ip地址查询

俄罗斯IP地址列表

在下面输入您要查询IP地址段范围的地理位置,点击查询

请输入地理位置:
最多只能列出前1000条IP信息,更详细的ip列表信息请用上边的查询按钮进入
序号 IP 起始地址 IP 结束地址 所在位置信息 电子地图
1 2.16.10.0 2.16.10.255 俄罗斯 Akamai节点
2 2.16.154.0 2.16.154.255 俄罗斯 Akamai节点
3 2.16.159.0 2.16.161.255 俄罗斯 Akamai节点
4 2.16.168.0 2.16.168.255 俄罗斯 Akamai节点
5 2.20.254.0 2.20.255.255 俄罗斯 Akamai节点
6 2.21.1.0 2.21.8.255 俄罗斯 Akamai节点
7 2.21.90.0 2.21.91.255 俄罗斯 Akamai节点
8 2.22.237.0 2.22.237.255 俄罗斯 Akamai节点
9 2.23.167.0 2.23.167.255 俄罗斯 Akamai节点
10 2.60.0.0 2.63.255.255 俄罗斯
11 2.92.0.0 2.95.255.255 俄罗斯
12 5.1.48.0 5.1.55.255 俄罗斯
13 5.2.32.0 5.2.63.255 俄罗斯
14 5.3.0.0 5.3.255.255 俄罗斯
15 5.8.0.0 5.8.17.255 俄罗斯
16 5.8.19.0 5.8.23.255 俄罗斯
17 5.8.36.0 5.8.37.255 俄罗斯
18 5.8.39.0 5.8.62.255 俄罗斯
19 5.8.64.0 5.8.87.255 俄罗斯
20 5.8.92.0 5.8.95.255 俄罗斯
21 5.8.160.0 5.8.183.255 俄罗斯
22 5.8.192.0 5.8.239.255 俄罗斯
23 5.11.64.0 5.11.79.255 俄罗斯
24 5.16.0.0 5.19.255.255 俄罗斯
25 5.22.153.0 5.22.153.255 俄罗斯
26 5.23.48.0 5.23.55.255 俄罗斯
27 5.23.96.0 5.23.111.255 俄罗斯
28 5.28.16.0 5.28.31.255 俄罗斯
29 5.32.144.0 5.32.151.255 俄罗斯
30 5.35.0.0 5.35.159.255 俄罗斯
31 5.35.160.100 5.35.160.119 俄罗斯
32 5.35.160.128 5.35.160.131 俄罗斯
33 5.35.160.146 5.35.160.146 俄罗斯
34 5.35.160.149 5.35.160.149 俄罗斯
35 5.35.168.0 5.35.175.255 俄罗斯
36 5.39.160.0 5.39.167.255 俄罗斯
37 5.39.200.0 5.39.207.255 俄罗斯
38 5.42.0.0 5.42.127.255 俄罗斯
39 5.43.128.0 5.43.159.255 俄罗斯
40 5.43.240.0 5.43.247.255 俄罗斯
41 5.44.0.0 5.44.15.255 俄罗斯
42 5.44.40.0 5.44.63.255 俄罗斯
43 5.44.168.0 5.44.175.255 俄罗斯
44 5.45.64.0 5.45.95.255 俄罗斯
45 5.45.192.0 5.45.255.255 俄罗斯
46 5.53.16.0 5.53.31.255 俄罗斯
47 5.53.120.0 5.53.127.255 俄罗斯
48 5.56.136.0 5.56.143.255 俄罗斯
49 5.57.216.0 5.57.223.255 俄罗斯
50 5.57.232.0 5.57.239.255 俄罗斯
51 5.61.8.0 5.61.23.255 俄罗斯
52 5.61.232.0 5.61.239.255 俄罗斯
53 5.62.128.0 5.62.255.255 俄罗斯
54 5.63.128.0 5.63.135.255 俄罗斯
55 5.63.152.0 5.63.159.255 俄罗斯
56 5.72.0.0 5.75.255.255 俄罗斯
57 5.77.0.0 5.77.31.255 俄罗斯
58 5.79.128.0 5.79.255.255 俄罗斯
59 5.100.64.0 5.100.127.255 俄罗斯 符拉迪沃斯托克市VladLink LTD AS
60 5.100.192.0 5.100.223.255 白俄罗斯
61 5.101.0.0 5.101.95.255 俄罗斯 圣彼得堡
62 5.101.128.0 5.101.135.255 俄罗斯
63 5.101.152.0 5.101.159.255 俄罗斯
64 5.101.192.0 5.101.255.255 俄罗斯
65 5.102.152.0 5.102.159.255 俄罗斯
66 5.104.200.0 5.104.207.255 俄罗斯
67 5.128.0.0 5.131.255.255 俄罗斯
68 5.134.216.0 5.134.223.255 俄罗斯
69 5.136.0.0 5.143.255.255 俄罗斯
70 5.144.64.0 5.144.79.255 俄罗斯
71 5.144.96.0 5.144.127.255 俄罗斯
72 5.145.160.0 5.145.167.255 俄罗斯
73 5.145.192.0 5.145.255.255 俄罗斯
74 5.149.144.0 5.149.151.255 俄罗斯
75 5.149.200.0 5.149.207.255 俄罗斯
76 5.158.96.0 5.158.127.255 俄罗斯
77 5.158.232.0 5.158.239.255 俄罗斯
78 5.159.96.0 5.159.119.255 俄罗斯
79 5.164.0.0 5.167.255.255 俄罗斯
80 5.172.0.0 5.172.31.255 俄罗斯
81 5.175.88.0 5.175.127.255 俄罗斯
82 5.178.24.0 5.178.31.255 俄罗斯
83 5.178.80.0 5.178.87.255 俄罗斯
84 5.187.40.0 5.187.47.255 俄罗斯
85 5.187.64.0 5.187.95.255 俄罗斯
86 5.188.0.0 5.188.60.255 俄罗斯
87 5.188.62.0 5.188.62.255 俄罗斯 圣彼得堡PIN数据中心
88 5.188.63.0 5.188.63.255 俄罗斯 莫斯科PIN数据中心
89 5.188.68.0 5.189.255.255 俄罗斯
90 5.199.184.0 5.199.223.255 俄罗斯
91 5.200.32.0 5.200.63.255 俄罗斯
92 5.206.0.0 5.206.127.255 俄罗斯
93 5.226.152.0 5.226.159.255 俄罗斯
94 5.227.0.0 5.228.255.255 俄罗斯
95 5.249.192.0 5.249.223.255 俄罗斯
96 5.250.168.0 5.250.175.255 俄罗斯
97 5.250.232.0 5.250.239.255 俄罗斯
98 5.254.176.0 5.254.183.255 俄罗斯
99 5.254.224.0 5.254.255.255 俄罗斯
100 5.255.192.0 5.255.255.255 俄罗斯
101 23.34.138.0 23.34.139.255 俄罗斯 Akamai节点
102 23.35.144.0 23.35.145.255 俄罗斯 Akamai节点
103 23.39.32.0 23.39.47.255 俄罗斯 Akamai节点
104 23.46.12.0 23.46.13.255 俄罗斯 Akamai节点
105 23.52.138.0 23.52.139.255 俄罗斯 Akamai节点
106 23.53.7.0 23.53.7.255 俄罗斯 Akamai节点
107 23.56.105.0 23.56.105.255 俄罗斯 Akamai节点
108 23.65.22.0 23.65.22.255 俄罗斯 Akamai节点
109 23.105.224.0 23.105.255.255 俄罗斯 莫斯科
110 23.111.32.0 23.111.63.255 俄罗斯 莫斯科
111 23.111.96.0 23.111.127.255 俄罗斯 莫斯科
112 23.199.88.0 23.199.91.255 俄罗斯 Akamai节点
113 23.204.136.0 23.204.137.255 俄罗斯 Akamai节点
114 23.210.194.0 23.210.195.255 俄罗斯 Akamai节点
115 23.215.97.0 23.215.97.255 俄罗斯 Akamai节点
116 23.217.54.0 23.217.55.255 俄罗斯 Akamai节点
117 23.217.112.0 23.217.127.255 俄罗斯 Akamai节点
118 23.217.130.0 23.217.131.255 俄罗斯 Akamai节点
119 23.217.176.0 23.217.177.255 俄罗斯 Akamai节点
120 23.217.196.0 23.217.199.255 俄罗斯 Akamai节点
