ip地址查询

土耳其IP地址列表

在下面输入您要查询IP地址段范围的地理位置,点击查询

请输入地理位置:
最多只能列出前1000条IP信息,更详细的ip列表信息请用上边的查询按钮进入
序号 IP 起始地址 IP 结束地址 所在位置信息 电子地图
1 2.16.88.0 2.16.88.255 土耳其 Akamai节点
2 5.2.80.0 5.2.87.255 土耳其
3 5.10.140.0 5.10.140.255 土耳其
4 5.11.128.0 5.11.255.255 土耳其
5 5.23.0.0 5.23.0.255 土耳其
6 5.23.8.0 5.23.8.255 土耳其
7 5.23.16.0 5.23.16.7 土耳其
8 5.23.120.0 5.23.127.255 土耳其
9 5.24.0.0 5.27.255.255 土耳其
10 5.44.80.0 5.44.95.255 土耳其
11 5.44.144.0 5.44.159.255 土耳其
12 5.46.0.0 5.47.255.255 土耳其
13 5.63.32.0 5.63.63.255 土耳其
14 5.104.0.0 5.104.15.255 土耳其
15 5.159.248.0 5.159.255.255 土耳其
16 5.176.0.0 5.177.255.255 土耳其
17 5.226.192.0 5.226.255.255 土耳其
18 5.229.0.0 5.229.255.255 土耳其
19 5.250.240.0 5.250.255.255 土耳其
20 5.255.0.0 5.255.63.255 土耳其
21 23.56.97.0 23.56.97.255 土耳其 Akamai节点
22 23.58.222.0 23.58.223.255 土耳其 Akamai节点
23 23.209.100.0 23.209.103.255 土耳其 Akamai节点
24 23.221.160.0 23.221.197.255 土耳其 Akamai节点
25 24.133.0.0 24.133.255.255 土耳其
26 31.3.0.0 31.3.4.255 土耳其
27 31.3.6.0 31.3.7.255 土耳其
28 31.6.80.0 31.6.95.255 土耳其
29 31.7.32.0 31.7.39.255 土耳其
30 31.25.168.0 31.25.175.255 土耳其
31 31.44.192.0 31.44.207.255 土耳其
32 31.140.0.0 31.143.255.255 土耳其
33 31.145.0.0 31.145.255.255 土耳其
34 31.155.0.0 31.155.255.255 土耳其
35 31.169.64.0 31.169.95.255 土耳其
36 31.176.0.0 31.176.127.255 土耳其
37 31.177.128.0 31.177.255.255 土耳其
38 31.186.0.0 31.186.31.255 土耳其
39 31.192.208.0 31.192.215.255 土耳其
40 31.200.0.0 31.200.127.255 土耳其
41 31.206.0.0 31.206.255.255 土耳其
42 31.207.80.0 31.207.87.255 土耳其
43 31.210.32.0 31.210.127.255 土耳其
44 31.210.152.0 31.210.159.255 土耳其
45 31.223.0.0 31.223.127.255 土耳其
46 37.1.144.0 37.1.151.255 土耳其
47 37.9.200.0 37.9.207.255 土耳其
48 37.34.0.0 37.34.31.255 土耳其
49 37.58.16.0 37.58.23.255 土耳其
50 37.72.48.0 37.72.63.255 土耳其
51 37.75.8.0 37.75.15.255 土耳其
52 37.77.0.0 37.77.31.255 土耳其
53 37.122.136.0 37.122.143.255 土耳其
54 37.122.224.0 37.122.239.255 土耳其
55 37.123.0.0 37.123.63.255 土耳其
56 37.123.96.0 37.123.103.255 土耳其
57 37.130.64.0 37.130.127.255 土耳其
58 37.131.248.0 37.131.255.255 土耳其
59 37.140.208.0 37.140.215.255 土耳其
60 37.148.208.0 37.148.215.255 土耳其
61 37.152.72.0 37.152.79.255 土耳其
62 37.154.0.0 37.155.255.255 土耳其
63 37.202.48.0 37.202.55.255 土耳其
64 37.205.0.0 37.205.7.255 土耳其
65 37.218.192.0 37.218.207.255 土耳其
66 37.230.104.0 37.230.111.255 土耳其
67 37.235.72.0 37.235.79.255 土耳其
68 37.247.96.0 37.247.119.255 土耳其
69 45.123.116.0 45.123.116.255 土耳其
70 45.123.118.0 45.123.119.255 土耳其
71 46.1.0.0 46.2.255.255 土耳其
72 46.17.128.0 46.17.135.255 土耳其
73 46.20.0.0 46.20.15.255 土耳其
74 46.20.144.0 46.20.159.255 土耳其
75 46.28.232.0 46.28.239.255 土耳其
76 46.30.176.0 46.30.183.255 土耳其
77 46.31.112.0 46.31.119.255 土耳其
78 46.31.144.0 46.31.151.255 土耳其
79 46.45.128.0 46.45.191.255 土耳其
80 46.104.0.0 46.104.255.255 土耳其
81 46.106.0.0 46.106.255.255 土耳其
82 46.154.0.0 46.155.255.255 土耳其
83 46.182.64.0 46.182.71.255 土耳其
84 46.196.0.0 46.197.255.255 土耳其
85 46.221.0.0 46.221.255.255 土耳其
86 46.234.0.0 46.234.31.255 土耳其
87 46.235.8.0 46.235.15.255 土耳其
88 46.245.160.0 46.245.167.255 土耳其
89 46.252.96.0 46.252.111.255 土耳其
90 46.254.48.0 46.254.55.255 土耳其
91 57.90.240.0 57.90.255.255 土耳其 国际航空电讯集团公司(SITA)
92 57.94.128.0 57.94.143.255 土耳其 国际航空电讯集团公司(SITA)
93 62.29.0.0 62.29.127.255 土耳其
94 62.108.64.0 62.108.95.255 土耳其
95 62.229.128.0 62.229.131.255 土耳其
96 62.244.192.0 62.244.255.255 土耳其
97 62.248.0.0 62.248.127.255 土耳其
98 77.72.184.0 77.72.191.255 土耳其
99 77.73.216.0 77.73.223.255 土耳其
100 77.75.32.0 77.75.39.255 土耳其
101 77.75.216.0 77.75.223.255 土耳其
102 77.79.64.0 77.79.127.255 土耳其
103 77.92.96.0 77.92.159.255 土耳其
104 77.223.128.0 77.223.159.255 土耳其
105 77.245.144.0 77.245.159.255 土耳其
106 78.40.224.0 78.40.231.255 土耳其
107 78.111.96.0 78.111.111.255 土耳其
108 78.135.0.0 78.135.127.255 土耳其
109 78.160.0.0 78.191.255.255 土耳其
110 79.98.128.0 79.98.135.255 土耳其
111 79.99.176.0 79.99.183.255 土耳其
112 79.123.128.0 79.123.183.255 土耳其
113 79.123.184.0 79.123.184.255 土耳其 赫梯大学
114 79.123.185.0 79.123.255.255 土耳其
115 79.170.168.0 79.170.175.255 土耳其
116 79.171.16.0 79.171.23.255 土耳其
117 80.93.208.0 80.93.223.255 土耳其
118 80.251.32.0 80.251.41.255 土耳其 安卡拉大学
119 80.251.42.0 80.251.47.255 土耳其
120 80.253.240.0 80.253.255.255 土耳其
121 81.6.64.0 81.6.127.255 土耳其
122 81.8.0.0 81.8.19.255 土耳其
123 81.8.20.0 81.8.20.255 土耳其 安卡拉
124 81.8.21.0 81.8.127.255 土耳其
125 81.21.160.0 81.21.175.255 土耳其
126 81.22.96.0 81.22.111.255 土耳其
127 81.91.112.0 81.91.127.255 土耳其
128 81.212.0.0 81.215.11.255 土耳其
129 81.215.12.0 81.215.12.255 土耳其 安卡拉
130 81.215.13.0 81.215.68.121 土耳其
131 81.215.68.122 81.215.215.255 土耳其 伊斯坦布尔
132 81.215.216.0 81.215.255.255 土耳其
133 82.145.224.0 82.145.255.255 土耳其
134 82.150.64.0 82.150.95.255 土耳其
135 82.151.128.0 82.151.159.255 土耳其
136 82.222.0.0 82.222.255.255 土耳其 Sabanci电信公司
137 83.66.0.0 83.66.255.255 土耳其
138 84.17.64.0 84.17.95.255 土耳其
139 84.44.0.0 84.44.127.255 土耳其
140 84.51.0.0 84.51.63.255 土耳其
141 85.29.0.0 85.29.63.255 土耳其
142 85.95.224.0 85.111.255.255 土耳其 电信
143 85.119.32.0 85.119.39.255 土耳其
144 85.119.64.0 85.119.71.255 土耳其
145 85.153.0.0 85.153.255.255 土耳其
146 85.158.96.0 85.158.103.255 土耳其
147 85.159.64.0 85.159.79.255 土耳其
148 85.235.64.0 85.235.95.255 土耳其
149 86.108.128.0 86.108.255.255 土耳其
