ip地址查询

台湾IP地址列表

在下面输入您要查询IP地址段范围的地理位置,点击查询

请输入地理位置:
最多只能列出前1000条IP信息,更详细的ip列表信息请用上边的查询按钮进入
序号 IP 起始地址 IP 结束地址 所在位置信息 电子地图
1 1.32.208.0 1.32.215.255 台湾省 RackIP
2 1.32.244.0 1.32.244.255 台湾省 RackIP
3 1.32.246.0 1.32.246.255 台湾省 RackIP
4 1.34.0.0 1.34.15.255 台湾省新北市 中华电信
5 1.34.16.0 1.34.30.255 台湾省桃园市 中华电信
6 1.34.31.0 1.34.31.255 台湾省新北市 中华电信
7 1.34.32.0 1.34.36.255 台湾省花莲县 中华电信
8 1.34.37.0 1.34.37.255 台湾省台北市 中华电信
9 1.34.38.0 1.34.38.255 台湾省桃园市 中华电信
10 1.34.39.0 1.34.39.255 台湾省宜兰县 中华电信
11 1.34.40.0 1.34.53.255 台湾省台北市 中华电信
12 1.34.54.0 1.34.55.255 台湾省桃园市 中华电信
13 1.34.56.0 1.34.71.255 台湾省新北市 中华电信
14 1.34.72.0 1.34.77.255 台湾省宜兰县 中华电信
15 1.34.78.0 1.34.79.255 台湾省台北市 中华电信
16 1.34.80.0 1.34.87.255 台湾省桃园市 中华电信
17 1.34.88.0 1.34.95.255 台湾省新北市 中华电信
18 1.34.96.0 1.34.103.255 台湾省新竹市 中华电信
19 1.34.104.0 1.34.106.255 台湾省桃园市 中华电信
20 1.34.107.0 1.34.107.255 台湾省新北市 中华电信
21 1.34.108.0 1.34.115.255 台湾省台北市 中华电信
22 1.34.116.0 1.34.123.255 台湾省桃园市 中华电信
23 1.34.124.0 1.34.135.255 台湾省新北市 中华电信
24 1.34.136.0 1.34.142.255 台湾省台北市 中华电信
25 1.34.143.0 1.34.143.255 台湾省宜兰县 中华电信
26 1.34.144.0 1.34.154.255 台湾省新北市 中华电信
27 1.34.155.0 1.34.155.255 台湾省台北市 中华电信
28 1.34.156.0 1.34.159.255 台湾省新北市 中华电信
29 1.34.160.0 1.34.167.255 台湾省台北市 中华电信
30 1.34.168.0 1.34.175.255 台湾省桃园市 中华电信
31 1.34.176.0 1.34.183.255 台湾省新竹市 中华电信
32 1.34.184.0 1.34.191.255 台湾省台北市 中华电信
33 1.34.192.0 1.34.199.255 台湾省新北市 中华电信
34 1.34.200.0 1.34.203.255 台湾省桃园市 中华电信
35 1.34.204.0 1.34.207.255 台湾省新北市 中华电信
36 1.34.208.0 1.34.211.255 台湾省桃园市 中华电信
37 1.34.212.0 1.34.215.255 台湾省新北市 中华电信
38 1.34.216.0 1.34.219.255 台湾省台北市 中华电信
39 1.34.220.0 1.34.223.255 台湾省新竹市 中华电信
40 1.34.224.0 1.34.227.255 台湾省台北市 中华电信
41 1.34.228.0 1.34.231.255 台湾省新竹市 中华电信
42 1.34.232.0 1.34.232.255 台湾省宜兰县 中华电信
43 1.34.233.0 1.34.233.255 台湾省新北市 中华电信
44 1.34.234.0 1.34.235.255 台湾省桃园市 中华电信
45 1.34.236.0 1.34.251.255 台湾省新北市 中华电信
46 1.34.252.0 1.34.253.255 台湾省台北市 中华电信
47 1.34.254.0 1.34.254.255 台湾省花莲县 中华电信
48 1.34.255.0 1.35.15.255 台湾省 中华电信
49 1.35.16.0 1.35.63.255 台湾省新北市 中华电信
50 1.35.64.0 1.35.95.255 台湾省 中华电信
51 1.35.96.0 1.35.96.255 台湾省台北市 中华电信
52 1.35.97.0 1.35.159.255 台湾省 中华电信
53 1.35.160.0 1.35.163.255 台湾省新北市 中华电信
54 1.35.164.0 1.35.175.255 台湾省 中华电信
55 1.35.176.0 1.35.180.255 台湾省台北市 中华电信
56 1.35.181.0 1.35.255.255 台湾省 中华电信
57 1.160.0.0 1.160.39.255 台湾省台北市 中华电信
58 1.160.40.0 1.160.43.255 台湾省桃园市 中华电信
59 1.160.44.0 1.160.51.255 台湾省台北市 中华电信
60 1.160.52.0 1.160.55.255 台湾省桃园市 中华电信
61 1.160.56.0 1.160.71.255 台湾省台北市 中华电信
62 1.160.72.0 1.160.79.255 台湾省桃园市 中华电信
63 1.160.80.0 1.160.95.255 台湾省台北市 中华电信
64 1.160.96.0 1.160.111.255 台湾省桃园市 中华电信
65 1.160.112.0 1.160.127.255 台湾省新北市 中华电信
66 1.160.128.0 1.160.143.255 台湾省台北市 中华电信
67 1.160.144.0 1.160.159.255 台湾省新竹市 中华电信
68 1.160.160.0 1.160.167.255 台湾省台北市 中华电信
69 1.160.168.0 1.160.175.255 台湾省桃园市 中华电信
70 1.160.176.0 1.160.191.255 台湾省新竹市 中华电信
71 1.160.192.0 1.160.207.255 台湾省新北市 中华电信
72 1.160.208.0 1.160.215.255 台湾省新竹市 中华电信
73 1.160.216.0 1.160.244.255 台湾省台北市 中华电信
74 1.160.245.0 1.160.249.255 台湾省 中华电信
75 1.160.250.0 1.160.250.255 台湾省台北市 中华电信
76 1.160.251.0 1.160.252.255 台湾省 中华电信
77 1.160.253.0 1.160.253.255 台湾省台北市 中华电信
78 1.160.254.0 1.160.255.255 台湾省 中华电信
79 1.161.0.0 1.161.7.255 台湾省新北市 中华电信
80 1.161.8.0 1.161.15.255 台湾省台北市 中华电信
81 1.161.16.0 1.161.35.255 台湾省新北市 中华电信
82 1.161.36.0 1.161.39.255 台湾省台北市 中华电信
83 1.161.40.0 1.161.47.255 台湾省新北市 中华电信
84 1.161.48.0 1.161.55.255 台湾省宜兰县 中华电信
85 1.161.56.0 1.161.63.255 台湾省新北市 中华电信
86 1.161.64.0 1.161.119.255 台湾省宜兰县 中华电信
87 1.161.120.0 1.161.127.255 台湾省花莲县 中华电信
88 1.161.128.0 1.161.147.255 台湾省台北市 中华电信
89 1.161.148.0 1.161.149.255 台湾省新北市 中华电信
90 1.161.150.0 1.161.159.255 台湾省台北市 中华电信
91 1.161.160.0 1.161.183.255 台湾省新北市 中华电信
92 1.161.184.0 1.161.207.255 台湾省桃园市 中华电信
93 1.161.208.0 1.161.223.255 台湾省新竹市 中华电信
94 1.161.224.0 1.161.254.255 台湾省新北市 中华电信
95 1.161.255.0 1.161.255.255 台湾省 中华电信
96 1.162.0.0 1.162.39.255 台湾省宜兰县 中华电信
97 1.162.40.0 1.162.127.255 台湾省台北市 中华电信
98 1.162.128.0 1.162.135.255 台湾省新北市 中华电信
99 1.162.136.0 1.162.175.255 台湾省桃园市 中华电信
100 1.162.176.0 1.162.183.255 台湾省新北市 中华电信
101 1.162.184.0 1.162.191.255 台湾省桃园市 中华电信
102 1.162.192.0 1.162.215.255 台湾省新北市 中华电信
103 1.162.216.0 1.162.223.255 台湾省台北市 中华电信
104 1.162.224.0 1.162.239.255 台湾省桃园市 中华电信
105 1.162.240.0 1.162.254.255 台湾省新北市 中华电信
106 1.162.255.0 1.162.255.255 台湾省 中华电信
107 1.163.0.0 1.163.15.255 台湾省桃园市 中华电信
108 1.163.16.0 1.163.23.255 台湾省新竹市 中华电信
109 1.163.24.0 1.163.55.255 台湾省台北市 中华电信
110 1.163.56.0 1.163.63.255 台湾省桃园市 中华电信
111 1.163.64.0 1.163.71.255 台湾省新北市 中华电信
112 1.163.72.0 1.163.79.255 台湾省桃园市 中华电信
113 1.163.80.0 1.163.87.255 台湾省新北市 中华电信
114 1.163.88.0 1.163.95.255 台湾省桃园市 中华电信
115 1.163.96.0 1.163.111.255 台湾省新北市 中华电信
116 1.163.112.0 1.163.127.255 台湾省桃园市 中华电信
117 1.163.128.0 1.163.191.255 台湾省新北市 中华电信
118 1.163.192.0 1.163.199.255 台湾省桃园市 中华电信
119 1.163.200.0 1.163.215.255 台湾省新北市 中华电信
120 1.163.216.0 1.163.223.255 台湾省桃园市 中华电信
121 1.163.224.0 1.163.231.255 台湾省台北市 中华电信
122 1.163.232.0 1.163.239.255 台湾省新竹市 中华电信
123 1.163.240.0 1.163.254.255 台湾省台北市 中华电信
124 1.163.255.0 1.163.255.255 台湾省 中华电信
125 1.164.0.0 1.164.15.255 台湾省新北市 中华电信
126 1.164.16.0 1.164.31.255 台湾省花莲县 中华电信
127 1.164.32.0 1.164.119.255 台湾省新北市 中华电信
128 1.164.120.0 1.164.135.255 台湾省桃园市 中华电信
129 1.164.136.0 1.164.151.255 台湾省台北市 中华电信
130 1.164.152.0 1.164.167.255 台湾省花莲县 中华电信
131 1.164.168.0 1.164.175.255 台湾省台北市 中华电信
