ip地址查询

斯洛文尼亚IP地址列表

在下面输入您要查询IP地址段范围的地理位置,点击查询

请输入地理位置:
最多只能列出前1000条IP信息,更详细的ip列表信息请用上边的查询按钮进入
序号 IP 起始地址 IP 结束地址 所在位置信息 电子地图
1 5.32.136.0 5.32.143.255 斯洛文尼亚
2 5.102.176.0 5.102.183.255 斯洛文尼亚
3 5.157.72.0 5.157.79.255 斯洛文尼亚
4 5.249.176.0 5.249.191.255 斯洛文尼亚
5 31.7.192.0 31.7.223.255 斯洛文尼亚
6 31.15.128.0 31.15.255.255 斯洛文尼亚
7 37.18.224.0 37.18.239.255 斯洛文尼亚
8 37.19.64.0 37.19.71.255 斯洛文尼亚
9 46.19.8.0 46.19.15.255 斯洛文尼亚
10 46.23.0.0 46.23.15.255 斯洛文尼亚
11 46.54.128.0 46.54.224.11 斯洛文尼亚
12 46.54.224.12 46.54.224.12 斯洛文尼亚 europe.pool.ntp.org服务器
13 46.54.224.13 46.54.255.255 斯洛文尼亚
14 46.122.0.0 46.123.255.255 斯洛文尼亚
15 46.150.32.0 46.150.63.255 斯洛文尼亚
16 46.151.232.0 46.151.239.255 斯洛文尼亚
17 46.163.0.0 46.163.63.255 斯洛文尼亚
18 46.164.0.0 46.164.63.255 斯洛文尼亚
19 46.182.224.0 46.182.231.255 斯洛文尼亚
20 46.248.64.0 46.248.95.255 斯洛文尼亚
21 46.254.0.0 46.254.7.255 斯洛文尼亚
22 46.254.56.0 46.254.63.255 斯洛文尼亚
23 46.254.144.0 46.254.151.255 斯洛文尼亚
24 57.90.224.0 57.90.239.255 斯洛文尼亚 国际航空电讯集团公司(SITA)
25 62.84.224.0 62.84.239.255 斯洛文尼亚
26 77.38.0.0 77.38.127.255 斯洛文尼亚
27 77.74.200.0 77.74.207.255 斯洛文尼亚
28 77.94.128.0 77.94.159.255 斯洛文尼亚
29 77.111.0.0 77.111.63.255 斯洛文尼亚
30 77.234.128.0 77.234.159.255 斯洛文尼亚
31 78.111.32.0 78.111.47.255 斯洛文尼亚
32 78.153.32.0 78.153.63.255 斯洛文尼亚
33 80.90.208.0 80.90.223.255 斯洛文尼亚
34 80.95.224.0 80.95.239.255 斯洛文尼亚
35 80.246.224.0 80.246.239.255 斯洛文尼亚
36 81.17.224.0 81.17.233.255 斯洛文尼亚
37 81.17.236.0 81.17.239.255 斯洛文尼亚
38 81.90.176.0 81.90.189.255 斯洛文尼亚
39 81.90.191.0 81.90.191.255 斯洛文尼亚
40 82.149.0.0 82.149.31.255 斯洛文尼亚
41 82.192.32.0 82.192.63.255 斯洛文尼亚
42 82.214.64.0 82.214.127.255 斯洛文尼亚
43 84.20.224.0 84.20.255.255 斯洛文尼亚
44 84.39.208.0 84.39.223.255 斯洛文尼亚
45 84.41.0.0 84.41.127.255 斯洛文尼亚
46 84.52.128.0 84.52.191.255 斯洛文尼亚
47 84.255.192.0 84.255.255.255 斯洛文尼亚
48 85.10.0.0 85.10.47.255 斯洛文尼亚
49 86.58.0.0 86.58.127.255 斯洛文尼亚
50 86.61.0.0 86.61.127.255 斯洛文尼亚
51 87.119.128.0 87.119.159.255 斯洛文尼亚
52 88.200.0.0 88.200.127.255 斯洛文尼亚
53 89.142.0.0 89.143.255.255 斯洛文尼亚
54 89.212.0.0 89.212.255.255 斯洛文尼亚
55 89.233.112.0 89.233.127.255 斯洛文尼亚
56 90.157.128.0 90.157.255.255 斯洛文尼亚
57 91.185.192.0 91.185.223.255 斯洛文尼亚
58 91.195.146.0 91.195.147.255 斯洛文尼亚