150 87.251.0.0 87.251.31.255 土耳其
151 88.224.0.0 88.233.47.255 土耳其
152 88.233.48.0 88.233.55.255 土耳其 伊斯坦布尔
153 88.233.56.0 88.234.233.255 土耳其
154 88.234.234.0 88.234.238.255 土耳其 伊斯坦布尔
155 88.234.239.0 88.255.95.255 土耳其
156 88.255.96.0 88.255.99.255 土耳其 Koc University
157 88.255.100.0 88.255.100.127 土耳其
158 88.255.100.128 88.255.100.255 土耳其 BEYKENT_UNIVERSITY
159 88.255.101.0 88.255.255.255 土耳其
160 89.19.0.0 89.19.31.255 土耳其
161 89.106.0.0 89.106.31.255 土耳其
162 89.107.224.0 89.107.231.255 土耳其
163 89.145.184.0 89.145.191.255 土耳其
164 89.252.128.0 89.252.191.255 土耳其
165 90.158.0.0 90.159.255.255 土耳其
166 91.93.0.0 91.93.255.255 土耳其
167 91.102.160.0 91.102.167.255 土耳其
168 91.108.36.0 91.108.37.255 土耳其 Telegram
169 91.109.208.0 91.109.215.255 土耳其
170 91.142.142.0 91.142.142.255 土耳其
171 91.151.80.0 91.151.95.255 土耳其
172 91.188.192.0 91.188.222.255 土耳其
173 91.188.224.0 91.188.255.255 土耳其
174 91.191.160.0 91.191.175.255 土耳其
175 91.195.138.0 91.195.139.255 土耳其
176 91.198.28.0 91.198.28.255 土耳其
177 91.198.49.0 91.198.49.255 土耳其
178 91.198.61.0 91.198.61.255 土耳其
179 91.198.124.0 91.198.124.255 土耳其
180 91.198.185.0 91.198.185.255 土耳其
181 91.199.73.0 91.199.73.255 土耳其
182 91.199.111.0 91.199.111.255 土耳其
183 91.199.166.0 91.199.166.255 土耳其
184 91.199.191.0 91.199.191.255 土耳其
185 91.208.61.0 91.208.61.255 土耳其
186 91.208.70.0 91.208.70.255 土耳其
187 91.208.199.0 91.208.199.255 土耳其
188 91.208.206.0 91.208.206.255 土耳其
189 91.211.224.0 91.211.227.255 土耳其
190 91.212.126.0 91.212.126.255 土耳其
191 91.212.178.0 91.212.178.255 土耳其
192 91.212.240.0 91.212.240.255 土耳其
193 91.213.1.0 91.213.1.255 土耳其
194 91.213.245.0 91.213.245.255 土耳其
195 91.213.253.0 91.213.254.255 土耳其
196 91.216.91.0 91.216.91.255 土耳其
197 91.216.98.0 91.216.98.255 土耳其
198 91.216.119.0 91.216.119.255 土耳其
199 91.216.148.0 91.216.148.255 土耳其
200 91.216.170.0 91.216.170.255 土耳其
201 91.216.201.0 91.216.201.255 土耳其
202 91.216.223.0 91.216.223.255 土耳其
203 91.217.147.0 91.217.147.255 土耳其
204 91.217.193.0 91.217.193.255 土耳其
205 91.217.238.0 91.217.238.255 土耳其
206 91.220.50.0 91.220.50.255 土耳其
207 91.220.65.0 91.220.65.255 土耳其
208 91.220.182.0 91.220.182.255 土耳其
209 91.220.242.0 91.220.242.255 土耳其
210 91.223.0.0 91.223.0.255 土耳其
211 91.223.8.0 91.223.8.255 土耳其
212 91.223.157.0 91.223.157.255 土耳其
213 91.227.4.0 91.227.6.255 土耳其
214 91.228.169.0 91.228.169.255 土耳其
215 91.228.255.0 91.228.255.255 土耳其
216 91.229.34.0 91.229.35.255 土耳其
217 91.229.44.0 91.229.45.255 土耳其
218 91.229.155.0 91.229.155.255 土耳其
219 91.229.184.0 91.229.184.255 土耳其
220 91.230.73.0 91.230.73.255 土耳其
221 91.230.81.0 91.230.81.255 土耳其
222 91.230.85.0 91.230.85.255 土耳其
223 91.232.174.0 91.232.174.255 土耳其
224 91.233.80.0 91.233.80.255 土耳其
225 91.235.64.0 91.235.64.255 土耳其
226 91.235.104.0 91.235.105.255 土耳其
227 91.235.241.0 91.235.241.255 土耳其
228 91.237.216.0 91.237.217.255 土耳其
229 91.238.18.0 91.238.18.255 土耳其
230 91.239.204.0 91.239.204.255 土耳其
231 91.239.242.0 91.239.242.255 土耳其
232 91.240.26.0 91.240.26.255 土耳其
233 91.240.37.0 91.240.37.255 土耳其
234 91.240.108.0 91.240.108.255 土耳其
235 91.244.116.0 91.244.116.255 土耳其
236 91.244.226.0 91.244.227.255 土耳其
237 92.42.32.0 92.42.39.255 土耳其
238 92.43.80.0 92.43.87.255 土耳其
239 92.44.0.0 92.45.255.255 土耳其
240 92.61.0.0 92.61.15.255 土耳其
241 92.63.0.0 92.63.15.255 土耳其
242 93.89.16.0 93.89.31.255 土耳其
243 93.89.64.0 93.89.79.255 土耳其
244 93.89.224.0 93.89.239.255 土耳其
245 93.91.64.0 93.91.79.255 土耳其
246 93.93.24.0 93.93.31.255 土耳其
247 93.94.192.0 93.94.199.255 土耳其
248 93.94.248.0 93.94.255.255 土耳其
249 93.95.176.0 93.95.183.255 土耳其
250 93.155.0.0 93.155.127.255 土耳其
251 93.182.64.0 93.182.127.255 土耳其
252 93.184.144.0 93.184.159.255 土耳其
253 93.186.112.0 93.186.127.255 土耳其
254 93.187.64.0 93.187.71.255 土耳其
255 93.187.200.0 93.187.207.255 土耳其
256 93.190.120.0 93.190.127.255 土耳其
257 93.190.216.0 93.190.223.255 土耳其
258 94.54.0.0 94.55.255.255 土耳其
259 94.73.128.0 94.73.191.255 土耳其
260 94.78.64.0 94.78.127.255 土耳其
261 94.79.64.0 94.79.127.255 土耳其
262 94.101.80.0 94.101.95.255 土耳其
263 94.102.0.0 94.102.15.255 土耳其
264 94.102.64.0 94.102.79.255 土耳其
265 94.103.32.0 94.103.47.255 土耳其
266 94.120.0.0 94.123.255.255 土耳其
267 94.138.192.0 94.138.223.255 土耳其
268 94.199.32.0 94.199.39.255 土耳其
269 94.199.200.0 94.199.207.255 土耳其
270 94.235.0.0 94.235.255.255 土耳其
271 95.0.0.0 95.15.255.255 土耳其
272 95.65.128.0 95.65.255.255 土耳其
273 95.70.128.0 95.70.255.255 土耳其
274 95.128.56.0 95.128.63.255 土耳其
275 95.130.168.0 95.130.175.255 土耳其
276 95.142.128.0 95.142.143.255 土耳其
277 95.173.0.0 95.173.31.255 土耳其
278 95.173.160.0 95.173.191.255 土耳其
279 95.173.224.0 95.173.255.255 土耳其
280 95.183.128.0 95.183.255.255 土耳其
281 107.150.95.0 107.150.95.255 土耳其 伊斯坦布尔CachedNet数据中心
282 109.228.192.0 109.228.255.255 土耳其
283 109.232.216.0 109.232.223.255 土耳其
284 109.235.248.0 109.235.255.255 土耳其
285 128.127.168.0 128.127.175.255 土耳其
286 134.19.200.0 134.19.207.255 土耳其
287 139.179.0.0 139.179.255.255 土耳其 比尔肯特大学
288 141.196.0.0 141.196.255.255 土耳其
289 144.122.0.0 144.122.255.255 土耳其 中东技术大学
290 146.185.64.0 146.185.127.255 土耳其
291 149.0.0.0 149.0.255.255 土耳其
292 149.140.0.0 149.140.255.255 土耳其
293 151.135.0.0 151.135.255.255 土耳其
294 151.250.0.0 151.250.255.255 土耳其