132 1.164.176.0 1.164.183.255 台湾省新北市 中华电信
133 1.164.184.0 1.164.191.255 台湾省 中华电信
134 1.164.192.0 1.164.207.255 台湾省台北市 中华电信
135 1.164.208.0 1.164.239.255 台湾省新北市 中华电信
136 1.164.240.0 1.164.247.255 台湾省台北市 中华电信
137 1.164.248.0 1.164.251.255 台湾省新北市 中华电信
138 1.164.252.0 1.164.253.255 台湾省新竹县 中华电信
139 1.164.254.0 1.164.254.255 台湾省台北市 中华电信
140 1.164.255.0 1.164.255.255 台湾省 中华电信
141 1.165.0.0 1.165.15.255 台湾省台中市 中华电信
142 1.165.16.0 1.165.31.255 台湾省彰化县 中华电信
143 1.165.32.0 1.165.39.255 台湾省云林县 中华电信
144 1.165.40.0 1.165.47.255 台湾省台中市 中华电信
145 1.165.48.0 1.165.63.255 台湾省南投县 中华电信
146 1.165.64.0 1.165.79.255 台湾省台中市 中华电信
147 1.165.80.0 1.165.95.255 台湾省彰化县 中华电信
148 1.165.96.0 1.165.103.255 台湾省台中市 中华电信
149 1.165.104.0 1.165.111.255 台湾省云林县 中华电信
150 1.165.112.0 1.165.127.255 台湾省台中市 中华电信
151 1.165.128.0 1.165.143.255 台湾省南投县 中华电信
152 1.165.144.0 1.165.207.255 台湾省台中市 中华电信
153 1.165.208.0 1.165.215.255 台湾省彰化县 中华电信
154 1.165.216.0 1.165.223.255 台湾省云林县 中华电信
155 1.165.224.0 1.165.227.255 台湾省台中市 中华电信
156 1.165.228.0 1.165.231.255 台湾省 中华电信
157 1.165.232.0 1.165.235.255 台湾省台中市 中华电信
158 1.165.236.0 1.165.239.255 台湾省 中华电信
159 1.165.240.0 1.165.243.255 台湾省南投县 中华电信
160 1.165.244.0 1.165.251.255 台湾省 中华电信
161 1.165.252.0 1.165.254.255 台湾省苗栗县 中华电信
162 1.165.255.0 1.165.255.255 台湾省 中华电信
163 1.166.0.0 1.166.3.255 台湾省新北市 中华电信
164 1.166.4.0 1.166.7.255 台湾省台北市 中华电信
165 1.166.8.0 1.166.9.255 台湾省桃园市 中华电信
166 1.166.10.0 1.166.47.255 台湾省台北市 中华电信
167 1.166.48.0 1.166.55.255 台湾省桃园市 中华电信
168 1.166.56.0 1.166.79.255 台湾省台北市 中华电信
169 1.166.80.0 1.166.119.255 台湾省桃园市 中华电信
170 1.166.120.0 1.166.127.255 台湾省 中华电信
171 1.166.128.0 1.166.139.255 台湾省台北市 中华电信
172 1.166.140.0 1.166.147.255 台湾省新竹县 中华电信
173 1.166.148.0 1.166.157.255 台湾省彰化县 中华电信
174 1.166.158.0 1.166.159.255 台湾省嘉义市 中华电信
175 1.166.160.0 1.166.161.255 台湾省高雄市 中华电信
176 1.166.162.0 1.166.171.255 台湾省台南市 中华电信
177 1.166.172.0 1.166.187.255 台湾省台中市 中华电信
178 1.166.188.0 1.166.191.255 台湾省彰化县 中华电信
179 1.166.192.0 1.166.195.255 台湾省嘉义市 中华电信
180 1.166.196.0 1.166.207.255 台湾省台南市 中华电信
181 1.166.208.0 1.166.239.255 台湾省高雄市 中华电信
182 1.166.240.0 1.166.241.255 台湾省新竹市 中华电信
183 1.166.242.0 1.166.242.255 台湾省宜兰县 中华电信
184 1.166.243.0 1.166.243.255 台湾省花莲县 中华电信
185 1.166.244.0 1.166.244.255 台湾省苗栗县 中华电信
186 1.166.245.0 1.166.245.255 台湾省彰化县 中华电信
187 1.166.246.0 1.166.246.255 台湾省南投县 中华电信
188 1.166.247.0 1.166.247.255 台湾省云林县 中华电信
189 1.166.248.0 1.166.248.255 台湾省嘉义县 中华电信
190 1.166.249.0 1.166.250.255 台湾省台南市 中华电信
191 1.166.251.0 1.166.251.255 台湾省屏东县 中华电信
192 1.166.252.0 1.166.252.255 台湾省台东县 中华电信
193 1.166.253.0 1.166.254.255 台湾省高雄市 中华电信
194 1.166.255.0 1.167.7.255 台湾省 中华电信
195 1.167.8.0 1.167.15.255 台湾省台中市 中华电信
196 1.167.16.0 1.167.19.255 台湾省高雄市 中华电信
197 1.167.20.0 1.167.81.255 台湾省台北市 中华电信
198 1.167.82.0 1.167.91.255 台湾省新北市 中华电信
199 1.167.92.0 1.167.93.255 台湾省苗栗县 中华电信
200 1.167.94.0 1.167.175.255 台湾省台北市 中华电信
201 1.167.176.0 1.167.183.255 台湾省桃园市 中华电信
202 1.167.184.0 1.167.191.255 台湾省新竹市 中华电信
203 1.167.192.0 1.167.227.255 台湾省台中市 中华电信
204 1.167.228.0 1.167.235.255 台湾省台南市 中华电信
205 1.167.236.0 1.167.245.255 台湾省高雄市 中华电信
206 1.167.246.0 1.167.253.255 台湾省台东县 中华电信
207 1.167.254.0 1.167.254.255 台湾省桃园市 中华电信
208 1.167.255.0 1.167.255.255 台湾省 中华电信
209 1.168.0.0 1.168.15.255 台湾省彰化县 中华电信
210 1.168.16.0 1.168.31.255 台湾省南投县 中华电信
211 1.168.32.0 1.168.47.255 台湾省台中市 中华电信
212 1.168.48.0 1.168.63.255 台湾省南投县 中华电信
213 1.168.64.0 1.168.111.255 台湾省台中市 中华电信
214 1.168.112.0 1.168.119.255 台湾省南投县 中华电信
215 1.168.120.0 1.168.127.255 台湾省台中市 中华电信
216 1.168.128.0 1.168.191.255 台湾省彰化县 中华电信
217 1.168.192.0 1.168.254.255 台湾省南投县 中华电信
218 1.168.255.0 1.168.255.255 台湾省 中华电信
219 1.169.0.0 1.169.15.255 台湾省宜兰县 中华电信
220 1.169.16.0 1.169.31.255 台湾省台北市 中华电信
221 1.169.32.0 1.169.47.255 台湾省桃园市 中华电信
222 1.169.48.0 1.169.55.255 台湾省新北市 中华电信
223 1.169.56.0 1.169.63.255 台湾省桃园市 中华电信
224 1.169.64.0 1.169.79.255 台湾省台北市 中华电信
225 1.169.80.0 1.169.95.255 台湾省新北市 中华电信
226 1.169.96.0 1.169.99.255 台湾省 中华电信
227 1.169.100.0 1.169.103.255 台湾省新竹市 中华电信
228 1.169.104.0 1.169.107.255 台湾省新北市 中华电信
229 1.169.108.0 1.169.115.255 台湾省台北市 中华电信
230 1.169.116.0 1.169.119.255 台湾省桃园市 中华电信
231 1.169.120.0 1.169.127.255 台湾省宜兰县 中华电信
232 1.169.128.0 1.169.143.255 台湾省新竹市 中华电信
233 1.169.144.0 1.169.151.255 台湾省新北市 中华电信
234 1.169.152.0 1.169.191.255 台湾省新竹市 中华电信
235 1.169.192.0 1.169.207.255 台湾省新北市 中华电信
236 1.169.208.0 1.169.215.255 台湾省新竹市 中华电信
237 1.169.216.0 1.169.223.255 台湾省新北市 中华电信
238 1.169.224.0 1.169.239.255 台湾省台北市 中华电信
239 1.169.240.0 1.169.247.255 台湾省新竹市 中华电信
240 1.169.248.0 1.169.254.255 台湾省台北市 中华电信
241 1.169.255.0 1.169.255.255 台湾省 中华电信
242 1.170.0.0 1.170.7.255 台湾省彰化县 中华电信
243 1.170.8.0 1.170.15.255 台湾省台中市 中华电信
244 1.170.16.0 1.170.31.255 台湾省彰化县 中华电信
245 1.170.32.0 1.170.47.255 台湾省台中市 中华电信
246 1.170.48.0 1.170.71.255 台湾省彰化县 中华电信
247 1.170.72.0 1.170.79.255 台湾省南投县 中华电信
248 1.170.80.0 1.170.87.255 台湾省台中市 中华电信
249 1.170.88.0 1.170.95.255 台湾省云林县 中华电信
250 1.170.96.0 1.170.99.255 台湾省台中市 中华电信
251 1.170.100.0 1.170.103.255 台湾省苗栗县 中华电信
252 1.170.104.0 1.170.104.255 台湾省台中市 中华电信
253 1.170.105.0 1.170.105.255 台湾省 中华电信
254 1.170.106.0 1.170.106.255 台湾省台中市 中华电信
255 1.170.107.0 1.170.111.255 台湾省 中华电信
256 1.170.112.0 1.170.127.255 台湾省台中市 中华电信
257 1.170.128.0 1.170.191.255 台湾省云林县 中华电信
258 1.170.192.0 1.170.223.255 台湾省彰化县 中华电信
259 1.170.224.0 1.170.231.255 台湾省 中华电信
260 1.170.232.0 1.170.239.255 台湾省台中市 中华电信