59 91.198.0.0 91.198.0.255 斯洛文尼亚
60 91.198.52.0 91.198.52.255 斯洛文尼亚
61 91.198.96.0 91.198.96.255 斯洛文尼亚
62 91.198.112.0 91.198.112.255 斯洛文尼亚
63 91.198.190.0 91.198.190.255 斯洛文尼亚
64 91.198.214.0 91.198.214.255 斯洛文尼亚
65 91.199.23.0 91.199.23.255 斯洛文尼亚
66 91.199.61.0 91.199.61.255 斯洛文尼亚
67 91.199.124.0 91.199.124.255 斯洛文尼亚
68 91.199.131.0 91.199.131.255 斯洛文尼亚
69 91.199.142.0 91.199.142.255 斯洛文尼亚
70 91.199.161.0 91.199.161.255 斯洛文尼亚
71 91.199.201.0 91.199.201.255 斯洛文尼亚
72 91.199.235.0 91.199.235.255 斯洛文尼亚
73 91.202.64.0 91.202.67.255 斯洛文尼亚
74 91.208.27.0 91.208.27.255 斯洛文尼亚
75 91.208.88.0 91.208.88.255 斯洛文尼亚
76 91.208.101.0 91.208.101.255 斯洛文尼亚
77 91.208.125.0 91.208.125.255 斯洛文尼亚
78 91.208.168.0 91.208.168.255 斯洛文尼亚
79 91.208.200.0 91.208.200.255 斯洛文尼亚
80 91.208.225.0 91.208.225.255 斯洛文尼亚
81 91.209.18.0 91.209.18.255 斯洛文尼亚
82 91.209.49.0 91.209.49.255 斯洛文尼亚
83 91.209.132.0 91.209.132.255 斯洛文尼亚
84 91.209.145.0 91.209.145.255 斯洛文尼亚
85 91.209.150.0 91.209.150.255 斯洛文尼亚
86 91.209.181.0 91.209.181.255 斯洛文尼亚
87 91.209.188.0 91.209.188.255 斯洛文尼亚
88 91.209.207.0 91.209.207.255 斯洛文尼亚
89 91.209.237.0 91.209.237.255 斯洛文尼亚
90 91.209.251.0 91.209.251.255 斯洛文尼亚
91 91.212.24.0 91.212.24.255 斯洛文尼亚
92 91.212.134.0 91.212.134.255 斯洛文尼亚
93 91.212.199.0 91.212.199.255 斯洛文尼亚
94 91.212.208.0 91.212.208.255 斯洛文尼亚
95 91.212.251.0 91.212.251.255 斯洛文尼亚
96 91.213.80.0 91.213.80.255 斯洛文尼亚
97 91.213.89.0 91.213.89.255 斯洛文尼亚
98 91.213.131.0 91.213.131.255 斯洛文尼亚
99 91.213.147.0 91.213.147.255 斯洛文尼亚
100 91.213.241.0 91.213.241.255 斯洛文尼亚
101 91.216.54.0 91.216.54.255 斯洛文尼亚
102 91.216.74.0 91.216.74.255 斯洛文尼亚
103 91.216.87.0 91.216.87.255 斯洛文尼亚
104 91.216.109.0 91.216.109.255 斯洛文尼亚
105 91.216.172.0 91.216.172.255 斯洛文尼亚
106 91.217.92.0 91.217.93.255 斯洛文尼亚
107 91.217.122.0 91.217.123.255 斯洛文尼亚
108 91.217.126.0 91.217.127.255 斯洛文尼亚
109 91.217.222.0 91.217.222.255 斯洛文尼亚
110 91.217.255.0 91.217.255.255 斯洛文尼亚
111 91.220.55.0 91.220.55.255 斯洛文尼亚
112 91.220.78.0 91.220.78.255 斯洛文尼亚
113 91.220.107.0 91.220.107.255 斯洛文尼亚
114 91.220.119.0 91.220.119.255 斯洛文尼亚
115 91.220.156.0 91.220.156.255 斯洛文尼亚
116 91.220.194.0 91.220.194.255 斯洛文尼亚
117 91.220.213.0 91.220.213.255 斯洛文尼亚
118 91.220.221.0 91.220.221.255 斯洛文尼亚
