ip地址查询

斯里兰卡IP地址列表

在下面输入您要查询IP地址段范围的地理位置,点击查询

请输入地理位置:
最多只能列出前1000条IP信息,更详细的ip列表信息请用上边的查询按钮进入
序号 IP 起始地址 IP 结束地址 所在位置信息 电子地图
1 61.245.160.0 61.245.175.255 斯里兰卡
2 101.2.176.0 101.2.191.255 斯里兰卡
3 103.1.176.0 103.1.179.255 斯里兰卡
4 103.2.148.0 103.2.155.255 斯里兰卡
5 103.10.172.0 103.10.175.255 斯里兰卡
6 103.11.32.0 103.11.35.255 斯里兰卡
7 103.21.164.0 103.21.167.255 斯里兰卡
8 103.29.60.0 103.29.63.255 斯里兰卡
9 103.247.48.0 103.247.51.255 斯里兰卡
10 111.223.128.0 111.223.191.255 斯里兰卡
11 112.134.0.0 112.135.255.255 斯里兰卡 电信公司
12 113.59.192.0 113.59.223.255 斯里兰卡
13 116.12.64.0 116.12.127.255 斯里兰卡
14 119.235.0.0 119.235.5.121 斯里兰卡
15 119.235.5.122 119.235.5.122 斯里兰卡 DNS服务器
16 119.235.5.123 119.235.5.217 斯里兰卡
17 119.235.5.218 119.235.5.218 斯里兰卡 DNS服务器
18 119.235.5.219 119.235.15.255 斯里兰卡
19 122.255.0.0 122.255.63.255 斯里兰卡
20 123.231.0.0 123.231.23.7 斯里兰卡
21 123.231.23.8 123.231.23.8 斯里兰卡 DNS服务器
22 123.231.23.9 123.231.23.143 斯里兰卡
23 123.231.23.144 123.231.23.144 斯里兰卡 DNS服务器
24 123.231.23.145 123.231.23.191 斯里兰卡
25 123.231.23.192 123.231.23.192 斯里兰卡 DNS服务器
26 123.231.23.193 123.231.127.255 斯里兰卡
27 124.6.240.0 124.6.255.255 斯里兰卡
28 124.43.0.0 124.43.25.208 斯里兰卡 电信公司
29 124.43.25.209 124.43.25.209 斯里兰卡 DNS服务器
30 124.43.25.210 124.43.255.255 斯里兰卡 电信公司
31 125.214.160.0 125.214.191.255 斯里兰卡
32 175.157.0.0 175.157.255.255 斯里兰卡
33 182.161.0.0 182.161.31.255 斯里兰卡
34 192.248.0.0 192.248.127.255 斯里兰卡 Lanka Education and Research Network
35 194.133.79.0 194.133.79.255 斯里兰卡
36 202.21.32.0 202.21.39.255 斯里兰卡
37 202.69.192.0 202.69.207.255 斯里兰卡
38 202.124.160.0 202.124.191.255 斯里兰卡
39 202.129.232.0 202.129.235.255 斯里兰卡
40 203.34.116.0 203.34.116.255 斯里兰卡
41 203.81.96.0 203.81.111.255 斯里兰卡
42 203.94.64.0 203.94.68.146 斯里兰卡 电信公司
43 203.94.68.147 203.94.68.147 斯里兰卡 DNS服务器
44 203.94.68.148 203.94.127.255 斯里兰卡 电信公司
45 203.115.0.0 203.115.15.224 斯里兰卡 电信公司
46 203.115.15.225 203.115.15.225 斯里兰卡 DNS服务器
47 203.115.15.226 203.115.20.189 斯里兰卡 电信公司
48 203.115.20.190 203.115.20.190 斯里兰卡 DNS服务器
49 203.115.20.191 203.115.31.129 斯里兰卡 电信公司
50 203.115.31.130 203.115.31.130 斯里兰卡 DNS服务器
51 203.115.31.131 203.115.63.255 斯里兰卡 电信公司
52 203.143.0.0 203.143.42.23 斯里兰卡
53 203.143.42.24 203.143.42.24 斯里兰卡 DNS服务器
54 203.143.42.25 203.143.63.255 斯里兰卡
55 203.153.220.0 203.153.223.255 斯里兰卡
56 203.189.64.0 203.189.79.255 斯里兰卡
57 203.189.184.0 203.189.191.255 斯里兰卡
58 218.100.57.0 218.100.57.255 斯里兰卡
59 218.100.61.0 218.100.61.255 斯里兰卡 电信公司
60 220.247.192.0 220.247.213.128 斯里兰卡 电信公司
61 220.247.213.129 220.247.213.129 斯里兰卡 DNS服务器
62 220.247.213.130 220.247.213.169 斯里兰卡 电信公司
63 220.247.213.170 220.247.213.170 斯里兰卡 DNS服务器
64 220.247.213.171 220.247.227.229 斯里兰卡 电信公司
65 220.247.227.230 220.247.227.230 斯里兰卡 DNS服务器
66 220.247.227.231 220.247.241.224 斯里兰卡 电信公司
67 220.247.241.225 220.247.241.225 斯里兰卡 DNS服务器
68 220.247.241.226 220.247.242.117 斯里兰卡 电信公司
69 220.247.242.118 220.247.242.118 斯里兰卡 DNS服务器
70 220.247.242.119 220.247.255.255 斯里兰卡 电信公司
71 222.165.128.0 222.165.146.85 斯里兰卡 电信公司
72 222.165.146.86 222.165.146.86 斯里兰卡 DNS服务器
73 222.165.146.87 222.165.168.215 斯里兰卡 电信公司
74 222.165.168.216 222.165.168.224 斯里兰卡 美国麻省剑桥市Akamai科技公司CDN网络节点(斯里兰卡电讯公司AS9329机房)
75 222.165.168.225 222.165.191.255 斯里兰卡 电信公司