ip地址查询

斯洛文尼亚IP地址列表

在下面输入您要查询IP地址段范围的地理位置,点击查询

请输入地理位置:
最多只能列出前1000条IP信息,更详细的ip列表信息请用上边的查询按钮进入
序号 IP 起始地址 IP 结束地址 所在位置信息 电子地图
1 5.32.136.0 5.32.143.255 斯洛文尼亚
2 5.102.176.0 5.102.183.255 斯洛文尼亚
3 5.157.72.0 5.157.79.255 斯洛文尼亚
4 5.249.176.0 5.249.191.255 斯洛文尼亚
5 31.7.192.0 31.7.223.255 斯洛文尼亚
6 31.15.128.0 31.15.255.255 斯洛文尼亚
7 37.18.224.0 37.18.239.255 斯洛文尼亚
8 37.19.64.0 37.19.71.255 斯洛文尼亚
9 46.19.8.0 46.19.15.255 斯洛文尼亚
10 46.23.0.0 46.23.15.255 斯洛文尼亚
11 46.54.128.0 46.54.255.255 斯洛文尼亚
12 46.122.0.0 46.123.255.255 斯洛文尼亚
13 46.150.32.0 46.150.63.255 斯洛文尼亚
14 46.151.232.0 46.151.239.255 斯洛文尼亚
15 46.163.0.0 46.163.63.255 斯洛文尼亚
16 46.164.0.0 46.164.63.255 斯洛文尼亚
17 46.182.224.0 46.182.231.255 斯洛文尼亚
18 46.248.64.0 46.248.95.255 斯洛文尼亚
19 46.254.0.0 46.254.7.255 斯洛文尼亚
20 46.254.56.0 46.254.63.255 斯洛文尼亚
21 46.254.144.0 46.254.151.255 斯洛文尼亚
22 62.84.224.0 62.84.239.255 斯洛文尼亚
23 77.38.0.0 77.38.127.255 斯洛文尼亚
24 77.74.200.0 77.74.207.255 斯洛文尼亚
25 77.94.128.0 77.94.159.255 斯洛文尼亚
26 77.111.0.0 77.111.63.255 斯洛文尼亚
27 77.234.128.0 77.234.159.255 斯洛文尼亚
28 78.111.32.0 78.111.47.255 斯洛文尼亚
29 78.153.32.0 78.153.63.255 斯洛文尼亚
30 80.90.208.0 80.90.223.255 斯洛文尼亚
31 80.95.224.0 80.95.239.255 斯洛文尼亚
32 80.246.224.0 80.246.239.255 斯洛文尼亚
33 81.17.224.0 81.17.239.255 斯洛文尼亚
34 81.90.176.0 81.90.191.255 斯洛文尼亚
35 82.149.0.0 82.149.31.255 斯洛文尼亚
36 82.192.32.0 82.192.63.255 斯洛文尼亚
37 82.214.64.0 82.214.127.255 斯洛文尼亚
38 84.20.224.0 84.20.255.255 斯洛文尼亚
39 84.39.208.0 84.39.223.255 斯洛文尼亚
40 84.41.0.0 84.41.127.255 斯洛文尼亚
41 84.52.128.0 84.52.191.255 斯洛文尼亚
42 84.255.192.0 84.255.255.255 斯洛文尼亚
43 85.10.0.0 85.10.47.255 斯洛文尼亚
44 86.58.0.0 86.58.127.255 斯洛文尼亚
45 86.61.0.0 86.61.127.255 斯洛文尼亚
46 87.119.128.0 87.119.159.255 斯洛文尼亚
47 88.200.0.0 88.200.127.255 斯洛文尼亚
48 89.142.0.0 89.143.255.255 斯洛文尼亚
49 89.212.0.0 89.212.255.255 斯洛文尼亚
50 89.233.112.0 89.233.127.255 斯洛文尼亚
51 90.157.128.0 90.157.255.255 斯洛文尼亚
52 91.185.192.0 91.185.223.255 斯洛文尼亚
53 91.195.146.0 91.195.147.255 斯洛文尼亚
54 91.198.0.0 91.198.0.255 斯洛文尼亚
55 91.198.52.0 91.198.52.255 斯洛文尼亚
56 91.198.96.0 91.198.96.255 斯洛文尼亚