119 91.220.240.0 91.220.240.255 斯洛文尼亚
120 91.221.170.0 91.221.171.255 斯洛文尼亚
121 91.223.26.0 91.223.26.255 斯洛文尼亚
122 91.223.39.0 91.223.39.255 斯洛文尼亚
123 91.223.43.0 91.223.43.255 斯洛文尼亚
124 91.223.49.0 91.223.49.255 斯洛文尼亚
125 91.223.80.0 91.223.80.255 斯洛文尼亚
126 91.223.113.0 91.223.113.255 斯洛文尼亚
127 91.223.115.0 91.223.115.255 斯洛文尼亚
128 91.223.166.0 91.223.166.255 斯洛文尼亚
129 91.223.174.0 91.223.174.255 斯洛文尼亚
130 91.223.182.0 91.223.182.255 斯洛文尼亚
131 91.223.189.0 91.223.189.255 斯洛文尼亚
132 91.223.193.0 91.223.193.255 斯洛文尼亚
133 91.223.197.0 91.223.197.255 斯洛文尼亚
134 91.223.230.0 91.223.230.255 斯洛文尼亚
135 91.223.238.0 91.223.238.255 斯洛文尼亚
136 91.224.172.0 91.224.173.255 斯洛文尼亚
137 91.224.238.0 91.224.239.255 斯洛文尼亚
138 91.225.96.0 91.225.99.255 斯洛文尼亚
139 91.226.77.0 91.226.77.255 斯洛文尼亚
140 91.226.246.0 91.226.246.255 斯洛文尼亚
141 91.227.43.0 91.227.43.255 斯洛文尼亚
142 91.227.110.0 91.227.111.255 斯洛文尼亚
143 91.228.207.0 91.228.207.255 斯洛文尼亚
144 91.229.72.0 91.229.72.255 斯洛文尼亚
145 91.230.90.0 91.230.90.255 斯洛文尼亚
146 91.230.238.0 91.230.238.255 斯洛文尼亚
147 91.232.234.0 91.232.234.255 斯洛文尼亚
148 91.232.239.0 91.232.239.255 斯洛文尼亚
149 91.233.163.0 91.233.163.255 斯洛文尼亚
150 91.235.82.0 91.235.82.255 斯洛文尼亚
151 91.235.242.0 91.235.242.255 斯洛文尼亚
152 91.236.1.0 91.236.1.255 斯洛文尼亚
153 91.237.33.0 91.237.33.255 斯洛文尼亚
154 91.237.132.0 91.237.135.255 斯洛文尼亚
155 91.239.96.0 91.239.97.255 斯洛文尼亚
156 91.239.193.0 91.239.193.255 斯洛文尼亚
157 91.239.243.0 91.239.243.255 斯洛文尼亚
158 91.240.52.0 91.240.55.255 斯洛文尼亚
159 91.240.216.0 91.240.216.255 斯洛文尼亚
160 91.245.193.0 91.245.193.255 斯洛文尼亚
161 92.37.0.0 92.37.127.255 斯洛文尼亚
162 92.53.128.0 92.53.191.255 斯洛文尼亚
163 92.63.16.0 92.63.31.255 斯洛文尼亚
164 92.244.64.0 92.244.95.255 斯洛文尼亚
165 93.103.0.0 93.103.255.255 斯洛文尼亚
166 94.103.64.0 94.103.79.255 斯洛文尼亚
167 94.127.24.0 94.127.31.255 斯洛文尼亚
168 94.140.64.0 94.140.95.255 斯洛文尼亚
169 95.87.128.0 95.87.191.255 斯洛文尼亚
170 95.143.144.0 95.143.159.255 斯洛文尼亚
171 95.159.192.0 95.159.255.255 斯洛文尼亚
172 95.176.128.0 95.176.255.255 斯洛文尼亚
173 109.123.0.0 109.123.63.255 斯洛文尼亚
174 109.127.192.0 109.127.255.255 斯洛文尼亚
175 109.182.0.0 109.182.255.255 斯洛文尼亚
176 109.202.120.0 109.202.127.255 斯洛文尼亚
177 109.239.176.0 109.239.191.255 斯洛文尼亚
