ip地址查询

韩国IP地址列表

在下面输入您要查询IP地址段范围的地理位置,点击查询

请输入地理位置:
最多只能列出前1000条IP信息,更详细的ip列表信息请用上边的查询按钮进入
序号 IP 起始地址 IP 结束地址 所在位置信息 电子地图
1 1.11.0.0 1.11.255.255 韩国 首尔CJ-HELLOVISION
2 1.16.0.0 1.16.63.255 韩国 DAOU
3 1.16.64.0 1.19.255.255 韩国
4 1.96.0.0 1.111.255.255 韩国 首尔KT通信KORNET
5 1.176.0.0 1.177.255.255 韩国 首尔CJ-HELLOVISION
6 1.201.0.0 1.201.255.255 韩国 Kakao公司
7 1.208.0.0 1.223.255.255 韩国 LG DACOM
8 1.224.0.0 1.255.21.255 韩国 SK Broadband数据中心
9 1.255.22.0 1.255.23.255 韩国 首尔SK Broadband数据中心Google缓存节点
10 1.255.24.0 1.255.255.255 韩国 SK Broadband数据中心
11 13.125.35.0 13.125.35.255 韩国 首尔Amazon数据中心
12 13.209.44.0 13.209.44.255 韩国 首尔Amazon数据中心
13 14.0.32.0 14.0.58.255 韩国 CDNetworks公司CDN网络节点
14 14.0.60.0 14.0.60.255 韩国 CDNetworks公司CDN网络节点
15 14.0.62.0 14.0.63.255 韩国 CDNetworks公司CDN网络节点
16 14.0.64.0 14.0.74.255 韩国
17 14.0.75.0 14.0.75.255 韩国 CDNetworks
18 14.0.76.0 14.0.127.255 韩国
19 14.4.0.0 14.7.255.255 韩国
20 14.32.0.0 14.95.255.255 韩国 KT电信
21 14.128.128.0 14.129.255.255 韩国
22 14.138.0.0 14.138.255.255 韩国
23 14.192.80.0 14.192.95.255 韩国
24 14.206.0.0 14.206.255.255 韩国
25 17.0.120.0 17.0.120.255 韩国 Apple
26 17.132.32.0 17.132.63.255 韩国 Apple
27 17.242.128.0 17.242.129.255 韩国 Apple
28 17.242.133.0 17.242.133.255 韩国 Apple
29 17.253.72.0 17.253.73.255 韩国 Apple
30 20.190.144.128 20.190.144.255 韩国 Microsoft数据中心
31 20.190.148.0 20.190.148.255 韩国 Microsoft数据中心
32 23.12.224.0 23.12.239.255 韩国 Akamai节点
33 23.15.13.0 23.15.13.255 韩国 Akamai节点
34 23.33.120.0 23.33.123.255 韩国 Akamai节点
35 23.33.144.0 23.33.159.255 韩国 Akamai节点
36 23.35.148.0 23.35.148.255 韩国 Akamai节点
37 23.35.218.0 23.35.218.255 韩国 Akamai节点
38 23.35.220.0 23.35.223.255 韩国 Akamai节点
39 23.43.0.0 23.43.15.255 韩国 Akamai节点
40 23.44.173.0 23.44.173.255 韩国 Akamai节点
41 23.46.22.0 23.46.23.255 韩国 Akamai节点
42 23.49.48.0 23.49.49.255 韩国 Akamai节点
43 23.49.144.0 23.49.159.255 韩国 Akamai节点
44 23.53.224.0 23.53.227.255 韩国 Akamai节点
45 23.58.88.0 23.58.88.255 韩国 Akamai节点
46 23.59.72.0 23.59.72.255 韩国 Akamai节点
47 23.59.151.0 23.59.151.255 韩国 Akamai节点
48 23.62.232.0 23.62.234.255 韩国 Akamai节点
49 23.62.235.0 23.62.235.255 美国 Akamai科技公司CDN韩国节点
50 23.65.188.0 23.65.188.255 韩国 Akamai节点
51 23.67.53.0 23.67.53.255 韩国 Akamai节点
52 23.74.16.0 23.74.23.255 韩国 Akamai节点
53 23.76.153.0 23.76.153.255 韩国 Akamai节点
54 23.79.245.0 23.79.245.255 韩国 Akamai节点
55 23.103.253.96 23.103.253.111 韩国 Microsoft数据中心
56 23.194.214.0 23.194.214.255 韩国 Akamai节点
57 23.203.175.0 23.203.175.255 韩国 Akamai节点
58 23.204.116.0 23.204.119.255 韩国 Akamai节点
59 23.207.200.0 23.207.200.255 韩国 Akamai节点
60 23.211.117.0 23.211.117.255 韩国 Akamai节点
61 23.212.12.0 23.212.15.255 韩国 Akamai节点
62 23.215.11.0 23.215.11.255 韩国 Akamai节点
63 23.248.160.0 23.248.161.255 韩国 首尔Zenlayer
64 23.251.124.0 23.251.124.255 韩国 首尔Zenlayer
65 27.1.0.0 27.1.255.255 韩国
66 27.35.0.0 27.35.255.255 韩国
67 27.96.128.0 27.96.191.255 韩国
68 27.100.128.0 27.102.100.255 韩国
69 27.102.101.0 27.102.101.255 韩国 首尔DAOU IDC
70 27.102.102.0 27.102.255.255 韩国
71 27.111.96.0 27.111.127.255 韩国
72 27.112.128.0 27.113.127.255 韩国
73 27.115.128.0 27.115.255.255 韩国
74 27.116.64.0 27.117.255.255 韩国
75 27.118.64.0 27.120.63.255 韩国
76 27.122.128.0 27.122.255.255 韩国
77 27.124.128.0 27.125.127.255 韩国
78 27.126.0.0 27.126.63.255 韩国
79 27.160.0.0 27.183.255.255 韩国
80 27.232.0.0 27.239.255.255 韩国
81 27.255.64.0 27.255.95.255 韩国 Ehost数据中心
82 27.255.96.0 27.255.127.255 韩国
83 36.38.0.0 36.39.255.255 韩国
84 37.252.244.0 37.252.244.255 韩国 首尔ANEXIA网络
85 39.4.0.0 39.7.255.255 韩国
86 39.16.0.0 39.31.255.255 韩国
87 39.112.0.0 39.115.255.255 韩国 SK Broadband
88 39.116.0.0 39.127.255.255 韩国
89 40.90.131.128 40.90.131.159 韩国 釜山Microsoft数据中心
90 40.90.139.128 40.90.139.159 韩国 首尔Microsoft数据中心
91 40.90.139.160 40.90.139.191 韩国 釜山Microsoft数据中心
92 42.8.0.0 42.47.255.255 韩国
93 42.82.0.0 42.82.255.255 韩国
94 43.224.29.0 43.224.29.255 韩国
95 43.226.16.0 43.226.19.255 韩国首尔 新网络(香港)有限公司数据中心
96 43.226.231.0 43.226.231.255 韩国 首尔Gaditek数据中心
97 43.227.112.0 43.227.114.255 韩国
98 43.227.120.0 43.227.123.255 韩国 光州市韩国有线电视广播公司
99 43.241.44.0 43.241.44.255 韩国 韩国电信数据中心
100 43.250.152.0 43.250.155.255 韩国 NHN Techorus股份有限公司
101 43.251.29.0 43.251.31.255 韩国
102 43.251.69.0 43.251.71.255 韩国
103 43.251.120.0 43.251.123.255 韩国
104 45.43.41.0 45.43.41.255 韩国 首尔Zenlayer
105 45.112.88.0 45.112.119.255 韩国
106 45.112.152.0 45.112.171.255 韩国
107 45.113.44.0 45.113.51.255 韩国
108 45.113.82.0 45.113.83.255 韩国
109 45.113.128.192 45.113.129.63 韩国
110 45.114.92.0 45.114.95.255 韩国
111 45.114.128.0 45.114.129.255 韩国
112 45.114.131.0 45.114.131.255 韩国
113 45.115.152.0 45.115.155.255 韩国
114 45.117.12.0 45.117.15.255 韩国
115 45.117.144.0 45.117.147.255 韩国
116 45.119.144.0 45.119.147.255 韩国
117 45.119.252.0 45.119.255.255 韩国
118 45.120.64.0 45.120.71.255 韩国
119 45.120.76.0 45.120.79.255 韩国
120 45.121.164.0 45.121.167.255 韩国
121 45.125.19.0 45.125.19.255 韩国
122 45.125.232.0 45.125.235.255 韩国
123 45.126.148.0 45.126.151.255 韩国
124 45.195.2.0 45.195.3.255 韩国 中国电信CN2
125 45.195.206.0 45.195.207.255 韩国 中国电信CN2
126 45.248.72.0 45.248.75.255 韩国