57 91.198.112.0 91.198.112.255 斯洛文尼亚
58 91.198.190.0 91.198.190.255 斯洛文尼亚
59 91.198.214.0 91.198.214.255 斯洛文尼亚
60 91.199.23.0 91.199.23.255 斯洛文尼亚
61 91.199.61.0 91.199.61.255 斯洛文尼亚
62 91.199.124.0 91.199.124.255 斯洛文尼亚
63 91.199.131.0 91.199.131.255 斯洛文尼亚
64 91.199.142.0 91.199.142.255 斯洛文尼亚
65 91.199.161.0 91.199.161.255 斯洛文尼亚
66 91.199.201.0 91.199.201.255 斯洛文尼亚
67 91.199.235.0 91.199.235.255 斯洛文尼亚
68 91.202.64.0 91.202.67.255 斯洛文尼亚
69 91.208.27.0 91.208.27.255 斯洛文尼亚
70 91.208.88.0 91.208.88.255 斯洛文尼亚
71 91.208.101.0 91.208.101.255 斯洛文尼亚
72 91.208.125.0 91.208.125.255 斯洛文尼亚
73 91.208.168.0 91.208.168.255 斯洛文尼亚
74 91.208.200.0 91.208.200.255 斯洛文尼亚
75 91.208.225.0 91.208.225.255 斯洛文尼亚
76 91.209.18.0 91.209.18.255 斯洛文尼亚
77 91.209.49.0 91.209.49.255 斯洛文尼亚
78 91.209.132.0 91.209.132.255 斯洛文尼亚
79 91.209.145.0 91.209.145.255 斯洛文尼亚
80 91.209.150.0 91.209.150.255 斯洛文尼亚
81 91.209.181.0 91.209.181.255 斯洛文尼亚
82 91.209.188.0 91.209.188.255 斯洛文尼亚
83 91.209.207.0 91.209.207.255 斯洛文尼亚
84 91.209.237.0 91.209.237.255 斯洛文尼亚
85 91.209.251.0 91.209.251.255 斯洛文尼亚
86 91.212.24.0 91.212.24.255 斯洛文尼亚
87 91.212.134.0 91.212.134.255 斯洛文尼亚
88 91.212.199.0 91.212.199.255 斯洛文尼亚
89 91.212.208.0 91.212.208.255 斯洛文尼亚
90 91.212.251.0 91.212.251.255 斯洛文尼亚
91 91.213.80.0 91.213.80.255 斯洛文尼亚
92 91.213.89.0 91.213.89.255 斯洛文尼亚
93 91.213.131.0 91.213.131.255 斯洛文尼亚
94 91.213.147.0 91.213.147.255 斯洛文尼亚
95 91.213.241.0 91.213.241.255 斯洛文尼亚
96 91.216.54.0 91.216.54.255 斯洛文尼亚
97 91.216.74.0 91.216.74.255 斯洛文尼亚
98 91.216.87.0 91.216.87.255 斯洛文尼亚
99 91.216.109.0 91.216.109.255 斯洛文尼亚
100 91.216.172.0 91.216.172.255 斯洛文尼亚
101 91.217.92.0 91.217.93.255 斯洛文尼亚
102 91.217.122.0 91.217.123.255 斯洛文尼亚
103 91.217.126.0 91.217.127.255 斯洛文尼亚
104 91.217.222.0 91.217.222.255 斯洛文尼亚
105 91.217.255.0 91.217.255.255 斯洛文尼亚
106 91.220.55.0 91.220.55.255 斯洛文尼亚
107 91.220.78.0 91.220.78.255 斯洛文尼亚
108 91.220.107.0 91.220.107.255 斯洛文尼亚
109 91.220.119.0 91.220.119.255 斯洛文尼亚
110 91.220.156.0 91.220.156.255 斯洛文尼亚
111 91.220.194.0 91.220.194.255 斯洛文尼亚
112 91.220.213.0 91.220.213.255 斯洛文尼亚
113 91.220.221.0 91.220.221.255 斯洛文尼亚
