ip地址查询

韩国IP地址列表

在下面输入您要查询IP地址段范围的地理位置,点击查询

请输入地理位置:
最多只能列出前1000条IP信息,更详细的ip列表信息请用上边的查询按钮进入
序号 IP 起始地址 IP 结束地址 所在位置信息 电子地图
1 1.11.0.0 1.11.255.255 韩国 首尔CJ-HELLOVISION
2 1.16.0.0 1.16.63.255 韩国 DAOU
3 1.16.64.0 1.19.255.255 韩国
4 1.96.0.0 1.111.255.255 韩国 首尔KT通信KORNET
5 1.176.0.0 1.177.255.255 韩国 首尔CJ-HELLOVISION
6 1.201.0.0 1.201.255.255 韩国 Kakao公司
7 1.208.0.0 1.223.255.255 韩国 LG DACOM
8 1.224.0.0 1.255.21.255 韩国 SK Broadband数据中心
9 1.255.22.0 1.255.23.255 韩国 首尔SK Broadband数据中心Google缓存节点
10 1.255.24.0 1.255.255.255 韩国 SK Broadband数据中心
11 13.124.0.0 13.124.255.255 韩国 首尔亚马逊(Amazon)公司数据中心
12 14.0.32.0 14.0.63.255 韩国 CDNetworks公司CDN网络节点
13 14.0.64.0 14.0.127.255 韩国
14 14.4.0.0 14.7.255.255 韩国
15 14.32.0.0 14.95.255.255 韩国 KT电信
16 14.128.128.0 14.129.255.255 韩国
17 14.138.0.0 14.138.255.255 韩国
18 14.192.80.0 14.192.95.255 韩国
19 14.206.0.0 14.206.255.255 韩国
20 23.12.224.0 23.12.239.255 韩国 Akamai科技公司KT电信CDN节点
21 23.33.120.0 23.33.123.255 韩国 Akamai科技公司KT电信CDN节点
22 23.33.144.0 23.33.159.255 韩国 Akamai科技公司KT电信CDN节点
23 23.46.22.0 23.46.23.255 韩国 Akamai科技公司KT电信CDN节点
24 23.67.53.40 23.67.53.40 韩国 美国麻省剑桥市Akamai科技公司CDN网络节点(AS35994+AS20940机房)
25 23.248.160.0 23.248.161.255 韩国 C3网络KT电信CDN节点
26 27.1.0.0 27.1.255.255 韩国
27 27.35.0.0 27.35.255.255 韩国
28 27.96.128.0 27.96.191.255 韩国
29 27.100.128.0 27.102.255.255 韩国
30 27.111.96.0 27.111.127.255 韩国
31 27.112.128.0 27.113.127.255 韩国
32 27.115.128.0 27.115.255.255 韩国
33 27.116.64.0 27.117.255.255 韩国
34 27.118.64.0 27.120.63.255 韩国
35 27.122.128.0 27.122.255.255 韩国
36 27.124.128.0 27.125.127.255 韩国
37 27.126.0.0 27.126.63.255 韩国
38 27.160.0.0 27.183.255.255 韩国
39 27.232.0.0 27.239.255.255 韩国
40 27.255.64.0 27.255.95.255 韩国 Ehost数据中心
41 27.255.96.0 27.255.127.255 韩国
42 36.38.0.0 36.39.255.255 韩国
43 37.252.244.0 37.252.244.255 韩国 首尔ANEXIA网络
44 39.4.0.0 39.7.255.255 韩国
45 39.16.0.0 39.31.255.255 韩国
46 39.112.0.0 39.115.255.255 韩国 SK Broadband
47 39.116.0.0 39.127.255.255 韩国
48 42.8.0.0 42.47.255.255 韩国
49 42.82.0.0 42.82.255.255 韩国
50 43.227.112.0 43.227.114.255 韩国
51 43.227.120.0 43.227.123.255 韩国 光州市韩国有线电视广播公司
52 43.241.44.0 43.241.44.255 韩国 韩国电信数据中心
53 43.250.152.0 43.250.155.255 韩国 NHN Techorus股份有限公司
54 45.117.145.0 45.117.146.255 韩国
55 45.249.90.0 45.249.90.255 韩国 首尔
56 49.1.0.0 49.1.255.255 韩国
57 49.8.0.0 49.11.255.255 韩国
58 49.16.0.0 49.31.255.255 韩国
59 49.50.0.0 49.50.3.255 韩国
60 49.50.16.0 49.50.63.255 韩国
61 49.50.128.0 49.50.191.255 韩国
62 49.56.0.0 49.63.255.255 韩国 Freetel电信公司
63 49.128.192.0 49.128.223.255 韩国
64 49.142.0.0 49.143.223.255 韩国
65 49.160.0.0 49.175.255.255 韩国
66 49.236.64.0 49.236.191.255 韩国
67 49.238.64.0 49.238.255.255 韩国
68 49.239.128.0 49.239.191.255 韩国
69 49.246.0.0 49.246.127.255 韩国
70 49.247.0.0 49.247.255.255 韩国
71 49.254.0.0 49.254.255.255 韩国 首尔HAIonNet公司KT电信数据中心
72 52.78.0.0 52.79.255.255 韩国 首尔亚马逊(Amazon)公司数据中心
73 52.84.184.0 52.84.193.255 韩国 美国华盛顿州西雅图亚马逊公司AWSCloudFront首都区首尔CDN节点icn54机组
74 52.85.118.0 52.85.123.255 韩国 美国华盛顿州西雅图亚马逊公司AWSCloudFront首都区首尔CDN节点icn51机组
75 52.85.124.0 52.85.129.255 韩国 美国华盛顿州西雅图亚马逊公司AWSCloudFront首都区首尔CDN节点icn50机组
76 52.85.190.0 52.85.195.255 韩国 美国华盛顿州西雅图亚马逊公司AWSCloudFront首都区首尔CDN节点icn54机组
77 54.192.180.0 54.192.183.255 韩国 仁川亚马逊CloudFront CDN节点icn50机组
78 54.230.248.0 54.230.255.255 韩国 首尔亚马逊(Amazon)公司数据中心
79 58.29.0.0 58.29.255.255 韩国
80 58.65.64.0 58.65.127.255 韩国
81 58.72.0.0 58.79.255.255 韩国
82 58.87.32.0 58.87.63.255 韩国
83 58.102.0.0 58.103.255.255 韩国 SK网络
84 58.120.0.0 58.127.255.255 韩国
85 58.138.192.0 58.138.255.255 韩国
86 58.140.0.0 58.143.255.255 韩国
87 58.145.0.0 58.145.127.255 韩国
88 58.146.192.0 58.146.255.255 韩国
89 58.147.176.0 58.147.183.255 韩国
90 58.148.0.0 58.151.255.255 韩国
91 58.180.0.0 58.181.63.255 韩国
92 58.184.0.0 58.184.255.255 韩国
93 58.224.0.0 58.239.255.255 韩国 Hanaro Telecom
94 59.0.0.0 59.18.43.255 韩国 KT电信
95 59.18.44.0 59.18.49.255 韩国 首尔KT电信数据中心Google缓存节点
96 59.18.50.0 59.31.255.255 韩国 KT电信
97 59.43.246.218 59.43.246.218 韩国 中国电信CN2节点
98 59.86.192.0 59.86.255.255 韩国
99 59.150.0.0 59.150.255.255 韩国 DREAMLINE网络
100 59.151.192.0 59.151.255.255 韩国
101 59.152.128.0 59.152.191.255 韩国
102 59.186.0.0 59.187.255.255 韩国 DACOM网络
103 60.196.0.0 60.197.255.255 韩国 DACOM网络
104 60.253.0.0 60.253.95.255 韩国
105 61.4.192.0 61.4.255.255 韩国
106 61.5.160.0 61.5.191.255 韩国
107 61.14.210.0 61.14.210.255 韩国 KT电信
108 61.32.0.0 61.43.255.255 韩国 LG DACOM
109 61.47.192.0 61.47.255.255 韩国
110 61.72.0.0 61.77.128.255 韩国
111 61.77.129.0 61.77.136.255 韩国 水源市
112 61.77.137.0 61.78.197.255 韩国
113 61.78.198.0 61.78.198.255 韩国 釜山
114 61.78.199.0 61.81.255.255 韩国
115 61.82.0.0 61.82.255.255 韩国 首尔
116 61.83.0.0 61.84.2.255 韩国
117 61.84.3.0 61.84.3.255 韩国 水原市
118 61.84.4.0 61.85.255.255 韩国
119 61.96.0.0 61.97.223.255 韩国 互联网络信息中心(KRNIC)
120 61.97.224.0 61.97.255.255 韩国 首尔Ehost数据中心
121 61.98.0.0 61.111.255.255 韩国 互联网络信息中心(KRNIC)
122 61.245.176.0 61.245.191.255 韩国 光州市韩国有线电视广播公司
123 61.245.224.0 61.245.255.255 韩国