121 23.217.203.0 23.217.205.255 俄罗斯 Akamai节点
122 23.217.221.0 23.217.223.255 俄罗斯 Akamai节点
123 23.218.234.0 23.218.239.255 俄罗斯 Akamai节点
124 23.219.40.0 23.219.47.255 俄罗斯 Akamai节点
125 23.219.84.0 23.219.88.255 俄罗斯 Akamai节点
126 23.219.90.0 23.219.91.255 俄罗斯 Akamai节点
127 23.219.128.0 23.219.129.255 俄罗斯 Akamai节点
128 23.219.136.0 23.219.137.255 俄罗斯 Akamai节点
129 23.219.142.0 23.219.147.255 俄罗斯 Akamai节点
130 23.219.152.0 23.219.159.255 俄罗斯 Akamai节点
131 31.3.16.0 31.3.23.255 俄罗斯
132 31.7.224.0 31.7.239.255 俄罗斯
133 31.8.0.0 31.8.255.255 俄罗斯
134 31.10.0.0 31.10.15.255 俄罗斯
135 31.10.64.0 31.10.127.255 俄罗斯
136 31.13.16.0 31.13.23.255 俄罗斯
137 31.13.32.0 31.13.63.255 俄罗斯
138 31.13.128.0 31.13.135.255 俄罗斯
139 31.13.144.0 31.13.151.255 俄罗斯
140 31.13.176.0 31.13.183.255 俄罗斯
141 31.15.16.0 31.15.23.255 俄罗斯
142 31.15.80.0 31.15.95.255 俄罗斯
143 31.22.8.0 31.22.15.255 俄罗斯
144 31.22.32.0 31.22.39.255 俄罗斯
145 31.23.0.0 31.23.255.255 俄罗斯
146 31.24.24.0 31.24.31.255 俄罗斯
147 31.24.88.0 31.24.95.255 白俄罗斯
148 31.25.24.0 31.25.31.255 俄罗斯
149 31.25.200.0 31.25.207.255 俄罗斯
150 31.25.224.0 31.25.231.255 俄罗斯
151 31.25.240.0 31.25.247.255 俄罗斯
152 31.28.0.0 31.28.63.255 俄罗斯
153 31.28.96.0 31.28.127.255 俄罗斯
154 31.28.192.0 31.28.223.255 俄罗斯
155 31.29.128.0 31.29.255.255 俄罗斯
156 31.31.64.0 31.31.71.255 俄罗斯
157 31.31.168.0 31.31.175.255 俄罗斯
158 31.31.192.0 31.31.207.255 俄罗斯
159 31.40.8.0 31.40.15.255 俄罗斯
160 31.40.24.0 31.40.103.255 俄罗斯
161 31.40.112.0 31.40.127.255 俄罗斯
162 31.41.0.0 31.41.7.255 俄罗斯
163 31.41.32.0 31.41.47.255 俄罗斯
164 31.41.56.0 31.41.63.255 俄罗斯
165 31.41.96.0 31.41.103.255 俄罗斯
166 31.41.120.0 31.41.127.255 俄罗斯
167 31.41.160.0 31.41.167.255 俄罗斯
168 31.41.184.0 31.41.199.255 俄罗斯
169 31.41.224.0 31.41.231.255 俄罗斯
170 31.41.240.0 31.41.255.255 俄罗斯
171 31.42.32.0 31.42.47.255 俄罗斯
172 31.42.96.0 31.42.111.255 俄罗斯
173 31.42.192.0 31.42.255.255 俄罗斯
174 31.43.192.0 31.43.223.255 俄罗斯
175 31.44.0.0 31.44.15.255 俄罗斯
176 31.44.48.0 31.44.63.255 俄罗斯
177 31.44.80.0 31.44.95.255 俄罗斯
178 31.44.176.0 31.44.191.255 俄罗斯
179 31.44.240.0 31.44.255.255 俄罗斯
180 31.47.112.0 31.47.191.255 俄罗斯
181 31.128.32.0 31.128.63.255 俄罗斯
182 31.128.128.0 31.128.159.255 俄罗斯
183 31.128.192.0 31.128.223.255 俄罗斯
184 31.129.0.0 31.129.63.255 俄罗斯
185 31.129.128.0 31.129.159.255 俄罗斯
186 31.129.192.0 31.129.223.255 俄罗斯
187 31.130.0.0 31.130.95.255 俄罗斯
188 31.130.112.0 31.130.159.255 俄罗斯
189 31.130.192.0 31.130.199.255 俄罗斯
190 31.130.200.0 31.130.207.255 白俄罗斯
191 31.130.208.0 31.130.215.255 俄罗斯
192 31.130.248.0 31.130.255.255 俄罗斯
193 31.131.80.0 31.131.95.255 俄罗斯
194 31.131.144.0 31.131.159.255 俄罗斯
195 31.131.184.0 31.131.223.255 俄罗斯
196 31.131.248.0 31.131.255.255 俄罗斯
197 31.132.72.0 31.132.79.255 俄罗斯
198 31.132.96.0 31.132.191.255 俄罗斯
199 31.132.208.0 31.132.255.255 俄罗斯
200 31.133.104.0 31.133.111.255 俄罗斯
201 31.133.120.0 31.133.127.255 俄罗斯
202 31.133.200.0 31.133.207.255 俄罗斯
203 31.133.224.0 31.134.47.255 俄罗斯
204 31.134.128.0 31.134.199.255 俄罗斯
205 31.134.224.0 31.134.255.255 俄罗斯
206 31.135.8.0 31.135.15.255 俄罗斯
207 31.135.32.0 31.135.127.255 俄罗斯
208 31.135.184.0 31.135.191.255 俄罗斯
209 31.135.224.0 31.135.239.255 俄罗斯
210 31.162.0.0 31.163.255.255 俄罗斯
211 31.169.120.0 31.169.127.255 俄罗斯
212 31.170.32.0 31.170.39.255 俄罗斯
213 31.170.112.0 31.170.119.255 俄罗斯
214 31.170.168.0 31.170.175.255 俄罗斯
215 31.170.184.0 31.170.191.255 俄罗斯
216 31.171.192.0 31.171.199.255 俄罗斯
217 31.172.128.0 31.172.135.255 俄罗斯
218 31.172.192.0 31.172.223.255 俄罗斯
219 31.177.0.0 31.177.7.255 俄罗斯
220 31.177.64.0 31.177.95.255 俄罗斯
221 31.177.104.0 31.177.111.255 俄罗斯
222 31.180.0.0 31.181.255.255 俄罗斯
223 31.184.192.0 31.185.15.255 俄罗斯
224 31.186.56.0 31.186.79.255 俄罗斯
225 31.186.96.0 31.186.103.255 俄罗斯
226 31.186.128.0 31.186.159.255 俄罗斯
227 31.187.96.0 31.187.103.255 俄罗斯
228 31.192.104.0 31.192.111.255 俄罗斯
229 31.192.128.0 31.192.191.255 俄罗斯
230 31.192.232.0 31.192.239.255 俄罗斯
231 31.193.120.0 31.193.127.255 俄罗斯
232 31.200.192.0 31.200.207.255 俄罗斯
233 31.200.216.0 31.200.239.255 俄罗斯
234 31.200.248.0 31.200.255.255 俄罗斯
235 31.204.0.0 31.204.63.255 俄罗斯
236 31.204.96.0 31.204.111.255 俄罗斯
237 31.204.160.0 31.204.191.255 俄罗斯
238 31.207.128.0 31.207.255.255 俄罗斯
239 31.210.136.0 31.210.143.255 俄罗斯
240 31.210.168.0 31.210.175.255 俄罗斯