295 155.223.0.0 155.223.255.255 土耳其 Ege大学
296 159.20.64.0 159.20.95.255 土耳其
297 159.20.112.0 159.20.119.255 土耳其
298 159.146.0.0 159.146.127.255 土耳其
299 159.253.32.0 159.253.47.255 土耳其
300 159.253.80.0 159.253.87.255 土耳其
301 160.75.0.0 160.75.255.255 土耳其 伊斯坦布尔理工大学
302 160.83.34.0 160.83.35.255 土耳其
303 160.83.176.0 160.83.177.255 土耳其
304 161.9.0.0 161.9.255.255 土耳其 伊斯坦布尔科技大学
305 168.139.0.0 168.139.255.255 土耳其 中东技术大学
306 172.69.117.0 172.69.119.255 土耳其 伊斯坦布尔CloudFlare节点
307 172.94.49.0 172.94.49.255 土耳其 Gaditek数据中心
308 176.30.0.0 176.30.255.255 土耳其
309 176.33.0.0 176.33.255.255 土耳其
310 176.40.0.0 176.43.255.255 土耳其
311 176.53.0.0 176.53.127.255 土耳其
312 176.54.0.0 176.55.255.255 土耳其
313 176.88.0.0 176.91.255.255 土耳其
314 176.117.96.0 176.117.103.255 土耳其
315 176.216.0.0 176.220.255.255 土耳其
316 176.227.0.0 176.227.127.255 土耳其
317 176.232.0.0 176.240.255.255 土耳其
318 178.18.192.0 178.18.207.255 土耳其
319 178.20.224.0 178.20.231.255 土耳其
320 178.22.8.0 178.22.15.255 土耳其
321 178.132.48.0 178.132.55.255 土耳其
322 178.210.160.0 178.210.191.255 土耳其
323 178.211.32.0 178.211.63.255 土耳其
324 178.211.192.0 178.211.223.255 土耳其
325 178.233.0.0 178.233.255.255 土耳其
326 178.240.0.0 178.247.255.255 土耳其
327 178.250.88.0 178.250.95.255 土耳其
328 178.251.40.0 178.251.47.255 土耳其
329 179.61.141.0 179.61.141.255 土耳其
330 179.61.202.0 179.61.202.255 土耳其
331 179.61.236.0 179.61.236.255 土耳其
332 181.214.13.0 181.214.13.255 土耳其
333 181.214.94.0 181.214.94.255 土耳其
334 181.214.144.0 181.214.144.255 土耳其
335 181.214.250.0 181.214.250.255 土耳其
336 181.215.52.0 181.215.52.255 土耳其
337 185.3.56.0 185.3.59.255 土耳其
338 185.4.68.0 185.4.71.255 土耳其
339 185.4.208.0 185.4.211.255 土耳其
340 185.4.224.0 185.4.227.255 土耳其
341 185.5.176.0 185.5.179.255 土耳其
342 185.7.0.0 185.7.3.255 土耳其
343 185.7.80.0 185.7.83.255 土耳其
344 185.7.176.0 185.7.179.255 土耳其
345 185.8.12.0 185.8.15.255 土耳其
346 185.8.32.0 185.8.35.255 土耳其
347 185.8.128.0 185.8.131.255 土耳其
348 185.9.36.0 185.9.39.255 土耳其
349 185.9.156.0 185.9.159.255 土耳其
350 185.9.220.0 185.9.223.255 土耳其
351 185.11.12.0 185.11.15.255 土耳其
352 185.11.212.0 185.11.215.255 土耳其
353 185.11.248.0 185.11.251.255 土耳其
354 185.12.108.0 185.12.111.255 土耳其
355 185.12.224.0 185.12.227.255 土耳其
356 185.13.56.0 185.13.59.255 土耳其
357 185.14.20.0 185.14.23.255 土耳其
358 185.14.64.0 185.14.67.255 土耳其
359 185.14.172.0 185.14.175.255 土耳其
360 185.15.40.0 185.15.43.255 土耳其
361 185.15.196.0 185.15.199.255 土耳其
362 185.16.236.0 185.16.239.255 土耳其
363 185.17.112.0 185.17.115.255 土耳其
364 185.17.136.0 185.17.139.255 土耳其
365 185.19.80.0 185.19.83.255 土耳其
366 185.19.92.0 185.19.95.255 土耳其
367 185.21.4.0 185.21.7.255 土耳其
368 185.21.204.0 185.21.207.255 土耳其
369 185.22.56.0 185.22.59.255 土耳其
370 185.22.100.0 185.22.103.255 土耳其
371 185.22.160.0 185.22.163.255 土耳其
372 185.22.184.0 185.22.187.255 土耳其
373 185.22.248.0 185.22.251.255 土耳其
374 185.23.72.0 185.23.75.255 土耳其
375 185.24.80.0 185.24.83.255 土耳其
376 185.24.124.0 185.24.127.255 土耳其
377 185.25.100.0 185.25.103.255 土耳其
378 185.26.68.0 185.26.71.255 土耳其
379 185.26.144.0 185.26.147.255 土耳其
380 185.28.0.0 185.28.3.255 土耳其
381 185.28.132.0 185.28.135.255 土耳其
382 185.28.160.0 185.28.163.255 土耳其
383 185.29.120.0 185.29.123.255 土耳其
384 185.29.192.0 185.29.195.255 土耳其
385 185.32.12.0 185.32.15.255 土耳其
386 185.64.80.0 185.64.83.255 土耳其
387 185.65.68.0 185.65.71.255 土耳其
388 185.65.204.0 185.65.207.255 土耳其
389 185.66.124.0 185.66.127.255 土耳其
390 185.67.32.0 185.67.35.255 土耳其
391 185.67.120.0 185.67.127.255 土耳其
392 185.67.204.0 185.67.207.255 土耳其
393 185.68.220.0 185.68.223.255 土耳其
394 185.70.84.0 185.70.87.255 土耳其
395 185.70.96.0 185.70.99.255 土耳其
396 185.70.140.0 185.70.143.255 土耳其
397 185.71.116.0 185.71.119.255 土耳其
398 185.71.216.0 185.71.219.255 土耳其
399 185.73.200.0 185.73.203.255 土耳其
400 185.74.20.0 185.74.20.255 土耳其
401 185.76.140.0 185.76.143.255 土耳其
402 185.76.152.0 185.76.155.255 土耳其
403 185.76.196.0 185.76.203.255 土耳其
404 185.77.0.0 185.77.3.255 土耳其
405 185.77.40.0 185.77.43.255 土耳其
406 185.77.88.0 185.77.91.255 土耳其
407 185.78.84.0 185.78.87.255 土耳其
408 185.79.12.0 185.79.15.255 土耳其
409 185.80.20.0 185.80.23.255 土耳其
410 185.80.72.0 185.80.75.255 土耳其
411 185.80.136.0 185.80.139.255 土耳其
412 185.81.152.0 185.81.155.255 土耳其
413 185.81.236.0 185.81.239.255 土耳其
414 185.82.220.0 185.82.223.255 土耳其
415 185.82.252.0 185.82.255.255 土耳其
416 185.83.144.0 185.83.147.255 土耳其
417 185.83.244.0 185.83.247.255 土耳其
418 185.84.180.0 185.84.183.255 土耳其
419 185.85.72.0 185.85.75.255 土耳其
420 185.85.104.0 185.85.107.255 土耳其
421 185.85.188.0 185.85.191.255 土耳其
422 185.85.204.0 185.85.207.255 土耳其
423 185.85.236.0 185.85.239.255 土耳其
424 185.86.4.0 185.86.7.255 土耳其
425 185.86.12.0 185.86.15.255 土耳其
426 185.86.80.0 185.86.83.255 土耳其
427 185.86.152.0 185.86.155.255 土耳其
428 185.86.164.0 185.86.167.255 土耳其
429 185.86.244.0 185.86.247.255 土耳其
430 185.87.24.0 185.87.27.255 土耳其
431 185.87.120.0 185.87.123.255 土耳其
432 185.87.172.0 185.87.175.255 土耳其
433 185.87.252.0 185.87.255.255 土耳其
434 185.88.4.0 185.88.7.255 土耳其
435 185.88.172.0 185.88.175.255 土耳其
436 185.90.4.0 185.90.7.255 土耳其
437 185.90.80.0 185.90.83.255 土耳其
438 185.90.240.0 185.90.243.255 土耳其