124 61.247.64.0 61.247.159.255 韩国
125 61.247.192.0 61.247.223.255 韩国
126 61.248.0.0 61.255.255.255 韩国 SK Broadband
127 72.246.103.25 72.246.103.27 韩国 美国麻省剑桥市Akamai科技公司CDN网络节点(太平洋国际线路)
128 91.194.204.0 91.194.205.255 韩国
129 91.202.200.0 91.202.205.255 韩国 CDNetworks公司CDN网络节点
130 92.223.73.0 92.223.73.255 韩国 首尔G-Core KINX数据中心
131 96.16.99.50 96.16.99.81 韩国 美国麻省剑桥市Akamai科技公司CDN网络节点(AS35994+AS20940机房)
132 101.1.8.0 101.1.15.255 韩国
133 101.1.32.0 101.1.63.255 韩国
134 101.53.64.0 101.53.95.255 韩国
135 101.55.0.0 101.55.24.255 韩国 KDT(Korea Data Telecom)数据中心
136 101.55.25.0 101.55.25.255 韩国 首尔KT电信数据中心
137 101.55.26.0 101.55.26.255 韩国 首尔LG DDOS区机房
138 101.55.27.0 101.55.36.255 韩国 KDT(Korea Data Telecom)数据中心
139 101.55.37.0 101.55.37.255 韩国 首尔KT电信数据中心
140 101.55.38.0 101.55.56.255 韩国 KDT(Korea Data Telecom)数据中心
141 101.55.57.0 101.55.57.255 韩国 首尔KT电信数据中心
142 101.55.58.0 101.55.60.255 韩国 KDT(Korea Data Telecom)数据中心
143 101.55.61.0 101.55.62.255 韩国 首尔KT电信数据中心
144 101.55.63.0 101.55.69.255 韩国 KDT(Korea Data Telecom)数据中心
145 101.55.70.0 101.55.73.255 韩国 首尔KT电信数据中心
146 101.55.74.0 101.55.75.255 韩国 KDT(Korea Data Telecom)数据中心
147 101.55.76.0 101.55.79.255 韩国 首尔KT电信数据中心
148 101.55.80.0 101.55.87.255 韩国 KDT(Korea Data Telecom)数据中心
149 101.55.88.0 101.55.89.255 韩国 首尔KT电信数据中心
150 101.55.90.0 101.55.92.255 韩国 KDT(Korea Data Telecom)数据中心
151 101.55.93.0 101.55.94.255 韩国 首尔KT电信数据中心
152 101.55.95.0 101.55.115.255 韩国 KDT(Korea Data Telecom)数据中心
153 101.55.116.0 101.55.119.255 韩国 首尔KT电信数据中心
154 101.55.120.0 101.55.127.255 韩国 KDT(Korea Data Telecom)数据中心
155 101.79.0.0 101.79.255.255 韩国 purplestones HCLC数据中心
156 101.101.128.0 101.101.255.255 韩国
157 101.202.0.0 101.202.255.255 韩国
158 101.235.0.0 101.235.255.255 韩国
159 101.250.0.0 101.250.255.255 韩国
160 103.2.76.0 103.2.79.255 韩国
161 103.2.84.0 103.2.87.255 韩国
162 103.2.92.0 103.2.95.255 韩国
163 103.3.36.0 103.3.39.255 韩国
164 103.4.48.0 103.4.51.255 韩国
165 103.4.148.0 103.4.151.255 韩国
166 103.4.176.0 103.4.183.255 韩国
167 103.5.128.0 103.5.131.255 韩国
168 103.5.144.0 103.5.147.255 韩国
169 103.6.72.0 103.6.75.255 韩国
170 103.6.80.0 103.6.83.255 韩国
171 103.6.100.0 103.6.103.255 韩国
172 103.6.172.0 103.6.175.255 韩国
173 103.7.32.0 103.7.35.255 韩国
174 103.7.244.0 103.7.247.255 韩国
175 103.8.100.0 103.8.103.255 韩国
176 103.8.230.0 103.8.230.255 韩国
177 103.9.32.0 103.9.35.255 韩国
178 103.9.128.0 103.9.131.255 韩国
179 103.10.92.0 103.10.95.255 韩国
180 103.10.216.0 103.10.219.255 韩国
181 103.11.24.0 103.11.27.255 韩国
182 103.11.44.0 103.11.47.255 韩国
183 103.11.56.0 103.11.59.255 韩国
184 103.11.128.0 103.11.131.255 韩国
185 103.11.248.0 103.11.251.255 韩国
186 103.12.248.0 103.12.255.255 韩国
187 103.13.52.0 103.13.55.255 韩国
188 103.13.160.0 103.13.163.255 韩国
189 103.17.94.0 103.17.94.255 韩国 ThinkDream数据中心
190 103.19.124.0 103.19.127.255 韩国
191 103.20.116.0 103.20.119.255 韩国
192 103.21.200.0 103.21.203.255 韩国
193 103.22.220.0 103.22.223.255 韩国
194 103.23.80.0 103.23.87.255 韩国
195 103.24.8.0 103.24.11.255 韩国
196 103.25.16.0 103.25.19.255 韩国
197 103.27.128.0 103.27.131.255 韩国
198 103.27.148.0 103.27.151.255 韩国
199 103.28.60.0 103.28.67.255 韩国
200 103.30.108.0 103.30.111.255 韩国
201 103.30.156.0 103.30.163.255 韩国
202 103.30.204.0 103.30.207.255 韩国
203 103.31.180.0 103.31.183.255 韩国
204 103.43.68.0 103.43.71.255 韩国 KT数据中心
205 103.50.88.0 103.50.88.255 韩国
206 103.54.72.0 103.54.75.255 韩国 KT电信数据中心
207 103.71.139.0 103.71.139.255 韩国
208 103.72.148.0 103.72.148.255 韩国 首尔
209 103.80.132.0 103.80.135.255 韩国
210 103.82.141.0 103.82.143.255 韩国 电信IDC
211 103.86.44.0 103.86.47.255 韩国 首尔BGP数据中心
212 103.86.67.0 103.86.67.255 韩国
213 103.86.84.0 103.86.87.255 韩国 创云数据CloudITIDC数据中心
214 103.91.217.0 103.91.217.255 韩国
215 103.99.208.0 103.99.210.255 韩国
216 103.101.188.0 103.101.191.255 韩国 创云数据CloudITIDC数据中心
217 103.212.223.0 103.212.223.255 韩国 KT电信
218 103.214.64.0 103.214.67.255 韩国 Mogu网络科技公司
219 103.214.68.0 103.214.68.255 韩国 蘑菇主机BGP数据中心
220 103.214.69.0 103.214.83.255 韩国 Mogu网络科技公司
221 103.214.88.0 103.214.127.255 韩国 Mogu网络科技公司
222 103.226.76.0 103.226.79.255 韩国 光州市韩国有线电视广播公司
223 103.240.28.0 103.240.31.255 韩国
224 103.240.48.0 103.240.51.255 韩国
225 103.244.40.0 103.244.43.255 韩国
226 103.244.108.0 103.244.111.255 韩国
227 103.246.56.0 103.246.59.255 韩国
228 103.246.236.0 103.246.239.255 韩国
229 103.247.220.0 103.247.223.255 韩国
230 103.247.232.0 103.247.235.255 韩国
231 103.248.104.0 103.248.107.255 韩国
232 103.249.28.0 103.249.31.255 韩国 Ehost数据中心
233 103.251.104.0 103.251.107.255 韩国
234 106.10.0.0 106.10.127.255 韩国
235 106.96.0.0 106.103.255.255 韩国
236 106.240.0.0 106.255.255.255 韩国
237 107.155.28.0 107.155.28.255 韩国 C3NetworksKT电信数据中心
238 110.4.64.0 110.4.127.255 韩国
239 110.5.128.0 110.5.233.255 韩国
240 110.5.234.0 110.5.234.255 韩国 首尔
241 110.5.235.0 110.5.255.255 韩国
242 110.8.0.0 110.9.255.255 韩国 首尔Hanaro Telecom
243 110.10.0.0 110.10.255.255 韩国 首尔SK Broadband数据中心
244 110.11.0.0 110.15.255.255 韩国 首尔Hanaro Telecom