127 45.249.64.0 45.249.67.255 韩国
128 45.249.90.0 45.249.90.255 韩国 首尔xhostfire.com
129 45.249.96.0 45.249.96.255 韩国
130 45.249.98.0 45.249.98.255 韩国
131 45.249.160.0 45.249.163.255 韩国
132 45.250.204.0 45.250.211.255 韩国
133 45.250.220.0 45.250.223.255 韩国
134 47.246.29.0 47.246.29.255 韩国 首尔阿里云
135 47.246.59.0 47.246.59.255 韩国 首尔阿里云
136 49.1.0.0 49.1.255.255 韩国
137 49.8.0.0 49.11.255.255 韩国
138 49.16.0.0 49.31.255.255 韩国
139 49.50.0.0 49.50.3.255 韩国
140 49.50.16.0 49.50.63.255 韩国
141 49.50.128.0 49.50.191.255 韩国
142 49.56.0.0 49.63.255.255 韩国 Freetel电信公司
143 49.128.192.0 49.128.223.255 韩国
144 49.142.0.0 49.143.223.255 韩国
145 49.160.0.0 49.175.255.255 韩国
146 49.236.64.0 49.236.191.255 韩国
147 49.238.64.0 49.238.255.255 韩国
148 49.239.128.0 49.239.191.255 韩国
149 49.246.0.0 49.246.127.255 韩国
150 49.247.0.0 49.247.255.255 韩国
151 49.254.0.0 49.254.255.255 韩国 首尔HAIonNet公司KT电信数据中心
152 52.78.0.0 52.79.255.255 韩国 首尔Amazon数据中心
153 52.84.184.0 52.84.191.255 韩国 Amazon数据中心
154 52.84.193.0 52.84.193.255 韩国 Amazon数据中心
155 52.85.118.0 52.85.121.255 韩国 Amazon数据中心
156 52.85.193.0 52.85.193.255 韩国 Amazon数据中心
157 52.85.228.0 52.85.231.255 韩国 Amazon数据中心
158 52.92.0.0 52.92.15.255 韩国 首尔Amazon数据中心
159 52.231.0.0 52.231.127.255 韩国 首尔Microsoft数据中心
160 52.231.128.0 52.231.255.255 韩国 釜山Microsoft数据中心
161 52.232.144.0 52.232.144.255 韩国 釜山Microsoft数据中心
162 52.232.145.0 52.232.145.255 韩国 首尔Microsoft数据中心
163 52.239.148.0 52.239.148.31 韩国 首尔Microsoft数据中心
164 52.239.165.160 52.239.165.191 韩国 首尔Microsoft数据中心
165 52.239.190.128 52.239.190.191 韩国 首尔Microsoft数据中心
166 52.239.190.192 52.239.190.255 韩国 釜山Microsoft数据中心
167 52.245.100.0 52.245.103.255 韩国 釜山Microsoft数据中心
168 52.245.112.0 52.245.115.255 韩国 首尔Microsoft数据中心
169 52.253.188.0 52.253.191.255 韩国 釜山Microsoft数据中心
170 52.253.192.0 52.253.195.255 韩国 首尔Microsoft数据中心
171 54.192.180.0 54.192.183.255 韩国 Amazon数据中心
172 54.230.248.0 54.230.255.255 韩国 首尔亚马逊(Amazon)公司数据中心
173 57.73.192.0 57.73.223.255 韩国 国际航空电讯集团公司(SITA)
174 58.29.0.0 58.29.255.255 韩国
175 58.65.64.0 58.65.127.255 韩国
176 58.72.0.0 58.79.255.255 韩国
177 58.84.44.0 58.84.47.255 韩国
178 58.87.32.0 58.87.63.255 韩国
179 58.102.0.0 58.103.255.255 韩国 SK网络
180 58.120.0.0 58.127.255.255 韩国
181 58.138.192.0 58.138.255.255 韩国
182 58.140.0.0 58.143.255.255 韩国
183 58.145.0.0 58.145.127.255 韩国
184 58.146.192.0 58.146.255.255 韩国
185 58.147.176.0 58.147.183.255 韩国
186 58.148.0.0 58.151.255.255 韩国
187 58.180.0.0 58.181.63.255 韩国
188 58.184.0.0 58.184.255.255 韩国
189 58.224.0.0 58.239.255.255 韩国 Hanaro Telecom
190 59.0.0.0 59.18.43.255 韩国 KT电信
191 59.18.44.0 59.18.49.255 韩国 首尔KT电信数据中心Google缓存节点
192 59.18.50.0 59.31.255.255 韩国 KT电信
193 59.86.192.0 59.86.255.255 韩国 京畿道富川市CJ.NET
194 59.150.0.0 59.150.255.255 韩国 DREAMLINE网络
195 59.151.192.0 59.151.255.255 韩国
196 59.152.128.0 59.152.191.255 韩国
197 59.186.0.0 59.187.255.255 韩国 DACOM网络
198 60.196.0.0 60.197.255.255 韩国 DACOM网络
199 60.253.0.0 60.253.95.255 韩国
200 61.4.192.0 61.4.255.255 韩国
201 61.5.160.0 61.5.191.255 韩国
202 61.8.59.58 61.8.59.58 韩国 Pacnet
203 61.14.210.0 61.14.210.255 韩国 KT电信
204 61.32.0.0 61.43.255.255 韩国 LG DACOM
205 61.47.192.0 61.47.255.255 韩国
206 61.72.0.0 61.77.128.255 韩国
207 61.77.129.0 61.77.136.255 韩国 水源市
208 61.77.137.0 61.78.197.255 韩国
209 61.78.198.0 61.78.198.255 韩国 釜山
210 61.78.199.0 61.81.255.255 韩国
211 61.82.0.0 61.82.255.255 韩国 首尔
212 61.83.0.0 61.84.2.255 韩国
213 61.84.3.0 61.84.3.255 韩国 水原市
214 61.84.4.0 61.85.255.255 韩国
215 61.96.0.0 61.97.223.255 韩国 互联网络信息中心(KRNIC)
216 61.97.224.0 61.97.255.255 韩国 首尔Ehost数据中心
217 61.98.0.0 61.111.255.255 韩国 互联网络信息中心(KRNIC)
218 61.245.176.0 61.245.191.255 韩国 光州市韩国有线电视广播公司
219 61.245.224.0 61.245.255.255 韩国
220 61.247.64.0 61.247.159.255 韩国
221 61.247.192.0 61.247.223.255 韩国
222 61.248.0.0 61.255.255.255 韩国 SK Broadband
223 63.142.3.0 63.142.3.255 韩国 T-Systems
224 72.246.103.25 72.246.103.27 韩国 美国麻省剑桥市Akamai科技公司CDN网络节点(太平洋国际线路)
225 91.194.205.0 91.194.205.255 韩国
226 91.202.200.0 91.202.205.255 韩国 CDNetworks公司CDN网络节点
227 91.204.224.0 91.204.227.255 韩国 中国电信CN2
228 92.223.73.0 92.223.73.255 韩国 首尔G-Core KINX数据中心
229 96.16.99.50 96.16.99.81 韩国 美国麻省剑桥市Akamai科技公司CDN网络节点(AS35994+AS20940机房)
230 101.1.8.0 101.1.15.255 韩国
231 101.1.32.0 101.1.63.255 韩国
232 101.53.64.0 101.53.95.255 韩国
233 101.55.0.0 101.55.24.255 韩国 KDT(Korea Data Telecom)数据中心
234 101.55.25.0 101.55.25.255 韩国 首尔KT电信数据中心
235 101.55.26.0 101.55.26.255 韩国 首尔LG DDOS区机房
236 101.55.27.0 101.55.36.255 韩国 KDT(Korea Data Telecom)数据中心
237 101.55.37.0 101.55.37.255 韩国 首尔KT电信数据中心
238 101.55.38.0 101.55.56.255 韩国 KDT(Korea Data Telecom)数据中心
239 101.55.57.0 101.55.57.255 韩国 首尔KT电信数据中心
240 101.55.58.0 101.55.60.255 韩国 KDT(Korea Data Telecom)数据中心
241 101.55.61.0 101.55.62.255 韩国 首尔KT电信数据中心
242 101.55.63.0 101.55.69.255 韩国 KDT(Korea Data Telecom)数据中心
243 101.55.70.0 101.55.73.255 韩国 首尔KT电信数据中心
244 101.55.74.0 101.55.75.255 韩国 KDT(Korea Data Telecom)数据中心
245 101.55.76.0 101.55.79.255 韩国 首尔KT电信数据中心
246 101.55.80.0 101.55.87.255 韩国 KDT(Korea Data Telecom)数据中心
