ip地址查询

斯洛伐克IP地址列表

在下面输入您要查询IP地址段范围的地理位置,点击查询

请输入地理位置:
最多只能列出前1000条IP信息,更详细的ip列表信息请用上边的查询按钮进入
序号 IP 起始地址 IP 结束地址 所在位置信息 电子地图
1 5.22.154.0 5.22.154.255 斯洛伐克
2 5.178.48.0 5.178.63.255 斯洛伐克
3 31.3.32.0 31.3.63.255 斯洛伐克
4 31.24.176.0 31.24.183.255 斯洛伐克
5 31.130.160.0 31.130.167.255 斯洛伐克
6 31.131.224.0 31.131.239.255 斯洛伐克
7 31.170.64.0 31.170.95.255 斯洛伐克
8 37.9.168.0 37.9.175.255 斯洛伐克
9 37.58.0.0 37.58.15.255 斯洛伐克
10 37.61.160.0 37.61.175.255 斯洛伐克
11 37.152.96.0 37.152.127.255 斯洛伐克
12 37.205.8.0 37.205.15.255 斯洛伐克
13 46.18.144.0 46.18.151.255 斯洛伐克
14 46.29.0.0 46.29.7.255 斯洛伐克
15 46.34.224.0 46.34.255.255 斯洛伐克
16 46.150.192.0 46.150.223.255 斯洛伐克
17 46.151.56.0 46.151.63.255 斯洛伐克
18 46.175.0.0 46.175.7.255 斯洛伐克
19 46.227.176.0 46.227.183.255 斯洛伐克
20 46.228.208.0 46.228.223.255 斯洛伐克
21 46.229.224.0 46.229.239.255 斯洛伐克
22 46.231.96.0 46.231.103.255 斯洛伐克
23 46.243.64.0 46.243.71.255 斯洛伐克
24 57.90.208.0 57.90.223.255 斯洛伐克 国际航空电讯集团公司(SITA)
25 62.65.160.0 62.65.191.255 斯洛伐克
26 62.152.224.0 62.152.255.255 斯洛伐克
27 62.168.64.0 62.168.127.255 斯洛伐克
28 62.169.160.0 62.169.191.255 斯洛伐克
29 62.176.160.0 62.176.191.255 斯洛伐克
30 62.197.192.0 62.197.255.255 斯洛伐克
31 62.229.60.0 62.229.60.255 斯洛伐克
32 77.234.224.0 77.234.255.255 斯洛伐克
33 77.247.224.0 77.247.231.255 斯洛伐克
34 78.41.168.0 78.41.175.255 斯洛伐克
35 78.98.0.0 78.99.255.255 斯洛伐克
36 78.141.64.0 78.141.127.255 斯洛伐克
37 80.81.224.0 80.81.239.255 斯洛伐克
38 80.86.240.0 80.86.255.255 斯洛伐克
39 80.87.208.0 80.87.223.255 斯洛伐克
40 80.94.48.0 80.94.63.255 斯洛伐克
41 80.242.32.0 80.242.47.255 斯洛伐克
42 80.250.240.0 80.250.255.255 斯洛伐克
43 81.88.128.0 81.88.143.255 斯洛伐克 QUADIA公司
44 81.89.48.0 81.89.63.255 斯洛伐克
45 81.161.60.0 81.161.61.255 斯洛伐克
46 81.162.80.0 81.162.95.255 斯洛伐克
47 82.119.96.0 82.119.127.255 斯洛伐克
48 82.119.224.0 82.119.239.255 斯洛伐克
49 83.168.128.0 83.168.191.255 斯洛伐克
50 84.16.32.0 84.16.63.255 斯洛伐克
51 84.47.0.0 84.47.127.255 斯洛伐克
52 84.245.64.0 84.245.127.255 斯洛伐克
53 85.135.128.0 85.135.255.255 斯洛伐克
54 85.159.104.0 85.159.111.255 斯洛伐克
55 85.216.128.0 85.216.255.255 斯洛伐克
56 85.237.224.0 85.237.255.255 斯洛伐克
57 85.248.0.0 85.248.255.255 斯洛伐克
58 86.110.224.0 86.110.255.255 斯洛伐克
59 87.197.0.0 87.197.255.255 斯洛伐克
60 87.239.56.0 87.239.63.255 斯洛伐克
61 87.244.192.0 87.244.255.255 斯洛伐克
62 88.80.224.0 88.80.255.255 斯洛伐克
63 88.212.0.0 88.212.63.255 斯洛伐克