245 110.34.64.0 110.34.127.255 韩国
246 110.35.0.0 110.35.63.255 韩国
247 110.35.96.0 110.35.255.255 韩国
248 110.44.32.0 110.44.63.255 韩国
249 110.44.192.0 110.45.127.255 韩国
250 110.45.128.0 110.45.255.255 韩国 首尔LG DACOM数据中心
251 110.46.0.0 110.47.255.255 韩国
252 110.68.0.0 110.71.255.255 韩国
253 110.76.64.0 110.76.127.255 韩国
254 110.76.140.0 110.76.143.255 韩国 Kakao公司
255 110.92.20.0 110.92.23.255 韩国
256 110.92.128.0 110.92.255.255 韩国
257 110.93.24.0 110.93.31.255 韩国
258 110.93.112.0 110.93.191.255 韩国
259 110.165.0.0 110.165.31.255 韩国
260 110.165.64.0 110.165.127.255 韩国
261 110.172.64.0 110.172.127.255 韩国
262 110.232.96.0 110.232.111.255 韩国
263 111.65.128.0 111.65.191.255 韩国
264 111.67.208.0 111.67.255.255 韩国
265 111.91.128.0 111.91.143.255 韩国
266 111.91.144.0 111.91.191.255 韩国 光州市韩国有线电视广播公司
267 111.92.188.0 111.92.191.255 韩国
268 111.118.0.0 111.118.127.255 韩国
269 111.171.0.0 111.171.127.255 韩国
270 111.218.0.0 111.219.255.255 韩国
271 111.221.32.0 111.221.39.255 韩国 Limelight网络公司CDN节点
272 112.72.16.0 112.72.63.255 韩国
273 112.72.128.0 112.72.255.255 韩国
274 112.76.0.0 112.77.255.255 韩国
275 112.106.0.0 112.108.255.255 韩国
276 112.109.32.0 112.109.63.255 韩国
277 112.121.0.0 112.121.31.255 韩国
278 112.121.192.0 112.121.255.255 韩国
279 112.133.0.0 112.133.191.255 韩国
280 112.136.128.0 112.136.255.255 韩国
281 112.137.176.0 112.137.183.255 韩国
282 112.140.64.0 112.140.127.255 韩国
283 112.140.144.0 112.140.154.255 韩国
284 112.140.155.0 112.140.155.255 韩国 全州
285 112.140.156.0 112.140.159.255 韩国
286 112.140.192.0 112.140.255.255 韩国
287 112.144.0.0 112.144.255.255 韩国 首尔
288 112.145.0.0 112.159.255.255 韩国
289 112.160.0.0 112.191.255.255 韩国 KT电信
290 112.196.192.0 112.196.223.255 韩国
291 112.212.0.0 112.213.31.255 韩国
292 112.214.0.0 112.214.255.255 韩国
293 112.216.0.0 112.223.255.255 韩国
294 113.10.0.0 113.10.63.255 韩国
295 113.21.0.0 113.21.31.255 韩国
296 113.29.128.0 113.29.191.255 韩国 CDNetworks公司CDN网络节点
297 113.29.192.0 113.29.207.255 韩国
298 113.30.0.0 113.30.63.255 韩国 首尔市
299 113.30.64.0 113.30.127.255 韩国
300 113.52.136.0 113.52.143.255 韩国
301 113.52.192.0 113.52.223.255 韩国 庆尚北道庆州市
302 113.59.128.0 113.59.191.255 韩国
303 113.60.0.0 113.61.31.255 韩国
304 113.61.104.0 113.61.107.255 韩国
305 113.130.64.0 113.130.95.255 韩国
306 113.130.128.0 113.131.255.255 韩国
307 113.192.64.0 113.192.127.255 韩国
308 113.197.80.0 113.197.95.255 韩国
309 113.198.0.0 113.199.127.255 韩国
310 113.216.0.0 113.217.255.255 韩国
311 114.29.0.0 114.29.191.255 韩国
312 114.30.0.0 114.30.31.255 韩国
313 114.30.48.0 114.30.63.255 韩国
314 114.30.128.0 114.30.255.255 韩国
315 114.31.32.0 114.31.63.255 韩国
316 114.31.112.0 114.31.127.255 韩国
317 114.52.0.0 114.53.255.255 韩国
318 114.70.0.0 114.71.255.255 韩国 教育网
319 114.108.0.0 114.108.127.255 韩国
320 114.108.128.0 114.108.191.255 韩国 首尔LG数据中心
321 114.110.24.0 114.110.31.255 韩国
322 114.110.128.0 114.110.255.255 韩国
323 114.111.32.0 114.111.47.255 韩国
324 114.111.48.0 114.111.63.255 韩国 CDNetworks公司CDN网络节点
325 114.111.192.0 114.111.255.255 韩国
326 114.129.64.0 114.129.127.255 韩国
327 114.129.192.0 114.129.255.255 韩国
328 114.141.0.0 114.141.31.255 韩国
329 114.141.40.0 114.141.47.255 韩国
330 114.141.224.0 114.141.255.255 韩国
331 114.199.0.0 114.199.63.255 韩国
332 114.199.128.0 114.207.255.255 韩国
333 115.0.0.0 115.23.255.255 韩国 电信
334 115.31.96.0 115.31.127.255 韩国 江原道
335 115.40.0.0 115.41.255.255 韩国
336 115.68.0.0 115.68.255.255 韩国 首尔Smileserv公司
337 115.69.96.0 115.69.127.255 韩国
338 115.71.0.0 115.71.255.255 韩国
339 115.84.160.0 115.84.167.255 韩国
340 115.85.160.0 115.85.191.255 韩国
341 115.86.0.0 115.86.255.255 韩国
342 115.88.0.0 115.95.255.255 韩国
343 115.126.192.0 115.126.255.255 韩国
344 115.136.0.0 115.143.255.255 韩国
345 115.144.0.0 115.144.68.255 韩国 首尔HAIonNet公司KT电信数据中心
346 115.144.69.0 115.144.69.255 韩国 首尔HAIonNet公司BGP数据中心(KT电信+LG DACOM)
347 115.144.70.0 115.144.255.255 韩国 首尔HAIonNet公司KT电信数据中心
348 115.145.0.0 115.145.255.255 韩国 成均馆大学
349 115.160.0.0 115.160.127.255 韩国
350 115.161.0.0 115.161.255.255 韩国
351 115.165.176.0 115.165.183.255 韩国
352 115.178.32.0 115.178.47.255 韩国
353 115.178.64.0 115.178.95.255 韩国
354 115.187.80.0 115.187.87.255 韩国
355 116.32.0.0 116.47.255.255 韩国
356 116.67.0.0 116.67.127.255 韩国
357 116.68.32.0 116.68.63.255 韩国
358 116.68.232.0 116.68.239.255 韩国
359 116.84.0.0 116.84.255.255 韩国
360 116.89.160.0 116.89.191.255 韩国
361 116.90.216.0 116.90.223.255 韩国
362 116.93.160.0 116.93.255.255 韩国
363 116.120.0.0 116.127.255.255 韩国
364 116.193.80.0 116.193.95.255 韩国 CDNetworks公司CDN网络节点
365 116.199.160.0 116.199.167.255 韩国
366 116.200.0.0 116.201.255.255 韩国
367 116.212.0.0 116.212.31.255 韩国
368 116.255.64.0 116.255.127.255 韩国
369 117.16.0.0 117.17.255.255 韩国 教育网
370 117.20.80.0 117.20.95.255 韩国
371 117.20.192.0 117.20.255.255 韩国
372 117.52.0.0 117.52.100.255 韩国
373 117.52.101.0 117.52.101.255 韩国 首尔Riot Games公司LG电信数据中心
374 117.52.102.0 117.52.255.255 韩国
375 117.53.64.0 117.53.127.255 韩国
376 117.53.192.0 117.53.255.255 韩国
377 117.55.128.0 117.55.191.255 韩国