241 31.210.192.0 31.210.223.255 俄罗斯
242 31.211.0.0 31.211.127.255 俄罗斯
243 31.216.160.0 31.216.183.255 俄罗斯
244 31.220.152.0 31.220.191.255 俄罗斯
245 31.222.32.0 31.222.39.255 俄罗斯
246 37.0.120.0 37.0.127.255 俄罗斯
247 37.1.0.0 37.1.87.255 俄罗斯
248 37.1.128.0 37.1.143.255 俄罗斯
249 37.8.144.0 37.8.159.255 俄罗斯 符拉迪沃斯托克市VladLink LTD AS
250 37.9.0.0 37.9.55.255 俄罗斯
251 37.9.64.0 37.9.135.255 俄罗斯
252 37.9.144.0 37.9.159.255 俄罗斯
253 37.9.240.0 37.9.247.255 俄罗斯
254 37.16.80.0 37.16.87.255 俄罗斯
255 37.17.0.0 37.17.127.255 白俄罗斯
256 37.18.0.0 37.18.35.255 俄罗斯
257 37.18.37.0 37.18.127.255 俄罗斯
258 37.18.152.0 37.18.159.255 俄罗斯
259 37.18.248.0 37.19.7.255 俄罗斯
260 37.19.32.0 37.19.63.255 俄罗斯
261 37.19.72.0 37.19.79.255 俄罗斯
262 37.20.0.0 37.23.255.255 俄罗斯
263 37.26.232.0 37.26.239.255 俄罗斯
264 37.28.160.0 37.28.191.255 俄罗斯
265 37.29.0.0 37.29.127.255 俄罗斯
266 37.44.40.0 37.44.47.255 俄罗斯
267 37.44.64.0 37.44.127.255 白俄罗斯
268 37.44.192.0 37.44.255.255 俄罗斯
269 37.45.0.0 37.45.255.255 白俄罗斯
270 37.46.48.0 37.46.63.255 俄罗斯
271 37.46.128.0 37.46.135.255 俄罗斯
272 37.46.144.0 37.46.151.255 俄罗斯
273 37.48.248.0 37.48.255.255 俄罗斯
274 37.49.160.0 37.49.223.255 俄罗斯
275 37.58.32.0 37.58.39.255 俄罗斯
276 37.60.16.0 37.60.23.255 俄罗斯
277 37.60.176.0 37.60.183.255 俄罗斯
278 37.60.208.0 37.60.223.255 俄罗斯
279 37.61.176.0 37.61.183.255 俄罗斯
280 37.72.64.0 37.72.95.255 俄罗斯
281 37.72.176.0 37.72.183.255 俄罗斯
282 37.75.0.0 37.75.7.255 俄罗斯
283 37.75.192.0 37.75.207.255 俄罗斯
284 37.75.248.0 37.75.255.255 俄罗斯
285 37.76.128.0 37.76.191.255 俄罗斯
286 37.77.104.0 37.77.111.255 俄罗斯
287 37.77.128.0 37.77.135.255 俄罗斯
288 37.78.0.0 37.79.255.255 俄罗斯
289 37.98.160.0 37.98.191.255 俄罗斯
290 37.98.240.0 37.98.255.255 俄罗斯
291 37.99.216.0 37.99.223.255 俄罗斯
292 37.110.0.0 37.110.159.255 俄罗斯
293 37.110.224.0 37.110.247.255 俄罗斯
294 37.112.0.0 37.114.7.255 俄罗斯
295 37.114.16.0 37.114.31.255 俄罗斯
296 37.122.0.0 37.122.127.255 俄罗斯
297 37.123.216.0 37.123.223.255 俄罗斯
298 37.130.192.0 37.130.199.255 俄罗斯
299 37.131.192.0 37.131.223.255 俄罗斯
300 37.139.32.0 37.139.63.255 俄罗斯
301 37.139.80.0 37.139.87.255 俄罗斯
302 37.139.192.0 37.140.199.255 俄罗斯
303 37.143.8.0 37.143.31.255 俄罗斯
304 37.143.96.0 37.143.111.255 俄罗斯
305 37.144.0.0 37.147.255.255 俄罗斯
306 37.153.0.0 37.153.71.255 俄罗斯
307 37.157.16.0 37.157.31.255 俄罗斯
308 37.157.232.0 37.157.239.255 俄罗斯
309 37.188.0.0 37.188.63.255 俄罗斯
310 37.190.0.0 37.190.127.255 俄罗斯
311 37.192.0.0 37.195.255.255 俄罗斯
312 37.200.64.0 37.200.79.255 俄罗斯
313 37.200.88.0 37.200.95.255 俄罗斯
314 37.200.120.0 37.200.127.255 俄罗斯
315 37.202.8.0 37.202.15.255 俄罗斯
316 37.203.200.0 37.203.207.255 俄罗斯
317 37.203.240.0 37.203.247.255 俄罗斯
318 37.204.0.0 37.204.255.255 俄罗斯
319 37.205.16.0 37.205.23.255 俄罗斯
320 37.205.48.0 37.205.55.255 俄罗斯
321 37.205.64.0 37.205.95.255 俄罗斯
322 37.208.64.0 37.208.79.255 俄罗斯
323 37.208.96.0 37.208.103.255 俄罗斯
324 37.208.120.0 37.208.127.255 俄罗斯
325 37.209.224.0 37.209.247.255 俄罗斯
326 37.212.0.0 37.215.255.255 白俄罗斯
327 37.220.80.0 37.220.87.255 俄罗斯
328 37.220.152.0 37.220.167.255 俄罗斯
329 37.220.176.0 37.220.191.255 俄罗斯
330 37.221.184.0 37.221.191.255 俄罗斯
331 37.221.200.0 37.221.207.255 俄罗斯
332 37.228.80.0 37.228.95.255 俄罗斯
333 37.228.112.0 37.228.119.255 俄罗斯
334 37.230.128.0 37.230.203.255 俄罗斯
335 37.230.205.0 37.230.255.255 俄罗斯
336 37.232.128.0 37.232.255.255 俄罗斯
337 37.233.80.0 37.233.87.255 俄罗斯
338 37.233.112.0 37.233.119.255 俄罗斯
339 37.235.64.0 37.235.71.255 俄罗斯
340 37.235.128.0 37.235.255.255 俄罗斯
341 37.252.16.0 37.252.23.255 俄罗斯
342 45.74.9.0 45.74.10.255 俄罗斯 Gaditek数据中心
343 45.74.14.0 45.74.16.255 俄罗斯 Gaditek数据中心
344 45.74.27.0 45.74.27.255 俄罗斯 Gaditek数据中心
345 45.74.29.0 45.74.29.255 俄罗斯 Gaditek数据中心
346 45.74.31.0 45.74.34.255 俄罗斯Gaditek数据中心
347 45.74.38.0 45.74.38.255 俄罗斯 Gaditek数据中心
348 45.74.45.0 45.74.45.255 俄罗斯 Gaditek数据中心
349 45.74.50.0 45.74.50.255 俄罗斯 Gaditek数据中心
350 45.74.56.0 45.74.56.255 俄罗斯 Gaditek数据中心
351 45.124.255.0 45.124.255.255 俄罗斯
352 46.0.0.0 46.0.255.255 俄罗斯
353 46.3.0.0 46.3.255.255 俄罗斯
354 46.8.0.0 46.8.26.255 俄罗斯
355 46.8.28.0 46.8.255.255 俄罗斯
356 46.16.8.0 46.16.15.255 俄罗斯
357 46.16.24.0 46.16.31.255 俄罗斯
358 46.16.64.0 46.16.71.255 俄罗斯
359 46.16.96.0 46.16.103.255 俄罗斯
360 46.16.128.0 46.16.135.255 俄罗斯
361 46.16.176.0 46.16.183.255 俄罗斯