64 89.107.144.0 89.107.151.255 斯洛伐克
65 89.173.0.0 89.173.255.255 斯洛伐克
66 91.127.0.0 91.127.255.255 斯洛伐克
67 91.148.0.0 91.148.63.255 斯洛伐克
68 91.191.64.0 91.191.127.255 斯洛伐克
69 91.199.31.0 91.199.31.255 斯洛伐克
70 91.208.41.0 91.208.41.255 斯洛伐克
71 91.209.247.0 91.209.247.255 斯洛伐克
72 91.210.180.0 91.210.183.255 斯洛伐克
73 91.212.112.0 91.212.112.255 斯洛伐克
74 91.217.32.0 91.217.33.255 斯洛伐克
75 91.219.132.0 91.219.135.255 斯洛伐克
76 91.220.237.0 91.220.237.255 斯洛伐克
77 91.221.4.0 91.221.5.255 斯洛伐克
78 91.221.92.0 91.221.93.255 斯洛伐克
79 91.221.110.0 91.221.113.255 斯洛伐克
80 91.222.104.0 91.222.107.255 斯洛伐克
81 91.223.69.0 91.223.69.255 斯洛伐克
82 91.223.173.0 91.223.173.255 斯洛伐克
83 91.223.209.0 91.223.209.255 斯洛伐克
84 91.224.42.0 91.224.43.255 斯洛伐克
85 91.226.112.0 91.226.115.255 斯洛伐克
86 91.227.224.0 91.227.227.255 斯洛伐克
87 91.228.164.0 91.228.167.255 斯洛伐克 ESET有限公司
88 91.228.244.0 91.228.245.255 斯洛伐克
89 91.229.28.0 91.229.29.255 斯洛伐克
90 91.229.36.0 91.229.39.255 斯洛伐克
91 91.230.44.0 91.230.45.255 斯洛伐克
92 91.233.248.0 91.233.248.255 斯洛伐克
93 91.234.179.0 91.234.179.255 斯洛伐克
94 91.235.52.0 91.235.55.255 斯洛伐克
95 91.236.64.0 91.236.71.255 斯洛伐克
96 91.236.82.0 91.236.82.255 斯洛伐克
97 91.237.168.0 91.237.170.255 斯洛伐克
98 91.240.245.0 91.240.245.255 斯洛伐克
99 91.243.122.0 91.243.122.255 斯洛伐克
100 91.244.120.0 91.244.123.255 斯洛伐克
101 92.52.0.0 92.52.63.255 斯洛伐克
102 92.60.48.0 92.60.63.255 斯洛伐克
103 92.240.224.0 92.240.255.255 斯洛伐克
104 92.245.0.0 92.245.31.255 斯洛伐克
105 92.245.192.0 92.245.223.255 斯洛伐克
106 93.174.176.0 93.174.183.255 斯洛伐克
107 93.184.64.0 93.184.79.255 斯洛伐克
108 94.124.144.0 94.124.151.255 斯洛伐克
109 94.136.128.0 94.136.159.255 斯洛伐克
110 94.228.80.0 94.228.95.255 斯洛伐克
111 94.229.32.0 94.229.47.255 斯洛伐克
112 95.102.0.0 95.103.255.255 斯洛伐克
113 95.105.128.0 95.105.255.255 斯洛伐克
114 95.131.128.0 95.131.135.255 斯洛伐克
115 95.170.224.0 95.170.255.255 斯洛伐克
116 109.71.64.0 109.71.71.255 斯洛伐克
117 109.74.144.0 109.74.159.255 斯洛伐克
118 109.230.0.0 109.230.63.255 斯洛伐克
119 109.236.112.0 109.236.127.255 斯洛伐克
120 134.19.136.0 134.19.143.255 斯洛伐克
121 141.101.128.0 141.101.131.255 斯洛伐克
122 141.136.48.0 141.136.55.255 斯洛伐克
123 145.255.144.0 145.255.159.255 斯洛伐克
124 147.175.0.0 147.175.255.255 斯洛伐克 斯洛伐克技术大学
125 147.213.0.0 147.213.255.255 斯洛伐克 科学院
126 147.232.0.0 147.232.255.255 斯洛伐克 Kosice技术大学
127 151.236.224.0 151.236.239.255 斯洛伐克