378 117.58.128.0 117.58.143.255 韩国
379 117.110.0.0 117.111.255.255 韩国
380 117.123.0.0 117.123.255.255 韩国
381 118.32.0.0 118.63.255.255 韩国 KT电信
382 118.67.128.0 118.67.191.255 韩国
383 118.91.0.0 118.91.127.255 韩国
384 118.91.144.0 118.91.159.255 韩国
385 118.103.192.0 118.103.223.255 韩国
386 118.107.160.0 118.107.175.255 韩国 CDNetworks公司CDN网络节点
387 118.127.192.0 118.127.255.255 韩国
388 118.128.0.0 118.131.255.255 韩国 LG DACOM
389 118.139.192.0 118.139.255.255 韩国
390 118.176.0.0 118.176.255.255 韩国
391 118.216.0.0 118.220.255.255 韩国 Hanaro电信
392 118.221.0.0 118.221.255.255 韩国 Hanaro Telecom
393 118.222.0.0 118.223.255.255 韩国 Hanaro电信
394 118.234.0.0 118.235.255.255 韩国
395 119.17.0.0 119.17.31.255 韩国
396 119.17.64.0 119.17.127.255 韩国
397 119.18.64.0 119.18.127.255 韩国
398 119.28.144.0 119.28.163.255 韩国 首尔腾讯云
399 119.30.128.0 119.30.191.255 韩国
400 119.31.240.0 119.31.255.255 韩国
401 119.42.160.0 119.42.191.255 韩国
402 119.56.128.0 119.56.255.255 韩国
403 119.59.0.0 119.59.63.255 韩国
404 119.63.224.0 119.71.255.255 韩国
405 119.75.64.0 119.75.191.255 韩国
406 119.77.96.0 119.77.127.255 韩国 光州市韩国有线电视广播公司
407 119.82.32.0 119.82.63.255 韩国
408 119.148.112.0 119.148.159.255 韩国
409 119.149.0.0 119.149.255.255 韩国
410 119.161.0.0 119.161.31.255 韩国 Yahoo
411 119.192.0.0 119.223.255.255 韩国 KT电信
412 119.235.192.0 119.235.207.255 韩国
413 119.235.240.0 119.235.247.255 韩国
414 120.29.128.0 120.29.143.255 韩国
415 120.50.64.0 120.50.159.255 韩国
416 120.73.0.0 120.73.255.255 韩国
417 120.136.64.0 120.136.127.255 韩国
418 120.142.0.0 120.142.255.255 韩国
419 120.143.160.0 120.143.255.255 韩国
420 121.0.64.0 121.0.255.255 韩国
421 121.1.64.0 121.1.127.255 韩国
422 121.50.16.0 121.50.31.255 韩国
423 121.50.64.0 121.50.127.255 韩国
424 121.50.224.0 121.50.255.255 韩国
425 121.53.0.0 121.53.255.255 韩国
426 121.54.192.0 121.54.255.255 韩国
427 121.55.64.0 121.55.191.255 韩国
428 121.64.0.0 121.67.255.255 韩国
429 121.78.0.0 121.78.127.255 韩国 首尔KINX(韩国互联网交换中心)
430 121.78.128.0 121.78.255.255 韩国
431 121.88.0.0 121.88.255.255 韩国
432 121.100.64.0 121.100.127.255 韩国
433 121.101.192.0 121.101.207.255 韩国
434 121.101.224.0 121.101.255.255 韩国
435 121.124.0.0 121.125.255.255 韩国
436 121.126.0.0 121.126.30.255 韩国 KT电信
437 121.126.31.0 121.126.31.255 韩国 首尔HAIonNet公司KT电信数据中心
438 121.126.32.0 121.126.210.255 韩国 KT电信
439 121.126.211.0 121.126.211.255 韩国 首尔HAIonNet公司BGP数据中心(KT电信+LG DACOM)
440 121.126.212.0 121.126.255.255 韩国 KT电信
441 121.127.64.0 121.127.191.255 韩国
442 121.128.0.0 121.191.255.255 韩国 KT电信
443 121.200.64.0 121.200.127.255 韩国
444 121.252.0.0 121.254.63.255 韩国
445 121.254.128.0 121.254.255.255 韩国 互联网数据中心(KIDC)LG DACOM节点
446 122.0.8.0 122.0.15.255 韩国
447 122.0.32.0 122.0.63.255 韩国
448 122.32.0.0 122.38.168.255 韩国
449 122.38.169.0 122.38.169.255 韩国 水原市
450 122.38.170.0 122.47.255.255 韩国
451 122.49.64.0 122.49.127.255 韩国
452 122.99.128.0 122.99.255.255 韩国
453 122.100.32.0 122.100.63.255 韩国
454 122.101.0.0 122.101.255.255 韩国
455 122.128.32.0 122.128.79.255 韩国
456 122.128.128.0 122.128.255.255 韩国
457 122.129.208.0 122.129.215.255 韩国
458 122.129.240.0 122.129.255.255 韩国
459 122.152.96.0 122.152.127.255 韩国
460 122.153.0.0 122.153.255.255 韩国
461 122.199.64.0 122.199.255.255 韩国
462 122.202.32.0 122.202.63.255 韩国
463 122.202.128.0 122.203.255.255 韩国
464 122.252.64.0 122.252.127.255 韩国
465 122.252.192.0 122.252.223.255 韩国
466 122.254.128.0 122.254.255.255 韩国
467 123.0.0.0 123.0.15.255 韩国
468 123.32.0.0 123.47.255.255 韩国
469 123.98.160.0 123.98.223.255 韩国
470 123.99.64.0 123.99.127.255 韩国
471 123.100.160.0 123.100.191.255 韩国 光州市韩国有线电视广播公司
472 123.108.16.0 123.108.31.255 韩国 圆光大学
473 123.108.160.0 123.108.191.255 韩国
474 123.109.0.0 123.109.255.255 韩国
475 123.111.0.0 123.111.255.255 韩国 Hanaro Telecom
476 123.140.0.0 123.143.255.255 韩国
477 123.199.0.0 123.199.127.255 韩国
478 123.200.64.0 123.200.127.255 韩国
479 123.212.0.0 123.215.255.255 韩国
480 123.228.0.0 123.229.255.255 韩国
481 123.248.0.0 123.248.255.255 韩国
482 123.250.0.0 123.251.255.255 韩国
483 123.254.64.0 123.254.95.255 韩国
484 123.254.128.0 123.254.255.255 韩国
485 124.0.0.0 124.3.255.255 韩国 SK网络
486 124.5.0.0 124.5.255.255 韩国
487 124.28.0.0 124.28.191.255 韩国
488 124.46.0.0 124.46.255.255 韩国
489 124.48.0.0 124.63.8.255 韩国
490 124.63.9.0 124.63.9.255 韩国 京畿道
491 124.63.10.0 124.63.255.255 韩国
492 124.66.176.0 124.66.191.255 韩国
493 124.66.208.0 124.66.223.255 韩国
494 124.80.0.0 124.80.52.255 韩国
495 124.80.53.0 124.80.53.255 韩国 京畿道
496 124.80.54.0 124.80.255.255 韩国
497 124.111.0.0 124.111.255.255 韩国
498 124.136.0.0 124.139.255.255 韩国
499 124.146.0.0 124.146.63.255 韩国
500 124.153.128.0 124.153.255.255 韩国
501 124.194.0.0 124.194.255.255 韩国
502 124.195.160.0 124.195.191.255 韩国
503 124.195.224.0 124.195.255.255 韩国
504 124.197.128.0 124.197.223.255 韩国
505 124.198.0.0 124.198.127.255 韩国
506 124.199.0.0 124.199.63.255 韩国 GINAM网络
507 124.199.128.0 124.199.255.255 韩国
508 124.216.0.0 124.216.255.255 韩国
509 124.217.192.0 124.217.223.255 韩国