362 46.16.224.0 46.16.231.255 俄罗斯
363 46.17.40.0 46.17.55.255 俄罗斯
364 46.17.96.0 46.17.103.255 俄罗斯
365 46.17.200.0 46.17.207.255 俄罗斯
366 46.17.248.0 46.17.255.255 俄罗斯
367 46.18.200.0 46.18.207.255 俄罗斯
368 46.19.64.0 46.19.71.255 俄罗斯
369 46.19.112.0 46.19.119.255 俄罗斯
370 46.19.184.0 46.19.191.255 俄罗斯
371 46.20.64.0 46.20.79.255 俄罗斯
372 46.20.176.0 46.20.191.255 俄罗斯
373 46.21.64.0 46.21.79.255 俄罗斯
374 46.21.240.0 46.22.15.255 俄罗斯
375 46.22.48.0 46.22.63.255 俄罗斯
376 46.22.240.0 46.22.255.255 俄罗斯
377 46.23.144.0 46.23.159.255 俄罗斯
378 46.23.176.0 46.23.191.255 俄罗斯
379 46.28.16.0 46.28.23.255 俄罗斯
380 46.28.88.0 46.28.95.255 俄罗斯
381 46.28.96.0 46.28.103.255 白俄罗斯
382 46.28.128.0 46.28.135.255 俄罗斯
383 46.28.224.0 46.28.231.255 俄罗斯
384 46.29.8.0 46.29.15.255 俄罗斯
385 46.29.72.0 46.29.79.255 俄罗斯
386 46.29.112.0 46.29.119.255 俄罗斯
387 46.29.152.0 46.29.162.255 俄罗斯
388 46.29.163.0 46.29.163.255 俄罗斯 莫斯科
389 46.29.164.0 46.29.167.255 俄罗斯
390 46.29.192.0 46.29.199.255 俄罗斯
391 46.29.208.0 46.29.215.255 俄罗斯
392 46.29.232.0 46.29.239.255 俄罗斯
393 46.30.32.0 46.30.47.255 俄罗斯
394 46.30.152.0 46.30.159.255 俄罗斯
395 46.31.0.0 46.31.7.255 俄罗斯
396 46.31.24.0 46.31.31.255 俄罗斯
397 46.31.152.0 46.31.159.255 俄罗斯
398 46.32.64.0 46.32.95.255 俄罗斯
399 46.34.128.0 46.34.159.255 俄罗斯
400 46.36.0.0 46.36.31.255 俄罗斯
401 46.37.128.0 46.37.159.255 俄罗斯 符拉迪沃斯托克市VladLink LTD AS
402 46.38.0.0 46.38.63.255 俄罗斯
403 46.38.96.0 46.38.127.255 俄罗斯
404 46.39.0.0 46.39.63.255 俄罗斯
405 46.39.224.0 46.39.255.255 俄罗斯
406 46.41.64.0 46.41.127.255 俄罗斯
407 46.42.0.0 46.42.63.255 俄罗斯
408 46.42.128.0 46.42.191.255 俄罗斯
409 46.43.192.0 46.44.63.255 俄罗斯
410 46.45.0.0 46.45.63.255 俄罗斯
411 46.45.192.0 46.46.63.255 俄罗斯
412 46.46.128.0 46.46.191.255 俄罗斯
413 46.47.0.0 46.47.63.255 俄罗斯
414 46.47.192.0 46.48.255.255 俄罗斯
415 46.50.128.0 46.50.255.255 俄罗斯
416 46.52.128.0 46.52.255.255 俄罗斯
417 46.53.128.0 46.53.255.255 白俄罗斯
418 46.56.0.0 46.56.255.255 白俄罗斯
419 46.61.0.0 46.62.127.255 俄罗斯
420 46.63.128.0 46.63.255.255 俄罗斯
421 46.72.0.0 46.73.255.255 俄罗斯
422 46.111.0.0 46.111.255.255 俄罗斯
423 46.138.0.0 46.138.255.255 俄罗斯
424 46.146.0.0 46.147.255.255 俄罗斯
425 46.148.48.0 46.148.63.255 俄罗斯
426 46.148.96.0 46.148.111.255 俄罗斯
427 46.148.128.0 46.148.143.255 俄罗斯
428 46.148.176.0 46.148.255.255 俄罗斯
429 46.149.32.0 46.149.47.255 俄罗斯
430 46.149.64.0 46.149.79.255 俄罗斯
431 46.149.128.0 46.149.143.255 俄罗斯
432 46.149.224.0 46.149.239.255 俄罗斯
433 46.150.128.0 46.150.191.255 俄罗斯
434 46.150.224.0 46.151.15.255 俄罗斯
435 46.151.24.0 46.151.31.255 俄罗斯
436 46.151.88.0 46.151.95.255 俄罗斯
437 46.151.104.0 46.151.111.255 俄罗斯
438 46.151.152.0 46.151.159.255 俄罗斯
439 46.151.168.0 46.151.175.255 俄罗斯
440 46.151.240.0 46.151.247.255 俄罗斯
441 46.158.0.0 46.160.63.255 俄罗斯
442 46.160.128.0 46.161.63.255 俄罗斯
443 46.161.128.0 46.161.191.255 俄罗斯
444 46.163.128.0 46.163.191.255 俄罗斯
445 46.164.192.0 46.165.63.255 俄罗斯
446 46.166.64.0 46.166.127.255 俄罗斯
447 46.166.192.0 46.166.255.255 俄罗斯
448 46.167.64.0 46.167.127.255 俄罗斯
449 46.172.0.0 46.172.63.255 俄罗斯 COMTEL TV
450 46.172.96.0 46.172.127.255 俄罗斯
451 46.172.160.0 46.172.191.255 俄罗斯
452 46.173.0.0 46.173.63.255 俄罗斯
453 46.173.176.0 46.173.191.255 俄罗斯
454 46.173.208.0 46.173.223.255 俄罗斯
455 46.174.8.0 46.174.15.255 俄罗斯
456 46.174.48.0 46.174.55.255 俄罗斯
457 46.174.80.0 46.174.95.255 俄罗斯
458 46.174.104.0 46.174.119.255 俄罗斯
459 46.174.192.0 46.174.199.255 俄罗斯
460 46.174.248.0 46.174.255.255 俄罗斯
461 46.175.12.0 46.175.12.255 俄罗斯
462 46.175.24.0 46.175.39.255 俄罗斯
463 46.175.96.0 46.175.103.255 俄罗斯
464 46.175.120.0 46.175.135.255 俄罗斯
465 46.175.152.0 46.175.159.255 俄罗斯
466 46.175.168.0 46.175.175.255 白俄罗斯
467 46.175.192.0 46.175.223.255 俄罗斯
468 46.180.0.0 46.181.255.255 俄罗斯
469 46.182.24.0 46.182.31.255 俄罗斯
470 46.182.48.0 46.182.55.255 白俄罗斯
471 46.182.128.0 46.182.135.255 俄罗斯
472 46.183.0.0 46.183.7.255 俄罗斯
473 46.183.80.0 46.183.87.255 俄罗斯
474 46.183.128.0 46.183.135.255 俄罗斯
475 46.183.160.0 46.183.167.255 俄罗斯
476 46.183.176.0 46.183.183.255 俄罗斯
477 46.187.0.0 46.187.127.255 俄罗斯
478 46.188.0.0 46.188.127.255 俄罗斯
479 46.191.0.0 46.191.127.255 白俄罗斯
480 46.191.128.0 46.191.255.255 俄罗斯
481 46.216.0.0 46.216.255.255 白俄罗斯
482 46.226.64.0 46.226.71.255 俄罗斯
483 46.226.96.0 46.226.103.255 俄罗斯