128 158.193.0.0 158.193.255.255 斯洛伐克 Zilina大学
129 158.195.0.0 158.195.255.255 斯洛伐克 柯美纽斯大学
130 158.197.0.0 158.197.255.255 斯洛伐克 帕沃尔约瑟夫瑟法里大学
131 158.255.248.0 158.255.255.255 斯洛伐克
132 159.253.104.0 159.253.111.255 斯洛伐克
133 164.40.168.0 164.40.175.255 斯洛伐克
134 176.10.40.0 176.10.47.255 斯洛伐克
135 176.61.192.0 176.61.255.255 斯洛伐克
136 176.101.176.0 176.101.183.255 斯洛伐克
137 176.106.184.0 176.106.191.255 斯洛伐克
138 176.107.16.0 176.107.31.255 斯洛伐克
139 176.112.176.0 176.112.191.255 斯洛伐克
140 176.116.96.0 176.116.127.255 斯洛伐克
141 176.118.96.0 176.118.111.255 斯洛伐克
142 178.18.64.0 178.18.79.255 斯洛伐克
143 178.23.88.0 178.23.95.255 斯洛伐克
144 178.40.0.0 178.41.255.255 斯洛伐克
145 178.143.0.0 178.143.255.255 斯洛伐克
146 178.253.128.0 178.253.191.255 斯洛伐克
147 185.9.112.0 185.9.115.255 斯洛伐克
148 185.14.116.0 185.14.119.255 斯洛伐克
149 185.18.64.0 185.18.67.255 斯洛伐克
150 185.18.104.0 185.18.107.255 斯洛伐克
151 185.19.72.0 185.19.75.255 斯洛伐克
152 185.22.176.0 185.22.179.255 斯洛伐克
153 185.22.212.0 185.22.215.255 斯洛伐克
154 185.23.112.0 185.23.115.255 斯洛伐克
155 185.25.248.0 185.25.251.255 斯洛伐克
156 185.26.240.0 185.26.243.255 斯洛伐克
157 185.28.100.0 185.28.103.255 斯洛伐克
158 185.28.124.0 185.28.127.255 斯洛伐克
159 185.28.144.0 185.28.147.255 斯洛伐克
160 185.29.156.0 185.29.159.255 斯洛伐克
161 185.30.120.0 185.30.123.255 斯洛伐克
162 185.65.220.0 185.65.223.255 斯洛伐克
163 185.66.53.0 185.66.53.255 斯洛伐克
164 185.66.200.0 185.66.203.255 斯洛伐克
165 185.69.48.0 185.69.51.255 斯洛伐克
166 185.69.104.0 185.69.107.255 斯洛伐克
167 185.70.0.0 185.70.3.255 斯洛伐克
168 185.74.196.0 185.74.199.255 斯洛伐克
169 185.76.8.0 185.76.8.255 斯洛伐克
170 185.77.144.0 185.77.147.255 斯洛伐克
171 185.78.152.0 185.78.155.255 斯洛伐克
172 185.85.36.0 185.85.39.255 斯洛伐克
173 185.87.12.0 185.87.15.255 斯洛伐克
174 185.90.164.0 185.90.167.255 斯洛伐克
175 185.91.200.0 185.91.203.255 斯洛伐克
176 185.94.156.0 185.94.159.255 斯洛伐克
177 185.98.208.0 185.98.211.255 斯洛伐克
178 185.101.140.0 185.101.143.255 斯洛伐克 skHosting.eu数据中心
179 185.103.144.0 185.103.147.255 斯洛伐克 O2BS数据中心
180 185.110.140.0 185.110.147.255 斯洛伐克
181 185.111.88.0 185.111.91.255 斯洛伐克
182 185.113.44.0 185.113.47.255 斯洛伐克
183 185.115.141.0 185.115.141.255 斯洛伐克
184 185.121.64.0 185.121.67.255 斯洛伐克
185 185.122.52.0 185.122.55.255 斯洛伐克
186 185.130.220.0 185.130.223.255 斯洛伐克
187 185.133.60.0 185.133.63.255 斯洛伐克
188 185.134.188.0 185.134.191.255 斯洛伐克
