ip地址查询

土耳其IP地址列表

在下面输入您要查询IP地址段范围的地理位置,点击查询

请输入地理位置:
最多只能列出前1000条IP信息,更详细的ip列表信息请用上边的查询按钮进入
序号 IP 起始地址 IP 结束地址 所在位置信息 电子地图
1 5.2.80.0 5.2.87.255 土耳其
2 5.11.128.0 5.11.255.255 土耳其
3 5.23.0.0 5.23.0.255 土耳其
4 5.23.16.0 5.23.16.7 土耳其
5 5.23.120.0 5.23.127.255 土耳其
6 5.24.0.0 5.27.255.255 土耳其
7 5.44.80.0 5.44.95.255 土耳其
8 5.44.144.0 5.44.159.255 土耳其
9 5.46.0.0 5.47.255.255 土耳其
10 5.63.32.0 5.63.63.255 土耳其
11 5.104.0.0 5.104.15.255 土耳其
12 5.159.248.0 5.159.255.255 土耳其
13 5.176.0.0 5.177.255.255 土耳其
14 5.226.192.0 5.226.255.255 土耳其
15 5.229.0.0 5.229.255.255 土耳其
16 5.250.240.0 5.250.255.255 土耳其
17 5.255.0.0 5.255.63.255 土耳其
18 24.133.0.0 24.133.255.255 土耳其
19 31.3.0.0 31.3.7.255 土耳其
20 31.6.80.0 31.6.95.255 土耳其
21 31.7.32.0 31.7.39.255 土耳其
22 31.25.168.0 31.25.175.255 土耳其
23 31.44.192.0 31.44.207.255 土耳其
24 31.140.0.0 31.143.255.255 土耳其
25 31.145.0.0 31.145.255.255 土耳其
26 31.155.0.0 31.155.255.255 土耳其
27 31.169.64.0 31.169.95.255 土耳其
28 31.176.0.0 31.176.127.255 土耳其
29 31.177.128.0 31.177.255.255 土耳其
30 31.186.0.0 31.186.31.255 土耳其
31 31.192.208.0 31.192.215.255 土耳其
32 31.200.0.0 31.200.127.255 土耳其
33 31.206.0.0 31.206.255.255 土耳其
34 31.207.80.0 31.207.87.255 土耳其
35 31.210.32.0 31.210.127.255 土耳其
36 31.210.152.0 31.210.159.255 土耳其
37 31.223.0.0 31.223.127.255 土耳其
38 37.1.144.0 37.1.151.255 土耳其
39 37.9.200.0 37.9.207.255 土耳其
40 37.34.0.0 37.34.31.255 土耳其
41 37.58.16.0 37.58.23.255 土耳其
42 37.72.48.0 37.72.63.255 土耳其
43 37.75.8.0 37.75.15.255 土耳其
44 37.77.0.0 37.77.31.255 土耳其
45 37.122.136.0 37.122.143.255 土耳其
46 37.122.224.0 37.122.239.255 土耳其
47 37.123.0.0 37.123.63.255 土耳其
48 37.123.96.0 37.123.103.255 土耳其
49 37.130.64.0 37.130.127.255 土耳其
50 37.131.248.0 37.131.255.255 土耳其
51 37.140.208.0 37.140.215.255 土耳其
52 37.148.208.0 37.148.215.255 土耳其
53 37.152.72.0 37.152.79.255 土耳其
54 37.154.0.0 37.155.255.255 土耳其
55 37.202.48.0 37.202.55.255 土耳其
56 37.205.0.0 37.205.7.255 土耳其
57 37.218.192.0 37.218.207.255 土耳其
58 37.230.104.0 37.230.111.255 土耳其
59 37.235.72.0 37.235.79.255 土耳其
60 37.247.96.0 37.247.119.255 土耳其
61 46.1.0.0 46.2.255.255 土耳其
62 46.17.128.0 46.17.135.255 土耳其
63 46.20.0.0 46.20.15.255 土耳其
64 46.20.144.0 46.20.159.255 土耳其
65 46.28.232.0 46.28.239.255 土耳其
66 46.30.176.0 46.30.183.255 土耳其
67 46.31.112.0 46.31.119.255 土耳其
68 46.31.144.0 46.31.151.255 土耳其
69 46.45.128.0 46.45.191.255 土耳其
70 46.104.0.0 46.104.255.255 土耳其
71 46.106.0.0 46.106.255.255 土耳其
72 46.154.0.0 46.155.255.255 土耳其
73 46.182.64.0 46.182.71.255 土耳其
74 46.196.0.0 46.197.255.255 土耳其
75 46.221.0.0 46.221.255.255 土耳其
76 46.234.0.0 46.234.31.255 土耳其
77 46.245.160.0 46.245.167.255 土耳其
78 46.252.96.0 46.252.111.255 土耳其
79 46.254.48.0 46.254.55.255 土耳其
80 62.29.0.0 62.29.127.255 土耳其
81 62.108.64.0 62.108.95.255 土耳其
82 62.229.128.0 62.229.131.255 土耳其
83 62.244.192.0 62.244.255.255 土耳其
84 62.248.0.0 62.248.127.255 土耳其
85 77.72.184.0 77.72.191.255 土耳其
86 77.73.216.0 77.73.223.255 土耳其
87 77.75.32.0 77.75.39.255 土耳其
88 77.75.216.0 77.75.223.255 土耳其
89 77.79.64.0 77.79.127.255 土耳其
90 77.92.96.0 77.92.159.255 土耳其
91 77.223.128.0 77.223.159.255 土耳其
92 77.245.144.0 77.245.159.255 土耳其
93 78.40.224.0 78.40.231.255 土耳其
94 78.111.96.0 78.111.111.255 土耳其
95 78.135.0.0 78.135.127.255 土耳其
96 78.160.0.0 78.191.255.255 土耳其
97 79.98.128.0 79.98.135.255 土耳其
98 79.99.176.0 79.99.183.255 土耳其
99 79.123.128.0 79.123.183.255 土耳其
100 79.123.184.0 79.123.184.255 土耳其 赫梯大学
101 79.123.185.0 79.123.255.255 土耳其
102 79.170.168.0 79.170.175.255 土耳其
103 79.171.16.0 79.171.23.255 土耳其
104 80.93.208.0 80.93.223.255 土耳其
105 80.251.32.0 80.251.41.255 土耳其 安卡拉大学
106 80.251.42.0 80.251.47.255 土耳其
107 80.253.240.0 80.253.255.255 土耳其
108 81.6.64.0 81.6.127.255 土耳其
109 81.8.0.0 81.8.19.255 土耳其
110 81.8.20.0 81.8.20.255 土耳其 安卡拉
111 81.8.21.0 81.8.127.255 土耳其
112 81.21.160.0 81.21.175.255 土耳其
113 81.22.96.0 81.22.111.255 土耳其
114 81.91.112.0 81.91.127.255 土耳其
115 81.212.0.0 81.215.11.255 土耳其
116 81.215.12.0 81.215.12.255 土耳其 安卡拉
117 81.215.13.0 81.215.68.121 土耳其
118 81.215.68.122 81.215.215.255 土耳其 伊斯坦布尔
119 81.215.216.0 81.215.255.255 土耳其
120 82.145.224.0 82.145.255.255 土耳其
121 82.150.64.0 82.150.95.255 土耳其
122 82.151.128.0 82.151.159.255 土耳其
123 82.222.0.0 82.222.255.255 土耳其 Sabanci电信公司
124 83.66.0.0 83.66.255.255 土耳其