247 101.55.88.0 101.55.89.255 韩国 首尔KT电信数据中心
248 101.55.90.0 101.55.92.255 韩国 KDT(Korea Data Telecom)数据中心
249 101.55.93.0 101.55.94.255 韩国 首尔KT电信数据中心
250 101.55.95.0 101.55.115.255 韩国 KDT(Korea Data Telecom)数据中心
251 101.55.116.0 101.55.119.255 韩国 首尔KT电信数据中心
252 101.55.120.0 101.55.127.255 韩国 KDT(Korea Data Telecom)数据中心
253 101.79.0.0 101.79.157.255 韩国 purplestones HCLC数据中心
254 101.79.159.0 101.79.255.255 韩国 purplestones HCLC数据中心
255 101.101.128.0 101.101.255.255 韩国
256 101.202.0.0 101.202.255.255 韩国
257 101.235.0.0 101.235.255.255 韩国
258 101.250.0.0 101.250.255.255 韩国
259 103.2.76.0 103.2.79.255 韩国
260 103.2.84.0 103.2.87.255 韩国
261 103.2.92.0 103.2.95.255 韩国
262 103.3.36.0 103.3.39.255 韩国
263 103.4.48.0 103.4.51.255 韩国
264 103.4.148.0 103.4.151.255 韩国
265 103.4.176.0 103.4.183.255 韩国
266 103.5.128.0 103.5.131.255 韩国
267 103.5.144.0 103.5.147.255 韩国
268 103.6.72.0 103.6.75.255 韩国
269 103.6.80.0 103.6.83.255 韩国
270 103.6.100.0 103.6.103.255 韩国
271 103.6.172.0 103.6.175.255 韩国
272 103.7.32.0 103.7.35.255 韩国
273 103.7.244.0 103.7.247.255 韩国
274 103.8.100.0 103.8.103.255 韩国
275 103.8.230.0 103.8.230.255 韩国
276 103.9.32.0 103.9.35.255 韩国
277 103.9.128.0 103.9.131.255 韩国
278 103.10.92.0 103.10.95.255 韩国
279 103.10.216.0 103.10.219.255 韩国
280 103.11.24.0 103.11.27.255 韩国
281 103.11.44.0 103.11.47.255 韩国
282 103.11.56.0 103.11.59.255 韩国
283 103.11.128.0 103.11.131.255 韩国
284 103.11.248.0 103.11.251.255 韩国
285 103.12.248.0 103.12.255.255 韩国
286 103.13.52.0 103.13.55.255 韩国
287 103.13.160.0 103.13.163.255 韩国
288 103.13.222.0 103.13.222.255 韩国 首尔Sun Network
289 103.17.94.0 103.17.94.255 韩国 ThinkDream数据中心
290 103.19.124.0 103.19.127.255 韩国
291 103.20.116.0 103.20.119.255 韩国
292 103.21.200.0 103.21.203.255 韩国
293 103.22.220.0 103.22.223.255 韩国
294 103.23.80.0 103.23.87.255 韩国
295 103.24.8.0 103.24.11.255 韩国
296 103.25.16.0 103.25.19.255 韩国
297 103.27.128.0 103.27.131.255 韩国
298 103.27.148.0 103.27.151.255 韩国
299 103.28.60.0 103.28.67.255 韩国
300 103.30.108.0 103.30.111.255 韩国
301 103.30.156.0 103.30.163.255 韩国
302 103.30.204.0 103.30.207.255 韩国
303 103.31.180.0 103.31.183.255 韩国
304 103.50.88.0 103.50.88.255 韩国
305 103.54.72.0 103.54.75.255 韩国 KT电信数据中心
306 103.59.156.0 103.59.156.255 韩国 金融安全研究所
307 103.59.157.0 103.59.159.255 韩国
308 103.60.145.0 103.60.145.255 韩国
309 103.71.139.0 103.71.139.255 韩国
310 103.72.148.0 103.72.148.255 韩国 首尔
311 103.76.104.0 103.76.105.255 韩国 首尔
312 103.80.132.0 103.80.135.255 韩国
313 103.82.141.0 103.82.143.255 韩国 电信IDC
314 103.86.44.0 103.86.47.255 韩国 首尔BGP数据中心
315 103.86.67.0 103.86.67.255 韩国
316 103.86.84.0 103.86.87.255 韩国 创云数据CloudITIDC数据中心
317 103.99.208.0 103.99.210.255 韩国
318 103.101.188.0 103.101.188.255 韩国 创云数据CloudITIDC数据中心
319 103.101.190.0 103.101.191.255 韩国 创云数据CloudITIDC数据中心
320 103.101.204.0 103.101.205.255 韩国 首尔
321 103.110.80.0 103.110.80.255 韩国 CloudITIDC数据中心
322 103.212.223.0 103.212.223.255 韩国 KT电信
323 103.214.64.0 103.214.67.255 韩国 Mogu网络科技公司
324 103.214.68.0 103.214.68.255 韩国 蘑菇主机BGP数据中心
325 103.214.69.0 103.214.75.255 韩国 Mogu网络科技公司
326 103.214.80.0 103.214.83.255 韩国 Mogu网络科技公司
327 103.214.88.0 103.214.95.255 韩国 Mogu网络科技公司
328 103.214.98.0 103.214.127.255 韩国 Mogu网络科技公司
329 103.226.76.0 103.226.79.255 韩国 光州市韩国有线电视广播公司
330 103.228.110.0 103.228.111.255 韩国 首尔
331 103.240.28.0 103.240.31.255 韩国
332 103.240.48.0 103.240.51.255 韩国
333 103.244.40.0 103.244.43.255 韩国
334 103.244.108.0 103.244.111.255 韩国
335 103.246.56.0 103.246.59.255 韩国
336 103.246.236.0 103.246.239.255 韩国
337 103.247.220.0 103.247.223.255 韩国
338 103.247.232.0 103.247.235.255 韩国
339 103.248.104.0 103.248.107.255 韩国
340 103.249.28.0 103.249.31.255 韩国 Ehost数据中心
341 103.251.104.0 103.251.107.255 韩国
342 103.253.240.0 103.253.243.255 韩国
343 104.74.202.0 104.74.202.255 韩国 Akamai科技公司CDN网络首尔节点
344 104.76.31.0 104.76.31.255 韩国 美国Akamai科技公司CDN首尔节点
345 106.10.0.0 106.10.127.255 韩国
346 106.96.0.0 106.103.255.255 韩国
347 106.240.0.0 106.255.255.255 韩国 LG DACOM
348 107.150.126.0 107.150.127.255 韩国 首尔Zenlayer数据中心
349 107.155.28.0 107.155.28.255 韩国 首尔Zenlayer(KIXS)
350 108.162.252.0 108.162.252.255 韩国 首尔CloudFlare节点
351 110.4.64.0 110.4.127.255 韩国
352 110.5.128.0 110.5.233.255 韩国
353 110.5.234.0 110.5.234.255 韩国 首尔
354 110.5.235.0 110.5.255.255 韩国
355 110.8.0.0 110.9.255.255 韩国 首尔Hanaro Telecom
356 110.10.0.0 110.10.255.255 韩国 首尔SK Broadband数据中心
357 110.11.0.0 110.15.255.255 韩国 首尔Hanaro Telecom
358 110.34.64.0 110.34.127.255 韩国
359 110.35.0.0 110.35.63.255 韩国
360 110.35.96.0 110.35.255.255 韩国
361 110.44.32.0 110.44.63.255 韩国
362 110.44.192.0 110.45.127.255 韩国
363 110.45.128.0 110.45.255.255 韩国 首尔LG DACOM数据中心
364 110.46.0.0 110.47.255.255 韩国
365 110.68.0.0 110.71.255.255 韩国
366 110.76.64.0 110.76.127.255 韩国
367 110.76.140.0 110.76.143.255 韩国 Kakao公司
368 110.92.20.0 110.92.23.255 韩国
369 110.92.128.0 110.92.255.255 韩国
370 110.93.24.0 110.93.31.255 韩国
371 110.93.112.0 110.93.191.255 韩国
372 110.165.0.0 110.165.31.255 韩国
373 110.165.64.0 110.165.127.255 韩国
374 110.172.64.0 110.172.127.255 韩国