484 46.226.160.0 46.226.167.255 俄罗斯
485 46.226.224.0 46.226.231.255 俄罗斯
486 46.226.240.0 46.226.247.255 俄罗斯
487 46.227.24.0 46.227.31.255 俄罗斯
488 46.227.160.0 46.227.167.255 俄罗斯
489 46.227.208.0 46.227.215.255 俄罗斯
490 46.228.0.0 46.228.15.255 俄罗斯
491 46.228.64.0 46.228.79.255 俄罗斯
492 46.228.96.0 46.228.127.255 俄罗斯
493 46.229.64.0 46.229.79.255 俄罗斯
494 46.229.96.0 46.229.111.255 俄罗斯
495 46.229.128.0 46.229.143.255 俄罗斯
496 46.229.176.0 46.229.191.255 俄罗斯
497 46.229.208.0 46.229.223.255 俄罗斯
498 46.231.168.0 46.231.175.255 俄罗斯
499 46.231.208.0 46.231.215.255 俄罗斯
500 46.232.0.0 46.232.127.255 俄罗斯
501 46.232.160.0 46.232.167.255 俄罗斯
502 46.232.200.0 46.232.207.255 俄罗斯
503 46.232.216.0 46.232.223.255 俄罗斯
504 46.232.240.0 46.232.247.255 俄罗斯
505 46.233.192.0 46.233.255.255 俄罗斯
506 46.235.48.0 46.235.55.255 俄罗斯
507 46.235.64.0 46.235.71.255 俄罗斯
508 46.235.160.0 46.235.167.255 俄罗斯
509 46.235.184.0 46.235.191.255 俄罗斯
510 46.235.216.0 46.235.223.255 俄罗斯
511 46.235.248.0 46.235.255.255 俄罗斯
512 46.236.128.0 46.236.191.255 俄罗斯
513 46.237.0.0 46.237.63.255 俄罗斯
514 46.241.0.0 46.241.127.255 俄罗斯
515 46.242.0.0 46.242.127.255 俄罗斯
516 46.243.8.0 46.243.15.255 俄罗斯
517 46.243.72.0 46.243.79.255 俄罗斯
518 46.243.128.0 46.243.150.255 俄罗斯
519 46.243.152.0 46.243.255.255 俄罗斯
520 46.245.128.0 46.245.135.255 俄罗斯
521 46.245.168.0 46.245.175.255 俄罗斯
522 46.249.0.0 46.249.31.255 俄罗斯
523 46.250.32.0 46.250.95.255 俄罗斯
524 46.250.128.0 46.250.159.255 俄罗斯
525 46.251.64.0 46.251.95.255 俄罗斯
526 46.252.112.0 46.252.127.255 俄罗斯
527 46.252.160.0 46.252.175.255 俄罗斯
528 46.252.240.0 46.252.255.255 俄罗斯
529 46.254.16.0 46.254.31.255 俄罗斯
530 46.254.80.0 46.254.95.255 俄罗斯
531 46.254.160.0 46.254.167.255 俄罗斯
532 46.254.216.0 46.254.223.255 俄罗斯
533 46.254.240.0 46.254.247.255 俄罗斯
534 46.255.96.0 46.255.103.255 俄罗斯
535 46.255.136.0 46.255.143.255 俄罗斯
536 47.89.70.0 47.89.70.255 俄罗斯 圣彼得堡阿里云
537 47.246.2.0 47.246.2.255 俄罗斯 莫斯科阿里云
538 57.84.0.0 57.84.15.255 俄罗斯 国际航空电讯集团公司(SITA)
539 57.87.0.0 57.87.127.255 俄罗斯 国际航空电讯集团公司(SITA)
540 57.87.208.0 57.87.223.255 白俄罗斯 国际航空电讯集团公司(SITA)
541 62.5.128.0 62.5.209.255 俄罗斯
542 62.5.210.0 62.5.210.255 俄罗斯 莫斯科
543 62.5.211.0 62.5.255.255 俄罗斯
544 62.16.32.0 62.16.63.255 俄罗斯
545 62.16.80.0 62.16.127.255 俄罗斯
546 62.32.64.0 62.32.95.255 俄罗斯
547 62.33.0.0 62.33.220.255 俄罗斯
548 62.33.221.0 62.33.221.255 俄罗斯 Penza
549 62.33.222.0 62.33.255.255 俄罗斯
550 62.61.0.0 62.61.31.255 俄罗斯
551 62.63.64.0 62.63.127.255 俄罗斯
552 62.64.0.0 62.64.31.255 俄罗斯
553 62.68.128.0 62.68.159.255 俄罗斯
554 62.69.0.0 62.69.31.255 俄罗斯
555 62.76.0.0 62.76.1.255 俄罗斯 Kemerovo State University
556 62.76.2.0 62.76.3.255 俄罗斯
557 62.76.4.0 62.76.5.255 俄罗斯 Mordovian State University after Ogarev
558 62.76.6.0 62.76.7.255 俄罗斯 Irkutsk State University.
559 62.76.8.0 62.76.8.255 俄罗斯 Bashkir State University
560 62.76.9.0 62.76.9.255 俄罗斯 Ufa State Aviation Technical University
561 62.76.10.0 62.76.11.255 俄罗斯
562 62.76.12.0 62.76.12.255 俄罗斯 Novokuznetsk branch of Kemerovo State University
563 62.76.13.0 62.76.13.255 俄罗斯 Angero-Sudgensk branch of Kemerovo State University
564 62.76.14.0 62.76.14.255 俄罗斯 Belovo branch of Kemerovo State University
565 62.76.15.0 62.76.15.255 俄罗斯 Centre of qualification level raising of Kemerovo State University
566 62.76.16.0 62.76.18.255 俄罗斯
567 62.76.19.0 62.76.19.255 俄罗斯 Irkutsk State Technical University
568 62.76.20.0 62.76.31.255 俄罗斯
569 62.76.32.0 62.76.35.255 俄罗斯 University Education Volga Network;Ulyanovsk State University
570 62.76.36.0 62.76.39.255 俄罗斯
571 62.76.40.0 62.76.47.255 俄罗斯 圣彼得堡市IT House有限公司
572 62.76.48.0 62.76.63.255 俄罗斯 Tula State University
573 62.76.64.0 62.76.79.255 俄罗斯
574 62.76.80.0 62.76.83.255 俄罗斯 Tver State University
575 62.76.84.0 62.76.91.255 俄罗斯
576 62.76.92.0 62.76.92.255 俄罗斯 别尔格罗德国立大学
577 62.76.93.0 62.76.98.255 俄罗斯
578 62.76.99.0 62.76.99.255 俄罗斯 Novosibirsk State Pedagogical University
579 62.76.100.0 62.76.103.255 俄罗斯
580 62.76.104.0 62.76.105.255 俄罗斯 Novosibirsk Architecture University
581 62.76.106.0 62.76.109.255 俄罗斯 Novosibirsk State Agriculture University
582 62.76.110.0 62.76.111.255 俄罗斯
583 62.76.112.0 62.76.113.255 俄罗斯 Chuvash State University.
584 62.76.114.0 62.76.115.255 俄罗斯 Nizhny Novgorod State University.