125 84.17.64.0 84.17.95.255 土耳其
126 84.44.0.0 84.44.127.255 土耳其
127 84.51.0.0 84.51.63.255 土耳其
128 85.29.0.0 85.29.63.255 土耳其
129 85.95.224.0 85.111.255.255 土耳其 电信
130 85.119.32.0 85.119.39.255 土耳其
131 85.119.64.0 85.119.71.255 土耳其
132 85.153.0.0 85.153.255.255 土耳其
133 85.158.96.0 85.158.103.255 土耳其
134 85.159.64.0 85.159.79.255 土耳其
135 85.235.64.0 85.235.95.255 土耳其
136 86.108.128.0 86.108.255.255 土耳其
137 87.251.0.0 87.251.31.255 土耳其
138 88.224.0.0 88.233.47.255 土耳其
139 88.233.48.0 88.233.55.255 土耳其 伊斯坦布尔
140 88.233.56.0 88.234.233.255 土耳其
141 88.234.234.0 88.234.238.255 土耳其 伊斯坦布尔
142 88.234.239.0 88.255.95.255 土耳其
143 88.255.96.0 88.255.99.255 土耳其 Koc University
144 88.255.100.0 88.255.100.127 土耳其
145 88.255.100.128 88.255.100.255 土耳其 BEYKENT_UNIVERSITY
146 88.255.101.0 88.255.255.255 土耳其
147 89.19.0.0 89.19.31.255 土耳其
148 89.106.0.0 89.106.31.255 土耳其
149 89.107.224.0 89.107.231.255 土耳其
150 89.145.184.0 89.145.191.255 土耳其
151 89.252.128.0 89.252.191.255 土耳其
152 90.158.0.0 90.159.255.255 土耳其
153 91.93.0.0 91.93.255.255 土耳其
154 91.102.160.0 91.102.167.255 土耳其
155 91.109.208.0 91.109.215.255 土耳其
156 91.142.142.0 91.142.142.255 土耳其
157 91.151.80.0 91.151.95.255 土耳其
158 91.188.192.0 91.188.255.255 土耳其
159 91.191.160.0 91.191.175.255 土耳其
160 91.195.138.0 91.195.139.255 土耳其
161 91.198.28.0 91.198.28.255 土耳其
162 91.198.49.0 91.198.49.255 土耳其
163 91.198.61.0 91.198.61.255 土耳其
164 91.198.124.0 91.198.124.255 土耳其
165 91.198.185.0 91.198.185.255 土耳其
166 91.199.73.0 91.199.73.255 土耳其
167 91.199.111.0 91.199.111.255 土耳其
168 91.199.166.0 91.199.166.255 土耳其
169 91.199.191.0 91.199.191.255 土耳其
170 91.208.61.0 91.208.61.255 土耳其
171 91.208.70.0 91.208.70.255 土耳其
172 91.208.199.0 91.208.199.255 土耳其
173 91.208.206.0 91.208.206.255 土耳其
174 91.211.224.0 91.211.227.255 土耳其
175 91.212.126.0 91.212.126.255 土耳其
176 91.212.178.0 91.212.178.255 土耳其
177 91.212.240.0 91.212.240.255 土耳其
178 91.213.1.0 91.213.1.255 土耳其
179 91.213.245.0 91.213.245.255 土耳其
180 91.213.253.0 91.213.254.255 土耳其
181 91.216.91.0 91.216.91.255 土耳其
182 91.216.98.0 91.216.98.255 土耳其
183 91.216.119.0 91.216.119.255 土耳其
184 91.216.148.0 91.216.148.255 土耳其
185 91.216.170.0 91.216.170.255 土耳其
186 91.216.201.0 91.216.201.255 土耳其
187 91.216.223.0 91.216.223.255 土耳其
188 91.217.147.0 91.217.147.255 土耳其
189 91.217.193.0 91.217.193.255 土耳其
190 91.217.238.0 91.217.238.255 土耳其
191 91.220.50.0 91.220.50.255 土耳其
192 91.220.65.0 91.220.65.255 土耳其
193 91.220.182.0 91.220.182.255 土耳其
194 91.220.242.0 91.220.242.255 土耳其
195 91.223.0.0 91.223.0.255 土耳其
196 91.223.8.0 91.223.8.255 土耳其
197 91.223.157.0 91.223.157.255 土耳其
198 91.227.4.0 91.227.6.255 土耳其
199 91.228.169.0 91.228.169.255 土耳其
200 91.228.255.0 91.228.255.255 土耳其
201 91.229.34.0 91.229.35.255 土耳其
202 91.229.44.0 91.229.45.255 土耳其
203 91.229.155.0 91.229.155.255 土耳其
204 91.229.184.0 91.229.184.255 土耳其
205 91.230.73.0 91.230.73.255 土耳其
206 91.230.81.0 91.230.81.255 土耳其
207 91.230.85.0 91.230.85.255 土耳其
208 91.232.174.0 91.232.174.255 土耳其
209 91.233.80.0 91.233.80.255 土耳其
210 91.235.64.0 91.235.64.255 土耳其
211 91.235.104.0 91.235.105.255 土耳其
212 91.235.241.0 91.235.241.255 土耳其
213 91.237.216.0 91.237.217.255 土耳其
214 91.238.18.0 91.238.18.255 土耳其
215 91.239.204.0 91.239.204.255 土耳其
216 91.239.242.0 91.239.242.255 土耳其
217 91.240.26.0 91.240.26.255 土耳其
218 91.240.37.0 91.240.37.255 土耳其
219 91.240.108.0 91.240.108.255 土耳其
220 91.244.116.0 91.244.116.255 土耳其
221 91.244.226.0 91.244.227.255 土耳其
222 92.42.32.0 92.42.39.255 土耳其
223 92.43.80.0 92.43.87.255 土耳其
224 92.44.0.0 92.45.255.255 土耳其
225 92.61.0.0 92.61.15.255 土耳其
226 92.63.0.0 92.63.15.255 土耳其
227 93.89.16.0 93.89.31.255 土耳其
228 93.89.64.0 93.89.79.255 土耳其
229 93.89.224.0 93.89.239.255 土耳其
230 93.91.64.0 93.91.79.255 土耳其
231 93.93.24.0 93.93.31.255 土耳其
232 93.94.192.0 93.94.199.255 土耳其
233 93.94.248.0 93.94.255.255 土耳其
234 93.95.176.0 93.95.183.255 土耳其
235 93.155.0.0 93.155.127.255 土耳其
236 93.182.64.0 93.182.127.255 土耳其
237 93.184.144.0 93.184.159.255 土耳其
238 93.186.112.0 93.186.127.255 土耳其
239 93.187.64.0 93.187.71.255 土耳其
240 93.187.200.0 93.187.207.255 土耳其
241 93.190.120.0 93.190.127.255 土耳其
242 93.190.216.0 93.190.223.255 土耳其
243 94.54.0.0 94.55.255.255 土耳其
244 94.73.128.0 94.73.191.255 土耳其