114 91.220.240.0 91.220.240.255 斯洛文尼亚
115 91.221.170.0 91.221.171.255 斯洛文尼亚
116 91.223.26.0 91.223.26.255 斯洛文尼亚
117 91.223.39.0 91.223.39.255 斯洛文尼亚
118 91.223.43.0 91.223.43.255 斯洛文尼亚
119 91.223.49.0 91.223.49.255 斯洛文尼亚
120 91.223.80.0 91.223.80.255 斯洛文尼亚
121 91.223.113.0 91.223.113.255 斯洛文尼亚
122 91.223.115.0 91.223.115.255 斯洛文尼亚
123 91.223.166.0 91.223.166.255 斯洛文尼亚
124 91.223.174.0 91.223.174.255 斯洛文尼亚
125 91.223.182.0 91.223.182.255 斯洛文尼亚
126 91.223.189.0 91.223.189.255 斯洛文尼亚
127 91.223.193.0 91.223.193.255 斯洛文尼亚
128 91.223.197.0 91.223.197.255 斯洛文尼亚
129 91.223.230.0 91.223.230.255 斯洛文尼亚
130 91.223.238.0 91.223.238.255 斯洛文尼亚
131 91.224.172.0 91.224.173.255 斯洛文尼亚
132 91.224.238.0 91.224.239.255 斯洛文尼亚
133 91.225.96.0 91.225.99.255 斯洛文尼亚
134 91.226.77.0 91.226.77.255 斯洛文尼亚
135 91.226.246.0 91.226.246.255 斯洛文尼亚
136 91.227.43.0 91.227.43.255 斯洛文尼亚
137 91.227.110.0 91.227.111.255 斯洛文尼亚
138 91.228.207.0 91.228.207.255 斯洛文尼亚
139 91.229.72.0 91.229.72.255 斯洛文尼亚
140 91.230.90.0 91.230.90.255 斯洛文尼亚
141 91.230.238.0 91.230.238.255 斯洛文尼亚
142 91.232.234.0 91.232.234.255 斯洛文尼亚
143 91.232.239.0 91.232.239.255 斯洛文尼亚
144 91.233.163.0 91.233.163.255 斯洛文尼亚
145 91.235.82.0 91.235.82.255 斯洛文尼亚
146 91.235.242.0 91.235.242.255 斯洛文尼亚
147 91.236.1.0 91.236.1.255 斯洛文尼亚
148 91.237.33.0 91.237.33.255 斯洛文尼亚
149 91.237.132.0 91.237.135.255 斯洛文尼亚
150 91.239.96.0 91.239.97.255 斯洛文尼亚
151 91.239.193.0 91.239.193.255 斯洛文尼亚
152 91.239.243.0 91.239.243.255 斯洛文尼亚
153 91.240.52.0 91.240.55.255 斯洛文尼亚
154 91.240.216.0 91.240.216.255 斯洛文尼亚
155 91.245.193.0 91.245.193.255 斯洛文尼亚
156 92.37.0.0 92.37.127.255 斯洛文尼亚
157 92.53.128.0 92.53.191.255 斯洛文尼亚
158 92.63.16.0 92.63.31.255 斯洛文尼亚
159 92.244.64.0 92.244.95.255 斯洛文尼亚
160 93.103.0.0 93.103.255.255 斯洛文尼亚
161 94.103.64.0 94.103.79.255 斯洛文尼亚
162 94.127.24.0 94.127.31.255 斯洛文尼亚
163 94.140.64.0 94.140.95.255 斯洛文尼亚
164 95.87.128.0 95.87.191.255 斯洛文尼亚
165 95.143.144.0 95.143.159.255 斯洛文尼亚
166 95.159.192.0 95.159.255.255 斯洛文尼亚
167 95.176.128.0 95.176.255.255 斯洛文尼亚
168 109.123.0.0 109.123.63.255 斯洛文尼亚
169 109.127.192.0 109.127.255.255 斯洛文尼亚