189 185.134.212.0 185.134.215.255 斯洛伐克
190 185.139.224.0 185.139.227.255 斯洛伐克
191 185.140.28.0 185.140.31.255 斯洛伐克
192 185.140.40.0 185.140.43.255 斯洛伐克
193 185.142.48.0 185.142.51.255 斯洛伐克
194 185.144.96.0 185.144.96.255 斯洛伐克
195 185.144.164.0 185.144.167.255 斯洛伐克
196 185.147.25.0 185.147.25.255 斯洛伐克
197 185.151.0.0 185.151.3.255 斯洛伐克
198 185.152.28.0 185.152.31.255 斯洛伐克
199 185.152.112.0 185.152.115.255 斯洛伐克
200 185.152.196.0 185.152.199.255 斯洛伐克
201 185.155.48.0 185.155.51.255 斯洛伐克
202 185.160.108.0 185.160.111.255 斯洛伐克
203 185.161.172.0 185.161.175.255 斯洛伐克
204 185.162.76.0 185.162.79.255 斯洛伐克
205 185.165.36.0 185.165.39.255 斯洛伐克
206 185.165.140.0 185.165.143.255 斯洛伐克
207 185.166.52.0 185.166.55.255 斯洛伐克
208 185.171.140.0 185.171.143.255 斯洛伐克
209 185.172.104.0 185.172.107.255 斯洛伐克
210 185.175.132.0 185.175.135.255 斯洛伐克
211 185.175.188.0 185.175.191.255 斯洛伐克
212 185.176.72.0 185.176.75.255 斯洛伐克 vent
213 185.177.4.0 185.177.7.255 斯洛伐克 HOSTERIUM数据中心
214 185.177.8.0 185.177.11.255 斯洛伐克 NETIQ
215 185.180.136.0 185.180.139.255 斯洛伐克
216 185.183.232.0 185.183.235.255 斯洛伐克
217 185.184.28.0 185.184.31.255 斯洛伐克
218 185.188.188.0 185.188.191.255 斯洛伐克
219 185.188.236.0 185.188.239.255 斯洛伐克
220 185.196.68.0 185.196.71.255 斯洛伐克
221 185.201.236.0 185.201.239.255 斯洛伐克
222 185.211.36.0 185.211.39.255 斯洛伐克
223 185.213.144.0 185.213.147.255 斯洛伐克
224 185.214.192.0 185.214.195.255 斯洛伐克
225 185.216.20.0 185.216.23.255 斯洛伐克
226 185.216.164.0 185.216.167.255 斯洛伐克
227 185.218.28.0 185.218.31.255 斯洛伐克
228 185.220.120.0 185.220.123.255 斯洛伐克
229 185.227.168.0 185.227.171.255 斯洛伐克
230 185.228.212.0 185.228.215.255 斯洛伐克
231 185.231.176.0 185.231.179.255 斯洛伐克
232 185.234.248.0 185.234.251.255 斯洛伐克
233 185.235.200.0 185.235.203.255 斯洛伐克
234 185.242.20.0 185.242.20.255 斯洛伐克
235 185.242.56.0 185.242.59.255 斯洛伐克
236 185.242.188.0 185.242.191.255 斯洛伐克
237 185.245.85.0 185.245.85.255 斯洛伐克
238 185.246.60.0 185.246.63.255 斯洛伐克
239 188.112.64.0 188.112.127.255 斯洛伐克
240 188.120.0.0 188.120.31.255 斯洛伐克
241 188.121.160.0 188.121.191.255 斯洛伐克
242 188.123.96.0 188.123.127.255 斯洛伐克
243 188.167.0.0 188.167.255.255 斯洛伐克
244 192.108.125.0 192.108.125.255 斯洛伐克
245 192.108.130.0 192.108.174.255 斯洛伐克
246 193.28.8.0 193.28.8.255 斯洛伐克
247 193.58.192.0 193.58.197.255 斯洛伐克
248 193.87.0.0 193.87.1.255 斯洛伐克