439 185.92.0.0 185.92.3.255 土耳其
440 185.92.12.0 185.92.15.255 土耳其
441 185.92.212.0 185.92.215.255 土耳其
442 185.93.52.0 185.93.55.255 土耳其
443 185.93.68.0 185.93.71.255 土耳其
444 185.93.248.0 185.93.251.255 土耳其
445 185.95.0.0 185.95.3.255 土耳其
446 185.95.84.0 185.95.87.255 土耳其
447 185.95.120.0 185.95.123.255 土耳其
448 185.95.164.0 185.95.171.255 土耳其
449 185.96.112.0 185.96.115.255 土耳其
450 185.96.138.0 185.96.139.255 土耳其
451 185.96.168.0 185.96.171.255 土耳其
452 185.96.192.0 185.96.195.255 土耳其
453 185.97.8.0 185.97.11.255 土耳其
454 185.98.60.0 185.98.63.255 土耳其
455 185.98.216.0 185.98.219.255 土耳其
456 185.98.252.0 185.98.255.255 土耳其
457 185.99.20.0 185.99.23.255 土耳其
458 185.102.36.0 185.102.39.255 土耳其
459 185.103.196.0 185.103.199.255 土耳其 布尔萨省布尔萨
460 185.104.20.0 185.104.23.255 土耳其
461 185.106.20.0 185.106.23.255 土耳其
462 185.106.208.0 185.106.211.255 土耳其
463 185.107.132.0 185.107.135.255 土耳其
464 185.108.124.0 185.108.127.255 土耳其
465 185.108.148.0 185.108.151.255 土耳其
466 185.109.28.0 185.109.31.255 土耳其
467 185.110.240.0 185.110.243.255 土耳其
468 185.111.232.0 185.111.234.255 土耳其
469 185.111.244.0 185.111.247.255 土耳其
470 185.113.8.0 185.113.11.255 土耳其
471 185.113.220.0 185.113.223.255 土耳其
472 185.114.20.0 185.114.23.255 土耳其
473 185.114.192.0 185.114.195.255 土耳其
474 185.114.216.0 185.114.219.255 土耳其
475 185.115.40.0 185.115.43.255 土耳其
476 185.115.208.0 185.115.211.255 土耳其
477 185.115.242.0 185.115.243.255 土耳其
478 185.116.152.0 185.116.155.255 土耳其
479 185.117.120.0 185.117.123.255 土耳其
480 185.118.140.0 185.118.143.255 土耳其
481 185.118.176.0 185.118.179.255 土耳其
482 185.118.192.0 185.118.195.255 土耳其
483 185.119.80.0 185.119.83.255 土耳其
484 185.120.5.0 185.120.6.255 土耳其
485 185.121.124.0 185.121.127.255 土耳其
486 185.122.12.0 185.122.15.255 土耳其
487 185.122.39.0 185.122.39.255 土耳其
488 185.122.200.0 185.122.203.255 土耳其
489 185.123.0.0 185.123.3.255 土耳其
490 185.123.100.0 185.123.107.255 土耳其
491 185.124.84.0 185.124.87.255 土耳其
492 185.125.32.0 185.125.35.255 土耳其
493 185.126.176.0 185.126.179.255 土耳其
494 185.126.216.0 185.126.219.255 土耳其
495 185.128.112.0 185.128.115.255 土耳其
496 185.129.16.0 185.129.19.255 土耳其
497 185.130.56.0 185.130.59.255 土耳其
498 185.131.48.0 185.131.51.255 土耳其
499 185.131.208.0 185.131.211.255 土耳其
500 185.132.120.0 185.132.127.255 土耳其
501 185.133.75.0 185.133.75.255 土耳其
502 185.134.184.0 185.134.187.255 土耳其
503 185.135.40.0 185.135.47.255 土耳其
504 185.135.96.0 185.135.99.255 土耳其
505 185.135.108.0 185.135.111.255 土耳其
506 185.135.220.0 185.135.223.255 土耳其
507 185.136.56.0 185.136.59.255 土耳其
508 185.136.84.0 185.136.87.255 土耳其
509 185.136.204.0 185.136.207.255 土耳其
510 185.137.88.0 185.137.91.255 土耳其
511 185.137.180.0 185.137.180.255 土耳其
512 185.137.212.0 185.137.215.255 土耳其
513 185.138.84.0 185.138.87.255 土耳其
514 185.139.196.0 185.139.199.255 土耳其
515 185.140.124.0 185.140.127.255 土耳其
516 185.141.32.0 185.141.35.255 土耳其
517 185.141.108.0 185.141.111.255 土耳其
518 185.141.216.0 185.141.219.255 土耳其
519 185.144.12.0 185.144.15.255 土耳其
520 185.144.76.0 185.144.79.255 土耳其
521 185.144.248.0 185.144.251.255 土耳其
522 185.146.88.0 185.146.91.255 土耳其
523 185.146.160.0 185.146.167.255 土耳其
524 185.147.60.0 185.147.63.255 土耳其
525 185.147.196.0 185.147.199.255 土耳其
526 185.148.32.0 185.148.35.255 土耳其
527 185.148.56.0 185.148.59.255 土耳其
528 185.148.84.0 185.148.87.255 土耳其
529 185.148.240.0 185.148.243.255 土耳其
530 185.149.100.0 185.149.103.255 土耳其
531 185.149.249.0 185.149.249.255 土耳其
532 185.150.0.0 185.150.3.255 土耳其
533 185.150.128.0 185.150.131.255 土耳其
534 185.150.204.0 185.150.207.255 土耳其
535 185.152.20.0 185.152.23.255 土耳其
536 185.152.88.0 185.152.91.255 土耳其
537 185.152.124.0 185.152.127.255 土耳其
538 185.152.144.0 185.152.147.255 土耳其
539 185.153.220.0 185.153.223.255 土耳其
540 185.153.228.0 185.153.231.255 土耳其
541 185.153.248.0 185.153.251.255 土耳其
542 185.154.64.0 185.154.67.255 土耳其
543 185.154.128.0 185.154.131.255 土耳其
544 185.155.148.0 185.155.151.255 土耳其
545 185.156.4.0 185.156.7.255 土耳其
546 185.156.28.0 185.156.31.255 土耳其
547 185.157.40.0 185.157.43.255 土耳其
548 185.157.204.0 185.157.207.255 土耳其
549 185.158.156.0 185.158.159.255 土耳其
550 185.159.72.0 185.159.75.255 土耳其
551 185.159.116.0 185.159.119.255 土耳其
552 185.159.160.0 185.159.163.255 土耳其
553 185.160.28.0 185.160.31.255 土耳其
554 185.160.196.0 185.160.199.255 土耳其
555 185.161.108.0 185.161.109.255 土耳其
556 185.161.162.0 185.161.163.255 土耳其
557 185.162.72.0 185.162.73.255 土耳其
558 185.162.144.0 185.162.147.255 土耳其
559 185.163.32.0 185.163.35.255 土耳其
560 185.163.128.0 185.163.131.255 土耳其
561 185.163.144.0 185.163.145.255 土耳其
562 185.164.112.0 185.164.113.255 土耳其
563 185.165.20.0 185.165.23.255 土耳其
564 185.165.44.0 185.165.45.255 土耳其
565 185.166.20.0 185.166.23.255 土耳其
566 185.167.60.0 185.167.63.255 土耳其
567 185.168.32.0 185.168.33.255 土耳其
568 185.168.152.0 185.168.155.255 土耳其
569 185.169.52.0 185.169.55.255 土耳其
570 185.169.64.0 185.169.67.255 土耳其
571 185.169.128.0 185.169.131.255 土耳其
572 185.169.180.0 185.169.183.255 土耳其
573 185.170.156.0 185.170.159.255 土耳其
574 185.170.172.0 185.170.175.255 土耳其
575 185.171.1.0 185.171.3.255 土耳其
576 185.171.24.0 185.171.27.255 土耳其
577 185.171.88.0 185.171.95.255 土耳其
578 185.172.146.0 185.172.146.255 土耳其
