ip地址查询

韩国IP地址列表

在下面输入您要查询IP地址段范围的地理位置,点击查询

请输入地理位置:
最多只能列出前1000条IP信息,更详细的ip列表信息请用上边的查询按钮进入
序号 IP 起始地址 IP 结束地址 所在位置信息 电子地图
1 1.11.0.0 1.11.255.255 韩国 首尔CJ-HELLOVISION
2 1.16.0.0 1.16.63.255 韩国 DAOU
3 1.16.64.0 1.19.255.255 韩国
4 1.96.0.0 1.111.255.255 韩国 首尔KT通信KORNET
5 1.176.0.0 1.177.255.255 韩国 首尔CJ-HELLOVISION
6 1.201.0.0 1.201.255.255 韩国 Kakao公司
7 1.208.0.0 1.223.255.255 韩国 LG DACOM
8 1.224.0.0 1.255.21.255 韩国 SK Broadband数据中心
9 1.255.22.0 1.255.23.255 韩国 首尔SK Broadband数据中心Google缓存节点
10 1.255.24.0 1.255.255.255 韩国 SK Broadband数据中心
11 14.0.32.0 14.0.58.255 韩国 CDNetworks公司CDN网络节点
12 14.0.60.0 14.0.60.255 韩国 CDNetworks公司CDN网络节点
13 14.0.62.0 14.0.63.255 韩国 CDNetworks公司CDN网络节点
14 14.0.64.0 14.0.127.255 韩国
15 14.4.0.0 14.7.255.255 韩国
16 14.32.0.0 14.95.255.255 韩国 KT电信
17 14.128.128.0 14.129.255.255 韩国
18 14.138.0.0 14.138.255.255 韩国
19 14.192.80.0 14.192.95.255 韩国
20 14.206.0.0 14.206.255.255 韩国
21 17.0.120.0 17.0.120.255 韩国 Apple
22 17.132.32.0 17.132.63.255 韩国 Apple
23 17.242.128.0 17.242.129.255 韩国 Apple
24 17.242.133.0 17.242.133.255 韩国 Apple
25 17.253.72.0 17.253.73.255 韩国 Apple
26 20.190.144.128 20.190.144.255 韩国 Microsoft数据中心
27 20.190.148.0 20.190.148.255 韩国 Microsoft数据中心
28 23.12.224.0 23.12.239.255 韩国 Akamai节点
29 23.15.13.0 23.15.13.255 韩国 Akamai节点
30 23.33.120.0 23.33.123.255 韩国 Akamai节点
31 23.33.144.0 23.33.159.255 韩国 Akamai节点
32 23.35.148.0 23.35.148.255 韩国 Akamai节点
33 23.35.218.0 23.35.218.255 韩国 Akamai节点
34 23.35.220.0 23.35.223.255 韩国 Akamai节点
35 23.43.0.0 23.43.15.255 韩国 Akamai节点
36 23.44.173.0 23.44.173.255 韩国 Akamai节点
37 23.46.22.0 23.46.23.255 韩国 Akamai节点
38 23.49.48.0 23.49.49.255 韩国 Akamai节点
39 23.49.144.0 23.49.159.255 韩国 Akamai节点
40 23.53.224.0 23.53.227.255 韩国 Akamai节点
41 23.58.88.0 23.58.88.255 韩国 Akamai节点
42 23.59.72.0 23.59.72.255 韩国 Akamai节点
43 23.59.151.0 23.59.151.255 韩国 Akamai节点
44 23.62.232.0 23.62.235.255 韩国 Akamai节点
45 23.65.188.0 23.65.188.255 韩国 Akamai节点
46 23.67.53.0 23.67.53.255 韩国 Akamai节点
47 23.74.16.0 23.74.23.255 韩国 Akamai节点
48 23.76.153.0 23.76.153.255 韩国 Akamai节点
49 23.79.245.0 23.79.245.255 韩国 Akamai节点
50 23.103.253.96 23.103.253.111 韩国 Microsoft数据中心
51 23.194.214.0 23.194.214.255 韩国 Akamai节点
52 23.203.175.0 23.203.175.255 韩国 Akamai节点
53 23.204.116.0 23.204.119.255 韩国 Akamai节点
54 23.207.200.0 23.207.200.255 韩国 Akamai节点
55 23.211.117.0 23.211.117.255 韩国 Akamai节点
56 23.212.12.0 23.212.15.255 韩国 Akamai节点
57 23.215.11.0 23.215.11.255 韩国 Akamai节点
58 23.248.160.0 23.248.161.255 韩国 C3网络KT电信CDN节点
59 27.1.0.0 27.1.255.255 韩国
60 27.35.0.0 27.35.255.255 韩国
61 27.96.128.0 27.96.191.255 韩国
62 27.100.128.0 27.102.255.255 韩国
63 27.111.96.0 27.111.127.255 韩国
64 27.112.128.0 27.113.127.255 韩国
65 27.115.128.0 27.115.255.255 韩国
66 27.116.64.0 27.117.255.255 韩国
67 27.118.64.0 27.120.63.255 韩国
68 27.122.128.0 27.122.255.255 韩国
69 27.124.128.0 27.125.127.255 韩国
70 27.126.0.0 27.126.63.255 韩国
71 27.160.0.0 27.183.255.255 韩国
72 27.232.0.0 27.239.255.255 韩国
73 27.255.64.0 27.255.95.255 韩国 Ehost数据中心
74 27.255.96.0 27.255.127.255 韩国
75 36.38.0.0 36.39.255.255 韩国
76 37.252.244.0 37.252.244.255 韩国 首尔ANEXIA网络
77 39.4.0.0 39.7.255.255 韩国
78 39.16.0.0 39.31.255.255 韩国
79 39.112.0.0 39.115.255.255 韩国 SK Broadband
80 39.116.0.0 39.127.255.255 韩国
81 40.90.131.128 40.90.131.159 韩国 釜山Microsoft数据中心
82 40.90.139.128 40.90.139.159 韩国 首尔Microsoft数据中心
83 40.90.139.160 40.90.139.191 韩国 釜山Microsoft数据中心
84 42.8.0.0 42.47.255.255 韩国
85 42.82.0.0 42.82.255.255 韩国
86 43.224.29.0 43.224.29.255 韩国
87 43.226.16.0 43.226.19.255 韩国首尔 新网络(香港)有限公司数据中心
88 43.226.231.0 43.226.231.255 韩国 首尔Gaditek数据中心
89 43.227.112.0 43.227.114.255 韩国
90 43.227.120.0 43.227.123.255 韩国 光州市韩国有线电视广播公司
91 43.241.44.0 43.241.44.255 韩国 韩国电信数据中心
92 43.250.152.0 43.250.155.255 韩国 NHN Techorus股份有限公司
93 43.251.29.0 43.251.31.255 韩国
94 43.251.69.0 43.251.71.255 韩国
95 43.251.120.0 43.251.123.255 韩国
96 45.112.88.0 45.112.119.255 韩国
97 45.112.152.0 45.112.171.255 韩国
98 45.113.44.0 45.113.51.255 韩国
99 45.113.82.0 45.113.83.255 韩国
100 45.113.128.192 45.113.129.63 韩国
101 45.114.92.0 45.114.95.255 韩国
102 45.114.128.0 45.114.129.255 韩国
103 45.114.131.0 45.114.131.255 韩国
104 45.115.152.0 45.115.155.255 韩国
105 45.117.12.0 45.117.15.255 韩国
106 45.117.144.0 45.117.147.255 韩国
107 45.119.144.0 45.119.147.255 韩国
108 45.119.252.0 45.119.255.255 韩国
109 45.120.64.0 45.120.71.255 韩国
110 45.120.76.0 45.120.79.255 韩国
111 45.121.164.0 45.121.167.255 韩国
112 45.125.19.0 45.125.19.255 韩国
113 45.125.232.0 45.125.235.255 韩国
114 45.126.148.0 45.126.151.255 韩国
115 45.195.2.0 45.195.3.255 韩国 中国电信CN2
116 45.195.206.0 45.195.207.255 韩国 中国电信CN2
117 45.248.72.0 45.248.75.255 韩国
118 45.249.64.0 45.249.67.255 韩国
119 45.249.90.0 45.249.90.255 韩国 首尔xhostfire.com
120 45.249.96.0 45.249.96.255 韩国
121 45.249.98.0 45.249.98.255 韩国
122 45.249.160.0 45.249.163.255 韩国
123 45.250.204.0 45.250.211.255 韩国
124 45.250.220.0 45.250.223.255 韩国
125 49.1.0.0 49.1.255.255 韩国
126 49.8.0.0 49.11.255.255 韩国
127 49.16.0.0 49.31.255.255 韩国
128 49.50.0.0 49.50.3.255 韩国
129 49.50.16.0 49.50.63.255 韩国