245 94.78.64.0 94.78.127.255 土耳其
246 94.79.64.0 94.79.127.255 土耳其
247 94.101.80.0 94.101.95.255 土耳其
248 94.102.0.0 94.102.15.255 土耳其
249 94.102.64.0 94.102.79.255 土耳其
250 94.103.32.0 94.103.47.255 土耳其
251 94.120.0.0 94.123.255.255 土耳其
252 94.138.192.0 94.138.223.255 土耳其
253 94.199.32.0 94.199.39.255 土耳其
254 94.199.200.0 94.199.207.255 土耳其
255 94.235.0.0 94.235.255.255 土耳其
256 95.0.0.0 95.15.255.255 土耳其
257 95.65.128.0 95.65.255.255 土耳其
258 95.70.128.0 95.70.255.255 土耳其
259 95.128.56.0 95.128.63.255 土耳其
260 95.130.168.0 95.130.175.255 土耳其
261 95.142.128.0 95.142.143.255 土耳其
262 95.173.0.0 95.173.31.255 土耳其
263 95.173.160.0 95.173.191.255 土耳其
264 95.173.224.0 95.173.255.255 土耳其
265 95.183.128.0 95.183.255.255 土耳其
266 109.228.192.0 109.228.255.255 土耳其
267 109.232.216.0 109.232.223.255 土耳其
268 109.235.248.0 109.235.255.255 土耳其
269 128.127.168.0 128.127.175.255 土耳其
270 134.19.200.0 134.19.207.255 土耳其
271 139.179.0.0 139.179.255.255 土耳其 比尔肯特大学
272 141.196.0.0 141.196.255.255 土耳其
273 144.122.0.0 144.122.255.255 土耳其 中东技术大学
274 146.185.64.0 146.185.127.255 土耳其
275 149.0.0.0 149.0.255.255 土耳其
276 149.140.0.0 149.140.255.255 土耳其
277 151.135.0.0 151.135.255.255 土耳其
278 151.250.0.0 151.250.255.255 土耳其
279 155.223.0.0 155.223.255.255 土耳其 Ege大学
280 159.20.64.0 159.20.95.255 土耳其
281 159.20.112.0 159.20.119.255 土耳其
282 159.146.0.0 159.146.127.255 土耳其
283 159.253.32.0 159.253.47.255 土耳其
284 159.253.80.0 159.253.87.255 土耳其
285 160.75.0.0 160.75.255.255 土耳其 伊新坦布尔科技大学
286 161.9.0.0 161.9.255.255 土耳其 伊斯坦布尔科技大学
287 168.139.0.0 168.139.255.255 土耳其 中东技术大学
288 176.30.0.0 176.30.255.255 土耳其
289 176.33.0.0 176.33.255.255 土耳其
290 176.40.0.0 176.43.255.255 土耳其
291 176.53.0.0 176.53.127.255 土耳其
292 176.54.0.0 176.55.255.255 土耳其
293 176.88.0.0 176.91.255.255 土耳其
294 176.117.96.0 176.117.103.255 土耳其
295 176.216.0.0 176.220.255.255 土耳其
296 176.227.0.0 176.227.127.255 土耳其
297 176.232.0.0 176.240.255.255 土耳其
298 178.18.192.0 178.18.207.255 土耳其
299 178.20.224.0 178.20.231.255 土耳其
300 178.22.8.0 178.22.15.255 土耳其
301 178.132.48.0 178.132.55.255 土耳其
302 178.210.160.0 178.210.191.255 土耳其
303 178.211.32.0 178.211.63.255 土耳其
304 178.211.192.0 178.211.223.255 土耳其
305 178.233.0.0 178.233.255.255 土耳其
306 178.240.0.0 178.247.255.255 土耳其
307 178.250.88.0 178.250.95.255 土耳其
308 178.251.40.0 178.251.47.255 土耳其
309 185.3.56.0 185.3.59.255 土耳其
310 185.4.68.0 185.4.71.255 土耳其
311 185.4.208.0 185.4.211.255 土耳其
312 185.4.224.0 185.4.227.255 土耳其
313 185.5.176.0 185.5.179.255 土耳其
314 185.7.0.0 185.7.3.255 土耳其
315 185.7.80.0 185.7.83.255 土耳其
316 185.7.176.0 185.7.179.255 土耳其
317 185.8.12.0 185.8.15.255 土耳其
318 185.8.32.0 185.8.35.255 土耳其
319 185.8.128.0 185.8.131.255 土耳其
320 185.9.36.0 185.9.39.255 土耳其
321 185.9.156.0 185.9.159.255 土耳其
322 185.9.220.0 185.9.223.255 土耳其
323 185.11.12.0 185.11.15.255 土耳其
324 185.11.212.0 185.11.215.255 土耳其
325 185.11.248.0 185.11.251.255 土耳其
326 185.12.108.0 185.12.111.255 土耳其
327 185.12.224.0 185.12.227.255 土耳其
328 185.13.56.0 185.13.59.255 土耳其
329 185.14.20.0 185.14.23.255 土耳其
330 185.14.64.0 185.14.67.255 土耳其
331 185.14.172.0 185.14.175.255 土耳其
332 185.15.40.0 185.15.43.255 土耳其
333 185.15.196.0 185.15.199.255 土耳其
334 185.16.236.0 185.16.239.255 土耳其
335 185.17.112.0 185.17.115.255 土耳其
336 185.17.136.0 185.17.139.255 土耳其
337 185.19.80.0 185.19.83.255 土耳其
338 185.19.92.0 185.19.95.255 土耳其
339 185.21.4.0 185.21.7.255 土耳其
340 185.21.204.0 185.21.207.255 土耳其
341 185.22.56.0 185.22.59.255 土耳其
342 185.22.100.0 185.22.103.255 土耳其
343 185.22.160.0 185.22.163.255 土耳其
344 185.22.184.0 185.22.187.255 土耳其
345 185.22.248.0 185.22.251.255 土耳其
346 185.23.72.0 185.23.75.255 土耳其
347 185.24.80.0 185.24.83.255 土耳其
348 185.24.124.0 185.24.127.255 土耳其
349 185.25.100.0 185.25.103.255 土耳其
350 185.26.68.0 185.26.71.255 土耳其
351 185.26.144.0 185.26.147.255 土耳其
352 185.28.0.0 185.28.3.255 土耳其
353 185.28.132.0 185.28.135.255 土耳其
354 185.28.160.0 185.28.163.255 土耳其
355 185.29.120.0 185.29.123.255 土耳其
356 185.29.192.0 185.29.195.255 土耳其
357 185.32.12.0 185.32.15.255 土耳其
358 185.103.196.0 185.103.199.255 土耳其 布尔萨省布尔萨
359 185.176.48.0 185.176.51.255 土耳其 伊斯坦布尔?stanbulDC数据中心
360 188.3.0.0 188.3.255.255 土耳其
361 188.38.0.0 188.38.255.255 土耳其
362 188.41.0.0 188.41.255.255 土耳其
363 188.56.0.0 188.59.255.255 土耳其