178 141.105.168.0 141.105.175.255 斯洛文尼亚
179 141.255.192.0 141.255.255.255 斯洛文尼亚
180 146.212.0.0 146.212.255.255 斯洛文尼亚
181 146.247.24.0 146.247.31.255 斯洛文尼亚
182 149.62.64.0 149.62.127.255 斯洛文尼亚
183 149.126.128.0 149.126.159.255 斯洛文尼亚
184 153.5.0.0 153.5.255.255 斯洛文尼亚 ARNES网络
185 163.159.0.0 163.159.255.255 斯洛文尼亚
186 164.8.0.0 164.8.255.255 斯洛文尼亚 马里博尔大学
187 176.52.128.0 176.52.159.255 斯洛文尼亚
188 176.76.0.0 176.76.255.255 斯洛文尼亚
189 178.20.16.0 178.20.23.255 斯洛文尼亚
190 178.58.0.0 178.58.255.255 斯洛文尼亚
191 178.79.64.0 178.79.127.255 斯洛文尼亚
192 178.172.0.0 178.172.127.255 斯洛文尼亚
193 178.216.56.0 178.216.63.255 斯洛文尼亚
194 185.13.52.0 185.13.55.255 斯洛文尼亚
195 185.24.36.0 185.24.39.255 斯洛文尼亚
196 185.28.8.0 185.28.11.255 斯洛文尼亚
197 185.29.16.0 185.29.19.255 斯洛文尼亚
198 185.29.140.0 185.29.143.255 斯洛文尼亚
199 185.30.136.0 185.30.139.255 斯洛文尼亚
200 185.66.148.0 185.66.151.255 斯洛文尼亚
201 185.69.148.0 185.69.151.255 斯洛文尼亚
202 185.71.172.0 185.71.175.255 斯洛文尼亚
203 185.72.28.0 185.72.31.255 斯洛文尼亚
204 185.72.60.0 185.72.63.255 斯洛文尼亚
205 185.72.104.0 185.72.107.255 斯洛文尼亚
206 185.73.4.0 185.73.7.255 斯洛文尼亚
207 185.74.90.0 185.74.90.255 斯洛文尼亚
208 185.78.240.0 185.78.243.255 斯洛文尼亚
209 185.79.228.0 185.79.231.255 斯洛文尼亚
210 185.81.28.0 185.81.31.255 斯洛文尼亚
211 185.84.100.0 185.84.103.255 斯洛文尼亚
212 185.85.148.0 185.85.151.255 斯洛文尼亚
213 185.92.176.0 185.92.179.255 斯洛文尼亚
214 185.92.228.0 185.92.228.255 斯洛文尼亚
215 185.92.230.0 185.92.235.255 斯洛文尼亚
216 185.93.104.0 185.93.107.255 斯洛文尼亚
217 185.97.52.0 185.97.55.255 斯洛文尼亚
218 185.97.68.0 185.97.71.255 斯洛文尼亚
219 185.114.144.0 185.114.147.255 斯洛文尼亚
220 185.128.248.0 185.128.251.255 斯洛文尼亚
221 185.133.184.0 185.133.187.255 斯洛文尼亚
222 185.148.72.0 185.148.75.255 斯洛文尼亚
223 185.153.24.0 185.153.27.255 斯洛文尼亚
224 185.173.52.0 185.173.55.255 斯洛文尼亚
225 185.175.0.0 185.175.3.255 斯洛文尼亚
226 185.178.224.0 185.178.227.255 斯洛文尼亚
227 185.179.48.0 185.179.51.255 斯洛文尼亚
228 185.179.216.0 185.179.219.255 斯洛文尼亚
229 185.185.88.0 185.185.91.255 斯洛文尼亚
230 185.187.8.0 185.187.11.255 斯洛文尼亚
231 185.195.156.0 185.195.159.255 斯洛文尼亚
232 185.205.116.0 185.205.119.255 斯洛文尼亚
233 185.206.184.0 185.206.187.255 斯洛文尼亚
234 185.221.56.0 185.221.59.255 斯洛文尼亚