130 49.50.128.0 49.50.191.255 韩国
131 49.56.0.0 49.63.255.255 韩国 Freetel电信公司
132 49.128.192.0 49.128.223.255 韩国
133 49.142.0.0 49.143.223.255 韩国
134 49.160.0.0 49.175.255.255 韩国
135 49.236.64.0 49.236.191.255 韩国
136 49.238.64.0 49.238.255.255 韩国
137 49.239.128.0 49.239.191.255 韩国
138 49.246.0.0 49.246.127.255 韩国
139 49.247.0.0 49.247.255.255 韩国
140 49.254.0.0 49.254.255.255 韩国 首尔HAIonNet公司KT电信数据中心
141 52.78.0.0 52.79.255.255 韩国 首尔Amazon数据中心
142 52.84.184.0 52.84.191.255 韩国 Amazon数据中心
143 52.84.193.0 52.84.193.255 韩国 Amazon数据中心
144 52.85.118.0 52.85.121.255 韩国 Amazon数据中心
145 52.85.193.0 52.85.193.255 韩国 Amazon数据中心
146 52.85.228.0 52.85.231.255 韩国 Amazon数据中心
147 52.92.0.0 52.92.15.255 韩国 首尔Amazon数据中心
148 52.231.0.0 52.231.127.255 韩国 首尔Microsoft数据中心
149 52.231.128.0 52.231.255.255 韩国 釜山Microsoft数据中心
150 52.232.144.0 52.232.144.255 韩国 釜山Microsoft数据中心
151 52.232.145.0 52.232.145.255 韩国 首尔Microsoft数据中心
152 52.239.148.0 52.239.148.31 韩国 首尔Microsoft数据中心
153 52.239.165.160 52.239.165.191 韩国 首尔Microsoft数据中心
154 52.239.190.128 52.239.190.191 韩国 首尔Microsoft数据中心
155 52.239.190.192 52.239.190.255 韩国 釜山Microsoft数据中心
156 52.245.100.0 52.245.103.255 韩国 釜山Microsoft数据中心
157 52.245.112.0 52.245.115.255 韩国 首尔Microsoft数据中心
158 52.253.188.0 52.253.191.255 韩国 釜山Microsoft数据中心
159 52.253.192.0 52.253.195.255 韩国 首尔Microsoft数据中心
160 54.192.180.0 54.192.183.255 韩国 Amazon数据中心
161 54.230.248.0 54.230.255.255 韩国 首尔亚马逊(Amazon)公司数据中心
162 57.73.192.0 57.73.223.255 韩国 国际航空电讯集团公司(SITA)
163 58.29.0.0 58.29.255.255 韩国
164 58.65.64.0 58.65.127.255 韩国
165 58.72.0.0 58.79.255.255 韩国
166 58.84.44.0 58.84.47.255 韩国
167 58.87.32.0 58.87.63.255 韩国
168 58.102.0.0 58.103.255.255 韩国 SK网络
169 58.120.0.0 58.127.255.255 韩国
170 58.138.192.0 58.138.255.255 韩国
171 58.140.0.0 58.143.255.255 韩国
172 58.145.0.0 58.145.127.255 韩国
173 58.146.192.0 58.146.255.255 韩国
174 58.147.176.0 58.147.183.255 韩国
175 58.148.0.0 58.151.255.255 韩国
176 58.180.0.0 58.181.63.255 韩国
177 58.184.0.0 58.184.255.255 韩国
178 58.224.0.0 58.239.255.255 韩国 Hanaro Telecom
179 59.0.0.0 59.18.43.255 韩国 KT电信
180 59.18.44.0 59.18.49.255 韩国 首尔KT电信数据中心Google缓存节点
181 59.18.50.0 59.31.255.255 韩国 KT电信
182 59.86.192.0 59.86.255.255 韩国 京畿道富川市CJ.NET
183 59.150.0.0 59.150.255.255 韩国 DREAMLINE网络
184 59.151.192.0 59.151.255.255 韩国
185 59.152.128.0 59.152.191.255 韩国
186 59.186.0.0 59.187.255.255 韩国 DACOM网络
187 60.196.0.0 60.197.255.255 韩国 DACOM网络
188 60.253.0.0 60.253.95.255 韩国
189 61.4.192.0 61.4.255.255 韩国
190 61.5.160.0 61.5.191.255 韩国
191 61.8.59.58 61.8.59.58 韩国 Pacnet
192 61.14.210.0 61.14.210.255 韩国 KT电信
193 61.32.0.0 61.43.255.255 韩国 LG DACOM
194 61.47.192.0 61.47.255.255 韩国
195 61.72.0.0 61.77.128.255 韩国
196 61.77.129.0 61.77.136.255 韩国 水源市
197 61.77.137.0 61.78.197.255 韩国
198 61.78.198.0 61.78.198.255 韩国 釜山
199 61.78.199.0 61.81.255.255 韩国
200 61.82.0.0 61.82.255.255 韩国 首尔
201 61.83.0.0 61.84.2.255 韩国
202 61.84.3.0 61.84.3.255 韩国 水原市
203 61.84.4.0 61.85.255.255 韩国
204 61.96.0.0 61.97.223.255 韩国 互联网络信息中心(KRNIC)
205 61.97.224.0 61.97.255.255 韩国 首尔Ehost数据中心
206 61.98.0.0 61.111.255.255 韩国 互联网络信息中心(KRNIC)
207 61.245.176.0 61.245.191.255 韩国 光州市韩国有线电视广播公司
208 61.245.224.0 61.245.255.255 韩国
209 61.247.64.0 61.247.159.255 韩国
210 61.247.192.0 61.247.223.255 韩国
211 61.248.0.0 61.255.255.255 韩国 SK Broadband
212 63.142.3.0 63.142.3.255 韩国 T-Systems
213 72.246.103.25 72.246.103.27 韩国 美国麻省剑桥市Akamai科技公司CDN网络节点(太平洋国际线路)
214 91.194.204.0 91.194.205.255 韩国
215 91.202.200.0 91.202.205.255 韩国 CDNetworks公司CDN网络节点
216 91.204.224.0 91.204.227.255 韩国 中国电信CN2
217 92.223.73.0 92.223.73.255 韩国 首尔G-Core KINX数据中心
218 96.16.99.50 96.16.99.81 韩国 美国麻省剑桥市Akamai科技公司CDN网络节点(AS35994+AS20940机房)
219 101.1.8.0 101.1.15.255 韩国
220 101.1.32.0 101.1.63.255 韩国
221 101.53.64.0 101.53.95.255 韩国
222 101.55.0.0 101.55.24.255 韩国 KDT(Korea Data Telecom)数据中心
223 101.55.25.0 101.55.25.255 韩国 首尔KT电信数据中心
224 101.55.26.0 101.55.26.255 韩国 首尔LG DDOS区机房
225 101.55.27.0 101.55.36.255 韩国 KDT(Korea Data Telecom)数据中心
226 101.55.37.0 101.55.37.255 韩国 首尔KT电信数据中心
227 101.55.38.0 101.55.56.255 韩国 KDT(Korea Data Telecom)数据中心
228 101.55.57.0 101.55.57.255 韩国 首尔KT电信数据中心
229 101.55.58.0 101.55.60.255 韩国 KDT(Korea Data Telecom)数据中心
230 101.55.61.0 101.55.62.255 韩国 首尔KT电信数据中心
231 101.55.63.0 101.55.69.255 韩国 KDT(Korea Data Telecom)数据中心
232 101.55.70.0 101.55.73.255 韩国 首尔KT电信数据中心
233 101.55.74.0 101.55.75.255 韩国 KDT(Korea Data Telecom)数据中心
234 101.55.76.0 101.55.79.255 韩国 首尔KT电信数据中心
235 101.55.80.0 101.55.87.255 韩国 KDT(Korea Data Telecom)数据中心
236 101.55.88.0 101.55.89.255 韩国 首尔KT电信数据中心
237 101.55.90.0 101.55.92.255 韩国 KDT(Korea Data Telecom)数据中心
238 101.55.93.0 101.55.94.255 韩国 首尔KT电信数据中心
239 101.55.95.0 101.55.115.255 韩国 KDT(Korea Data Telecom)数据中心
240 101.55.116.0 101.55.119.255 韩国 首尔KT电信数据中心
241 101.55.120.0 101.55.127.255 韩国 KDT(Korea Data Telecom)数据中心
242 101.79.0.0 101.79.157.255 韩国 purplestones HCLC数据中心
243 101.79.159.0 101.79.255.255 韩国 purplestones HCLC数据中心
244 101.101.128.0 101.101.255.255 韩国
245 101.202.0.0 101.202.255.255 韩国