364 188.64.208.0 188.64.215.255 土耳其
365 188.95.144.0 188.95.151.255 土耳其
366 188.119.0.0 188.119.63.255 土耳其
367 188.124.0.0 188.124.31.255 土耳其
368 188.125.160.0 188.125.161.255 土耳其
369 188.125.162.0 188.125.162.255 土耳其 伊斯坦布尔Datatelekom
370 188.125.163.0 188.125.191.255 土耳其
371 188.132.128.0 188.132.255.255 土耳其
372 192.70.133.0 192.70.134.255 土耳其
373 192.129.87.0 192.129.87.255 土耳其
374 192.160.21.0 192.160.21.255 土耳其
375 193.23.156.0 193.23.156.255 土耳其
376 193.25.124.0 193.25.125.255 土耳其
377 193.28.225.0 193.28.225.255 土耳其
378 193.32.53.0 193.32.53.255 土耳其
379 193.32.55.0 193.32.55.255 土耳其
380 193.34.132.0 193.34.133.255 土耳其
381 193.34.205.0 193.34.205.255 土耳其
382 193.36.0.0 193.36.0.255 土耳其
383 193.36.39.0 193.36.39.255 土耳其
384 193.36.184.0 193.36.184.255 土耳其
385 193.37.135.0 193.37.135.255 土耳其
386 193.37.154.0 193.37.154.255 土耳其
387 193.41.2.0 193.41.3.255 土耳其
388 193.41.225.0 193.41.225.255 土耳其
389 193.42.216.0 193.42.216.255 土耳其
390 193.58.236.0 193.58.236.255 土耳其
391 193.104.13.0 193.104.13.255 土耳其
392 193.104.80.0 193.104.80.255 土耳其
393 193.104.109.0 193.104.109.255 土耳其
394 193.104.124.0 193.104.124.255 土耳其
395 193.104.130.0 193.104.130.255 土耳其
396 193.104.138.0 193.104.138.255 土耳其
397 193.104.201.0 193.104.201.255 土耳其
398 193.105.208.0 193.105.208.255 土耳其
399 193.105.211.0 193.105.211.255 土耳其
400 193.105.234.0 193.105.234.255 土耳其
401 193.105.243.0 193.105.243.255 土耳其
402 193.108.213.0 193.108.213.255 土耳其
403 193.109.134.0 193.109.135.255 土耳其
404 193.110.170.0 193.110.171.255 土耳其
405 193.110.208.0 193.110.215.255 土耳其
406 193.138.116.0 193.138.116.255 土耳其
407 193.140.0.0 193.140.0.255 土耳其 National Academic Network and Information Center
408 193.140.1.0 193.140.7.255 土耳其 Yildiz Teknik University
409 193.140.8.0 193.140.9.255 土耳其 Karabuk Universitesi
410 193.140.10.0 193.140.13.255 土耳其 National Academic Network and Information Center
411 193.140.14.0 193.140.15.255 土耳其 Harran University
412 193.140.16.0 193.140.23.255 土耳其 Anadolu Universitesi
413 193.140.24.0 193.140.27.255 土耳其 Eylul University
414 193.140.28.0 193.140.29.255 土耳其 19 Mayis University
415 193.140.30.0 193.140.31.255 土耳其 National Academic Network and Information Center
416 193.140.32.0 193.140.35.255 土耳其 Erciyes University
417 193.140.36.0 193.140.38.255 土耳其 Kara Harp Okulu
418 193.140.39.0 193.140.39.255 土耳其 Fatih University
419 193.140.40.0 193.140.47.255 土耳其 Dogu Akdeniz University
420 193.140.48.0 193.140.53.255 土耳其 Gaziantep University
421 193.140.54.0 193.140.55.255 土耳其 Cukurova University
422 193.140.56.0 193.140.63.255 土耳其 Koc University
423 193.140.64.0 193.140.69.255 土耳其 GATA
424 193.140.70.0 193.140.70.255 土耳其 TUBITAK-UEKAE ILTAREN
425 193.140.71.0 193.140.71.255 土耳其 TUBITAK-UEKAE KSM
426 193.140.72.0 193.140.73.255 土耳其 TUBITAK MAM
427 193.140.74.0 193.140.74.255 土耳其 Tubitak
428 193.140.75.0 193.140.81.255 土耳其
429 193.140.82.0 193.140.84.255 土耳其 National Academic Network and Information Center
430 193.140.85.0 193.140.85.255 土耳其 Türkiye Teknoloji Gelistirme Vakfi
431 193.140.86.0 193.140.86.255 土耳其 TUBITAK MAM
432 193.140.87.0 193.140.87.255 土耳其 TAK-UEKAE
433 193.140.88.0 193.140.88.255 土耳其 TUBITAK TUSSIDE
434 193.140.89.0 193.140.90.255 土耳其 TUBITAK UEKAE ANKARA
435 193.140.91.0 193.140.91.255 土耳其 TUBITAK SAGE
436 193.140.92.0 193.140.93.255 土耳其 TUBITAK UZAY
437 193.140.94.0 193.140.94.255 土耳其 National Academic Network and Information Center
438 193.140.95.0 193.140.95.255 土耳其 TUBITAK BUTAL
439 193.140.96.0 193.140.96.255 土耳其 TUBITAK Ulusal Gozlemevi
440 193.140.97.0 193.140.97.255 土耳其
441 193.140.98.0 193.140.99.255 土耳其 National Grid Initiative
442 193.140.100.0 193.140.100.255 土耳其 National Academic Network and Information Center
443 193.140.101.0 193.140.101.255 土耳其 Suleyman Demirel
444 193.140.102.0 193.140.107.255 土耳其 Gaziantep University
445 193.140.108.0 193.140.111.255 土耳其 TOBB Ekonomi ve Teknoloji Universitesi
446 193.140.112.0 193.140.115.255 土耳其 OSYM
447 193.140.116.0 193.140.125.255 土耳其 Osmangazi University
448 193.140.126.0 193.140.126.63 土耳其 Arastirma Enstitusu
449 193.140.126.64 193.140.126.127 土耳其 Kayseri Erciyes Universitesi
450 193.140.126.128 193.140.127.255 土耳其
451 193.140.128.0 193.140.131.255 土耳其 Osmangazi Univ. Bilgi Islem