235 185.236.192.0 185.236.195.255 斯洛文尼亚
236 188.64.24.0 188.64.31.255 斯洛文尼亚
237 188.64.104.0 188.64.111.255 斯洛文尼亚
238 188.196.0.0 188.199.255.255 斯洛文尼亚
239 188.230.128.0 188.230.255.255 斯洛文尼亚
240 192.84.90.0 192.84.90.255 斯洛文尼亚
241 192.84.93.0 192.84.99.255 斯洛文尼亚
242 192.84.101.0 192.84.104.255 斯洛文尼亚
243 192.84.107.0 192.84.109.255 斯洛文尼亚
244 192.160.15.0 192.160.15.255 斯洛文尼亚
245 193.0.244.0 193.0.244.255 斯洛文尼亚
246 193.2.0.0 193.2.63.255 斯洛文尼亚 教育网
247 193.2.64.0 193.2.111.255 斯洛文尼亚 University of Ljubljana
248 193.2.112.0 193.2.119.255 斯洛文尼亚 教育网
249 193.2.120.0 193.2.120.255 斯洛文尼亚 University of Nova Gorica
250 193.2.121.0 193.2.255.255 斯洛文尼亚 教育网
251 193.9.12.0 193.9.12.255 斯洛文尼亚
252 193.9.19.0 193.9.19.255 斯洛文尼亚
253 193.9.21.0 193.9.21.255 斯洛文尼亚
254 193.16.109.0 193.16.109.255 斯洛文尼亚
255 193.16.152.0 193.16.152.255 斯洛文尼亚
256 193.17.1.0 193.17.1.255 斯洛文尼亚
257 193.17.227.0 193.17.227.255 斯洛文尼亚
258 193.19.220.0 193.19.223.255 斯洛文尼亚
259 193.23.49.0 193.23.49.255 斯洛文尼亚
260 193.23.62.0 193.23.62.255 斯洛文尼亚
261 193.23.137.0 193.23.137.255 斯洛文尼亚
262 193.24.248.0 193.24.251.255 斯洛文尼亚
263 193.26.26.0 193.26.26.255 斯洛文尼亚
264 193.26.220.0 193.26.220.255 斯洛文尼亚
265 193.28.146.0 193.28.146.255 斯洛文尼亚
266 193.30.43.0 193.30.43.255 斯洛文尼亚
267 193.35.111.0 193.35.111.255 斯洛文尼亚
268 193.36.40.0 193.36.40.255 斯洛文尼亚
269 193.41.35.0 193.41.36.255 斯洛文尼亚
270 193.41.89.0 193.41.89.255 斯洛文尼亚
271 193.46.71.0 193.46.71.255 斯洛文尼亚
272 193.46.75.0 193.46.75.255 斯洛文尼亚
273 193.47.136.0 193.47.136.255 斯洛文尼亚
274 193.77.0.0 193.77.255.255 斯洛文尼亚
275 193.95.192.0 193.95.255.255 斯洛文尼亚
276 193.104.10.0 193.104.10.255 斯洛文尼亚
277 193.104.23.0 193.104.23.255 斯洛文尼亚
278 193.104.134.0 193.104.134.255 斯洛文尼亚
279 193.104.236.0 193.104.236.255 斯洛文尼亚
280 193.104.240.0 193.104.240.255 斯洛文尼亚
281 193.105.22.0 193.105.22.255 斯洛文尼亚
282 193.105.67.0 193.105.67.255 斯洛文尼亚
283 193.105.115.0 193.105.115.255 斯洛文尼亚
284 193.105.127.0 193.105.127.255 斯洛文尼亚
285 193.109.124.0 193.109.124.255 斯洛文尼亚
286 193.109.227.0 193.109.227.255 斯洛文尼亚
287 193.110.14.0 193.110.15.255 斯洛文尼亚
288 193.110.145.0 193.110.145.255 斯洛文尼亚
289 193.111.192.0 193.111.193.255 斯洛文尼亚
290 193.111.220.0 193.111.223.255 斯洛文尼亚
291 193.138.1.0 193.138.5.255 斯洛文尼亚