170 109.182.0.0 109.182.255.255 斯洛文尼亚
171 109.202.120.0 109.202.127.255 斯洛文尼亚
172 109.239.176.0 109.239.191.255 斯洛文尼亚
173 141.105.168.0 141.105.175.255 斯洛文尼亚
174 141.255.192.0 141.255.255.255 斯洛文尼亚
175 146.212.0.0 146.212.255.255 斯洛文尼亚
176 146.247.24.0 146.247.31.255 斯洛文尼亚
177 149.62.64.0 149.62.127.255 斯洛文尼亚
178 149.126.128.0 149.126.159.255 斯洛文尼亚
179 153.5.0.0 153.5.255.255 斯洛文尼亚 ARNES网络
180 163.159.0.0 163.159.255.255 斯洛文尼亚
181 164.8.0.0 164.8.255.255 斯洛文尼亚 马里博尔大学
182 176.52.128.0 176.52.159.255 斯洛文尼亚
183 176.76.0.0 176.76.255.255 斯洛文尼亚
184 178.20.16.0 178.20.23.255 斯洛文尼亚
185 178.58.0.0 178.58.255.255 斯洛文尼亚
186 178.79.64.0 178.79.127.255 斯洛文尼亚
187 178.172.0.0 178.172.127.255 斯洛文尼亚
188 178.216.56.0 178.216.63.255 斯洛文尼亚
189 185.13.52.0 185.13.55.255 斯洛文尼亚
190 185.24.36.0 185.24.39.255 斯洛文尼亚
191 185.28.8.0 185.28.11.255 斯洛文尼亚
192 185.29.16.0 185.29.19.255 斯洛文尼亚
193 185.29.140.0 185.29.143.255 斯洛文尼亚
194 185.30.136.0 185.30.139.255 斯洛文尼亚
195 188.64.24.0 188.64.31.255 斯洛文尼亚
196 188.64.104.0 188.64.111.255 斯洛文尼亚
197 188.196.0.0 188.199.255.255 斯洛文尼亚
198 188.230.128.0 188.230.255.255 斯洛文尼亚
199 192.84.90.0 192.84.90.255 斯洛文尼亚
200 192.84.93.0 192.84.99.255 斯洛文尼亚
201 192.84.101.0 192.84.104.255 斯洛文尼亚
202 192.84.107.0 192.84.109.255 斯洛文尼亚
203 192.160.15.0 192.160.15.255 斯洛文尼亚
204 193.0.244.0 193.0.244.255 斯洛文尼亚
205 193.2.0.0 193.2.63.255 斯洛文尼亚 教育网
206 193.2.64.0 193.2.111.255 斯洛文尼亚 University of Ljubljana
207 193.2.112.0 193.2.119.255 斯洛文尼亚 教育网
208 193.2.120.0 193.2.120.255 斯洛文尼亚 University of Nova Gorica
209 193.2.121.0 193.2.255.255 斯洛文尼亚 教育网
210 193.9.12.0 193.9.12.255 斯洛文尼亚
211 193.9.19.0 193.9.19.255 斯洛文尼亚
212 193.9.21.0 193.9.21.255 斯洛文尼亚
213 193.16.109.0 193.16.109.255 斯洛文尼亚
214 193.16.152.0 193.16.152.255 斯洛文尼亚
215 193.17.1.0 193.17.1.255 斯洛文尼亚
216 193.17.227.0 193.17.227.255 斯洛文尼亚
217 193.19.220.0 193.19.223.255 斯洛文尼亚
218 193.23.49.0 193.23.49.255 斯洛文尼亚
219 193.23.62.0 193.23.62.255 斯洛文尼亚
220 193.23.137.0 193.23.137.255 斯洛文尼亚
221 193.24.248.0 193.24.251.255 斯洛文尼亚
222 193.26.26.0 193.26.26.255 斯洛文尼亚
223 193.26.220.0 193.26.220.255 斯洛文尼亚