261 1.170.240.0 1.170.247.255 台湾省苗栗县 中华电信
262 1.170.248.0 1.170.251.255 台湾省台中市 中华电信
263 1.170.252.0 1.170.254.255 台湾省苗栗县 中华电信
264 1.170.255.0 1.170.255.255 台湾省 中华电信
265 1.171.0.0 1.171.31.255 台湾省新竹县 中华电信
266 1.171.32.0 1.171.63.255 台湾省台北市 中华电信
267 1.171.64.0 1.171.83.255 台湾省新北市 中华电信
268 1.171.84.0 1.171.91.255 台湾省桃园市 中华电信
269 1.171.92.0 1.171.95.255 台湾省新竹市 中华电信
270 1.171.96.0 1.171.119.255 台湾省台北市 中华电信
271 1.171.120.0 1.171.127.255 台湾省新北市 中华电信
272 1.171.128.0 1.171.143.255 台湾省桃园市 中华电信
273 1.171.144.0 1.171.151.255 台湾省新北市 中华电信
274 1.171.152.0 1.171.191.255 台湾省台北市 中华电信
275 1.171.192.0 1.171.231.255 台湾省新北市 中华电信
276 1.171.232.0 1.171.247.255 台湾省桃园市 中华电信
277 1.171.248.0 1.171.249.255 台湾省新北市 中华电信
278 1.171.250.0 1.171.253.255 台湾省新竹县 中华电信
279 1.171.254.0 1.171.254.255 台湾省台北市 中华电信
280 1.171.255.0 1.171.255.255 台湾省 中华电信
281 1.172.0.0 1.172.47.255 台湾省澎湖县 中华电信
282 1.172.48.0 1.172.55.255 台湾省屏东县 中华电信
283 1.172.56.0 1.172.63.255 台湾省台南市 中华电信
284 1.172.64.0 1.172.71.255 台湾省 中华电信
285 1.172.72.0 1.172.79.255 台湾省屏东县 中华电信
286 1.172.80.0 1.172.127.255 台湾省高雄市 中华电信
287 1.172.128.0 1.172.159.255 台湾省金门县 中华电信
288 1.172.160.0 1.172.183.255 台湾省澎湖县 中华电信
289 1.172.184.0 1.172.254.255 台湾省高雄市 中华电信
290 1.172.255.0 1.172.255.255 台湾省 中华电信
291 1.173.0.0 1.173.31.255 台湾省高雄市 中华电信
292 1.173.32.0 1.173.47.255 台湾省屏东县 中华电信
293 1.173.48.0 1.173.63.255 台湾省高雄市 中华电信
294 1.173.64.0 1.173.95.255 台湾省台南市 中华电信
295 1.173.96.0 1.173.103.255 台湾省高雄市 中华电信
296 1.173.104.0 1.173.127.255 台湾省台南市 中华电信
297 1.173.128.0 1.173.135.255 台湾省嘉义县 中华电信
298 1.173.136.0 1.173.139.255 台湾省台南市 中华电信
299 1.173.140.0 1.173.143.255 台湾省嘉义县 中华电信
300 1.173.144.0 1.173.159.255 台湾省高雄市 中华电信
301 1.173.160.0 1.173.171.255 台湾省台南市 中华电信
302 1.173.172.0 1.173.175.255 台湾省嘉义县 中华电信
303 1.173.176.0 1.173.183.255 台湾省台南市 中华电信
304 1.173.184.0 1.173.254.255 台湾省高雄市 中华电信
305 1.173.255.0 1.173.255.255 台湾省 中华电信
306 1.174.0.0 1.174.31.255 台湾省高雄市 中华电信
307 1.174.32.0 1.174.47.255 台湾省金门县 中华电信
308 1.174.48.0 1.174.127.255 台湾省高雄市 中华电信
309 1.174.128.0 1.174.175.255 台湾省台南市 中华电信
310 1.174.176.0 1.174.183.255 台湾省高雄市 中华电信
311 1.174.184.0 1.174.239.255 台湾省台南市 中华电信
312 1.174.240.0 1.174.251.255 台湾省高雄市 中华电信
313 1.174.252.0 1.174.253.255 台湾省屏东县 中华电信
314 1.174.254.0 1.174.254.255 台湾省高雄市 中华电信
315 1.174.255.0 1.174.255.255 台湾省 中华电信
316 1.175.0.0 1.175.39.255 台湾省台东县 中华电信
317 1.175.40.0 1.175.55.255 台湾省澎湖县 中华电信
318 1.175.56.0 1.175.63.255 台湾省高雄市 中华电信
319 1.175.64.0 1.175.71.255 台湾省嘉义市 中华电信
320 1.175.72.0 1.175.111.255 台湾省高雄市 中华电信
321 1.175.112.0 1.175.127.255 台湾省台南市 中华电信
322 1.175.128.0 1.175.143.255 台湾省嘉义县 中华电信
323 1.175.144.0 1.175.159.255 台湾省高雄市 中华电信
324 1.175.160.0 1.175.175.255 台湾省嘉义市 中华电信
325 1.175.176.0 1.175.183.255 台湾省高雄市 中华电信
326 1.175.184.0 1.175.191.255 台湾省 中华电信
327 1.175.192.0 1.175.199.255 台湾省嘉义县 中华电信
328 1.175.200.0 1.175.215.255 台湾省嘉义市 中华电信
329 1.175.216.0 1.175.231.255 台湾省嘉义县 中华电信
330 1.175.232.0 1.175.254.255 台湾省高雄市 中华电信
331 1.175.255.0 1.175.255.255 台湾省 中华电信
332 1.200.0.0 1.200.255.255 台湾省 Vibo电信
333 17.253.117.0 17.253.117.255 台湾省 Apple
334 23.41.128.0 23.41.143.255 台湾省 Akamai节点
335 23.48.128.0 23.48.143.255 台湾省 Akamai节点
336 23.48.148.0 23.48.149.255 台湾省 Akamai节点
337 23.49.112.0 23.49.127.255 台湾省 Akamai节点
338 23.53.64.0 23.53.79.255 台湾省 Akamai节点
339 23.61.204.0 23.61.204.255 台湾省 Akamai节点
340 23.61.246.0 23.61.246.255 台湾省 Akamai节点
341 23.65.80.0 23.65.95.255 台湾省 Akamai节点
342 23.65.182.0 23.65.183.255 台湾省 Akamai节点
343 23.202.122.0 23.202.127.255 台湾省 Akamai节点
344 23.205.113.0 23.205.114.255 台湾省 Akamai节点
345 23.205.172.0 23.205.173.255 台湾省 Akamai节点
346 23.210.215.0 23.210.215.255 台湾省 Akamai节点
347 23.212.60.0 23.212.60.255 台湾省 Akamai节点
348 23.215.12.0 23.215.12.255 台湾省 Akamai节点
349 23.219.32.0 23.219.35.255 台湾省 Akamai节点
350 23.236.104.0 23.236.104.255 台湾省 Zenlayer
351 23.251.126.0 23.251.126.255 台湾省 高雄市Zenlayer
352 27.51.0.0 27.53.255.255 台湾省
353 27.96.224.0 27.96.255.255 台湾省
354 27.100.64.0 27.100.127.255 台湾省
355 27.105.0.0 27.105.255.255 台湾省
356 27.123.48.0 27.123.51.255 台湾省台北市 雅虎公司
357 27.123.198.0 27.123.199.255 台湾省台北市 雅虎公司
358 27.147.0.0 27.147.63.255 台湾省 台北新店市大新店民主有线电视股份有限公司
359 27.240.0.0 27.247.255.255 台湾省 Fetnet
360 34.80.68.0 34.80.68.255 台湾省 彰化县Google云计算数据中心
361 34.80.84.0 34.80.84.255 台湾省 彰化县Google云计算数据中心
362 34.80.99.0 34.80.99.255 台湾省 彰化县Google云数据中心
363 35.185.167.0 35.185.167.255 台湾省 彰化谷歌云数据中心
364 35.187.158.0 35.187.158.255 台湾省 彰化县Google云数据中心
365 35.194.151.0 35.194.151.255 台湾省 彰化县Google云数据中心
366 35.194.180.0 35.194.180.255 台湾省 彰化县Google云数据中心
367 35.194.184.0 35.194.184.255 台湾省 彰化县Google云数据中心
368 35.201.141.0 35.201.141.255 台湾省 彰化县Google云数据中心
369 35.201.161.0 35.201.161.255 台湾省 彰化县Google云数据中心
370 35.201.163.0 35.201.163.255 台湾省 彰化县Google云数据中心
371 35.201.217.0 35.201.217.255 台湾省 彰化谷歌云数据中心
372 35.221.191.0 35.221.192.255 台湾省 彰化县Google云数据中心
373 35.221.197.0 35.221.197.255 台湾省 彰化县Google云计算数据中心
374 35.221.213.0 35.221.213.255 台湾省 彰化县Google云数据中心
375 35.221.230.0 35.221.230.255 台湾省 彰化县Google云数据中心
376 35.229.167.0 35.229.167.255 台湾省 Google云数据中心
377 35.229.221.0 35.229.221.255 台湾省 Google云数据中心
378 35.229.233.0 35.229.233.255 台湾省 彰化县Google云计算数据中心
379 35.236.132.0 35.236.132.255 台湾省 彰化县Google云数据中心
380 35.236.185.0 35.236.185.255 台湾省 彰化县Google云数据中心
381 36.224.0.0 36.226.95.255 台湾省 中华电信(HiNet)数据中心
382 36.226.96.0 36.226.111.255 台湾省 新竹市中华电信(HiNet)
383 36.226.112.0 36.239.255.255 台湾省 中华电信(HiNet)数据中心