585 62.76.116.0 62.76.117.255 俄罗斯 Krasnoyarsk State University
586 62.76.118.0 62.76.119.255 俄罗斯
587 62.76.120.0 62.76.122.255 俄罗斯 Internet Center of Krasnoyarsk State University
588 62.76.123.0 62.76.123.255 俄罗斯 Vladimir State University
589 62.76.124.0 62.76.125.255 俄罗斯 Amur State University
590 62.76.126.0 62.76.127.255 俄罗斯 Yakutsk state university
591 62.76.128.0 62.76.130.255 俄罗斯
592 62.76.131.0 62.76.131.63 俄罗斯 College of Finance and Economics
593 62.76.131.64 62.76.131.255 俄罗斯
594 62.76.132.0 62.76.132.255 俄罗斯 Omsk State Technical University
595 62.76.133.0 62.76.139.255 俄罗斯
596 62.76.140.0 62.76.140.255 俄罗斯 Novgorod State University
597 62.76.141.0 62.76.145.255 俄罗斯
598 62.76.146.0 62.76.147.255 俄罗斯 Mari state Technical University
599 62.76.148.0 62.76.150.255 俄罗斯 Mari El State University
600 62.76.151.0 62.76.151.255 俄罗斯
601 62.76.152.0 62.76.152.255 俄罗斯 Tyumen State Oil and Gas University
602 62.76.153.0 62.76.153.255 俄罗斯
603 62.76.154.0 62.76.155.255 俄罗斯 Samara State Economic Academy;Moscow International University of Business and Informational Technologies (Samara Department)
604 62.76.156.0 62.76.159.255 俄罗斯 Kaliningrad State University
605 62.76.160.0 62.76.163.255 俄罗斯 Voronezh State Agricultural University
606 62.76.164.0 62.76.164.255 俄罗斯 Voronezh State Pedagogical University
607 62.76.165.0 62.76.166.255 俄罗斯
608 62.76.168.0 62.76.175.255 俄罗斯 Voronezh State University
609 62.76.176.0 62.76.181.255 俄罗斯 Tambov State Technical University
610 62.76.182.0 62.76.193.255 俄罗斯
611 62.76.194.0 62.76.195.255 俄罗斯 Irkutsk State University
612 62.76.196.0 62.76.199.255 俄罗斯
613 62.76.200.0 62.76.201.255 俄罗斯 Adygheya State University
614 62.76.202.0 62.76.255.255 俄罗斯
615 62.78.32.0 62.78.63.255 俄罗斯
616 62.78.80.0 62.78.95.255 俄罗斯
617 62.84.96.0 62.84.127.255 俄罗斯
618 62.89.192.0 62.89.255.255 俄罗斯
619 62.105.0.0 62.105.63.255 俄罗斯
620 62.105.128.0 62.105.159.255 俄罗斯
621 62.106.96.0 62.106.127.255 俄罗斯
622 62.109.0.0 62.109.31.255 俄罗斯
623 62.109.160.0 62.109.191.255 俄罗斯
624 62.112.96.0 62.112.127.255 俄罗斯
625 62.113.32.0 62.113.127.255 俄罗斯
626 62.117.64.0 62.117.127.255 俄罗斯
627 62.118.0.0 62.118.255.255 俄罗斯
628 62.122.48.0 62.122.55.255 俄罗斯
629 62.122.88.0 62.122.103.255 俄罗斯
630 62.122.128.0 62.122.151.255 俄罗斯
631 62.122.176.0 62.122.199.255 俄罗斯
632 62.122.208.0 62.122.223.255 俄罗斯
633 62.122.240.0 62.122.247.255 俄罗斯
634 62.133.160.0 62.133.191.255 俄罗斯
635 62.140.224.0 62.140.255.255 俄罗斯
636 62.141.64.0 62.141.127.255 俄罗斯
637 62.148.0.0 62.148.31.255 俄罗斯
638 62.148.128.0 62.148.157.255 俄罗斯
639 62.148.158.0 62.148.158.255 俄罗斯 kaliningrad state technical university
640 62.148.159.0 62.148.159.255 俄罗斯
641 62.148.224.0 62.148.255.255 俄罗斯
642 62.152.32.0 62.152.95.255 俄罗斯
643 62.152.192.0 62.152.223.255 俄罗斯
644 62.165.0.0 62.165.63.255 俄罗斯
645 62.168.224.0 62.168.255.255 俄罗斯
646 62.173.128.0 62.173.159.255 俄罗斯
647 62.176.0.0 62.176.31.255 俄罗斯
648 62.177.32.0 62.177.35.255 俄罗斯
649 62.177.36.0 62.177.36.255 俄罗斯 克叶卡捷琳堡市
650 62.177.37.0 62.177.63.255 俄罗斯
651 62.181.32.0 62.181.63.255 俄罗斯
652 62.182.8.0 62.182.15.255 俄罗斯
653 62.182.24.0 62.182.55.255 俄罗斯
654 62.182.72.0 62.182.79.255 俄罗斯
655 62.182.88.0 62.182.95.255 俄罗斯
656 62.182.128.0 62.182.143.255 俄罗斯
657 62.182.192.0 62.182.207.255 俄罗斯
658 62.183.0.0 62.183.127.255 俄罗斯
659 62.192.32.0 62.192.63.255 俄罗斯
660 62.192.160.0 62.192.191.255 俄罗斯
661 62.192.224.0 62.192.255.255 俄罗斯
662 62.205.160.0 62.205.162.255 俄罗斯
663 62.205.163.0 62.205.163.255 俄罗斯 莫斯科
664 62.205.164.0 62.205.191.255 俄罗斯
665 62.213.0.0 62.213.127.255 俄罗斯
666 62.217.160.0 62.217.191.255 俄罗斯
667 62.220.32.0 62.220.63.255 俄罗斯
668 62.231.0.0 62.231.31.255 俄罗斯
669 62.231.160.0 62.231.191.255 俄罗斯
670 62.245.32.0 62.245.63.255 俄罗斯
671 62.249.128.0 62.249.159.255 俄罗斯
672 70.38.55.120 70.38.55.127 俄罗斯
673 77.34.0.0 77.35.255.255 俄罗斯
674 77.37.128.0 77.37.255.255 俄罗斯
675 77.39.0.0 77.39.127.255 俄罗斯
676 77.40.0.0 77.40.127.255 俄罗斯
677 77.41.0.0 77.41.255.255 俄罗斯
678 77.43.128.0 77.43.255.255 俄罗斯
679 77.45.128.0 77.45.255.255 俄罗斯
680 77.50.0.0 77.51.255.255 俄罗斯
681 77.66.128.0 77.66.255.255 俄罗斯
682 77.67.128.0 77.67.255.255 白俄罗斯
683 77.72.16.0 77.72.23.255 俄罗斯
684 77.72.80.0 77.72.87.255 俄罗斯
685 77.72.120.0 77.72.127.255 俄罗斯
686 77.72.136.0 77.72.143.255 俄罗斯
687 77.72.240.0 77.72.255.255 俄罗斯
688 77.73.24.0 77.73.31.255 俄罗斯
689 77.73.48.0 77.73.55.255 俄罗斯
690 77.73.64.0 77.73.71.255 俄罗斯
691 77.73.88.0 77.73.95.255 俄罗斯
692 77.73.104.0 77.73.111.255 俄罗斯
693 77.73.136.0 77.73.143.255 俄罗斯
694 77.73.232.0 77.73.239.255 俄罗斯
695 77.74.8.0 77.74.15.255 俄罗斯
696 77.74.24.0 77.74.31.255 俄罗斯
697 77.74.32.0 77.74.39.255 白俄罗斯
698 77.74.72.0 77.74.79.255 俄罗斯
699 77.74.176.0 77.74.183.255 俄罗斯 莫斯科市卡巴斯基实验室
700 77.74.184.0 77.74.191.255 俄罗斯
701 77.75.0.0 77.75.15.255 俄罗斯
702 77.75.128.0 77.75.135.255 俄罗斯
703 77.75.152.0 77.75.159.255 俄罗斯
704 77.75.168.0 77.75.175.255 俄罗斯
705 77.79.128.0 77.79.191.255 俄罗斯
706 77.82.0.0 77.82.255.255 俄罗斯
707 77.87.64.0 77.87.71.255 俄罗斯
708 77.87.80.0 77.87.87.255 俄罗斯
709 77.87.96.0 77.87.103.255 俄罗斯