292 193.138.9.0 193.138.9.255 斯洛文尼亚
293 193.138.32.0 193.138.63.255 斯洛文尼亚
294 193.142.116.0 193.142.116.255 斯洛文尼亚
295 193.142.149.0 193.142.149.255 斯洛文尼亚
296 193.164.137.0 193.164.141.255 斯洛文尼亚
297 193.169.48.0 193.169.49.255 斯洛文尼亚
298 193.178.188.0 193.178.188.255 斯洛文尼亚
299 193.189.137.0 193.189.137.255 斯洛文尼亚
300 193.189.160.0 193.189.191.255 斯洛文尼亚
301 193.194.120.0 193.194.121.255 斯洛文尼亚
302 193.200.0.0 193.200.0.255 斯洛文尼亚
303 193.200.207.0 193.200.207.255 斯洛文尼亚
304 193.201.45.0 193.201.45.255 斯洛文尼亚
305 193.201.101.0 193.201.101.255 斯洛文尼亚
306 193.201.109.0 193.201.109.255 斯洛文尼亚
307 193.201.155.0 193.201.155.127 斯洛文尼亚
308 193.201.165.0 193.201.165.255 斯洛文尼亚
309 193.201.212.0 193.201.215.255 斯洛文尼亚
310 193.203.16.0 193.203.17.255 斯洛文尼亚
311 193.218.94.0 193.218.94.255 斯洛文尼亚
312 193.219.100.0 193.219.100.255 斯洛文尼亚
313 193.219.106.0 193.219.106.255 斯洛文尼亚
314 193.219.121.0 193.219.121.255 斯洛文尼亚
315 193.221.112.0 193.221.112.255 斯洛文尼亚
316 193.221.115.0 193.221.115.255 斯洛文尼亚
317 193.228.151.0 193.228.151.255 斯洛文尼亚
318 193.242.154.0 193.242.154.255 斯洛文尼亚
319 193.243.140.0 193.243.141.255 斯洛文尼亚
320 194.0.174.0 194.0.175.255 斯洛文尼亚
321 194.0.191.0 194.0.191.255 斯洛文尼亚
322 194.6.237.0 194.6.237.255 斯洛文尼亚
323 194.6.242.0 194.6.242.255 斯洛文尼亚
324 194.8.94.0 194.8.95.255 斯洛文尼亚
325 194.28.108.0 194.28.111.255 斯洛文尼亚
326 194.33.12.0 194.33.12.255 斯洛文尼亚
327 194.39.85.0 194.39.85.255 斯洛文尼亚
328 194.40.211.0 194.40.211.255 斯洛文尼亚
329 194.50.136.0 194.50.138.255 斯洛文尼亚
330 194.50.166.0 194.50.166.255 斯洛文尼亚
331 194.59.182.0 194.59.182.255 斯洛文尼亚
332 194.59.185.0 194.59.185.255 斯洛文尼亚
333 194.60.74.0 194.60.74.255 斯洛文尼亚
334 194.110.199.0 194.110.199.255 斯洛文尼亚
335 194.110.222.0 194.110.222.255 斯洛文尼亚
336 194.116.204.0 194.116.205.255 斯洛文尼亚
337 194.126.197.0 194.126.197.255 斯洛文尼亚
338 194.152.0.0 194.152.31.255 斯洛文尼亚
339 194.165.96.0 194.165.127.255 斯洛文尼亚
340 194.176.112.0 194.176.112.255 斯洛文尼亚
341 194.242.36.0 194.242.36.255 斯洛文尼亚
342 194.247.162.0 194.247.163.255 斯洛文尼亚
343 194.249.0.0 194.249.220.63 斯洛文尼亚
344 194.249.220.64 194.249.220.127 斯洛文尼亚 Visoka strokovna sola za podjetnistvo
345 194.249.220.128 194.249.242.127 斯洛文尼亚
346 194.249.242.128 194.249.242.191 斯洛文尼亚 GEA College d.d.