510 124.243.0.0 124.243.127.255 韩国
511 124.254.128.0 124.254.255.255 韩国
512 125.7.128.0 125.7.255.255 韩国
513 125.31.128.0 125.31.191.255 韩国
514 125.57.0.0 125.57.255.255 韩国
515 125.60.0.0 125.60.127.255 韩国
516 125.61.0.0 125.61.127.255 韩国
517 125.62.216.0 125.62.223.255 韩国
518 125.128.0.0 125.159.255.255 韩国 KT电信
519 125.176.0.0 125.191.255.255 韩国
520 125.208.64.0 125.208.127.255 韩国
521 125.208.192.0 125.209.63.255 韩国
522 125.209.192.0 125.209.255.255 韩国
523 125.240.0.0 125.242.255.255 韩国
524 125.243.0.0 125.244.25.255 韩国 首尔
525 125.244.26.0 125.244.26.255 韩国 首尔大学
526 125.244.27.0 125.244.255.255 韩国 首尔
527 125.245.0.0 125.252.63.255 韩国
528 128.134.0.0 128.134.255.255 韩国 光云大学
529 129.250.8.70 129.250.8.70 韩国 NTT通信公司国际互联节点
530 129.254.0.0 129.254.255.255 韩国 Electronics and Telecommunications Research Institute
531 134.75.0.0 134.75.255.255 韩国 湖西大学
532 137.68.0.0 137.68.255.255 韩国 Korea Advanced Institute of Science and Technology
533 139.150.0.0 139.150.255.255 韩国
534 141.223.0.0 141.223.255.255 韩国 浦项工科大学
535 143.248.0.0 143.248.255.255 韩国 Advanced Institute of Science and Technology
536 147.6.0.0 147.6.255.255 韩国
537 147.43.0.0 147.43.255.255 韩国 原子能研究院
538 147.46.0.0 147.47.255.255 韩国 首尔国立大学
539 150.150.0.0 150.150.255.255 韩国
540 150.183.0.0 150.183.255.255 韩国
541 150.197.0.0 150.197.255.255 韩国 宇航研究所
542 152.99.0.0 152.99.255.255 韩国
543 152.149.0.0 152.149.255.255 韩国
544 154.10.0.0 154.10.255.255 韩国
545 155.230.0.0 155.230.255.255 韩国 国立庆北大学
546 156.147.0.0 156.147.255.255 韩国
547 157.197.0.0 157.197.255.255 韩国 三星系统数据有限公司BGP节点
548 158.44.0.0 158.44.255.255 韩国
549 160.202.163.0 160.202.163.255 韩国 KT电信
550 161.122.0.0 161.122.255.255 韩国 Korea Institute of Science and Technology
551 162.254.5.0 162.254.5.255 韩国 首尔dwell商用网络
552 163.152.0.0 163.152.255.255 韩国 首尔高丽大学
553 163.180.0.0 163.180.255.255 韩国 庆熙大学
554 163.213.0.0 163.213.255.255 韩国
555 163.222.0.0 163.222.255.255 韩国
556 163.229.0.0 163.229.255.255 韩国
557 163.239.0.0 163.239.255.255 韩国 西江大学
558 163.255.0.0 163.255.255.255 韩国
559 164.124.0.0 164.124.255.255 韩国
560 164.125.0.0 164.125.255.255 韩国 釜山大学
561 165.132.0.0 165.132.255.255 韩国 延世大学(原州校区)
562 165.133.0.0 165.133.255.255 韩国
563 165.141.0.0 165.141.255.255 韩国
564 165.186.0.0 165.186.255.255 韩国
565 165.194.0.0 165.194.255.255 韩国 Chungang大学
566 165.213.0.0 165.213.255.255 韩国
567 165.229.0.0 165.229.255.255 韩国 Yeungnam大学
568 165.243.0.0 165.244.255.255 韩国
569 165.246.0.0 165.246.255.255 韩国 仁川Inha大学
570 166.79.0.0 166.79.255.255 韩国
571 166.103.0.0 166.103.255.255 韩国
572 166.104.0.0 166.104.255.255 韩国 汉阳大学
573 166.125.0.0 166.125.255.255 韩国
574 168.78.0.0 168.78.255.255 韩国 Korea Electric Power Research Institute
575 168.115.0.0 168.115.255.255 韩国 东亚大学
576 168.126.0.0 168.126.63.0 韩国 KT电信骨干网节点
577 168.126.63.1 168.126.63.2 韩国 KT电信DNS服务器
578 168.126.63.3 168.126.255.255 韩国 KT电信骨干网节点
579 168.131.0.0 168.131.255.255 韩国 国立全南大学
580 168.154.0.0 168.154.255.255 韩国
581 168.188.0.0 168.188.255.255 韩国 忠南大学
582 168.219.0.0 168.219.255.255 韩国
583 168.248.0.0 168.249.255.255 韩国
584 169.56.64.0 169.56.127.255 韩国 首尔SoftLayer数据中心
585 169.140.0.0 169.140.255.255 韩国
586 169.208.0.0 169.223.255.255 韩国
587 172.94.82.0 172.94.82.255 韩国 Gaditek数据中心
588 172.111.185.0 172.111.185.255 韩国 Gaditek数据中心
589 173.223.227.0 173.223.227.255 韩国 Akamai科技公司CDN网络节点
590 175.28.32.0 175.28.47.255 韩国
591 175.41.0.0 175.41.15.255 韩国 CDNetworks公司CDN网络节点
592 175.45.160.0 175.45.167.255 韩国
593 175.45.192.0 175.45.255.255 韩国 Netropy公司KT数据中心
594 175.106.64.0 175.106.127.255 韩国
595 175.107.64.0 175.107.127.255 韩国
596 175.111.16.0 175.111.31.255 韩国
597 175.112.0.0 175.127.255.255 韩国 SK Broadband
598 175.158.0.0 175.158.31.255 韩国
599 175.176.128.0 175.176.143.255 韩国
600 175.192.0.0 175.199.255.255 韩国 KT电信
601 175.200.0.0 175.255.255.255 韩国
602 180.64.0.0 180.71.255.255 韩国
603 180.80.0.0 180.83.255.255 韩国
604 180.92.64.0 180.92.127.255 韩国
605 180.92.240.0 180.92.255.255 韩国
606 180.131.0.0 180.131.27.255 韩国
607 180.131.28.0 180.131.28.255 韩国 首尔KT电信数据中心
608 180.131.29.0 180.131.31.255 韩国
609 180.131.32.0 180.131.41.255 韩国 仁川市GABIA公司KT电信数据中心
610 180.131.42.0 180.131.42.255 韩国 首尔KT电信数据中心
611 180.131.43.0 180.131.49.255 韩国 仁川市GABIA公司KT电信数据中心
612 180.131.50.0 180.131.50.255 韩国 首尔KT电信数据中心
613 180.131.51.0 180.131.54.255 韩国 仁川市GABIA公司KT电信数据中心
614 180.131.55.0 180.131.55.255 韩国 首尔KT电信数据中心
615 180.131.56.0 180.131.63.255 韩国 仁川市GABIA公司KT电信数据中心
616 180.132.0.0 180.135.255.255 韩国
617 180.148.180.0 180.148.183.255 韩国
618 180.150.192.0 180.150.231.255 韩国
619 180.182.0.0 180.182.255.255 韩国
620 180.189.64.0 180.189.127.255 韩国
621 180.189.176.0 180.189.191.255 韩国
622 180.210.0.0 180.210.127.255 韩国
623 180.210.192.0 180.210.199.255 韩国
624 180.211.0.0 180.211.63.255 韩国
625 180.222.220.0 180.222.223.255 韩国
626 180.224.0.0 180.231.255.255 韩国
627 180.233.192.0 180.233.255.255 韩国
628 180.236.0.0 180.239.255.255 韩国
629 182.31.0.0 182.31.255.255 韩国