246 101.235.0.0 101.235.255.255 韩国
247 101.250.0.0 101.250.255.255 韩国
248 103.2.76.0 103.2.79.255 韩国
249 103.2.84.0 103.2.87.255 韩国
250 103.2.92.0 103.2.95.255 韩国
251 103.3.36.0 103.3.39.255 韩国
252 103.4.48.0 103.4.51.255 韩国
253 103.4.148.0 103.4.151.255 韩国
254 103.4.176.0 103.4.183.255 韩国
255 103.5.128.0 103.5.131.255 韩国
256 103.5.144.0 103.5.147.255 韩国
257 103.6.72.0 103.6.75.255 韩国
258 103.6.80.0 103.6.83.255 韩国
259 103.6.100.0 103.6.103.255 韩国
260 103.6.172.0 103.6.175.255 韩国
261 103.7.32.0 103.7.35.255 韩国
262 103.7.244.0 103.7.247.255 韩国
263 103.8.100.0 103.8.103.255 韩国
264 103.8.230.0 103.8.230.255 韩国
265 103.9.32.0 103.9.35.255 韩国
266 103.9.128.0 103.9.131.255 韩国
267 103.10.92.0 103.10.95.255 韩国
268 103.10.216.0 103.10.219.255 韩国
269 103.11.24.0 103.11.27.255 韩国
270 103.11.44.0 103.11.47.255 韩国
271 103.11.56.0 103.11.59.255 韩国
272 103.11.128.0 103.11.131.255 韩国
273 103.11.248.0 103.11.251.255 韩国
274 103.12.248.0 103.12.255.255 韩国
275 103.13.52.0 103.13.55.255 韩国
276 103.13.160.0 103.13.163.255 韩国
277 103.17.94.0 103.17.94.255 韩国 ThinkDream数据中心
278 103.19.124.0 103.19.127.255 韩国
279 103.20.116.0 103.20.119.255 韩国
280 103.21.200.0 103.21.203.255 韩国
281 103.22.220.0 103.22.223.255 韩国
282 103.23.80.0 103.23.87.255 韩国
283 103.24.8.0 103.24.11.255 韩国
284 103.25.16.0 103.25.19.255 韩国
285 103.27.128.0 103.27.131.255 韩国
286 103.27.148.0 103.27.151.255 韩国
287 103.28.60.0 103.28.67.255 韩国
288 103.30.108.0 103.30.111.255 韩国
289 103.30.156.0 103.30.163.255 韩国
290 103.30.204.0 103.30.207.255 韩国
291 103.31.180.0 103.31.183.255 韩国
292 103.43.68.0 103.43.71.255 韩国 KT数据中心
293 103.50.88.0 103.50.88.255 韩国
294 103.54.72.0 103.54.75.255 韩国 KT电信数据中心
295 103.59.156.0 103.59.159.255 韩国
296 103.60.145.0 103.60.145.255 韩国
297 103.71.139.0 103.71.139.255 韩国
298 103.72.148.0 103.72.148.255 韩国 首尔
299 103.80.132.0 103.80.135.255 韩国
300 103.82.141.0 103.82.143.255 韩国 电信IDC
301 103.86.44.0 103.86.47.255 韩国 首尔BGP数据中心
302 103.86.67.0 103.86.67.255 韩国
303 103.86.84.0 103.86.87.255 韩国 创云数据CloudITIDC数据中心
304 103.91.217.0 103.91.217.255 韩国
305 103.99.208.0 103.99.210.255 韩国
306 103.101.188.0 103.101.188.255 韩国 创云数据CloudITIDC数据中心
307 103.101.190.0 103.101.191.255 韩国 创云数据CloudITIDC数据中心
308 103.110.80.0 103.110.80.255 韩国 CloudITIDC数据中心
309 103.212.223.0 103.212.223.255 韩国 KT电信
310 103.214.64.0 103.214.67.255 韩国 Mogu网络科技公司
311 103.214.68.0 103.214.68.255 韩国 蘑菇主机BGP数据中心
312 103.214.69.0 103.214.75.255 韩国 Mogu网络科技公司
313 103.214.80.0 103.214.83.255 韩国 Mogu网络科技公司
314 103.214.88.0 103.214.95.255 韩国 Mogu网络科技公司
315 103.214.98.0 103.214.127.255 韩国 Mogu网络科技公司
316 103.226.76.0 103.226.79.255 韩国 光州市韩国有线电视广播公司
317 103.240.28.0 103.240.31.255 韩国
318 103.240.48.0 103.240.51.255 韩国
319 103.244.40.0 103.244.43.255 韩国
320 103.244.108.0 103.244.111.255 韩国
321 103.246.56.0 103.246.59.255 韩国
322 103.246.236.0 103.246.239.255 韩国
323 103.247.220.0 103.247.223.255 韩国
324 103.247.232.0 103.247.235.255 韩国
325 103.248.104.0 103.248.107.255 韩国
326 103.249.28.0 103.249.31.255 韩国 Ehost数据中心
327 103.251.104.0 103.251.107.255 韩国
328 103.253.240.0 103.253.243.255 韩国
329 106.10.0.0 106.10.127.255 韩国
330 106.96.0.0 106.103.255.255 韩国
331 106.240.0.0 106.255.255.255 韩国
332 107.150.126.0 107.150.127.255 韩国 首尔Zenlayer数据中心
333 107.155.28.0 107.155.28.255 韩国 C3NetworksKT电信数据中心
334 108.162.252.0 108.162.252.255 韩国 首尔CloudFlare节点
335 110.4.64.0 110.4.127.255 韩国
336 110.5.128.0 110.5.233.255 韩国
337 110.5.234.0 110.5.234.255 韩国 首尔
338 110.5.235.0 110.5.255.255 韩国
339 110.8.0.0 110.9.255.255 韩国 首尔Hanaro Telecom
340 110.10.0.0 110.10.255.255 韩国 首尔SK Broadband数据中心
341 110.11.0.0 110.15.255.255 韩国 首尔Hanaro Telecom
342 110.34.64.0 110.34.127.255 韩国
343 110.35.0.0 110.35.63.255 韩国
344 110.35.96.0 110.35.255.255 韩国
345 110.44.32.0 110.44.63.255 韩国
346 110.44.192.0 110.45.127.255 韩国
347 110.45.128.0 110.45.255.255 韩国 首尔LG DACOM数据中心
348 110.46.0.0 110.47.255.255 韩国
349 110.68.0.0 110.71.255.255 韩国
350 110.76.64.0 110.76.127.255 韩国
351 110.76.140.0 110.76.143.255 韩国 Kakao公司
352 110.92.20.0 110.92.23.255 韩国
353 110.92.128.0 110.92.255.255 韩国
354 110.93.24.0 110.93.31.255 韩国
355 110.93.112.0 110.93.191.255 韩国
356 110.165.0.0 110.165.31.255 韩国
357 110.165.64.0 110.165.127.255 韩国
358 110.172.64.0 110.172.127.255 韩国
359 110.232.96.0 110.232.111.255 韩国
360 111.65.128.0 111.65.191.255 韩国
361 111.67.208.0 111.67.255.255 韩国
362 111.91.128.0 111.91.143.255 韩国
363 111.91.144.0 111.91.191.255 韩国 光州市韩国有线电视广播公司
364 111.92.188.0 111.92.191.255 韩国
365 111.118.0.0 111.118.127.255 韩国
366 111.171.0.0 111.171.127.255 韩国
367 111.218.0.0 111.219.255.255 韩国
368 111.221.32.0 111.221.39.255 韩国 Limelight网络公司CDN节点
369 112.72.16.0 112.72.63.255 韩国
370 112.72.128.0 112.72.255.255 韩国
371 112.76.0.0 112.77.255.255 韩国
372 112.106.0.0 112.108.255.255 韩国
373 112.109.32.0 112.109.63.255 韩国
374 112.121.0.0 112.121.31.255 韩国
375 112.121.192.0 112.121.255.255 韩国
376 112.133.0.0 112.133.191.255 韩国
377 112.136.128.0 112.136.255.255 韩国
378 112.137.176.0 112.137.183.255 韩国
379 112.140.64.0 112.140.127.255 韩国
380 112.140.144.0 112.140.154.255 韩国
