ip地址查询

乌干达IP地址列表

在下面输入您要查询IP地址段范围的地理位置,点击查询

请输入地理位置:
最多只能列出前1000条IP信息,更详细的ip列表信息请用上边的查询按钮进入
序号 IP 起始地址 IP 结束地址 所在位置信息 电子地图
1 2.17.248.0 2.17.248.255 乌干达 Akamai节点
2 41.75.160.0 41.75.175.255 乌干达
3 41.76.160.0 41.76.167.255 乌干达
4 41.77.72.0 41.77.79.255 乌干达
5 41.78.160.0 41.78.163.255 乌干达
6 41.84.192.0 41.84.223.255 乌干达
7 41.138.0.0 41.138.31.255 乌干达
8 41.138.208.0 41.138.223.255 乌干达
9 41.190.76.0 41.190.79.255 乌干达
10 41.190.128.0 41.190.159.255 乌干达
11 41.190.192.0 41.190.223.255 乌干达
12 41.191.76.0 41.191.79.255 乌干达
13 41.202.224.0 41.202.255.255 乌干达
14 41.210.128.0 41.210.191.255 乌干达
15 41.217.232.0 41.217.239.255 乌干达
16 41.220.0.0 41.220.15.255 乌干达
17 41.220.208.0 41.220.223.255 乌干达
18 41.221.80.0 41.221.95.255 乌干达
19 41.222.0.0 41.222.7.255 乌干达
20 41.223.84.0 41.223.87.255 乌干达
21 45.221.8.0 45.221.11.255 乌干达
22 45.221.72.0 45.221.79.255 乌干达
23 57.85.48.0 57.85.63.255 乌干达 国际航空电讯集团公司(SITA)
24 105.21.64.0 105.21.95.255 乌干达
25 105.27.100.0 105.27.101.255 乌干达
26 105.27.240.0 105.27.255.255 乌干达
27 154.0.128.0 154.0.143.255 乌干达
28 154.66.216.0 154.66.219.255 乌干达
29 154.70.156.0 154.70.159.255 乌干达
30 154.72.16.0 154.72.19.255 乌干达
31 154.72.192.0 154.72.223.255 乌干达
32 154.73.12.0 154.73.15.255 乌干达
33 154.120.200.0 154.120.201.255 乌干达
34 154.224.0.0 154.231.255.255 乌干达
35 155.255.0.0 155.255.255.255 乌干达
36 160.119.148.0 160.119.151.255 乌干达
37 160.242.128.0 160.242.191.255 乌干达
38 193.108.214.0 193.108.214.255 乌干达
39 193.108.252.0 193.108.255.255 乌干达
40 194.153.153.0 194.153.153.127 乌干达
41 196.0.0.0 196.0.255.255 乌干达
42 196.6.226.0 196.6.226.255 乌干达
43 196.10.119.0 196.10.119.255 乌干达
44 196.10.138.0 196.10.139.255 乌干达
45 196.10.228.0 196.10.228.255 乌干达
46 196.13.122.0 196.13.122.255 乌干达
47 196.13.203.0 196.13.203.255 乌干达
48 196.43.128.0 196.43.191.255 乌干达
49 196.43.226.0 196.43.226.255 乌干达
50 196.49.15.0 196.49.15.255 乌干达
51 196.216.176.0 196.216.179.255 乌干达
52 196.216.196.0 196.216.197.255 乌干达
53 196.223.25.0 196.223.25.255 乌干达
54 197.157.0.0 197.157.63.255 乌干达
55 197.221.128.0 197.221.159.255 乌干达
56 197.239.0.0 197.239.63.255 乌干达
57 212.88.96.0 212.88.127.255 乌干达