384 36.255.96.0 36.255.96.255 台湾省 新北市Gaditek公司
385 39.1.0.0 39.1.255.255 台湾省
386 39.8.0.0 39.10.132.255 台湾省
387 39.10.133.0 39.10.133.255 台湾省 新北市
388 39.10.134.0 39.15.255.255 台湾省
389 42.0.64.0 42.0.127.255 台湾省
390 42.64.0.0 42.79.255.255 台湾省
391 42.99.167.0 42.99.167.255 台湾省 澳大利亚电信
392 42.99.216.0 42.99.217.255 台湾省 澳大利亚电信
393 43.226.232.0 43.226.235.255 台湾省新北市 天外天有线电视
394 43.227.12.0 43.227.15.255 台湾省
395 43.227.24.0 43.227.27.255 台湾省新北市 天外天有线电视
396 43.240.24.0 43.240.27.255 台湾省 凯擘
397 43.240.44.0 43.240.47.255 台湾省
398 43.240.104.0 43.240.107.255 台湾省 亚太电信
399 43.240.108.0 43.240.111.255 台湾省 大哥大电信
400 43.240.152.0 43.240.155.255 台湾省 台中市是方电讯数据中心
401 43.251.56.0 43.251.59.255 台湾省 华世达数据中心
402 43.251.60.0 43.251.63.255 台湾省
403 45.43.38.0 45.43.38.255 台湾省 Zenlayer
404 45.112.240.0 45.112.243.255 台湾
405 45.113.57.0 45.113.59.255 台湾省
406 45.113.129.128 45.113.129.255 台湾省 台北市
407 45.113.156.0 45.113.159.255 台湾省
408 45.113.177.0 45.113.179.255 台湾省
409 45.114.101.0 45.114.101.255 台湾省
410 45.115.228.0 45.115.231.255 台湾省
411 45.116.168.0 45.116.169.255 台湾省
412 45.121.48.0 45.121.50.255 台湾省
413 45.127.216.0 45.127.219.255 台湾省
414 45.249.116.0 45.249.116.255 台湾省
415 47.89.64.0 47.89.64.255 台湾省 台北阿里云
416 47.89.82.0 47.89.87.255 台湾省 台北阿里云
417 47.89.90.0 47.89.91.255 台湾省 台北阿里云
418 47.89.95.0 47.89.95.255 台湾省 台北阿里云
419 49.128.64.0 49.128.95.255 台湾省
420 49.128.112.0 49.128.127.255 台湾省 EASPNET Inc.
421 49.158.0.0 49.159.255.255 台湾省台北市 台固媒体股份有限公司(台湾大宽频)BGP节点
422 49.213.128.0 49.219.255.255 台湾省
423 52.84.200.0 52.84.205.255 台湾省台北市 Amazon数据中心
424 52.84.248.0 52.84.248.255 中国台湾 CloudFront CDN节点
425 54.192.212.0 54.192.215.255 台湾省 Amazon数据中心
426 54.230.212.0 54.230.215.255 台湾省 亚马逊(Amazon)公司数据中心
427 57.73.160.0 57.73.191.255 台湾省 国际航空电讯集团公司(SITA)
428 58.84.4.0 58.84.4.255 台湾省
429 58.86.0.0 58.86.255.255 台湾省 和网宽频电信
430 58.99.0.0 58.99.127.255 台湾省 台中市台湾基础开发科技股份有限公司
431 58.114.0.0 58.115.255.255 台湾省 和信超媒体网络
432 59.102.128.0 59.102.255.255 台湾省 台湾宽频通讯顾问股份有限公司
433 59.104.0.0 59.104.166.255 台湾省 数位联合电信
434 59.104.167.0 59.104.167.255 台湾省台北市
435 59.104.168.0 59.105.255.255 台湾省 数位联合电信
436 59.112.0.0 59.127.255.255 台湾省 中华电信(HiNet)数据中心
437 60.190.3.20 60.190.3.23 浙江省宁波市慈溪市 浒山镇台湾聚星网吧
438 60.198.0.0 60.199.255.255 台湾省 台湾固网股份有限公司
439 60.244.0.0 60.244.255.255 台湾省台北市 亚太电信公司
440 60.245.0.0 60.245.127.255 台湾省 台北市
441 60.248.0.0 60.251.255.255 台湾省 中华电信(HiNet)数据中心
442 61.8.34.0 61.8.34.255 台湾省 Pacnet
443 61.8.37.0 61.8.37.255 台湾省 Pacnet
444 61.8.41.110 61.8.41.110 台湾省 Pacnet
445 61.8.45.0 61.8.45.97 台湾省 Pacnet
446 61.8.45.99 61.8.46.255 台湾省 Pacnet
447 61.8.59.29 61.8.59.30 台湾省 Pacnet
448 61.8.59.182 61.8.59.182 台湾省 Pacnet
449 61.8.59.238 61.8.59.238 台湾省 Pacnet
450 61.20.0.0 61.20.255.255 台湾省台北市 新世纪资通股份有限公司
451 61.30.0.0 61.30.255.255 台湾省 台湾大宽频
452 61.31.0.0 61.31.1.0 台湾省台北市 台湾固网股份有限公司
453 61.31.1.1 61.31.1.1 台湾省台北市 台湾固网股份有限公司DNS服务器
454 61.31.1.2 61.31.233.0 台湾省台北市 台湾固网股份有限公司
455 61.31.233.1 61.31.233.4 台湾省台北市 台湾固网股份有限公司DNS服务器
456 61.31.233.5 61.31.255.255 台湾省台北市 台湾固网股份有限公司
457 61.56.0.0 61.56.15.255 台湾省台北市 国家地震工程研究中心
458 61.56.16.0 61.56.31.255 台湾省台北市 易达通网路系统有限公司
459 61.56.32.0 61.56.47.255 台湾省台北市 数位联合电信股份有限公司
460 61.56.48.0 61.56.63.255 台湾省 高雄市中华都会信息科技股份有限公司
461 61.56.64.0 61.56.95.255 台湾省台北市 香港第一线有限公司台湾分公司
462 61.56.96.0 61.56.111.255 台湾省台北市 真茂科技股份有限公司
463 61.56.112.0 61.56.127.255 台湾省 嘉义市沅鸿媒体传讯
464 61.56.128.0 61.56.159.255 台湾省台北市 台湾索尼通讯网路股份有限公司
465 61.56.160.0 61.56.191.255 台湾省 宜兰县台固线上股份有限公司
466 61.56.192.0 61.56.255.255 台湾省台北市 新世纪资通股份有限公司
467 61.57.0.0 61.57.31.255 台湾省 台湾大宽频
468 61.57.32.0 61.57.63.255 台湾省 政府网际网路服务网
469 61.57.64.0 61.57.127.255 台湾省 台湾宽频通讯顾问股份有限公司
470 61.57.128.0 61.57.159.255 台湾省 台北新店市大新店民主有线电视股份有限公司
471 61.57.160.0 61.57.191.255 台湾省
472 61.57.192.0 61.57.207.255 台湾省 台北市
473 61.57.208.0 61.58.15.255 台湾省台北市 台湾网路资讯中心
474 61.58.16.0 61.58.31.255 台湾省 嘉义市嘉义世新有线电视
475 61.58.32.0 61.58.33.9 台湾省台北市 日本NTT通信公司骨干网节点
476 61.58.33.10 61.58.33.10 台湾省台北市 NTT通信公司国际互联节点
477 61.58.33.11 61.58.47.255 台湾省台北市 日本NTT通信公司骨干网节点
478 61.58.48.0 61.58.63.255 台湾省台北市 台湾网路资讯中心
479 61.58.64.0 61.58.95.255 台湾省 台湾宽频通讯顾问股份有限公司
480 61.58.96.0 61.58.159.255 台湾省
481 61.58.160.0 61.58.191.255 台湾省 台湾宽频通讯顾问股份有限公司
482 61.58.192.0 61.58.255.255 台湾省
483 61.59.0.0 61.59.255.255 台湾省 新世纪资通股份有限公司
484 61.60.0.0 61.60.127.255 台湾省 政府网际服务网
485 61.60.128.0 61.60.159.255 台湾省 宏远电讯
486 61.60.160.0 61.60.175.255 台湾省 彰化县宏远电讯
487 61.60.176.0 61.60.191.255 台湾省 高雄市宏远电讯
488 61.60.192.0 61.60.207.255 台湾省 新北市
489 61.60.208.0 61.60.223.255 台湾省 新北市台湾大宽频
490 61.60.224.0 61.60.239.255 台湾省 台基网
491 61.60.240.0 61.60.255.255 台湾省 嘉义县世新有线电视
492 61.61.0.0 61.61.191.255 台湾省台北市 和宇宽频网路股份有限公司
493 61.61.192.0 61.61.207.255 台湾省台北市 台湾中油股份有限公司
494 61.61.208.0 61.61.239.255 台湾省台北市 台固媒体股份有限公司
495 61.61.240.0 61.61.255.255 台湾省新竹县 竹东镇工业技术研究院
496 61.62.0.0 61.62.47.255 台湾省
497 61.62.48.0 61.62.48.255 台湾省 台南县
498 61.62.49.0 61.63.31.255 台湾省
499 61.63.32.0 61.63.89.255 台湾省 台北市内湖区(瑞光路478巷20号6楼)和网宽频电信股份有限公司
500 61.63.90.0 61.63.90.255 台湾省 台北市内湖区旧宗路一段159号5楼台湾省三立电视台
501 61.63.91.0 61.63.95.255 台湾省 台北市内湖区(瑞光路478巷20号6楼)和网宽频电信股份有限公司
502 61.63.96.0 61.63.127.255 台湾省 台湾宽频通讯顾问股份有限公司
503 61.63.128.0 61.63.255.255 台湾省 宏远电讯
504 61.64.0.0 61.64.4.255 台湾省 TWNIC-TW
505 61.64.5.0 61.64.5.255 台湾省 高雄市
506 61.64.6.0 61.64.47.255 台湾省 TWNIC-TW
507 61.64.48.0 61.64.63.255 台湾省 EASPNET Inc.