579 185.173.188.0 185.173.191.255 土耳其
580 185.174.20.0 185.174.23.255 土耳其
581 185.174.28.0 185.174.31.255 土耳其
582 185.174.68.0 185.174.71.255 土耳其
583 185.175.204.0 185.175.205.255 土耳其
584 185.176.48.0 185.176.51.255 土耳其 伊斯坦布尔?stanbulDC数据中心
585 185.177.164.0 185.177.167.255 土耳其 伊斯坦布尔?stanbulDC数据中心
586 185.178.240.0 185.178.243.255 土耳其
587 185.179.24.0 185.179.27.255 土耳其
588 185.180.28.0 185.180.31.255 土耳其
589 185.181.208.0 185.181.211.255 土耳其
590 185.182.60.0 185.182.60.255 土耳其
591 185.182.188.0 185.182.191.255 土耳其
592 185.182.236.0 185.182.239.255 土耳其
593 185.183.164.0 185.183.171.255 土耳其
594 185.184.24.0 185.184.27.255 土耳其
595 185.184.208.0 185.184.211.255 土耳其
596 185.185.60.0 185.185.63.255 土耳其
597 185.185.112.0 185.185.115.255 土耳其
598 185.185.122.0 185.185.123.255 土耳其
599 185.185.232.0 185.185.235.255 土耳其
600 185.186.108.0 185.186.111.255 土耳其
601 185.187.16.0 185.187.19.255 土耳其
602 185.187.104.0 185.187.107.255 土耳其
603 185.187.184.0 185.187.187.255 土耳其
604 185.188.36.0 185.188.39.255 土耳其
605 185.188.84.0 185.188.87.255 土耳其
606 185.188.128.0 185.188.131.255 土耳其
607 185.188.144.0 185.188.147.255 土耳其
608 185.189.52.0 185.189.55.255 土耳其
609 185.189.128.0 185.189.131.255 土耳其
610 185.190.17.0 185.190.17.255 土耳其
611 185.190.19.0 185.190.19.255 土耳其
612 185.193.4.0 185.193.7.255 土耳其
613 185.193.164.0 185.193.167.255 土耳其
614 185.194.172.0 185.194.175.255 土耳其
615 185.195.48.0 185.195.51.255 土耳其
616 185.195.76.0 185.195.79.255 土耳其
617 185.195.228.0 185.195.231.255 土耳其
618 185.195.252.0 185.195.255.255 土耳其
619 185.197.124.0 185.197.127.255 土耳其
620 185.197.196.0 185.197.199.255 土耳其
621 185.198.52.0 185.198.55.255 土耳其
622 185.198.72.0 185.198.75.255 土耳其
623 185.198.124.0 185.198.127.255 土耳其
624 185.198.196.0 185.198.199.255 土耳其
625 185.199.88.0 185.199.91.255 土耳其
626 185.199.116.0 185.199.119.255 土耳其
627 185.200.20.0 185.200.23.255 土耳其
628 185.200.28.0 185.200.31.255 土耳其
629 185.201.132.0 185.201.135.255 土耳其
630 185.201.212.0 185.201.215.255 土耳其
631 185.201.220.0 185.201.223.255 土耳其
632 185.202.168.0 185.202.171.255 土耳其
633 185.202.240.0 185.202.243.255 土耳其
634 185.203.168.0 185.203.171.255 土耳其
635 185.204.72.0 185.204.75.255 土耳其
636 185.204.228.0 185.204.235.255 土耳其
637 185.205.16.0 185.205.19.255 土耳其
638 185.205.92.0 185.205.95.255 土耳其
639 185.205.100.0 185.205.103.255 土耳其
640 185.205.196.0 185.205.199.255 土耳其
641 185.206.220.0 185.206.223.255 土耳其
642 185.207.36.0 185.207.39.255 土耳其
643 185.207.56.0 185.207.59.255 土耳其
644 185.207.96.0 185.207.99.255 土耳其
645 185.207.179.0 185.207.179.255 土耳其
646 185.208.100.0 185.208.103.255 土耳其
647 185.210.92.0 185.210.95.255 土耳其
648 185.210.252.0 185.210.255.255 土耳其
649 185.213.168.0 185.213.171.255 土耳其
650 185.214.188.0 185.214.191.255 土耳其
651 185.215.44.0 185.215.47.255 土耳其
652 185.216.112.0 185.216.115.255 土耳其
653 185.217.228.0 185.217.231.255 土耳其
654 185.218.216.0 185.218.219.255 土耳其
655 185.218.244.0 185.218.247.255 土耳其
656 185.219.132.0 185.219.135.255 土耳其
657 185.219.176.0 185.219.179.255 土耳其
658 185.220.58.0 185.220.59.255 土耳其
659 185.220.152.0 185.220.155.255 土耳其
660 185.224.0.0 185.224.3.255 土耳其
661 185.225.36.0 185.225.39.255 土耳其
662 185.225.164.0 185.225.167.255 土耳其
663 185.226.92.0 185.226.92.255 土耳其
664 185.226.95.0 185.226.95.255 土耳其
665 185.226.160.0 185.226.163.255 土耳其
666 185.226.196.0 185.226.199.255 土耳其
667 185.227.180.0 185.227.183.255 土耳其
668 185.229.4.0 185.229.7.255 土耳其
669 185.229.12.0 185.229.15.255 土耳其
670 185.231.108.0 185.231.111.255 土耳其
671 185.231.224.0 185.231.227.255 土耳其
672 185.233.128.0 185.233.131.255 土耳其
673 185.233.244.0 185.233.247.255 土耳其
674 185.235.44.0 185.235.47.255 土耳其
675 185.237.68.0 185.237.71.255 土耳其
676 185.237.80.0 185.237.83.255 土耳其
677 185.237.188.0 185.237.191.255 土耳其
678 185.237.228.0 185.237.231.255 土耳其
679 185.238.28.0 185.238.31.255 土耳其
680 185.238.40.0 185.238.43.255 土耳其
681 185.241.100.0 185.241.103.255 土耳其
682 185.241.136.0 185.241.139.255 土耳其
683 185.242.160.0 185.242.163.255 土耳其
684 185.244.116.0 185.244.119.255 土耳其
685 185.244.144.0 185.244.147.255 土耳其
686 185.247.136.0 185.247.139.255 土耳其
687 185.248.12.0 185.248.15.255 土耳其
688 185.248.56.0 185.248.59.255 土耳其
689 185.248.92.0 185.248.95.255 土耳其
690 185.248.108.0 185.248.111.255 土耳其
691 188.3.0.0 188.3.255.255 土耳其
692 188.38.0.0 188.38.255.255 土耳其
693 188.41.0.0 188.41.255.255 土耳其
694 188.56.0.0 188.59.255.255 土耳其
695 188.64.208.0 188.64.215.255 土耳其
696 188.95.144.0 188.95.151.255 土耳其
697 188.119.0.0 188.119.63.255 土耳其
698 188.124.0.0 188.124.31.255 土耳其
699 188.125.160.0 188.125.161.255 土耳其
700 188.125.162.0 188.125.162.255 土耳其 伊斯坦布尔Datatelekom
701 188.125.163.0 188.125.191.255 土耳其
702 188.132.128.0 188.132.255.255 土耳其
703 191.96.27.0 191.96.27.255 土耳其 Host1Plus数据中心
704 191.96.37.0 191.96.37.255 土耳其 Host1Plus数据中心
705 191.96.150.0 191.96.150.255 土耳其 Host1Plus数据中心
706 191.96.157.0 191.96.157.255 土耳其 Host1Plus数据中心
707 191.96.159.0 191.96.159.255 土耳其 Host1Plus数据中心
708 191.96.166.0 191.96.166.255 土耳其 Host1Plus数据中心
709 191.96.189.0 191.96.189.255 土耳其 Host1Plus数据中心
710 191.96.193.0 191.96.193.255 土耳其 Host1Plus数据中心
711 191.96.203.0 191.96.203.255 土耳其 Host1Plus数据中心
712 191.96.210.0 191.96.210.255 土耳其 Host1Plus数据中心