381 112.140.155.0 112.140.155.255 韩国 全州
382 112.140.156.0 112.140.159.255 韩国
383 112.140.192.0 112.140.255.255 韩国
384 112.144.0.0 112.144.255.255 韩国 首尔
385 112.145.0.0 112.159.255.255 韩国
386 112.160.0.0 112.191.255.255 韩国 KT电信
387 112.196.192.0 112.196.223.255 韩国
388 112.212.0.0 112.213.31.255 韩国
389 112.214.0.0 112.214.255.255 韩国
390 112.216.0.0 112.223.255.255 韩国
391 113.10.0.0 113.10.63.255 韩国
392 113.21.0.0 113.21.31.255 韩国
393 113.29.128.0 113.29.191.255 韩国 CDNetworks公司CDN网络节点
394 113.29.192.0 113.29.207.255 韩国
395 113.30.0.0 113.30.63.255 韩国 首尔市
396 113.30.64.0 113.30.127.255 韩国
397 113.52.136.0 113.52.143.255 韩国
398 113.52.192.0 113.52.223.255 韩国 庆尚北道庆州市
399 113.59.128.0 113.59.191.255 韩国
400 113.60.0.0 113.61.31.255 韩国
401 113.61.104.0 113.61.107.255 韩国
402 113.130.64.0 113.130.95.255 韩国
403 113.130.128.0 113.131.255.255 韩国
404 113.192.64.0 113.192.127.255 韩国
405 113.197.80.0 113.197.95.255 韩国
406 113.198.0.0 113.199.127.255 韩国
407 113.216.0.0 113.217.255.255 韩国
408 114.29.0.0 114.29.191.255 韩国
409 114.30.0.0 114.30.31.255 韩国
410 114.30.48.0 114.30.63.255 韩国
411 114.30.128.0 114.30.255.255 韩国
412 114.31.32.0 114.31.63.255 韩国
413 114.31.112.0 114.31.127.255 韩国
414 114.52.0.0 114.53.255.255 韩国
415 114.70.0.0 114.71.255.255 韩国 教育网
416 114.108.0.0 114.108.127.255 韩国
417 114.108.128.0 114.108.191.255 韩国 首尔LG数据中心
418 114.110.24.0 114.110.31.255 韩国
419 114.110.128.0 114.110.255.255 韩国
420 114.111.32.0 114.111.47.255 韩国
421 114.111.48.0 114.111.63.255 韩国 CDNetworks公司CDN网络节点
422 114.111.192.0 114.111.255.255 韩国
423 114.129.64.0 114.129.127.255 韩国
424 114.129.192.0 114.129.255.255 韩国
425 114.141.0.0 114.141.31.255 韩国
426 114.141.40.0 114.141.47.255 韩国
427 114.141.224.0 114.141.255.255 韩国
428 114.199.0.0 114.199.63.255 韩国
429 114.199.128.0 114.207.255.255 韩国
430 115.0.0.0 115.23.255.255 韩国 电信
431 115.31.96.0 115.31.127.255 韩国 江原道
432 115.40.0.0 115.41.255.255 韩国
433 115.68.0.0 115.68.255.255 韩国 首尔Smileserv公司
434 115.69.96.0 115.69.127.255 韩国
435 115.71.0.0 115.71.255.255 韩国
436 115.84.160.0 115.84.167.255 韩国
437 115.85.160.0 115.85.191.255 韩国
438 115.86.0.0 115.86.255.255 韩国
439 115.88.0.0 115.95.255.255 韩国
440 115.126.192.0 115.126.255.255 韩国
441 115.136.0.0 115.143.255.255 韩国
442 115.144.0.0 115.144.68.255 韩国 首尔HAIonNet公司KT电信数据中心
443 115.144.69.0 115.144.69.255 韩国 首尔HAIonNet公司BGP数据中心(KT电信+LG DACOM)
444 115.144.70.0 115.144.255.255 韩国 首尔HAIonNet公司KT电信数据中心
445 115.145.0.0 115.145.255.255 韩国 成均馆大学
446 115.160.0.0 115.160.127.255 韩国
447 115.161.0.0 115.161.255.255 韩国
448 115.165.176.0 115.165.183.255 韩国
449 115.178.32.0 115.178.47.255 韩国
450 115.178.64.0 115.178.95.255 韩国
451 115.187.80.0 115.187.87.255 韩国
452 116.32.0.0 116.47.255.255 韩国
453 116.67.0.0 116.67.127.255 韩国
454 116.68.32.0 116.68.63.255 韩国
455 116.68.232.0 116.68.239.255 韩国
456 116.84.0.0 116.84.255.255 韩国
457 116.89.160.0 116.89.191.255 韩国
458 116.90.216.0 116.90.223.255 韩国
459 116.93.160.0 116.93.255.255 韩国
460 116.120.0.0 116.127.255.255 韩国
461 116.193.80.0 116.193.95.255 韩国 CDNetworks公司CDN网络节点
462 116.199.160.0 116.199.167.255 韩国
463 116.200.0.0 116.201.255.255 韩国
464 116.212.0.0 116.212.31.255 韩国
465 116.255.64.0 116.255.127.255 韩国
466 117.16.0.0 117.17.255.255 韩国 教育网
467 117.20.80.0 117.20.95.255 韩国
468 117.20.192.0 117.20.255.255 韩国
469 117.52.0.0 117.52.100.255 韩国
470 117.52.101.0 117.52.101.255 韩国 首尔Riot Games公司LG电信数据中心
471 117.52.102.0 117.52.255.255 韩国
472 117.53.64.0 117.53.127.255 韩国
473 117.53.192.0 117.53.255.255 韩国
474 117.55.128.0 117.55.191.255 韩国
475 117.58.128.0 117.58.143.255 韩国
476 117.110.0.0 117.111.255.255 韩国
477 117.123.0.0 117.123.255.255 韩国
478 118.32.0.0 118.63.255.255 韩国 KT电信
479 118.67.128.0 118.67.191.255 韩国
480 118.91.0.0 118.91.127.255 韩国
481 118.91.144.0 118.91.159.255 韩国
482 118.103.192.0 118.103.223.255 韩国
483 118.107.160.0 118.107.175.255 韩国 CDNetworks公司CDN网络节点
484 118.127.192.0 118.127.255.255 韩国
485 118.128.0.0 118.131.255.255 韩国 LG DACOM
486 118.139.192.0 118.139.255.255 韩国
487 118.176.0.0 118.176.255.255 韩国
488 118.216.0.0 118.220.255.255 韩国 Hanaro电信
489 118.221.0.0 118.221.255.255 韩国 Hanaro Telecom
490 118.222.0.0 118.223.255.255 韩国 Hanaro电信
491 118.234.0.0 118.235.255.255 韩国
492 119.17.0.0 119.17.31.255 韩国
493 119.17.64.0 119.17.127.255 韩国
494 119.18.64.0 119.18.127.255 韩国
495 119.28.144.0 119.28.163.255 韩国 首尔腾讯云
496 119.30.128.0 119.30.191.255 韩国
497 119.31.240.0 119.31.255.255 韩国
498 119.42.160.0 119.42.191.255 韩国
499 119.56.128.0 119.56.255.255 韩国
500 119.59.0.0 119.59.63.255 韩国
501 119.63.224.0 119.71.255.255 韩国
502 119.75.64.0 119.75.191.255 韩国
503 119.77.96.0 119.77.127.255 韩国 光州市韩国有线电视广播公司
504 119.82.32.0 119.82.63.255 韩国
505 119.148.112.0 119.148.159.255 韩国
506 119.149.0.0 119.149.255.255 韩国
507 119.161.1.0 119.161.1.255 韩国 Yahoo
508 119.161.6.0 119.161.7.255 韩国 Yahoo
509 119.161.18.0 119.161.31.255 韩国 Yahoo
510 119.192.0.0 119.223.255.255 韩国 KT电信
511 119.235.192.0 119.235.207.255 韩国
512 119.235.240.0 119.235.247.255 韩国
513 120.29.128.0 120.29.143.255 韩国