630 182.50.16.0 182.50.63.255 韩国
631 182.161.66.0 182.161.66.255 韩国
632 182.161.96.0 182.161.255.255 韩国
633 182.162.0.0 182.162.255.255 韩国 LG TELECOM KIDC
634 182.163.128.0 182.163.255.255 韩国
635 182.172.0.0 182.172.255.255 韩国
636 182.173.80.0 182.173.127.255 韩国
637 182.173.160.0 182.173.191.255 韩国
638 182.192.0.0 182.199.255.255 韩国
639 182.208.0.0 182.231.255.255 韩国
640 182.237.32.0 182.237.127.255 韩国
641 182.237.192.0 182.237.255.255 韩国
642 182.252.0.0 182.252.63.255 韩国
643 182.252.128.0 182.252.255.255 韩国
644 182.255.128.0 182.255.255.255 韩国
645 183.78.128.0 183.78.159.255 韩国
646 183.78.192.0 183.78.255.255 韩国
647 183.86.192.0 183.86.203.255 韩国 仁川市GABIA公司KT电信数据中心
648 183.86.204.0 183.86.204.255 韩国 首尔KT电信数据中心
649 183.86.205.0 183.86.213.255 韩国 仁川市GABIA公司KT电信数据中心
650 183.86.214.0 183.86.214.255 韩国 首尔KT电信数据中心
651 183.86.215.0 183.86.255.255 韩国 仁川市GABIA公司KT电信数据中心
652 183.90.128.0 183.90.159.255 韩国
653 183.91.192.0 183.91.255.255 韩国
654 183.96.0.0 183.103.255.255 韩国 电信
655 183.104.0.0 183.111.255.255 韩国 KT电信
656 183.112.0.0 183.127.255.255 韩国 电信
657 185.211.49.0 185.211.50.255 韩国 首尔dwell商用网络
658 185.215.212.0 185.215.213.255 韩国 首尔dwell商用网络
659 192.5.90.0 192.5.90.255 韩国
660 192.100.2.0 192.100.2.255 韩国
661 192.104.15.0 192.104.15.255 韩国
662 192.132.15.0 192.132.15.255 韩国
663 192.132.247.0 192.132.251.255 韩国
664 192.186.0.0 192.186.31.255 韩国
665 192.186.33.0 192.186.55.255 韩国
666 192.186.57.0 192.186.57.255 韩国
667 192.195.39.0 192.195.40.255 韩国 仁荷大学
668 192.203.138.0 192.203.138.255 韩国 济州大学
669 192.203.139.0 192.203.139.255 韩国 全北国立大学
670 192.203.140.0 192.203.143.255 韩国 EASY Research Institute
671 192.203.144.0 192.203.144.255 韩国 江原大学
672 192.203.145.0 192.203.145.255 韩国 建国大学
673 192.203.146.0 192.203.146.255 韩国
674 192.245.249.0 192.245.249.255 韩国 崇实大学
675 192.245.250.0 192.245.250.255 韩国 教育网
676 192.245.251.0 192.245.251.255 韩国 翰林大学
677 192.249.16.0 192.249.31.255 韩国 韩国科学技术院
678 192.253.253.0 192.253.253.255 韩国 首尔Gaditek数据中心
679 194.107.19.0 194.107.19.255 韩国 CDNetworks公司CDN网络节点
680 198.11.141.0 198.11.141.255 韩国 阿里巴巴网络有限公司KT电信节点
681 202.3.16.0 202.3.31.255 韩国
682 202.6.95.0 202.6.95.255 韩国
683 202.8.160.0 202.8.191.255 韩国
684 202.14.90.0 202.14.91.255 韩国
685 202.14.103.0 202.14.103.255 韩国 Korea University
686 202.14.165.0 202.14.165.255 韩国
687 202.20.82.0 202.20.86.255 韩国
688 202.20.99.0 202.20.99.255 韩国 Mokpo University
689 202.20.119.0 202.20.119.255 韩国
690 202.20.128.0 202.21.7.255 韩国
691 202.22.32.0 202.22.63.255 韩国
692 202.30.0.0 202.30.31.255 韩国 亚洲大学
693 202.30.32.0 202.30.37.255 韩国 科学技术信息研究院
694 202.30.38.0 202.30.38.255 韩国 Konkuk University
695 202.30.39.0 202.30.43.255 韩国 科学技术信息研究院
696 202.30.44.0 202.30.44.255 韩国 Sunchon National University
697 202.30.45.0 202.30.47.255 韩国 科学技术信息研究院
698 202.30.48.0 202.30.48.255 韩国 Kangnung National University
699 202.30.49.0 202.30.49.255 韩国 Mokpo National University
700 202.30.50.0 202.30.51.255 韩国 Korea Information Security Agency
701 202.30.52.0 202.30.53.255 韩国
702 202.30.54.0 202.30.54.255 韩国 Hannam University
703 202.30.55.0 202.30.63.255 韩国
704 202.30.64.0 202.30.95.255 韩国 National Infomation Society Agency
705 202.30.96.0 202.30.111.255 韩国 教育网
706 202.30.112.0 202.30.119.255 韩国 庆星大学
707 202.30.120.0 202.30.127.255 韩国 Korea Information Security Agency
708 202.30.128.0 202.30.197.255 韩国
709 202.30.198.0 202.30.198.255 韩国 首尔
710 202.30.199.0 202.31.127.255 韩国
711 202.31.128.0 202.31.143.255 韩国 金乌工科大学
712 202.31.144.0 202.31.151.255 韩国
713 202.31.152.0 202.31.152.255 韩国 教育网
714 202.31.153.0 202.31.154.255 韩国
715 202.31.155.0 202.31.155.255 韩国 HONAM UNIVERSITY
716 202.31.156.0 202.31.159.255 韩国 Computer Science Dept., Dongguk University at Kyungju
717 202.31.160.0 202.31.180.255 韩国
718 202.31.181.0 202.31.181.255 韩国 Yosu National Fisheries University(YNFU)
719 202.31.182.0 202.31.182.255 韩国 Korea Educational Development Institute
720 202.31.183.0 202.31.223.255 韩国
721 202.31.224.0 202.31.255.255 韩国 全州大学
722 202.43.48.0 202.43.57.99 韩国
723 202.43.57.100 202.43.57.100 韩国 美国Akamai科技公司CDN网络节点(美国加州三藩Visa国际公司VISANET2网络节点)
724 202.43.57.101 202.43.63.255 韩国
725 202.47.143.0 202.47.143.255 韩国
726 202.59.216.0 202.59.223.255 韩国 Limelight网络公司CDN节点
727 202.68.224.0 202.68.255.255 韩国
728 202.73.132.0 202.73.135.255 韩国
729 202.86.8.0 202.86.15.255 韩国
730 202.89.124.0 202.89.127.255 韩国
731 202.89.248.0 202.89.251.255 韩国
732 202.93.6.0 202.93.7.255 韩国
733 202.99.58.0 202.99.58.255 北京市 韩国三星中国总部
734 202.124.249.0 202.124.251.255 韩国 首尔
735 202.126.112.0 202.126.119.255 韩国
736 202.128.100.0 202.128.101.255 韩国
737 202.131.24.0 202.131.31.255 韩国
738 202.133.16.0 202.133.31.255 韩国 首尔HAIonNet公司KT电信数据中心
739 202.136.112.0 202.136.159.255 韩国
740 202.147.9.25 202.147.9.73 韩国 首尔亚太环通(Pacnet)国际互联节点
741 202.150.176.0 202.150.191.255 韩国
742 202.158.144.0 202.158.159.255 韩国
743 202.163.128.0 202.163.159.255 韩国
744 202.165.56.0 202.165.59.255 韩国 东西大学