224 193.28.146.0 193.28.146.255 斯洛文尼亚
225 193.30.43.0 193.30.43.255 斯洛文尼亚
226 193.35.111.0 193.35.111.255 斯洛文尼亚
227 193.36.40.0 193.36.40.255 斯洛文尼亚
228 193.41.35.0 193.41.36.255 斯洛文尼亚
229 193.41.89.0 193.41.89.255 斯洛文尼亚
230 193.46.71.0 193.46.71.255 斯洛文尼亚
231 193.46.75.0 193.46.75.255 斯洛文尼亚
232 193.47.136.0 193.47.136.255 斯洛文尼亚
233 193.77.0.0 193.77.255.255 斯洛文尼亚
234 193.95.192.0 193.95.255.255 斯洛文尼亚
235 193.104.10.0 193.104.10.255 斯洛文尼亚
236 193.104.23.0 193.104.23.255 斯洛文尼亚
237 193.104.134.0 193.104.134.255 斯洛文尼亚
238 193.104.236.0 193.104.236.255 斯洛文尼亚
239 193.104.240.0 193.104.240.255 斯洛文尼亚
240 193.105.22.0 193.105.22.255 斯洛文尼亚
241 193.105.67.0 193.105.67.255 斯洛文尼亚
242 193.105.115.0 193.105.115.255 斯洛文尼亚
243 193.105.127.0 193.105.127.255 斯洛文尼亚
244 193.109.124.0 193.109.124.255 斯洛文尼亚
245 193.109.227.0 193.109.227.255 斯洛文尼亚
246 193.110.14.0 193.110.15.255 斯洛文尼亚
247 193.110.145.0 193.110.145.255 斯洛文尼亚
248 193.111.192.0 193.111.193.255 斯洛文尼亚
249 193.111.220.0 193.111.223.255 斯洛文尼亚
250 193.138.1.0 193.138.5.255 斯洛文尼亚
251 193.138.9.0 193.138.9.255 斯洛文尼亚
252 193.138.32.0 193.138.63.255 斯洛文尼亚
253 193.142.116.0 193.142.116.255 斯洛文尼亚
254 193.142.149.0 193.142.149.255 斯洛文尼亚
255 193.164.137.0 193.164.141.255 斯洛文尼亚
256 193.169.48.0 193.169.49.255 斯洛文尼亚
257 193.178.188.0 193.178.188.255 斯洛文尼亚
258 193.189.137.0 193.189.137.255 斯洛文尼亚
259 193.189.160.0 193.189.191.255 斯洛文尼亚
260 193.194.120.0 193.194.121.255 斯洛文尼亚
261 193.200.0.0 193.200.0.255 斯洛文尼亚
262 193.200.207.0 193.200.207.255 斯洛文尼亚
263 193.201.45.0 193.201.45.255 斯洛文尼亚
264 193.201.101.0 193.201.101.255 斯洛文尼亚
265 193.201.109.0 193.201.109.255 斯洛文尼亚
266 193.201.155.0 193.201.155.127 斯洛文尼亚
267 193.201.165.0 193.201.165.255 斯洛文尼亚
268 193.201.212.0 193.201.215.255 斯洛文尼亚
269 193.203.16.0 193.203.17.255 斯洛文尼亚
270 193.218.94.0 193.218.94.255 斯洛文尼亚
271 193.219.100.0 193.219.100.255 斯洛文尼亚
272 193.219.106.0 193.219.106.255 斯洛文尼亚
273 193.219.121.0 193.219.121.255 斯洛文尼亚
274 193.221.112.0 193.221.112.255 斯洛文尼亚
275 193.221.115.0 193.221.115.255 斯洛文尼亚
276 193.228.151.0 193.228.151.255 斯洛文尼亚
277 193.242.154.0 193.242.154.255 斯洛文尼亚