710 77.87.112.0 77.87.119.255 俄罗斯
711 77.87.168.0 77.87.175.255 俄罗斯
712 77.87.200.0 77.87.215.255 俄罗斯
713 77.88.0.0 77.88.63.255 俄罗斯
714 77.91.64.0 77.91.127.255 俄罗斯
715 77.91.192.0 77.91.199.255 俄罗斯
716 77.91.224.0 77.91.231.255 俄罗斯
717 77.93.96.0 77.93.127.255 俄罗斯
718 77.94.0.0 77.94.47.255 俄罗斯
719 77.94.49.0 77.94.63.255 俄罗斯
720 77.94.96.0 77.94.127.255 俄罗斯
721 77.94.160.0 77.94.223.255 俄罗斯
722 77.95.8.0 77.95.15.255 俄罗斯
723 77.95.88.0 77.95.95.255 俄罗斯
724 77.95.128.0 77.95.135.255 俄罗斯
725 77.95.200.0 77.95.207.255 俄罗斯
726 77.105.128.0 77.105.191.255 俄罗斯
727 77.106.0.0 77.106.127.255 俄罗斯
728 77.106.192.0 77.106.255.255 俄罗斯
729 77.108.64.0 77.108.127.255 俄罗斯
730 77.108.192.0 77.108.255.255 俄罗斯
731 77.220.32.0 77.220.63.255 俄罗斯
732 77.220.128.0 77.220.191.255 俄罗斯
733 77.221.128.0 77.221.159.255 俄罗斯
734 77.221.192.0 77.221.223.255 俄罗斯
735 77.222.32.0 77.222.63.255 俄罗斯
736 77.222.96.0 77.222.127.255 俄罗斯
737 77.223.64.0 77.223.127.255 俄罗斯
738 77.232.0.0 77.232.63.255 俄罗斯
739 77.232.128.0 77.232.167.255 俄罗斯
740 77.232.184.0 77.232.191.255 俄罗斯
741 77.233.0.0 77.233.31.255 俄罗斯
742 77.233.160.0 77.233.223.255 俄罗斯
743 77.234.0.0 77.234.31.255 俄罗斯
744 77.234.192.0 77.234.223.255 俄罗斯
745 77.235.192.0 77.235.223.255 俄罗斯
746 77.236.32.0 77.236.95.255 俄罗斯
747 77.236.128.0 77.236.159.255 俄罗斯
748 77.236.224.0 77.236.255.255 俄罗斯
749 77.238.96.0 77.238.159.255 俄罗斯
750 77.238.224.0 77.238.255.255 俄罗斯
751 77.239.192.0 77.239.255.255 俄罗斯
752 77.240.144.0 77.240.175.255 俄罗斯
753 77.241.16.0 77.241.47.255 俄罗斯
754 77.241.144.0 77.241.159.255 俄罗斯
755 77.241.240.0 77.242.15.255 俄罗斯
756 77.242.96.0 77.242.111.255 俄罗斯
757 77.243.0.0 77.243.15.255 俄罗斯
758 77.243.96.0 77.243.127.255 俄罗斯
759 77.243.240.0 77.243.255.255 俄罗斯
760 77.244.16.0 77.244.31.255 俄罗斯
761 77.244.64.0 77.244.79.255 俄罗斯
762 77.244.160.0 77.244.175.255 俄罗斯
763 77.244.208.0 77.244.223.255 俄罗斯
764 77.245.112.0 77.245.127.255 俄罗斯
765 77.245.160.0 77.245.175.255 俄罗斯
766 77.245.192.0 77.245.223.255 俄罗斯
767 77.246.96.0 77.246.111.255 俄罗斯
768 77.246.144.0 77.246.159.255 俄罗斯
769 77.246.224.0 77.246.255.255 俄罗斯
770 77.247.32.0 77.247.63.255 俄罗斯
771 77.247.112.0 77.247.143.255 俄罗斯
772 77.247.160.0 77.247.175.255 俄罗斯
773 77.247.184.0 77.247.191.255 俄罗斯
774 77.247.208.0 77.247.215.255 俄罗斯
775 77.247.232.0 77.247.247.255 俄罗斯
776 78.24.0.0 78.24.7.255 俄罗斯
777 78.24.24.0 78.24.31.255 俄罗斯
778 78.24.40.0 78.24.47.255 俄罗斯
779 78.24.56.0 78.24.63.255 俄罗斯
780 78.24.152.0 78.24.159.255 俄罗斯
781 78.24.176.0 78.24.183.255 俄罗斯
782 78.24.216.0 78.24.231.255 俄罗斯
783 78.25.64.0 78.25.191.255 俄罗斯
784 78.29.0.0 78.29.127.255 俄罗斯
785 78.30.0.0 78.30.63.255 俄罗斯
786 78.31.0.0 78.31.7.255 俄罗斯
787 78.31.16.0 78.31.23.255 俄罗斯
788 78.31.72.0 78.31.79.255 俄罗斯
789 78.31.96.0 78.31.103.255 俄罗斯
790 78.31.160.0 78.31.161.255 俄罗斯
791 78.31.200.0 78.31.207.255 俄罗斯
792 78.31.210.0 78.31.210.255 俄罗斯
793 78.31.216.0 78.31.223.255 俄罗斯
794 78.31.240.0 78.31.247.255 俄罗斯
795 78.36.0.0 78.37.255.255 俄罗斯
796 78.40.24.0 78.40.31.255 俄罗斯
797 78.40.80.0 78.40.87.255 俄罗斯
798 78.40.104.0 78.40.111.255 俄罗斯
799 78.40.184.0 78.40.191.255 俄罗斯
800 78.40.216.0 78.40.223.255 俄罗斯
801 78.41.32.0 78.41.39.255 俄罗斯
802 78.41.88.0 78.41.111.255 俄罗斯
803 78.41.176.0 78.41.183.255 俄罗斯
804 78.41.192.0 78.41.199.255 俄罗斯
805 78.81.0.0 78.81.255.255 俄罗斯
806 78.85.0.0 78.85.255.255 俄罗斯
807 78.106.0.0 78.107.255.255 俄罗斯
808 78.108.64.0 78.108.95.255 俄罗斯
809 78.108.192.0 78.108.207.255 俄罗斯
810 78.109.32.0 78.109.47.255 俄罗斯
811 78.109.112.0 78.109.143.255 俄罗斯
812 78.109.240.0 78.109.255.255 俄罗斯
813 78.110.48.0 78.110.63.255 俄罗斯
814 78.110.144.0 78.110.159.255 俄罗斯
815 78.110.240.0 78.110.255.255 俄罗斯
816 78.111.80.0 78.111.95.255 俄罗斯
817 78.111.144.0 78.111.159.255 俄罗斯
818 78.111.240.0 78.111.255.255 俄罗斯
819 78.132.128.0 78.132.255.255 俄罗斯
820 78.136.192.0 78.136.255.255 俄罗斯
821 78.137.104.0 78.137.111.255 俄罗斯
822 78.138.128.0 78.138.191.255 俄罗斯
823 78.139.64.0 78.139.127.255 俄罗斯
824 78.139.192.0 78.140.63.255 俄罗斯
825 78.140.192.0 78.140.251.1 俄罗斯
826 78.140.251.2 78.140.251.2 俄罗斯 europe.pool.ntp.org服务器
827 78.140.251.3 78.140.255.255 俄罗斯
828 78.142.192.0 78.142.255.255 俄罗斯
829 78.153.0.0 78.153.31.255 俄罗斯
830 78.153.128.0 78.153.159.255 俄罗斯
831 78.155.160.0 78.155.223.255 俄罗斯
832 78.156.224.0 78.156.255.255 俄罗斯
833 78.157.224.0 78.157.255.255 俄罗斯
834 78.158.192.0 78.158.223.255 俄罗斯
835 78.159.224.0 78.159.255.255 俄罗斯
836 79.98.8.0 79.98.15.255 俄罗斯
837 79.98.48.0 79.98.55.255 白俄罗斯
838 79.98.88.0 79.98.95.255 俄罗斯
839 79.98.136.0 79.98.143.255 俄罗斯
840 79.98.200.0 79.98.215.255 俄罗斯
841 79.98.248.0 79.98.255.255 俄罗斯
842 79.99.16.0 79.99.23.255 俄罗斯
843 79.99.48.0 79.99.55.255 俄罗斯
844 79.99.104.0 79.99.111.255 俄罗斯
845 79.99.216.0 79.99.223.255 俄罗斯
846 79.99.240.0 79.99.247.255 俄罗斯
847 79.104.0.0 79.105.255.255 俄罗斯
848 79.110.64.0 79.110.79.255 俄罗斯
849 79.110.240.0 79.111.255.255 俄罗斯
850 79.120.0.0 79.120.127.255 俄罗斯
851 79.122.128.0 79.122.255.255 俄罗斯
852 79.126.0.0 79.126.127.255 俄罗斯
853 79.132.96.0 79.132.127.255 俄罗斯
854 79.133.64.0 79.133.191.255 俄罗斯
855 79.134.0.0 79.134.31.255 俄罗斯