249 193.87.2.0 193.87.2.255 斯洛伐克 Slovak Technical University
250 193.87.3.0 193.87.3.255 斯洛伐克 CVT Slovak Technical University
251 193.87.4.0 193.87.4.255 斯洛伐克 Faculty of Professional Studies of STU
252 193.87.5.0 193.87.7.135 斯洛伐克
253 193.87.7.136 193.87.7.143 斯洛伐克 University Library in Bratislava
254 193.87.7.144 193.87.7.255 斯洛伐克
255 193.87.8.0 193.87.9.255 斯洛伐克 Comenius University
256 193.87.10.0 193.87.10.255 斯洛伐克 Slovak Academy of Sciences
257 193.87.11.0 193.87.11.255 斯洛伐克
258 193.87.12.0 193.87.12.255 斯洛伐克 University of Education Nitra
259 193.87.13.0 193.87.13.255 斯洛伐克
260 193.87.14.0 193.87.14.255 斯洛伐克 PTT Research Institute Network
261 193.87.15.0 193.87.15.255 斯洛伐克
262 193.87.16.0 193.87.31.255 斯洛伐克 Economic University
263 193.87.32.0 193.87.32.255 斯洛伐克 University Library
264 193.87.33.0 193.87.33.127 斯洛伐克
265 193.87.33.128 193.87.33.255 斯洛伐克 Slovak Pedagogic Library
266 193.87.34.0 193.87.43.255 斯洛伐克
267 193.87.44.0 193.87.44.255 斯洛伐克 School computer centre of secondary schools
268 193.87.45.0 193.87.45.255 斯洛伐克 Institute of Information and Prognoses
269 193.87.46.0 193.87.46.255 斯洛伐克 SARC-Centre for Advancement, Science and Technology
270 193.87.47.0 193.87.47.255 斯洛伐克
271 193.87.48.0 193.87.51.255 斯洛伐克 University of Veterinary Medicine
272 193.87.52.0 193.87.53.255 斯洛伐克
273 193.87.54.0 193.87.54.255 斯洛伐克 Trnava University
274 193.87.55.0 193.87.56.255 斯洛伐克
275 193.87.57.0 193.87.57.255 斯洛伐克 Academy of Fine Arts and Design
276 193.87.58.0 193.87.58.255 斯洛伐克
277 193.87.59.0 193.87.59.255 斯洛伐克 University sv. Cyrila a Metoda
278 193.87.60.0 193.87.60.255 斯洛伐克
279 193.87.61.0 193.87.61.128 斯洛伐克 University of Economics in Bratislava
280 193.87.61.129 193.87.61.255 斯洛伐克
281 193.87.62.0 193.87.62.255 斯洛伐克 School Computer Center
282 193.87.63.0 193.87.63.63 斯洛伐克 Mercury Private College
283 193.87.63.64 193.87.63.255 斯洛伐克
284 193.87.64.0 193.87.65.255 斯洛伐克 University of Trencin
285 193.87.66.0 193.87.69.255 斯洛伐克
286 193.87.70.0 193.87.71.255 斯洛伐克 University of Trencin
287 193.87.72.0 193.87.72.255 斯洛伐克
288 193.87.73.0 193.87.73.255 斯洛伐克 st. Joseph Calazancius Grammar School
289 193.87.74.0 193.87.74.127 斯洛伐克 Pavol Jozef Safarik University
290 193.87.74.128 193.87.80.255 斯洛伐克
291 193.87.81.0 193.87.81.255 斯洛伐克 Matej Bel University
292 193.87.82.0 193.87.92.255 斯洛伐克