375 110.232.96.0 110.232.111.255 韩国
376 111.65.128.0 111.65.191.255 韩国
377 111.67.208.0 111.67.255.255 韩国
378 111.91.128.0 111.91.143.255 韩国
379 111.91.144.0 111.91.191.255 韩国 光州市韩国有线电视广播公司
380 111.92.188.0 111.92.191.255 韩国
381 111.118.0.0 111.118.127.255 韩国
382 111.171.0.0 111.171.127.255 韩国
383 111.218.0.0 111.219.255.255 韩国
384 111.221.32.0 111.221.39.255 韩国 Limelight网络公司CDN节点
385 112.72.16.0 112.72.63.255 韩国
386 112.72.128.0 112.72.255.255 韩国
387 112.76.0.0 112.77.255.255 韩国
388 112.106.0.0 112.108.255.255 韩国
389 112.109.32.0 112.109.63.255 韩国
390 112.121.0.0 112.121.31.255 韩国
391 112.121.192.0 112.121.255.255 韩国
392 112.133.0.0 112.133.191.255 韩国
393 112.136.128.0 112.136.255.255 韩国
394 112.137.176.0 112.137.183.255 韩国
395 112.140.64.0 112.140.127.255 韩国
396 112.140.144.0 112.140.154.255 韩国
397 112.140.155.0 112.140.155.255 韩国 全州
398 112.140.156.0 112.140.159.255 韩国
399 112.140.192.0 112.140.255.255 韩国
400 112.144.0.0 112.144.255.255 韩国 首尔
401 112.145.0.0 112.159.255.255 韩国
402 112.160.0.0 112.191.255.255 韩国 KT电信
403 112.196.192.0 112.196.223.255 韩国
404 112.212.0.0 112.213.31.255 韩国
405 112.214.0.0 112.214.255.255 韩国
406 112.216.0.0 112.223.255.255 韩国
407 113.10.0.0 113.10.63.255 韩国
408 113.21.0.0 113.21.31.255 韩国
409 113.29.128.0 113.29.191.255 韩国 CDNetworks公司CDN网络节点
410 113.29.192.0 113.29.207.255 韩国
411 113.30.0.0 113.30.63.255 韩国 首尔市
412 113.30.64.0 113.30.127.255 韩国
413 113.52.136.0 113.52.143.255 韩国
414 113.52.192.0 113.52.223.255 韩国 庆尚北道庆州市
415 113.59.128.0 113.59.191.255 韩国
416 113.60.0.0 113.61.31.255 韩国
417 113.61.104.0 113.61.107.255 韩国
418 113.130.64.0 113.130.95.255 韩国
419 113.130.128.0 113.131.255.255 韩国
420 113.192.64.0 113.192.127.255 韩国
421 113.197.80.0 113.197.95.255 韩国
422 113.198.0.0 113.199.127.255 韩国
423 113.216.0.0 113.217.255.255 韩国
424 114.29.0.0 114.29.191.255 韩国
425 114.30.0.0 114.30.31.255 韩国
426 114.30.48.0 114.30.63.255 韩国
427 114.30.128.0 114.30.255.255 韩国
428 114.31.32.0 114.31.63.255 韩国
429 114.31.112.0 114.31.127.255 韩国
430 114.52.0.0 114.53.255.255 韩国
431 114.70.0.0 114.71.255.255 韩国 教育网
432 114.108.0.0 114.108.127.255 韩国
433 114.108.128.0 114.108.191.255 韩国 首尔LG数据中心
434 114.110.24.0 114.110.31.255 韩国
435 114.110.128.0 114.110.255.255 韩国
436 114.111.32.0 114.111.47.255 韩国
437 114.111.48.0 114.111.63.255 韩国 CDNetworks公司CDN网络节点
438 114.111.192.0 114.111.255.255 韩国
439 114.129.64.0 114.129.127.255 韩国
440 114.129.192.0 114.129.255.255 韩国
441 114.141.0.0 114.141.31.255 韩国
442 114.141.40.0 114.141.47.255 韩国
443 114.141.224.0 114.141.255.255 韩国
444 114.199.0.0 114.199.63.255 韩国
445 114.199.128.0 114.207.255.255 韩国
446 115.0.0.0 115.23.255.255 韩国 电信
447 115.31.96.0 115.31.127.255 韩国 江原道
448 115.40.0.0 115.41.255.255 韩国
449 115.68.0.0 115.68.255.255 韩国 首尔Smileserv公司
450 115.69.96.0 115.69.127.255 韩国
451 115.71.0.0 115.71.255.255 韩国 首尔DAOU IDC
452 115.84.160.0 115.84.167.255 韩国
453 115.85.160.0 115.85.191.255 韩国
454 115.86.0.0 115.86.255.255 韩国
455 115.88.0.0 115.95.255.255 韩国
456 115.126.192.0 115.126.255.255 韩国
457 115.136.0.0 115.143.255.255 韩国
458 115.144.0.0 115.144.68.255 韩国 首尔HAIonNet公司KT电信数据中心
459 115.144.69.0 115.144.69.255 韩国 首尔HAIonNet公司BGP数据中心(KT电信+LG DACOM)
460 115.144.70.0 115.144.255.255 韩国 首尔HAIonNet公司KT电信数据中心
461 115.145.0.0 115.145.255.255 韩国 成均馆大学
462 115.160.0.0 115.160.127.255 韩国
463 115.161.0.0 115.161.255.255 韩国
464 115.165.176.0 115.165.183.255 韩国
465 115.178.32.0 115.178.47.255 韩国
466 115.178.64.0 115.178.95.255 韩国
467 115.187.80.0 115.187.87.255 韩国
468 116.32.0.0 116.47.255.255 韩国
469 116.67.0.0 116.67.127.255 韩国
470 116.68.32.0 116.68.63.255 韩国
471 116.68.232.0 116.68.239.255 韩国
472 116.84.0.0 116.84.255.255 韩国
473 116.89.160.0 116.89.191.255 韩国
474 116.90.216.0 116.90.223.255 韩国
475 116.93.160.0 116.93.255.255 韩国
476 116.120.0.0 116.127.255.255 韩国
477 116.193.80.0 116.193.95.255 韩国 CDNetworks公司CDN网络节点
478 116.199.160.0 116.199.167.255 韩国
479 116.200.0.0 116.201.255.255 韩国
480 116.212.0.0 116.212.31.255 韩国
481 116.213.41.0 116.213.41.255 韩国
482 116.213.43.0 116.213.43.255 韩国 首尔NLIDC
483 116.255.64.0 116.255.127.255 韩国
484 117.16.0.0 117.17.255.255 韩国 教育网
485 117.20.80.0 117.20.95.255 韩国
486 117.20.192.0 117.20.255.255 韩国
487 117.52.0.0 117.52.100.255 韩国
488 117.52.101.0 117.52.101.255 韩国 首尔Riot Games公司LG电信数据中心
489 117.52.102.0 117.52.255.255 韩国
490 117.53.64.0 117.53.127.255 韩国
491 117.53.192.0 117.53.255.255 韩国
492 117.55.128.0 117.55.191.255 韩国
493 117.58.128.0 117.58.143.255 韩国
494 117.110.0.0 117.111.255.255 韩国
495 117.123.0.0 117.123.255.255 韩国
496 118.32.0.0 118.63.255.255 韩国 KT电信
497 118.67.128.0 118.67.191.255 韩国
498 118.91.0.0 118.91.127.255 韩国
499 118.91.144.0 118.91.159.255 韩国
500 118.103.192.0 118.103.223.255 韩国
501 118.107.160.0 118.107.175.255 韩国 CDNetworks公司CDN网络节点
502 118.127.192.0 118.127.255.255 韩国
503 118.128.0.0 118.131.255.255 韩国 LG DACOM
504 118.139.192.0 118.139.255.255 韩国
505 118.176.0.0 118.176.255.255 韩国
506 118.216.0.0 118.220.255.255 韩国 Hanaro电信
507 118.221.0.0 118.221.255.255 韩国 Hanaro Telecom