508 61.64.64.0 61.64.135.255 台湾省
509 61.64.136.0 61.64.136.255 台湾省 宜兰县
510 61.64.137.0 61.64.183.255 台湾省
511 61.64.184.0 61.64.184.255 台湾省 高雄市
512 61.64.185.0 61.65.255.255 台湾省
513 61.66.0.0 61.66.255.255 台湾省台北市 新世纪资通股份有限公司
514 61.67.144.0 61.67.255.255 台湾省台北市 台湾网路资讯中心
515 61.70.0.0 61.71.180.255 台湾省
516 61.71.181.0 61.71.181.255 台湾省 台中县
517 61.71.182.0 61.71.255.255 台湾省
518 61.145.197.37 61.145.197.40 广东省东莞市 台湾旗铭实业有限公司
519 61.213.147.128 61.213.147.255 台湾省 NTT通信公司
520 61.216.0.0 61.216.9.255 台湾省 中华电信
521 61.216.10.0 61.216.12.255 台湾省桃园市 中华电信
522 61.216.13.0 61.216.21.255 台湾省 中华电信
523 61.216.22.0 61.216.23.255 台湾省宜兰县 中华电信
524 61.216.24.0 61.216.31.255 台湾省 中华电信
525 61.216.32.0 61.216.32.255 台湾省苗栗县 中华电信
526 61.216.33.0 61.216.38.255 台湾省台中市 中华电信
527 61.216.39.0 61.216.39.255 台湾省彰化县 中华电信
528 61.216.40.0 61.216.40.255 台湾省台中市 中华电信
529 61.216.41.0 61.216.42.255 台湾省南投县 中华电信
530 61.216.43.0 61.216.43.255 台湾省台中市 中华电信
531 61.216.44.0 61.216.48.255 台湾省 中华电信
532 61.216.49.0 61.216.49.255 台湾省台南市 中华电信
533 61.216.50.0 61.216.58.255 台湾省 中华电信
534 61.216.59.0 61.216.59.255 台湾省屏东县 中华电信
535 61.216.60.0 61.216.63.255 台湾省 中华电信
536 61.216.64.0 61.216.64.255 台湾省宜兰县 中华电信
537 61.216.65.0 61.216.66.255 台湾省 中华电信
538 61.216.67.0 61.216.67.255 台湾省台北市 中华电信
539 61.216.68.0 61.216.69.255 台湾省桃园市 中华电信
540 61.216.70.0 61.216.70.255 台湾省台北市 中华电信
541 61.216.71.0 61.216.75.255 台湾省 中华电信
542 61.216.76.0 61.216.76.255 台湾省台北市 中华电信
543 61.216.77.0 61.216.80.255 台湾省 中华电信
544 61.216.81.0 61.216.81.255 台湾省桃园市 中华电信
545 61.216.82.0 61.216.85.255 台湾省 中华电信
546 61.216.86.0 61.216.87.255 台湾省桃园市 中华电信
547 61.216.88.0 61.216.95.255 台湾省 中华电信
548 61.216.96.0 61.216.96.255 台湾省桃园市 中华电信
549 61.216.97.0 61.216.102.255 台湾省 中华电信
550 61.216.103.0 61.216.107.255 台湾省台中市 中华电信
551 61.216.108.0 61.216.108.255 台湾省彰化县 中华电信
552 61.216.109.0 61.216.110.255 台湾省台中市 中华电信
553 61.216.111.0 61.216.120.255 台湾省 中华电信
554 61.216.121.0 61.216.123.255 台湾省台中市 中华电信
555 61.216.124.0 61.216.124.255 台湾省 中华电信
556 61.216.125.0 61.216.125.255 台湾省屏东县 中华电信
557 61.216.126.0 61.216.131.121 台湾省 中华电信
558 61.216.131.122 61.216.131.122 台湾省 CDNSUN有限公司CDN节点
559 61.216.131.123 61.216.135.255 台湾省 中华电信
560 61.216.136.0 61.216.139.255 台湾省桃园市 中华电信
561 61.216.140.0 61.216.159.255 台湾省 中华电信
562 61.216.160.0 61.216.167.255 台湾省台中市 中华电信
563 61.216.168.0 61.216.171.255 台湾省 中华电信
564 61.216.172.0 61.216.172.255 台湾省桃园市 中华电信
565 61.216.173.0 61.216.183.255 台湾省 中华电信
566 61.216.184.0 61.216.185.255 台湾省屏东县 中华电信
567 61.216.186.0 61.216.255.255 台湾省 中华电信
568 61.217.0.0 61.217.7.255 台湾省新北市 中华电信
569 61.217.8.0 61.217.8.255 台湾省 中华电信
570 61.217.9.0 61.217.10.255 台湾省新北市 中华电信
571 61.217.11.0 61.217.51.255 台湾省 中华电信
572 61.217.52.0 61.217.63.255 台湾省新北市 中华电信
573 61.217.64.0 61.217.151.255 台湾省 中华电信
574 61.217.152.0 61.217.167.255 台湾省新北市 中华电信
575 61.217.168.0 61.217.195.255 台湾省 中华电信
576 61.217.196.0 61.217.196.255 台湾省台北市 中华电信
577 61.217.197.0 61.218.31.255 台湾省 中华电信
578 61.218.32.0 61.218.79.255 台湾省台北市 中华电信
579 61.218.80.0 61.218.95.255 台湾省 中华电信
580 61.218.96.0 61.218.99.255 台湾省宜兰县 中华电信
581 61.218.100.0 61.218.103.255 台湾省 中华电信
582 61.218.104.0 61.218.111.255 台湾省新竹市 中华电信
583 61.218.112.0 61.218.127.255 台湾省桃园市 中华电信
584 61.218.128.0 61.218.159.255 台湾省台中市 中华电信
585 61.218.160.0 61.218.173.255 台湾省彰化县 中华电信
586 61.218.174.0 61.218.174.255 台湾省台中市 中华电信
587 61.218.175.0 61.218.175.255 台湾省彰化县 中华电信
588 61.218.176.0 61.218.179.255 台湾省台中市 中华电信
589 61.218.180.0 61.218.191.255 台湾省 中华电信
590 61.218.192.0 61.218.193.255 台湾省澎湖县 中华电信
591 61.218.194.0 61.218.199.255 台湾省 中华电信
592 61.218.200.0 61.218.207.255 台湾省屏东县 中华电信
593 61.218.208.0 61.218.223.255 台湾省台南市 中华电信
594 61.218.224.0 61.218.238.255 台湾省高雄市 中华电信
595 61.218.239.0 61.218.239.255 台湾省桃园市 中华电信
596 61.218.240.0 61.218.255.255 台湾省高雄市 中华电信
597 61.219.0.0 61.219.20.255 台湾省 中华电信
598 61.219.21.0 61.219.21.255 台湾省台北市 中华电信
599 61.219.22.0 61.219.25.255 台湾省 中华电信
600 61.219.26.0 61.219.27.255 台湾省桃园市 中华电信
601 61.219.28.0 61.219.43.255 台湾省 中华电信
602 61.219.44.0 61.219.49.255 台湾省桃园市 中华电信
603 61.219.50.0 61.219.66.255 台湾省 中华电信
604 61.219.67.0 61.219.67.255 台湾省桃园市 中华电信
605 61.219.68.0 61.219.83.255 台湾省 中华电信
606 61.219.84.0 61.219.84.255 台湾省桃园市 中华电信
607 61.219.85.0 61.219.87.255 台湾省 中华电信
608 61.219.88.0 61.219.90.255 台湾省彰化县 中华电信
609 61.219.91.0 61.219.109.255 台湾省 中华电信
610 61.219.110.0 61.219.110.255 台湾省澎湖县 中华电信
611 61.219.111.0 61.219.111.255 台湾省 中华电信
612 61.219.112.0 61.219.113.255 台湾省澎湖县 中华电信
613 61.219.114.0 61.219.114.255 台湾省台中市 中华电信
614 61.219.115.0 61.219.125.255 台湾省 中华电信
615 61.219.126.0 61.219.126.255 台湾省台中市 中华电信
616 61.219.127.0 61.219.148.255 台湾省 中华电信
617 61.219.149.0 61.219.149.255 台湾省台中市 中华电信
618 61.219.150.0 61.219.211.255 台湾省 中华电信
619 61.219.212.0 61.219.215.255 台湾省桃园市 中华电信
620 61.219.216.0 61.219.217.255 台湾省台中市 中华电信
621 61.219.218.0 61.219.240.255 台湾省 中华电信
622 61.219.241.0 61.219.241.255 台湾省高雄市 中华电信
623 61.219.242.0 61.220.43.255 台湾省 中华电信
624 61.220.44.0 61.220.44.255 台湾省台北市 中华电信
625 61.220.45.0 61.220.51.255 台湾省 中华电信
626 61.220.52.0 61.220.53.255 台湾省桃园市 中华电信
627 61.220.54.0 61.220.200.255 台湾省 中华电信
628 61.220.201.0 61.220.201.255 台湾省桃园市 中华电信
629 61.220.202.0 61.220.207.255 台湾省 中华电信
630 61.220.208.0 61.220.209.255 台湾省宜兰县 中华电信
631 61.220.210.0 61.220.211.255 台湾省 中华电信
632 61.220.212.0 61.220.212.255 台湾省宜兰县 中华电信
633 61.220.213.0 61.220.213.255 台湾省 中华电信