452 193.140.132.0 193.140.132.63 土耳其 Arastirma Enstitusu
453 193.140.132.64 193.140.133.255 土耳其
454 193.140.134.0 193.140.134.255 土耳其 Gebze Yuksek Teknoloji Enstitusu
455 193.140.135.0 193.140.135.255 土耳其 Suleymen Demirel Universitesi
456 193.140.136.0 193.140.139.255 土耳其 Gaziantep University
457 193.140.140.0 193.140.140.255 土耳其 Selcuk University
458 193.140.141.0 193.140.141.255 土耳其 Osmangazi University
459 193.140.142.0 193.140.142.255 土耳其 Malatya Inonu Universitesi
460 193.140.143.0 193.140.143.255 土耳其 Marmara University
461 193.140.144.0 193.140.145.255 土耳其 Sivas Cumhuriyet Universitesi
462 193.140.146.0 193.140.147.255 土耳其
463 193.140.148.0 193.140.155.255 土耳其 Dokuz Eylul University
464 193.140.156.0 193.140.156.255 土耳其 Sivas Cumhuriyet University
465 193.140.157.0 193.140.157.255 土耳其 Kayseri Erciyes Universitesi
466 193.140.158.0 193.140.158.255 土耳其 Abant Izzet Baysal Universitesi
467 193.140.159.0 193.140.159.255 土耳其 MSB ARGE Dairesi Bask.
468 193.140.160.0 193.140.167.255 土耳其 Baskent Universitesi
469 193.140.168.0 193.140.171.255 土耳其 Karadeniz Teknik University
470 193.140.172.0 193.140.175.255 土耳其 Dogu Akdeniz University
471 193.140.176.0 193.140.177.255 土耳其 Suleyman Demirel
472 193.140.178.0 193.140.178.255 土耳其 Suleyman Demirel University
473 193.140.179.0 193.140.179.255 土耳其 Ufuk University
474 193.140.180.0 193.140.180.255 土耳其 GOP Universitesi
475 193.140.181.0 193.140.181.255 土耳其 Suleyman Demirel
476 193.140.182.0 193.140.182.255 土耳其 GOP Universitesi
477 193.140.183.0 193.140.183.255 土耳其 Beykent University
478 193.140.184.0 193.140.191.255 土耳其 Anadolu Universitesi
479 193.140.192.0 193.140.215.255 土耳其 Bogazici University
480 193.140.216.0 193.140.239.255 土耳其 Hacettepe University
481 193.140.240.0 193.140.243.255 土耳其 Dicle University
482 193.140.244.0 193.140.247.255 土耳其 Uludag University
483 193.140.248.0 193.140.251.255 土耳其 Izmir Yuksek Teknoloji Enstitusu
484 193.140.252.0 193.140.253.255 土耳其 Sakarya University
485 193.140.254.0 193.140.254.255 土耳其 Harran University
486 193.140.255.0 193.140.255.255 土耳其 Yuksek Ogretim Kurulu Baskanligi Computer Center
487 193.143.226.0 193.143.226.255 土耳其
488 193.164.9.0 193.164.9.255 土耳其
489 193.169.50.0 193.169.50.255 土耳其
490 193.178.218.0 193.178.218.255 土耳其
491 193.186.208.0 193.186.208.255 土耳其
492 193.189.142.0 193.189.142.255 土耳其
493 193.192.96.0 193.192.118.255 土耳其
494 193.192.119.0 193.192.119.255 土耳其 Girne American University
495 193.192.120.0 193.192.121.255 土耳其
496 193.192.122.0 193.192.122.255 土耳其 Girne American University
497 193.192.123.0 193.192.127.255 土耳其
498 193.200.134.0 193.200.134.255 土耳其
499 193.200.170.0 193.200.170.255 土耳其
500 193.200.180.0 193.200.180.255 土耳其
501 193.200.188.0 193.200.188.255 土耳其
502 193.202.18.0 193.202.18.255 土耳其
503 193.202.120.0 193.202.120.255 土耳其
504 193.218.113.0 193.218.113.255 土耳其
505 193.218.200.0 193.218.200.255 土耳其
506 193.223.76.0 193.223.76.255 土耳其
507 193.238.25.0 193.238.25.255 土耳其
508 193.243.192.0 193.243.223.255 土耳其
509 193.254.228.0 193.254.229.255 土耳其
510 193.254.252.0 193.254.253.255 土耳其
511 193.255.0.0 193.255.0.255 土耳其 National Academic Network and Information Center
512 193.255.1.0 193.255.1.255 土耳其
513 193.255.2.0 193.255.3.255 土耳其 Istanbul University
514 193.255.4.0 193.255.23.255 土耳其 伊斯坦布尔大学
515 193.255.24.0 193.255.29.255 土耳其 Istanbul University
516 193.255.30.0 193.255.31.255 土耳其
517 193.255.32.0 193.255.37.255 土耳其 Istanbul University
518 193.255.38.0 193.255.39.255 土耳其 Selcuk Universitesi
519 193.255.40.0 193.255.44.255 土耳其 Yeditepe University
520 193.255.45.0 193.255.45.255 土耳其 Baskent Universitesi
521 193.255.46.0 193.255.47.255 土耳其 Afyon Kacatepe Universitesi
522 193.255.48.0 193.255.49.255 土耳其 Afyon Kocatepe University
523 193.255.50.0 193.255.51.255 土耳其 Afyon Kacatepe Universitesi
524 193.255.52.0 193.255.52.255 土耳其 Pamukkale Universitesi
525 193.255.53.0 193.255.55.255 土耳其 Pamukkale University
526 193.255.56.0 193.255.57.255 土耳其 Istanbul Arel University
527 193.255.58.0 193.255.58.255 土耳其 Ataturk Universitesi
528 193.255.59.0 193.255.59.255 土耳其 Deniz Astsubay MYO Komutanligi
529 193.255.60.0 193.255.61.255 土耳其 Yalova University
530 193.255.62.0 193.255.63.255 土耳其 ANADOLU BIL Tech. Vocational School of Higher Ed.