514 120.50.64.0 120.50.159.255 韩国
515 120.73.0.0 120.73.255.255 韩国
516 120.136.64.0 120.136.127.255 韩国
517 120.142.0.0 120.142.255.255 韩国
518 120.143.160.0 120.143.255.255 韩国
519 121.0.64.0 121.0.255.255 韩国
520 121.1.64.0 121.1.127.255 韩国
521 121.50.16.0 121.50.31.255 韩国
522 121.50.64.0 121.50.127.255 韩国
523 121.50.224.0 121.50.255.255 韩国
524 121.53.0.0 121.53.255.255 韩国
525 121.54.192.0 121.54.255.255 韩国
526 121.55.64.0 121.55.191.255 韩国
527 121.64.0.0 121.67.255.255 韩国
528 121.78.0.0 121.78.127.255 韩国 首尔KINX(韩国互联网交换中心)
529 121.78.128.0 121.78.255.255 韩国
530 121.88.0.0 121.88.255.255 韩国
531 121.100.64.0 121.100.127.255 韩国
532 121.101.192.0 121.101.207.255 韩国
533 121.101.224.0 121.101.255.255 韩国
534 121.124.0.0 121.125.255.255 韩国
535 121.126.0.0 121.126.30.255 韩国 KT电信
536 121.126.31.0 121.126.31.255 韩国 首尔HAIonNet公司KT电信数据中心
537 121.126.32.0 121.126.210.255 韩国 KT电信
538 121.126.211.0 121.126.211.255 韩国 首尔HAIonNet公司BGP数据中心(KT电信+LG DACOM)
539 121.126.212.0 121.126.255.255 韩国 KT电信
540 121.127.64.0 121.127.191.255 韩国
541 121.128.0.0 121.191.255.255 韩国 KT电信
542 121.200.64.0 121.200.127.255 韩国
543 121.252.0.0 121.254.63.255 韩国
544 121.254.128.0 121.254.255.255 韩国 互联网数据中心(KIDC)LG DACOM节点
545 122.0.8.0 122.0.15.255 韩国
546 122.0.32.0 122.0.63.255 韩国
547 122.32.0.0 122.38.168.255 韩国
548 122.38.169.0 122.38.169.255 韩国 水原市
549 122.38.170.0 122.47.255.255 韩国
550 122.49.64.0 122.49.127.255 韩国
551 122.99.128.0 122.99.255.255 韩国
552 122.100.32.0 122.100.63.255 韩国
553 122.101.0.0 122.101.255.255 韩国
554 122.128.32.0 122.128.79.255 韩国
555 122.128.128.0 122.128.255.255 韩国
556 122.129.208.0 122.129.215.255 韩国
557 122.129.240.0 122.129.255.255 韩国
558 122.152.96.0 122.152.127.255 韩国
559 122.153.0.0 122.153.255.255 韩国
560 122.199.64.0 122.199.255.255 韩国
561 122.202.32.0 122.202.63.255 韩国
562 122.202.128.0 122.203.255.255 韩国
563 122.252.64.0 122.252.127.255 韩国
564 122.252.192.0 122.252.223.255 韩国
565 122.254.128.0 122.254.255.255 韩国
566 123.0.0.0 123.0.15.255 韩国
567 123.32.0.0 123.47.255.255 韩国
568 123.98.160.0 123.98.223.255 韩国
569 123.99.64.0 123.99.127.255 韩国
570 123.100.160.0 123.100.191.255 韩国 光州市韩国有线电视广播公司
571 123.108.16.0 123.108.31.255 韩国 圆光大学
572 123.108.160.0 123.108.191.255 韩国
573 123.109.0.0 123.109.255.255 韩国
574 123.111.0.0 123.111.255.255 韩国 Hanaro Telecom
575 123.140.0.0 123.143.255.255 韩国
576 123.199.0.0 123.199.127.255 韩国
577 123.200.64.0 123.200.127.255 韩国
578 123.212.0.0 123.215.255.255 韩国
579 123.228.0.0 123.229.255.255 韩国
580 123.248.0.0 123.248.255.255 韩国
581 123.250.0.0 123.251.255.255 韩国
582 123.254.64.0 123.254.95.255 韩国
583 123.254.128.0 123.254.255.255 韩国
584 124.0.0.0 124.3.255.255 韩国 SK网络
585 124.5.0.0 124.5.255.255 韩国
586 124.28.0.0 124.28.191.255 韩国
587 124.46.0.0 124.46.255.255 韩国
588 124.48.0.0 124.63.8.255 韩国
589 124.63.9.0 124.63.9.255 韩国 京畿道
590 124.63.10.0 124.63.255.255 韩国
591 124.66.176.0 124.66.191.255 韩国
592 124.66.208.0 124.66.223.255 韩国
593 124.80.0.0 124.80.52.255 韩国
594 124.80.53.0 124.80.53.255 韩国 京畿道
595 124.80.54.0 124.80.255.255 韩国
596 124.111.0.0 124.111.255.255 韩国
597 124.136.0.0 124.139.255.255 韩国
598 124.146.0.0 124.146.63.255 韩国
599 124.153.128.0 124.153.255.255 韩国
600 124.194.0.0 124.194.255.255 韩国
601 124.195.160.0 124.195.191.255 韩国
602 124.195.224.0 124.195.255.255 韩国
603 124.197.128.0 124.197.223.255 韩国
604 124.198.0.0 124.198.127.255 韩国
605 124.199.0.0 124.199.63.255 韩国 GINAM网络
606 124.199.128.0 124.199.255.255 韩国
607 124.216.0.0 124.216.255.255 韩国
608 124.217.192.0 124.217.223.255 韩国
609 124.243.0.0 124.243.127.255 韩国
610 124.254.128.0 124.254.255.255 韩国
611 125.7.128.0 125.7.255.255 韩国
612 125.31.128.0 125.31.191.255 韩国
613 125.57.0.0 125.57.255.255 韩国
614 125.60.0.0 125.60.127.255 韩国
615 125.61.0.0 125.61.127.255 韩国
616 125.62.216.0 125.62.223.255 韩国
617 125.128.0.0 125.159.255.255 韩国 KT电信
618 125.176.0.0 125.191.255.255 韩国
619 125.208.64.0 125.208.127.255 韩国
620 125.208.192.0 125.209.63.255 韩国
621 125.209.192.0 125.209.255.255 韩国
622 125.240.0.0 125.242.255.255 韩国
623 125.243.0.0 125.244.25.255 韩国 首尔
624 125.244.26.0 125.244.26.255 韩国 首尔大学
625 125.244.27.0 125.244.255.255 韩国 首尔
626 125.245.0.0 125.252.63.255 韩国
627 128.134.0.0 128.134.255.255 韩国 光云大学
628 129.250.8.70 129.250.8.70 韩国 NTT通信公司国际互联节点
629 129.254.0.0 129.254.255.255 韩国 Electronics and Telecommunications Research Institute
630 133.130.8.0 133.130.11.255 韩国 GMO
631 133.186.128.0 133.186.255.255 韩国 NHN娱乐
632 134.75.0.0 134.75.255.255 韩国 湖西大学
633 137.68.0.0 137.68.255.255 韩国 Korea Advanced Institute of Science and Technology
634 139.150.0.0 139.150.255.255 韩国
635 141.101.82.0 141.101.85.255 韩国 首尔CloudFlare节点
636 141.223.0.0 141.223.255.255 韩国 浦项工科大学
637 143.248.0.0 143.248.255.255 韩国 Advanced Institute of Science and Technology
638 144.48.40.0 144.48.47.255 韩国
639 144.48.92.0 144.48.95.255 韩国
640 144.48.100.0 144.48.103.255 韩国
641 146.222.45.0 146.222.45.255 韩国 东方海外货柜航运有限公司
642 146.222.69.0 146.222.69.255 韩国 东方海外货柜航运有限公司
643 147.6.0.0 147.6.255.255 韩国
644 147.43.0.0 147.43.255.255 韩国 原子能研究院