713 191.96.223.0 191.96.223.255 土耳其 Host1Plus数据中心
714 191.96.236.0 191.96.237.255 土耳其 Host1Plus数据中心
715 191.96.254.0 191.96.254.255 土耳其 Host1Plus数据中心
716 191.101.160.0 191.101.161.255 土耳其 Host1Plus数据中心
717 191.101.170.0 191.101.170.255 土耳其 Host1Plus数据中心
718 192.70.133.0 192.70.134.255 土耳其
719 192.129.87.0 192.129.87.255 土耳其
720 192.160.21.0 192.160.21.255 土耳其
721 193.23.156.0 193.23.156.255 土耳其
722 193.25.124.0 193.25.125.255 土耳其
723 193.28.225.0 193.28.225.255 土耳其
724 193.32.53.0 193.32.53.255 土耳其
725 193.32.55.0 193.32.55.255 土耳其
726 193.34.132.0 193.34.133.255 土耳其
727 193.34.205.0 193.34.205.255 土耳其
728 193.36.0.0 193.36.0.255 土耳其
729 193.36.39.0 193.36.39.255 土耳其
730 193.36.184.0 193.36.184.255 土耳其
731 193.37.135.0 193.37.135.255 土耳其
732 193.37.154.0 193.37.154.255 土耳其
733 193.41.2.0 193.41.3.255 土耳其
734 193.41.225.0 193.41.225.255 土耳其
735 193.42.216.0 193.42.216.255 土耳其
736 193.58.236.0 193.58.236.255 土耳其
737 193.104.13.0 193.104.13.255 土耳其
738 193.104.80.0 193.104.80.255 土耳其
739 193.104.109.0 193.104.109.255 土耳其
740 193.104.124.0 193.104.124.255 土耳其
741 193.104.130.0 193.104.130.255 土耳其
742 193.104.138.0 193.104.138.255 土耳其
743 193.104.201.0 193.104.201.255 土耳其
744 193.105.208.0 193.105.208.255 土耳其
745 193.105.211.0 193.105.211.255 土耳其
746 193.105.234.0 193.105.234.255 土耳其
747 193.105.243.0 193.105.243.255 土耳其
748 193.108.213.0 193.108.213.255 土耳其
749 193.109.134.0 193.109.135.255 土耳其
750 193.110.170.0 193.110.171.255 土耳其
751 193.110.208.0 193.110.215.255 土耳其
752 193.138.116.0 193.138.116.255 土耳其
753 193.140.0.0 193.140.0.255 土耳其 National Academic Network and Information Center
754 193.140.1.0 193.140.7.255 土耳其 Yildiz Teknik University
755 193.140.8.0 193.140.9.255 土耳其 Karabuk Universitesi
756 193.140.10.0 193.140.13.255 土耳其 National Academic Network and Information Center
757 193.140.14.0 193.140.15.255 土耳其 Harran University
758 193.140.16.0 193.140.23.255 土耳其 Anadolu Universitesi
759 193.140.24.0 193.140.27.255 土耳其 Eylul University
760 193.140.28.0 193.140.29.255 土耳其 19 Mayis University
761 193.140.30.0 193.140.31.255 土耳其 National Academic Network and Information Center
762 193.140.32.0 193.140.35.255 土耳其 Erciyes University
763 193.140.36.0 193.140.38.255 土耳其 Kara Harp Okulu
764 193.140.39.0 193.140.39.255 土耳其 Fatih University
765 193.140.40.0 193.140.47.255 土耳其 Dogu Akdeniz University
766 193.140.48.0 193.140.53.255 土耳其 Gaziantep University
767 193.140.54.0 193.140.55.255 土耳其 Cukurova University
768 193.140.56.0 193.140.63.255 土耳其 Koc University
769 193.140.64.0 193.140.69.255 土耳其 GATA
770 193.140.70.0 193.140.70.255 土耳其 TUBITAK-UEKAE ILTAREN
771 193.140.71.0 193.140.71.255 土耳其 TUBITAK-UEKAE KSM
772 193.140.72.0 193.140.73.255 土耳其 TUBITAK MAM
773 193.140.74.0 193.140.74.255 土耳其 Tubitak
774 193.140.75.0 193.140.81.255 土耳其
775 193.140.82.0 193.140.84.255 土耳其 National Academic Network and Information Center
776 193.140.85.0 193.140.85.255 土耳其 Türkiye Teknoloji Gelistirme Vakfi
777 193.140.86.0 193.140.86.255 土耳其 TUBITAK MAM
778 193.140.87.0 193.140.87.255 土耳其 TAK-UEKAE
779 193.140.88.0 193.140.88.255 土耳其 TUBITAK TUSSIDE
780 193.140.89.0 193.140.90.255 土耳其 TUBITAK UEKAE ANKARA
781 193.140.91.0 193.140.91.255 土耳其 TUBITAK SAGE
782 193.140.92.0 193.140.93.255 土耳其 TUBITAK UZAY
783 193.140.94.0 193.140.94.255 土耳其 National Academic Network and Information Center
784 193.140.95.0 193.140.95.255 土耳其 TUBITAK BUTAL
785 193.140.96.0 193.140.96.255 土耳其 TUBITAK Ulusal Gozlemevi
786 193.140.97.0 193.140.97.255 土耳其
787 193.140.98.0 193.140.99.255 土耳其 National Grid Initiative
788 193.140.100.0 193.140.100.255 土耳其 National Academic Network and Information Center
789 193.140.101.0 193.140.101.255 土耳其 Suleyman Demirel
790 193.140.102.0 193.140.107.255 土耳其 Gaziantep University
791 193.140.108.0 193.140.111.255 土耳其 TOBB Ekonomi ve Teknoloji Universitesi
792 193.140.112.0 193.140.115.255 土耳其 OSYM
793 193.140.116.0 193.140.125.255 土耳其 Osmangazi University
794 193.140.126.0 193.140.126.63 土耳其 Arastirma Enstitusu
795 193.140.126.64 193.140.126.127 土耳其 Kayseri Erciyes Universitesi
796 193.140.126.128 193.140.127.255 土耳其
797 193.140.128.0 193.140.131.255 土耳其 Osmangazi Univ. Bilgi Islem
798 193.140.132.0 193.140.132.63 土耳其 Arastirma Enstitusu
799 193.140.132.64 193.140.133.255 土耳其
800 193.140.134.0 193.140.134.255 土耳其 Gebze Yuksek Teknoloji Enstitusu
801 193.140.135.0 193.140.135.255 土耳其 Suleymen Demirel Universitesi
802 193.140.136.0 193.140.139.255 土耳其 Gaziantep University
803 193.140.140.0 193.140.140.255 土耳其 Selcuk University
804 193.140.141.0 193.140.141.255 土耳其 Osmangazi University
805 193.140.142.0 193.140.142.255 土耳其 Malatya Inonu Universitesi
806 193.140.143.0 193.140.143.255 土耳其 Marmara University
807 193.140.144.0 193.140.145.255 土耳其 Sivas Cumhuriyet Universitesi
808 193.140.146.0 193.140.147.255 土耳其
809 193.140.148.0 193.140.155.255 土耳其 Dokuz Eylul University
810 193.140.156.0 193.140.156.255 土耳其 Sivas Cumhuriyet University
811 193.140.157.0 193.140.157.255 土耳其 Kayseri Erciyes Universitesi
812 193.140.158.0 193.140.158.255 土耳其 Abant Izzet Baysal Universitesi
813 193.140.159.0 193.140.159.255 土耳其 MSB ARGE Dairesi Bask.