531 193.255.64.0 193.255.69.255 土耳其 Namik Kemal University
532 193.255.70.0 193.255.72.255 土耳其 ATILIM University
533 193.255.73.0 193.255.73.255 土耳其
534 193.255.74.0 193.255.75.255 土耳其 Namik Kemal University
535 193.255.76.0 193.255.79.255 土耳其 Bahcesehir University
536 193.255.80.0 193.255.81.255 土耳其 Osmangazi University
537 193.255.82.0 193.255.82.255 土耳其 Istanbul Ticaret Universitesi
538 193.255.83.0 193.255.83.255 土耳其 Beykoz Lojistik Meslek Yuksekokulu
539 193.255.84.0 193.255.85.255 土耳其 Bahcesehir University
540 193.255.86.0 193.255.87.255 土耳其 Osmangazi University
541 193.255.88.0 193.255.89.255 土耳其 Kayseri Erciyes Universitesi
542 193.255.90.0 193.255.90.255 土耳其
543 193.255.91.0 193.255.91.255 土耳其 Bartin Universitesi
544 193.255.92.0 193.255.92.255 土耳其 Marmary University
545 193.255.93.0 193.255.96.255 土耳其 Kahramanmaras Sutcu Imam University
546 193.255.97.0 193.255.97.255 土耳其 Canakkale University
547 193.255.98.0 193.255.101.255 土耳其 Selcuk Universitesi
548 193.255.102.0 193.255.102.255 土耳其 Dogus Schools Group
549 193.255.103.0 193.255.105.255 土耳其 Amasya Universitesi
550 193.255.106.0 193.255.106.255 土耳其 Fatih University
551 193.255.107.0 193.255.107.255 土耳其 Hitit Universitesi
552 193.255.108.0 193.255.108.255 土耳其 Izmir University of Economics
553 193.255.109.0 193.255.111.255 土耳其 Adiyaman University
554 193.255.112.0 193.255.119.255 土耳其 Yildiz University Computer Center
555 193.255.120.0 193.255.123.255 土耳其 ISIK University
556 193.255.124.0 193.255.127.255 土耳其 Firat University
557 193.255.128.0 193.255.133.255 土耳其 Mersin University
558 193.255.134.0 193.255.135.255 土耳其 Sabanci Universitesi
559 193.255.136.0 193.255.136.255 土耳其
560 193.255.137.0 193.255.137.255 土耳其 Kadir Has University
561 193.255.138.0 193.255.138.255 土耳其 Turk Tarih Kurumu Bilgi Islem Dairesi
562 193.255.139.0 193.255.139.255 土耳其
563 193.255.140.0 193.255.140.255 土耳其 Trakya Universitesi
564 193.255.141.0 193.255.141.255 土耳其 Trakya University
565 193.255.142.0 193.255.143.255 土耳其 Van Yuzuncu Yil Universitesi
566 193.255.144.0 193.255.144.255 土耳其 Maliye Bakanligi BUMKO
567 193.255.145.0 193.255.145.255 土耳其 T.C. Istanbul Bilim Universitesi
568 193.255.146.0 193.255.147.255 土耳其 ISIK Universitesi
569 193.255.148.0 193.255.148.255 土耳其 Ahmet Yesevi University
570 193.255.149.0 193.255.150.255 土耳其 Silahli Kuvvetler Bando Okullari Komutanligi
571 193.255.151.0 193.255.151.255 土耳其 Istanbul Arel Universitesi
572 193.255.152.0 193.255.152.255 土耳其 Trakya University
573 193.255.153.0 193.255.153.255 土耳其 Trakya University
574 193.255.154.0 193.255.154.255 土耳其 Trakya University
575 193.255.155.0 193.255.155.255 土耳其 Trakya University
576 193.255.156.0 193.255.156.255 土耳其 Maltepe University
577 193.255.157.0 193.255.157.255 土耳其 Karatay Universitesi
578 193.255.158.0 193.255.158.255 土耳其 Harp Akademileri Komutanligi
579 193.255.159.0 193.255.159.255 土耳其 Karatay Universitesi
580 193.255.160.0 193.255.178.255 土耳其 Marmara University
581 193.255.179.0 193.255.183.255 土耳其 Mersin University
582 193.255.184.0 193.255.189.255 土耳其 Balikesir Universitesi
583 193.255.190.0 193.255.191.255 土耳其 Osmangazi University
584 193.255.192.0 193.255.207.255 土耳其 Cukurova Universitesi
585 193.255.208.0 193.255.214.255 土耳其 Suleyman Demirel
586 193.255.215.0 193.255.215.255 土耳其 Hava Harp Okulu
587 193.255.216.0 193.255.217.255 土耳其 Polis Akademisi Baskanligi
588 193.255.218.0 193.255.220.255 土耳其 Aksaray Universitesi
589 193.255.221.0 193.255.237.255 土耳其 Ankara University
590 193.255.238.0 193.255.241.255 土耳其 Near East University
591 193.255.242.0 193.255.242.255 土耳其 Kirikkale University
592 193.255.243.0 193.255.251.255 土耳其 Selcuk Universitesi
593 193.255.252.0 193.255.255.255 土耳其 Sakarya University Computer Center
594 194.0.130.0 194.0.130.255 土耳其
595 194.0.142.0 194.0.142.255 土耳其
596 194.0.178.0 194.0.178.255 土耳其
597 194.0.202.0 194.0.202.255 土耳其
598 194.9.174.0 194.9.174.255 土耳其
599 194.24.168.0 194.24.169.255 土耳其
600 194.24.224.0 194.24.225.255 土耳其
601 194.27.0.0 194.27.1.255 土耳其 National Academic Network and Information Center
602 194.27.2.0 194.27.4.255 土耳其 Gazi University
603 194.27.5.0 194.27.5.255 土耳其 ISIK Universitesi
604 194.27.6.0 194.27.19.255 土耳其 Gazi University
605 194.27.20.0 194.27.23.255 土耳其 Akdeniz Universitesi
606 194.27.24.0 194.27.29.255 土耳其 Ankara Universitesi
607 194.27.30.0 194.27.30.255 土耳其 Turk Silahli Kuvvetleri
608 194.27.31.0 194.27.31.255 土耳其 YASAR University
609 194.27.32.0 194.27.32.255 土耳其 Mugla University
610 194.27.33.0 194.27.33.255 土耳其 Mimar Sinan Universitesi
611 194.27.34.0 194.27.34.255 土耳其 Abant Izzet Baysal Universitesi
612 194.27.35.0 194.27.35.255 土耳其 Gazi University
613 194.27.36.0 194.27.37.255 土耳其 International American University Computer Center;Republic of Northern Cyprus
614 194.27.38.0 194.27.39.255 土耳其 Adnan Menderes University
615 194.27.40.0 194.27.40.255 土耳其 Zonguldak Karaelmas University
616 194.27.41.0 194.27.41.255 土耳其 Kafkas Universitesi Kars
617 194.27.42.0 194.27.42.255 土耳其 Nigde Universitesi
618 194.27.43.0 194.27.43.255 土耳其 Dumplupinar Universitesi
619 194.27.44.0 194.27.44.255 土耳其 Mustafa Kemal Universitesi
620 194.27.45.0 194.27.45.255 土耳其 Turgut Ozal Universitesi
621 194.27.46.0 194.27.46.255 土耳其 Galatasaray Universitesi
622 194.27.47.0 194.27.47.255 土耳其 Mimar Sinan Universitesi
623 194.27.48.0 194.27.49.255 土耳其 Ataturk Universitesi
624 194.27.50.0 194.27.50.255 土耳其 Celal Bayar Universitesi
625 194.27.51.0 194.27.51.255 土耳其 Kirikkale Universitesi Muh. Fak.