645 147.46.0.0 147.47.255.255 韩国 首尔国立大学
646 150.109.80.0 150.109.159.255 韩国 首尔腾讯云
647 150.109.192.0 150.109.255.255 韩国 首尔腾讯云
648 150.150.0.0 150.150.255.255 韩国
649 150.183.0.0 150.183.255.255 韩国
650 150.197.0.0 150.197.255.255 韩国 宇航研究所
651 151.139.32.0 151.139.32.255 韩国 StackPath节点
652 152.99.0.0 152.99.255.255 韩国
653 152.149.0.0 152.149.255.255 韩国
654 154.10.0.0 154.10.255.255 韩国
655 155.230.0.0 155.230.255.255 韩国 国立庆北大学
656 156.147.0.0 156.147.255.255 韩国
657 156.234.192.0 156.234.223.255 韩国 首尔
658 157.197.0.0 157.197.255.255 韩国 三星系统数据有限公司BGP节点
659 158.44.0.0 158.44.255.255 韩国
660 160.202.160.0 160.202.163.255 韩国
661 160.202.172.0 160.202.179.255 韩国
662 161.122.0.0 161.122.255.255 韩国 Korea Institute of Science and Technology
663 162.158.188.0 162.158.191.255 韩国 首尔CloudFlare节点
664 162.254.5.0 162.254.5.255 韩国 首尔dwell商用网络
665 163.152.0.0 163.152.255.255 韩国 首尔高丽大学
666 163.171.72.0 163.171.77.255 韩国 CDNetworks
667 163.171.80.0 163.171.81.255 韩国 CDNetworks
668 163.171.95.0 163.171.95.255 韩国 CDNetworks
669 163.171.107.0 163.171.107.255 韩国 CDNetworks
670 163.180.0.0 163.180.255.255 韩国 庆熙大学
671 163.213.0.0 163.213.255.255 韩国
672 163.222.0.0 163.222.255.255 韩国
673 163.229.0.0 163.229.255.255 韩国
674 163.239.0.0 163.239.255.255 韩国 西江大学
675 163.255.0.0 163.255.255.255 韩国
676 164.124.0.0 164.124.255.255 韩国
677 164.125.0.0 164.125.255.255 韩国 釜山大学
678 165.132.0.0 165.132.255.255 韩国 延世大学(原州校区)
679 165.133.0.0 165.133.255.255 韩国
680 165.141.0.0 165.141.255.255 韩国
681 165.186.0.0 165.186.255.255 韩国
682 165.194.0.0 165.194.255.255 韩国 Chungang大学
683 165.213.0.0 165.213.255.255 韩国
684 165.229.0.0 165.229.255.255 韩国 Yeungnam大学
685 165.243.0.0 165.244.255.255 韩国
686 165.246.0.0 165.246.255.255 韩国 仁川Inha大学
687 166.79.0.0 166.79.255.255 韩国
688 166.103.0.0 166.103.255.255 韩国
689 166.104.0.0 166.104.255.255 韩国 汉阳大学
690 166.125.0.0 166.125.255.255 韩国
691 168.78.0.0 168.78.255.255 韩国 Korea Electric Power Research Institute
692 168.115.0.0 168.115.255.255 韩国 东亚大学
693 168.126.0.0 168.126.63.0 韩国 KT电信骨干网节点
694 168.126.63.1 168.126.63.2 韩国 KT电信DNS服务器
695 168.126.63.3 168.126.255.255 韩国 KT电信骨干网节点
696 168.131.0.0 168.131.255.255 韩国 国立全南大学
697 168.154.0.0 168.154.255.255 韩国
698 168.188.0.0 168.188.255.255 韩国 忠南大学
699 168.219.0.0 168.219.255.255 韩国
700 168.248.0.0 168.249.255.255 韩国
701 169.56.64.0 169.56.127.255 韩国 首尔SoftLayer数据中心
702 169.140.0.0 169.140.255.255 韩国
703 169.208.0.0 169.223.255.255 韩国
704 172.94.82.0 172.94.82.255 韩国 Gaditek数据中心
705 172.94.86.0 172.94.86.255 韩国 Gaditek数据中心
706 172.111.185.0 172.111.185.255 韩国 Gaditek数据中心
707 173.223.227.0 173.223.227.255 韩国 Akamai科技公司CDN网络节点
708 173.245.218.0 173.245.219.255 韩国
709 175.28.32.0 175.28.47.255 韩国
710 175.41.0.0 175.41.15.255 韩国 CDNetworks公司CDN网络节点
711 175.45.160.0 175.45.167.255 韩国
712 175.45.192.0 175.45.255.255 韩国 Netropy公司KT数据中心
713 175.106.64.0 175.106.127.255 韩国
714 175.107.64.0 175.107.127.255 韩国
715 175.111.16.0 175.111.31.255 韩国
716 175.112.0.0 175.127.255.255 韩国 SK Broadband
717 175.158.0.0 175.158.31.255 韩国
718 175.176.128.0 175.176.143.255 韩国
719 175.192.0.0 175.199.255.255 韩国 KT电信
720 175.200.0.0 175.255.255.255 韩国
721 179.61.233.0 179.61.233.255 韩国
722 180.64.0.0 180.71.255.255 韩国 SK Broadband
723 180.80.0.0 180.83.255.255 韩国
724 180.92.64.0 180.92.127.255 韩国
725 180.92.240.0 180.92.255.255 韩国
726 180.131.0.0 180.131.27.255 韩国
727 180.131.28.0 180.131.28.255 韩国 首尔KT电信数据中心
728 180.131.29.0 180.131.31.255 韩国
729 180.131.32.0 180.131.41.255 韩国 仁川市GABIA公司KT电信数据中心
730 180.131.42.0 180.131.42.255 韩国 首尔KT电信数据中心
731 180.131.43.0 180.131.49.255 韩国 仁川市GABIA公司KT电信数据中心
732 180.131.50.0 180.131.50.255 韩国 首尔KT电信数据中心
733 180.131.51.0 180.131.54.255 韩国 仁川市GABIA公司KT电信数据中心
734 180.131.55.0 180.131.55.255 韩国 首尔KT电信数据中心
735 180.131.56.0 180.131.63.255 韩国 仁川市GABIA公司KT电信数据中心
736 180.132.0.0 180.135.255.255 韩国
737 180.148.180.0 180.148.183.255 韩国
738 180.150.192.0 180.150.231.255 韩国
739 180.182.0.0 180.182.255.255 韩国
740 180.189.64.0 180.189.127.255 韩国
741 180.189.176.0 180.189.191.255 韩国
742 180.210.0.0 180.210.127.255 韩国
743 180.210.192.0 180.210.199.255 韩国
744 180.211.0.0 180.211.63.255 韩国
745 180.222.220.0 180.222.223.255 韩国
746 180.224.0.0 180.231.255.255 韩国
747 180.233.192.0 180.233.255.255 韩国
748 180.236.0.0 180.239.255.255 韩国
749 182.31.0.0 182.31.255.255 韩国
750 182.50.16.0 182.50.63.255 韩国
751 182.161.66.0 182.161.66.255 韩国
752 182.161.96.0 182.161.255.255 韩国
753 182.162.0.0 182.162.255.255 韩国 LG TELECOM KIDC
754 182.163.128.0 182.163.255.255 韩国
755 182.172.0.0 182.172.255.255 韩国
756 182.173.80.0 182.173.127.255 韩国
757 182.173.160.0 182.173.191.255 韩国
758 182.192.0.0 182.199.255.255 韩国
759 182.208.0.0 182.231.255.255 韩国
760 182.237.32.0 182.237.127.255 韩国
761 182.237.192.0 182.237.255.255 韩国
762 182.252.0.0 182.252.63.255 韩国
763 182.252.128.0 182.252.255.255 韩国
764 182.255.128.0 182.255.255.255 韩国
765 183.78.128.0 183.78.159.255 韩国
766 183.78.192.0 183.78.255.255 韩国
767 183.86.192.0 183.86.203.255 韩国 仁川市GABIA公司KT电信数据中心
768 183.86.204.0 183.86.204.255 韩国 首尔KT电信数据中心