814 193.140.160.0 193.140.167.255 土耳其 Baskent Universitesi
815 193.140.168.0 193.140.171.255 土耳其 Karadeniz Teknik University
816 193.140.172.0 193.140.175.255 土耳其 Dogu Akdeniz University
817 193.140.176.0 193.140.177.255 土耳其 Suleyman Demirel
818 193.140.178.0 193.140.178.255 土耳其 Suleyman Demirel University
819 193.140.179.0 193.140.179.255 土耳其 Ufuk University
820 193.140.180.0 193.140.180.255 土耳其 GOP Universitesi
821 193.140.181.0 193.140.181.255 土耳其 Suleyman Demirel
822 193.140.182.0 193.140.182.255 土耳其 GOP Universitesi
823 193.140.183.0 193.140.183.255 土耳其 Beykent University
824 193.140.184.0 193.140.191.255 土耳其 Anadolu Universitesi
825 193.140.192.0 193.140.215.255 土耳其 Bogazici University
826 193.140.216.0 193.140.239.255 土耳其 Hacettepe University
827 193.140.240.0 193.140.243.255 土耳其 Dicle University
828 193.140.244.0 193.140.247.255 土耳其 Uludag University
829 193.140.248.0 193.140.251.255 土耳其 Izmir Yuksek Teknoloji Enstitusu
830 193.140.252.0 193.140.253.255 土耳其 Sakarya University
831 193.140.254.0 193.140.254.255 土耳其 Harran University
832 193.140.255.0 193.140.255.255 土耳其 Yuksek Ogretim Kurulu Baskanligi Computer Center
833 193.143.226.0 193.143.226.255 土耳其
834 193.164.9.0 193.164.9.255 土耳其
835 193.169.50.0 193.169.50.255 土耳其
836 193.178.218.0 193.178.218.255 土耳其
837 193.186.208.0 193.186.208.255 土耳其
838 193.189.142.0 193.189.142.255 土耳其
839 193.192.96.0 193.192.118.255 土耳其
840 193.192.119.0 193.192.119.255 土耳其 Girne American University
841 193.192.120.0 193.192.121.255 土耳其
842 193.192.122.0 193.192.122.255 土耳其 Girne American University
843 193.192.123.0 193.192.127.255 土耳其
844 193.200.134.0 193.200.134.255 土耳其
845 193.200.170.0 193.200.170.255 土耳其
846 193.200.180.0 193.200.180.255 土耳其
847 193.200.188.0 193.200.188.255 土耳其
848 193.202.18.0 193.202.18.255 土耳其
849 193.202.120.0 193.202.120.255 土耳其
850 193.218.113.0 193.218.113.255 土耳其
851 193.218.200.0 193.218.200.255 土耳其
852 193.223.76.0 193.223.76.255 土耳其
853 193.238.25.0 193.238.25.255 土耳其
854 193.243.192.0 193.243.223.255 土耳其
855 193.254.228.0 193.254.229.255 土耳其
856 193.254.252.0 193.254.253.255 土耳其
857 193.255.0.0 193.255.0.255 土耳其 National Academic Network and Information Center
858 193.255.1.0 193.255.1.255 土耳其
859 193.255.2.0 193.255.3.255 土耳其 Istanbul University
860 193.255.4.0 193.255.23.255 土耳其 伊斯坦布尔大学
861 193.255.24.0 193.255.29.255 土耳其 Istanbul University
862 193.255.30.0 193.255.31.255 土耳其
863 193.255.32.0 193.255.37.255 土耳其 Istanbul University
864 193.255.38.0 193.255.39.255 土耳其 Selcuk Universitesi
865 193.255.40.0 193.255.44.255 土耳其 Yeditepe University
866 193.255.45.0 193.255.45.255 土耳其 Baskent Universitesi
867 193.255.46.0 193.255.47.255 土耳其 Afyon Kacatepe Universitesi
868 193.255.48.0 193.255.49.255 土耳其 Afyon Kocatepe University
869 193.255.50.0 193.255.51.255 土耳其 Afyon Kacatepe Universitesi
870 193.255.52.0 193.255.52.255 土耳其 Pamukkale Universitesi
871 193.255.53.0 193.255.55.255 土耳其 Pamukkale University
872 193.255.56.0 193.255.57.255 土耳其 Istanbul Arel University
873 193.255.58.0 193.255.58.255 土耳其 Ataturk Universitesi
874 193.255.59.0 193.255.59.255 土耳其 Deniz Astsubay MYO Komutanligi
875 193.255.60.0 193.255.61.255 土耳其 Yalova University
876 193.255.62.0 193.255.63.255 土耳其 ANADOLU BIL Tech. Vocational School of Higher Ed.