634 61.220.214.0 61.220.216.255 台湾省宜兰县 中华电信
635 61.220.217.0 61.220.217.255 台湾省桃园市 中华电信
636 61.220.218.0 61.220.223.255 台湾省 中华电信
637 61.220.224.0 61.220.239.255 台湾省桃园市 中华电信
638 61.220.240.0 61.220.240.255 台湾省 中华电信
639 61.220.241.0 61.220.242.255 台湾省新竹市 中华电信
640 61.220.243.0 61.220.243.255 台湾省桃园市 中华电信
641 61.220.244.0 61.220.245.255 台湾省新竹市 中华电信
642 61.220.246.0 61.220.246.255 台湾省 中华电信
643 61.220.247.0 61.220.249.255 台湾省新竹市 中华电信
644 61.220.250.0 61.220.255.255 台湾省 中华电信
645 61.221.0.0 61.221.31.255 台湾省台中市 中华电信
646 61.221.32.0 61.221.41.255 台湾省 中华电信
647 61.221.42.0 61.221.43.255 台湾省宜兰县 中华电信
648 61.221.44.0 61.221.45.255 台湾省彰化县 中华电信
649 61.221.46.0 61.221.46.255 台湾省 中华电信
650 61.221.47.0 61.221.48.255 台湾省台中市 中华电信
651 61.221.49.0 61.221.51.255 台湾省 中华电信
652 61.221.52.0 61.221.52.255 台湾省台中市 中华电信
653 61.221.53.0 61.221.54.255 台湾省 中华电信
654 61.221.55.0 61.221.61.255 台湾省台中市 中华电信
655 61.221.62.0 61.221.67.255 台湾省 中华电信
656 61.221.68.0 61.221.72.255 台湾省彰化县 中华电信
657 61.221.73.0 61.221.74.255 台湾省 中华电信
658 61.221.75.0 61.221.75.255 台湾省彰化县 中华电信
659 61.221.76.0 61.221.82.255 台湾省 中华电信
660 61.221.83.0 61.221.83.255 台湾省桃园市 中华电信
661 61.221.84.0 61.221.85.255 台湾省彰化县 中华电信
662 61.221.86.0 61.221.111.255 台湾省 中华电信
663 61.221.112.0 61.221.127.255 台湾省台中市 中华电信
664 61.221.128.0 61.221.180.255 台湾省 中华电信
665 61.221.181.0 61.221.181.255 台湾省高雄市 中华电信
666 61.221.182.0 61.221.183.255 台湾省 中华电信
667 61.221.184.0 61.221.184.255 台湾省桃园市 中华电信
668 61.221.185.0 61.221.200.255 台湾省 中华电信
669 61.221.201.0 61.221.201.255 台湾省台南市 中华电信
670 61.221.202.0 61.221.225.255 台湾省 中华电信
671 61.221.226.0 61.221.226.255 台湾省彰化县 中华电信
672 61.221.227.0 61.221.233.255 台湾省 中华电信
673 61.221.234.0 61.221.235.255 台湾省桃园市 中华电信
674 61.221.236.0 61.221.252.255 台湾省 中华电信
675 61.221.253.0 61.221.253.255 台湾省桃园市 中华电信
676 61.221.254.0 61.222.65.255 台湾省 中华电信
677 61.222.66.0 61.222.66.255 台湾省新竹市 中华电信
678 61.222.67.0 61.222.69.255 台湾省 中华电信
679 61.222.70.0 61.222.72.255 台湾省新竹市 中华电信
680 61.222.73.0 61.222.73.255 台湾省 中华电信
681 61.222.74.0 61.222.74.255 台湾省新竹市 中华电信
682 61.222.75.0 61.222.76.255 台湾省 中华电信
683 61.222.77.0 61.222.78.255 台湾省新竹市 中华电信
684 61.222.79.0 61.222.80.255 台湾省 中华电信
685 61.222.81.0 61.222.81.255 台湾省新竹市 中华电信
686 61.222.82.0 61.222.82.255 台湾省 中华电信
687 61.222.83.0 61.222.83.255 台湾省桃园市 中华电信
688 61.222.84.0 61.222.84.255 台湾省新竹市 中华电信
689 61.222.85.0 61.222.87.255 台湾省 中华电信
690 61.222.88.0 61.222.93.255 台湾省桃园市 中华电信
691 61.222.94.0 61.222.95.255 台湾省 中华电信
692 61.222.96.0 61.222.109.255 台湾省桃园市 中华电信
693 61.222.110.0 61.222.146.255 台湾省 中华电信
694 61.222.147.0 61.222.147.255 台湾省宜兰县 中华电信
695 61.222.148.0 61.222.152.255 台湾省 中华电信
696 61.222.153.0 61.222.153.255 台湾省宜兰县 中华电信
697 61.222.154.0 61.222.199.255 台湾省 中华电信
698 61.222.200.0 61.222.201.255 台湾省彰化县 中华电信
699 61.222.202.0 61.222.202.255 台湾省 中华电信
700 61.222.203.0 61.222.203.255 台湾省彰化县 中华电信
701 61.222.204.0 61.222.219.255 台湾省 中华电信
702 61.222.220.0 61.222.220.255 台湾省新竹市 中华电信
703 61.222.221.0 61.222.221.255 台湾省 中华电信
704 61.222.222.0 61.222.223.255 台湾省新竹市 中华电信
705 61.222.224.0 61.222.241.255 台湾省 中华电信
706 61.222.242.0 61.222.243.255 台湾省桃园市 中华电信
707 61.222.244.0 61.222.247.255 台湾省 中华电信
708 61.222.248.0 61.222.248.255 台湾省高雄市 中华电信
709 61.222.249.0 61.222.255.255 台湾省 中华电信
710 61.223.0.0 61.223.31.255 台湾省台中市 中华电信
711 61.223.32.0 61.223.63.255 台湾省南投县 中华电信
712 61.223.64.0 61.223.95.255 台湾省台中市 中华电信
713 61.223.96.0 61.223.143.255 台湾省彰化县 中华电信
714 61.223.144.0 61.223.159.255 台湾省苗栗县 中华电信
715 61.223.160.0 61.223.175.255 台湾省台中市 中华电信
716 61.223.176.0 61.223.183.255 台湾省苗栗县 中华电信
717 61.223.184.0 61.223.191.255 台湾省彰化县 中华电信
718 61.223.192.0 61.223.207.255 台湾省台中市 中华电信
719 61.223.208.0 61.223.223.255 台湾省苗栗县 中华电信
720 61.223.224.0 61.223.254.255 台湾省台中市 中华电信
721 61.223.255.0 61.223.255.255 台湾省 中华电信
722 61.224.0.0 61.224.39.255 台湾省彰化县 中华电信
723 61.224.40.0 61.224.103.255 台湾省台中市 中华电信
724 61.224.104.0 61.224.111.255 台湾省彰化县 中华电信
725 61.224.112.0 61.224.127.255 台湾省苗栗县 中华电信
726 61.224.128.0 61.224.143.255 台湾省彰化县 中华电信
727 61.224.144.0 61.224.175.255 台湾省台中市 中华电信
728 61.224.176.0 61.224.191.255 台湾省彰化县 中华电信
729 61.224.192.0 61.224.231.255 台湾省云林县 中华电信
730 61.224.232.0 61.224.253.255 台湾省台中市 中华电信
731 61.224.254.0 61.225.255.255 台湾省 中华电信
732 61.226.0.0 61.226.1.255 台湾省桃园市 中华电信
733 61.226.2.0 61.226.3.255 台湾省彰化县 中华电信
734 61.226.4.0 61.226.7.255 台湾省台南市 中华电信
735 61.226.8.0 61.226.9.255 台湾省花莲县 中华电信
736 61.226.10.0 61.226.15.255 台湾省 中华电信
737 61.226.16.0 61.226.23.255 台湾省台北市 中华电信
738 61.226.24.0 61.226.27.255 台湾省台中市 中华电信
739 61.226.28.0 61.226.29.255 台湾省花莲县 中华电信
740 61.226.30.0 61.226.31.255 台湾省 中华电信
741 61.226.32.0 61.226.35.255 台湾省高雄市 中华电信
742 61.226.36.0 61.226.39.255 台湾省屏东县 中华电信
743 61.226.40.0 61.226.41.255 台湾省 中华电信
744 61.226.42.0 61.226.43.255 台湾省新北市 中华电信
745 61.226.44.0 61.226.45.255 台湾省台北市 中华电信
746 61.226.46.0 61.226.55.255 台湾省彰化县 中华电信
747 61.226.56.0 61.226.63.255 台湾省台中市 中华电信
748 61.226.64.0 61.226.65.255 台湾省彰化县 中华电信
749 61.226.66.0 61.226.67.255 台湾省台中市 中华电信
750 61.226.68.0 61.226.71.255 台湾省南投县 中华电信
751 61.226.72.0 61.226.79.255 台湾省 中华电信
752 61.226.80.0 61.226.91.255 台湾省台北市 中华电信
753 61.226.92.0 61.226.93.255 台湾省台中市 中华电信
754 61.226.94.0 61.226.95.255 台湾省台北市 中华电信
755 61.226.96.0 61.226.99.255 台湾省新北市 中华电信
756 61.226.100.0 61.226.101.255 台湾省新竹县 中华电信
757 61.226.102.0 61.226.102.255 台湾省花莲县 中华电信
758 61.226.103.0 61.226.115.255 台湾省台中市 中华电信
