ip地址查询

巴布亚新几内亚IP地址列表

在下面输入您要查询IP地址段范围的地理位置,点击查询

请输入地理位置:
最多只能列出前1000条IP信息,更详细的ip列表信息请用上边的查询按钮进入
序号 IP 起始地址 IP 结束地址 所在位置信息 电子地图
1 14.192.72.0 14.192.75.255 巴布亚新几内亚
2 27.111.72.0 27.111.75.255 巴布亚新几内亚
3 27.122.16.0 27.122.31.255 巴布亚新几内亚
4 57.71.0.0 57.71.15.255 巴布亚新几内亚 国际航空电讯集团公司(SITA)
5 103.3.168.0 103.3.171.255 巴布亚新几内亚
6 103.9.140.0 103.9.143.255 巴布亚新几内亚
7 103.9.226.0 103.9.226.255 巴布亚新几内亚
8 103.14.88.0 103.14.91.255 巴布亚新几内亚
9 103.15.112.0 103.15.115.255 巴布亚新几内亚
10 103.16.156.0 103.16.159.255 巴布亚新几内亚
11 103.20.76.0 103.20.79.255 巴布亚新几内亚
12 103.24.78.0 103.24.79.255 巴布亚新几内亚
13 103.249.216.0 103.249.219.255 巴布亚新几内亚
14 114.134.16.0 114.134.31.255 巴布亚新几内亚
15 119.252.224.0 119.252.239.255 巴布亚新几内亚
16 124.240.192.0 124.240.223.255 巴布亚新几内亚
17 180.150.252.0 180.150.255.255 巴布亚新几内亚
18 202.0.80.0 202.0.80.255 巴布亚新几内亚
19 202.1.32.0 202.1.63.255 巴布亚新几内亚
20 202.1.240.0 202.1.255.255 巴布亚新几内亚
21 202.52.133.0 202.52.133.255 巴布亚新几内亚
22 202.58.128.0 202.58.131.255 巴布亚新几内亚
23 202.61.0.0 202.61.0.255 巴布亚新几内亚
24 202.95.192.0 202.95.207.255 巴布亚新几内亚
25 202.165.192.0 202.165.207.255 巴布亚新几内亚
26 202.171.240.0 202.171.247.255 巴布亚新几内亚
27 203.83.16.0 203.83.23.255 巴布亚新几内亚