.255 巴基斯坦
186 203.170.64.0 203.170.79.255 巴基斯坦
187 203.175.64.0 203.175.79.255 巴基斯坦
188 203.176.190.0 203.176.191.255 巴基斯坦
189 203.215.160.0 203.215.191.255 巴基斯坦
190 203.223.160.0 203.223.175.255 巴基斯坦
191 210.2.128.0 210.2.191.255 巴基斯坦
192 210.56.0.0 210.56.31.255 巴基斯坦
193 218.100.85.0 218.100.85.255 巴基斯坦
194 221.120.192.0 221.120.255.255 巴基斯坦
195 221.132.112.0 221.132.119.255 巴基斯坦
196 223.29.224.0 223.29.239.255 巴基斯坦