745 202.167.208.0 202.167.223.255 韩国
746 202.168.152.0 202.168.155.255 韩国 首尔星光互联(starrydns)公司KT电信数据中心
747 202.171.248.0 202.171.251.255 韩国 The Seoul Metropolitan Office of Education
748 202.174.88.0 202.174.91.255 韩国 全州大学
749 202.179.176.0 202.179.183.255 韩国
750 202.189.128.0 202.189.131.255 韩国
751 202.189.133.0 202.189.143.255 韩国
752 203.17.226.0 203.17.226.255 韩国
753 203.77.176.0 203.77.176.255 韩国
754 203.81.8.0 203.81.11.255 韩国
755 203.81.128.0 203.81.159.255 韩国
756 203.82.219.0 203.82.221.255 韩国
757 203.82.240.0 203.82.247.255 韩国
758 203.83.128.0 203.83.159.255 韩国
759 203.84.240.0 203.84.255.255 韩国
760 203.90.32.0 203.90.63.255 韩国
761 203.100.160.0 203.100.191.255 韩国
762 203.109.0.0 203.109.31.255 韩国
763 203.111.252.0 203.111.255.255 韩国 机房
764 203.123.192.0 203.123.223.255 韩国
765 203.128.160.0 203.128.223.255 韩国
766 203.128.236.0 203.128.239.255 韩国
767 203.129.6.0 203.129.7.255 韩国
768 203.130.64.0 203.130.127.255 韩国
769 203.130.176.0 203.130.191.255 韩国
770 203.132.160.0 203.132.191.255 韩国
771 203.133.160.0 203.133.191.255 韩国
772 203.142.160.0 203.142.191.255 韩国
773 203.142.216.0 203.142.217.255 韩国
774 203.149.112.0 203.149.127.255 韩国
775 203.152.160.0 203.152.191.255 韩国
776 203.153.144.0 203.153.159.255 韩国
777 203.160.140.0 203.160.143.255 韩国
778 203.166.208.0 203.166.215.255 韩国
779 203.169.4.0 203.169.5.255 韩国
780 203.170.96.0 203.170.127.255 韩国
781 203.171.160.0 203.171.191.255 韩国
782 203.173.96.0 203.173.127.255 韩国
783 203.175.32.0 203.175.63.255 韩国
784 203.175.188.0 203.175.191.255 韩国
785 203.190.4.0 203.190.7.255 韩国
786 203.190.26.0 203.190.27.255 韩国
787 203.207.16.0 203.207.17.255 韩国
788 203.207.18.0 203.207.19.255 韩国 大邱
789 203.207.20.0 203.207.31.255 韩国
790 203.210.16.0 203.210.63.255 韩国
791 203.212.96.0 203.212.127.255 韩国
792 203.212.160.0 203.212.191.255 韩国
793 203.215.192.0 203.215.223.255 韩国
794 203.216.160.0 203.216.191.255 韩国
795 203.217.192.0 203.217.255.255 韩国
796 203.223.96.0 203.223.127.255 韩国
797 203.223.177.0 203.223.177.255 韩国
798 203.224.0.0 203.226.255.255 韩国
799 203.227.0.0 203.227.7.255 韩国 Catholic University of Korea
800 203.227.8.0 203.227.171.255 韩国
801 203.227.172.0 203.227.175.255 韩国 Daelim College of Technology
802 203.227.176.0 203.227.255.255 韩国
803 203.228.0.0 203.228.8.255 韩国 釜山
804 203.228.9.0 203.228.9.255 韩国 大邱
805 203.228.10.0 203.228.255.255 韩国 釜山
806 203.229.0.0 203.229.255.255 韩国
807 203.230.0.0 203.230.79.255 韩国 科学技术信息研究院
808 203.230.80.0 203.230.95.255 韩国 教育网
809 203.230.96.0 203.230.111.255 韩国 科学技术信息研究院
810 203.230.112.0 203.230.115.255 韩国 教育网
811 203.230.116.0 203.230.127.255 韩国 科学技术信息研究院
812 203.230.128.0 203.230.159.255 韩国 教育网
813 203.230.160.0 203.230.191.255 韩国
814 203.230.192.0 203.230.226.255 韩国 教育网
815 203.230.227.0 203.230.233.255 韩国 大邱启明大学
816 203.230.234.0 203.230.255.255 韩国 教育网
817 203.231.0.0 203.231.112.63 韩国
818 203.231.112.64 203.231.112.127 韩国 Institute of Industrial Technoligy, Second College
819 203.231.112.128 203.231.127.255 韩国
820 203.231.128.0 203.231.131.255 韩国 KYUNG-HEE UNIVERSITY
821 203.231.132.0 203.231.195.255 韩国
822 203.231.196.0 203.231.196.255 韩国 Honam Professional College
823 203.231.197.0 203.231.255.255 韩国
824 203.232.0.0 203.232.127.255 韩国 东洋大学
825 203.232.128.0 203.232.255.255 韩国 教育网
826 203.233.0.0 203.233.255.255 韩国
827 203.234.0.0 203.234.255.255 韩国 KT电信
828 203.235.0.0 203.236.191.255 韩国
829 203.236.192.0 203.236.255.255 韩国 首尔KINX(韩国互联网交换中心)
830 203.237.0.0 203.237.95.255 韩国 科学技术信息研究院
831 203.237.96.0 203.237.255.255 韩国 教育网
832 203.238.0.0 203.238.159.255 韩国
833 203.238.160.0 203.238.175.255 韩国 National Computing & Information Agency
834 203.238.176.0 203.241.31.255 韩国
835 203.241.32.0 203.241.47.255 韩国 科学技术信息研究院
836 203.241.48.0 203.241.51.255 韩国
837 203.241.52.0 203.241.83.255 韩国 Rural Development Adminstration
838 203.241.84.0 203.241.115.255 韩国 KOREA INSTITUTE OF MACHINERY & MATERIALS
839 203.241.116.0 203.241.123.255 韩国 科学技术信息研究院
840 203.241.124.0 203.241.131.255 韩国 教育网
841 203.241.132.0 203.241.163.255 韩国
842 203.241.164.0 203.241.165.255 韩国 科学技术信息研究院
843 203.241.166.0 203.241.167.255 韩国
844 203.241.168.0 203.241.168.255 韩国 Woosong University
845 203.241.169.0 203.241.170.255 韩国 科学技术信息研究院
846 203.241.171.0 203.241.171.255 韩国 EASY Research Institute
847 203.241.172.0 203.241.174.255 韩国 科学技术信息研究院
848 203.241.175.0 203.241.175.255 韩国
849 203.241.176.0 203.241.191.255 韩国 Dongseo University
850 203.241.192.0 203.241.207.255 韩国 DONG-EUI UNIVERSITY
851 203.241.208.0 203.241.223.255 韩国
852 203.241.224.0 203.241.255.255 韩国 仁济大学
853 203.242.0.0 203.244.127.255 韩国
854 203.244.128.0 203.244.191.255 韩国 Taegu University
855 203.244.192.0 203.245.255.255 韩国
856 203.246.0.0 203.246.127.255 韩国 教育网
857 203.246.128.0 203.246.159.255 韩国
858 203.246.160.0 203.246.175.255 韩国 首尔KINX(韩国互联网交换中心)
859 203.246.176.0 203.246.255.255 韩国
860 203.247.0.0 203.247.31.255 韩国 Keimyung University Daemyung-Dong branch school.