626 194.27.52.0 194.27.55.255 土耳其 Dokuz Eylul University
627 194.27.56.0 194.27.69.255 土耳其 Dokuz Eylul Universitesi
628 194.27.70.0 194.27.70.255 土耳其 Kirikkale Universitesi Muh. Fak.
629 194.27.71.0 194.27.71.255 土耳其 Deniz Harp Okulu Komutanligi Tuzla
630 194.27.72.0 194.27.72.255 土耳其 Kocaeli University
631 194.27.73.0 194.27.73.255 土耳其 Eastern Mediterranean University Gazi Magosa
632 194.27.74.0 194.27.74.255 土耳其 Balikesir Universitesi
633 194.27.75.0 194.27.75.255 土耳其 Firat Universitesi
634 194.27.76.0 194.27.79.255 土耳其 Eastern Mediterranean University Gazi Magosa-TRNC
635 194.27.80.0 194.27.83.255 土耳其 Deniz Harp Okulu
636 194.27.84.0 194.27.87.255 土耳其 Karadeniz Technical University
637 194.27.88.0 194.27.88.255 土耳其 Karadeniz Teknik Universitesi
638 194.27.89.0 194.27.91.255 土耳其 Karadeniz Technical University
639 194.27.92.0 194.27.101.255 土耳其 Yildiz Technical University
640 194.27.102.0 194.27.111.255 土耳其 Dokuz Eylul Universitesi
641 194.27.112.0 194.27.127.255 土耳其 Uludag University
642 194.27.128.0 194.27.143.255 土耳其 伊斯坦布尔大学
643 194.27.144.0 194.27.144.255 土耳其 I.U.Cerrahpasa Med. Faculty
644 194.27.145.0 194.27.145.255 土耳其 Istanbul University
645 194.27.146.0 194.27.147.255 土耳其 Siirt Universitesi
646 194.27.148.0 194.27.148.255 土耳其 Lefke University
647 194.27.149.0 194.27.150.255 土耳其 Istanbul Bilgi Universitesi
648 194.27.151.0 194.27.151.255 土耳其 Istanbul Kultur Universitesi
649 194.27.152.0 194.27.155.255 土耳其 Mugla University
650 194.27.156.0 194.27.159.255 土耳其 Celal Bayar University
651 194.27.160.0 194.27.168.255 土耳其 Hacettepe University
652 194.27.169.0 194.27.169.255 土耳其 Turgut Ozal Universitesi
653 194.27.170.0 194.27.171.255 土耳其 Igdir Universitesi
654 194.27.172.0 194.27.177.255 土耳其 Dokuz Eylul University
655 194.27.178.0 194.27.179.255 土耳其 Turkish Atomic Energy Authority
656 194.27.180.0 194.27.183.255 土耳其 Kilis 7 Aralik Universitesi
657 194.27.184.0 194.27.187.255 土耳其 Akdeniz University
658 194.27.188.0 194.27.191.255 土耳其 Sakarya University Computer Center
659 194.27.192.0 194.27.195.255 土耳其 Galatasaray Universitesi
660 194.27.196.0 194.27.199.255 土耳其 Sakarya University Computer Center
661 194.27.200.0 194.27.201.255 土耳其 Cankaya Universitesi
662 194.27.202.0 194.27.204.255 土耳其 Zonguldak Karaelmas University
663 194.27.205.0 194.27.205.255 土耳其 Mustafa Kemal University Iskenderun Campus
664 194.27.206.0 194.27.209.255 土耳其 Mustafa Kemal Universitesi
665 194.27.210.0 194.27.215.255 土耳其 Yozgat Bozok Universitesi
666 194.27.216.0 194.27.216.255 土耳其 T.C.KULTUR BAKANLIGI MILLI KUTUPHANE BASKANLIGI
667 194.27.217.0 194.27.217.255 土耳其 Agri Dagi Universitesi
668 194.27.218.0 194.27.218.255 土耳其 Turkiye ve Orta Dogu Amme Idaresi Enstitusu
669 194.27.219.0 194.27.221.255 土耳其 Cankaya Universitesi
670 194.27.222.0 194.27.222.255 土耳其 TUBITAK Ulusal Metroloji Enstitusu
671 194.27.223.0 194.27.223.255 土耳其 Erciyes Universitesi
672 194.27.224.0 194.27.225.255 土耳其 Abant Izzet Baysal Universitesi
673 194.27.226.0 194.27.226.255 土耳其 Meliksah Universitesi
674 194.27.227.0 194.27.227.255 土耳其 Kocaeli University
675 194.27.228.0 194.27.237.255 土耳其 Dumlupinar Universitesi
676 194.27.238.0 194.27.255.255 土耳其 Sakarya University Computer Center
677 194.29.208.0 194.29.215.255 土耳其
678 194.32.84.0 194.32.85.255 土耳其
679 194.36.160.0 194.36.160.255 土耳其
680 194.49.126.0 194.49.126.255 土耳其
681 194.50.84.0 194.50.84.255 土耳其
682 194.50.179.0 194.50.179.255 土耳其
683 194.54.32.0 194.54.63.255 土耳其
684 194.60.73.0 194.60.73.255 土耳其
685 194.69.206.0 194.69.206.255 土耳其
686 194.107.22.0 194.107.22.255 土耳其
687 194.110.150.0 194.110.150.255 土耳其
688 194.110.213.0 194.110.213.255 土耳其
689 194.125.232.0 194.125.235.255 土耳其
690 194.126.230.0 194.126.230.255 土耳其
691 194.133.65.0 194.133.65.255 土耳其
692 194.133.160.0 194.133.175.255 土耳其
693 194.133.241.0 194.133.247.255 土耳其
694 194.133.253.0 194.133.253.255 土耳其
695 194.133.255.0 194.133.255.255 土耳其
696 194.140.227.0 194.140.227.255 土耳其
697 194.156.165.0 194.156.165.255 土耳其
698 194.169.253.0 194.169.253.255 土耳其
699 194.242.32.0 194.242.32.255 土耳其
700 194.247.59.0 194.247.59.255 土耳其
701 195.5.168.0 195.5.168.255 土耳其
702 195.8.109.0 195.8.109.255 土耳其