347 194.249.242.192 194.249.242.223 斯洛文尼亚 Visoka strokovna sola za podjetnistvo;
348 194.249.242.224 194.249.255.255 斯洛文尼亚
349 195.5.164.0 195.5.165.255 斯洛文尼亚
350 195.10.53.0 195.10.53.255 斯洛文尼亚
351 195.20.142.0 195.20.142.255 斯洛文尼亚
352 195.35.122.0 195.35.122.255 斯洛文尼亚
353 195.43.131.0 195.43.131.255 斯洛文尼亚
354 195.43.133.0 195.43.133.255 斯洛文尼亚
355 195.43.159.0 195.43.159.255 斯洛文尼亚
356 195.47.197.0 195.47.197.255 斯洛文尼亚
357 195.47.211.0 195.47.211.255 斯洛文尼亚
358 195.47.213.0 195.47.213.255 斯洛文尼亚
359 195.47.224.0 195.47.224.255 斯洛文尼亚
360 195.47.226.0 195.47.226.255 斯洛文尼亚
361 195.47.228.0 195.47.228.255 斯洛文尼亚
362 195.47.243.0 195.47.243.255 斯洛文尼亚
363 195.66.69.0 195.66.69.255 斯洛文尼亚
364 195.66.107.0 195.66.107.255 斯洛文尼亚
365 195.69.96.0 195.69.99.255 斯洛文尼亚
366 195.75.214.0 195.75.215.255 斯洛文尼亚
367 195.79.24.192 195.79.24.207 斯洛文尼亚
368 195.80.225.0 195.80.225.255 斯洛文尼亚
369 195.85.192.0 195.85.192.255 斯洛文尼亚
370 195.88.82.0 195.88.83.255 斯洛文尼亚
371 195.95.158.0 195.95.158.255 斯洛文尼亚
372 195.95.161.0 195.95.161.255 斯洛文尼亚
373 195.95.173.0 195.95.173.255 斯洛文尼亚
374 195.118.206.0 195.118.206.255 斯洛文尼亚
375 195.128.128.0 195.128.128.255 斯洛文尼亚
376 195.128.141.0 195.128.141.255 斯洛文尼亚
377 195.130.194.0 195.130.194.255 斯洛文尼亚
378 195.138.196.0 195.138.196.255 斯洛文尼亚
379 195.138.201.0 195.138.201.255 斯洛文尼亚
380 195.144.26.0 195.144.26.255 斯洛文尼亚
381 195.149.94.0 195.149.94.255 斯洛文尼亚
382 195.170.177.0 195.170.177.255 斯洛文尼亚
383 195.178.118.0 195.178.119.255 斯洛文尼亚
384 195.182.61.0 195.182.61.255 斯洛文尼亚
385 195.190.129.0 195.190.129.255 斯洛文尼亚
386 195.190.158.0 195.190.158.255 斯洛文尼亚
387 195.191.96.0 195.191.96.255 斯洛文尼亚
388 195.200.200.0 195.200.200.255 斯洛文尼亚
389 195.210.192.0 195.210.255.255 斯洛文尼亚
390 195.216.253.0 195.216.253.255 斯洛文尼亚
391 195.225.50.0 195.225.50.255 斯洛文尼亚
392 195.230.121.0 195.230.121.255 斯洛文尼亚
393 195.234.137.0 195.234.137.255 斯洛文尼亚
394 195.245.106.0 195.245.107.255 斯洛文尼亚
395 195.245.208.0 195.245.208.255 斯洛文尼亚
396 195.245.216.0 195.245.216.255 斯洛文尼亚
397 195.245.250.0 195.245.250.255 斯洛文尼亚
398 195.246.0.0 195.246.31.255 斯洛文尼亚
399 195.248.68.0 195.248.68.255 斯洛文尼亚
400 195.250.58.0 195.250.58.255 斯洛文尼亚
401 195.250.192.0 195.250.223.255 斯洛文尼亚
402 212.13.224.0 212.13.255.255 斯洛文尼亚
403 212.18.32.0 212.18.63.255 斯洛文尼亚
404 212.30.64.0 212.30.95.255 斯洛文尼亚
405 212.44.96.0 212.44.127.255 斯洛文尼亚
406 212.72.96.0 212.72.127.255 斯洛文尼亚
407 212.85.160.0 212.85.191.255 斯洛文尼亚
408 212.93.224.0 212.93.255.255 斯洛文尼亚
409 212.101.128.0 212.101.191.255 斯洛文尼亚
410 212.103.128.0 212.103.159.255 斯洛文尼亚
411 212.118.64.0 212.118.95.255 斯洛文尼亚
412 212.235.128.0 212.235.255.255 斯洛文尼亚
413 213.5.112.0 213.5.119.255 斯洛文尼亚
414 213.142.224.0 213.142.255.255 斯洛文尼亚
415 213.143.64.0 213.143.95.255 斯洛文尼亚
416 213.157.224.0 213.157.255.255 斯洛文尼亚
417 213.161.0.0 213.161.31.255 斯洛文尼亚
418 213.172.224.0 213.172.255.255 斯洛文尼亚
419 213.229.192.0 213.229.255.255 斯洛文尼亚
420 213.250.0.0 213.250.8.255 斯洛文尼亚
421 213.250.9.0 213.250.9.255 斯洛文尼亚 卢布尔雅那
422 213.250.10.0 213.250.63.255 斯洛文尼亚
423 213.253.64.0 213.253.127.255 斯洛文尼亚
424 217.72.64.0 217.72.95.255 斯洛文尼亚