508 118.222.0.0 118.223.255.255 韩国 Hanaro电信
509 118.234.0.0 118.235.255.255 韩国
510 119.17.0.0 119.17.31.255 韩国
511 119.17.64.0 119.17.127.255 韩国
512 119.18.64.0 119.18.127.255 韩国
513 119.28.144.0 119.28.163.255 韩国 首尔腾讯云
514 119.30.128.0 119.30.191.255 韩国
515 119.31.240.0 119.31.255.255 韩国
516 119.42.160.0 119.42.191.255 韩国
517 119.56.128.0 119.56.255.255 韩国
518 119.59.0.0 119.59.63.255 韩国
519 119.63.224.0 119.71.255.255 韩国
520 119.75.64.0 119.75.191.255 韩国
521 119.77.96.0 119.77.127.255 韩国 光州市韩国有线电视广播公司
522 119.82.32.0 119.82.63.255 韩国
523 119.148.112.0 119.148.159.255 韩国
524 119.149.0.0 119.149.255.255 韩国
525 119.161.1.0 119.161.1.255 韩国 Yahoo
526 119.161.6.0 119.161.7.255 韩国 Yahoo
527 119.161.18.0 119.161.31.255 韩国 Yahoo
528 119.192.0.0 119.223.255.255 韩国 KT电信
529 119.235.192.0 119.235.207.255 韩国
530 119.235.240.0 119.235.247.255 韩国
531 120.29.128.0 120.29.143.255 韩国
532 120.50.64.0 120.50.159.255 韩国
533 120.73.0.0 120.73.255.255 韩国
534 120.136.64.0 120.136.127.255 韩国
535 120.142.0.0 120.142.255.255 韩国
536 120.143.160.0 120.143.255.255 韩国
537 121.0.64.0 121.0.255.255 韩国
538 121.1.64.0 121.1.127.255 韩国
539 121.50.16.0 121.50.31.255 韩国
540 121.50.64.0 121.50.127.255 韩国
541 121.50.224.0 121.50.255.255 韩国
542 121.53.0.0 121.53.255.255 韩国
543 121.54.192.0 121.54.255.255 韩国
544 121.55.64.0 121.55.191.255 韩国
545 121.64.0.0 121.67.255.255 韩国
546 121.78.0.0 121.78.127.255 韩国 首尔KINX(韩国互联网交换中心)
547 121.78.128.0 121.78.255.255 韩国
548 121.88.0.0 121.88.255.255 韩国
549 121.100.64.0 121.100.127.255 韩国
550 121.101.192.0 121.101.207.255 韩国
551 121.101.224.0 121.101.255.255 韩国
552 121.124.0.0 121.125.255.255 韩国
553 121.126.0.0 121.126.30.255 韩国 KT电信
554 121.126.31.0 121.126.31.255 韩国 首尔HAIonNet公司KT电信数据中心
555 121.126.32.0 121.126.210.255 韩国 KT电信
556 121.126.211.0 121.126.211.255 韩国 首尔HAIonNet公司BGP数据中心(KT电信+LG DACOM)
557 121.126.212.0 121.126.255.255 韩国 KT电信
558 121.127.64.0 121.127.191.255 韩国
559 121.128.0.0 121.191.255.255 韩国 KT电信
560 121.200.64.0 121.200.127.255 韩国
561 121.252.0.0 121.254.63.255 韩国
562 121.254.128.0 121.254.255.255 韩国 互联网数据中心(KIDC)LG DACOM节点
563 122.0.8.0 122.0.15.255 韩国
564 122.0.32.0 122.0.63.255 韩国
565 122.32.0.0 122.38.168.255 韩国
566 122.38.169.0 122.38.169.255 韩国 水原市
567 122.38.170.0 122.47.255.255 韩国
568 122.49.64.0 122.49.127.255 韩国
569 122.99.128.0 122.99.255.255 韩国
570 122.100.32.0 122.100.63.255 韩国
571 122.101.0.0 122.101.255.255 韩国
572 122.128.32.0 122.128.79.255 韩国
573 122.128.128.0 122.128.255.255 韩国
574 122.129.208.0 122.129.215.255 韩国
575 122.129.240.0 122.129.255.255 韩国
576 122.152.96.0 122.152.127.255 韩国
577 122.153.0.0 122.153.255.255 韩国
578 122.199.64.0 122.199.255.255 韩国
579 122.202.32.0 122.202.63.255 韩国
580 122.202.128.0 122.203.255.255 韩国
581 122.252.64.0 122.252.127.255 韩国
582 122.252.192.0 122.252.223.255 韩国
583 122.254.128.0 122.254.255.255 韩国
584 123.0.0.0 123.0.15.255 韩国
585 123.32.0.0 123.47.255.255 韩国
586 123.98.160.0 123.98.223.255 韩国
587 123.99.64.0 123.99.127.255 韩国
588 123.100.160.0 123.100.191.255 韩国 光州市韩国有线电视广播公司
589 123.108.16.0 123.108.31.255 韩国 圆光大学
590 123.108.160.0 123.108.191.255 韩国
591 123.109.0.0 123.109.255.255 韩国
592 123.111.0.0 123.111.255.255 韩国 Hanaro Telecom
593 123.140.0.0 123.143.255.255 韩国
594 123.199.0.0 123.199.127.255 韩国
595 123.200.64.0 123.200.127.255 韩国
596 123.212.0.0 123.215.255.255 韩国
597 123.228.0.0 123.229.255.255 韩国
598 123.248.0.0 123.248.255.255 韩国
599 123.250.0.0 123.251.255.255 韩国
600 123.254.64.0 123.254.95.255 韩国
601 123.254.128.0 123.254.255.255 韩国
602 124.0.0.0 124.3.255.255 韩国 SK网络
603 124.5.0.0 124.5.255.255 韩国
604 124.28.0.0 124.28.191.255 韩国
605 124.46.0.0 124.46.255.255 韩国
606 124.48.0.0 124.63.8.255 韩国
607 124.63.9.0 124.63.9.255 韩国 京畿道
608 124.63.10.0 124.63.255.255 韩国
609 124.66.176.0 124.66.191.255 韩国
610 124.66.208.0 124.66.223.255 韩国
611 124.80.0.0 124.80.52.255 韩国
612 124.80.53.0 124.80.53.255 韩国 京畿道
613 124.80.54.0 124.80.255.255 韩国
614 124.111.0.0 124.111.255.255 韩国
615 124.136.0.0 124.139.255.255 韩国
616 124.146.0.0 124.146.63.255 韩国
617 124.153.128.0 124.153.255.255 韩国
618 124.194.0.0 124.194.255.255 韩国
619 124.195.160.0 124.195.191.255 韩国
620 124.195.224.0 124.195.255.255 韩国
621 124.197.128.0 124.197.223.255 韩国
622 124.198.0.0 124.198.127.255 韩国
623 124.199.0.0 124.199.63.255 韩国 GINAM网络
624 124.199.128.0 124.199.255.255 韩国
625 124.216.0.0 124.216.255.255 韩国
626 124.217.192.0 124.217.223.255 韩国
627 124.243.0.0 124.243.127.255 韩国
628 124.254.128.0 124.254.255.255 韩国
629 125.7.128.0 125.7.255.255 韩国
630 125.31.128.0 125.31.191.255 韩国
631 125.57.0.0 125.57.255.255 韩国
632 125.60.0.0 125.60.127.255 韩国
633 125.61.0.0 125.61.127.255 韩国
634 125.62.216.0 125.62.223.255 韩国
635 125.128.0.0 125.159.255.255 韩国 KT电信
636 125.176.0.0 125.191.255.255 韩国
637 125.208.64.0 125.208.127.255 韩国
638 125.208.192.0 125.209.63.255 韩国
639 125.209.192.0 125.209.255.255 韩国
640 125.240.0.0 125.242.255.255 韩国
641 125.243.0.0 125.244.25.255 韩国 首尔
642 125.244.26.0 125.244.26.255 韩国 首尔大学
643 125.244.27.0 125.244.255.255 韩国 首尔