769 183.86.205.0 183.86.213.255 韩国 仁川市GABIA公司KT电信数据中心
770 183.86.214.0 183.86.214.255 韩国 首尔KT电信数据中心
771 183.86.215.0 183.86.255.255 韩国 仁川市GABIA公司KT电信数据中心
772 183.90.128.0 183.90.159.255 韩国
773 183.91.192.0 183.91.255.255 韩国
774 183.96.0.0 183.103.255.255 韩国 电信
775 183.104.0.0 183.111.255.255 韩国 KT电信
776 183.112.0.0 183.127.255.255 韩国 电信
777 185.92.24.0 185.92.24.255 韩国
778 185.192.20.0 185.192.23.255 韩国
779 185.227.70.0 185.227.70.255 韩国
780 191.101.171.0 191.101.171.255 韩国 Host1Plus数据中心
781 192.5.90.0 192.5.90.255 韩国
782 192.100.2.0 192.100.2.255 韩国
783 192.104.15.0 192.104.15.255 韩国
784 192.132.15.0 192.132.15.255 韩国
785 192.132.247.0 192.132.251.255 韩国
786 192.186.0.0 192.186.21.255 韩国
787 192.186.22.0 192.186.22.255 韩国 CDN520高防节点(CN2)数据中心
788 192.186.23.0 192.186.23.255 韩国 CDN520加速节点(BGP)数据中心
789 192.186.24.0 192.186.31.255 韩国
790 192.186.33.0 192.186.55.255 韩国
791 192.186.57.0 192.186.57.255 韩国
792 192.195.39.0 192.195.40.255 韩国 仁荷大学
793 192.203.138.0 192.203.138.255 韩国 济州大学
794 192.203.139.0 192.203.139.255 韩国 全北国立大学
795 192.203.140.0 192.203.143.255 韩国 EASY Research Institute
796 192.203.144.0 192.203.144.255 韩国 江原大学
797 192.203.145.0 192.203.145.255 韩国 建国大学
798 192.203.146.0 192.203.146.255 韩国
799 192.245.249.0 192.245.249.255 韩国 崇实大学
800 192.245.250.0 192.245.250.255 韩国 教育网
801 192.245.251.0 192.245.251.255 韩国 翰林大学
802 192.249.16.0 192.249.31.255 韩国 韩国科学技术院
803 192.253.247.0 192.253.247.255 韩国 首尔Gaditek数据中心
804 194.107.19.0 194.107.19.255 韩国 CDNetworks公司CDN网络节点
805 198.208.104.0 198.208.111.255 韩国
806 202.3.16.0 202.3.31.255 韩国
807 202.6.95.0 202.6.95.255 韩国
808 202.8.160.0 202.8.191.255 韩国
809 202.14.90.0 202.14.91.255 韩国
810 202.14.103.0 202.14.103.255 韩国 Korea University
811 202.14.165.0 202.14.165.255 韩国
812 202.20.82.0 202.20.86.255 韩国
813 202.20.99.0 202.20.99.255 韩国 Mokpo University
814 202.20.119.0 202.20.119.255 韩国
815 202.20.128.0 202.21.7.255 韩国
816 202.22.32.0 202.22.63.255 韩国
817 202.30.0.0 202.30.31.255 韩国 亚洲大学
818 202.30.32.0 202.30.37.255 韩国 科学技术信息研究院
819 202.30.38.0 202.30.38.255 韩国 Konkuk University
820 202.30.39.0 202.30.43.255 韩国 科学技术信息研究院
821 202.30.44.0 202.30.44.255 韩国 Sunchon National University
822 202.30.45.0 202.30.47.255 韩国 科学技术信息研究院
823 202.30.48.0 202.30.48.255 韩国 Kangnung National University
824 202.30.49.0 202.30.49.255 韩国 Mokpo National University
825 202.30.50.0 202.30.51.255 韩国 Korea Information Security Agency
826 202.30.52.0 202.30.53.255 韩国
827 202.30.54.0 202.30.54.255 韩国 Hannam University
828 202.30.55.0 202.30.63.255 韩国
829 202.30.64.0 202.30.95.255 韩国 National Infomation Society Agency
830 202.30.96.0 202.30.111.255 韩国 教育网
831 202.30.112.0 202.30.119.255 韩国 庆星大学
832 202.30.120.0 202.30.127.255 韩国 Korea Information Security Agency
833 202.30.128.0 202.30.197.255 韩国
834 202.30.198.0 202.30.198.255 韩国 首尔
835 202.30.199.0 202.31.127.255 韩国
836 202.31.128.0 202.31.143.255 韩国 金乌工科大学
837 202.31.144.0 202.31.151.255 韩国
838 202.31.152.0 202.31.152.255 韩国 教育网
839 202.31.153.0 202.31.154.255 韩国
840 202.31.155.0 202.31.155.255 韩国 HONAM UNIVERSITY
841 202.31.156.0 202.31.159.255 韩国 Computer Science Dept., Dongguk University at Kyungju
842 202.31.160.0 202.31.180.255 韩国
843 202.31.181.0 202.31.181.255 韩国 Yosu National Fisheries University(YNFU)
844 202.31.182.0 202.31.182.255 韩国 Korea Educational Development Institute
845 202.31.183.0 202.31.223.255 韩国
846 202.31.224.0 202.31.255.255 韩国 全州大学
847 202.43.48.0 202.43.57.99 韩国
848 202.43.57.100 202.43.57.100 韩国 美国Akamai科技公司CDN网络节点(美国加州三藩Visa国际公司VISANET2网络节点)
849 202.43.57.101 202.43.63.255 韩国
850 202.47.143.0 202.47.143.255 韩国
851 202.59.216.0 202.59.223.255 韩国 Limelight网络公司CDN节点
852 202.68.224.0 202.68.255.255 韩国
853 202.73.132.0 202.73.135.255 韩国
854 202.86.8.0 202.86.15.255 韩国
855 202.89.124.0 202.89.127.255 韩国
856 202.89.248.0 202.89.251.255 韩国
857 202.93.6.0 202.93.7.255 韩国
858 202.99.58.0 202.99.58.255 北京市 韩国三星中国总部
859 202.124.249.0 202.124.251.255 韩国 首尔
860 202.126.112.0 202.126.119.255 韩国
861 202.128.100.0 202.128.101.255 韩国
862 202.131.24.0 202.131.31.255 韩国
863 202.133.16.0 202.133.31.255 韩国 首尔HAIonNet公司KT电信数据中心
864 202.136.112.0 202.136.159.255 韩国
865 202.147.9.25 202.147.9.73 韩国 首尔亚太环通(Pacnet)国际互联节点
866 202.150.176.0 202.150.191.255 韩国
867 202.158.144.0 202.158.159.255 韩国
868 202.163.128.0 202.163.159.255 韩国
869 202.165.56.0 202.165.59.255 韩国 东西大学
870 202.167.208.0 202.167.223.255 韩国
871 202.168.152.0 202.168.155.255 韩国 首尔星光互联(starrydns)公司KT电信数据中心
872 202.171.248.0 202.171.251.255 韩国 The Seoul Metropolitan Office of Education
873 202.174.88.0 202.174.91.255 韩国 全州大学
874 202.179.176.0 202.179.183.255 韩国
875 202.189.128.0 202.189.131.255 韩国
876 202.189.133.0 202.189.143.255 韩国
877 202.233.154.0 202.233.154.255 韩国
878 203.17.226.0 203.17.226.255 韩国
879 203.77.176.0 203.77.176.255 韩国
880 203.81.8.0 203.81.11.255 韩国
881 203.81.128.0 203.81.159.255 韩国
882 203.82.219.0 203.82.221.255 韩国
883 203.82.240.0 203.82.247.255 韩国
884 203.83.128.0 203.83.159.255 韩国
885 203.84.240.0 203.84.255.255 韩国
886 203.90.32.0 203.90.63.255 韩国