877 193.255.64.0 193.255.69.255 土耳其 Namik Kemal University
878 193.255.70.0 193.255.72.255 土耳其 ATILIM University
879 193.255.73.0 193.255.73.255 土耳其
880 193.255.74.0 193.255.75.255 土耳其 Namik Kemal University
881 193.255.76.0 193.255.79.255 土耳其 Bahcesehir University
882 193.255.80.0 193.255.81.255 土耳其 Osmangazi University
883 193.255.82.0 193.255.82.255 土耳其 Istanbul Ticaret Universitesi
884 193.255.83.0 193.255.83.255 土耳其 Beykoz Lojistik Meslek Yuksekokulu
885 193.255.84.0 193.255.85.255 土耳其 Bahcesehir University
886 193.255.86.0 193.255.87.255 土耳其 Osmangazi University
887 193.255.88.0 193.255.89.255 土耳其 Kayseri Erciyes Universitesi
888 193.255.90.0 193.255.90.255 土耳其
889 193.255.91.0 193.255.91.255 土耳其 Bartin Universitesi
890 193.255.92.0 193.255.92.255 土耳其 Marmary University
891 193.255.93.0 193.255.96.255 土耳其 Kahramanmaras Sutcu Imam University
892 193.255.97.0 193.255.97.255 土耳其 Canakkale University
893 193.255.98.0 193.255.101.255 土耳其 Selcuk Universitesi
894 193.255.102.0 193.255.102.255 土耳其 Dogus Schools Group
895 193.255.103.0 193.255.105.255 土耳其 Amasya Universitesi
896 193.255.106.0 193.255.106.255 土耳其 Fatih University
897 193.255.107.0 193.255.107.255 土耳其 Hitit Universitesi
898 193.255.108.0 193.255.108.255 土耳其 Izmir University of Economics
899 193.255.109.0 193.255.111.255 土耳其 Adiyaman University
900 193.255.112.0 193.255.119.255 土耳其 Yildiz University Computer Center
901 193.255.120.0 193.255.123.255 土耳其 ISIK University
902 193.255.124.0 193.255.127.255 土耳其 Firat University
903 193.255.128.0 193.255.133.255 土耳其 Mersin University
904 193.255.134.0 193.255.135.255 土耳其 Sabanci Universitesi
905 193.255.136.0 193.255.136.255 土耳其
906 193.255.137.0 193.255.137.255 土耳其 Kadir Has University
907 193.255.138.0 193.255.138.255 土耳其 Turk Tarih Kurumu Bilgi Islem Dairesi
908 193.255.139.0 193.255.139.255 土耳其
909 193.255.140.0 193.255.140.255 土耳其 Trakya Universitesi
910 193.255.141.0 193.255.141.255 土耳其 Trakya University
911 193.255.142.0 193.255.143.255 土耳其 Van Yuzuncu Yil Universitesi
912 193.255.144.0 193.255.144.255 土耳其 Maliye Bakanligi BUMKO
913 193.255.145.0 193.255.145.255 土耳其 T.C. Istanbul Bilim Universitesi
914 193.255.146.0 193.255.147.255 土耳其 ISIK Universitesi
915 193.255.148.0 193.255.148.255 土耳其 Ahmet Yesevi University
916 193.255.149.0 193.255.150.255 土耳其 Silahli Kuvvetler Bando Okullari Komutanligi
917 193.255.151.0 193.255.151.255 土耳其 Istanbul Arel Universitesi
918 193.255.152.0 193.255.152.255 土耳其 Trakya University
919 193.255.153.0 193.255.153.255 土耳其 Trakya University
920 193.255.154.0 193.255.154.255 土耳其 Trakya University
921 193.255.155.0 193.255.155.255 土耳其 Trakya University
922 193.255.156.0 193.255.156.255 土耳其 Maltepe University
923 193.255.157.0 193.255.157.255 土耳其 Karatay Universitesi
924 193.255.158.0 193.255.158.255 土耳其 Harp Akademileri Komutanligi
925 193.255.159.0 193.255.159.255 土耳其 Karatay Universitesi
926 193.255.160.0 193.255.178.255 土耳其 Marmara University
927 193.255.179.0 193.255.183.255 土耳其 Mersin University
928 193.255.184.0 193.255.189.255 土耳其 Balikesir Universitesi
929 193.255.190.0 193.255.191.255 土耳其 Osmangazi University
930 193.255.192.0 193.255.207.255 土耳其 Cukurova Universitesi
931 193.255.208.0 193.255.214.255 土耳其 Suleyman Demirel
932 193.255.215.0 193.255.215.255 土耳其 Hava Harp Okulu
933 193.255.216.0 193.255.217.255 土耳其 Polis Akademisi Baskanligi
934 193.255.218.0 193.255.220.255 土耳其 Aksaray Universitesi
935 193.255.221.0 193.255.237.255 土耳其 Ankara University
936 193.255.238.0 193.255.241.255 土耳其 Near East University
937 193.255.242.0 193.255.242.255 土耳其 Kirikkale University
938 193.255.243.0 193.255.251.255 土耳其 Selcuk Universitesi
939 193.255.252.0 193.255.255.255 土耳其 Sakarya University Computer Center
940 194.0.130.0 194.0.130.255 土耳其
941 194.0.142.0 194.0.142.255 土耳其
942 194.0.178.0 194.0.178.255 土耳其
943 194.0.202.0 194.0.202.255 土耳其
944 194.9.174.0 194.9.174.255 土耳其
945 194.24.168.0 194.24.169.255 土耳其
946 194.24.224.0 194.24.225.255 土耳其
947 194.27.0.0 194.27.1.255 土耳其 National Academic Network and Information Center
948 194.27.2.0 194.27.4.255 土耳其 Gazi University
949 194.27.5.0 194.27.5.255 土耳其 ISIK Universitesi
950 194.27.6.0 194.27.19.255 土耳其 Gazi University
951 194.27.20.0 194.27.23.255 土耳其 Akdeniz Universitesi
952 194.27.24.0 194.27.29.255 土耳其 Ankara Universitesi
953 194.27.30.0 194.27.30.255 土耳其 Turk Silahli Kuvvetleri
954 194.27.31.0 194.27.31.255 土耳其 YASAR University
955 194.27.32.0 194.27.32.255 土耳其 Mugla University
956 194.27.33.0 194.27.33.255 土耳其 Mimar Sinan Universitesi
957 194.27.34.0 194.27.34.255 土耳其 Abant Izzet Baysal Universitesi
958 194.27.35.0 194.27.35.255 土耳其 Gazi University
959 194.27.36.0 194.27.37.255 土耳其 International American University Computer Center;Republic of Northern Cyprus
960 194.27.38.0 194.27.39.255 土耳其 Adnan Menderes University
961 194.27.40.0 194.27.40.255 土耳其 Zonguldak Karaelmas University
962 194.27.41.0 194.27.41.255 土耳其 Kafkas Universitesi Kars
963 194.27.42.0 194.27.42.255 土耳其 Nigde Universitesi
964 194.27.43.0 194.27.43.255 土耳其 Dumplupinar Universitesi
965 194.27.44.0 194.27.44.255 土耳其 Mustafa Kemal Universitesi
966 194.27.45.0 194.27.45.255 土耳其 Turgut Ozal Universitesi
967 194.27.46.0 194.27.46.255 土耳其 Galatasaray Universitesi
968 194.27.47.0 194.27.47.255 土耳其 Mimar Sinan Universitesi
969 194.27.48.0 194.27.49.255 土耳其 Ataturk Universitesi
970 194.27.50.0 194.27.50.255 土耳其 Celal Bayar Universitesi
971 194.27.51.0 194.27.51.255 土耳其 Kirikkale Universitesi Muh. Fak.
972 194.27.52.0 194.27.55.255 土耳其 Dokuz Eylul University
973 194.27.56.0 194.27.69.255 土耳其 Dokuz Eylul Universitesi
974 194.27.70.0 194.27.70.255 土耳其 Kirikkale Universitesi Muh. Fak.
975 194.27.71.0 194.27.71.255 土耳其 Deniz Harp Okulu Komutanligi Tuzla
976 194.27.72.0 194.27.72.255 土耳其 Kocaeli University
977 194.27.73.0 194.27.73.255 土耳其 Eastern Mediterranean University Gazi Magosa
978 194.27.74.0 194.27.74.255 土耳其 Balikesir Universitesi
979 194.27.75.0 194.27.75.255 土耳其 Firat Universitesi
980 194.27.76.0 194.27.79.255 土耳其 Eastern Mediterranean University Gazi Magosa-TRNC
981 194.27.80.0 194.27.83.255 土耳其 Deniz Harp Okulu
982 194.27.84.0 194.27.87.255 土耳其 Karadeniz Technical University
983 194.27.88.0 194.27.88.255 土耳其 Karadeniz Teknik Universitesi
984 194.27.89.0 194.27.91.255 土耳其 Karadeniz Technical University
985 194.27.92.0 194.27.101.255 土耳其 Yildiz Technical University
986 194.27.102.0 194.27.111.255 土耳其 Dokuz Eylul Universitesi
987 194.27.112.0 194.27.127.255 土耳其 Uludag University
988 194.27.128.0 194.27.143.255 土耳其 伊斯坦布尔大学
989 194.27.144.0 194.27.144.255 土耳其 I.U.Cerrahpasa Med. Faculty
990 194.27.145.0 194.27.145.255 土耳其 Istanbul University
991 194.27.146.0 194.27.147.255 土耳其 Siirt Universitesi
992 194.27.148.0 194.27.148.255 土耳其 Lefke University
993 194.27.149.0 194.27.150.255 土耳其 Istanbul Bilgi Universitesi
994 194.27.151.0 194.27.151.255 土耳其 Istanbul Kultur Universitesi
995 194.27.152.0 194.27.155.255 土耳其 Mugla University
996 194.27.156.0 194.27.159.255 土耳其 Celal Bayar University
997 194.27.160.0 194.27.168.255 土耳其 Hacettepe University
998 194.27.169.0 194.27.169.255 土耳其 Turgut Ozal Universitesi
999 194.27.170.0 194.27.171.255 土耳其 Igdir Universitesi
1000 194.27.172.0 194.27.177.255 土耳其 Dokuz Eylul University