278 193.243.140.0 193.243.141.255 斯洛文尼亚
279 194.0.174.0 194.0.175.255 斯洛文尼亚
280 194.0.191.0 194.0.191.255 斯洛文尼亚
281 194.6.237.0 194.6.237.255 斯洛文尼亚
282 194.6.242.0 194.6.242.255 斯洛文尼亚
283 194.8.94.0 194.8.95.255 斯洛文尼亚
284 194.28.108.0 194.28.111.255 斯洛文尼亚
285 194.33.12.0 194.33.12.255 斯洛文尼亚
286 194.39.85.0 194.39.85.255 斯洛文尼亚
287 194.40.211.0 194.40.211.255 斯洛文尼亚
288 194.50.136.0 194.50.138.255 斯洛文尼亚
289 194.50.166.0 194.50.166.255 斯洛文尼亚
290 194.59.182.0 194.59.182.255 斯洛文尼亚
291 194.59.185.0 194.59.185.255 斯洛文尼亚
292 194.60.74.0 194.60.74.255 斯洛文尼亚
293 194.110.199.0 194.110.199.255 斯洛文尼亚
294 194.110.222.0 194.110.222.255 斯洛文尼亚
295 194.116.204.0 194.116.205.255 斯洛文尼亚
296 194.126.197.0 194.126.197.255 斯洛文尼亚
297 194.152.0.0 194.152.31.255 斯洛文尼亚
298 194.165.96.0 194.165.127.255 斯洛文尼亚
299 194.176.112.0 194.176.112.255 斯洛文尼亚
300 194.242.36.0 194.242.36.255 斯洛文尼亚
301 194.247.162.0 194.247.163.255 斯洛文尼亚
302 194.249.0.0 194.249.220.63 斯洛文尼亚
303 194.249.220.64 194.249.220.127 斯洛文尼亚 Visoka strokovna sola za podjetnistvo
304 194.249.220.128 194.249.242.127 斯洛文尼亚
305 194.249.242.128 194.249.242.191 斯洛文尼亚 GEA College d.d.
306 194.249.242.192 194.249.242.223 斯洛文尼亚 Visoka strokovna sola za podjetnistvo;
307 194.249.242.224 194.249.255.255 斯洛文尼亚
308 195.5.164.0 195.5.165.255 斯洛文尼亚
309 195.10.53.0 195.10.53.255 斯洛文尼亚
310 195.20.142.0 195.20.142.255 斯洛文尼亚
311 195.35.122.0 195.35.122.255 斯洛文尼亚
312 195.43.131.0 195.43.131.255 斯洛文尼亚
313 195.43.133.0 195.43.133.255 斯洛文尼亚
314 195.43.159.0 195.43.159.255 斯洛文尼亚
315 195.47.197.0 195.47.197.255 斯洛文尼亚
316 195.47.211.0 195.47.211.255 斯洛文尼亚
317 195.47.213.0 195.47.213.255 斯洛文尼亚
318 195.47.224.0 195.47.224.255 斯洛文尼亚
319 195.47.226.0 195.47.226.255 斯洛文尼亚
320 195.47.228.0 195.47.228.255 斯洛文尼亚
321 195.47.243.0 195.47.243.255 斯洛文尼亚
322 195.66.69.0 195.66.69.255 斯洛文尼亚
323 195.66.107.0 195.66.107.255 斯洛文尼亚
324 195.69.96.0 195.69.99.255 斯洛文尼亚
325 195.75.214.0 195.75.215.255 斯洛文尼亚
326 195.79.24.192 195.79.24.207 斯洛文尼亚
327 195.80.225.0 195.80.225.255 斯洛文尼亚
328 195.85.192.0 195.85.192.255 斯洛文尼亚
329 195.88.82.0 195.88.83.255 斯洛文尼亚
