ip地址查询

乌拉圭IP地址列表

在下面输入您要查询IP地址段范围的地理位置,点击查询

请输入地理位置:
最多只能列出前1000条IP信息,更详细的ip列表信息请用上边的查询按钮进入
序号 IP 起始地址 IP 结束地址 所在位置信息 电子地图
1 2.18.64.0 2.18.64.255 乌拉圭 Akamai节点
2 2.19.251.0 2.19.251.255 乌拉圭 Akamai节点
3 2.22.24.0 2.22.28.255 乌拉圭 Akamai节点
4 23.205.124.0 23.205.125.255 乌拉圭 Akamai节点
5 23.208.176.0 23.208.211.255 乌拉圭 Akamai节点
6 45.6.248.0 45.6.255.255 乌拉圭
7 45.228.64.0 45.228.67.255 乌拉圭
8 57.75.80.0 57.75.95.255 乌拉圭 国际航空电讯集团公司(SITA)
9 164.73.0.0 164.73.255.255 乌拉圭
10 179.0.156.0 179.0.159.255 乌拉圭
11 179.24.0.0 179.31.255.255 乌拉圭
12 186.8.0.0 186.8.255.255 乌拉圭
13 186.48.0.0 186.55.255.255 乌拉圭
14 190.0.128.0 190.0.159.255 乌拉圭
15 190.64.0.0 190.64.255.255 乌拉圭
16 190.99.96.0 190.99.111.255 乌拉圭
17 190.108.0.0 190.108.31.255 乌拉圭
18 190.112.52.0 190.112.55.255 乌拉圭
19 190.112.192.0 190.112.195.255 乌拉圭
20 190.112.200.0 190.112.203.255 乌拉圭
21 190.132.0.0 190.135.255.255 乌拉圭
22 192.146.237.0 192.146.237.255 乌拉圭
23 200.0.88.0 200.0.88.255 乌拉圭
24 200.0.204.0 200.0.207.255 乌拉圭
25 200.2.32.0 200.2.63.255 乌拉圭
26 200.3.12.0 200.3.15.255 乌拉圭
27 200.7.84.0 200.7.87.255 乌拉圭
28 200.10.60.0 200.10.63.255 乌拉圭
29 200.12.155.0 200.12.156.255 乌拉圭
30 200.35.152.0 200.35.155.255 乌拉圭
31 200.40.0.0 200.40.255.255 乌拉圭
32 200.58.128.0 200.58.159.255 乌拉圭
33 200.71.0.0 200.71.31.255 乌拉圭
34 200.93.240.0 200.93.245.255 乌拉圭
35 200.93.247.0 200.93.247.255 乌拉圭
36 200.108.192.0 200.108.255.255 乌拉圭
37 200.115.64.0 200.115.79.255 乌拉圭
38 200.124.192.0 200.124.223.255 乌拉圭
39 200.125.0.0 200.125.63.255 乌拉圭
40 201.217.128.0 201.217.191.255 乌拉圭
41 201.219.224.0 201.219.231.255 乌拉圭
42 201.219.253.0 201.219.255.255 乌拉圭
43 201.221.0.0 201.221.63.255 乌拉圭