759 61.226.116.0 61.226.117.255 台湾省彰化县 中华电信
760 61.226.118.0 61.226.118.255 台湾省台中市 中华电信
761 61.226.119.0 61.226.128.255 台湾省彰化县 中华电信
762 61.226.129.0 61.226.129.255 台湾省 中华电信
763 61.226.130.0 61.226.131.255 台湾省云林县 中华电信
764 61.226.132.0 61.226.135.255 台湾省 中华电信
765 61.226.136.0 61.226.137.255 台湾省苗栗县 中华电信
766 61.226.138.0 61.226.139.255 台湾省新竹市 中华电信
767 61.226.140.0 61.226.143.255 台湾省苗栗县 中华电信
768 61.226.144.0 61.226.144.255 台湾省宜兰县 中华电信
769 61.226.145.0 61.226.145.255 台湾省 中华电信
770 61.226.146.0 61.226.147.255 台湾省台中市 中华电信
771 61.226.148.0 61.226.149.255 台湾省新竹县 中华电信
772 61.226.150.0 61.226.150.255 台湾省 中华电信
773 61.226.151.0 61.226.151.255 台湾省台南市 中华电信
774 61.226.152.0 61.226.152.255 台湾省台中市 中华电信
775 61.226.153.0 61.226.154.255 台湾省 中华电信
776 61.226.155.0 61.226.158.255 台湾省嘉义县 中华电信
777 61.226.159.0 61.226.159.255 台湾省 中华电信
778 61.226.160.0 61.226.160.255 台湾省高雄市 中华电信
779 61.226.161.0 61.226.161.255 台湾省 中华电信
780 61.226.162.0 61.226.162.255 台湾省新北市 中华电信
781 61.226.163.0 61.226.163.255 台湾省台北市 中华电信
782 61.226.164.0 61.226.167.255 台湾省台南市 中华电信
783 61.226.168.0 61.226.169.255 台湾省台北市 中华电信
784 61.226.170.0 61.226.171.255 台湾省台南市 中华电信
785 61.226.172.0 61.226.172.255 台湾省宜兰县 中华电信
786 61.226.173.0 61.226.173.255 台湾省 中华电信
787 61.226.174.0 61.226.175.255 台湾省台南市 中华电信
788 61.226.176.0 61.226.177.255 台湾省新北市 中华电信
789 61.226.178.0 61.226.178.255 台湾省 中华电信
790 61.226.179.0 61.226.179.255 台湾省台东县 中华电信
791 61.226.180.0 61.226.183.255 台湾省 中华电信
792 61.226.184.0 61.226.187.255 台湾省高雄市 中华电信
793 61.226.188.0 61.226.189.255 台湾省屏东县 中华电信
794 61.226.190.0 61.226.191.255 台湾省台北市 中华电信
795 61.226.192.0 61.226.195.255 台湾省高雄市 中华电信
796 61.226.196.0 61.226.197.255 台湾省嘉义市 中华电信
797 61.226.198.0 61.226.199.255 台湾省嘉义县 中华电信
798 61.226.200.0 61.226.213.255 台湾省台北市 中华电信
799 61.226.214.0 61.226.215.255 台湾省宜兰县 中华电信
800 61.226.216.0 61.226.217.255 台湾省高雄市 中华电信
801 61.226.218.0 61.226.219.255 台湾省桃园市 中华电信
802 61.226.220.0 61.226.221.255 台湾省高雄市 中华电信
803 61.226.222.0 61.226.223.255 台湾省新北市 中华电信
804 61.226.224.0 61.226.227.255 台湾省台北市 中华电信
805 61.226.228.0 61.226.239.255 台湾省宜兰县 中华电信
806 61.226.240.0 61.226.245.255 台湾省台东县 中华电信
807 61.226.246.0 61.226.246.255 台湾省 中华电信
808 61.226.247.0 61.226.248.255 台湾省台北市 中华电信
809 61.226.249.0 61.226.255.255 台湾省 中华电信
810 61.227.0.0 61.227.79.255 台湾省高雄市 中华电信
811 61.227.80.0 61.227.95.255 台湾省金门县 中华电信
812 61.227.96.0 61.227.103.255 台湾省台南市 中华电信
813 61.227.104.0 61.227.111.255 台湾省澎湖县 中华电信
814 61.227.112.0 61.227.127.255 台湾省高雄市 中华电信
815 61.227.128.0 61.227.135.255 台湾省 中华电信
816 61.227.136.0 61.227.143.255 台湾省嘉义市 中华电信
817 61.227.144.0 61.227.145.255 台湾省 中华电信
818 61.227.146.0 61.227.146.255 台湾省高雄市 中华电信
819 61.227.147.0 61.227.147.255 台湾省 中华电信
820 61.227.148.0 61.227.148.255 台湾省高雄市 中华电信
821 61.227.149.0 61.227.151.255 台湾省 中华电信
822 61.227.152.0 61.227.159.255 台湾省高雄市 中华电信
823 61.227.160.0 61.227.167.255 台湾省 中华电信
824 61.227.168.0 61.227.175.255 台湾省高雄市 中华电信
825 61.227.176.0 61.227.179.255 台湾省台南市 中华电信
826 61.227.180.0 61.227.199.255 台湾省高雄市 中华电信
827 61.227.200.0 61.227.215.255 台湾省台南市 中华电信
828 61.227.216.0 61.227.231.255 台湾省高雄市 中华电信
829 61.227.232.0 61.227.239.255 台湾省嘉义市 中华电信
830 61.227.240.0 61.227.247.255 台湾省台南市 中华电信
831 61.227.248.0 61.227.254.255 台湾省高雄市 中华电信
832 61.227.255.0 61.227.255.255 台湾省 中华电信
833 61.228.0.0 61.228.31.255 台湾省新北市 中华电信
834 61.228.32.0 61.228.63.255 台湾省台北市 中华电信
835 61.228.64.0 61.228.79.255 台湾省桃园市 中华电信
836 61.228.80.0 61.228.87.255 台湾省花莲县 中华电信
837 61.228.88.0 61.228.95.255 台湾省新北市 中华电信
838 61.228.96.0 61.228.111.255 台湾省宜兰县 中华电信
839 61.228.112.0 61.228.119.255 台湾省桃园市 中华电信
840 61.228.120.0 61.228.127.255 台湾省台北市 中华电信
841 61.228.128.0 61.228.135.255 台湾省新北市 中华电信
842 61.228.136.0 61.228.143.255 台湾省桃园市 中华电信
843 61.228.144.0 61.228.159.255 台湾省新北市 中华电信
844 61.228.160.0 61.228.191.255 台湾省台北市 中华电信
845 61.228.192.0 61.228.203.255 台湾省新北市 中华电信
846 61.228.204.0 61.228.207.255 台湾省 中华电信
847 61.228.208.0 61.228.223.255 台湾省台北市 中华电信
848 61.228.224.0 61.228.239.255 台湾省新北市 中华电信
849 61.228.240.0 61.228.251.255 台湾省新竹市 中华电信
850 61.228.252.0 61.228.254.255 台湾省台北市 中华电信
851 61.228.255.0 61.229.131.255 台湾省 中华电信
852 61.229.132.0 61.229.135.255 台湾省台中市 中华电信
853 61.229.136.0 61.229.167.255 台湾省 中华电信
854 61.229.168.0 61.229.191.255 台湾省台中市 中华电信
855 61.229.192.0 61.229.255.255 台湾省 中华电信
856 61.230.0.0 61.230.23.255 台湾省台北市 中华电信
857 61.230.24.0 61.230.31.255 台湾省桃园市 中华电信
858 61.230.32.0 61.230.32.255 台湾省台北市 中华电信
859 61.230.33.0 61.230.43.255 台湾省 中华电信
860 61.230.44.0 61.230.51.255 台湾省台北市 中华电信
861 61.230.52.0 61.230.55.255 台湾省新竹市 中华电信
862 61.230.56.0 61.230.63.255 台湾省新竹县 中华电信
863 61.230.64.0 61.230.79.255 台湾省台北市 中华电信
864 61.230.80.0 61.230.87.255 台湾省桃园市 中华电信
865 61.230.88.0 61.230.135.255 台湾省台北市 中华电信
866 61.230.136.0 61.230.143.255 台湾省新北市 中华电信
867 61.230.144.0 61.230.191.255 台湾省台北市 中华电信
868 61.230.192.0 61.230.223.255 台湾省新北市 中华电信
869 61.230.224.0 61.230.239.255 台湾省桃园市 中华电信
870 61.230.240.0 61.230.247.255 台湾省台北市 中华电信
871 61.230.248.0 61.230.251.255 台湾省新竹市 中华电信
872 61.230.252.0 61.230.255.255 台湾省 中华电信
873 61.231.0.0 61.231.7.255 台湾省新北市 中华电信
874 61.231.8.0 61.231.13.255 台湾省桃园市 中华电信
875 61.231.14.0 61.231.15.255 台湾省台北市 中华电信
876 61.231.16.0 61.231.47.255 台湾省新北市 中华电信
877 61.231.48.0 61.231.55.255 台湾省新竹市 中华电信
878 61.231.56.0 61.231.63.255 台湾省新北市 中华电信
879 61.231.64.0 61.231.71.255 台湾省新竹市 中华电信
880 61.231.72.0 61.231.95.255 台湾省桃园市 中华电信