330 195.95.158.0 195.95.158.255 斯洛文尼亚
331 195.95.161.0 195.95.161.255 斯洛文尼亚
332 195.95.173.0 195.95.173.255 斯洛文尼亚
333 195.118.206.0 195.118.206.255 斯洛文尼亚
334 195.128.128.0 195.128.128.255 斯洛文尼亚
335 195.128.141.0 195.128.141.255 斯洛文尼亚
336 195.130.194.0 195.130.194.255 斯洛文尼亚
337 195.138.196.0 195.138.196.255 斯洛文尼亚
338 195.138.201.0 195.138.201.255 斯洛文尼亚
339 195.144.26.0 195.144.26.255 斯洛文尼亚
340 195.149.94.0 195.149.94.255 斯洛文尼亚
341 195.170.177.0 195.170.177.255 斯洛文尼亚
342 195.178.118.0 195.178.119.255 斯洛文尼亚
343 195.182.61.0 195.182.61.255 斯洛文尼亚
344 195.190.129.0 195.190.129.255 斯洛文尼亚
345 195.190.158.0 195.190.158.255 斯洛文尼亚
346 195.191.96.0 195.191.96.255 斯洛文尼亚
347 195.200.200.0 195.200.200.255 斯洛文尼亚
348 195.210.192.0 195.210.255.255 斯洛文尼亚
349 195.216.253.0 195.216.253.255 斯洛文尼亚
350 195.225.50.0 195.225.50.255 斯洛文尼亚
351 195.230.121.0 195.230.121.255 斯洛文尼亚
352 195.234.137.0 195.234.137.255 斯洛文尼亚
353 195.245.106.0 195.245.107.255 斯洛文尼亚
354 195.245.208.0 195.245.208.255 斯洛文尼亚
355 195.245.216.0 195.245.216.255 斯洛文尼亚
356 195.245.250.0 195.245.250.255 斯洛文尼亚
357 195.246.0.0 195.246.31.255 斯洛文尼亚
358 195.248.68.0 195.248.68.255 斯洛文尼亚
359 195.250.58.0 195.250.58.255 斯洛文尼亚
360 195.250.192.0 195.250.223.255 斯洛文尼亚
361 212.13.224.0 212.13.255.255 斯洛文尼亚
362 212.18.32.0 212.18.63.255 斯洛文尼亚
363 212.30.64.0 212.30.95.255 斯洛文尼亚
364 212.44.96.0 212.44.127.255 斯洛文尼亚
365 212.72.96.0 212.72.127.255 斯洛文尼亚
366 212.85.160.0 212.85.191.255 斯洛文尼亚
367 212.93.224.0 212.93.255.255 斯洛文尼亚
368 212.101.128.0 212.101.191.255 斯洛文尼亚
369 212.103.128.0 212.103.159.255 斯洛文尼亚
370 212.118.64.0 212.118.95.255 斯洛文尼亚
371 212.235.128.0 212.235.255.255 斯洛文尼亚
372 213.5.112.0 213.5.119.255 斯洛文尼亚
373 213.142.224.0 213.142.255.255 斯洛文尼亚
374 213.143.64.0 213.143.95.255 斯洛文尼亚
375 213.157.224.0 213.157.255.255 斯洛文尼亚
376 213.161.0.0 213.161.31.255 斯洛文尼亚
377 213.172.224.0 213.172.255.255 斯洛文尼亚
378 213.229.192.0 213.229.255.255 斯洛文尼亚
379 213.250.0.0 213.250.8.255 斯洛文尼亚
380 213.250.9.0 213.250.9.255 斯洛文尼亚 卢布尔雅那
381 213.250.10.0 213.250.63.255 斯洛文尼亚
382 213.253.64.0 213.253.127.255 斯洛文尼亚
383 217.72.64.0 217.72.95.255 斯洛文尼亚