644 125.245.0.0 125.252.63.255 韩国
645 128.134.0.0 128.134.255.255 韩国 光云大学
646 129.250.8.70 129.250.8.70 韩国 NTT通信公司国际互联节点
647 129.254.0.0 129.254.255.255 韩国 Electronics and Telecommunications Research Institute
648 133.130.8.0 133.130.11.255 韩国 GMO
649 133.186.128.0 133.186.255.255 韩国 NHN娱乐
650 134.75.0.0 134.75.255.255 韩国 湖西大学
651 137.68.0.0 137.68.255.255 韩国 Korea Advanced Institute of Science and Technology
652 139.150.0.0 139.150.255.255 韩国
653 141.101.82.0 141.101.85.255 韩国 首尔CloudFlare节点
654 141.223.0.0 141.223.255.255 韩国 浦项工科大学
655 143.248.0.0 143.248.255.255 韩国 Advanced Institute of Science and Technology
656 144.48.40.0 144.48.47.255 韩国
657 144.48.92.0 144.48.95.255 韩国
658 144.48.100.0 144.48.103.255 韩国
659 146.222.45.0 146.222.45.255 韩国 东方海外货柜航运有限公司
660 146.222.69.0 146.222.69.255 韩国 东方海外货柜航运有限公司
661 147.6.0.0 147.6.255.255 韩国
662 147.43.0.0 147.43.255.255 韩国 原子能研究院
663 147.46.0.0 147.47.255.255 韩国 首尔国立大学
664 149.129.0.0 149.129.15.255 韩国 阿里云
665 150.109.80.0 150.109.89.255 韩国 首尔腾讯云
666 150.109.91.0 150.109.159.255 韩国 首尔腾讯云
667 150.109.192.0 150.109.255.255 韩国 首尔腾讯云
668 150.150.0.0 150.150.255.255 韩国
669 150.183.0.0 150.183.255.255 韩国
670 150.197.0.0 150.197.255.255 韩国 宇航研究所
671 151.139.32.0 151.139.32.255 韩国 StackPath节点
672 152.32.137.0 152.32.139.255 韩国 首尔Zenlayer
673 152.99.0.0 152.99.255.255 韩国
674 152.149.0.0 152.149.255.255 韩国
675 154.10.0.0 154.10.255.255 韩国
676 154.210.12.0 154.210.15.255 韩国 CloudITIDC数据中心
677 154.211.98.0 154.211.99.255 韩国
678 154.211.123.0 154.211.124.255 韩国
679 154.223.34.0 154.223.35.255 韩国 首尔
680 155.230.0.0 155.230.255.255 韩国 国立庆北大学
681 156.147.0.0 156.147.255.255 韩国
682 156.234.192.0 156.234.223.255 韩国 首尔
683 157.197.0.0 157.197.255.255 韩国 三星系统数据有限公司BGP节点
684 158.44.0.0 158.44.255.255 韩国
685 160.202.160.0 160.202.163.255 韩国
686 160.202.172.0 160.202.179.255 韩国
687 161.122.0.0 161.122.255.255 韩国 Korea Institute of Science and Technology
688 162.158.188.0 162.158.191.255 韩国 首尔CloudFlare节点
689 162.254.5.0 162.254.5.255 韩国 首尔dwell商用网络
690 163.152.0.0 163.152.255.255 韩国 首尔高丽大学
691 163.171.72.0 163.171.77.255 韩国 CDNetworks
692 163.171.80.0 163.171.81.255 韩国 CDNetworks
693 163.171.95.0 163.171.95.255 韩国 CDNetworks
694 163.171.107.0 163.171.107.255 韩国 CDNetworks
695 163.180.0.0 163.180.255.255 韩国 庆熙大学
696 163.213.0.0 163.213.255.255 韩国
697 163.222.0.0 163.222.255.255 韩国
698 163.229.0.0 163.229.255.255 韩国
699 163.239.0.0 163.239.255.255 韩国 西江大学
700 163.255.0.0 163.255.255.255 韩国
701 164.52.44.0 164.52.44.255 韩国 首尔首都在线数据中心
702 164.124.0.0 164.124.255.255 韩国
703 164.125.0.0 164.125.255.255 韩国 釜山大学
704 165.132.0.0 165.132.255.255 韩国 延世大学(原州校区)
705 165.133.0.0 165.133.255.255 韩国
706 165.141.0.0 165.141.255.255 韩国
707 165.186.0.0 165.186.255.255 韩国
708 165.194.0.0 165.194.255.255 韩国 Chungang大学
709 165.213.0.0 165.213.255.255 韩国
710 165.229.0.0 165.229.255.255 韩国 Yeungnam大学
711 165.243.0.0 165.244.255.255 韩国
712 165.246.0.0 165.246.255.255 韩国 仁川Inha大学
713 166.79.0.0 166.79.255.255 韩国
714 166.103.0.0 166.103.255.255 韩国
715 166.104.0.0 166.104.255.255 韩国 汉阳大学
716 166.125.0.0 166.125.255.255 韩国
717 168.78.0.0 168.78.255.255 韩国 Korea Electric Power Research Institute
718 168.115.0.0 168.115.255.255 韩国 东亚大学
719 168.126.0.0 168.126.63.0 韩国 KT电信骨干网节点
720 168.126.63.1 168.126.63.2 韩国 KT电信DNS服务器
721 168.126.63.3 168.126.255.255 韩国 KT电信骨干网节点
722 168.131.0.0 168.131.255.255 韩国 国立全南大学
723 168.154.0.0 168.154.255.255 韩国
724 168.188.0.0 168.188.255.255 韩国 忠南大学
725 168.219.0.0 168.219.255.255 韩国
726 168.248.0.0 168.249.255.255 韩国
727 169.56.64.0 169.56.127.255 韩国 首尔SoftLayer数据中心
728 169.140.0.0 169.140.255.255 韩国
729 169.208.0.0 169.223.255.255 韩国
730 172.94.82.0 172.94.82.255 韩国 Gaditek数据中心
731 172.94.86.0 172.94.86.255 韩国 Gaditek数据中心
732 172.111.185.0 172.111.185.255 韩国 Gaditek数据中心
733 173.223.227.0 173.223.227.255 韩国 Akamai科技公司CDN网络节点
734 173.245.218.0 173.245.219.255 韩国
735 175.28.32.0 175.28.47.255 韩国
736 175.41.0.0 175.41.15.255 韩国 CDNetworks公司CDN网络节点
737 175.45.160.0 175.45.167.255 韩国
738 175.45.192.0 175.45.255.255 韩国 Netropy公司KT数据中心
739 175.106.64.0 175.106.127.255 韩国
740 175.107.64.0 175.107.127.255 韩国
741 175.111.16.0 175.111.31.255 韩国
742 175.112.0.0 175.127.255.255 韩国 SK Broadband
743 175.158.0.0 175.158.31.255 韩国
744 175.176.128.0 175.176.143.255 韩国
745 175.192.0.0 175.199.255.255 韩国 KT电信
746 175.200.0.0 175.255.255.255 韩国
747 179.61.233.0 179.61.233.255 韩国
748 180.64.0.0 180.71.255.255 韩国 SK Broadband
749 180.80.0.0 180.83.255.255 韩国
750 180.92.64.0 180.92.127.255 韩国
751 180.92.240.0 180.92.255.255 韩国
752 180.131.0.0 180.131.27.255 韩国
753 180.131.28.0 180.131.28.255 韩国 首尔KT电信数据中心
754 180.131.29.0 180.131.31.255 韩国
755 180.131.32.0 180.131.41.255 韩国 仁川市GABIA公司KT电信数据中心
756 180.131.42.0 180.131.42.255 韩国 首尔KT电信数据中心
757 180.131.43.0 180.131.49.255 韩国 仁川市GABIA公司KT电信数据中心
758 180.131.50.0 180.131.50.255 韩国 首尔KT电信数据中心
759 180.131.51.0 180.131.54.255 韩国 仁川市GABIA公司KT电信数据中心
760 180.131.55.0 180.131.55.255 韩国 首尔KT电信数据中心