293 193.87.93.0 193.87.94.255 斯洛伐克 University of Transport and Communications
294 193.87.95.0 193.87.95.255 斯洛伐克
295 193.87.96.0 193.87.99.255 斯洛伐克 University of Agriculture
296 193.87.100.0 193.87.100.255 斯洛伐克
297 193.87.101.0 193.87.101.255 斯洛伐克 Military Aviation University
298 193.87.102.0 193.87.105.255 斯洛伐克
299 193.87.106.0 193.87.107.255 斯洛伐克 Technical University
300 193.87.108.0 193.87.207.255 斯洛伐克
301 193.87.208.0 193.87.209.255 斯洛伐克 Pavol Jozef Safarik University
302 193.87.210.0 193.87.255.255 斯洛伐克
303 193.93.72.0 193.93.75.255 斯洛伐克
304 193.105.142.0 193.105.142.255 斯洛伐克
305 193.108.132.0 193.108.133.255 斯洛伐克
306 193.109.117.0 193.109.117.255 斯洛伐克
307 193.110.186.0 193.110.187.255 斯洛伐克
308 193.111.96.0 193.111.99.255 斯洛伐克
309 193.148.46.0 193.148.46.255 斯洛伐克
310 193.150.72.0 193.150.75.255 斯洛伐克
311 193.187.56.0 193.187.63.255 斯洛伐克
312 193.193.170.0 193.193.170.255 斯洛伐克
313 193.200.9.0 193.200.9.255 斯洛伐克
314 193.200.143.0 193.200.143.255 斯洛伐克
315 193.218.7.0 193.218.7.255 斯洛伐克
316 194.0.45.0 194.0.45.255 斯洛伐克
317 194.1.0.0 194.1.143.255 斯洛伐克
318 194.1.157.0 194.1.157.255 斯洛伐克
319 194.1.172.0 194.1.175.255 斯洛伐克
320 194.1.185.0 194.1.187.255 斯洛伐克
321 194.1.191.0 194.1.191.255 斯洛伐克
322 194.1.215.0 194.1.216.255 斯洛伐克
323 194.1.218.0 194.1.218.255 斯洛伐克
324 194.1.222.0 194.1.231.255 斯洛伐克
325 194.1.244.0 194.1.244.255 斯洛伐克
326 194.8.238.0 194.8.239.255 斯洛伐克
327 194.30.187.0 194.30.187.255 斯洛伐克
328 194.88.194.0 194.88.195.255 斯洛伐克
329 194.145.136.0 194.145.139.255 斯洛伐克
330 194.145.206.0 194.145.207.255 斯洛伐克
331 194.154.224.0 194.154.255.255 斯洛伐克
332 194.160.0.0 194.160.22.255 斯洛伐克
333 194.160.23.0 194.160.23.255 斯洛伐克 CVT Slovak Technical University
334 194.160.24.0 194.160.61.255 斯洛伐克
335 194.160.62.0 194.160.62.255 斯洛伐克 Slovak Technical University
336 194.160.63.0 194.160.131.255 斯洛伐克
337 194.160.132.0 194.160.133.255 斯洛伐克 University of Matej Bel
338 194.160.134.0 194.160.134.255 斯洛伐克
339 194.160.135.0 194.160.135.255 斯洛伐克 University of Transport and Communications
340 194.160.136.0 194.160.137.255 斯洛伐克
341 194.160.138.0 194.160.138.255 斯洛伐克 Matej Bel University
342 194.160.139.0 194.160.167.255 斯洛伐克
343 194.160.168.0 194.160.175.255 斯洛伐克 Technical University
344 194.160.176.0 194.160.184.255 斯洛伐克
345 194.160.185.0 194.160.185.255 斯洛伐克 Matej Bel University