856 79.134.64.0 79.134.95.255 俄罗斯
857 79.135.64.0 79.135.95.255 俄罗斯
858 79.135.224.0 79.135.255.255 俄罗斯
859 79.136.128.0 79.136.255.255 俄罗斯
860 79.137.128.0 79.137.255.255 俄罗斯 莫斯科msm.ru数据中心
861 79.139.128.0 79.139.255.255 俄罗斯
862 79.140.16.0 79.140.31.255 俄罗斯
863 79.140.64.0 79.140.79.255 俄罗斯
864 79.140.96.0 79.140.111.255 俄罗斯
865 79.140.240.0 79.140.255.255 俄罗斯
866 79.141.48.0 79.141.79.255 俄罗斯
867 79.141.208.0 79.141.239.255 俄罗斯
868 79.142.16.0 79.142.31.255 俄罗斯
869 79.142.80.0 79.142.92.255 俄罗斯
870 79.142.96.0 79.142.111.255 俄罗斯
871 79.142.160.0 79.142.175.255 俄罗斯
872 79.143.0.0 79.143.31.255 俄罗斯
873 79.143.64.0 79.143.79.255 俄罗斯
874 79.143.224.0 79.143.239.255 俄罗斯
875 79.164.0.0 79.165.255.255 俄罗斯
876 79.170.24.0 79.170.31.255 俄罗斯
877 79.170.104.0 79.170.111.255 白俄罗斯
878 79.170.136.0 79.170.143.255 俄罗斯
879 79.170.152.0 79.170.167.255 俄罗斯
880 79.171.8.0 79.171.15.255 俄罗斯
881 79.171.112.0 79.171.119.255 俄罗斯
882 79.171.168.0 79.171.175.255 俄罗斯
883 79.171.208.0 79.171.215.255 俄罗斯
884 79.172.0.0 79.172.127.255 俄罗斯
885 79.173.64.0 79.173.127.255 俄罗斯
886 79.174.32.0 79.174.95.255 俄罗斯
887 79.174.184.0 79.174.191.255 俄罗斯
888 79.175.0.0 79.175.63.255 俄罗斯
889 80.64.16.0 80.64.31.255 俄罗斯
890 80.64.96.0 80.64.111.255 俄罗斯
891 80.64.160.0 80.64.175.255 俄罗斯
892 80.65.16.0 80.65.31.255 俄罗斯
893 80.66.64.0 80.66.95.255 俄罗斯
894 80.66.144.0 80.66.159.255 俄罗斯
895 80.67.48.0 80.67.63.255 俄罗斯
896 80.67.208.0 80.67.223.255 俄罗斯
897 80.67.240.0 80.68.15.255 俄罗斯
898 80.68.64.0 80.68.79.255 俄罗斯
899 80.68.240.0 80.68.255.255 俄罗斯
900 80.69.144.0 80.69.159.255 俄罗斯
901 80.69.176.0 80.69.191.255 俄罗斯
902 80.70.96.0 80.70.111.255 俄罗斯
903 80.70.224.0 80.70.232.255 俄罗斯
904 80.70.233.0 80.70.233.10 俄罗斯 圣彼得堡市
905 80.70.233.11 80.70.233.11 俄罗斯 圣彼得堡电子工程学院
906 80.70.233.12 80.70.233.255 俄罗斯 圣彼得堡市
907 80.70.234.0 80.70.239.255 俄罗斯
908 80.71.32.0 80.71.47.255 俄罗斯
909 80.71.160.0 80.71.191.255 俄罗斯
910 80.71.208.0 80.71.223.255 俄罗斯
911 80.71.240.0 80.71.255.255 俄罗斯
912 80.72.16.0 80.72.31.255 俄罗斯
913 80.72.112.0 80.72.127.255 俄罗斯
914 80.72.208.0 80.72.239.255 俄罗斯
915 80.73.16.0 80.73.31.255 俄罗斯
916 80.73.64.0 80.73.95.255 俄罗斯
917 80.73.160.0 80.73.175.255 俄罗斯
918 80.73.192.0 80.73.207.255 俄罗斯
919 80.75.80.0 80.75.95.255 俄罗斯
920 80.75.128.0 80.75.143.255 俄罗斯
921 80.76.96.0 80.76.111.255 俄罗斯
922 80.76.128.0 80.76.143.255 俄罗斯
923 80.76.176.0 80.76.191.255 俄罗斯
924 80.76.224.0 80.76.255.255 俄罗斯
925 80.77.160.0 80.77.175.255 俄罗斯
926 80.78.96.0 80.78.127.255 俄罗斯
927 80.78.192.0 80.78.207.255 俄罗斯
928 80.78.240.0 80.78.255.255 俄罗斯
929 80.79.64.0 80.79.79.255 俄罗斯
930 80.79.176.0 80.79.191.255 俄罗斯
931 80.79.240.0 80.79.255.255 俄罗斯
932 80.80.96.0 80.80.127.255 俄罗斯
933 80.80.192.0 80.80.207.255 俄罗斯
934 80.81.208.0 80.81.223.255 俄罗斯
935 80.82.32.0 80.82.63.255 俄罗斯
936 80.82.80.0 80.82.95.255 俄罗斯
937 80.82.160.0 80.82.191.255 俄罗斯
938 80.83.192.0 80.83.207.255 俄罗斯
939 80.83.224.0 80.83.255.255 俄罗斯
940 80.84.112.0 80.84.127.255 俄罗斯
941 80.85.144.0 80.85.159.255 俄罗斯
942 80.85.176.0 80.85.191.255 俄罗斯
943 80.85.240.0 80.85.255.255 俄罗斯
944 80.87.96.0 80.87.111.255 俄罗斯
945 80.87.144.0 80.87.159.255 俄罗斯
946 80.87.192.0 80.87.207.255 俄罗斯
947 80.88.48.0 80.88.63.255 俄罗斯
948 80.89.0.0 80.89.15.255 俄罗斯
949 80.89.128.0 80.89.159.255 俄罗斯
950 80.89.192.0 80.89.207.255 俄罗斯
951 80.90.64.0 80.90.79.255 俄罗斯
952 80.90.112.0 80.90.127.255 俄罗斯
953 80.90.176.0 80.90.191.255 俄罗斯
954 80.90.240.0 80.90.255.255 俄罗斯
955 80.91.16.0 80.91.31.255 俄罗斯
956 80.91.192.0 80.91.207.255 俄罗斯
957 80.92.0.0 80.92.47.255 俄罗斯
958 80.92.96.0 80.92.111.255 俄罗斯
959 80.92.160.0 80.92.175.255 俄罗斯
960 80.92.192.0 80.92.223.255 俄罗斯
961 80.93.48.0 80.93.63.255 俄罗斯
962 80.93.96.0 80.93.111.255 俄罗斯
963 80.93.176.0 80.93.191.255 俄罗斯
964 80.94.160.0 80.94.175.255 白俄罗斯
965 80.94.224.0 80.94.239.255 白俄罗斯
966 80.95.32.0 80.95.34.255 俄罗斯
967 80.95.35.0 80.95.35.10 俄罗斯 奔萨国立大学
968 80.95.35.11 80.95.35.11 俄罗斯 奔萨国立大学5号宿舍
969 80.95.35.12 80.95.35.255 俄罗斯 奔萨国立大学
970 80.95.36.0 80.95.47.255 俄罗斯
971 80.115.192.0 80.115.223.255 俄罗斯
972 80.234.0.0 80.234.127.255 俄罗斯
973 80.237.0.0 80.237.127.255 俄罗斯
974 80.240.32.0 80.240.63.255 俄罗斯
975 80.240.96.0 80.240.121.255 俄罗斯 莫斯科
976 80.240.122.0 80.240.127.255 俄罗斯
977 80.240.208.0 80.240.223.255 俄罗斯
978 80.240.240.0 80.240.255.255 俄罗斯
979 80.242.48.0 80.242.95.255 俄罗斯
980 80.243.0.0 80.243.15.255 俄罗斯
981 80.243.64.0 80.243.79.255 俄罗斯
982 80.243.128.0 80.243.143.255 俄罗斯
983 80.244.32.0 80.244.47.255 俄罗斯
984 80.244.224.0 80.244.239.255 俄罗斯
985 80.245.96.0 80.245.103.255 俄罗斯
986 80.245.108.0 80.245.111.255 俄罗斯
987 80.245.240.0 80.245.255.255 俄罗斯
988 80.246.16.0 80.246.31.255 俄罗斯
989 80.246.64.0 80.246.95.255 俄罗斯
990 80.246.208.0 80.246.223.255 俄罗斯
991 80.246.240.0 80.246.255.255 俄罗斯
992 80.247.32.0 80.247.47.255 俄罗斯
993 80.247.96.0 80.247.127.255 俄罗斯
994 80.247.176.0 80.247.191.255 俄罗斯
995 80.248.48.0 80.248.63.255 俄罗斯
996 80.248.80.0 80.248.95.255 俄罗斯
997 80.248.144.0 80.248.159.255 俄罗斯
998 80.249.80.0 80.249.95.255 白俄罗斯
999 80.249.128.0 80.249.159.255 俄罗斯
1000 80.249.176.0 80.249.207.255 俄罗斯