761 180.131.56.0 180.131.63.255 韩国 仁川市GABIA公司KT电信数据中心
762 180.132.0.0 180.135.255.255 韩国
763 180.148.180.0 180.148.183.255 韩国
764 180.150.192.0 180.150.231.255 韩国
765 180.182.0.0 180.182.255.255 韩国
766 180.189.64.0 180.189.127.255 韩国
767 180.189.176.0 180.189.191.255 韩国
768 180.210.0.0 180.210.127.255 韩国
769 180.210.192.0 180.210.199.255 韩国
770 180.211.0.0 180.211.63.255 韩国
771 180.222.220.0 180.222.223.255 韩国
772 180.224.0.0 180.231.255.255 韩国
773 180.233.192.0 180.233.255.255 韩国
774 180.236.0.0 180.239.255.255 韩国
775 182.31.0.0 182.31.255.255 韩国
776 182.50.16.0 182.50.63.255 韩国
777 182.161.66.0 182.161.66.255 韩国
778 182.161.96.0 182.161.255.255 韩国
779 182.162.0.0 182.162.255.255 韩国 LG TELECOM KIDC
780 182.163.128.0 182.163.255.255 韩国
781 182.172.0.0 182.172.255.255 韩国
782 182.173.80.0 182.173.127.255 韩国
783 182.173.160.0 182.173.191.255 韩国
784 182.192.0.0 182.199.255.255 韩国
785 182.208.0.0 182.231.255.255 韩国
786 182.237.32.0 182.237.127.255 韩国
787 182.237.192.0 182.237.255.255 韩国
788 182.252.0.0 182.252.63.255 韩国
789 182.252.128.0 182.252.255.255 韩国
790 182.255.128.0 182.255.255.255 韩国
791 183.78.128.0 183.78.159.255 韩国
792 183.78.192.0 183.78.255.255 韩国
793 183.86.192.0 183.86.203.255 韩国 仁川市GABIA公司KT电信数据中心
794 183.86.204.0 183.86.204.255 韩国 首尔KT电信数据中心
795 183.86.205.0 183.86.213.255 韩国 仁川市GABIA公司KT电信数据中心
796 183.86.214.0 183.86.214.255 韩国 首尔KT电信数据中心
797 183.86.215.0 183.86.255.255 韩国 仁川市GABIA公司KT电信数据中心
798 183.90.128.0 183.90.159.255 韩国
799 183.91.192.0 183.91.255.255 韩国
800 183.96.0.0 183.103.255.255 韩国 电信
801 183.104.0.0 183.111.255.255 韩国 KT电信
802 183.112.0.0 183.127.255.255 韩国 电信
803 185.92.24.0 185.92.24.255 韩国
804 185.192.20.0 185.192.23.255 韩国
805 185.227.70.0 185.227.70.255 韩国
806 191.101.171.0 191.101.171.255 韩国 Host1Plus数据中心
807 192.5.90.0 192.5.90.255 韩国
808 192.100.2.0 192.100.2.255 韩国
809 192.104.15.0 192.104.15.255 韩国
810 192.132.15.0 192.132.15.255 韩国
811 192.132.247.0 192.132.251.255 韩国
812 192.186.0.0 192.186.21.255 韩国
813 192.186.22.0 192.186.22.255 韩国 CDN520高防节点(CN2)数据中心
814 192.186.23.0 192.186.23.255 韩国 CDN520加速节点(BGP)数据中心
815 192.186.24.0 192.186.31.255 韩国
816 192.186.33.0 192.186.55.255 韩国
817 192.186.57.0 192.186.57.255 韩国
818 192.195.39.0 192.195.40.255 韩国 仁荷大学
819 192.203.138.0 192.203.138.255 韩国 济州大学
820 192.203.139.0 192.203.139.255 韩国 全北国立大学
821 192.203.140.0 192.203.143.255 韩国 EASY Research Institute
822 192.203.144.0 192.203.144.255 韩国 江原大学
823 192.203.145.0 192.203.145.255 韩国 建国大学
824 192.203.146.0 192.203.146.255 韩国
825 192.245.249.0 192.245.249.255 韩国 崇实大学
826 192.245.250.0 192.245.250.255 韩国 教育网
827 192.245.251.0 192.245.251.255 韩国 翰林大学
828 192.249.16.0 192.249.31.255 韩国 韩国科学技术院
829 192.253.247.0 192.253.247.255 韩国 首尔Gaditek数据中心
830 194.107.19.0 194.107.19.255 韩国 CDNetworks公司CDN网络节点
831 198.208.104.0 198.208.111.255 韩国
832 202.3.16.0 202.3.31.255 韩国
833 202.6.95.0 202.6.95.255 韩国
834 202.8.160.0 202.8.191.255 韩国
835 202.14.90.0 202.14.91.255 韩国
836 202.14.103.0 202.14.103.255 韩国 Korea University
837 202.14.165.0 202.14.165.255 韩国
838 202.20.82.0 202.20.86.255 韩国
839 202.20.99.0 202.20.99.255 韩国 Mokpo University
840 202.20.119.0 202.20.119.255 韩国
841 202.20.128.0 202.21.7.255 韩国
842 202.22.32.0 202.22.63.255 韩国
843 202.30.0.0 202.30.31.255 韩国 亚洲大学
844 202.30.32.0 202.30.37.255 韩国 科学技术信息研究院
845 202.30.38.0 202.30.38.255 韩国 Konkuk University
846 202.30.39.0 202.30.43.255 韩国 科学技术信息研究院
847 202.30.44.0 202.30.44.255 韩国 Sunchon National University
848 202.30.45.0 202.30.47.255 韩国 科学技术信息研究院
849 202.30.48.0 202.30.48.255 韩国 Kangnung National University
850 202.30.49.0 202.30.49.255 韩国 Mokpo National University
851 202.30.50.0 202.30.51.255 韩国 Korea Information Security Agency
852 202.30.52.0 202.30.53.255 韩国
853 202.30.54.0 202.30.54.255 韩国 Hannam University
854 202.30.55.0 202.30.63.255 韩国
855 202.30.64.0 202.30.95.255 韩国 National Infomation Society Agency
856 202.30.96.0 202.30.111.255 韩国 教育网
857 202.30.112.0 202.30.119.255 韩国 庆星大学
858 202.30.120.0 202.30.127.255 韩国 Korea Information Security Agency
859 202.30.128.0 202.30.197.255 韩国
860 202.30.198.0 202.30.198.255 韩国 首尔
861 202.30.199.0 202.31.127.255 韩国
862 202.31.128.0 202.31.143.255 韩国 金乌工科大学
863 202.31.144.0 202.31.151.255 韩国
864 202.31.152.0 202.31.152.255 韩国 教育网
865 202.31.153.0 202.31.154.255 韩国
866 202.31.155.0 202.31.155.255 韩国 HONAM UNIVERSITY
867 202.31.156.0 202.31.159.255 韩国 Computer Science Dept., Dongguk University at Kyungju
868 202.31.160.0 202.31.180.255 韩国
869 202.31.181.0 202.31.181.255 韩国 Yosu National Fisheries University(YNFU)
870 202.31.182.0 202.31.182.255 韩国 Korea Educational Development Institute
871 202.31.183.0 202.31.223.255 韩国
872 202.31.224.0 202.31.255.255 韩国 全州大学
873 202.43.48.0 202.43.57.99 韩国
874 202.43.57.100 202.43.57.100 韩国 美国Akamai科技公司CDN网络节点(美国加州三藩Visa国际公司VISANET2网络节点)
875 202.43.57.101 202.43.63.255 韩国
876 202.47.143.0 202.47.143.255 韩国
877 202.59.216.0 202.59.223.255 韩国 Limelight网络公司CDN节点
878 202.68.224.0 202.68.255.255 韩国
879 202.73.132.0 202.73.135.255 韩国