346 194.160.186.0 194.160.207.255 斯洛伐克
347 194.160.208.0 194.160.214.255 斯洛伐克 Constantine the Philosopher University in Nitra
348 194.160.215.0 194.160.243.255 斯洛伐克
349 194.160.244.0 194.160.255.255 斯洛伐克 University of Presov
350 195.3.168.0 195.3.171.255 斯洛伐克
351 195.5.110.0 195.5.110.255 斯洛伐克
352 195.12.128.0 195.12.159.255 斯洛伐克
353 195.20.160.0 195.20.191.255 斯洛伐克
354 195.28.64.0 195.28.159.255 斯洛伐克
355 195.46.64.0 195.46.95.255 斯洛伐克
356 195.49.188.0 195.49.191.255 斯洛伐克
357 195.62.16.0 195.62.17.255 斯洛伐克
358 195.68.230.0 195.68.231.255 斯洛伐克
359 195.68.234.0 195.68.235.255 斯洛伐克
360 195.72.0.0 195.72.31.255 斯洛伐克
361 195.75.48.0 195.75.51.255 斯洛伐克
362 195.78.44.0 195.78.45.255 斯洛伐克
363 195.79.24.208 195.79.24.223 斯洛伐克
364 195.80.160.0 195.80.191.255 斯洛伐克
365 195.91.0.0 195.91.127.255 斯洛伐克
366 195.95.204.0 195.95.205.255 斯洛伐克
367 195.98.0.0 195.98.31.255 斯洛伐克
368 195.98.128.0 195.98.159.255 斯洛伐克
369 195.146.0.0 195.146.31.255 斯洛伐克
370 195.146.128.0 195.146.159.255 斯洛伐克
371 195.160.182.0 195.160.183.255 斯洛伐克
372 195.168.0.0 195.168.255.255 斯洛伐克
373 195.210.28.0 195.210.29.255 斯洛伐克
374 195.230.124.0 195.230.124.255 斯洛伐克
375 195.242.185.0 195.242.185.255 斯洛伐克
376 195.245.78.0 195.245.79.255 斯洛伐克
377 195.245.233.0 195.245.233.255 斯洛伐克
378 212.5.192.0 212.5.208.63 斯洛伐克
379 212.5.208.64 212.5.208.95 斯洛伐克 City University
380 212.5.208.96 212.5.223.255 斯洛伐克
381 212.26.160.0 212.26.191.255 斯洛伐克
382 212.37.64.0 212.37.95.255 斯洛伐克
383 212.55.224.0 212.55.255.255 斯洛伐克
384 212.57.32.0 212.57.39.255 斯洛伐克
385 212.81.0.0 212.81.31.255 斯洛伐克
386 212.89.224.0 212.89.255.255 斯洛伐克
387 212.197.0.0 212.197.127.255 斯洛伐克
388 212.232.16.0 212.232.23.255 斯洛伐克
389 213.81.128.0 213.81.255.255 斯洛伐克 SK电信
390 213.108.120.0 213.108.127.255 斯洛伐克
391 213.151.192.0 213.151.255.255 斯洛伐克
392 213.160.160.0 213.160.191.255 斯洛伐克
393 213.181.128.0 213.181.159.255 斯洛伐克
394 213.215.64.0 213.215.127.255 斯洛伐克
395 217.12.48.0 217.12.63.255 斯洛伐克
396 217.23.240.0 217.23.255.255 斯洛伐克
397 217.31.32.0 217.31.47.255 斯洛伐克
398 217.67.16.0 217.67.31.255 斯洛伐克
399 217.73.16.0 217.73.31.255 斯洛伐克
400 217.75.64.0 217.75.95.255 斯洛伐克
401 217.118.96.0 217.118.111.255 斯洛伐克
402 217.119.112.0 217.119.127.255 斯洛伐克
403 217.144.16.0 217.144.31.255 斯洛伐克
404 217.145.192.0 217.145.207.255 斯洛伐克
405 217.172.144.0 217.172.159.255 斯洛伐克