887 203.100.160.0 203.100.191.255 韩国
888 203.109.0.0 203.109.31.255 韩国
889 203.111.252.0 203.111.255.255 韩国 机房
890 203.123.192.0 203.123.223.255 韩国
891 203.128.160.0 203.128.223.255 韩国
892 203.128.236.0 203.128.239.255 韩国
893 203.129.6.0 203.129.7.255 韩国
894 203.130.64.0 203.130.127.255 韩国
895 203.130.176.0 203.130.191.255 韩国
896 203.132.160.0 203.132.191.255 韩国
897 203.133.160.0 203.133.191.255 韩国
898 203.142.160.0 203.142.191.255 韩国
899 203.142.216.0 203.142.217.255 韩国
900 203.149.112.0 203.149.127.255 韩国
901 203.152.160.0 203.152.191.255 韩国
902 203.153.144.0 203.153.159.255 韩国
903 203.160.140.0 203.160.143.255 韩国
904 203.166.208.0 203.166.215.255 韩国
905 203.169.4.0 203.169.5.255 韩国
906 203.170.96.0 203.170.127.255 韩国
907 203.171.160.0 203.171.191.255 韩国
908 203.173.96.0 203.173.127.255 韩国
909 203.175.32.0 203.175.63.255 韩国
910 203.175.188.0 203.175.191.255 韩国
911 203.190.4.0 203.190.7.255 韩国
912 203.190.26.0 203.190.27.255 韩国
913 203.207.16.0 203.207.17.255 韩国
914 203.207.18.0 203.207.19.255 韩国 大邱
915 203.207.20.0 203.207.31.255 韩国
916 203.210.16.0 203.210.63.255 韩国
917 203.212.96.0 203.212.127.255 韩国
918 203.212.160.0 203.212.191.255 韩国
919 203.215.192.0 203.215.223.255 韩国
920 203.216.160.0 203.216.191.255 韩国
921 203.217.204.0 203.217.255.255 韩国
922 203.223.96.0 203.223.127.255 韩国
923 203.223.177.0 203.223.177.255 韩国
924 203.224.0.0 203.226.255.255 韩国
925 203.227.0.0 203.227.7.255 韩国 Catholic University of Korea
926 203.227.8.0 203.227.171.255 韩国
927 203.227.172.0 203.227.175.255 韩国 Daelim College of Technology
928 203.227.176.0 203.227.255.255 韩国
929 203.228.0.0 203.228.8.255 韩国 釜山
930 203.228.9.0 203.228.9.255 韩国 大邱
931 203.228.10.0 203.228.255.255 韩国 釜山
932 203.229.0.0 203.229.255.255 韩国
933 203.230.0.0 203.230.79.255 韩国 科学技术信息研究院
934 203.230.80.0 203.230.95.255 韩国 教育网
935 203.230.96.0 203.230.111.255 韩国 科学技术信息研究院
936 203.230.112.0 203.230.115.255 韩国 教育网
937 203.230.116.0 203.230.127.255 韩国 科学技术信息研究院
938 203.230.128.0 203.230.159.255 韩国 教育网
939 203.230.160.0 203.230.191.255 韩国
940 203.230.192.0 203.230.226.255 韩国 教育网
941 203.230.227.0 203.230.233.255 韩国 大邱启明大学
942 203.230.234.0 203.230.255.255 韩国 教育网
943 203.231.0.0 203.231.112.63 韩国
944 203.231.112.64 203.231.112.127 韩国 Institute of Industrial Technoligy, Second College
945 203.231.112.128 203.231.127.255 韩国
946 203.231.128.0 203.231.131.255 韩国 KYUNG-HEE UNIVERSITY
947 203.231.132.0 203.231.195.255 韩国
948 203.231.196.0 203.231.196.255 韩国 Honam Professional College
949 203.231.197.0 203.231.255.255 韩国
950 203.232.0.0 203.232.127.255 韩国 东洋大学
951 203.232.128.0 203.232.255.255 韩国 教育网
952 203.233.0.0 203.233.255.255 韩国
953 203.234.0.0 203.234.255.255 韩国 KT电信
954 203.235.0.0 203.236.191.255 韩国
955 203.236.192.0 203.236.255.255 韩国 首尔KINX(韩国互联网交换中心)
956 203.237.0.0 203.237.95.255 韩国 科学技术信息研究院
957 203.237.96.0 203.237.255.255 韩国 教育网
958 203.238.0.0 203.238.159.255 韩国
959 203.238.160.0 203.238.175.255 韩国 National Computing & Information Agency
960 203.238.176.0 203.241.31.255 韩国
961 203.241.32.0 203.241.47.255 韩国 科学技术信息研究院
962 203.241.48.0 203.241.51.255 韩国
963 203.241.52.0 203.241.83.255 韩国 Rural Development Adminstration
964 203.241.84.0 203.241.115.255 韩国 KOREA INSTITUTE OF MACHINERY & MATERIALS
965 203.241.116.0 203.241.123.255 韩国 科学技术信息研究院
966 203.241.124.0 203.241.131.255 韩国 教育网
967 203.241.132.0 203.241.163.255 韩国
968 203.241.164.0 203.241.165.255 韩国 科学技术信息研究院
969 203.241.166.0 203.241.167.255 韩国
970 203.241.168.0 203.241.168.255 韩国 Woosong University
971 203.241.169.0 203.241.170.255 韩国 科学技术信息研究院
972 203.241.171.0 203.241.171.255 韩国 EASY Research Institute
973 203.241.172.0 203.241.174.255 韩国 科学技术信息研究院
974 203.241.175.0 203.241.175.255 韩国
975 203.241.176.0 203.241.191.255 韩国 Dongseo University
976 203.241.192.0 203.241.207.255 韩国 DONG-EUI UNIVERSITY
977 203.241.208.0 203.241.223.255 韩国
978 203.241.224.0 203.241.255.255 韩国 仁济大学
979 203.242.0.0 203.244.127.255 韩国
980 203.244.128.0 203.244.191.255 韩国 Taegu University
981 203.244.192.0 203.245.255.255 韩国
982 203.246.0.0 203.246.127.255 韩国 教育网
983 203.246.128.0 203.246.159.255 韩国
984 203.246.160.0 203.246.175.255 韩国 首尔KINX(韩国互联网交换中心)
985 203.246.176.0 203.246.255.255 韩国
986 203.247.0.0 203.247.31.255 韩国 Keimyung University Daemyung-Dong branch school.
987 203.247.32.0 203.247.165.255 韩国
988 203.247.166.0 203.247.166.255 韩国 NATIONAL FISHERIES UNIVERSITY OF PUSAN
989 203.247.167.0 203.247.188.255 韩国
990 203.247.189.0 203.247.189.255 韩国 Seoul Health Junior College
991 203.247.190.0 203.247.203.255 韩国 Tongmyong University of Information Technology
992 203.247.204.0 203.247.207.255 韩国
993 203.247.208.0 203.247.215.255 韩国 Korea National University of Education
994 203.247.216.0 203.247.223.255 韩国 科学技术信息研究院
995 203.247.224.0 203.247.255.255 韩国 东国大学庆州校区 DONGGUK University
996 203.248.0.0 203.248.127.255 韩国 世宗电信(Sejong Telecom)
997 203.248.128.0 203.248.255.255 韩国 LG DACOM
998 203.249.0.0 203.249.63.255 韩国 教育网
999 203.249.64.0 203.249.95.255 韩国 弘益大学
1000 203.249.96.0 203.249.127.255 韩国 教育网