880 202.86.8.0 202.86.15.255 韩国
881 202.89.124.0 202.89.127.255 韩国
882 202.89.248.0 202.89.251.255 韩国
883 202.93.6.0 202.93.7.255 韩国
884 202.99.58.0 202.99.58.255 北京市 韩国三星中国总部
885 202.124.249.0 202.124.251.255 韩国 首尔
886 202.126.112.0 202.126.119.255 韩国
887 202.128.100.0 202.128.101.255 韩国
888 202.131.24.0 202.131.31.255 韩国
889 202.133.16.0 202.133.31.255 韩国 首尔HAIonNet公司KT电信数据中心
890 202.136.112.0 202.136.159.255 韩国
891 202.147.9.25 202.147.9.73 韩国 首尔亚太环通(Pacnet)国际互联节点
892 202.150.176.0 202.150.191.255 韩国
893 202.158.144.0 202.158.159.255 韩国
894 202.163.128.0 202.163.159.255 韩国
895 202.165.56.0 202.165.59.255 韩国 东西大学
896 202.167.208.0 202.167.223.255 韩国
897 202.168.152.0 202.168.155.255 韩国 首尔星光互联(starrydns)公司KT电信数据中心
898 202.171.248.0 202.171.251.255 韩国 The Seoul Metropolitan Office of Education
899 202.174.88.0 202.174.91.255 韩国 全州大学
900 202.179.176.0 202.179.183.255 韩国
901 202.189.128.0 202.189.131.255 韩国
902 202.189.133.0 202.189.143.255 韩国
903 202.233.154.0 202.233.154.255 韩国
904 203.17.226.0 203.17.226.255 韩国
905 203.77.176.0 203.77.176.255 韩国
906 203.81.8.0 203.81.11.255 韩国
907 203.81.128.0 203.81.159.255 韩国
908 203.82.219.0 203.82.221.255 韩国
909 203.82.240.0 203.82.247.255 韩国
910 203.83.128.0 203.83.159.255 韩国
911 203.84.240.0 203.84.255.255 韩国
912 203.90.32.0 203.90.63.255 韩国
913 203.100.160.0 203.100.191.255 韩国
914 203.109.0.0 203.109.31.255 韩国
915 203.111.252.0 203.111.255.255 韩国 机房
916 203.123.192.0 203.123.223.255 韩国
917 203.128.160.0 203.128.223.255 韩国
918 203.128.236.0 203.128.239.255 韩国
919 203.129.6.0 203.129.7.255 韩国
920 203.130.64.0 203.130.127.255 韩国
921 203.130.176.0 203.130.191.255 韩国
922 203.132.160.0 203.132.191.255 韩国
923 203.133.160.0 203.133.191.255 韩国
924 203.142.160.0 203.142.191.255 韩国
925 203.142.216.0 203.142.217.255 韩国
926 203.149.112.0 203.149.127.255 韩国
927 203.152.160.0 203.152.191.255 韩国
928 203.153.144.0 203.153.159.255 韩国
929 203.160.140.0 203.160.143.255 韩国
930 203.166.208.0 203.166.215.255 韩国
931 203.169.4.0 203.169.5.255 韩国
932 203.170.96.0 203.170.127.255 韩国
933 203.171.160.0 203.171.191.255 韩国
934 203.173.96.0 203.173.127.255 韩国
935 203.175.32.0 203.175.63.255 韩国
936 203.175.188.0 203.175.191.255 韩国
937 203.190.4.0 203.190.7.255 韩国
938 203.190.26.0 203.190.27.255 韩国
939 203.205.157.0 203.205.157.255 韩国 首尔腾讯云
940 203.207.16.0 203.207.17.255 韩国
941 203.207.18.0 203.207.19.255 韩国 大邱
942 203.207.20.0 203.207.31.255 韩国
943 203.210.16.0 203.210.63.255 韩国
944 203.212.96.0 203.212.127.255 韩国
945 203.212.160.0 203.212.191.255 韩国
946 203.215.192.0 203.215.223.255 韩国
947 203.216.160.0 203.216.191.255 韩国
948 203.217.204.0 203.217.207.255 韩国 DAOU
949 203.217.208.0 203.217.255.255 韩国
950 203.223.96.0 203.223.127.255 韩国
951 203.223.177.0 203.223.177.255 韩国
952 203.224.0.0 203.226.255.255 韩国
953 203.227.0.0 203.227.7.255 韩国 Catholic University of Korea
954 203.227.8.0 203.227.171.255 韩国
955 203.227.172.0 203.227.175.255 韩国 Daelim College of Technology
956 203.227.176.0 203.227.255.255 韩国
957 203.228.0.0 203.228.8.255 韩国 釜山
958 203.228.9.0 203.228.9.255 韩国 大邱
959 203.228.10.0 203.228.255.255 韩国 釜山
960 203.229.0.0 203.229.255.255 韩国
961 203.230.0.0 203.230.79.255 韩国 科学技术信息研究院
962 203.230.80.0 203.230.95.255 韩国 教育网
963 203.230.96.0 203.230.111.255 韩国 科学技术信息研究院
964 203.230.112.0 203.230.115.255 韩国 教育网
965 203.230.116.0 203.230.127.255 韩国 科学技术信息研究院
966 203.230.128.0 203.230.159.255 韩国 教育网
967 203.230.160.0 203.230.191.255 韩国
968 203.230.192.0 203.230.226.255 韩国 教育网
969 203.230.227.0 203.230.233.255 韩国 大邱启明大学
970 203.230.234.0 203.230.255.255 韩国 教育网
971 203.231.0.0 203.231.112.63 韩国
972 203.231.112.64 203.231.112.127 韩国 Institute of Industrial Technoligy, Second College
973 203.231.112.128 203.231.127.255 韩国
974 203.231.128.0 203.231.131.255 韩国 KYUNG-HEE UNIVERSITY
975 203.231.132.0 203.231.195.255 韩国
976 203.231.196.0 203.231.196.255 韩国 Honam Professional College
977 203.231.197.0 203.231.255.255 韩国
978 203.232.0.0 203.232.127.255 韩国 东洋大学
979 203.232.128.0 203.232.255.255 韩国 教育网
980 203.233.0.0 203.233.255.255 韩国
981 203.234.0.0 203.234.255.255 韩国 KT电信
982 203.235.0.0 203.236.191.255 韩国
983 203.236.192.0 203.236.255.255 韩国 首尔KINX(韩国互联网交换中心)
984 203.237.0.0 203.237.95.255 韩国 科学技术信息研究院
985 203.237.96.0 203.237.255.255 韩国 教育网
986 203.238.0.0 203.238.159.255 韩国
987 203.238.160.0 203.238.175.255 韩国 National Computing & Information Agency
988 203.238.176.0 203.241.31.255 韩国
989 203.241.32.0 203.241.47.255 韩国 科学技术信息研究院
990 203.241.48.0 203.241.51.255 韩国
991 203.241.52.0 203.241.83.255 韩国 Rural Development Adminstration
992 203.241.84.0 203.241.115.255 韩国 KOREA INSTITUTE OF MACHINERY & MATERIALS
993 203.241.116.0 203.241.123.255 韩国 科学技术信息研究院
994 203.241.124.0 203.241.131.255 韩国 教育网
995 203.241.132.0 203.241.163.255 韩国
996 203.241.164.0 203.241.165.255 韩国 科学技术信息研究院
997 203.241.166.0 203.241.167.255 韩国
998 203.241.168.0 203.241.168.255 韩国 Woosong University
999 203.241.169.0 203.241.170.255 韩国 科学技术信息研究院
1000 203.241.171.0 203.241.171.255 韩国 EASY Research Institute