861 203.247.32.0 203.247.165.255 韩国
862 203.247.166.0 203.247.166.255 韩国 NATIONAL FISHERIES UNIVERSITY OF PUSAN
863 203.247.167.0 203.247.188.255 韩国
864 203.247.189.0 203.247.189.255 韩国 Seoul Health Junior College
865 203.247.190.0 203.247.203.255 韩国 Tongmyong University of Information Technology
866 203.247.204.0 203.247.207.255 韩国
867 203.247.208.0 203.247.215.255 韩国 Korea National University of Education
868 203.247.216.0 203.247.223.255 韩国 科学技术信息研究院
869 203.247.224.0 203.247.255.255 韩国 东国大学庆州校区 DONGGUK University
870 203.248.0.0 203.248.127.255 韩国 世宗电信(Sejong Telecom)
871 203.248.128.0 203.248.255.255 韩国 LG DACOM
872 203.249.0.0 203.249.63.255 韩国 教育网
873 203.249.64.0 203.249.95.255 韩国 弘益大学
874 203.249.96.0 203.249.127.255 韩国 教育网
875 203.249.128.0 203.250.31.255 韩国
876 203.250.32.0 203.250.63.255 韩国 大邱加图立大学
877 203.250.64.0 203.250.95.255 韩国 University of Ulsan
878 203.250.96.0 203.250.255.255 韩国 科学技术信息研究院
879 203.251.0.0 203.252.15.255 韩国
880 203.252.16.0 203.252.23.255 韩国 CHUNGKANG COLLEGE OF CULTURAL INDUSTRIES
881 203.252.24.0 203.252.27.255 韩国
882 203.252.28.0 203.252.31.255 韩国 Andong National University
883 203.252.32.0 203.252.63.255 韩国 成均馆大学
884 203.252.64.0 203.252.95.255 韩国 Kangwon National University
885 203.252.96.0 203.252.127.255 韩国 HANDONG University
886 203.252.128.0 203.252.191.255 韩国 Konkuk University
887 203.252.192.0 203.252.207.255 韩国 SookMyung Women`s university
888 203.252.208.0 203.252.223.255 韩国 Duksung Womens University
889 203.252.224.0 203.252.255.255 韩国 Chongju University
890 203.253.0.0 203.253.31.255 韩国 SoongSil University
891 203.253.32.0 203.253.47.255 韩国 Kongju National University
892 203.253.48.0 203.253.63.255 韩国
893 203.253.64.0 203.253.95.255 韩国 Hankuk University of Foreign Studies
894 203.253.96.0 203.253.111.255 韩国 韩国科学技术院
895 203.253.112.0 203.253.127.255 韩国 Korea Information Security Agency
896 203.253.128.0 203.253.131.255 韩国 DONGGUK University
897 203.253.132.0 203.253.143.255 韩国 韩国科学技术院
898 203.253.144.0 203.253.159.255 韩国 HANKUK Aviation University
899 203.253.160.0 203.253.191.255 韩国 KYUNGNAM-UNIVERSITY
900 203.253.192.0 203.253.223.255 韩国 Cheju National University
901 203.253.224.0 203.253.240.255 韩国 韩国科学技术院
902 203.253.241.0 203.253.247.255 韩国 Korea Basic Science Institute
903 203.253.248.0 203.253.255.255 韩国 Hallym University
904 203.254.0.0 203.254.127.255 韩国
905 203.254.128.0 203.254.159.255 韩国 Chonbuk National University
906 203.254.160.0 203.254.172.255 韩国
907 203.254.173.0 203.254.173.255 韩国 Seowon University
908 203.254.174.0 203.254.255.255 韩国
909 203.255.0.0 203.255.63.255 韩国 Gyeongsang National University
910 203.255.64.0 203.255.95.255 韩国 CHUNGBUK NATIONAL UNIVERSITY
911 203.255.96.0 203.255.159.255 韩国
912 203.255.160.0 203.255.191.255 韩国 梨花女子大学
913 203.255.192.0 203.255.211.255 韩国
914 203.255.212.0 203.255.215.255 韩国 Korea Maritime University
915 203.255.216.0 203.255.219.255 韩国 Kangnung National University
916 203.255.220.0 203.255.223.255 韩国
917 203.255.224.0 203.255.231.255 韩国 Yonam College of Engineering
918 203.255.232.0 203.255.255.255 韩国
919 206.219.0.0 206.219.63.255 韩国
920 210.0.32.0 210.0.63.255 韩国
921 210.2.32.0 210.2.63.255 韩国
922 210.4.88.0 210.4.95.255 韩国
923 210.4.216.0 210.4.223.255 韩国
924 210.16.192.0 210.16.255.255 韩国
925 210.57.224.0 210.57.255.255 韩国
926 210.80.96.0 210.80.127.255 韩国
927 210.87.192.0 210.87.223.255 韩国
928 210.89.160.0 210.89.191.255 韩国
929 210.90.0.0 210.90.21.127 韩国
930 210.90.21.128 210.90.21.191 韩国 Seoul Simin University
931 210.90.21.192 210.90.67.255 韩国
932 210.90.68.0 210.90.69.255 韩国 JOONG-ANG COMPUTER SCIENCE TECHNICAL COLLEGE
933 210.90.70.0 210.90.78.127 韩国
934 210.90.78.128 210.90.78.255 韩国 DAEMYUNG OCCUPATION COLLEGE
935 210.90.79.0 210.90.79.255 韩国
936 210.90.80.0 210.90.82.255 韩国 Dong-ah Broadcasting College
937 210.90.83.0 210.90.91.255 韩国
938 210.90.92.0 210.90.92.191 韩国 Inha-venture of Inha University
939 210.90.92.192 210.90.101.127 韩国
940 210.90.101.128 210.90.101.255 韩国 MIDDLE SCHOOL ATTACHED TO THE EDUCATIONAL COLLEGE OF INHA UNIVERSITY
941 210.90.102.0 210.90.103.255 韩国
942 210.90.104.0 210.90.104.255 韩国 COLLAGE OF MEDICINE POCHON CHA UNIVERSITY PUNDANG CHA GENERAL HOSPITAL
943 210.90.105.0 210.90.111.255 韩国
944 210.90.112.0 210.90.112.127 韩国 Kyongbuk Industry Professional College
945 210.90.112.128 210.90.118.255 韩国
946 210.90.119.0 210.90.119.255 韩国 Hankook Industry Professional College
947 210.90.120.0 210.90.121.255 韩国
948 210.90.122.0 210.90.123.127 韩国 Kwangynag College
949 210.90.123.128 210.90.127.255 韩国
950 210.90.128.0 210.90.128.255 韩国 YEUNGNAM UNIVERSITY INFORMATION & COMMUNICATION VENTURE CENTER
951 210.90.129.0 210.91.255.255 韩国
952 210.92.0.0 210.92.63.255 韩国 首尔KT电信数据中心
953 210.92.64.0 210.92.255.255 韩国
954 210.93.0.0 210.93.127.255 韩国 教育网
955 210.93.128.0 210.94.159.255 韩国
956 210.94.160.0 210.94.223.255 韩国 东国大学
957 210.94.224.0 210.94.255.255 韩国 三育大学
958 210.95.0.0 210.96.255.255 韩国
959 210.97.0.0 210.97.127.255 韩国 首尔
960 210.97.128.0 210.97.159.255 韩国 教育网
961 210.97.160.0 210.97.255.255 韩国 首尔
962 210.98.0.0 210.101.127.255 韩国
963 210.101.128.0 210.101.191.255 韩国 首尔
964 210.101.192.0 210.101.223.255 韩国
965 210.101.224.0 210.101.255.255 韩国 YEUNGJIN JUNIOR COLLEGE
966 210.102.0.0 210.102.127.255 韩国
967 210.102.128.0 210.102.255.255 韩国 教育网
968 210.103.0.0 210.103.127.255 韩国 KT电信
969 210.103.128.0 210.104.23.255 韩国
970 210.104.24.0 210.104.25.255 韩国 Ansung National University
971 210.104.26.0 210.104.84.255 韩国
972 210.104.85.0 210.104.86.255 韩国 Honam Theological University and Seminary
973 210.104.87.0 210.104.95.255 韩国
974 210.104.96.0 210.104.98.255 韩国 Osan College
975 210.104.99.0 210.104.101.255 韩国
976 210.104.102.0 210.104.102.255 韩国 国际教育振兴院
977 210.104.103.0 210.104.117.255 韩国
978 210.104.118.0 210.104.119.255 韩国 National Police College
979 210.104.120.0 210.105.15.255 韩国
980 210.105.16.0 210.105.20.255 韩国 Yeojoo Technical College
981 210.105.21.0 210.105.23.255 韩国
982 210.105.24.0 210.105.31.255 韩国 Sangji University
983 210.105.32.0 210.105.47.255 韩国
984 210.105.48.0 210.105.48.255 韩国 Seoul Shinhak University
985 210.105.49.0 210.105.61.255 韩国
986 210.105.62.0 210.105.63.255 韩国 University of Inchon
987 210.105.64.0 210.105.107.255 韩国
988 210.105.108.0 210.105.108.255 韩国 Taegu Hyosung Catholic University
989 210.105.109.0 210.105.117.255 韩国
990 210.105.118.0 210.105.119.255 韩国 MASAN COLLEGE
991 210.105.120.0 210.105.121.255 韩国 CHANGSHIN COLLEGE
992 210.105.122.0 210.105.154.255 韩国
993 210.105.155.0 210.105.159.255 韩国 POHANG COLLEGE
994 210.105.160.0 210.105.255.255 韩国
995 210.106.0.0 210.106.63.255 韩国 首尔
996 210.106.64.0 210.106.95.255 韩国 教育网
997 210.106.96.0 210.106.255.255 韩国 首尔
998 210.107.0.0 210.107.127.255 韩国
999 210.107.128.0 210.107.255.255 韩国 世宗大学
1000 210.108.0.0 210.108.255.255 韩国 LG DACOM