703 195.33.192.0 195.33.255.255 土耳其
704 195.39.224.0 195.39.225.255 土耳其
705 195.46.128.0 195.46.159.255 土耳其
706 195.49.216.0 195.49.223.255 土耳其
707 195.62.35.0 195.62.35.255 土耳其
708 195.75.202.0 195.75.202.255 土耳其
709 195.75.222.0 195.75.222.159 土耳其
710 195.75.222.192 195.75.222.255 土耳其
711 195.75.236.0 195.75.236.255 土耳其
712 195.75.238.0 195.75.239.255 土耳其
713 195.79.154.208 195.79.154.223 土耳其
714 195.79.199.192 195.79.199.199 土耳其
715 195.79.204.192 195.79.204.223 土耳其
716 195.85.242.0 195.85.242.255 土耳其
717 195.85.255.0 195.85.255.255 土耳其
718 195.87.0.0 195.87.255.255 土耳其
719 195.95.149.0 195.95.149.255 土耳其
720 195.95.160.0 195.95.160.255 土耳其
721 195.95.179.0 195.95.179.255 土耳其
722 195.112.128.0 195.112.159.255 土耳其
723 195.114.108.0 195.114.109.255 土耳其
724 195.128.32.0 195.128.39.255 土耳其
725 195.128.254.0 195.128.255.255 土耳其
726 195.137.222.0 195.137.223.255 土耳其
727 195.140.196.0 195.140.199.255 土耳其
728 195.142.0.0 195.142.255.255 土耳其
729 195.149.85.0 195.149.85.255 土耳其
730 195.149.116.0 195.149.116.255 土耳其
731 195.155.0.0 195.155.255.255 土耳其
732 195.174.0.0 195.175.255.255 土耳其
733 195.177.206.0 195.177.207.255 土耳其 安卡拉
734 195.177.230.0 195.177.231.255 土耳其
735 195.182.25.0 195.182.25.255 土耳其
736 195.182.42.0 195.182.42.255 土耳其
737 195.183.43.0 195.183.43.159 土耳其
738 195.183.187.96 195.183.187.127 土耳其
739 195.183.236.192 195.183.236.255 土耳其
740 195.190.20.0 195.190.20.255 土耳其
741 195.191.118.0 195.191.119.255 土耳其
742 195.200.222.0 195.200.222.255 土耳其
743 195.214.128.0 195.214.191.255 土耳其
744 195.216.232.0 195.216.232.255 土耳其
745 195.226.196.0 195.226.196.255 土耳其
746 195.226.221.0 195.226.221.255 土耳其
747 195.234.52.0 195.234.52.255 土耳其
748 195.234.165.0 195.234.165.255 土耳其
749 195.244.32.0 195.244.63.255 土耳其
750 195.245.227.0 195.245.227.255 土耳其
751 212.2.192.0 212.2.223.255 土耳其
752 212.12.128.0 212.12.159.255 土耳其
753 212.15.0.0 212.15.31.255 土耳其
754 212.29.64.0 212.29.127.255 土耳其
755 212.31.0.0 212.31.31.255 土耳其
756 212.50.32.0 212.50.45.255 土耳其
757 212.50.46.0 212.50.54.255 土耳其 Ankara University
758 212.50.55.0 212.50.63.255 土耳其
759 212.57.0.0 212.57.31.255 土耳其
760 212.58.0.0 212.58.31.255 土耳其
761 212.64.192.0 212.64.223.255 土耳其
762 212.65.128.0 212.65.159.255 土耳其
763 212.68.32.0 212.68.63.255 土耳其
764 212.98.0.0 212.98.31.255 土耳其
765 212.98.192.0 212.98.200.255 土耳其
766 212.98.201.0 212.98.201.255 土耳其 SABANCI UNIVERSITY
767 212.98.202.0 212.98.255.255 土耳其
768 212.101.96.0 212.101.127.255 土耳其
769 212.108.128.0 212.108.159.255 土耳其
770 212.109.96.0 212.109.127.255 土耳其
771 212.109.224.0 212.109.255.255 土耳其
772 212.115.0.0 212.115.31.255 土耳其
773 212.125.0.0 212.125.31.255 土耳其
774 212.127.96.0 212.127.127.255 土耳其
775 212.133.128.0 212.133.255.255 土耳其
776 212.146.128.0 212.146.255.255 土耳其
777 212.154.0.0 212.154.127.255 土耳其
778 212.156.0.0 212.156.255.255 土耳其
779 212.174.0.0 212.175.255.255 土耳其
780 212.252.0.0 212.253.255.255 土耳其
781 213.14.0.0 213.14.255.255 土耳其
782 213.43.0.0 213.43.255.255 土耳其
783 213.74.0.0 213.74.255.255 土耳其
784 213.128.64.0 213.128.95.255 土耳其
785 213.139.192.0 213.139.255.255 土耳其
786 213.142.128.0 213.142.159.255 土耳其
787 213.143.224.0 213.143.255.255 土耳其
788 213.144.96.0 213.144.127.255 土耳其
789 213.148.64.0 213.148.95.255 土耳其
790 213.153.128.0 213.153.255.255 土耳其
791 213.155.96.0 213.155.127.255 土耳其
792 213.161.128.0 213.161.159.255 土耳其
793 213.186.128.0 213.186.159.255 土耳其
794 213.194.64.0 213.194.127.255 土耳其
795 213.211.0.0 213.211.31.255 土耳其
796 213.232.0.0 213.232.63.255 土耳其
797 213.238.128.0 213.238.191.255 土耳其
798 213.243.0.0 213.243.63.255 土耳其
799 213.248.128.0 213.248.191.255 土耳其
800 213.254.128.0 213.254.130.255 土耳其
801 213.254.131.0 213.254.131.255 土耳其 恰纳卡莱
802 213.254.132.0 213.254.159.255 土耳其
803 217.17.144.0 217.17.159.255 土耳其
804 217.31.224.0 217.31.255.255 土耳其
805 217.64.208.0 217.64.223.255 土耳其
806 217.65.176.0 217.65.191.255 土耳其
807 217.68.208.0 217.68.223.255 土耳其
808 217.74.24.0 217.74.31.255 土耳其
809 217.78.96.0 217.78.111.255 土耳其
810 217.116.192.0 217.116.207.255 土耳其
811 217.131.0.0 217.131.255.255 土耳其
812 217.169.192.0 217.169.207.255 土耳其
813 217.174.32.0 217.174.47.255 土耳其
814 217.195.192.0 217.195.207.255 土耳其