881 61.231.96.0 61.231.127.255 台湾省新竹市 中华电信
882 61.231.128.0 61.231.151.255 台湾省台北市 中华电信
883 61.231.152.0 61.231.159.255 台湾省桃园市 中华电信
884 61.231.160.0 61.231.167.255 台湾省台北市 中华电信
885 61.231.168.0 61.231.175.255 台湾省桃园市 中华电信
886 61.231.176.0 61.231.207.255 台湾省台北市 中华电信
887 61.231.208.0 61.231.215.255 台湾省新竹市 中华电信
888 61.231.216.0 61.231.223.255 台湾省新北市 中华电信
889 61.231.224.0 61.231.227.255 台湾省台北市 中华电信
890 61.231.228.0 61.231.228.255 台湾省基隆市 中华电信
891 61.231.229.0 61.231.231.255 台湾省 中华电信
892 61.231.232.0 61.231.251.255 台湾省桃园市 中华电信
893 61.231.252.0 61.231.255.255 台湾省 中华电信
894 61.247.160.0 61.247.175.255 台湾省
895 64.233.187.0 64.233.189.255 台湾省 Google
896 65.255.33.0 65.255.33.255 台湾省 C3网络中华电信(HiNet)CDN网络节点
897 66.249.71.0 66.249.71.255 台湾 Google
898 66.249.82.0 66.249.82.255 台湾 Google
899 74.120.120.0 74.120.123.255 台湾省
900 74.125.41.0 74.125.41.255 台湾省 台北市Google公共DNS节点
901 79.170.32.0 79.170.39.255 台湾省
902 101.0.128.0 101.0.255.255 台湾省
903 101.3.0.0 101.3.255.255 台湾省
904 101.8.0.0 101.8.219.255 台湾省
905 101.8.220.0 101.8.220.255 台湾省台北市
906 101.8.221.0 101.15.255.255 台湾省
907 101.101.101.0 101.101.101.100 台湾省台北市 台湾网路资讯中心
908 101.101.101.101 101.101.101.101 台湾省台北市 台湾网路资讯中心DNS服务器
909 101.101.101.102 101.101.101.255 台湾省台北市 台湾网路资讯中心
910 101.102.103.0 101.102.103.103 台湾省台北市 台湾网路资讯中心
911 101.102.103.104 101.102.103.104 台湾省台北市 台湾网路资讯中心DNS服务器
912 101.102.103.105 101.102.103.255 台湾省台北市 台湾网路资讯中心
913 101.136.0.0 101.139.255.255 台湾省
914 103.1.220.0 103.1.223.255 台湾省新北市 远镇资讯(HiNet)
915 103.2.216.0 103.2.219.255 台湾省
916 103.3.192.0 103.3.195.255 台湾省
917 103.4.104.0 103.4.107.255 台湾省
918 103.5.32.0 103.5.35.255 台湾省
919 103.5.100.0 103.5.103.255 台湾省
920 103.8.104.0 103.8.107.255 台湾省
921 103.9.116.0 103.9.119.255 台湾省
922 103.10.4.0 103.10.7.255 台湾省
923 103.10.204.0 103.10.207.255 台湾省
924 103.16.240.0 103.16.247.255 台湾省
925 103.17.8.0 103.17.11.255 台湾省
926 103.17.95.0 103.17.95.255 台湾省 ThinkDream数据中心
927 103.17.240.0 103.17.243.255 台湾省台北市 环球全域电讯节点
928 103.18.80.0 103.18.83.255 台湾省
929 103.18.128.0 103.18.131.255 台湾省
930 103.20.40.0 103.20.43.255 台湾省
931 103.20.176.0 103.20.179.255 台湾省
932 103.21.60.0 103.21.63.255 台湾省台北市 台湾银行中华电信(HiNet)节点
933 103.21.196.0 103.21.199.255 台湾省
934 103.22.156.0 103.22.159.255 台湾省
935 103.23.108.0 103.23.111.255 台湾省 优像数位媒体科技
936 103.24.100.0 103.24.103.255 台湾省
937 103.25.232.0 103.25.239.255 台湾省
938 103.28.200.0 103.28.201.255 台湾省
939 103.30.44.0 103.30.47.255 台湾省
940 103.30.128.0 103.30.135.255 台湾省
941 103.31.4.0 103.31.5.255 台湾省台北市 CloudFlare节点
942 103.31.196.0 103.31.199.255 台湾省
943 103.35.204.0 103.35.207.255 台湾省 Sparkstation数据中心
944 103.46.144.0 103.46.147.255 台湾省 新北市Gaditek数据中心
945 103.59.220.0 103.59.223.255 台湾省
946 103.61.136.0 103.61.136.255 台湾省 Emagine Concept有限公司
947 103.70.52.0 103.70.55.255 台湾省
948 103.70.180.0 103.70.183.255 台湾省 金邦科技有限公司数据中心
949 103.78.123.0 103.78.123.255 台湾省
950 103.81.185.0 103.81.185.255 台湾省 台北CoreLink数据中心
951 103.103.128.2 103.103.128.2 台湾省 CDN520加速节点(BGP)数据中心
952 103.114.72.0 103.114.72.255 台湾省台北市
953 103.198.147.33 103.198.147.33 台湾省 台北市是方电讯(Chief Telecom)与bgp.net互联节点
954 103.206.120.0 103.206.120.255 台湾省 ThinkDream数据中心
955 103.222.251.0 103.222.251.255 台湾省 台北市
956 103.246.208.0 103.246.211.255 台湾省
957 103.246.218.0 103.246.219.255 台湾省 是方电讯(Chief Telecom)数据中心
958 103.247.112.0 103.247.115.255 台湾省
959 103.249.160.0 103.249.163.255 台湾省 Sparkstation数据中心
960 103.253.184.0 103.253.187.255 台湾省
961 104.76.192.0 104.76.192.255 台湾省 Akamai科技公司中华电信(HiNet)CDN网络节点
962 104.107.54.0 104.107.59.255 台湾省 Akamai科技公司中华电信(HiNet)CDN网络节点
963 104.107.64.0 104.107.95.255 台湾省 Akamai科技公司中华电信(HiNet)CDN网络节点
964 104.115.168.0 104.115.175.255 台湾省 Akamai科技公司中华电信(HiNet)CDN网络节点
965 104.115.208.0 104.116.19.255 台湾省 Akamai科技公司中华电信(HiNet)CDN网络节点
966 104.124.226.0 104.124.226.255 美国 Akamai科技公司CDN台湾省节点
967 104.155.216.0 104.155.216.255 台湾省 彰化谷歌云数据中心
968 104.199.161.4 104.199.162.3 台湾省 彰化县Google云数据中心
969 104.199.209.0 104.199.209.255 台湾省 谷歌公司云数据中心
970 104.199.253.0 104.199.253.255 台湾省 谷歌公司云数据中心
971 104.250.40.0 104.250.43.255 台湾省台北市 金山云计算国际
972 106.1.0.0 106.1.255.255 台湾省台北市 凱擘股份有限公司
973 106.2.0.0 106.2.0.255 广东省广州市 广州歌华网络科技发展有限公司BGP节点(香港亚太环通+台湾中嘉和网)
974 106.64.0.0 106.65.255.255 台湾省
975 106.104.0.0 106.107.255.255 台湾省 新世纪资通股份有限公司
976 107.155.30.0 107.155.30.255 台湾省高雄市 Zenlayer(HiNet)
977 108.59.224.0 108.59.224.255 台湾省 佛教慈济慈善事业基金会中华电信(HiNet)节点
978 110.24.0.0 110.31.255.255 台湾省
979 110.50.128.0 110.50.191.255 台湾省
980 111.67.48.0 111.67.63.255 台湾省
981 111.70.0.0 111.71.255.255 台湾省
982 111.80.0.0 111.83.255.255 台湾省
983 111.125.128.0 111.125.135.255 台湾省
984 111.184.0.0 111.185.255.255 台湾省
985 111.235.192.0 111.235.255.255 台湾省
986 111.240.0.0 111.255.255.255 台湾省 中华电信(HiNet)数据中心
987 112.78.16.0 112.78.31.255 台湾省
988 112.78.64.0 112.78.95.255 台湾省
989 112.78.104.0 112.78.111.255 台湾省
990 112.104.0.0 112.105.255.255 台湾省 新世纪资通股份有限公司
991 112.121.32.0 112.121.47.255 台湾省
992 112.121.64.0 112.121.127.255 台湾省 Gamania数码娱乐有限公司
993 112.213.48.0 112.213.63.255 台湾省
994 113.21.80.0 113.21.95.255 台湾省
995 113.21.160.0 113.21.191.255 台湾省
996 113.61.128.0 113.61.255.255 台湾省 威达电讯(VeeTime)
997 113.196.0.0 113.196.255.255 台湾省 新世纪资通股份有限公司
998 114.24.0.0 114.27.255.255 台湾省 中华电信(HiNet)数据中心
999 114.30.32.0 114.30.38.255 台湾省 HiNet
1000 114.30.39.0 114.30.39.255 台湾省台北市 中华电信(HiNet)骨干网节点